KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

372000 - 08 EST
www.blackanddecker.eu
KW900E
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
3
6
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Вlack & Deckeri kujufrees on mõeldud puu ja
puidutoodete freesimiseks. See tööriist on mõeldud
vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge käitage elektritööriistu plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista käitamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-
f.
tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
7
EESTI KEEL
remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja auruse eest; veenduge, et tööalale sisenevad
isikud oleks samuti kaitstud.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifi tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded kujufreesidele
♦
Hoidke elektritööriista maandatud käepidemetest, sest kujufrees võib kokku puutuda
omaenda toitejuhtmega. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle
kontrolli kaotamist.
♦
Hoiatus! Kokkupuude freesseadme tekitatava
8
Pärast freesimist eemaldage masinalt kogu tolm.
Kasutage ainult freesi terasid, mille läbimõõt on
võrdsed tööriista krae mõõtmetega.
Kasutage ainult freesi terasid, mis sobivad
tööriista koormuseta kiirusega.
Ärge mitte kunagi kasutage freesi terasid, mille
läbimõõt ületab tehniliste andmete jaotises välja
toodud maksimaalse diameetri.
Ärge mitte kunagi kasutage tööriista pööratud
asendis.
Ärge üritage kasutada tööriista statsionaarrežiimis.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Olge eriti ettevaatlik kui freesitav pind võib olla
kaetud pliipõhise värviga või freesite puud,
millest võib eralduda mürgist tolmu:
- Ärge laske tööalale lapsi ega rasedaid naisi.
- Tööalal ei tohi juua, süüa ega suitsetada.
- Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud
jäätmed.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas
kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi või
vara kahjustamist.
♦
See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised:
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud vigastused.
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud vigastused. Kui kasutate tööriista
pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid
puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul.)
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on nõutud standardi
2002/44/EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Omadused
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kiiruse regulaator
Sisselõikuse lukustushoob
Spindliluku nupp
Krae
Pöörlev sügavuspiiraja
Kaitseklaas
Sügavuspiiraja varras
Lõikesügavuse skaala
Tolmueraldusadapter
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Freesi tera paigaldamine (joon. A)
♦ Eemaldage kaitseklaas (8).
♦ Hoidke spindlilukk (5) allavajutatuna ja keerake
spindlit kuni lukk rakendub täielikult.
♦ Vabastage krae mutter (12) kasutades seadmega kaasasolevat võtit.
♦ Sisestage freesi otsik (13) kraesse (6). Veenduge, et otsik jääb kraest välja vähemalt 3 mm
jagu, nagu joonisel näidatud.
♦ Hoidke spindliluku nuppu (5) allavajutatuna ja
pingutage krae mutrit (12) kasutades seadmega
kaasasolevat võtit.
Servajuhiku paigaldamine (joon. B)
Servajuhik aitab hoida tööriista paralleelselt servaga.
♦ Paigaldage vardas (14) servajuhikusse (15)
kasutades seadmega kaasas olevat kahte kruvi
(16).
♦ Kinnitage vardad (14) freesi alusele joonisel
näidatud viisil.
♦ Seadistage servajuhiku kaugus.
♦ Pingutage kinnituskruvid (17).
Tolmueemaldusadapteri paigaldamine (joon. C)
Tolmueemaldusadapter lubab seadmega ühendada
tolmuimeja.
♦ Ühendage tolmuimeja voolik (18) adapteriga
(11).
Šabloonijuhiku paigaldamine (joon. D)
♦ Paigaldage šabloonijuhik (19) freesi tallal külge
nii, et äärik jääb töödetaili poole.
♦ Sisestage kaks pikka kruvi šabloonijuhiku allosast tallas asuvatesse avadesse (20).
♦ Kinnitage kruvidele poldid ja pingutage.
Lisatalla paigaldamine (joon. E)
♦ Paigaldage lisatald (21) freesi tallale kasutades
seadmega kaasasolevaid kruve.
9
EESTI KEEL
Tsentreeriva tihvti paigaldamine (joon. F)
♦ Kinnitage servajuhik freesile nagu näidatud
joonisel B, kuid teistpidi.
♦ Kinnitage tsentreeriv tihvt (22) töödetaili poolsele servale kruvidega (23).
♦
♦
Kopeerrõnga paigaldamine (joon. G)
♦ Kinnitage servajuhik freesile nagu näidatud
joonisel B.
♦ Kinnitage L-tala (24) servajuhiku ülemisele
küljele kasutades seadmega kaasas olevat kahte
kruvi ja mutrit.
♦ Paigaldage pöördseadis (25) L-talale kasutades
tiibhooba (26).
♦
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
♦ Liigutage kaablit ettevaatlikult, et vältida kogemata selle läbilõikamist.
Lõikesügavuse reguleerimine (joon. H, I ja J)
Lõikesügavus on vahemaa X sügavuspiiraja varda
(9) ja sügavuspiiraja (27) vahel. Lõikesügavust on
võimalik reguleerida kahel allpool toodud viisil.
Lõikesügavuse reguleerimine kasutades skaalat
(joon. I)
♦ Paigaldage freesi terad, nagu kirjeldatud eelnevalt.
♦ Vabastage lukustuskruvi (28).
♦ Tõmmake sisselõikuse lukustushoob (4) üles.
♦ Lükake frees alla kuni tera puutub vastu töödetaili.
♦ Vajutage sisselõikuse lukustushoob (4) alla.
♦ Liigutage pointer (29) skaala nullasendisse (10).
♦ Määrake algpositsioonist lõikesügavus.
♦ Liigutage sügavuspiiraja varras (9) skaalal
arvutatud asendisse.
♦ Pingutage lukustuskruvi (28).
♦ Peenseadistage kasutades seadistushooba
(30).
♦ Tõmmake sisselõikuse lukustushoob (4) üles ja
frees läheb tagasi normaalasendisse.
♦ Pärast freesi sisselülitamist asetage see töödetailile ja tehke soovitud lõige.
Lõikesügavuse reguleerimine kasutades
puutükki (joon. J)
♦ Paigaldage freesi tera ja vajutage frees alla.
♦ Tõmmake sügavuspiiraja varras (9) üles.
♦ Asetage puutükk, mille paksus on võrdne soovitud lõikesügavusega, sügavuspiiraja (27) ja
sügavuspiiraja varda (9) vahele.
10
♦
♦
Pingutage lukustuskruvi (28).
Peenseadistage kasutades seadistushooba
(30).
Eemaldage puutükk.
Tõmmake sisselõikuse lukustushoob (4) üles ja
frees läheb tagasi normaalasendisse.
Pärast freesi sisselülitamist asetage see töödetailile ja tehke soovitud lõige.
Pöörleva sügavuspiiraja reguleerimine (joon. K)
Pärast pöörleva sügavuspiiraja seadistamist saate
peenseadistada sügavuspeatusi. Kui soovite teha
mitut lõiget erineva lõikesügavusega, seadistage
iga sügavuspeatus eraldi.
♦ Keerake sügavuse peatuskruvi (31) üles või alla
kasutades kruvikeerajat.
Kiiruse seadistamine
♦ Kasutage kiirushooba (3), et määrata soovitav
kiirus. Väikese diameetriga freesi terade käitamiseks kasutage suurt kiirust. Suure diameetriga freesi terade käitamiseks kasutage madalat
kiirust.
Liistu kasutamine juhikuna (joon. L)
Kui servajuhiku kasutamine pole võimalik, nt kui
freesivaod asuvad riiulite toetamise eesmärgil raamaturiiuli tagaküljel, toimige järgnevalt:
♦ Valige sirge servaga puutükk mida kasutada
liistuna.
♦ Asetage liist töödetailile.
♦ Liigutage liistu seni kuni selle asend on sobilik
tööriista juhiku rolli täitmiseks.
♦ Klammerdage liist töödetailile.
Šabloonijuhiku kasutamine (joon. D)
Šabloonijuhikut saab kasutada väljalõike tegemiseks (nt täht) šabloonile.
♦ Kinnitage šabloon töödetailile kasutades kahepoolset teipi või G-klambreid.
♦ Töödetaili lõikamiseks šablooni kujuliseks peab
freesi tera peab ulatuma allapoole šabloonijuhikut.
Lisatalla kasutamine (joon. E)
Lisatalda saab kasutada puidu või laminaadi vertikaalprojektsiooni lõikamiseks.
Tsentreeriva tihvti kasutamine (joon. F)
Tsentreerivat tihvti saab kasutada mustrite lõikamiseks.
♦ Puurige tsentreeritava tihvti tarbeks ava ringi
keskele.
♦ Asetage frees töödetailile nii, et tsentreeriv tihvt
EESTI KEEL
♦
♦
on puuritud ava suunas.
Reguleerige ringi raadiust kasutades servajuhiku vardaid.
Freesi on nüüd võimalik liigutada üle töödetaili
tingi lõikamiseks.
Kopeerrõnga kasutamine (joon. G)
Kopeerrõngas aitab säilitada võrdset lõikevahemikku ebaregulaarsete servadega töödetailil.
♦ Asetage frees töödetailile soovitud kaugusele
kopeeritavatest servadest.
♦ Reguleerige servajuhiku vardaid kuni ratas
puutub vastu töödetaili.
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine
♦ Hoidke lukustusnupp (2) allavajutatuna ja vajutage sisse-/väljalülitamise lülitit (1).
♦ Vabastage lukustusnupp.
Väljalülitamine
♦ Vabastage sise-/väljalülitamise. nupp.
Hoiatus! Hoidke tööriistast alati kahe käega kinni.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦ Kui töötate välimiste servadega, liigutage tööriista vastupäeva (joon. M). Kui töötate sisemiste
servadega, liigutage tööriista päripäeva.
♦ Pehme puu jaoks kasutage HSS-i freesiterasid.
♦ Kõva puu jaoks kasutage TCT-i freesiterasid.
♦ Tööriista on võimalik kasutada ilma juhikuta
(joon. N). See on kasulik signeerimiseks ja loovaks tööks. Tehke ainult pinnapealseid lõikeid.
♦ Tavaliste freesotsade andmed leiate allpooltoodud tabelist.
Freesi otsad (joon. O)
Kirjeldus
Sirge frees (1)
Lõikefrees (2)
Rakendus
Sooned ja süvendid
Laminaadi või lehtpuu lõikamiseks, profiillõikamiseks
šabloonil
Nurgafrees (3)
Sirgete või kaarjate töödetailide nurkade lõikamiseks
V-soone tera (4)
Soonte lõikamiseks, graveerimiseks ja servade nurkfreesimiseks
Kanalifreesitera (5) Kanalite lõikamiseks, graveerimiseks ja servade kaunistamiseks
Nõgustera (6)
Servade kaunistamiseks
S-profiili tera (7)
Ümardustera (9)
Kalasabatera (10)
Kaldkanttera (11)
Servade kaunistamiseks
Servade ümardamiseks
Tapiliideste lõikamiseks
Servade kaldlõikamiseks
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hoolduse juures. Et tööriist teid pikka
aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja
regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Lülitage tööriist enne hooldustööde alustamist välja ja eraldage see vooluvõrgust.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regulaarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
11
EESTI KEEL
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
31.03.2010
Garantii
Toitepinge
VAC
Tarbitav võimsus W
Kiirus tühikäigul min-1
Krae suurus
Freesi tera max mm
läbimõõt
Lõikesügavus
mm
Kaal
kg
KW900E Tüüp 1
230
1 200
8000 – 27 000
8 mm (5/16“) / 6,35 mm
(1/4“) / 6 mm
30
55
3,6
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 95 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 106 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN
60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus (ah) 5,77 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KW900E
Вlack & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Lisateabeks võta ühendust
ühendust Вlack & Deckeriga järgmisel aadressil
või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat
teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda
12
Вlack & Deckeri nimel.
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Вlack & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
K ü l a s t a g e
m e i e
v e e b i l e h te w w w.blackanddecker.co.uk,
et registreerida oma uus Вlack & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet Вlack & Deckeri
firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш фрезер Вlack & Decker предназначен для
фрезерования древесины и изделий из дерева.
Данный инструмент предназначен только для использования в домашних условиях.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе
работы электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить пыль
или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если
в силовом кабеле электроинструмента есть
провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с зазем-
ленными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся
частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ. Использование кабеля, пригодного
для работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы
делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e. Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную
одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная
одежда, украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров,
указанных в его технических характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают
риск случайного включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не
позволяйте лицам, не знакомым с электро14
инструментом или данными инструкциями,
работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте
неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе фрезерами
♦
♦
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку фреза может
задеть кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под напряжением провода делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять контроль
над инструментом или обрабатываемой деталью.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли,
возникающей в ходе фрезерных работ, может
представлять опасность для здоровья оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте
всю образовавшуюся пыль.
Диаметр хвостовика используемой фрезы должен соответствовать размерам цангового патрона Вашего фрезера.
Используйте только фрезы, пригодные для скорости вращения без нагрузки данного фрезера.
Ни в коем случае не используйте фрезы диаметром больше указанного в разделе «Технические характеристики».
Не используйте фрезер в перевернутом положении.
Не пытайтесь использовать Ваш фрезер в стационарном режиме.
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Вlack & Decker.
Соблюдайте особую осторожность при фрезеровании поверхностей, покрытых красками на
свинцовой основе, а также некоторых сортов
дерева, которые могут быть источником токсичной пыли:
- Не позволяйте детям или беременным женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации,
может привести к несчастному случаю и/или
повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
♦
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при
неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К
ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены в соответствии со
стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведенные значения уровня
вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия
при работе с электроинструментом зависят от вида
работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая все
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
составляющие рабочего цикла, в том числе, время,
когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Вlack & Decker.
Составные части
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя
4. Рычаг стопора
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Цанговый патрон
7. Револьверный ограничитель глубины реза
8. Щиток для отвода опилок
9. Шток ограничителя глубины
10. Шкала глубины пропила
11. Переходник для подключения устройства пылеудаления
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка фрезы (Рис. А)
♦ Снимите щиток для отвода опилок (8).
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя (5), поворачивайте шпиндель до его ощутимой фиксации.
♦ Ослабьте гайку цангового патрона (12) входя16
♦
♦
щим в комплект поставки гаечным ключом.
Установите хвостовик фрезы (13) в цанговый
патрон (6).Убедитесь, что хвостовик выступает
из цангового патрона минимум на 3 мм, как показано на рисунке.
Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя (5), затяните гайку (12) цангового патрона
входящим в комплект поставки гаечным ключом.
Установка направляющей (Рис. В)
Направляющая позволяет направлять фрезер параллельно кромке заготовки.
♦ Вставьте стержни (14) в направляющую (15),
используя 2 винта (16), входящие в комплект
поставки.
♦ Вставьте стержни (14) в основание фрезера,
как показано на рисунке.
♦ Установите направляющую на необходимом
расстоянии.
♦ Затяните установочные винты (17).
Установка переходника для подключения
устройства пылеудаления (Рис. С)
Переходник позволяет подключить к фрезеру пылесос.
♦ Подключите шланг (18) пылесоса к переходнику (11).
Установка направляющей для шаблона (Рис.
D)
♦ Установите направляющую для шаблона (19)
на основание фрезера, чтобы втулка была направлена в сторону обрабатываемой заготовки.
♦ Вставьте оба длинных крепежных винта (20)
с нижней стороны направляющей в отверстия
в основании.
♦ На каждый винт наверните гайку и надежно затяните.
Установка подкладок (Рис. Е)
♦ Установите подкладку (21) под основание фрезера с помощью входящих в комплект поставки
болтов.
Установка центрирующего штифта (Рис. F)
♦ Установите направляющую на фрезер, как показано на рисунке B, но в перевернутом положении.
♦ Установите центрирующий штифт (22) на направляющую со стороны обрабатываемой заготовки при помощи входящего в комплект поставки винта (23).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка роликового копира (Рис. G)
♦ Установите направляющую на фрезер, как показано на рисунке B.
♦ Установите Г-образный кронштейн (24) на
верхней стороне направляющей, используя
оба входящих в комплект поставки винта с гайками.
♦ Закрепите роликовую насадку (25) на
Г-образном кронштейне барашковым винтом
(26).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно его не разрезать.
Настройка глубины фрезерования (Рис. H,
I и J)
Глубина фрезерования равна зазору X между штоком (9) и винтовым упором (27) ограничителя глубины фрезерования. Глубину фрезерования можно
установить двумя различными способами, описанными ниже.
Настройка глубины фрезерования с помощью
шкалы (Рис. I)
♦ Установите фрезу, как описано выше.
♦ Ослабьте установочный винт (28).
♦ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее положение.
♦ Направляйте фрезер вниз до момента, когда
фреза войдет в контакт с обрабатываемой заготовкой.
♦ Переведите рычаг стопора (4) в нижнее положение.
♦ Двигая указатель (29), установите его на ноль
по шкале (10).
♦ Приплюсуйте величину необходимой глубины
фрезерования к начальной позиции.
♦ Передвиньте шток ограничителя глубины (9) по
шкале на расчетную позицию.
♦ Затяните установочный винт (28).
♦ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
♦ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее положение, и верните фрезер в исходное положение.
♦ После включения фрезера, направьте его вниз,
и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулирование глубины фрезерования с помощью деревянного бруска (Рис. J)
♦ Установите фрезу и направьте ее вниз, как описано выше.
♦ Поднимите шток ограничителя глубины (9)
вверх.
♦ Между винтовым упором (27) ограничителя
глубины фрезерования и штоком (9) установите деревянный брусок, толщина которого равна
необходимой глубине фрезерования.
♦ Затяните установочный винт (28).
♦ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
♦ Удалите деревянный брусок.
♦ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее положение, и верните фрезер в исходное положение.
♦ После включения фрезера, направьте его вниз,
и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулировка револьверного ограничителя
глубины фрезерования (Рис. K)
Повернув револьверный ограничитель глубины
фрезерования на необходимый угол, Вы можете
произвести точное регулирование его винтового
упора. Если Вам необходимо сделать несколько
прорезов с различными глубинами фрезерования,
настройте каждый винтовой упор на соответствующую глубину.
♦ При помощи отвертки подкрутите винт ограничителя глубины (31) вверх или вниз.
Установка скорости вращения фрезы
♦ Поворачивая переключатель скорости (3),
установите необходимую скорость вращения
электродвигателя. Для фрез малого диаметра используйте большую скорость. Для фрез
большого диаметра используйте малую скорость вращения.
Использование рейки в качестве направляющей (Рис. L)
При невозможности использования направляющей, например, при фрезеровании пазов для крепления полки в боковой стенке книжного стеллажа,
поступите следующим образом:
♦ Выберите в качестве направляющей рейки деревянный брусок с прямым краем.
♦ Положите рейку на обрабатываемую заготовку.
♦ Двигая рейку, установите ее на позицию, необходимую для направления фрезера.
♦ Надежно закрепите рейку на обрабатываемой
заготовке.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фрезерование по шаблону (Рис. D)
Направляющая вставка может использоваться для
вырезания фасонных фигур (например, букв) по
соответствующему шаблону.
♦
♦
С помощью двусторонней липкой ленты или
струбцин зафиксируйте шаблон на поверхности обрабатываемой заготовки.
Фреза должна выступать за пределы втулки
направляющей вставки, чтобы фрезеровать
обрабатываемую заготовку, повторяя форму
шаблона.
Использование подкладок (Рис. Е)
Подкладки можно использовать при фрезеровании
вертикальных выступов заготовок из древесины
или многослойных материалов.
Использование центрирующего штифта
(Рис. F)
Центрирующий штифт можно использовать для
фрезерования по кругу.
♦ Просверлите отверстие для заостренной стороны центрирующего штифта в центре выфрезеровываемой окружности.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую заготовку, при этом заостренная сторона центрирующего штифта должна находиться в просверленном отверстии.
♦ Установите необходимый радиус окружности,
используя стержни параллельной направляющей.
♦ Для выфрезеровывания окружности, передвигайте фрезер по поверхности обрабатываемой
заготовки.
Использование роликового копира (Рис. G)
Роликовый копир позволяет поддерживать постоянную дистанцию резания вдоль кромки обрабатываемой заготовки с непредсказуемыми очертаниями.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую заготовку на необходимом расстоянии от копируемой кромки.
♦ Передвиньте стержни параллельной направляющей, чтобы ролик коснулся края обрабатываемой заготовки.
Включение и выключение
Включение
♦ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2), затем нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
18
♦
Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Выключение
♦ Отпустите клавишу пускового выключателя (1).
Внимание! Всегда удерживайте инструмент обеими
руками.
Рекомендации по оптимальному использованию
♦ При обработке внешних кромок заготовки, двигайте фрезер в направлении против часовой
стрелки (Рис. М). При обработке внутренних
кромок заготовки, двигайте фрезер в направлении по часовой стрелке.
♦ Используйте для мягкой древесины фрезы из
быстрорежущей (инструментальной) стали.
♦ Используйте для древесины твердых пород
фрезы с напаянными пластинами из твердого
сплава.
♦ Вы также можете использовать фрезер без направляющих принадлежностей (Рис. N). Это
создаст удобство при вырезании букв на табличках и при выполнении творческих работ.
Делайте при этом только неглубокие вырезы.
♦ В расположенной ниже таблице приведены основные типы фрез:
Фрезы (Рис. О)
Описание
Торцевая прямоугольная фреза (1)
Подрезная фреза (2)
Фальцевая фреза (3)
V-образная пазовая
фреза (4)
Керновая фреза (5)
Калевочная фреза (6)
Арочная фреза (7)
Галтельная фреза (9)
Фреза «ласточкин
хвост» (10)
Фасочная фреза (11)
Область применения
Пазы, фальцы
Обработка многослойной древесины и древесины твердых пород,
высокоточные копировально-профильные
работы с использованием шаблонов
Прямолинейные и криволинейные фальцы
Пазы, гравюры, фаски
Рифления, гравюры
и декоративная обработка кромок
Декоративная обработка кромок
Декоративная обработка кромок
Фаски
Соединение «ласточкин хвост»
Фаски
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой или
сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Вlack & Decker или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных
материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных
сервисных центров Вlack & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
Напряжение
питания
Потребляемая мощность
Число оборотов без
нагрузки
Размер цангового
патрона
В перем.
тока
Вт
об/
мин.
Макс. диаметр фрезы мм
Макс. глубина фрезе- мм
рования
Вес
кг
KW900E Тип 1
230
1,200
8,000 - 27,000
5/16» (8 мм) /
1/4» (6.35 мм) /
6 мм
30
55
3,6
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 95 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 106 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 5,77 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов,
или Вы можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Декларация соответствия ЕС
Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их
по нашему поручению.
KW900E
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Вlack & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве по
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Вlack & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11
За дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
19
за соответствие технических данных и делает это
заявление от имени фирмы Вlack & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
31/03/2010
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising