KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

371002-82 LV
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
15
3
4
5
6
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER frēze ir paredzēta koksnes
un koka izstrādājumu frēzēšanai. Šis instruments ir
paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai
gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz
šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar
elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba vietas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Uzmanības novēršana var izraisīt
kontroles zaudēšanu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
(sazemētiem) elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas
trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai
samezglojušies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, aprīkojiet elektroierīces
barošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.
Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esiet uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai
ausu aizsargus, samazināsies risks gūt
ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā,
pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai, ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta
7
LATVIEŠU
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru.
Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk
varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu nosūkšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un
apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu
no barošanas avota un/vai izņemiet no
elektroinstrumenta akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā
mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos noteikumus.
Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē
neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
8
f.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezošās daļas.
Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar
šiem norādījumiem, ņemot vērā darba
apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Papildu drošības
brīdinājumi frēzēm
♦
♦
Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo grieznis var
saskarties ar instrumenta vadu. Ja grieznis
saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
Izmantojiet skavas vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā,
var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas
personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos
ieelpo.
Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta
aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem,
turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
Pēc frēzēšanas rūpīgi notīriet putekļus no
darba zonas.
Lietojiet tikai frēzes uzgaļus ar kāta diametru,
kura izmērs ir vienāds ar instrumentam
uzstādītās spīļčaulas izmēru.
Lietojiet tikai frēzes uzgaļus, kuri ir piemēroti
instrumenta tukšgaitas ātrumam.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nekādā gadījumā neizmantojiet frēzes
uzgaļus, kuru maksimālais diametrs pārsniedz
tehniskajos datos norādīto.
Nelietojiet instrumentu apvērstā stāvoklī.
Nelietojiet ierīci stacionārā režīmā.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Ievērojiet īpašu piesardzību frēzējot vietās,
kur ir svina bāzes krāsa, kā arī frēzējot dažus
koksnes veidus, kas var radīt toksiskus
putekļust:
- Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
- Darba vietā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.
- Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā
lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas
nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Citu personu drošība
♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
♦
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien
tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas
atbild par viņu drošību.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi
nespēlējas ar ierīci.
♦
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas
tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu.
Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība
elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā
var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no
instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju
līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai
aizsargātu personas, kuras darba pienākumu
veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus,
vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā
instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai
instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad
instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu
ievainojuma risku, jums jāizlasa
lietošanas rokasgrāmata.
Atlikušie riski.
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas
lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām daļām.
♦ Ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
asmeņus vai piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc
darbs un jāatpūšas.
♦ dzirdes pasliktināšanās;
veselības apdraudējumi, ko izraisa
izstrādāto putekļu ieelpošana, izmantojot
instrumentu (piemēram, strādājot ar koku,
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF plāksnēm).
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta
izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts
vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Ja elektrobarošanas vads ir bojāts, to
drīkst nomainīt tikai ražotājs vai pilnvarots
BLACK+DECKER apkopes centrs, lai novērstu
bīstamību.
9
LATVIEŠU
Funkcijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Bloķēšanas poga
Ātruma regulēšanas ripa
Iedziļināšanas bloķēšanas svira
Vārpstas bloķēšanas poga
Spīļčaula
Revolvergalvas dziļuma aizturis
Skaidu atsitējs
Dziļuma aiztura stienis
Zāģēšanas dziļuma skala
Putekļu izvadatveres adapters
Veidnes vadotnes uzstādīšana (D att.)
♦
♦
♦
Starpgabala uzstādīšana (E att.)
♦
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Frēzes uzgaļa uzstādīšana (A att.)
♦
♦
♦
♦
♦
Noņemiet skaidu atsitēju (8).
Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (5)
un grieziet vārpstu, līdz vārpstas bloķētājs ir
pilnībā nofiksēts.
Ar komplektā esošo uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet spīļčaulas uzgriezni (12).
Ievietojiet frēzes uzgaļa kātu (13) spīļčaulā (6).
Pārliecinieties, ka kāts izvirzās vismaz 3 mm
no spīļčaulas kā parādīts.
Turiet vārpstas bloķēšanas pogu (5) nospiestu
un pievelciet spīļčaulas uzgriezni (12),
izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņu
atslēgu.
Malu vadotnes uzstādīšana (B att.)
Malu vadotne palīdz vadīt rīku paralēli malai.
♦ Uzstādiet stieņus (14) pie malas vadotnes
(15), izmantojot divas komplektācijā iekļautās
skrūves (16).
♦ Ievietojiet stieņus (14) frēzes pamatnē, kā
parādīts.
♦ Uzstādiet malu vadotni vajadzīgajā attālumā.
♦ Pievelciet fiksācijas skrūves (17).
Putekļu izvadatveres adaptera
piestiprināšana (C att.)
Putekļu ekstrakcijas adapteris ļauj pieslēgt
putekļsūcēju pie rīka.
♦ Pievienojiet putekļsūcēja šļūteni (18) pie
adaptera (11).
10
Uzstādiet veidnes vadotni (19) pie frēzes
pamatnes, ar atloku vērstu uz apakšpusi
(apstrādājamo materiālu) .
Ievietojiet divas garās skrūves (20) no
apakšpuses caur veidnes vadotni un
caurumiem pamatnē.
Uzlieciet uz katras skrūves pa uzgrieznim, un
to cieši pievelciet.
Uzstādiet starpgabalu (21) uz frēzes
pamatnes, izmantojot komplektācijā iekļautās
skrūves.
Centrēšanas tapas uzstādīšana (F att.)
♦
♦
Nostipriniet malas vadotni uz frēzes, kā
parādīts B attēlā, bet ar augšpusi uz leju.
Uzstādiet centrēšanas tapu (22) uz malas
vadotnes sagataves puses ar skrūvi (23), kas
iekļauta komplektācijā.
Kopēšanas bīdstieņa uzstādīšana (G att.)
♦
♦
♦
Uzstādiet malas vadotni uz frēzes, kā parādīts
attēlā B.
Piestipriniet "L" veida stieni (24) pie malu
vadotnes augšpuses, izmantojot divas skrūves
un uzgriežņus, kas iekļauti komplektācijā.
Noregulējiet rotējošo uzgali (25) uz "L" stieņa
ar kloķi ar spārniem (26).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
♦ Uzmanīgi virziet vadu tā, lai to nejauši
nepārgrieztu.
Griešanas dziļuma regulēšana
(H, I un J att.)
Griešanas dziļums ir attālums X starp dziļuma
atdures stieni (9) un dziļuma atduri (27). Griešanas
dziļumu var iestatīt divos dažādos veidos, kā
aprakstīts tālāk.
Noregulējiet griešanas dziļumu, izmantojot
skalu (I att.)
♦ Uzstādiet frēzes uzgali, kā aprakstīts iepriekš.
♦ Atbrīvojiet fiksējošo skrūvi (28).
♦ Velciet iedziļināšanas bloķēšanas sviru (4) uz
augšu.
♦ Iedziļiniet frēzi virzienā uz leju, līdz frēze
mazliet pieskaras apstrādājamam materiālam.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Spiediet iedziļināšanas bloķēšanas sviru (4) uz
leju.
Novietojiet rādītāju (29) pret skalas nulles
atzīmi (10).
Pieskaitiet vēlamo griešanas dziļumu sākuma
stāvoklim.
Pārvietojiet dziļuma atdura stieni (9)
aprēķinātajā pozīcijā uz skalas.
Pievelciet bloķēšanas skrūvi (28).
Veiciet precīzo pieregulēšanu, izmantojot
regulēšanas kloķi (30).
Velciet iedziļināšanas bloķēšanas sviru (4) uz
augšu un ļaujiet frēzei atgriezties sākotnējā
stāvoklī.
Pēc frēzes ieslēgšanas, iedziļiniet to virzienā
uz leju un veiciet vēlamo griezumu.
Pieregulējiet griezuma dziļumu, izmantojot
koka gabalu (J att.)
♦ Uzstādiet frēzes uzgali, un iedziļiniet frēzi
virzienā uz leju, kā aprakstīts iepriekš.
♦ Velciet dziļuma atdures stieni (9) uz augšu.
♦ Novietot koka gabalu, ar biezumu, kas vienāds
ar vēlamo griešanas dziļumu, starp dziļuma
atduri (27) un dziļuma atdures stieni (9).
♦ Pievelciet bloķēšanas skrūvi (28).
♦ Veiciet precīzo pieregulēšanu, izmantojot
regulēšanas kloķi (30).
♦ Noņemt koka gabalu.
♦ Velciet iedziļināšanas bloķēšanas sviru (4) uz
augšu un ļaujiet frēzei atgriezties sākotnējā
stāvoklī.
♦ Pēc frēzes ieslēgšanas iedziļiniet to virzienā uz
leju un veiciet vēlamo griezumu.
Revolvergalvas dziļuma atdura
regulēšana (K att.)
Pēc revolvergalvas dziļuma atdura pagriešanas
uz vēlamo iestatījumu, jūs varat precīzi pielāgot
dziļuma atduri. Ja vēlaties veikt vairākus griezumus
ar atšķirīgu griešanas dziļumu, pielāgojiet katru
dziļuma atduri.
♦ Izmantojot skrūvgriezi, pagrieziet dziļuma
atdures skrūvi (31) uz augšu vai uz leju, kā
nepieciešams.
Ātrumu iestatīšana
♦
Iestatiet ātruma vadības kloķi (3) uz vēlamo
ātrumu. Izmantojiet lielu ātrumu maza diametra
frēzes uzgaļiem. Izmanto mazu ātrumu liela
diametra frēzes uzgaļiem.
Izmantojot līsti kā vadotni (L att.)
Ja nav iespējams izmantot malas vadotni,
piemēram, kad ar frēzi veido rievas grāmatplaukta
aizmugurējā panelī, lai atbalstītu plauktus,
rīkojieties šādi:
♦ Izvēlieties koka gabalu ar taisnu malu, lai to
izmantot kā līsti.
♦ Novietojiet līsti uz apstrādājamā materiāla.
♦ Pārvietojiet līsti, līdz tā ir pareizā stāvoklī, lai
vadītu rīku.
♦ Cieši nostipriniet ar skavu līsti pie darba
materiāla.
Veidnes vadotnes lietošana (D att.)
Veidnes vadotni var izmantot, lai izgrieztu formas
no veidnes, piemēram, burtu.
♦ Nostipriniet veidni virs apstrādājamā materiāla
ar abpusēju līmlenti vai "G" veida skavām.
♦ Lai grieztu apstrādājamo materiālu veidnes
formā, frēzes uzgalim jāizvirzās mazliet zem
veidnes vadotnes atloka.
Starpgabala izmantošana (E att.)
Starpgabalu var izmantot, lai grieztu kokmateriālu
vai laminātu vertikālās projekcijās.
Centrēšanas tapas izmantošana (F att.)
Centrēšanas tapu var izmantot, lai izgrieztu
apļveida modeļus.
♦ Izurbiet griežamā apļa centrā caurumu
centrēšanas tapas galam.
♦ Novietojiet frēzi uz apstrādājamā materiāla
ar centrēšanas tapas galu ievietotu izurbtajā
caurulē.
♦ Noregulējiet apļa rādiusu ar malas vadotnes
stieņiem.
♦ Frēzi tagad var pārvietot virs apstrādājamā
materiāla, lai izgrieztu apli.
Kopēšanas bīdstieņa lietošana (G att.)
Kopēšanas bīdstienis palīdz uzturēt vienādu
griešanas attālumu gar neregulāras formas
darbgabala malām.
♦ Novietojiet frēzi uz apstrādājamā materiāla
vēlamajā attālumā no kopējamās malas.
♦ Noregulējiet malas vadotnes stieņus, līdz
ritenis ir saskarē ar apstrādājamo objektu.
11
LATVIEŠU
Ieslēgšana un izslēgšana
Ieslēgšana
♦ Turiet nospiestu bloķēšanas pogu (2) un
nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Atlaidiet bloķēšanas pogu.
Izslēgšana
♦ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Brīdinājums! Instruments ir jātur ar abām rokām.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
♦
♦
♦
Strādājot pie ārējām malām, pārvietojiet rīku
pretēji pulksteņrādītāju virzienam (M att.).
Strādājot pie iekšējām malām, pārvietojiet
instrumentu pulksteņrādītāja virzienā.
Skujkoku koksnei izmantojiet HSS frēzes
uzgaļus.
Lapkoku koksnei izmantojiet TCT frēzes
uzgaļus.
Jūs varat izmantot rīku bez vadotnes (N att.).
Tas ir noderīgi zīmju veidošanai un radošam
darbam. Veiciet tikai seklus iegriezumus.
Skatiet turpmākajā tabulā vispārējas nozīmes
frēžu uzgaļu veidus.
♦
regulāri iztīriet instrumenta
ventilācijas atveres.
Ar mitru lupatiņu rgulāri iztīriet dzinēja korpusu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas.
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes;
♦ Pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas
spailes.
Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu
komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Frēžu uzgaļi (O att.)
Apraksts
Darba veids
Taisns uzgalis (1)
Gropes un rievas
Apgriešanas uzgalis (2)
Lamināta vai lapkoku
apgriešana, precīza profilu
veidošana, izmantojot veidni
Rievu griešanas uzgalis
(3)
Veido rievas taisnos vai
izliektos materiālos
V-veida rievu griešanas
uzgalis (4)
Rievu veidošana, gravēšana
un malu fasetēšana
Serdeņveida uzgalis (5)
Rievošana, gravēšana un
dekoratīva malu apdare
Velvju uzgalis (6)
Dekoratīva malu apdare
S-veida apdares uzgalis Dekoratīva malu apdare
(7)
Apaļošanas uzgalis (9)
Malu apaļošana
Bezdelīgastes gropju
uzgalis (10)
Bezdelīgastes savienojumi
Apgriešanas uzgalis
(11)
Malu apgriešana
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
12
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas
instruments ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas
avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER
instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums
vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu
dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
LATVIEŠU
BLACK + DECKER nodrošina iespēju BLACK
+ DECKER ierīces savākšanai un pārstrādei,
kad ierīces ir nokalpojušas savu darbmūžu. Lai
izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu,
nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com
Tehniskie dati
KW900E 1. tips
Ievades
spriegums
Ievades jauda
Tukšgaitas
ātrums
Vmaiņstr.
W
apgr./
min
230
1200
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KW900E
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti sadaļā "Tehniskie dati", atbilst šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES
un 2011/65/ES.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai
skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker
vārdā izstrādā šo deklarāciju.
8000 - 27 000
5/16“ (8 mm) / 1/4“ (6,35
mm) / 6 mm
Spīļčaulas
izmērs
Max. frēzes
uzgaļa diametrs
mm
30
Maks.
zāģēšanas
dziļums
mm
55
kg
3,6
Svars
EK atbilstības deklarācija
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
Skaņas spiediens (LpA) 95 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 106 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība (ah) 5,77 m/s2,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
R. Laverick
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karaliste
22.01.2015.
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis
garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās
tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī
garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža
Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu
vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes
neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu,
kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam,
vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam
neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības,
profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
13
LATVIEŠU
♦
izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
♦ Remontu nav veikušas nepilnvarotas
personas, kas nav ne pilnvarotas remonta
darbnīcu, ne Black & Decker apkopes centru
speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai
uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un
īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē:
www.blackanddecker.co.uk
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш фрезер BLACK+DECKER предназначен
для фрезерования древесины и изделий из дерева. Данный инструмент предназначен только
для использования в домашних условиях.
b.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем)
электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте
вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления.
e.
f.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e. Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с
запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
16
b.
c.
d.
e.
f.
g.
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих на
его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе фрезерами
♦
♦
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку фреза может
задеть кабель подключения к электросети. Разрезание находящего под напряжением провода делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе фрезерных работ,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Диаметр хвостовика используемой фрезы
должен соответствовать размерам цангового патрона Вашего фрезера.
Используйте только фрезы, пригодные для
скорости вращения без нагрузки данного
фрезера.
Ни в коем случае не используйте фрезы
диаметром больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
Не используйте фрезер в перевернутом положении.
Не пытайтесь использовать Ваш фрезер в
стационарном режиме.
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Соблюдайте особую осторожность при фрезеровании поверхностей, покрытых краска-
♦
ми на свинцовой основе, а также некоторых
сортов дерева, которые могут быть источником токсичной пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за
их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих
в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
♦
Составные части
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Поворотный переключатель скорости
вращения электродвигателя
4. Рычаг стопора
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Цанговый патрон
7. Револьверный ограничитель глубины реза
8. Щиток для отвода опилок
9. Шток ограничителя глубины
10. Шкала глубины пропила
11. Переходник для подключения устройства
пылеудаления
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка фрезы (Рис. А)
♦
♦
♦
♦
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
18
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
♦
Снимите щиток для отвода опилок (8).
Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (5), поворачивайте шпиндель до
его ощутимой фиксации.
Ослабьте гайку цангового патрона (12) входящим в комплект поставки гаечным ключом.
Установите хвостовик фрезы (13) в цанговый патрон (6).Убедитесь, что хвостовик
выступает из цангового патрона минимум на
3 мм, как показано на рисунке.
Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (5), затяните гайку (12) цангового
патрона входящим в комплект поставки гаечным ключом.
Установка направляющей (Рис. В)
Направляющая позволяет направлять фрезер
параллельно кромке заготовки.
♦ Вставьте стержни (14) в направляющую
(15), используя 2 винта (16), входящие
в комплект поставки.
♦ Вставьте стержни (14) в основание фрезера,
как показано на рисунке.
♦ Установите направляющую на необходимом
расстоянии.
♦ Затяните установочные винты (17).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка переходника для
подключения устройства
пылеудаления (Рис. С)
Переходник позволяет подключить к фрезеру
пылесос.
♦ Подключите шланг (18) пылесоса к переходнику (11).
Установка направляющей для
шаблона (Рис. D)
♦
♦
♦
Установите направляющую для шаблона
(19) на основание фрезера, чтобы втулка
была направлена в сторону обрабатываемой заготовки.
Вставьте оба длинных крепежных винта (20)
с нижней стороны направляющей в отверстия
в основании.
На каждый винт наверните гайку и надежно
затяните.
Установка подкладок (Рис. Е)
♦
Установите подкладку (21) под основание
фрезера с помощью входящих в комплект
поставки болтов.
Установка центрирующего штифта (Рис. F)
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B, но в перевернутом
положении.
Установите центрирующий штифт (22) на
направляющую со стороны обрабатываемой заготовки при помощи входящего в комплект поставки винта (23).
Установка роликового копира (Рис. G)
♦
♦
♦
Установите направляющую на фрезер, как
показано на рисунке B.
Установите Г-образный кронштейн (24) на
верхней стороне направляющей, используя
оба входящих в комплект поставки винта
с гайками.
Закрепите роликовую насадку (25) на
Г-образном кронштейне барашковым винтом (26).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно его не разрезать.
Настройка глубины фрезерования
(Рис. H, I и J)
Глубина фрезерования равна зазору X между
штоком (9) и винтовым упором (27) ограничителя глубины фрезерования. Глубину фрезерования можно установить двумя различными
способами, описанными ниже.
Настройка глубины фрезерования
с помощью шкалы (Рис. I)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Установите фрезу, как описано выше.
Ослабьте установочный винт (28).
Переведите рычаг стопора (4) в верхнее
положение.
Направляйте фрезер вниз до момента, когда фреза войдет в контакт с обрабатываемой заготовкой.
Переведите рычаг стопора (4) в нижнее положение.
Двигая указатель (29), установите его на
ноль по шкале (10).
Приплюсуйте величину необходимой глубины фрезерования к начальной позиции.
Передвиньте шток ограничителя глубины (9)
по шкале на расчетную позицию.
Затяните установочный винт (28).
Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
Переведите рычаг стопора (4) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
Регулирование глубины фрезерования с помощью деревянного бруска (Рис. J)
♦ Установите фрезу и направьте ее вниз, как
описано выше.
♦ Поднимите шток ограничителя глубины (9)
вверх.
♦ Между винтовым упором (27) ограничителя
глубины фрезерования и штоком (9) установите деревянный брусок, толщина которого
равна необходимой глубине фрезерования.
♦ Затяните установочный винт (28).
♦ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
♦ Удалите деревянный брусок.
♦ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее
положение, и верните фрезер в исходное
положение.
♦ После включения фрезера, направьте его
вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка револьверного
ограничителя глубины фрезерования
(Рис. K)
Повернув револьверный ограничитель глубины
фрезерования на необходимый угол, Вы можете
произвести точное регулирование его винтового
упора. Если Вам необходимо сделать несколько
прорезов с различными глубинами фрезерования, настройте каждый винтовой упор на соответствующую глубину.
♦ При помощи отвертки подкрутите винт ограничителя глубины (31) вверх или вниз.
Установка скорости вращения фрезы
♦
Поворачивая переключатель скорости (3),
установите необходимую скорость вращения электродвигателя. Для фрез малого
диаметра используйте большую скорость.
Для фрез большого диаметра используйте
малую скорость вращения.
Использование рейки в качестве
направляющей (Рис. L)
При невозможности использования направляющей, например, при фрезеровании пазов для
крепления полки в боковой стенке книжного
стеллажа, поступите следующим образом:
♦ Выберите в качестве направляющей рейки
деревянный брусок с прямым краем.
♦ Положите рейку на обрабатываемую заготовку.
♦ Двигая рейку, установите ее на позицию,
необходимую для направления фрезера.
♦ Надежно закрепите рейку на обрабатываемой заготовке.
Фрезерование по шаблону (Рис. D)
Использование центрирующего
штифта (Рис. F)
Центрирующий штифт можно использовать для
фрезерования по кругу.
♦ Просверлите отверстие для заостренной
стороны центрирующего штифта в центре
выфрезеровываемой окружности.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку, при этом заостренная сторона
центрирующего штифта должна находиться
в просверленном отверстии.
♦ Установите необходимый радиус окружности,
используя стержни параллельной направляющей.
♦ Для выфрезеровывания окружности, передвигайте фрезер по поверхности обрабатываемой заготовки.
Использование роликового копира
(Рис. G)
Роликовый копир позволяет поддерживать постоянную дистанцию резания вдоль кромки обрабатываемой заготовки с непредсказуемыми
очертаниями.
♦ Установите фрезер на обрабатываемую
заготовку на необходимом расстоянии от
копируемой кромки.
♦ Передвиньте стержни параллельной направляющей, чтобы ролик коснулся края
обрабатываемой заготовки.
Включение и выключение
Включение
♦ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (2), затем нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
♦ Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Направляющая вставка может использоваться
для вырезания фасонных фигур (например,
букв) по соответствующему шаблону.
♦ С помощью двусторонней липкой ленты или
струбцин зафиксируйте шаблон на поверхности обрабатываемой заготовки.
♦ Фреза должна выступать за пределы втулки
направляющей вставки, чтобы фрезеровать
обрабатываемую заготовку, повторяя форму
шаблона.
Выключение
♦ Отпустите клавишу пускового выключателя
(1).
Внимание! Всегда удерживайте инструмент
обеими руками.
Использование подкладок (Рис. Е)
♦
Подкладки можно использовать при фрезеровании вертикальных выступов заготовок из древесины или многослойных материалов.
20
Рекомендации по оптимальному
использованию
При обработке внешних кромок заготовки,
двигайте фрезер в направлении против часовой стрелки (Рис. М). При обработке внутренних кромок заготовки, двигайте фрезер
в направлении по часовой стрелке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Используйте для мягкой древесины фрезы из
быстрорежущей (инструментальной) стали.
Используйте для древесины твердых пород
фрезы с напаянными пластинами из твердого сплава.
Вы также можете использовать фрезер без
направляющих принадлежностей (Рис. N).
Это создаст удобство при вырезании букв
на табличках и при выполнении творческих
работ. Делайте при этом только неглубокие
вырезы.
В расположенной ниже таблице приведены
основные типы фрез:
Фрезы (Рис. О)
Описание
Область применения
Торцевая прямоугольная
фреза (1)
Подрезная фреза (2)
Пазы, фальцы
Фальцевая фреза (3)
V-образная пазовая
фреза (4)
Керновая фреза (5)
Калевочная фреза (6)
Арочная фреза (7)
Галтельная фреза (9)
Фреза «ласточкин хвост»
(10)
Фасочная фреза (11)
Обработка многослойной
древесины и древесины
твердых пород, высокоточные копировально-профильные работы с использованием шаблонов
Прямолинейные и криволинейные фальцы
Пазы, гравюры, фаски
Рифления, гравюры
и декоративная обработка
кромок
Декоративная обработка
кромок
Декоративная обработка
кромок
Фаски
Соединение «ласточкин
хвост»
Фаски
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных
материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные
чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
Технические характеристики
Напряжение
питания
Потребляемая мощность
Число оборотов без
нагрузки
Размер цангового патрона
Макс. диаметр фрезы
Макс. глубина фрезерования
Вес
KW900E Тип 1
В перем. 230
тока
Вт
1,200
об/мин.
8,000 - 27,000
мм
мм
5/16» (8 мм) /
1/4» (6.35 мм) / 6 мм
30
55
кг
3,6
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 95 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 106 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 5,77 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KW900E
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22.01.2015
zst00307329 - 06-06-2016
22
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising