KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

372000-08 EST
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
3
4
5
6
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKERi profiilfrees on loodud
puidu ja puittoodete freesimiseks. See tööriist on
mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi hoiatuste
ja juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist”
viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korralageduse ja puuduliku
valgustuse korral võivad kergesti juhtuda
õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriista kasutamise ajal eemal.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi saamise oht
suureneb, kui teie keha on maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes,
tarvitage kindlasti välitingimustesse
sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete,
ning kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis,
võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimis- ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti vms võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
siis veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
7
EESTI KEEL
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö
paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja hoiulepanemist lahutage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda
lastele kättesaamatus kohas ning ärge
lubage tööriista kasutada inimestel, kes
tööriista ei tunne või pole lugenud seda
kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine muuks kui
ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku
olukorra.
♦
Hoidke elektritööriista kinni maandatud
käepidemetest, sest lõikur võib kokku
puutuda toitekaabliga. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
♦
Kinnitage detail stabiilse aluse külge
pitskruvidega või muul sobival viisil.
Detaili hoidmisel käega või vastu keha on
detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda
kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude freesimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks
tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et tööalasse
sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused
profiilfreeside jaoks
8
♦
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Kasutage ainult profiilfreeside otsakuid, mille
varre diameeter on tööriista sisse paigaldatud
krae suurusega võrdväärne.
Kasutage vaid tööriista koormata kiirusega
sobivaid profiilfeesi otsakuid.
Ärge mitte kunagi kasutage profiilfreesi
otsakuid, mille läbimõõt ületab tehniliste
andmete osas täpsustatud maksimaalse
diameetri.
Ärge kasutage tööriista ümberpööratud
asendis.
Ärge püüdke kasutada tööriista statsionaarses
režiimis.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud hoolduskeskusel
välja vahetada.
Olge eriti ettevaatlik, kui freesite midagi, kus
olev värv võib sisaldada pliid, või kui töötate
sellise puiduga, mille freesimisel võib eralduda
mürgist tolmu:
- Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid
naisi.
- Ärge sööge, jooge ega suitsetage
tööpiirkonnas.
- Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid
ohutult.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute
kasutamine igasuguseks muuks otstarbeks
peale selles kasutusjuhendis ette nähtute võib
kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise kahju.
EESTI KEEL
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ Käesolev seade/tööriist ei ole ette nähtud
♦
kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes,
kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on
lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab
seadme kasutamisel nende ohutuse eest
vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui
kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud.
Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise,
pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida.
Nende hulka kuulub:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkivad vigastused.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest
põhjustatud vigastused. Tööriista
pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu,
eriti tamme, kase ja MDF-plaatide
töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka
kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva
vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist
sõltuvalt deklareeritud väärtustest erineda.
Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud
taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja
lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu
vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik.
Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud teeninduskeskusel
välja vahetada.
Osad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Toitelüliti
Vabastusnupp
Töökiiruse piiramise nupp
Vertikaali lukustushoob
Võlliluku nupp
Krae
Pöörlev sügavuspiiraja
Laastudeflektor
Sügavuse peatustala
Lõikesügavuse skaala
Tolmueraldusadapter
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge,
et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eemaldatud.
Profiilfreesi otsaku paigaldamine (joonis A)
♦
♦
♦
♦
♦
Eemaldage veepaak (8).
Hoidke võlliluku nuppu (5) all ja keerake võlli,
kuni võllilukk täielikult haakub.
Vabastage krae mutter (12), kasutades kaasa
antud võtit.
Sisestage profiilfreesi otsaku vars (13) kraesse
(6). Veenduge, et vars ulatub umbes 3 mm
võrra kraest väljapoole, nagu pildil näidatud.
Hoidke võlliluku nuppu (5) all ja pingutage krae
mutrit (12) kaasa antud võtmega.
9
EESTI KEEL
Servajuhiku paigaldamine (joonis B)
Servajuhik aitab juhtida tööriista servaga
paralleelselt.
♦ Kinnitage talad (14) servajuhiku (15) külge,
kasutades kaasa antud kahte kruvi (16).
♦ Sisestage talad (14) profiilfreesi alusesse,
nagu pildil näidatud.
♦ Seadistage servajuhik vajalikule kõrgusele.
♦ Pingutage kinnituskruvisid (17).
Tolmueraldusadapteri paigaldamine
(joonis C)
Tolmueraldusadapter võimaldab ühendada
tolmuimeja tööriistaga.
♦ Ühendage tolmuimeja voolik (18) adapteriga
(11).
Šabloonijuhiku paigaldamine (joonis D)
♦
♦
♦
Paigaldage šabloonijuhik (19) profiilfreesi
alusele, jättes ääriku alumisele küljele
(töödetail).
Sisestage kaks pikka kruvi (20) alumiselt küljelt
šabloonjuhikust ja aluse aukudest läbi.
Asetage mutter igale kruvile peale ja kinnitage
mutrid tugevalt.
Vahekaugusdetaili paigaldamine (joonis E)
♦
Paigaldage vahekaugusdetail (21) profiilfreesi
alusele, kasutades kaasa antud kruvisid.
Tsentreerimistihvti paigaldamine (joonis F)
♦
♦
Paigaldage servajuhik profiilfreesile, nagu
näidatud joonisel B, kuid tagurpidi.
Paigaldage tsentreerimistihvt (22) servajuhiku
detaili küljele koos kaasa antud kruviga (23).
Koopiajärgija paigaldamine (joonis G)
♦
♦
♦
Paigaldage servajuhik profiilfreesile, nagu
näidatud joonisel B.
Paigaldage ‘L-kujuline tala (24) servajuhiku
ülemisele küljele, kasutades kahte kaasa antud
kruvi ja mutrit.
Reguleerige pöörlevat tarvikut (25) ‘L'-kujulisel
talal koos tiibnupuga (26).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada.
Ärge koormake tööriista üle.
♦ Paigutage kaabel hoolikalt nii, et vältida
sellesse kogemata sisselõikamist.
10
Lõikesügavuse reguleerimine
(joonis H, I ja J)
Lõikesügavus on kaugus X peatustala sügavuse
(9) ja sügavuspiiriku (27) vahel. Lõikesügavust
saab seadistada kahel viisil, mida on allpool
kirjeldatud.
Lõikesügavuse reguleerimine skaala abil
(joonis I)
♦ Paigaldage profiilfreesi otsak, nagu eespool
kirjeldatud.
♦ Vabastage lukustusnupp (28).
♦ Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles.
♦ Laske profiilfrees alla, kuni profiilfreesi otsak
puudutab töödetaili.
♦ Lükake vertikaali lukustushoob (4) alla.
♦ Kontrollige, et näidik (29) on suunatud skaalal
nulli peale (10).
♦ Lisage soovitud lõikesügavus stardipositsiooni
jaoks.
♦ Viige sügavuse peatustala (9) skaalal
arvutatud asendisse.
♦ Pingutage lukustuskruvi (28).
♦ Peenhäälestage reguleernuppu (30).
♦ Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles ja
laske profiilfreesil oma algasendisse tagasi
minna.
♦ Pärast profiilfreesi sisselülitamist laske see alla
ja tehke soovitud lõige.
Lõikesügavuse reguleerimine puitdetaili abil
(joonis J)
♦ Paigaldage profiilfreesi otsak ja laske
profiilfrees alla, nagu eespool kirjeldatud.
♦ Tõmmake sügavuse peatustala (9) üles.
♦ Asetage sügavuspiiriku (27) ja sügavuse
peatustala (9) vahele puitdetail, mille paksus
on võrdväärne soovitud lõikesügavusega.
♦ Pingutage lukustuskruvi (28).
♦ Peenhäälestage reguleernuppu (30).
♦ Eemaldage puitdetail.
♦ Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles ja
laske profiilfreesil oma algasendisse tagasi
minna.
♦ Pärast profiilfreesi sisselülitamist laske see alla
ja tehke soovitud lõige.
Reguleerige pöördsügavuse piirikut
(joonis K)
Pärast pöördsügavuse piiriku keeramist soovitud
asendisse, saate peenhäälestada kasutatavat
sügavuspiirikut. Kui soovite teha mitu lõiget erineva
sügavuslõikega, reguleerige iga sügavuspiirikut.
EESTI KEEL
♦
Keerake sügavuspiiriku kruvi kruvikeerajaga
(31) üles või alla, vastavalt vajadusele.
Kiiruse seadistamine
♦
Seadke töökiiruse piiramise nupp (3) soovitud
kiirusele. Kasutage suurt kiirust väikese
diameetriga profiilfreesi otsakute jaoks.
Kasutage väikest kiirust suure diameetriga
profiilfreesi otsakute jaoks.
Lati kasutamine juhikuna (joonis L)
Kui servajuhiku kasutamine pole võimalik, nt riiulite
toetamiseks raamaturiiuli tagapaneeli süvendite
freesimisel, siis toimiga järgmiselt:
♦ Valige sirge servaga puutükk, mida kasutada
latina.
♦ Asetage latt töödetailile.
♦ Liigutage latti, kuni see on õiges asendis
tööriista juhtimiseks.
♦ Kinnitage latt klambriga töödetaili külge.
♦
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine
♦ Hoidke luku vabastamise nuppu (2) all ja
vajutage toitelülitit (1).
♦ Laske luku vabastamise nupp lahti.
Väljalülitamine
♦ Laske toitelüliti lahti.
Hoiatus! Hoidke tööriista alati kahe käega, kui
kasutate seda tööks.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
♦
♦
Šabloonijuhiku kasutamine (joonis D)
Šabloonijuhikut saab kasutada šablooni abil kujude
lõikamiseks, nt täht.
♦ Kinnitage šabloon töödetailile kahepoose teibi
või ‘G'-kujuliste klambritega.
♦ Profiilfreesi otsak peaks ulatuma
šabloonijuhiku ääriku alla, et lõigata töödetail
šablooni kujuliseks.
Vahekaugusdetaili kasutamine (joonis E)
Vahekaugusdetaili kasutamine puidust või
laminaadist vertikaalsete projektsioonide
trimmimiseks.
Tsentreerimistihvti kasutamine (joonis F)
Tsentreerimistihvti saab kasutada tsirkulaarsete
mustrite lõikamiseks.
♦ Puurige auk tsentreerimistihvti punkti jaoks
lõigatava ringi keskele.
♦ Asetage profiilfrees töödetailile, kus
tsentreerimistihvti punkt on puuritud augus.
♦ Reguleerige ringi raadiust servajuhiku
taladega.
♦ Profiilfreesi saab nüüd üle töödetaili liigutada,
et lõigata ring välja.
Koopiajärgija kasutamine (joonis G)
Koopiajärgija aitab hoida ebaregulaarse kujuga
töödetailide servast võrdväärset lõikekaugust.
♦ Asetage profiilfrees töödetailil soovitud
kõrgusele koopia servast.
Reguleerige servajuhiku talasid, kuni ketas
puutub kokku detailiga.
♦
♦
♦
Kui töötate servadest väljaspool, liigutage
tööriista vastupäeva (joonis M). Kui töötade
servadest seespool, liigutage tööriista
päripäeva.
Kasutage HSS profiilfreesi otsakuid pehme
puidu jaoks.
Kasutage TCT profiilfreesi otsakuid pehme
puidu jaoks.
Võite kasutada tööriista ilma juhikuta (joonis
N).
See on kasulik märkide kirjutamiseks
ja loominguliseks tööks. Tehke vaid
pealiskaudseid lõikeid.
Vt allpool toodud tabelist profiilfreesi otsakute
tüüpe.
Profiilifreesi otsakud (joon. O)
Kirjeldus
Rakendusala
Sirge otsak (1)
Süvendid ja vähendused
Trimmimisotsak (2)
Laminaatide ja kõva puidu
trimmimiseks; täpne profiili
lõikamine šablooni abil
Vähendusotsak (3)
Vähendused sirgete või kurviliste
töödetailide puhul
V-süvendiga otsak (4) Süvendid, graveerimine ja serva
kallutamine
Soonehöövli otsak (5) Lainestamine, graveerimine ja
dekoratiivne serva vormimine
Nõgusprofiili otsak (6) Dekoratiivne serva vormimine
S-profiili otsak (7)
Dekoratiivne serva vormimine
Ümardamisotsak (9)
Servade ümardamine
Kalasabaotsak (10)
Kalasabaseotis
Kaldpinna otsak (11)
Faasitud servad
11
EESTI KEEL
Hooldus
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hooldamise juures.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
BLACK+DECKER pakub võimalust
BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja
taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle
teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi
võetakse.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde
tegemist lülitage tööriist välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.
♦ Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKER volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Toitepistiku vahetamine (ainult
Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Likvideerige vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku
faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe
maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega
kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse:
13 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei
tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER
toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda
elektroonikajäätmete eraldamist olmejäätmetest
ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
12
Tehnilised andmed
KW900E tüüp 1
Sisendpinge
VVP
Tarbitav võimsus
W
Nimikoormuseta
kiirus
min-1
Krae suurus
230
1 200
8 000 - 27 000
5/16“ (8 mm) / 1/4“
(6,35 mm) / 6 mm
Profiilfreesi otsaku
max diameeter
mm
30
Max lõikesügavus
mm
55
kg
3,6
Kaal
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 95 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
WA) 106 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus (ah) 5,77 m/s2, määramatus
(K) 1,5 m/s2
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
KW900E
Black & Decker kinnitab, et jaotises
„Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad
järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-17
See toode vastab ka direktiividele
2014/30/EU ja 2011/65/EU.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
♦
Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade ja Black & Deckeri
hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning
kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk , et registreerida
oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk
R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
22.01.2015
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui
tegemist pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud
professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш фрезер BLACK+DECKER предназначен
для фрезерования древесины и изделий из дерева. Данный инструмент предназначен только
для использования в домашних условиях.
b.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем)
электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте
вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления.
14
e.
f.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e. Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с
запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
b.
c.
d.
e.
f.
g.
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих на
его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе фрезерами
♦
♦
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку фреза может
задеть кабель подключения к электросети. Разрезание находящего под напряжением провода делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе фрезерных работ,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
16
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Диаметр хвостовика используемой фрезы
должен соответствовать размерам цангового патрона Вашего фрезера.
Используйте только фрезы, пригодные для
скорости вращения без нагрузки данного
фрезера.
Ни в коем случае не используйте фрезы
диаметром больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
Не используйте фрезер в перевернутом положении.
Не пытайтесь использовать Ваш фрезер в
стационарном режиме.
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Соблюдайте особую осторожность при фрезеровании поверхностей, покрытых краска-
♦
ми на свинцовой основе, а также некоторых
сортов дерева, которые могут быть источником токсичной пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за
их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих
в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
♦
Составные части
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Поворотный переключатель скорости
вращения электродвигателя
4. Рычаг стопора
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Цанговый патрон
7. Револьверный ограничитель глубины реза
8. Щиток для отвода опилок
9. Шток ограничителя глубины
10. Шкала глубины пропила
11. Переходник для подключения устройства
пылеудаления
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка фрезы (Рис. А)
♦
♦
♦
♦
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
♦
Снимите щиток для отвода опилок (8).
Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (5), поворачивайте шпиндель до
его ощутимой фиксации.
Ослабьте гайку цангового патрона (12) входящим в комплект поставки гаечным ключом.
Установите хвостовик фрезы (13) в цанговый патрон (6).Убедитесь, что хвостовик
выступает из цангового патрона минимум на
3 мм, как показано на рисунке.
Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (5), затяните гайку (12) цангового
патрона входящим в комплект поставки гаечным ключом.
Установка направляющей (Рис. В)
Направляющая позволяет направлять фрезер
параллельно кромке заготовки.
♦ Вставьте стержни (14) в направляющую
(15), используя 2 винта (16), входящие
в комплект поставки.
♦ Вставьте стержни (14) в основание фрезера,
как показано на рисунке.
♦ Установите направляющую на необходимом
расстоянии.
♦ Затяните установочные винты (17).
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка переходника для
подключения устройства
пылеудаления (Рис. С)
Переходник позволяет подключить к фрезеру
пылесос.
♦ Подключите шланг (18) пылесоса к переходнику (11).
Установка направляющей для
шаблона (Рис. D)
♦
♦
♦
Установите направляющую для шаблона
(19) на основание фрезера, чтобы втулка
была направлена в сторону обрабатываемой заготовки.
Вставьте оба длинных крепежных винта (20)
с нижней стороны направляющей в отверстия
в основании.
На каждый винт наверните гайку и надежно
затяните.
Установка подкладок (Рис. Е)
♦
Установите подкладку (21) под основание
фрезера с помощью входящих в комплект
поставки болтов.
Установка центрирующего штифта (Рис. F)
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B, но в перевернутом
положении.
Установите центрирующий штифт (22) на
направляющую со стороны обрабатываемой заготовки при помощи входящего в комплект поставки винта (23).
Установка роликового копира (Рис. G)
♦
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B.
Установите Г-образный кронштейн (24) на
верхней стороне направляющей, используя
оба входящих в комплект поставки винта
с гайками.
Закрепите роликовую насадку (25) на
Г-образном кронштейне барашковым винтом (26).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно его не разрезать.
18
Настройка глубины фрезерования
(Рис. H, I и J)
Глубина фрезерования равна зазору X между
штоком (9) и винтовым упором (27) ограничителя глубины фрезерования. Глубину фрезерования можно установить двумя различными
способами, описанными ниже.
Настройка глубины фрезерования
с помощью шкалы (Рис. I)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Установите фрезу, как описано выше.
Ослабьте установочный винт (28).
Переведите рычаг стопора (4) в верхнее
положение.
Направляйте фрезер вниз до момента, когда фреза войдет в контакт с обрабатываемой заготовкой.
Переведите рычаг стопора (4) в нижнее положение.
Двигая указатель (29), установите его на
ноль по шкале (10).
Приплюсуйте величину необходимой глубины фрезерования к начальной позиции.
Передвиньте шток ограничителя глубины (9)
по шкале на расчетную позицию.
Затяните установочный винт (28).
Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
Переведите рычаг стопора (4) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулирование глубины фрезерования с помощью деревянного бруска (Рис. J)
♦ Установите фрезу и направьте ее вниз, как
описано выше.
♦ Поднимите шток ограничителя глубины (9)
вверх.
♦ Между винтовым упором (27) ограничителя
глубины фрезерования и штоком (9) установите деревянный брусок, толщина которого
равна необходимой глубине фрезерования.
♦ Затяните установочный винт (28).
♦ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
♦ Удалите деревянный брусок.
♦ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
♦ После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка револьверного
ограничителя глубины фрезерования
(Рис. K)
Повернув револьверный ограничитель глубины
фрезерования на необходимый угол, Вы можете
произвести точное регулирование его винтового
упора. Если Вам необходимо сделать несколько
прорезов с различными глубинами фрезерования, настройте каждый винтовой упор на соответствующую глубину.
♦ При помощи отвертки подкрутите винт ограничителя глубины (31) вверх или вниз.
Установка скорости вращения фрезы
♦
Поворачивая переключатель скорости (3),
установите необходимую скорость вращения электродвигателя. Для фрез малого
диаметра используйте большую скорость.
Для фрез большого диаметра используйте
малую скорость вращения.
Использование рейки в качестве
направляющей (Рис. L)
При невозможности использования направляющей, например, при фрезеровании пазов для
крепления полки в боковой стенке книжного
стеллажа, поступите следующим образом:
♦ Выберите в качестве направляющей рейки
деревянный брусок с прямым краем.
♦ Положите рейку на обрабатываемую заготовку.
♦ Двигая рейку, установите ее на позицию,
необходимую для направления фрезера.
♦ Надежно закрепите рейку на обрабатываемой заготовке.
Фрезерование по шаблону (Рис. D)
Использование центрирующего
штифта (Рис. F)
Центрирующий штифт можно использовать для
фрезерования по кругу.
♦ Просверлите отверстие для заостренной
стороны центрирующего штифта в центре
выфрезеровываемой окружности.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку, при этом заостренная сторона
центрирующего штифта должна находиться
в просверленном отверстии.
♦ Установите необходимый радиус окружности,
используя стержни параллельной направляющей.
♦ Для выфрезеровывания окружности, передвигайте фрезер по поверхности обрабатываемой заготовки.
Использование роликового копира
(Рис. G)
Роликовый копир позволяет поддерживать постоянную дистанцию резания вдоль кромки обрабатываемой заготовки с непредсказуемыми
очертаниями.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку на необходимом расстоянии от
копируемой кромки.
♦ Передвиньте стержни параллельной направляющей, чтобы ролик коснулся края
обрабатываемой заготовки.
Включение и выключение
Включение
♦ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (2), затем нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
♦ Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Направляющая вставка может использоваться
для вырезания фасонных фигур (например,
букв) по соответствующему шаблону.
♦ С помощью двусторонней липкой ленты или
струбцин зафиксируйте шаблон на поверхности обрабатываемой заготовки.
♦ Фреза должна выступать за пределы втулки
направляющей вставки, чтобы фрезеровать
обрабатываемую заготовку, повторяя форму
шаблона.
Выключение
♦ Отпустите клавишу пускового выключателя
(1).
Внимание! Всегда удерживайте инструмент
обеими руками.
Использование подкладок (Рис. Е)
♦
Подкладки можно использовать при фрезеровании вертикальных выступов заготовок из древесины или многослойных материалов.
Рекомендации по оптимальному
использованию
При обработке внешних кромок заготовки,
двигайте фрезер в направлении против часовой стрелки (Рис. М). При обработке внутренних кромок заготовки, двигайте фрезер
в направлении по часовой стрелке.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Используйте для мягкой древесины фрезы из
быстрорежущей (инструментальной) стали.
Используйте для древесины твердых пород
фрезы с напаянными пластинами из твердого сплава.
Вы также можете использовать фрезер без
направляющих принадлежностей (Рис. N).
Это создаст удобство при вырезании букв
на табличках и при выполнении творческих
работ. Делайте при этом только неглубокие
вырезы.
В расположенной ниже таблице приведены
основные типы фрез:
Фрезы (Рис. О)
Описание
Область применения
Торцевая прямоугольная
фреза (1)
Подрезная фреза (2)
Пазы, фальцы
Фальцевая фреза (3)
V-образная пазовая
фреза (4)
Керновая фреза (5)
Калевочная фреза (6)
Арочная фреза (7)
Галтельная фреза (9)
Фреза «ласточкин хвост»
(10)
Фасочная фреза (11)
Обработка многослойной
древесины и древесины
твердых пород, высокоточные копировально-профильные работы с использованием шаблонов
Прямолинейные и криволинейные фальцы
Пазы, гравюры, фаски
Рифления, гравюры
и декоративная обработка
кромок
Декоративная обработка
кромок
Декоративная обработка
кромок
Фаски
Соединение «ласточкин
хвост»
Фаски
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные
чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
20
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных
материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
Технические характеристики
Напряжение
питания
Потребляемая мощность
Число оборотов без
нагрузки
Размер цангового патрона
Макс. диаметр фрезы
Макс. глубина фрезерования
Вес
KW900E Тип 1
В перем. 230
тока
Вт
1,200
об/мин.
8,000 - 27,000
мм
мм
5/16» (8 мм) /
1/4» (6.35 мм) / 6 мм
30
55
кг
3,6
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 95 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 106 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 5,77 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KW900E
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22.01.2015
zst00307330 - 06-06-2016
21
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising