KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

382013-09 BAL
www.blackanddecker.eu
KW900E
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
14
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
22
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
29
2
7
3
4
5
6
SLOVENSKI
Namen uporabe
iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino,
oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja.
Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo tveganje za
električni udar.
Stružnica BLACK+DECKER je namenjena struženju lesa in
lesenih izdelkov. To orodje je namenjeno izključno domači
uporabi.
Splošna varnostna navodila
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
e.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem.
Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f.
Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju
ni mogoče izogniti, uporabite napravo diferenčnega
toka (RCD). Uporaba naprave diferenčnega toka RCD
zmanjšuje tveganje za električni udar.
3.
a.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede
do resnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske
proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko
povzročijo električni udar, požar in/ali hude telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.
Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih opozorilih
se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1.
a.
Varnost na delovnem mestu
Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljen delovni prostor lahko
povzročijo poškodbe.
b.
b.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr. prostori,
kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Pri uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.
c.
c.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2.
a.
b.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli
ne spreminjajte vtiča na kakršnkoli način. Uporaba
adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim (ozemljenim) električnim orodjem ni dovoljena. Originalni
oziroma nespremenjene vtičnice zmanjšujejo tveganje
električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so telesa
ozemljena.
c.
Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
d.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izvlečenje vtiča
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo na električno omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali
priključitev električnega orodja na električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
d.
Pred vklopom orodja odstranite orodja ali ključe za
nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtljivem
sestavnem delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
e.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in na ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite ohlapnih
oblačil ali nakita. Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo
biti izpostavljeni gibljivim delom orodja. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se
dele orodja.
g.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha
in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
7
SLOVENSKI
4.
a.
Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo orodje
za vaše delo. Pravilna izbira orodja omogoča boljše in
varnejše delo.
b.
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne
omogoča vklopa in izklopa. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
c.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite
baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja
po nesreči.
d.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven
dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam,
ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo.
Električna orodja so nevarna, če jih ne uporabljajo izkušene osebe.
e.
Električno orodje skrbno negujte. Redno preverjajte,
če so vrtljivi deli prosto gibljivi oz. niso sprijeti,
počeni ali tako poškodovani, da je funkcija električnega aparata s tem okrnjena. Poškodovano
električno orodje popravite pred ponovno uporabo.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa
lahko povzroči hude telesne poškodbe uporabnika.
♦
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke
za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite
obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen
in lahko povzroči izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja pri struženju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in ljudi v bližini.
Uporabljajte zaščitno masko za prah, ki je namenjena zaščiti
pred prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da so osebe
v delovnem območju ali ki prihajajo v delovno območje tudi
zaščitene.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Po končanem struženju temeljito očistite prah.
Vedno uporabljajte stružno orodje s premerom vsadnika,
ki ustreza velikosti vpenjalne čeljusti na vašem orodju.
Vedno uporabljajte stružno orodje, ki je primerno za
hitrost brez obremenitve orodja.
Nikoli ne uporabljajte stružnega orodja s premerom, ki
presega največji premer, naveden v razdelku za tehnične
podatke.
Ne uporabljajte orodja v obrnjenem položaju.
Ne poskušajte uporabiti orodje v mirujočem načinu.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen serviser podjetja
BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Bodite še posebej previdni, če stružite površine obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri struženju določenih
vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja strupen prah:
- Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice ali
otroci.
- V delovnem okolju ne jejte, pijte ali kadite.
- Prah in ostanke brušenja odstranjujte na varen način.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za
uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali
način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali materialne škode.
f.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo
in so bolje vodljiva.
g.
Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor
v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje
dela in vrsto dela, ki ga opravljate. Uporaba električnega orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede do
nevarnosti.
♦
Servis
Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne
dele. Ta način zagotavlja, da je ohranjena varnost električnega orodja.
Varnost drugih ljudi
5.
a.
♦
♦ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za stružnice
♦
8
Električno orodje držite le za izolirane površine, ker
obstaja nevarnost, da rezilo poškoduje napajalni
kabel naprave. Pri stiku z žico pod napetostjo bodo pod
♦
z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.
SLOVENSKI
Ostale nevarnosti.
♦
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
Sestavni deli
♦
Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦
Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦
Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če
delate z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite
za redne odmore.
♦
Okvara sluha.
♦
Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki
nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom,
posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen serviser podjetja
BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Stikalo za vklop/izklop
Zaklepni gumb
Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
Potopna zaporna ročica
Gumb za zaklep vretena
Vpenjalo
Revolverski omejevalnik globine
Odbojnik ostružkov
Vzvod za omejevanje globine
Merilna skala za globino rezanja
Adapter za odvajanje prahu
Vibracije
Sestavljanje naprave
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene
v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo
orodij.
Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Montaža stružnega orodja (sl. A)
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu
redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe
orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno
brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim poškodbam
je potrebno natančno prebrati navodila.
Opozorilo! Pred montažo zagotovite, da je orodje izklopljeno
in izključeno iz električnega omrežja.
♦
♦
♦
♦
♦
Odstranite odbojnik ostružkov (8).
Stisnite gumb za zaklep vretena (5) in zavrtite vreteno,
da se aktivira zaklep vretena.
S priloženim ključem odvijte matico (12) vpenjala.
Vstavite vsadni del stružnega orodja (13) v vpenjalo (6).
Prepričajte se, da vsadni del sega najmanj 3 mm od
vpenjala, kot je prikazano.
Stisnite gumb za zaklep vretena (5) in s priloženim
ključem zategnite matico vpenjala (12).
Montaža vodila roba (sl. B)
Vodilo roba omogoča premikanje orodja vzporedno z robom
obdelovanca.
♦ Pritrdite vzvoda (14) na vodilo roba (15). Pri tem uporabite dva priložena vijaka (16).
♦ Potisnite vzvoda (14) v podnožje stružnice, kot je prikazano.
♦ Nastavite vodilo roba na ustrezno razdaljo.
♦ Zategnite pritrdilna vijaka (17).
Montaža adapterja za odvajanje prahu (sl. C)
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali dejanska
napetost ustreza napetosti, navedeni na podatkovni
plošči.
Adapter za odvajanje prahu omogoča priklop vakuumskega
sesalnika na orodje.
♦ Spojite cev (18) vakuumskega sesalnika in adapter (11).
9
SLOVENSKI
Montaža vodila predloge (sl. D)
♦
♦
♦
Položite vodilo predloge (19) v podnožje stružnice tako,
da je prirobnica usmerjena na spodnji del (v smeri obdelovanca).
Vstavite dva dolga vijaka (20) od spodnje strani preko
vodila predloge in skozi luknje na podnožju stružnice.
Na vsak vijak privijte matico in zategnite zmerno.
Montaža distančnika (sl. E)
♦
S pomočjo priloženih vijakov montirajte distančnik (21) na
podnožje stružnice.
Montaža zatiča za centriranje (sl. F)
♦
♦
Montirajte vodilo roba na podnožje stružnice, kot je
prikazano na sl. B, vendar postavite orodje na glavo.
Vstavite zatič za centriranje (22) na stranski rob vodila
roba obdelovanca. Pri tem uporabite priložen vijak (23).
♦
♦
Povlecite potopno zaporno ročico (4) navzgor in obrnite
stružnico nazaj v izhodiščni položaj.
Po vklopu stružnice jo potopite navzdol in opravite želen
rez.
Nastavitev globine rezanja s pomočjo koščka lesa (sl. J)
♦ Montirajte stružno orodje in potopite stružnico navzdol,
kot je opisano zgoraj.
♦ Povlecite vzvod za omejevanje globine (9) navzgor.
♦ Postavite košček lesa, ki ima enako debelino, kot je
debelina želenega reza med omejevalnikom globine (27)
in vzvodom za omejevanje globine (9).
♦ Zategnite zaporni vijak (28).
♦ Opravite fino nastavitev z gumbom za nastavitev (30).
♦ Odstranite košček lesa.
♦ Povlecite potopno zaporno ročico (4) navzgor in obrnite
stružnico nazaj v izhodiščni položaj.
♦ Po vklopu stružnice jo potopite navzdol in opravite želen
rez.
Montaža ravnila za rezanje (sl. G)
♦
♦
♦
Montirajte vodilo roba na podnožje stružnice, kot je
prikazano na sl. B.
Vstavite "L" profil (24) na zgornji del vodila roba. Pri tem
uporabite dva priložena vijaka in matici.
S krilnim gumbom (26) nastavite vrteči priključek (25) na
"L" profilu.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Ne
preobremenjujte orodja.
♦ Previdno napeljite napajalni kabel, da ga ne boste prerezali.
Nastavitev globine reza (sl. H, I in J)
Globina reza je razdalja X med vzvodom za omejevanje globine (9) in omejevalnikom globine (27). Globino reza se lahko
nastavi na dva različna načina, kot je opisano spodaj.
Nastavitev globine rezanja s pomočjo merilne skale (sl. I)
♦ Vstavite stružno orodje, kot je opisano zgoraj.
♦ Odvijte zaporni vijak (28).
♦ Povlecite potopno zaporno ročico (4) navzgor.
♦ Potopite stružnico navzdol, da se stružno orodje dotakne
obdelovanca.
♦ Potisnite potopno zaporno ročico (4) navzdol.
♦ Kazalec (29) na merilni skali (10) nastavite na nič.
♦ V začetni položaj nastavite želeno globino rezanja.
♦ Vzvod za omejevanje globine (9) pomaknite v izračunan
položaj na merilni skali.
♦ Zategnite zaporni vijak (28).
♦ Opravite fino nastavitev z gumbom za nastavitev (30).
10
Nastavitev revolverskega omejevalnika globine (sl.
K)
Po nastavitvi revolverskega omejevalnika globine na želeno
nastavitev, lahko opravite fino nastavitev omejevalnika globine. Če želite opraviti več rezov z različnimi globinami, nastavite globino rezanja za vsak rez posebej.
♦ Z izvijačem obrnite vijak za omejevanje globine (31)
navzgor ali navzdol.
Nastavitev hitrosti
♦
Nastavite kontrolni gumb za hitrost (3) na ustrezno
nastavitev. Uporabite visoko hitrost za stružno orodje
majhnega premera. Uporabite nizko hitrost za stružno
orodje večjega premera.
Uporaba letve za vodilo (sl. L)
Kjer ni mogoče uporabiti vodilo roba, npr. pri rezanju utorov na
hrbtni strani knjižne omare za podporo knjižnih polic, sledite
naslednjim postopkom:
♦ Poiščite košček lesa z ravnim robom, ki ga boste uporabili kot letev.
♦ Postavite letev na obdelovanec.
♦ Nastavite letev tako, da je v pravilnem položaju za vodenje orodja.
♦ Pritrdite letev na obdelovanec.
Uporaba vodila predloge (sl. D)
Vodilo predloge se lahko uporablja za struženje raznih oblik
s pomočjo predloge, npr. črk.
♦ Pritrdite predlogo na obdelovanec. Pri tem uporabite
dvostranski lepilni trak ali "G" sponke.
SLOVENSKI
♦
Stružno orodje stružnice mora segati pod prirobnico vodila predloge, da lahko izrežete obliko, skladno s predlogo.
Uporaba distančnika (sl. E)
Stružno orodje (sl. O)
Opis
Aplikacija
Ravno stružno orodje (1)
Uporaben za izrez utorov in
tanjšanje obdelovanca
Distančnik se lahko uporablja za obrezovanje navpičnih
projekcij lesa ali laminatov.
Stružno orodje za obrezovanje Uporaben za obrezovanje trdega
(2)
lesa ali laminatov in natančno
profiliranje s pomočjo predloge
Uporaba zatiča za centriranje (sl. F)
Rezkar za brazdanje (3)
Za brazdanje ravnih in ukrivljenih
obdelovancev
Rezkar za izdelovanje
V-utorov (4)
Primeren za rezanje utorov,
vgrezovanje in posnemanje robov
Prstni rezkar (5)
Za rezkanje okroglih utorov,
vgrezovanje in izdelovanje
dekorativnih robov na letvah
Grezilo (6)
Primeren za izdelovanje
dekorativnih robov na letvah
Oblikovni rezkar (7)
Primeren za izdelovanje
dekorativnih robov na letvah
Rezkar za zaokroževanje (9)
Primeren za zaokroževanje robov
Rezkar profilni radij - žleb/
utor (10)
Primeren za izdelovanje žlebov/
utorov za spojitev
Posnemovalnik (11)
Primeren za posnemanje robov
Zatič za centriranje se lahko uporablja za rezanje okroglih
vzorcev.
♦ Izvrtajte luknjo, kjer želite vstaviti zatič za centriranje v središče kroga, ki ga želite izrezati.
♦ Postavite stružnico na obdelovanec tako, da je usmerjena na zatič za centriranje v izvrtani luknji.
♦ S pomočjo vzvodov vodila roba prilagodite radij kroga.
♦ Stružnico lahko pomikate na obdelovancu v obliki kroga
za izrez želenega krožnega reza.
Uporaba ravnila za rezanje (sl. G)
Ravnilo za rezanje pomaga vzdrževati isto razdaljo reza preko
celotnega roba neravnega obdelovanca.
♦ Postavite stružnico na obdelovanec, z razdaljo od roba,
ki jo želite uporabiti za celotno dolžino obdelovanca.
♦ Nastavite vzvode vodila roba tako, da se kolesa dotaknejo obdelovanca.
Vklop in izklop
Vklop
♦ Medtem ko gumb za zaklep (2) ni sprožen, pritisnite
gumb za vklop/izklop (1).
♦ Sprostite zaklepni gumb.
Izklop
♦ Izklopite stikalo za vklop/izklop.
Opozorilo! Vedno držite orodje z dvema rokama.
Nasveti za optimalno uporabo
♦
Ko delujete na zunanjih robih, pomikajte orodje v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca (sl. M). Ko delujete na
notranjih robih, pomikajte orodje v smeri gibanja urinega
kazalca.
♦ Uporabite stružno orodje HSS za mehki les.
♦ Uporabite stružno orodje TCT za trdi les.
♦ Orodje lahko uporabljate brez vodila (sl. N).
To je še zlasti koristno za izrezovanje znakov ali kreativno
ustvarjanje. Orodje uporabljajte samo za plitvo rezanje.
♦ Glej spodnjo tabelo za opis najbolj pogosto uporabljenih
stružnih orodij.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege
in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja z mehko
ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
Zamenjava vtiča priključnega kabla (samo Velika
Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega voda
novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega voda.
♦ Priključite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni terminal.
Opozorilo! Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.
11
SLOVENSKI
Skrb za okolje
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
KW900E
Če ugotovite, da vaš izdelek BLACK+DECKER ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi
podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU
in 2011/65/EU.
Za več informacij stopite v stik s podjetjem Black & Decker
na spodnjih naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in
daje to izjavo v imenu podjetja Black & Decker.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu
serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega
servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno
BLACK+DECKER - kontaktni naslov boste našli v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih serviserjev
BLACK+DECKER in celotni podatki o poprodajnih storitvah na
voljo na internetu: www.2helpU.com
Tehnični podatki
KW900E Tip 1
Priključna napetost
Vhodna moč
Hitrost delovanja
brez obremenitve
Vizmenična
W
min-1
Velikost vpenjalne
čeljusti
230
1.200
8.000 - 27.000
5/16“ (8 mm) / 1/4“ (6,35 mm)
/ 6 mm
Maks. premer
orodja/rezkarja
mm
30
Maks. globina reza
mm
55
kg
3,6
Teža
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 95 dB(A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 106 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 5,77 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
12
R. Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
22. 01. 2015
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih
izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska izjava je
dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU
in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake
v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od
dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi,
ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav
za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve, profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem.
♦ Izdelek ni bil pravilno uporabljan ali vzdrževan;
♦ če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov,
snovi ali nesreč;
♦ če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
SLOVENSKI
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo
o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Če bi
radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega servisnega
centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno Black & Decker
- kontaktni naslov boste našli v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in
celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.
co.uk in prijavite vaš novi izdelek BLACK+DECKER, da boste
ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Nadaljnji podatki o trgovski znamki BLACK+DECKER in
ponudbi izdelkov so na voljo na www.blackanddecker.co.uk
13
HRVATSKI
Namjena
Ova provlačilica Black & Decker predviđena je za izradu
šupljina u drvu i drvenim proizvodima. Ovaj je alat predviđen
isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
e.
Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom
prostoru upotrijebite produžni kabel koji je za to
predviđen. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata
u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na diferencijalnu struju
(RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
3.
a.
Osobna sigurnost
Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni,
usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski
pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će
rizik od tjelesnih ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se
na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili
električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti
prašinu ili pare.
c.
Prilikom rada s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2.
a.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
c.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije, kao i prije
uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač uključen
dovodi do nezgoda.
d.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa
na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do
ozljede.
e.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili nakit.
Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
b.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode
u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
g.
d.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne
utičnice. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Ako su omogućeni uređaji za priključivanje izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4.
a.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
14
HRVATSKI
b.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne
može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Svaki
električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili izvadite bateriju. Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje
nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
e.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
g.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5.
a.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom provlačenja ili njezino udisanje mogu ugroziti zdravlje rukovatelja
i osoba u blizini.
Nosite zaštitnu masku posebno namijenjenu za zaštitu od prašine i para te omogućite zaštitu drugih osoba koje se nalaze
u radnom području ili njime prolaze.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
provlačilice
♦
Električni alat pridržavajte za izolirane rukohvate
jer bi rezna oštrica mogla doći u dodir s vlastitim
kabelom. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
♦
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu podlogu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na
tijelo nije sigurno i može dovesti do gubitka nadzora.
Nakon provlačenja uklonite svu prašinu.
Rabite samo nastavke za provlačenje čiji promjer ležišta
odgovara veličini čahure koja je ugrađena na alatu.
Rabite samo nastavke za provlačenje prikladne za brzine
alata bez opterećenja.
Nikad ne upotrebljavajte nastavke za provlačenje čiji
je promjer veći od maksimalnog promjera navedenog
u tehničkim podacima.
Uređaj nemojte rabiti u preokrenutom položaju.
Ne pokušavajte rabiti alat u stacionarnom načinu.
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER
kako bi se izbjegle opasnosti.
Obratite posebnu pažnju prilikom provlačenja kod kojeg
bi boja mogla biti proizvedena na bazi olova ili tijekom
provlačenja nekih drva koja bi mogla proizvoditi otrovnu
prašinu:
- Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno područje.
- U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
- Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao
i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje
koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati
opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
♦
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili
znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici
mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe
itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći.
Oni obuhvaćaju:
15
HRVATSKI
♦
Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦
Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦
Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Uzimajte redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg
alata.
♦
Oštećenje sluha.
♦
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom,
osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su
u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za međusobno
uspoređivanje alata.
Deklarirana emisija vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija
može porasti iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu
osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno je uzeti
u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao
što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja
i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda,
pročitajte priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije
potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno
napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker kako
bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje nastavka provlačilice (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Uklonite deflektor krhotina (8).
Držite pritisnut gumb za blokiranje osovine (5) i zakrenite
osovinu tako da se blokada osovine potpuno aktivira.
Olabavite maticu čahure (12) pomoću isporučenog ključa.
Umetnite držač nastavka provlačilice (13) u čahuru (6).
Provjerite proviruje li nastavak barem 3 mm iz čahure,
kao što je prikazano.
Držite pritisnut gumb za blokiranje osovine (5) i zategnite
maticu čahure (12) pomoću isporučenog ključa.
Postavljanje rubne vodilice (sl. B)
Rubna vodilica pomaže u navođenju alata paralelno s rubom.
♦ Postavite šipke (14) na rubnu vodilicu (15) pomoću dva
isporučena vijka (16).
♦ Umetnite šipke (14) u bazu provlačilice kao što je prikazano.
♦ Postavite rubnu vodilicu na potrebnu udaljenost.
♦ Pritegnite pričvrsne vijke (17).
Postavljanje prilagodnika za usisavanje prašine
(sl. C)
Prilagodnik za usisavanje prašine omogućuje priključivanje
usisavača na alat.
♦ Crijevo (18) usisavača priključite na prilagodnik (11).
Postavljanje šablonske vodilice (sl. D)
♦
♦
♦
16
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Gumb za (de)blokiranje
Gumb regulatora brzine
Poluga za blokiranje prodiranja
Gumb blokade osovine
Zatezna čahura
Graničnik dubine revolvera
Deflektor krhotina
Šipka graničnika dubine
Skala dubine reza
Prilagodnik za odvođenje prašine
Postavite šablonsku vodilicu (19) na bazu provlačilice
s prirubnicom okrenutom prema dolje (prema radnom
materijalu).
Umetnite dva duga vijka (20) s donje strane kroz šablonsku vodilicu i otvore u bazi.
Postavite maticu na svaki vijak i dobro ih pritegnite.
HRVATSKI
Postavljanje razmaknika (sl. E)
♦
Postavite držač razmaka (21) na bazu provlačilice pomoću isporučenih vijaka.
Postavljanje centrirajućeg pina (sl. F)
♦
♦
Postavite rubnu vodilicu na provlačilicu kao što je prikazano na sl. B, ali preokrenuto.
Postavite centrirajući pin (22) na stranu rubne vodilice
okrenute prema radnom materijalu pomoću isporučenog
vijka (23).
Postavljanje pratitelja kopije (sl. G)
♦
♦
♦
Postavite rubnu vodilicu na provlačilicu kao što je prikazano na sl. B.
Postavite "L" šipku (24) na gornju stranu rubne vodilice
pomoću isporučena dva vijka i matica.
Podesite rotirajući dodatak (25) na "L" šipci pomoću leptir
matice (26).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
♦ Pažljivo provucite kabel kako ga ne biste slučajno prerezali.
Prilagođavanje dubine reza (sl. H, I i J)
Dubina reza je razmak X između šipke graničnika dubine (9)
i graničnika dubine (27). Dubina reza može se podesiti na dva
načina opisana u nastavku.
Podešavanje dubine reza pomoću skale (sl. I)
♦ Postavite nastavak provlačilice na prethodno opisan
način.
♦ Olabavite blokirajući vijak (28).
♦ Povucite polugu za blokiranje prodiranja (4) prema gore.
♦ Potisnite provlačilicu prema dolje tako da nastavak
dodirne radni materijal.
♦ Potisnite polugu za blokiranje prodiranja (4) prema dolje.
♦ Pomaknite pokazivač (29) u nulti položaj na skali (10).
♦ Dodajte željenu dubinu reza početnom položaju.
♦ Pomaknite šipku graničnika dubine (9) u izračunati
položaj na skali.
♦ Pritegnite blokirajući vijak (28).
♦ Fino podesite pomoću gumba za podešavanje (30).
♦ Povucite polugu za blokiranje prodiranja (4) prema gore
i pustite provlačilicu da se vrati u izvorni položaj.
♦ Provlačilicu nakon uključivanja potisnite prema dolje
i obavite željeni rez.
Podešavanje dubine reza pomoću komada drveta (sl. J)
♦ Postavite nastavak provlačilice i potisnite provlačilicu
prema dolje kao što je prethodno opisano.
♦ Povucite šipku graničnika dubine (9) prema gore.
♦ Postavite komad drveta debljine jednake željenoj dubini
reza između graničnika dubine (27) i šipke graničnika
dubine (9).
♦ Pritegnite blokirajući vijak (28).
♦ Fino podesite pomoću gumba za podešavanje (30).
♦ Uklonite komad drveta.
♦ Povucite polugu za blokiranje prodiranja (4) prema gore
i pustite provlačilicu da se vrati u izvorni položaj.
♦ Provlačilicu nakon uključivanja potisnite prema dolje
i obavite željeni rez.
Podešavanje graničnika dubine revolvera (sl. K)
Nakon podešavanja željene postavke graničnika dubine, možete fino podesiti graničnik dubine. Ako želite napraviti nekoliko rezova različite dubine, podesite svaki graničnik dubine.
♦ Po potrebi okrenite vijak graničnika dubine (31) prema
gore ili prema dolje pomoću odvijača.
Podešavanje brzine
♦
Gumb regulatora brzine (3) postavite na potrebnu brzinu.
Veliku brzinu upotrijebite za nastavke provlačilice malog
promjera. Malu brzinu upotrijebite za nastavke provlačilice velikog promjera.
Uporaba letve kao vodilice (sl. L)
Kada nije moguće upotrijebiti rubnu vodilicu, primjerice prilikom izrade usjeka u stražnjem panelu ormara za knjige koji će
podržavati police, napravite sljedeće:
♦ Odaberite komad drveta ravnog ruba koji ćete upotrijebiti
kao letvu.
♦ Postavite letvu na radni materijal.
♦ Pomičite letvu dok ne bude u odgovarajućem položaju za
vođenje alata.
♦ Čvrsto pritegnite letvu za radni materijal.
Uporaba šablonske vodilice (sl. D)
Šablonska vodilica može se upotrijebiti za izradu oblikovanog
izreza na temelju predloška, npr. slovo.
♦ Učvrstite šablonu iznad radnog materijala pomoću dvostrane trake ili "G" stezaljki.
♦ Nastavak provlačilice mora dopirati ispod prirubnice
šablonske vodilice kako bi se radni materijal izrezao
u obliku šablone.
Uporaba razmaknika (sl. E)
Razmaknik se može upotrijebiti za obrezivanje drvenih ili
laminatnih okomitih izbočina.
17
HRVATSKI
Uporaba centrirajućeg pina (sl. F)
Centrirajući pin može se upotrijebiti za izrezivanje kružnih
obrazaca.
♦ Izbušite rupu za vrh centrirajućeg pina u središtu kruga
koji želite izrezati.
♦ Postavite provlačilicu na radni materijal s vrhom centrirajućeg pina u izbušenoj rupi.
♦ Podesite polumjer kruga pomoću šipki rubne vodilice.
♦ Provlačilica se sada može pomicati preko radnog materijala radi izrezivanja kruga.
Uporaba pratitelja kopije (sl. G)
Pratitelj kopije pomaže u održavanju jednakog reznog razmaka duž ruba nepravilno oblikovanih radnih materijala.
♦ Postavite provlačilicu na radni materijal na željenom
razmaku od ruba koji kopirate.
♦ Podesite šipke rubne vodilice tako da kotač bude u kontaktu s radnim materijalom.
Uključivanje i isključivanje
Uključivanje
♦ Pritisnite gumb za (de)blokiranje (2) i potom pritisnite
prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
♦ Pustite gumb za (de)blokiranje.
Isključivanje
♦ Pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
Upozorenje! Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
Prilikom rada na vanjskim rubovima, pomičite alat suprotno od kazaljke na satu (sl. M). Prilikom rada na unutarnjim rubovima, pomičite alat u smjeru kazaljke na satu.
♦ Upotrijebite HSS nastavke provlačilice za meko drvo.
♦ Upotrijebite TCT nastavke provlačilice za tvrdo drvo.
♦ Alat možete rabiti i bez vodilice (sl. N).
To je korisno za upisivanje znakova i kreativne radove. Radite
samo plitke rezove.
♦ Uobičajene vrste nastavaka provlačilice pronaći ćete
u sljedećoj tablici.
Nastavci provlačilice (sl. O)
Opis
Primjena
Ravni nastavak (1)
Žlijebovi i usjeci
Nastavak za obrezivanje (2)
Obrezivanje laminata ili tvrdog
drva. Precizno profiliranje pomoću
predloška.
Nastavak za usjeke (3)
Usjeci na ravnim i zakrivljenim
radnim materijalima
Nastavak za V-žlijebove (4)
Žlijebovi, graviranje i ukošavanje
rubova
Nastavak za polukružne
žlijebove (5)
Udubljivanje, graviranje
i dekorativno oblikovanje rubova
Nastavak za rubne udubine (6) Dekorativno oblikovanje rubova
Nastavak za valovitu rubnu
obradu (7)
Dekorativno oblikovanje rubova
Nastavak za zaobljavanje (9)
Zaobljavanje rubova
Nastavak za užlijebljivanje (10) Zglobovi za užlijebljivanje
Žlijebni nastavak (11)
Žlijebni rubovi
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna
održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom
održavanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
isključite alat i iskopčajte ga iz napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu redovito čistite mekim
kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi
otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
♦ Spojite zeleni/žuti vodič na priključak uzemljenja.
Upozorenje! Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako je vaš BLACK + DECKER proizvod potrebno zamijeniti
ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao
uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
zasebno prikupljanje otpada.
18
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta
otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje i recikliranje
BLACK+DECKER proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo da
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
BLACK+DECKER na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također, popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni
su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KW900E
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama 2014/30/
EU i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22. 1. 2015.
Tehnički podaci
KW900E tip 1
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
Brzina bez
opterećenja
min-1
Veličina čahure
230
1.200
8.000 - 27.000
5/16“ (8 mm) / 1/4“ (6,35 mm)
/ 6 mm
Maksimalni
promjer nastavka
provlačilice
mm
30
Najveća dubina
rezanja
mm
55
kg
3,6
Masa
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 95 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 106 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj)
prema smjernici EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 5,77 m/s2,
nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda
te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je
vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed
nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne
usklađenosti, unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak
dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu
takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten za trgovanje, u profesionalnoj primjeni
ili u svrhu pružanja usluga.
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja uzrokovana predmetima, tvarima ili nezgodama;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke Black & Decker.
19
HRVATSKI
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz o kupnji. Lokaciju najbližeg
ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti
kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama
nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com
Posjetite www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i bili u tijeku s najnovijim
proizvodima te posebnim ponudama. Dodatne informacije
o tvrtki BLACK+DECKER i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
20
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
21
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER ručna glodalica je konstruisana za
glodanje drveta i drvenih proizvoda. Ovaj je alat predviđen
isključivo za amatersku upotrebu.
je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
strujnog udara.
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
2.
a.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
e.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f.
b.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara
je povećan.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane
uz prašinu.
4.
a.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
c.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode
u električni alat povećaće rizik od strujnog udara.
d.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad koristiti
kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kabl
povećaće rizik od strujnog udara.
e.
22
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru. Upotreba produžnog kabla koji
SRPSKI
platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili
upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
b.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje prilikom
glodanja li njeno udisanje može da ugrozi zdravlje rukovaoca
i eventualno prisutne osobe.
Nosite zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana za zaštitu
od prašine i isparenja i osigurajte da osobe koje ulaze u radno
područje takođe budu zaštićene.
d.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate
sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom.
Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
♦
Temeljno uklonite prašinu nakon glodanja.
♦
Uvek koristite noževe za glodanje sa prečnikom osovine
koji odgovara veličini prihvata za alat.
Uvek koristite noževe za glodanje koji odgovaraju brzini
u praznom hodu alata.
Nikad ne koristite noževe čiji je prečnik veći od
maksimalnog prečnika koji je određen u tehničkim
podacima.
Ne koristite alat u obrnutoj poziciji.
Ne pokušavajte da koristite alat u stacionarnom režimu
rada.
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se
izbegla opasnost.
Budite posebno oprezni kada vršite glodanje gde je boja
možda na bazi olova ili ako glodate drva i metal koji
mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
- Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze
u radno područje.
- Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom području.
- Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi otpad.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili
vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
e.
f.
♦
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi
polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
♦
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
♦
g.
Korisite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5.
a.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
♦
♦
♦
♦
Bezbednost drugih osoba
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
♦ Ovaj aparat/alat nije namenjen da ga koriste lica
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
ručne glodalice
♦
Električni alat držite za izolovane prihvatne površine
zato što nož može da dođe u dodir sa sopstvenim
kablom. Sečenje strujnog kabla pod naponom može da
stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
♦
Koristite stezaljke ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
♦
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim
ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva
u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
23
SRPSKI
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
♦
Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦
Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se
da redovno pravite pauze.
♦
Slabljenje sluha.
♦
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745
i može se koristiti za upoređivanje alata.
Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može
koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe
električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti,
zavisno od načina na koji se alat koristi. Nivo vibracija može
da se poveća iznad navedenog nivoa.
Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procenu izloženosti vibracijama, stvarni
uslovi i način upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog
ciklusa, kao što je vreme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vreme od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
24
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se
izbegla opasnost.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Dugme za blokadu
Regulator brzine
Poluga za zaključavanje kod uranjanja
Dugme za blokadu vretena
Prihvatnik
Stepenasti graničnik za dubinu
Deflektor strugotina
Šipka graničnika za dubinu
Dubina skale rezanja
Adapter za izbacivanje prašine
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje noža za glodanje (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Odstranite deflektor strugotina (8).
Držite pritisnutim dugme za blokiranje vretena (5)
i rotirajte vreteno dok se blokada potpuno ne aktivira.
Popustite navrtku prihvatnika (12) korišćenjem priloženog
ključa.
Umetnite donji deo noža (13) u prihvatnik (6). Uverite se
da je donji deo ušao najmanje 3 mm u prihvatnik, kao što
je prikazano.
Držite pritisnutim dugme za blokiranje vretena (5)
i pritegnite navrtku vretena (12) korišćenjem priloženog
ključa.
Postavljanje vođice za ivicu (sl. B)
Vođica za ivicu vam pomaže da vodite alat paralelno prema
ivici.
♦ Namestite šipke (14) na vođicu za ivice (15) korišćenjem
priloženih zavrtnjeva (16).
♦ Umetnite šipke (14) u osnovu glodalice, kao što je
pokazano na slici.
♦ Podesite vođicu za ivice prema željenom rastojanju.
♦ Pritegnite zavrtnjeve (17).
SRPSKI
Adapter za izvlačenje prašine omogućava da alat priključite
sa usisivačem.
♦ Priključite crevo (18) usisivača na adapter (11).
♦
♦
♦
♦
Nameštanje vođicu šablona (sl. D)
♦
♦
Nameštanje adaptera za izvlačenje prašine (sl. C)
♦
♦
♦
Namestite vođicu šablona (19) na osnovu glodalice, sa
prirubnicom prema donjoj strani (radnom komadu).
Umetnite dva duga zavrtnjeva (20) odozdo kroz vođicu
šablona i otvore u osnovi.
Postavite navrtku na svaki zavrtanj i čvrsto pritegnite
navrtke.
Nameštanje odstojnog dela (sl. E)
♦
Namestite odstojni deo (21) na osnovu ručne glodalice
pomoću isporučenih zavrtnjeva.
Nameštanje čivije za centriranje (sl. F)
♦
♦
Namestite vođicu za ivice kao što je prikazano u sl. B, ali
naopako.
Namestite čiviju za centriranje (22) na bočnoj strani
radnog komada kod vođice za ivice sa isporučenim
zavrtnjem (23).
Nameštanje uređaja za kopiranje (sl. G)
♦
♦
♦
Namestite vođicu za ivice kao što je prikazano u sl. B.
Namestite "L" šipku (24) na bočnoj strani radnog komada
kod vođice za ivice sa isporučenim zavrtnjevima.
Podesite rotirajući deo (25) na ‘L’ šipku pomoću leptir
dugmeta (26).
♦
♦
Gurnite polugu za zaključavanje kod uranjanja (4) naniže.
Pomerite pokazivač (29) u nulti položaj na skali (10).
Dodajte željenu dubinu rezanja na startnu poziciju.
Pomerite šipku graničnika dubine (9) ka proračunatoj
poziciji na skali.
Pritegnite zavrtanj za zaključavanje (28).
Fino podešavanje vršite sa dugmetom za podešavanje
(30).
Povucite polugu za zaključavanje kod uranjanja (4)
naviše i neka se glodalica vrati u svoju originalnu poziciju.
Čim uključite glodalicu, spustite je naniže i napravite
željeni rez.
Podešavanje dubine rezanja pomoću komada drveta (sl. J)
♦ Namestite nož i spustite glodalicu naniže kao što je
opisano iznad.
♦ Povucite šipku graničnika dubine (9) naviše.
♦ Postavite komad drveta sa debljinom koja je jednaka
dubine rezanja između graničnika dubine (27) i šipke
graničnika dubine (9).
♦ Pritegnite zavrtanj za zaključavanje (28).
♦ Fino podešavanje vršite sa dugmetom za podešavanje (30).
♦ Odstranite komad drveta.
♦ Povucite polugu za zaključavanje kod uranjanja (4)
naviše i neka se glodalica vrati u svoju originalnu poziciju.
♦ Čim uključite glodalicu, spustite je naniže i napravite
željeni rez.
Podešavanje stepenastog graničnika za dubinu
(sl. K)
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
♦ Pažljivo vodite kabl kako ga ne biste slučajno presekli.
Nakon nameštanja stepenastog graničnika za dubinu
u željeno podešenje, možete izvršiti fino podešavanje
korišćenog graničnika dubine. Ako želite da napravite nekoliko
reza sa različitom dubinom, onda podesite svaku pomoću
graničnika za dubinu.
♦ Okrećite zavrtanj graničnika za dubinu (31) naviše ili
naniže po potrebi sa odvijačem.
Podešavanje dubine rezanja (sl. H, I i J)
Podešavanje brzine
Upotreba
Dubina rezanja je rastojanje X između šipke graničnika dubine
(9) i graničnika dubine (27). Dubina rezanja se može podesiti
na dva različita načina kao što je opisano ispod.
Podešavanje dubine rezanja pomoću skale (sl. I)
♦ Namestite nož za glodanje kao što je opisano
u prethodnom delu.
♦ Olabavite zavrtanj za zaključavanje (28).
♦ Povucite polugu za zaključavanje kod uranjanja (4)
naviše.
♦ Spustite glodalicu naniže dok nože ne dodirne radni
komad.
♦
Podesite regulator brzine (3) na potrebno podešenje.
Koristite visoku brzinu za noževe sa malim prečnikom.
Koristite nisku brzinu za noževe sa velikim prečnikom.
Korišćenje letve za vođenje (sl. L)
Kada ne postoji mogućnost upotrebe vođice za ivice, na
primer kada glodate žlebove u zadnjem panelu ormana za
knjige za podršku polica, postupite kao što sledi:
♦ Izaberite komad drveta sa pravom ivicom kao letvu.
♦ Postavite letvu na radni komad.
♦ Pomerite letvu dok se ne nađe u pravilnom položaju za
vođenje alata.
♦ Stegnite čvrsto letvu na radni komad.
25
SRPSKI
Upotreba vođice šablona (sl. D)
Vođica šablona se može koristiti sa rezanje oblika prema
šablonu, na primer slova.
♦ Pričvrstite šablon preko radnog komada sa dvostranom
lepljivom trakom ili "G" stezaljkama.
♦ Noža mora da viri ispod prirubnice vođice šablona da bi
rezao radni komad u obliku šablona.
Upotreba odstojnog dela (sl. E)
Odstojni deo se može koristiti za porubljivanje vertikalnih
projekcija drveta ili laminata.
Upotreba čivije za centriranje (sl. F)
Čivija za centriranje se može koristiti za isecanje kružnih
šablona.
♦ Izbušite rupu za čiviju za centriranje u sredini kruga koji
treba iseći.
♦ Postavite glodalicu na radni komad sa vrhom čivije za
centriranje u izbušenoj rupi.
♦ Podesite poluprečnik kruga pomoću šipki kod vođice za
ivice.
♦ Sada možete pomerati glodalicu preko radnog komada
da biste isekli krug.
To je korisno za pisanje potpisa ili kreativni rad. Pravite samo
male rezove.
♦ Pogledajte tabelu iznad za opšte tipove noževa.
Noževi za glodanje (sl. O)
Opis
Primena
Pravi nož (1)
Žljebove i falcovanje
Nož za porubljivanje (2)
Porubljivanje laminata i tvrdog
drveta, precizno profilisanje
pomoću šablona
Nož za falcovanje (3)
Falcovanje pravih ili krivih radnih
komada
Nož za pravljenje V kanala (4)
Ožljebljavanje, graviranje i obaranje
ivice
Specijalan nož (5)
Žljebljenje, duborez i dekorativno
uobličavanje ivice
Nož sa svodom (6)
Dekorativno uobličavanje ivice
Specijalan nož (7)
Dekorativno uobličavanje ivice
Noža za zaobljavanje (9)
Zaobljavanje ivica
Nož lastin rep (10)
Za spojeve lastin rep
Nož za zarubljivanje ivica (11)
Zarubljuje ivice
Održavanje
Upotreba uređaja za kopiranje (sl. G)
Uređaj za kopiranje pomažu u održavanju jednakog rastojanja
reza duž ivice radnog komada koji nema pravilan oblik.
♦ Postavite glodalicu na radni komad pri željenom
rastojanju od ivice koju treba kopirati.
♦ Podesite šipke kod vođice za ivice dok točak ne dođe
u dodir sa radnim komadom.
Uključivanje i isključivanje
Uključivanje
♦ Pritisnite dugme za otključavanje (2), a zatim pritisnite
prekidač za uključivanje i isključivanje (1).
♦ Pustite dugme za blokadu u isključenom položaju.
Isključivanje
♦ Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Upozorenje! Alat uvek držite obema rukama.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
♦
26
Kada radite na spoljnim ivicama, pomerajte alat
u suprotnom smeru od kazaljke na satu (sl. M). Kada
radite na unutrašnjim ivicama, pomerajte alat u smeru
kazaljke na satu.
Koristite HSS noževe za meko drvo.
Koristite TCT noževe za tvrdo drvo.
Alat možete koristiti bez vođice (sl. N).
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa
minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju
isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu
pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne
koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna
ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦
Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
♦ Povežite zeleno/žuti provodnik na kontakt za uzemljenje.
Upozorenje! Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (három tengely
vektorösszege) az EN 60745 szabvány szerint:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 5,77 m/s2,
odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš BLACK+DECKER
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti
odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KW900E
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU
i 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost
Black & Decker na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi:
www.2helpU.com
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
22. 01. 2015
Tehnički podaci
KW900E tip 1
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
Brzina bez
opterećenja
min-1
Prihvat za alat,
veličina
230
1.200
8.000 - 27.000
8 mm / 6,35 mm / 6 mm
Maks. prečnik noža
mm
30
Maks. dubina
sečenja
mm
55
kg
3,6
Težina
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 95 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 106 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna
i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova
garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije
i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti
u periodu od 24 meseci od datuma kupovine, Black & Decker
garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti
proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti
takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
27
SRPSKI
♦
da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe
ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih
predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu
ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme
Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije,
potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete
dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk
da biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija o BLACK+DECKER
brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk
28
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER глодалка е наменета за глодање
на дрво и дрвени производи. Алатката е наменета само за
домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
в.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
ѓ.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
б.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете
заштита за очите. Заштитната опрема, како што се
маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот
на повреди кога се употребува за соодветни работни
услови.
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во
сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на
вашата електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на батерии
(без кабел).
1.
a.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина
за незгоди.
б.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2.
а.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
в.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на извор
на струја и/или на батериски пакет или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
б.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен
удар ако вашето тело е заземјено.
г.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка може да
доведе до повреда.
29
МАКЕДОНСКИ
д.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
ѓ.
Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
ѓ.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е.
е.
Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да биде
приклучена и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите поврзани
со прав.
Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината намена
може да доведе до опасна ситуација.
5.
а.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната алатка.
4.
а.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б.
Не употребувајте ја електричната алатка доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
30
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за
безбедност при користење на глодалки
♦
Држете ја електричната алатка само за
изолираните површини за држење, бидејќи
секачот може да се допира со сопствениот кабел.
Сечење на гола жица може да ги наелектризира
изложените метални делови од електричната алатка
и да му нанесе електричен удар на ракувачот.
♦
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на
предметот на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење на контрола.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на
правта што се создава при глодање може да го загрози
здравјето на ракувачот или на присутните лица.
Носете маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа да бидат исто
така заштитени.
♦
♦
♦
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе завршите
со глодањето.
Употребувајте само додатоци за глодање со
дијаметар на дршка еднаков со големината на
металниот прстен што е монтиран во алатката.
Употребувајте само додатоци за глодање што
се соодветни за брзината без оптоварување на
алатката.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Никогаш не користете додатоци за глодање со
дијаметар што е поголем од максималниот назначен
дијаметар во делот технички податоци.
Не ја користете алатката во обратна позиција.
Не се обидувајте да ја користите алатката во
фиксиран режим.
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да
се избегне опасност.
Бидете посебно внимателни кога глодате на места
каде што бојата можеби е врз база на олово или
кога глодате некои дрва кои што можат да создадат
токсичен прав:
- Немојте да дозволувате деца или бремени жени да
влегуваат во зоната на работа.
- Немојте да јадете, пиете или пушите во зоната на
работа.
- Ослободете се од честичките од прав и од другиот
отпад на безбеден начин.
Наменетата употреба е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна опрема
или додаток, или извршувањето на било кои работи
со оваа алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика ризик од
повреда на ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦ Овој апарат не е наменет за употреба од страна
♦
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на апаратот
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат.
Тоа се:
♦
Повреди предизвикани поради допир на вртечки/
подвижни делови.
♦
Повреди предизвикани при менување на делови,
листови или додатоци.
♦
Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, обезбедете да правите повремени
паузи.
♦
Оштетување на слухот.
♦
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за
време на користењето на електричната алатка може да
се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EК за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена, кога е
вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
31
МАКЕДОНСКИ
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да
се избегне опасност.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Копче за заклучување
Копче за контрола на менлива брзина
Безбедносна рачка на навлегувањето
Копче за блокирање на вретеното
Метален прстен
Контрола на длабочина на топот
Дефлектор на деланки
Прачка за контрола на длабочина
Мерило за длабочина на сечење
Адаптер за извлекување на прав
Монтирање на адаптерот за извлекување на
прав (скица С)
Адаптерот за извлекување на прав ви овозможува да
поврзете правосмукалка со алатката.
♦ Поврзете го цревото (18) на правосмукалката со
адаптерот (11).
Монтирање на шаблонската водилка (скица D)
♦
♦
♦
Монтирајте ја шаблонската водилка (19) во основата
на глодалката со прирабницата на долната страна
(на страната на материјалот за обработка).
Вметнете ги двете долги завртки (20) од долната
страна низ шаблонската водилка и низ отворите во
основата.
Поставете навртка врз секоја завртка и цврсто
затегнете ги навртките.
Монтирање на делот за раздвојување (скица Е)
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Монтирање на додаток за глодање (скица А)
♦
♦
♦
♦
♦
Отстранете го дефлекторот на деланки (8).
Држете го копчето за блокирање на вретеното (5)
притиснато и вртете го вретеното додека блокирање
на вретеното не се намести целосно.
Олабавете ја навртката на металниот прстен (12) со
користење на рачвестиот клуч што доаѓа со алатката.
Вметнете ја дршката на додатокот за глодање (13)
во металниот прстен (6). Осигурајте се дека дршката
излегува најмалку 3 mm од металниот прстен како
што е прикажано.
Држете го копчето за блокирање на вретеното (5)
притиснато и зацврстете ја завртката на металниот
прстен (12) со користење на рачвестиот клуч што
доаѓа со алатката.
Монтирање на водилката за рабови (скица В)
Водилката за рабови помага при водењето на алатката
паралелно со работ.
♦ Монтирајте ги прачките (14) на водилката за рабови
(15) со употребување на двете завртки (16) што се
снабдени.
♦ Вметнете ги прачките (14) во основата на глодалката
како што е прикажано.
♦ Поставете ја водилката за рабови на потребното
растојание.
♦ Зацврстете ги завртките-пеперутки (17).
32
♦
Монтирајте го делот за раздвојување (21) на основата
на глодалката со користење на снабдените завртки.
Монтирање на спојката за центрирање (скица F)
♦
♦
Монтирајте ја водилката за рабови на глодалката
како што е прикажано на скица B, но наопаку.
Наместете ја спојката за центрирање (22) на
водилката за рабови од страната на материјалот за
обработка со снабдената завртка (23).
Монтирање на дистанционер (скица G)
♦
♦
♦
Монтирајте ја водилката за рабови на глодалката
како што е прикажано на скица B.
Наместете ја прачката во „L“ форма (24) на горната
страна од водилката за рабови со снабдената две
завртки и навртки.
Подесете го вртечкиот додаток (25) на прачката во „L“
форма со навртката-пеперутка (26).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој
ритам. Не го преоптоварувајте.
♦ Внимателно спроведете го кабелот за случајно да не
го пресечете.
Подесување на длабочината на сечење (скици
Н, I и Ј)
Длабочината на сечење е далечината X меѓу прачката
за контрола на длабочина (9) и длабинската сопирачка
(27). Длабочината на сечењето може да се подеси на два
различни начини како што е опишано подолу.
МАКЕДОНСКИ
Подесување на длабочината на сечење со користење
на мерилото (скица I)
♦ Монтирајте го додатокот за глодање како што е
опишано погоре.
♦ Олабавете го осигурувачот (28).
♦ Повлечете ја безбедносната рачка на навлегувањето
(4) нагоре.
♦ Турнете ја глодалката надолу додека додатокот за
глодање не се допре до материјалот за обработка.
♦ Турнете ја безбедносната рачка на навлегувањето (4)
надолу.
♦ Придвижете го индикаторот (29) до нулта позиција на
мерилото (10).
♦ Додадете ја саканата длабочина на сечење на
почетната положба.
♦ Придвижете ја прачката за контрола на длабочина (9)
до пресметаната положба на мерилото.
♦ Зацврстете го осигурувачот (28).
♦ Добро подесете со користење на копчето за
подесување (30).
♦ Повлечете ја безбедносната рачка на навлегувањето
(4) нагоре и дозволете и на глодалката да се врати во
првичната положба.
♦ Откако ќе ја вклучите глодалката, притиснете ја
надолу и направете го саканиот засек.
Подесување на длабочината на сечење со користење
на парче дрво (скица Ј)
♦ Монтирајте го додатокот за глодање и притиснете ја
глодалката надолу како што е опишано погоре.
♦ Повлечете ја прачката за контрола на длабочина (9)
нагоре.
♦ Поставете парче дрво со еднаква дебелина како
и саканата длабочина на сечење меѓу длабинската
сопирачка (27) и прачката за контрола на длабочина
(9).
♦ Зацврстете го осигурувачот (28).
♦ Добро подесете со користење на копчето за
подесување (30).
♦ Отстранете го парчето дрво.
♦ Повлечете ја безбедносната рачка на навлегувањето
(4) нагоре и дозволете и на глодалката да се врати во
првичната положба.
♦ Откако ќе ја вклучите глодалката, притиснете ја
надолу и направете го саканиот засек.
Подесување на контролата на длабочина на
топот (скица K)
Откако ќе ја свртите контролата на длабочина на топот
до посакуваното подесување, вие можете добро да ја
подесите длабинската сопирачка за да ја употребите.
Ако сакате да направите неколку засеци со различна
длабочина на сечење, порамнете ги сите длабински
сопирачки.
♦ Свртете ја завртката на длабинската сопирачка
(31) нагоре или надолу по потреба со користење на
шрафцигер.
Подесување на брзината
♦
Наместете го копче за контрола на брзина (3)
на потребната брзина. Употребувајте голема
брзина за додатоци за глодање со мал дијаметар.
Употребувајте мала брзина за додатоци за глодање
со голем дијаметар.
Употребување на летва како водилка (скица L)
Кога не е можно да се употреби водилката за рабови,
на пример, кога правите жлебови во задната штица на
полица за книги за да поддржува рафтови, направете го
следното:
♦ Изберете парче дрво со прав раб што ќе го користите
како летва.
♦ Ставете ја летвата врз материјалот на обработка.
♦ Движете ја летвата додека не ја наместите на
соодветната позиција за да ја води алатката.
♦ Добро затегнете ја летвата врз материјалот на
обработка.
Употребување на шаблонската водилка
(скица D)
Шаблонската водилка може да се употреби за да се
направи отсечена форма од шаблон, на пример буква.
♦ Зацврстете го шаблонот врз материјалот за
обработка со селотејп или со стегач во „G“ форма.
♦ Додатокот на глодалката мора да се истегнува под
прирабницата на водилката за да може да го исече
материјалот на обработка во формата на шаблонот.
Употребување на делот за раздвојување
(скица Е)
Делот за раздвојување може да се употреби за делкање
на дрвени или пластифицирани вертикални испакнатини.
Употребување на спојката за центрирање
(скица F)
Спојката за центрирање може да се употреби за
отсекување на кружни примероци.
♦ Издупчете дупка за спојката за центрирање во
средината на кругот што треба да се отсече.
♦ Поставете ја глодалката на работниот материјал
со врвот на спојката за центрирање во издупчената
дупка.
33
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Подесете го радиусот на кругот со прачките на
водилката за рабови.
Сега глодалката може да биде придвижена врз
материјалот на обработка за да се отсече кругот.
Додатоци за глодање (скица О)
Опис
Прави жлебови и вдлабнатини
Додаток за делкање (2)
Делкање на ламинати или тврдо
дрво; прецизно профилирање со
користење на шаблон
Додаток за вдлабнатини
(3)
Прави вдлабнатини на прави или
искривени материјал за обработка
Додаток за жлебови во
V форма (4)
Прави жлебови, гравира и закосува
рабови
Јадрест додаток (5)
Прави жлебови, гравира
и моделира украсни рабови
Конкавен додаток (6)
Моделира украсни рабови
Употребување на дистанционер (скица G)
Дистанционерот помага при одржување на еднакво
растојание на сечењето по работ на работните материјали
со неправилна форма.
♦ Поставете ја глодалката врз работниот материјал на
саканото растојание од работ што треба да се копира.
♦ Подесете ги прачките на водилката за рабови додека
тркалото не дојде во контакт со материјалот на
обработка.
Вклучување и исклучување
Вклучување
♦ Држете го копчето за заклучување (2) надоле
и притиснете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1).
♦ Отпуштете го копчето за заклучување.
Исклучување
♦ Отпуштете го прекинувачот за вклучување
и исклучување.
Предупредување! Секогаш ракувајте со алатката со
двете раце.
Совети за оптимална употреба
♦
Кога работите на надворешни рабови, движете
ја алатката во спротивна насока од стрелките на
часовникот (скица M). Кога работите на внатрешни
рабови, движете ја алатката во насоката на стрелките
на часовникот.
♦ Употребувајте додатоци за глодање од брзорезен
челик за меко дрво.
♦ Употребувајте додатоци за глодање од волфрамов
карбид за тврдо дрво.
♦ Можете да ја употребувате алатката без водилка
(скица N).
Ова е корисно при креативно работење и правење на
знаци. Правете само плитки засеци.
♦ Погледнете ја табелата подолу за вообичаени видови
на додатоци за глодање.
34
Примена
Прав додаток (1)
Додаток за моделирање во Моделира украсни рабови
’S' форма (7)
Заоблен додаток (9)
Заоблување на рабови
Вжлебувачки додаток (10)
Вжлебување на спојки
Закосен додаток (11)
Закосување на рабови
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да работи долго
време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било какво
одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦
♦
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашата алатка со употреба на мека четка или сува
крпа.
Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба
на влажна крпа. Не употребувајте абразивни
средства за чистење или средства за чистење на
база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза
во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
♦ Поврзете го зелениот/жолтиот кабел со заземјениот
терминал.
Предупредување! Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан
осигурувач: 13 A.
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот BLACK+DECKER
производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви
е од корист, не фрлајте го со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство од
страна на локалните отпади или продавачите при набавка
на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање и рециклирање
на BLACK+DECKER производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на BLACK+DECKER преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
KW900E Tип 1
Влезен напон
Vнаизменична
230
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 95 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 106 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 5,77 m/s2,
отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност
со правилата на ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KW900E
Black & Decker декларира дека производите опишани под
„технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕК, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2014/30/EУ и 2011/65/EУ.
За повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на
Black & Decker.
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
22. 01. 2015
струја
Влезна моќност
Брзина без
оптоварување
W
min-1
Големина на метален
прстен
1.200
8.000 - 27.000
5/16“ (8 mm) / 1/4“ (6,35
mm) / 6 mm
Максимален дијаметар
на додаток за глодање
mm
30
Максимална длабочина
на сечење
mm
55
kg
3,6
Тежина
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи
и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
законски права. Гаранцијата важи на териториите на
земјите-членки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен
поради неквалитетен материјал, изработка или
недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од
35
МАКЕДОНСКИ
датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека ќе ги
замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите
производи за да осигура купувачот да има минимум на
непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или
негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради страни
предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица кои не
се овластени сервисери или сервисен персонал на
Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или кај
овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на
најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker преку
адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери
и сите детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме посетете го нашиот сајт www.blackanddecker.
co.uk за да го регистрирате вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите производи
и специјалните понуди. Повеќе информации за стоковата
марка BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
zst00307331 - 03-06-2016
36
37
38
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising