GK1000 | Black&Decker GK1000 POWERED LOPPER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-56 CZ
GK1000
GK1050
2
3
4
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše zahradní pila Black & Decker Alligator™ je určena
k ořezávání větví stromů a přeřezávání spadlých větví
a drobných kmenů až do průměru 100 mm, přičemž
obsluha musí stát na zemi. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení všech
níže uvedených pokynů může vést ke způsobení zranění
elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému poranění.
Označení “výkonné nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostředích, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
což může vést k zapálení prachu nebo výparů.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost
dětí a ostatních osob. Odvrácení pozornosti může
vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a vyhovující spoje snižují
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. trubky, radiátory, plotny a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty a pohyblivými částmi nářadí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní prostředí
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím používejte rozum. S nářadím
5
nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím
může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně zraku. Ochranné prostředky,
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu, pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto, může vést ke způsobení úrazu.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na pohyblivých částech nářadí mohou
vést ke způsobení úrazu.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro
odsávání prachu, zkontrolujte, zda je řádně
nainstalováno a správně užíváno. Použití těchto
zařízení může snížit rizika spojená s prachem.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Pro konkrétní aplikace
používejte vhodné nářadí. Správné elektrické
nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který je
určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
nebo jiných připojených součástí, před
prováděním údržby nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte nepovolaným osobám,
které nejsou obeznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovali.
Výkonné nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež
mohou mít vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod je
způsobeno nedostatečnou údržbou nářadí.
f.
g.
5.
a.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pořádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno může být
nebezpečné.
•
•
•
Opravy
Svěřte opravu Vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný chod nářadí.
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny týkající se zahradních
pil
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než ke kterým bylo
zkonstruováno; například nářadí nepoužívejte ke kácení
stromů. Používání přídavných zařízení nebo příslušenství
nebo provádění úkonů nedoporučených tímto návodem
může vést k poranění osob.
Toto nářadí je určeno pouze k řezání dřeva. Nepoužívejte
toto nářadí k řezání umělých hmot, zdiva nebo
nedřevěných stavebnich materiálů.
Použití nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno
může být nebezpečné.
•
Používejte přiléhavý oděv a ochranné prostředky
včetně bezpečnostní přilby se štítkem a ochrannými
brýlemi, ochranu sluchu, neklouzavou bezpečnostní
obuv, dlouhé kalhoty s náprsenkou a silné kožené
rukavice.
•
Zaujměte vždy místo mimo dosah padajících
větví.
•
Bezpečná vzdálenost mezi padajícími větvemi
a okolostojícími, budovami a dalšími objekty je
nejméně 2 a půl násobek délky odřezané větve.
Kterékoliv osoby, budovy a objekty vyskytující se
v kratší vzdálenosti se vystavují nebezpečí zasažení
padající větví.
•
Předem si naplánujte bezpečný ústup před
padajícími větvemi. Zajistěte, aby byla ústupová
cesta bez překážek. Pamatujte, že vlhká tráva
a čerstvě oloupaná kůra stromů je kluzká.
•
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo poblíž
(ale v bezpečné vzdálenosti).
•
Nářadí nepoužívejte, pokud jste na žebříku nebo
na stromě, nebo se nacházíte na jiném nestabilním
povrchu.
•
Nikdy nepoužívejte nářadí nad úrovní ramen.
•
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
•
Nářadí držte před sebou. Po celou dobu udržujte
řetěz pily z dosahu vašeho těla a oděvu.
•
Mějte na paměti polohu řetězu pily, obzvláště pokud
řežete větve blízko u země.
•
Pokud motor běží, držte nářadí pevně oběma
rukama.
•
Řez započněte pouze pokud se řetěz pohybuje
v plné rychlosti. Před spuštěním se ujistěte, zda se
•
•
•
•
řetěz ničeho nedotýká.
Zabraňte, aby byl jakýkoliv předmět zachycen
pohybujícím se řetězem ve špičce řezací lišty.
Zvláštní pozornost věnujte při opakování již
provedeného řezu.
Ozubení na spodní části ochranného krytu přitlačte
do dřeva. Zabraňte kontaktu řetězu se dřevem,
dokud nedosáhne plné rychlosti.
Sledujte pohyb větví a další okolnosti, které by mohly
zapříčinit sevření nebo přiskřípnutí řetězu, nebo
které by mohly na řetěz spadnout.
Nepokoušejte se řezat větve většího průměru, než
je pro toto nářadí určeno.
Pokud řežete napnutou větev, dejte pozor, aby vás
po odřezání větev nešlehla.
Před přenášením, seřizováním, opravami nebo
údržbou nářadí vypněte, počkejte až se řetěz zcela
zastaví a odpojte je od elektrické sítě.
Řetěz udržujte ostrý a řádně napnut. Napnutí řetězu
pravidelně kontrolujte.
Rukojeti udržujte čisté, suché a neznečistěné olejem
nebo mazivy. Rukojeti pokryté mazivy nebo olejem
jsou kluzké a způsobují ztrátu kontroly.
Opotřebené řetězy a řezací lišta musí být okamžitě
vyměněny.
Používejte výhradně originální náhradní díly
a příslušenství.
Ořezávání větví
Před ořezáním větve se ujistěte, zda nejsou známy
nařízení nebo předpisy zakazující úpravy daného
stromu.
•
Vezměte na vědomí směr, kterým může větev padat.
Vezměte v úvahu všechny okolnosti, které mohou
směr padající větve ovlivnit, včetně:
délky a hmotnosti řezané větve
předpokládaného směru pádu
neobvyklé složité struktury těžké větve nebo
její rozložení
přítomnost okolních stromů a překážek, včetně
venkovního elektrického vedení
spleť s ostatními větvemi
rychlost a směr větru.
•
Rozvažte si přístup k hlavní větvi.
Větve stromu se mohou snadno houpat směrem ke
kmenu. Navíc pro obsluhu je třeba si uvědomit přítomnost
okolostojících osob, budov a objektů tak, aby nebyly
padajícími větvemi zasaženy.
Zbytková rizika
I přes dodržení důležitých bezpečnostních předpisů
a zavedení bezpečnostních opatření se nemůžeme při
řezání vyhnout určitým zbytkovým rizikům. Tato rizika
jsou:
Nebezpečí poranění při kontaktu s pohyblivými díly,
ostrými a horkými částmi nářadí.
Nebezpečí poranění obsluhy či okolostojících osob
nebo materiální škody na majetku vyniklé padajícími
větvemi nebo úlomky
Nebezpečí poranění úlomky odskakujícími od
řetězu.
6
-
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění,
pádu se žebříku nebo z pracovní polohy na stromě,
poškození napájecího kabelu, použití nářadí za
mokra nebo na rizikových místech, použití nářadí
dětmi nebo slabými jedinci, chyba při nasazení prvků
osobní ochrany či použití nevhodného oděvu,
Ohrožení zdraví způsobené vdechováním nečistot
vzniklých při řezání dřeva.
S tímto nářadím souvisí výše uvedená rizika, a to včetně
zahrnutých varování v bezpečnostních pokynech anebo
označeních.
Obsah balení
1
1
1
1
Zahradní pila Alligator™
Nádobka s olejem
Klíč
Uživatelská příručka
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Velikost vibrací uvedená v tomto návodu je v souladu se
standardizovaným testem EN 60745. Obsluha by neměla
být vystavena vysoké hladině vibrací delší dobu. Hodnota
vibrací tohoto nářadí je pod úrovní 5m/s2 a vyhovuje
stanovenému limitu normou 2002/44/EC pro nepřetržitý
provoz 8 hodin denně. Aktuální provozní stavy se mohou
lišit, popřípadě je možné zvýšení úrovně vibrací od
hodnoty uvedené v tomto standardizovaném testu.
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Rukojeť
Horní kryt
Spodní kryt
Kryt řetězového kola
Kryt pro mazání
Řezací lišta
Řetěz
Místo odfuku pilin
Ještě než přístroj poprvé použijete
Mazání nářadí (obr. A)
Nářadí musí být namazáno olejem před každým prvním
použitím a pak po každých 10 minutách chodu. Musí být
použit pouze olej správné třídy (kat. č. xxx).
•
Odpojte napájecí kabel.
•
Otevřete kryt pro mazání.
•
Vložte nádobku s olejem do místa plnění oleje.
•
Lehce jednou stlačte nádobku s olejem. Toto mazání
by mělo být prováděno po každých 10 minutách
chodu, v závislosti na rychlosti řezání a typu
řezaného dřeva.
•
Vyjměte nádobku a uzavřete kryt pro mazání.
•
Nadměrné množství oleje bude prosakovat v oblasti
ochranného krytu nářadí. Jde o běžný jev, který
neznamená žádnou závadu.
Výstražné symboly
Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Nepoužívejte nářadí pokud stojíte na žebříku.
Vždy použijte ochranu hlavy a zraku.
Nepoužívejte nářadí za vlhka a nevystavujte
je dešti.
Použití
Dejte pozor na padající předměty. Držte
z dosahu okolních osob.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastní rychlostí.
Zamezte přetěžování nářadí.
•
Ujistěte se, zda je řetěz správně napnut. Podle
potřeby řetěz napněte.
•
Ujistěte se, zda je nářadí řádně promazáno.
Nezapomeňte nářadí promazat po každých deseti
minutách používání.
•
Na nářadí netlačte – nechejte jej pracovat vlastním
tempem. Práce bude provedena lépe a bezpečněji,
pokud bude nářadí pracovat vlastním tempem.
Nadměrný přítlak způsobí roztažení řetězu.
•
Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno systémem
dvou spínačů. Tento systém zabraňuje náhodnému
spuštění nářadí a umožňuje obsluhu pouze pomocí
obou rukou.
•
Horní a spodní ochranný kryt jsou navrženy tak, aby
se uzavřely po uvolnění jedné z rukojetí nebo po
dokončení řezu. Pokud se kterýkoliv z krytů nezavře,
okamžitě nářadí vypněte a zkontrolujte, zda nějaké
úlomky neblokují mechanismus zavírání krytu.
Pokud je napájecí kabel poškozen, odpojte
zařízení od elektrické zásuvky ve zdi.
Zaručený akustický výkon
K zajištění nepřerušitého bezpečného provozu
kontrolujte napnutí řetězu postupem popsaným
v tomto návodu po každých 10 minutách
provozu a podle potřeby opětovně upravte vůli
na 3 mm, jak je požadováno.
Po každých 10 minutách provozu řetěz
promazejte olejem.
Místo odfuku pilin: Nedotýkejte se řetězu!
Směr otáčení řetězu.
7
Zapnutí a vypnutí
•
Jednou za čas kápněte kapku oleje na středovou
osu (10) krytů řetězu.
Řetěz promazejte olejem.
Zapnutí
•
Pevně uchopte držadla rukojetí (2) a stiskněte
spínače (1).
•
Vypnutí
•
Uvolněte stisk obou spínačů.
Varování! Při instalaci a snímání řetězu vždy používejte
ochranné rukavice. Řetěz pily je ostrý a může vás poranit
i když není v chodu.
Instalace a sejmutí řetězu pily (obr. D - F)
Varování! Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit v poloze
zapnuto.
Sejmutí
•
Nářadí položte na pevnou a stabilní podložku.
•
Pomocí dodávaného klíče uvolněte matice (11).
Matice odstraňte.
•
Sejměte kryt řetězového kola (5).
•
Rozevřete rukojeti (2). Vytáhněte ven horní kryt
řetězu (3).
•
Stáhněte řezací lištu (7) aby se snížilo napětí řetězu
pily (8).
•
Odstraňte starý řetěz pily z řetězového kola (12)
a řezací lišty (7).
•
Sklopte řezací lištu tak, aby ji bylo možné z pily
odpojit.
Řezání větví (obr. B)
•
Před provedením řezu se ujistěte, zda nářadí běží
v plných otáčkách.
•
Pevně uchopte nářadí a držte je na místě, aby
nedošlo k možnému odskakování nebo bočnímu
vychýlení nářadí.
•
Nářadí veďte skrz větev s mírným tlakem.
•
Nářadí po dokončení řezu vytáhněte v plných
otáčkách.
•
Řez provádějte vždy shora dolů. Tímto způsobem
bude zabráněno sevření pilového řetězu.
•
Ořezávání začněte od konce větve. Velikost větve
zkracujte postupně odřezáváním malých částí.
Montáž
•
Řezací lištu (7) pečlivě očistěte.
•
Vytáhněte ven horní kryt řetězu.
•
Řezací lištu vložte na své místo. Ujistěte se, zda se
štěrbina (13) v řezací liště nachází oproti polohovým
čepům (14) a zda je zadní část umístěna oproti
přídržné vzpěře (15).
•
Nový řetěz nasaďte drážkou na přední čelo řezací
lišty. Ujistěte se podle označené šipky na řetězu a na
krytu pily, zda je ozubení směrováno správně.
•
Táhněte řezací lištu zpět tak, aby řetěz zapadl okolo
řetězového kola (12).
•
Nasaďte zpět kryt řetězového kola (5) a matice
(11).
•
Pomocí dodávaného klíče přitáhněte matice (11).
Vyjmutí zaseknutého řetězu
Pokud řetěz nebo řezací lišta zůstanou zaseknuty:
•
Vypněte nářadí hlavním vypínačem.
•
Odpojte nářadí od elektrického přívodu.
•
Rozevřete řez klínem tak, abyste uvolnili sevření
řezací lišty. Nepokoušejte se uvolnit pilu páčením.
•
Započněte nový čerstvý řez.
Odblokování mechanismu ochranných krytů
Pokud se kterýkoliv kryt nezavře:
•
Vypněte nářadí hlavním vypínačem.
•
Odpojte nářadí od elektrického přívodu.
•
Odstraňte jakékoliv úlomky blokující zavírací
mechanismus.
•
Možná bude potřeba odstranit kryt řetězového kola,
aby byl plný přístup k zavíracímu mechanismu.
•
Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s vaším
servisním zástupcem Black & Decker.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu (obr. D)
•
Zkontrolujte napnutí řetězu. Napnutí je správné,
pokud řetěz pily (8) zaskočí nazpět po uchopení
prostředníkem a palcem a jeho lehkém povytažení
z řezací lišty o 3 mm. Na spodní straně by mezi mezi
řezací lištou (7) a řetězem pily (8) neměl být žádný
‘průvěs’.
Nastavení pnutí:
•
Povolte matice (11). Přídržné zařízení řetězu
automaticky provede správné napnutí řetězu.
•
Jakmile je napnutí řetězu správné, dotáhněte matice
(11).
Čištění, údržba a uskladnění
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Předpokladem dlouhodobé bezproblémové
funkce nářadí je jeho pravidelné čištění a péče.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Varování! Napnutí řetězu neupravujte ihned po
skončení práce. Nechejte řetěz vychladnout. Pokud
je řetěz napínán ihned po skončení práce, dojde po
jeho zchládnutí k přepnutí. Takový postup by případně
vedl k nadměrnému opotřebení a zkrácení životnosti
řezací lišty a řetězu. Také by to vedlo ke snížení výkonu
nářadí.
Po použití nářadí a před jeho uskladněním (obr. C)
•
Větrací otvory pravidelně čistěte čistým a suchým
štětcem.
•
Při čištění nářadí používejte mýdlový roztok a vlhký
hadřík.
Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny do nářadí
a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí do
kapaliny.
•
Pomocí tvrdého kartáče vyjměte úlomky z vnitřní
strany ochranných krytů a krytu řetězového kola.
Varování! Pokud je řetěz pily nový, kontrolujte během
prvních dvou hodin provozu pravidelně jeho napnutí,
jelikož nový řetěz se mírně roztáhne.
8
Přeprava
•
Nářadí přenášejte vždy se zavřenými ochrannými
kryty.
ES Prohlášení o shodě
Uložení
•
Pokud nebude nářadí několik měsíců v provozu,
potřete všechny kovové části olejem.
•
Nářadí skladujte na bezpečném a suchém místě.
GK1000/GK1050
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 60745, EN 55014, EN 61000, EN 60335, 2000/14/EC,
Řetězová pila, ≤ 600 kW, Příloha V
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy
EN 2000/14
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
LWA (zaručený)
Vibrace ruka/paže měřené
dle normy EN 60745
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
$3 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-6-2005
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
European Community patent application nos. 04254193.8,
04254192.0, 04254191.2, 04254190.4, 04254189.6,
04254188.8, 04254187.0, 04254186.2, 04254185.4,
04254182.1, 04254183.9, 04254184.7 & 04254181.3
European Community design application nos. 2106950001 & 210695-0002
ALLIGATOR je registrovaná ochranná značka společnosti
Black & Decker.
Logo ALLIGATOR je ochrannou známkou společnosti
Black & Decker.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
VAC
Příkon
W
Rychlost řetězu
(otáčky naprázdno m/s)
Šíře záběru
mm
Hmotnost
kg
84 dB(A)
98 dB(A)
105 dB(A)
GK1000 GK1050
230
230
550
600
2,3
2,3
ø25-100 ø25-100
3
3
9
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045308 - 31-05-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
GK1000 - - - - A
ALLIGATOR 1
©
12
GK1050 - - - - A
ALLIGATOR SAW 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising