CP12 | Black&Decker CP12 CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.cz
www.blackanddecker.sk
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-36 CZ/SK - (08/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
CP12
CP122
CP14
CP142
12
11
9
13
8
9
10
A
B
16
15
8
C
14
D
18
2
17
F
E
2
5
3
G
19
H
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
3.
a.
Vaše akumulátorová vrtačka Black & Decker CP12K/
CP14K je určena pro šroubování a vrtání do dřeva,
kovů a plastů.
Vaše akumulátorová vrtačka Black & Decker CP122K/
CP142K je určena pro šroubování a vrtání do dřeva,
kovů, plastů a lehkého zdiva.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
b.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
c.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení „elektrické nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na Vaše nářadí
napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
d.
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí mohou vést ke způsobení
nehody.
Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které
může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Odvrácení pozornosti může zapříčinit ztrátu
kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Napájecí
kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel určený
do venkovního prostředí. Použití napájecího
kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Bezpečnost obsluhy
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a o práci
s elektrickým nářadím vždy přemýšlejte. S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo pokud
jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napětí zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na hlavním
vypínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud je hlavní vypínač nářadí
v poloze zapnuto může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Na nářadí příliš netlačte. Pro konkrétní aplikace
používejte vhodné nářadí. S vhodným nářadím
budete pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, jež mohou mít vliv na chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou
údržbou nářadí.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
-
•
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Před vložením bateriového bloku se ujistěte, zda
je přepínač v poloze vypnuto. Vložení bateriového
bloku do nářadí se zapnutým přepínačem způsobí
poruchu nebo úraz.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ bateriového bloku
může při vložení jiného nevhodného bateriového
bloku způsobit požár.
Používejte výhradně akumulátory určené pro
daný typ nářadí. Použití jiných akumulátorů může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej
mimo dosah kovových předmětů jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo další drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování kontaktů
akumulátoru. Zkratováním kontaktů akumulátoru
může dojít ke vzniku požáru a popálen.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení
očí zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
•
Opatrně kapalinu setřete hadříkem. Vyvarujte
se kontaktu kapaliny s pokožkou.
V případě zasažení kůže nebo očí se řiďte
následujícími pokyny.
Varování! Náplň akumulátoru, 25-30% roztok
hydroxidu draselného, může ohrozit vaše zdraví.
V případě potřísnění pokožku ihned opláchněte
vodou. Neutralizujte je slabou kyselinou jako je
kyselina citrónová nebo ocet. Jsou-li zasaženy oči,
vyplachujte je nepřetržitě alespoň 10 minut vodou.
Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Nevhazujte akumulátory do ohně a nespalujte je.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze pro
nabíjení akumulátoru, jež byl dodán s tímto nářadím.
Jiné akumulátory se mohou vznítit a způsobit
poranění osob nebo materiální škody.
•
Nikdy se nepokoušejte nabíjet standardní baterie.
•
Poškozený napájecí kabel ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku působení vody.
•
Nabíječku nikdy neotvírejte.
•
Nepokoušejte se do nabíječky vniknout.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana zemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti
odpovídá napájecímu napětí na výrobním
štítku nářadí. Nikdy se nepokoušejte nabíječku
nahradit běžnou síťovou zásuvkou.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími prvky.
1. Vypínač s regulací otáček
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Volič režimu / objímka nastavení kroutícího momentu
4. Sklíčidlo
5. Dvourychlostní volič (CP122K/CP142K)
6. Indikátor nabití akumulátoru
7. Držák nástrojů
8. Akumulátor
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory a nabíječky
Akumulátory
•
Nikdy se nesnažte akumulátor otevřít.
•
Nevystavujte akumulátor působení vody.
•
Neskladujte akumulátory na místech, kde může
teplota překročit 40°C.
•
Provádějte nabíjení pouze při teplotách v rozmezí
od 4°C do 40°C.
•
Akumulátor nabíjejte pouze v nabíječce, která byla
dodána s tímto nářadím.
•
Chcete-li akumulátor vyhodit, dodržujte pokyny
uvedené v části „Ochrana životního prostředí”.
•
V extrémních podmínkách může docházet k úniku
elektrolytu z akumulátoru. Zjistíte-li na povrchu
akumulátoru přítomnost kapaliny, postupujte následovně:
Obr. A
9. Nabíječka
10. Lůžko nabíječky
11. Indikátor nabíjení
12. Indikátor ukončení nabíjení
Montáž
Varování! Před montáží z přístroje vyjměte akumulátor.
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. B & C)
•
Chcete-li akumulátor (8) nasadit, srovnejte jej
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte akumulátor
do lůžka na nářadí a zatlačte na něj tak, aby došlo
k jeho zakliknutí ve správné poloze.
5
•
Pro sejmutí akumulátoru stiskněte uvolňovací
tlačítko (13) a současně vytáhněte akumulátor
z uložení v nářadí.
•
Zkontrolujte, zda se červený indikátor nabíjení (11)
rozsvítí. Pokud se rozsvítí zelená část indikátoru
(12), je akumulátor příliš zahřátý a nelze jej nabíjet.
Pokud dojde k této situaci, vyjměte akumulátor
z nabíječky a ponechejte jej přibližně 1 hodinu
ochladit a poté jej opět vložte do nabíječky.
Po přibližně 1 hodině nabíjení zhasne červený indikátor
(11) a rozvítí se zelený indikátor (12). Akumulátor je
nyní plně nabitý.
•
Vyjměte akumulátor z nabíječky.
Upevnění krytu akumulátoru (obr. C)
Varování! Kryt (14) upevněte na akumulátor (8) při
přepravě a skladování.
Upevnění a vyjmutí nástroje (obr. D)
Pro snadnou výměnu nástrojů je toto nářadí vybaveno
rychloupínacím sklíčidlem.
•
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy (2).
•
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (15) jednou
rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
•
Vložte nástroj (16) do sklíčidla.
•
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky (15)
jednou rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
Toto nářadí je dodáváno s oboustrannou šroubovací
násadou umístěnou v držáku nástrojů (7).
•
Šroubovací násadu vyjmete z držáku vysunutím
z vybrání v nářadí.
•
Zatlačením násady do vybrání ji uložíte do původní
polohy.
Kontrola stavu akumulátoru (obr. E)
Nářadí je vybaveno indikátorem, jež vám umožňuje
sledovat stav nabití akumulátoru.
•
Stiskněte a podržte tlačítko (17).
•
Sledujte, kolik kontrolek (18) svítí:
Nabití akumulátoru
1 kontrolka slabé
2 kontrolky střední
3 kontrolky silné
Volba směru otáčení (obr. F)
Při vrtání a utahování šroubů nastavte pravý chod
(po směru hodinových ručiček). Při povolování šroubů
a uvolňování zaseknutého vrtáku použijte levý chod (proti
směru hodinových ručiček).
•
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte spínač pro volbu
chodu (2) směrem doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
•
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Akumulátor je nutno nabít před prvním použitím a dále ve
všech případech, kdy již nemá při provádění pracovních
operací dostatečný výkon. Nabíjíte-li akumulátor poprvé
nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho nabití
zhruba na 80% celkové kapacity. Po provedení několika
nabíjecích cyklů dosáhne akumulátor své plné kapacity.
Při nabíjení se akumulátor může zahřívat; Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu.
Volba pracovního režimu nebo kroutícího momentu
(obr. G)
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro volbu pracovního
režimu a nastavení kroutícího momentu. Velké šrouby
a tvrdé materiály vyžadují nastavení vyššího kroutícího
momentu než malé šrouby a měkké materiály. Objímka
nářadí nabízí širokou škálu nastavení pro různé aplikace.
•
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
Varování! Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 4°C nebo přesáhne 40°C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24°C.
•
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 3 hodin.
•
Akumulátor (8) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a nasunete zásuvku nabíječky (10) na akumulátor.
•
Připojte nabíječku (9) k síti.
Při nabíjení dochází k zahřívání akumulátoru. Přibližně po
3 hodinách nabíjení bude akumulátor dostatečně nabitý
pro běžné použití. Přibližně po 6 hodinách nabíjení bude
akumulátor zcela nabitý.
•
Sejměte lůžko nabíječky z akumulátoru.
Použití nabíječky s nabíjecí dobou 1hodina.
•
Akumulátor (8) sejměte z nářadí a vložte do nabíječky (9). Akumulátor je možné do nabíječky vložit
pouze jedním způsobem. Nepoužívejte sílu. Ujistěte
se, zda je akumulátor v nabíječce řádně usazen.
•
Připojte nabíječku k síti.
(3) do polohy vrtání tak, že srovnáte symbol se
značkou (19).
Při šroubování nastavte objímku do požadované
polohy. Pokud dosud neznáte vhodné nastavení,
postupujte následovně:
•
Nastavte objímku (3) na nejmenší kroutící
moment.
•
Dotahujte první šroub.
•
Pokud spojka sklíčidla prokluzuje před dotažením šroubu, zvyšte hodnotu momentu
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte
tento postup, dokud nedosáhnete správného
nastavení. Toto nastavení použijte i pro další
šrouby.
CP122K/CP142K - Vrtání do zdiva (obr. G & H)
•
Při vrtání do zdiva nastavte objímku (3) do polohy
se
vrtání s příklepem tak, že srovnáte symbol
značkou (19).
6
•
Přepněte dvourychlostní volič (5) směrem dopředu
(2.převod).
•
CP122K/CP142K - Dvourychlostní volič (obr. H)
•
Při vrtání do kovu a šroubování přepněte dvourychlostní
volič (5) směrem dozadu (1.převod).
•
Při vrtání do nekovových materiálů přepněte dvourychlostní volič (5) směrem dopředu (2.převod).
•
Ochrana životního prostředí
Vrtání/šroubování
•
Pomocí spínače pro volbu směru chodu (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
•
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být odhozeno do běžného domovního odpadu.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li
si přístroj nahradit novým, nelikvidujte přístroj spolu
s běžným komunálním odpadem. Zařízení zlikvidujte
podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Rady pro optimální použití
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vrtání
•
Vyvíjejte na nářadí vždy mírný tlak ve směru shodném s osou vrtáku.
•
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou povrchu obrobku zmenšete tlak vyvíjený
na nářadí.
•
Aby nedocházelo při průniku vrtáku k rozštěpení
nebo tvorbě třísek na povrchu obrobku, podložte
jej kouskem dřeva.
•
Při vrtání otvorů o větším průměru do dřeva použijte
speciální násady.
•
Při vrtání do kovu používejte vrtáky s rychlořezné
oceli (HSS).
•
Při vrtání do zdiva použijte vidiové vrtáky.
•
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
•
Pro zvýšení přesnosti si vždy uprostřed díry, kterou
chcete vrtat, označte na obrobku pomocí průbojníku
vodící otvor.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li této služby využít,
odevzdejte váš nepoužívaný přístroj některému z autorizovaných servisních středisek.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black &
Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní
straně této příručky. Seznam autorizovaných servisních
středisek Black & Decker a veškeré podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Šroubování
•
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
•
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
•
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti
je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
•
•
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje kromě pravidelného čištění
žádnou údržbu.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití akumulátoru a potom jej vyjměte z nářadí.
Akumulátory NiCd a NiMH lze recyklovat. Odevzdejte
je Vašemu servisnímu středisku nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány
s ohledem na životní prostředí.
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Varování! Před prováděním údržby vyjměte akumulátor
z nářadí. Před čištěním vždy odpojte nabíječku od sítě.
•
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí.
Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
7
VAC
h
3 hod.
230
3
1 hod.
230
1
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Max. utahovací moment
Maximální průměr sklíčidla
Max. průměr vrtáku kov/dřevo/zdivo
Typ akumulátoru
Kapacita
Hmotnost
VDC
min-1
Nm
mm
mm
Ah
kg
CP12
12
0-700
16
10
10
A12
1.5
1.7
CP122
12
0-400/0-1300
20
10
10
A12
1.5
1.8
Prohlášení o shodě
CP142
14.4
0-400/0-1300
21
10
10
A14
1.5
1.8
Záruka
Firma Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí proto mimořádnou záruku. Tato záruka
je navíc a nijak neomezuje vaše zákonná práva. Záruka
je platná na území členských států Evropské unie a
v Evropské zóně volného obchodu.
CP12/CP122/CP14/CP142
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
CP14
14.4
0-750
17
10
10
A14
1.5
1.7
Pokud se na výrobku Black & Decker vyskytne v průběhu 24 měsíců od prodeje závada způsobená vadou
materiálu nebo zpracování, garantuje firma Black &
Decker výměnu vadných dílů, opravu výrobku nebo jeho
výměnu tak, aby spotřebiteli nastaly co nejmenší obtíže
za předpokladu, že:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyla-li zanedbána jeho údržba.
•
Výrobek nenese známky poškození způsobené
jinými předměty, látkami nebo nehodami.
•
Nebyly prováděny jinými osobami, než kvalifikovanými
techniky nebo přímo techniky Black & Decker.
68 dB(A)
79 dB(A)
< 2,5 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-5-2005
K uplatnění této záruky je třeba prodávajícímu či záruční opravně předložit doklad o zakoupení. Místo vaší
nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker
se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní
straně této příručky. Seznam autorizovaných servisních
středisek Black & Decker a veškeré podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši webovou stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde prosím
Váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli být
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a o řadě našich výrobků jsou k dispozici na adrese www.
blackanddecker.cz
8
Politika služby zákazníkům
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek Black &
Decker, která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
9
SLOVENČINA
Použitie výrobku
3.
a.
Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker CP12K/CP14K
je určená na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovov
a plastov.
Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker CP122K/
CP142K je určená na skrutkovanie a vŕtanie do dreva,
kovov, plastov a ľahkého muriva.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
b.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie „elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané batériami (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
d.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť k spôsobeniu
nehody.
Nepracuje s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako je prostredie s horľavými
kvapalinami, plynmi alebo s výbušným prachom.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže
zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Odvrátenie pozornosti môže zapríčiniť stratu
kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky a vyhovujúce
spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi
ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia z elektrickej siete. Prívodný
kábel držte mimo dosahu tepelných zdrojov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie napájacieho
kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
10
Bezpečnosť obsluhy
Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte a o práci
s elektrickým náradím vždy premýšľajte. S náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ
ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako
respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
k zdroju napätia skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na
hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Na náradie príliš netlačte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené,
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
nechajte ho opraviť. Veľa nehôd je spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými britmi
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom určeným pre
daný typ náradia; berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Použitie náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
•
•
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením akumulátora sa uistite, či je vypínač v polohe vypnuté. Vloženie akumulátora do
náradia so zapnutým vypínačom spôsobí poruchu
alebo úraz.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného akumulátora spôsobiť
požiar.
Používajte výhradne akumulátory určené pre
daný typ náradia. Použitie iných akumulátorov
môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte ho
mimo dosahu kovových predmetov ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovaním kontaktov akumulátora
môže dôjsť k vzniku požiaru a popálenín.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
•
•
V extrémnych podmienkach môže dochádzať k úniku
elektrolytu z akumulátora. Ak zistíte na povrchu
akumulátora prítomnosť kvapaliny, postupujte
nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite handričkou. Vyvarujte
sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.
V prípade zasiahnutia kože alebo očí sa riaďte
nasledujúcimi pokynmi.
Varovanie! Náplň akumulátora, 25-30% roztok
hydroxidu draselného, môže ohroziť vaše zdravie.
V prípade kontaktu s pokožku ihneď postihnuté
miesto opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo ocot.
Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte ich nepretržite
aspoň 10 minút vodou. Vyhľadajte ihneď lekársku
pomoc.
Nevhadzujte akumulátory do ohňa a nespaľujte
ich.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
•
Používajte nabíjačku Black & Decker len na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Iné
akumulátory sa môžu vznietiť a spôsobiť poranenie
osôb alebo materiálne škody.
•
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať štandardné batérie.
•
Poškodený napájací kábel ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu vody.
•
Nabíjačku nikdy neotvárajte.
•
Nepokúšajte sa do nabíjačky vniknúť.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie v sieti
zodpovedá napájaciemu napätiu na výrobnom
štítku náradia. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť
nabíjačku bežnou sieťovou zástrčkou.
Popis
Opravy
Zverte opravu vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého / ľavého chodu
3. Volič režimu / nastavenie krútiaceho momentu
4. Skľučovadlo
5. Prepínač 2 rýchlostí (CP122K/CP142K)
6. Indikátor nabitia akumulátora
7. Držiak nástrojov
8. Akumulátor
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátory
•
Nikdy sa nesnažte akumulátor otvoriť.
•
Nevystavujte akumulátor pôsobeniu vody.
•
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Nabíjajte len pri teplotách v rozmedzí od 4°C do
40°C.
•
Akumulátor nabíjajte len v nabíjačke, ktorá bola
dodaná s týmto náradím.
•
Ak chcete akumulátor vyhodiť, dodržujte pokyny
uvedené v časti „Ochrana životného prostredia”.
Obr. A
9. Nabíjačka
10. Lôžko nabíjačky
11. Indikátor nabíjania
12. Indikátor ukončenia nabíjania
Montáž
Varovanie! Pred montážou z prístroja vyberte akumulátor.
11
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B & C)
•
Ak chcete akumulátor (8) nasadiť, zarovnajte
ho s miestom jeho uloženia na náradí. Nasuňte
akumulátor do lôžka na náradí a zatlačte naň tak,
aby došlo k jeho zakliknutiu v správnej polohe.
•
Ak chcete akumulátor vybrať, stisnite uvoľňovacie
tlačidlo (13) a súčasne vytiahnite akumulátor z uloženia v náradí.
Použitie nabíjačky s nabíjacou dobou 1 hodina.
•
Akumulátor (8) vyberte z náradia a vložte do
nabíjačky (9). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť iba jedným spôsobom. Nepoužívajte silu. Uistite
sa, či je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
•
Pripojte nabíjačku k sieti.
•
Skontrolujte, či sa červený indikátor nabíjania (11)
rozsvieti. Pokiaľ sa rozsvieti zelená časť indikátora (12), je akumulátor príliš zahriaty a nesmie sa
nabíjať. Pokiaľ dôjde k tejto situácii, vyberte akumulátor z nabíjačky a ponechajte ho približne 1 hodinu
schladiť a potom ho opäť vložte do nabíjačky.
Po približne 1 hodine nabíjania zhasne červený indikátor
(11) a rozsvieti sa zelený indikátor (12). Akumulátor je
teraz celkom nabitý.
•
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Upevnenie krytu akumulátora (obr. C)
Varovanie! Kryt (14) upevnite na akumulátor (8) pri
preprave a skladovaní.
Upevnenie a vybratie nástroja (obr. D)
Pre jednoduchú výmenu nástrojov je toto náradie vybavené rýchloupínacím skľučovadlom.
•
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte spínač pre
chod dopredu/dozadu do stredovej polohy (2).
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (15) jednou
rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
•
Vložte nástroj (16) do skľučovadla.
•
Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky
(15) jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou
rukou.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nástavcom umiestneným v držiaku nástrojov (7).
•
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka vysunutím
z krytu na náradí.
•
Zatlačením nástavca do krytu ho uložíte do pôvodnej
polohy.
Kontrola stavu akumulátora (obr. E)
Náradie je vybavené indikátorom, ktorý vám umožňuje
sledovať stav nabitia akumulátora.
•
Stlačte a podržte tlačidlo (17).
•
Sledujte, koľko kontroliek (18) svieti:
Nabitie akumulátora
1 kontrolka slabé nabitie
2 kontrolky stredné nabitie
3 kontrolky silné nabitie
Voľba smeru otáčania (obr. F)
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(v smere hodinových ručičiek). Pri uvoľňovaní skrutiek
a uvoľňovaní zaseknutého vrtáku použite ľavý chod (proti
smeru hodinových ručičiek).
•
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu (2) smerom doľava.
•
Ak chcete zvoliť spätný chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu smerom doprava.
•
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte spínač pre
chod dopredu/dozadu do stredovej polohy.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov
sa vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor je nutné nabiť pred prvým použitím a ďalej
vo všetkých prípadoch, kedy už nemá pri prevádzaní
pracovných operácií dostatočný výkon. Ak nabíjate
akumulátor po prvý raz alebo po dlhodobom uskladnení,
dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne
akumulátor svoju plnú kapacitu. Pri nabíjaní sa akumulátor môže zahrievať. Ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu závadu.
Voľba pracovného režimu alebo krútiaceho momentu
(obr. G)
Toto náradie je vybavené voličom pracovného režimu
a nastavenia krútiaceho momentu. Veľké skrutky a tvrdé
materiály si vyžadujú väčší uťahovací moment než malé
skrutky a mäkké materiály. Volič režimu na náradí ponúka
širokú škálu nastavení pre rôzne aplikácie.
•
Pri vŕtaní do muriva nastavte volič (3) do polohy
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie: približne 24 °C.
•
Použitie nabíjačky s nabíjacou dobou 3 hodiny.
•
Akumulátor (8) nabijete tak, že ho vyberiete z náradia
a nasuniete nabíjačku (10) na akumulátor.
•
Pripojte nabíjačku (9) k sieti.
Pri nabíjaní dochádza k zahrievaniu akumulátora; Približne po 3 hodinách nabíjania bude akumulátor dostatočne
nabitý pre bežné použitie. Približne po 6 hodinách
nabíjania bude akumulátor úplne nabitý.
•
Vyberte lôžko nabíjačky z akumulátora.
12
vŕtanie s príklepom tak, že zarovnáte symbol so
značkou (19).
Pri skrutkovaní nastavte volič do požadovanej
polohy. Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie,
postupujte nasledovne:
•
Nastavte volič (3) na najmenší krútiaci
moment.
•
Doťahujte prvú skrutku.
•
Pokiaľ spojka skľučovadla preklzuje pred
dotiahnutím skrutky, zvýšte hodnotu momentu
a pokračujte v uťahovaní skrutky. Tento
postup opakujte, pokiaľ nedosiahnete správne
nastavenie. Použite toto nastavenie i pre
zostávajúce skrutky.
CP122K/CP142K - Vŕtanie do muriva (obr. G & H)
•
Pri vŕtaní do muriva nastavte volič (3) do polohy
vŕtanie s príklepom tak, že zarovnáte symbol so
značkou (19).
•
Prepnite volič rýchlostí (5) smerom dopredu
(2.prevod).
•
•
•
CP122K/CP142K - Prepínač 2 rýchlostí (obr. H)
•
Pri vŕtaní do kovu a skrutkovaní prepnite volič
rýchlostí (5) smerom dozadu (1.prevod).
•
Pri vŕtaní do nekovových materiálov prepnite volič
rýchlostí (5) smerom dopredu (2.prevod).
Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou
kefkou alebo suchou handričkou.
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Vŕtanie/skrutkovanie
•
Pomocou prepínača pre voľbu smeru chodu (2)
zvoľte smer otáčania vpred alebo vzad.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite spínač (1).
Otáčky náradia závisia na intenzite stlačenia tohto
spínača.
•
Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zariadenie zlikvidujte podľa
platných pokynov o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
•
Vyvíjate na náradie mierny tlak v smere zhodnom
s osou vrtáku.
•
Tesne pred preniknutím špičky vrtáku druhou
stranou povrchu obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na
náradie.
•
Aby nedochádzalo pri prieniku vrtáku k rozštiepeniu
alebo tvorbe triesok na povrchu obrobku, podložte
ho kúskom dreva.
•
Pri vŕtaní otvorov s väčším priemerom do dreva
použite špeciálne nástavce.
•
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky s rýchloreznej
ocele (HSS).
•
Pri vŕtaní do muriva použite vidiové vrtáky.
•
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
•
Na zvýšenie presnosti si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, označte na obrobku pomocou
dierkovača vodiaci otvor.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete tieto služby využiť,
odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj niektorému z autorizovaných servisných stredísk.
Miesto vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
Black & Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker je možné mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení ich
životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
Skrutkovanie
•
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
•
Ak nejdú skrutky správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
•
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
•
•
Údržba
Vaše náradie Black&Decker bolo skonštruované tak, aby
Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Vaša nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného čistenia
žiadnu údržbu.
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjačka
Napájacie napätie
Približná doba nabíjania
Varovanie! Pred prevádzaním údržby vyberte akumulátor
z náradia. Pred čistením vždy odpojte nabíjačku zo
siete.
13
VAC
h
3 hod.
230
3
1 hod.
230
1
Technické údaje
Napájacie napätie
Otáčky naprázdno
Max. uťahovací moment
Maximálny priemer skľučovadla
Max. priemer vrtáku kov/drevo/murivo
Typ akumulátora
Kapacita
Hmotnosť
VDC
min-1
Nm
mm
mm
Ah
kg
CP12
12
0-700
16
10
10
A12
1.5
1.7
CP122
12
0-400/0-1300
20
10
10
A12
1.5
1.8
CP14
14.4
0-750
17
10
10
A14
1.5
1.7
CP142
14.4
0-400/0-1300
21
10
10
A14
1.5
1.8
Prehlásenie o zhode
Záruka
CP12/CP122/CP14/CP142
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: EN 50260,
EN 55014, EN 60335, EN 61000
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka preto mimoriadnu záruku.
Táto záruka sa poskytuje ako služba naviac a nijakým
spôsobom neobmedzuje Vaše zákonné práva. Platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
68 dB(A)
79 dB(A)
< 2,5 m/s2
Pokiaľ sa na výrobku Black & Decker vyskytne v priebehu
24 mesiacov od predaja porucha spôsobená vadou
materiálu alebo spracovaním, firma Black & Decker
garantuje výmenu chybných dielov, opravu výrobku alebo
ich výmenu tak, aby spotrebiteľovi nastali čo najmenšie
obtiaže za predpokladu, že:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a pokiaľ nedochádzalo k jeho
prenájmu;
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo pokiaľ nebola zanedbaná jeho údržba.
•
Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené
inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
•
Neboli prevádzané opravy inými osobami, než
kvalifikovanými technikmi alebo priamo technikmi
Black & Decker.
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-5-2005
Na uplatnenie tejto záruky je treba predávajúcemu či
záručnému servisu predložiť doklad o zakúpení. Miesto
vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky Black
& Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte prosím našu webovú stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu prosím
Váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o sortimente našich výrobkov sú k dispozícii na adrese
www.blackanddecker.sk
14
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
15
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
16
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
17
18
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
CP12
CP122
mìsícù
hónap
°
men
CP14
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
CP142
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising