KW712 | Black&Decker KW712 PLANER Type 2 instruction manual

4
5
3
1
2
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559122-75 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KW712
KW712KA
2
3
ČEŠTINA
Použití výrob ku
f.
Váš hoblík BLACK+DECKER je určen pro hoblování
dřeva, dřevěných výrobků a plastů. Nářadí je určeno
pro ruční obsluhu. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost na pracovišti
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím praco-
e.
f.
g.
5.
a.
Varování! Kontakt nebo vdechování prachu a pilin, které
vznikají při hoblování, může ohrozit zdraví pracovníka
i okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
♦
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití tohoto výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
♦
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací
s tímto nářadím, než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy nebo poškození
zařízení.
valy. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů
atd., používejte podle těchto pokynů, berte
v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci,
kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se hoblíků
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí nechráněné kovové části nářadí obsluze zásah elektrickým
proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Před odložením hoblíku počkejte, dokud se nůž
zcela nezastaví. Nechráněný nůž může vniknout
do povrchu, což může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím a vážné zranění.
Udržujte nůž ostrý. Tupé nebo poškozené nože
mohou při práci pod tlakem způsobit vychýlení nebo
zablokování. Při práci vždy používejte typ nože
schválený pro vaše nářadí.
Nedotýkejte se obrobku nebo nože ihned po ukončení práce s nářadím. Mohou být velmi horké.
Před zahájením hoblování odstraňte z obrobku
všechny hřebíky a kovové předměty.
Vždy držte nářadí oběma rukama a za příslušné
rukojeti.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu nebo k jeho
přeseknutí, ihned odpojte napájecí kabel od síťové
zásuvky.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na
zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které
je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
5
Elektrická bezpečnost
Připojení vysavače k nářadí (obr. D)
Chcete-li k nářadí připojit vysavač nebo odsávací zařízení, musíte použít adaptér. Tento adaptér můžete zakoupit
u nejbližšího autorizovaného prodejce Black & Decker.
♦
Nasuňte adaptér (12) na výstupní otvor pro odvod
hoblin (3).
♦
Připojte k adaptéru hadici vysavače (13).
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Sestavení a upevnění sběrného vaku na
hobliny (obr. E)
Sběrný vak na hobliny je velmi užitečný zejména při práci
v omezených prostorech. Tento vak na hobliny můžete
zakoupit u nejbližšího prodejce BLACK+DECKER.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Odjišťovací tlačítko
3. Výstupní otvor pro odvod hoblin
4. Seřizovací šroub hloubky hoblování
5. Stupnice hloubky hoblování
Před prvním použitím musíte sběrný vak na hobliny
nejdříve sestavit.
♦
Pomocí šroubů (16) a podložek (17) připevněte
drátěné rámečky (14) k desce (15).
♦
Natáhněte textilní sběrný vak (18) na vytvořenou
konstrukci, jako na uvedeném obrázku. Dbejte na
to, aby byl pružný otvor (19) správně nasazen na
hranu desky (15).
♦
Nasuňte desku na výstupní otvor pro odvod hoblin
(3).
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Výměna nožů (obr. A)
Zbytková rizika.
Nože dodávané s tímto nářadím jsou oboustranné.
Náhradní nože můžete získat u autorizovaného prodejce.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Demontáž
♦
Pomocí dodávaného klíče uvolněte šrouby (6).
♦
Vysuňte nůže (7) z držáku.
♦
Obraťte nůž tak, aby se do pracovní polohy dostala
nepoužitá část oboustranného nože. Jsou-li opotřebovány již obě strany nože, musí být provedena
výměna nože.
Upnutí
♦
Nasuňte nůž do držáku tak, aby se dostal ke koncovému dorazu.
♦
Utáhněte šrouby pomocí dodaného klíče.
Varování! Vždy vyměňujte oba nože.
Nastavení hloubky hoblování (obr. B)
Hloubka hoblování je vyznačena značkou (8). Rozsah
nastavení může být odečítán na stupnici (5).
♦
Otáčením seřizovacího šroubu hloubky hoblování
(4) nastavte požadovanou hloubku hoblování.
♦
Není-li nářadí používáno, vždy nastavte seřizovací
šroub do polohy P.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦
Nastavte hloubku hoblování.
♦
Je-li to nutné, připevněte a seřiďte paralelní vodítko.
KW712KA - Nasazení a sejmutí paralelního
vodítka (obr. C)
Paralelní vodítko je používáno pro optimální ovládání
nářadí při práci s úzkými obrobky.
♦
Povolte pojistný šroub (9).
♦
Zasuňte paralelní vodítko (11) do otvoru (10).
♦
Nastavte paralelní vodítko do požadované polohy.
♦
Utáhněte pojistný šroub.
♦
Chcete-li paralelní vodítko sejmout, proveďte výše
uvedené kroky v obráceném pořadí.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
♦
Držte stisknuté odjišťovací tlačítko (2) a stiskněte
spínač zapnuto/vypnuto (1).
♦
Uvolněte odjišťovací tlačítko.
6
Vypnutí
♦
Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
Hoblování
♦
♦
♦
♦
Držte nářadí tak, aby přední část patky spočívala na
povrchu obrobku.
Zapněte nářadí.
Pohybujte nářadím rovnoměrně dopředu, aby došlo
k pracovnímu pohybu.
Po ukončení pracovního pohybu nářadí vypněte.
Výměna hnacího řemenu (obr. G)
♦
♦
♦
Drážkování (obr. F)
♦
♦
Připevněte a seřiďte paralelní vodítko. (POUZE
KW712KA)
Postupujte jako při hoblování.
♦
Srážení hran
Povolte šrouby (20) a sejměte kryt (21).
Sejměte starý hnací řemen.
Nasaďte na řemenice nový hnací řemen (22).
Nasaďte řemen nejdříve na velkou řemenici (23)
a potom na malou řemenici (24), zatímco budete
rovnoměrně rukou otáčet řemenem.
Vraťte kryt na původní místo a utáhněte šrouby.
Sběrný vak na hobliny by měl být během práce pravidelně
vysypáván.
♦
Otevřete vak a vysypte z něj hobliny.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nesmí být připojen
žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Rady pro optimální použití
Ochrana životního prostředí
V přední části patky nářadí je drážka ve tvaru V, která
umožňuje srážení hran v úhlu 45°.
♦
Držte nářadí srovnáno s drážkou u hrany obrobku
a proveďte pracovní pohyb.
Vyprázdnění sběrného vaku
♦
♦
♦
Vždy provádějte hoblování po směru vláken dřeva.
Jsou-li vlákna dřeva napříč obrobkem, je-li dřevo
deformováno nebo je-li materiálem obrobku velmi
tvrdé dřevo, nastavte hloubku hoblování tak, aby
byla při každém pracovním pohybu odebírána pouze velmi tenká vrstva materiálu a proveďte několik
pracovních pohybů, abyste dosáhli požadované
hloubky hoblování.
Aby byla zajištěna správná poloha a směr nářadí
během pracovního pohybu, při zahájení pohybu
stlačujte přední část nářadí a při ukončení pracovního pohybu stlačujte zadní část nářadí.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen
do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Příslušenství
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství BLACK+DECKER a Piranha jsou navržena
a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto
příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám
vaše nářadí může poskytnout.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
U autorizovaného prodejce můžete získat následující
typy nožů.
Oboustranné nože s břity osazenými destičkami
karbidu wolframu (kat. č. X35007, dodávány v páru)
Oboustranné nože s rychlořezné oceli
(kat. č. X24192-XJ11, dodávány v páru)
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
7
Záruka
Technické údaje
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a v evropské zóně volného obchodu EFTA.
KW712/KW712KA TYP 2
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Šířka hoblování
Hloubka hoblování
Drážkovací hloubka
Hmotnost
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
230
650
17 000
82
2
8
3
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 2,6 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 90 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 105 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
KW712/KW712KA
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-14.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER a kde budete
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách.
Na adresee www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici
další informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/11/2014
zst00257170 - 06-03-2015
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising