CP12 | Black&Decker CP12 CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.com
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505101-86 PL - (08/05)
CP12
CP122
CP14
CP142
12
11
9
13
8
9
10
A
B
16
15
8
C
14
D
18
2
17
F
E
2
5
3
G
19
H
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa CP12K/CP14K
firmy Black & Decker jest przeznaczona do wkręcania
i wykręcania wkrętów, a także do wiercenia otworów
w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych.
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa CP122K/CP142K
firmy Black & Decker jest przeznaczona do wkręcania
i wykręcania wkrętów, a także do wiercenia otworów
w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i miękkim
murze.
Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych.
3.
a.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może osiągnąć 40°C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4°C i 40°C.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
•
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora:
Ostrożnie zetrzyj szmatą roztwór z akumulatora.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub
w oczy, zastosuj się do następującej porady.
•
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który
jest szkodliwy dla zdrowia. Gdyby roztwór ten
zetknął się ze skórą, natychmiast obficie spłucz
ją wodą. Zobojętnij roztwór łagodnym kwasem,
jak sok cytrynowy lub ocet. Gdyby roztwór prysnął
w oczy, przepłucz je dużą ilością czystej wody przez
przynajmniej 10 minut. Zgłoś się do lekarza.
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
•
Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia może
doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go.
W razie niezamierzonego kontaktu spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza. Wyciekły
elektrolit może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
Ładowarka do akumulatorów
•
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z wiertarkowkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź,
czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się
z wartością podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio
przyłączać wiertarko-wkrętaki do sieci.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Opis wiertarko-wkrętarki
Wierkarko-wkrętarka ta zawiera niektóre lub wszystkie
z wymienionych niżej elementów.
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pierwszym
użyciem wiertarko-wkrętarki i gdy jej moc zaczyna
wyczuwalnie spadać. Nowy lub długo nieużywany
akumulator przy pierwszym ładowaniu uzyskuje ładunek
odpowiadający 80 % pojemności znamionowej. Pełny
ładunek jest osiągany dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Podczas ładowania akumulator może
się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko, które nie
świadczy o usterce.
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Przełącznik trybu pracy/pierścień nastawczy
momentu obrotowego
Uchwyt wiertarski
Przełącznik 1./2. biegu (CP122K/CP142K)
Wskaźnik ładunku akumulatora
Kieszeń końcówki wkrętarskiej
Akumulator
Rys. A
9. Ładowarka
10. Podstawka do akumulatora
11. Wskaźnik ładowania
12. Wskaźnik stanu
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4°C lub powyżej 40°C. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24°C.
Zastosowanie ładowarki 3-godzinnej
•
By naładować akumulator (8), wyjmij go z wiertarkowkrętarki i nasuń na podstawkę (10).
•
Przyłącz ładowarkę (9) do sieciowego gniazda
wtykowego.
W czasie ładowania akumulator się nagrzewa. Po około
3 godzinach akumulator jest wystarczająco naładowany
dla normalnej pracy. Pełne naładowanie akumulatora
wymaga około 6 godzin.
•
Zsuń akumulator z podstawki.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulator
z wiertarko-wkrętarki.
Przyłączanie i odłączanie akumulatora (rys. B i C)
•
By przyłączyć akumulator (8), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści wiertarko-wkrętarki, a następnie
wsuń i wciśnij w obsadę aż do zatrzaśnięcia.
•
By odłączyć akumulator, naciśnij guzik zwalniający
(13) i jednocześnie wyjmij akumulator z obsady.
Zastosowanie ładowarki 1-godzinnej
•
By naładować akumulator (8), wyjmij go z wiertarkowkrętarki i włóż do ładowarki (9). Akumulator daje
się wsunąć do ładowarki tylko w jednej pozycji.
Nie używaj siły. Sprawdź, czy akumulator został
całkowicie wsunięty do ładowarki.
•
Przyłącz ładowarkę do sieciowego gniazda
wtykowego.
•
Sprawdź, czy zapaliła się czerwona lampka kontrolna
ładowania (11). Gdy zamiast niej zapali się zielona
lampka informująca o zakończeniu cyklu ładowania
(12), to znaczy że akumulator jest za gorący. W takim
wypadku wyjmij go z ładowarki, pozostaw na około
godzinę w celu ochłodzenia i ostatecznie znów włóż
do ładowarki.
Po około godzinie ładowania gaśnie czerwona lampka
(11) i zapala się zielony wskaźnik stanu (12). Akumulator
jest teraz całkowicie naładowany.
•
Wyjmij akumulator z ładowarki.
Zakładanie przykrywki akumulatora (rys. C)
Uwaga! Jeżeli zamierzasz transportować lub przechowywać akumulator (8) załóż na niego przykrywkę (14).
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub końcówki
wkrętarskiej (rys. D)
Elektronarzędzie to jest wyposażone w uchwyt wiertarski
szybkozaciskowy, który umożliwia szybką wymianę
wierteł i końcówek wkrętarskich.
•
Zablokuj wrzeciono, przesuwając przełącznik
kierunku obrotów w prawo/w lewo (2) do środkowej
pozycji.
•
Otwórz uchwyt wiertarski, jedną ręką obracając
kołnierz (15), a drugą mocno przytrzymując
wiertarko-wkrętarkę.
•
Włóż chwyt narzędzia roboczego (16) w uchwyt
wiertarski.
•
Zaciśnij uchwyt wiertarski, jedną ręką obracając
kołnierz (15), a drugą mocno przytrzymując
wiertarko-wkrętarkę.
Wiertarko-wkrętarka jest dostarczana z dwustronną
końcówką wkrętarską zamocowaną w kieszeni (7).
•
By wyjąć końcówkę wkrętarską z kieszeni, po prostu
wyciągnij ją z wgłębienia.
•
By zamocować końcówkę wkrętarską w kieszeni,
wciśnij ją do oporu.
Kontrola ładunku akumulatora (rys. E)
Wiertarko-wkrętarka zawiera wskaźnik ładunku akumulatora. By go sprawdzić,
•
naciśnij i przytrzymaj przycisk (17).
•
Sprawdź, ile lampek (18) się zapaliło:
1 lampka = niewielki ładunek akumulatora
2 lampki = średni ładunek akumulatora
3 lampki = duży ładunek akumulatora
Obsługa
Wybór kierunku obrotów (rys. F)
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów silnik
wiertarko-wkrętarki powinien się obracać w prawo
(w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcenia
wkrętów lub uwolnienia zakleszczonego wiertła zmień
kierunek obrotów na przeciwny (w lewo).
•
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń w lewo.
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania
wiertarko-wkrętarki.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia otworów
w ścianach, podłogach lub sufitach dokładnie poinformuj
się, jak przebiegają przewody i rury.
6
•
•
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów przesuń w prawo.
By zablokować wiertarko-wkrętarkę, przełącznik
kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
•
•
Wybór trybu pracy bądź momentu obrotowego
(rys. G)
•
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w pierścień
obrotowy do nastawiania momentu obrotowego
przy wkręcaniu wkrętów. Duże wkręty i twarde
przedmioty wymagają nastawienia większego
momentu obrotowego niż w przypadku małych
wkrętów i miękkich przedmiotów. Pierścień obrotowy
ma duży zakres nastawy, by w ten sposób ułatwić
regulację.
•
W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie
sztucznym obróć pierścień (3) do pozycji, w której
•
•
•
•
•
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo
odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić przy
użyciu wiertła piórkowego.
Do wiercenia otworów w metalach najlepiej nadają
się wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w miękkim murze najlepiej
nadają się wiertła udarowe.
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż żeliwo
i mosiądz stosuj chłodziwo.
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
•
Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie odpowiedniego
rodzaju i odpowiedniej wielkości.
•
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż
je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub
posmaruj mydłem jako środkiem smarnym.
•
Wiertarko-wkrętarkę i końcówkę wkrętarską zawsze
utrzymuj w osi wkrętu.
strzałka (19) wskazuje na symbol wiertła .
Obróć pierścień do żądanej pozycji. Jeżeli nie
znasz najkorzystniejszego ustawienia, wykonaj
następujące próby:
•
Pierścień nastawczy (3) obróć do pozycji
o najmniejszym momencie obrotowym.
•
Wkręć pierwszy wkręt.
•
Gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd,
przestaw pierścień na większą wartość
i kontynuuj wkręcanie. Powtórz tę procedurę
aż do nastawienia optymalnego momentu
obrotowego. Wkręć przy nim pozostałe
wkręty.
Konserwacja
Wiertarko-wkrętarka firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
CP122K/CP142K – Wiercenie w murze (rys. G i H)
•
W celu wiercenia otworów w murze obróć pierścień
(3) do pozycji wiercenia udarowego, to znaczy tak,
by strzałka (19) wskazywała na symbol młotka .
•
Przełącznik 1./2. biegu (5) przesuń do przodu (2.
bieg).
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych wyjmij akumulator z wiertarkowkrętarki. Zanim zaczniesz czyścić prostownik, odłącz
go od sieci.
•
CP122K/CP142K - Przełącznik 1./2. biegu (rys. H)
•
W celu wiercenia otworów w stali oraz wkręcania
i wykręcania wkrętów przełącznik 1./2. biegu (5)
przesuń do tyłu (1. bieg).
•
W celu wiercenia otworów w przedmiotach innych
niż ze stali, przełącznik 1./2. biegu (5) przesuń do
przodu (2. bieg).
•
•
Wiercenie/wkręcanie i wykręcanie wkrętów (rys. A)
•
Przełącznikiem (2) wybierz odpowiedni kierunek
obrotów (w prawo lub w lewo).
•
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik
(1). Im głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa wrzeciona.
•
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik.
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we
wiertarko-wkrętarce i ładowarce.
Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko postukując, usuń pył z wnętrza.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Wiercenie
•
Wywieraj tylko lekki nacisk w kierunku ostrza
wiertła.
•
Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk
na wiertło aż do zakończenia operacji wiercenia.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
7
CE Deklaracja zgodności z normami UE
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wiertarkowkrętarki CP12K/CP122K/CP14K/CP142K zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi i
normami: EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Poziom ciśnienia akustycznego
moc akustyczna
ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technicznych
Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.05.2005r.
Akumulatory
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
•
< 2,5 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności mocy akustycznej
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
•
68 dB(A)
79 dB(A)
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.
blackanddecker.com, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.com
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wiertarko-wkrętarki.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami likwidacji
oddaj je swojemu dilerowi lub do komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min
Maksymalny moment obrotowy
Nm
Średnica wewnętrzna uchwytu
wiertarskiego
mm
Maksymalna średnica otworów
wierconych w stali/drewnie/murze
mm
Numer zamówieniowy akumulatora
Pojemność
Ah
Masa
kg
Ładowarka
Napięcie sieciowe
VAC
Czas ładowania (w przybliżeniu) h
CP12K
12
0 - 700
16
CP122K
12
0 - 400/0 - 1300
20
CP14K
14,4
0 - 750
17
CP142K
14,4
0 - 400/0 - 1300
21
10
10
10
10
10
A12
1,5
1,7
10
A12
1,5
1,8
10
A14
1,5
1,7
10
A14
1,5
1,8
3-godzinna
230
3
1-godzinna
230
1
8
Black&Decker
Warunki gwarancji:
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na
skutek działania pożaru, powodzi, czy też
innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa
Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem
produktu.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem
punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi
na piśmie, że usunięcie wady jest
niemożliwe;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
CP12
CP122
mìsícù
hónap
°
men
CP14
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
CP142
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising