GK1000 | Black&Decker GK1000 POWERED LOPPER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
do użytku
przydomowego
505202-11 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GK1000
GK1050
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Nożyce do gałęzi Alligator™ firmy Black & Decker są
przeznaczone do przycinania gałęzi oraz cięcia spadłych
gałęzi i cienkich okrąglaków o średnicy do 100 mm, przy
czym osoba wykonująca te czynności powinna stać
na ziemi. Elektronarzędzie to nie nadaje się do celów
przemysłowych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i
pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
e.
5
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
f.
g.
5.
a.
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
•
•
•
•
•
•
•
•
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
•
•
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy nożyc
do gałęzi
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Nie wykorzystuj nożyc do celów
innych, niż przewidziane przez producenta, na przykład
do ścinania pni drzew.
Używanie innych nasadek i akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może doprowadzić do
wypadku.
Nożyce te są przeznaczone wyłącznie do cięcia drewna.
Nie używaj ich do cięcia tworzyw sztucznych, muru ani
materiałów niedrewnianych. Zastosowanie niezgodne
z przeznaczeniem jest niebezpieczne.
•
Nie noś luźnej odzieży, zakładaj kask ochronny
z wizjerem bądź okulary ochronne, a także słuchawki
ochronne, solidne obuwie na szorstkiej podeszwie,
spodnie ogrodniczki i mocne skórzane rękawice
robocze.
•
Nie stój na drodze spadających gałęzi.
•
Odległość bezpieczeństwa między ścinaną gałęzią
a osobami, budynkami lub innymi przedmiotami
powinna wynosić przynajmniej 2,5-krotność
długości gałęzi. Osoby, budynki lub inne przedmioty
znajdujące się w tym obszarze są narażone na
trafienie spadającą gałęzią.
•
Zaplanuj bezpieczną drogą ucieczkową przed
walącymi się drzewami lub spadającymi gałęziami.
Sprawdź, czy na drodze tej nie ma jakichś przeszkód,
które mogą utrudnić lub uniemożliwić ucieczkę.
Pamiętaj, że wilgotna trawa i świeża kora są
śliskie.
•
Poproś drugą osobę, by na wszelki wypadek
obserwowała ścianie (ale w bezpiecznej
odległości).
•
Nie używaj nożyc, stojąc na drzewie, drabinie lub
innej niestabilnej powierzchni.
•
Nigdy nie trzymaj nożyc powyżej ramion.
•
•
•
•
•
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Prowadź nożyce przed sobą. W każdej chwili utrzymuj
łańcuch z dala od swojego ciała i odzieży.
Miej świadomość, jak przebiega łańcuch tnący,
zwłaszcza przy ścinaniu gałęzi w pobliżu ziemi.
Gdy silnik pracuje, mocno trzymaj nożyce obiema
rękami.
Cięcie rozpoczynaj dopiero wtedy, gdy łańcuch
osiągnie swoją pełną prędkość. Przed załączeniem
nożyc sprawdź, czy łańcuch niczego nie dotyka.
Uważaj, by nie dotknąć jakiegoś przedmiotu końcem
miecza z poruszającym się łańcuchem.
Zachowaj szczególną ostrożność przy kontynuowaniu
cięcia w już istniejącym rzazie.
Pozwól, by ostrza dolnej osłony zagłębiły się
w drewno. Nie zbliżaj łańcucha do drewna, zanim
nie osiągnie on swojej pełnej prędkości.
Obserwuj gałęzie i pilnuj, by łańcuch nie zakleszczył
się w rzazie.
Nie próbuj ścinać gałęzi o średnicy przekraczającej
długość miecza.
Pamiętaj, że naprężona gałąź po przecięciu może
odskoczyć. Uważaj, by Cię nie uderzyła.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
regulacji, napraw lub prac konserwacyjnych, wyłącz
nożyce, odczekaj aż łańcuch się zatrzyma i odłącz
elektronarzędzie od sieci.
Łańcuch nożyc musi być ostry i prawidłowo napięty.
Regularnie sprawdzaj jego naprężenie.
Rękojeści powinny być suche, czyste i niezabrudzone
olejem ani smarem. Wysmarowane, zaolejone
rękojeści są śliskie i mogą być przyczyną utraty
panowania nad nożycami.
Zużyte łańcuchy i miecz niezwłocznie trzeba
wymienić na nowe.
Stosuj tylko oryginalne części zamienne
i akcesoria.
Przycinanie gałęzi
Przed przycięciem gałęzi upewnij się, czy jakieś
rozporządzenia lub przepisy nie zabraniają takiego
działania.
•
Miej świadomość kierunku, w którym może spaść
gałąź. Uwzględnij wszelkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na zmianę kierunku upadku, jak na
przykład:
długość i ciężar ścinanej gałęzi,
zamierzony kierunek upadku,
nietypowy kształt gałęzi lub zgnilizna,
drzewa i inne przeszkody, jak na przykład
przewody napowietrzne w najbliższym
sąsiedztwie,
splecenie z innymi gałęziami,
prędkość i kierunek wiatru.
•
Zastanów się nad dostępem do gałęzi.
Gałęzie mają tendencję do spadania w kierunku pnia
drzewa. Oprócz samego użytkownika również inne,
znajdujące się w sąsiedztwie osoby, budynek lub
przedmioty są narażone na trafienie spadającą gałęzią.
6
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i stosowania środków bezpieczeństwa
przy korzystaniu z pilarek do drewna nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń. Należą do nich:
Ryzyko doznania urazu ciała na skutek dotknięcia
ruchomych, ostrych lub gorących elementów.
Ryzyko doznania urazu przez spadające gałęzie,
na które narażony jest nie tylko użytkownik nożyc,
lecz także inne znajdujące się w pobliżu osoby
i zwierzęta.
Ryzyko doznania urazu ciała przez odpadki
wyrzucane przez łańcuch.
Ryzyko doznania urazu ciała na skutek zastosowania
niezgodnego z przeznaczeniem, jak na przykład
spadnięcie z drabiny lub z drzewa, uszkodzenie kabla
sieciowego, wykorzystywanie nożyc w wilgotnych
lub niebezpiecznych miejscach, używanie nożyc
przez dzieci lub słabe osoby, rezygnacja z nadzoru
drugiej osoby lub niewłaściwa odzież.
Zagrożenie zdrowia przez wdychanie pyłów,
powstających przy piłowaniu drewna.
Na wspomniane wyżej zagrożenia zwracają uwagę
ostrzeżenia zamieszczone w instrukcji obsługi i/lub
odpowiednie symbole na obudowie elektronarzędzia.
Dla bezpieczeństwa co 10 minut pacy
sprawdzaj naprężenie łańcucha zgodnie
z opisem w tej instrukcji. Ewentualnie wyreguluj
luz na 3 mm.
Oliw łańcuch co 10 minut pracy.
Miejsce wyrzutu trocin: unikaj dotykania
łańcucha!
Kierunek przesuwu łańcucha
Zawartość opakowania
1
1
1
1
nożyce do gałęzi Alligator™
butelka z olejem
klucz maszynowy płaski
instrukcja obsługi
Elementy nożyc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podana w tym podręczniku wartość skuteczna
przyśpieszeń na rękojeści została określona
w znormalizowanej próbie według normy EN 60745.
Użytkownik nie powinien wystawiać się na silne wibracje
w dłuższym okresie czasu. Wibracje wytwarzane przez
te nożyce nie przekraczają 5 m/s2 i zawierają się
w granicach określonych w normie 2002/44/EWG przy
ciągłej pracy w ciągu 8 godzin. Rzeczywiste warunki
pracy mogą się jednak różnić i poziom wibracji może
przekroczyć wartość zmierzoną w znormalizowanej
próbie.
Wyłącznik
Rękojeść
Górna osłona
Dolna osłona
Osłona koła łańcuchowego
Korek wlewu oleju
Miecz prowadzący
Łańcuch
Wyrzutnik trocin
Przed pierwszym użyciem
Olejenie nożyc (rys. A)
Przed każdym pierwszym użyciem i co 10 minut pracy
nożyce trzeba oliwić. Do tego celu nadaje się tylko
specjalny gatunek oleju (nr kat. xxx).
•
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
•
Otwórz korek wlewu oleju.
•
Włóż butelkę do otworu wlewu oleju.
•
By wlać olej, jeden raz lekko ściśnij butelkę. Ilość
ta zależnie od szybkości cięcia i gatunku drewna
wystarcza na ok. 10 minut pracy.
•
Odłóż butelkę i zamknij korek wlewu oleju.
•
Gdy oleju jest za dużo, wypryskuje on do osłony. Jest
to zjawisko normalne i nie świadczy o usterce.
Symbole ostrzegawcze
Na nożycach znajdują się następujące symbole
ostrzegawcze:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Nigdy nie używaj nożyc, stojąc na drabinie.
Zawsze zakładaj kask ochronny i okulary
ochronne.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania nożyc.
•
Sprawdź, czy łańcuch jest prawidłowo naprężony.
Ewentualnie wyreguluj go.
•
Sprawdź; czy nożyce są wystarczająco naoliwione.
Pamiętaj o oliwieniu ich co 10 minut pracy.
•
Nie wywieraj siły na nożyce – pozwól, by łańcuch
swobodnie zagłębiał się w drewno. Praca przebiega
łatwiej i bezpieczniej, gdy nożyce działają
z szybkością, do jakiej są przystosowane fabrycznie.
Przykładanie zbyt dużej siły powoduje rozciąganie
łańcucha.
Nie używaj nożyc w wilgotnym otoczeniu i nie
wystawiaj ich na deszcz.
Uważaj na spadające przedmioty. Nie
dopuszczaj innych osób do niebezpiecznego
obszaru.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego wyjmij
wtyczkę z gniazda wtykowego.
Gwarantowana moc akustyczna
7
•
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyłącz nożyce i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Ze względów bezpieczeństwa nożyce zostały
wyposażone w podwójny wyłącznik. Zapobiega
on niezamierzonemu załączeniu elektronarzędzia
i umożliwia pracę, gdy nożyce są trzymane obiema
rękami.
Dolna i górna osłony są tak skonstruowane,
by zamykały się po zwolnieniu rękojeści lub po
zakończeniu cięcia. Gdyby osłony nie zamknęły
się, natychmiast wyłącz nożyce i sprawdź, czy
mechanizm zamykania nie został zablokowany
jakimiś odpadkami.
Załączanie
•
Mocno chwyć rękojeści (2) i naciśnij wyłączniki
(1).
Po użyciu i przed składowaniem (rys. C)
•
Regularnie czystym, suchym pędzlem do farb czyść
szczeliny wentylacyjne.
•
Do mycia używaj tylko łagodnego roztworu
mydlanego i wilgotnej szmaty. Uważaj, by do wnętrza
nożyc nie przedostała się ciecz i nigdy nie zanurzaj
w cieczy żadnych elementów elektronarzędzia.
•
Osady przywarte do wnętrza osłon i osłony koła
łańcuchowego usuń twardą szczotką.
•
Od czasu do czasu spuszczaj kroplę oleju na oś (10)
osłon łańcucha.
•
Naoliw łańcuch.
Wyłączanie
•
Zwolnij jeden z wyłączników.
Zakładanie i zdejmowanie łańcucha tnącego (rys.
rys. D – F)
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokować włączonego
wyłącznika.
Uwaga! Przy zakładaniu lub zdejmowaniu łańcucha
zawsze korzystaj z rękawic ochronnych. Łańcuch jest
ostry i można się o niego skaleczyć nawet wtedy, gdy
się nie porusza.
•
Załączanie i wyłączanie
Przycinanie gałęzi (rys. B)
•
Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się, czy nożyce
pracują z maksymalną prędkością.
•
Mocno trzymaj nożyce, by nie odskoczyły ani nie
ześlizgnęły się w bok.
•
Wywieraj tylko lekki nacisk na gałąź.
•
Wyjmij nożyce z rzazu, gdy jeszcze łańcuch
przesuwa się z maksymalną prędkością.
•
Zawsze tnij od góry do dołu. W ten sposób unika się
zakleszczenia łańcucha.
•
Rozpocznij przycinanie od wierzchołka gałęzi,
a następnie odcinaj ją po kawałku.
Zdejmowanie
•
Połóż nożyce na stabilnej powierzchni.
•
Dostarczonym kluczem płaskim odkręć nakrętki (11)
i zdejmij je.
•
Zdejmij osłonę koła łańcuchowego (5).
•
Rozsuń rękojeści (2). Odsuń górną osłonę łańcucha
(3), by nie przeszkadzała w pracy.
•
Wsuń miecz (7), by zmniejszyć naprężenie łańcucha
(8).
•
Zdejmij stary łańcuch z koła łańcuchowego (12)
i miecza (7).
•
Odchyl miecz do góry i zdejmij go z nożyc.
Uwalnianie zakleszczonego łańcucha tnącego
W razie zakleszczenia łańcucha lub miecza:
•
Wyłącz nożyce.
•
Odłącz nożyce od sieci.
•
Rozszerz rzaz klinami, by zlikwidować nacisk na
miecz. Nie próbuj wyważać nożyc.
•
Rozpocznij cięcie w innym miejscu.
Zakładanie
•
Ostrożnie oczyść miecz (7).
•
Odsuń górną osłonę łańcucha (3), by nie
przeszkadzała w pracy.
•
Ułóż miecz w odpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy
szczelina (13) w mieczu znajduje się nad kołkami
ustalającymi (14), a jego tylna część przylega do
elementu oporowego (15).
•
Załóż nowy łańcuch na miecz i dociągnij do czubka.
Sprawdź, czy zęby są zwrócone we właściwym
kierunku. Strzałka na łańcuchu musi się zgadzać
ze strzałką na obudowie.
•
Przełóż łańcuch przez koło łańcuchowe (12),
przesuwając w tym celu miecz do tyłu.
•
Załóż osłonę koła łańcuchowego (5) i nakrętki
(11).
•
Dostarczonym kluczem płaskim dokręć nakrętki
(11).
Uwalnianie mechanizmu zamykania osłon
Gdyby któraś z osłon się nie zamknęła:
•
Wyłącz nożyce.
•
Odłącz nożyce od sieci.
•
Usuń odpadki, które zablokowały mechanizm
zamykania.
•
By dostać się do wnętrza mechanizmu, może
zaistnieć konieczność zdjęcia osłony łańcucha.
•
Gdy nie da się usunąć usterki, zwróć się do serwisu
firmy Black & Decker.
Czyszczenie, konserwacja
i przechowywanie
Kontrola i regulacja naprężenia łańcucha (rys. D)
•
Sprawdź naprężenie łańcucha. Jest ono prawidłowe,
gdy łańcuch (8) z niewielką siłą odciągnięty palcem
i kciukiem na 3 mm od miecza po puszczeniu
sprężyście powraca do swojej pozycji. Na spodzie
miecza (7) łańcuch (8) nie może zwisać.
Nożyce firmy Black & Decker odznaczają się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy,
niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
8
By wyregulować naprężenie:
•
Poluzuj nakrętki (11). Urządzenie napinające
automatycznie prawidłowo napręża łańcuch.
•
Po naprężeniu łańcucha dokręć nakrętki (11).
Dane techniczne
Napięcie
V
Pobór mocy
W
Prędkość przesuwu
łańcucha (na biegu jałowym,
m/s)
obr/ min
Maksymalna grubość
ciętych gałęzi
mm
Masa
kg
Uwaga! Nie naprężaj łańcucha bezpośrednio po
zakończeniu pracy. Odczekaj, aż się ochłodzi. W trakcie
chłodzenia łańcuch kurczy się i nadmiernie naprężony
podlega zwiększonemu zużyciu. Zmniejsza się przy tym
trwałość użytkowa miecza i łańcucha i spada wydajność
nożyc.
Uwaga! Gdy łańcuch jest nowy, w ciągu pierwszych
2 godzin pracy częściej sprawdzaj jego naprężenie, gdyż
łańcuch używany po raz pierwszy nieco się wydłuża.
GK1000 GK1050
230
230
550
600
2,3
2,3
Ø25-100 Ø25-100
3
3
Deklaracja zgodności z normami UE
Transport
•
Nożyce transportuj tylko z zamkniętymi osłonami.
GK1000/GK1050
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisywane
produkty zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,
EN 60745, EN 55014, EN 61000 i EN 60335,
2000/14/EWG, pilarka łańcuchowa ≤ 600 kW, Aneks V
Przechowywanie
•
Gdy nożyce mają nie być używane przez kilka
miesięcy, zaleca się posmarować olejem wszystkie
elementy metalowe.
•
Przechowuj nożyce w bezpiecznym i suchym
miejscu.
Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony według normy
2000/14/EWG: ciśnienie akustyczne 84 dB(A), moc
akustyczna 98 dB(A), gwarantowana moc akustyczna
105 dB(A).
Ważona wartość skuteczna wibracji na rękojeści według
normy EN 60745: < 3 m/s2.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Kevin Hewitt
Durektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.06.2005
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Numery zgłoszeń patentowych UE 04254193.8,
04254192.0, 04254191.2, 04254190.4, 04254189.6,
04254188.8, 04254187.0, 04254186.2, 04254185.4,
04254182.1, 04254183.9, 04254184.7 i 04254181.3.
Numery zgłoszeń wzoru użytkowego UE 210695-0001
i 210695-0002.
ALLIGATOR jest to zarejestrowany znak towarowy
korporacji Black & Decker.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
9
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055223 - 05-12-2007
10
GK1050 - - - - - A
ALLIGATOR 1
©
11
GK1000 - - - - - A
ALLIGATOR 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising