KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra nem
ajánlott.
522101-03 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
3
4
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
b. Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés
veszélye.
Biztonságtechnikai előírások
c. Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
Az Ön BLACK+DECKER felsőmarója fa
és faipari termékek marására használható.
A szerszám iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne
a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a villásdugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől.
Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
Figyelmeztetés! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
e. Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos
összes információnak. Az „elektromos
szerszám" kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
f.
1. A munkaterület biztonsága
a. Tartsa a munkaterületet tisztán, és
világítsa jól ki. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon maradékáram
megszakítóval (RCD) védett
áramforrást. RCD használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
3. Személy védelem
a. Ne veszítse el éberségét, figyeljen
mindig arra, amit tesz, használja
a józan eszét. Ne használja
a készüléket, ha fáradt, vagy ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b. Ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c. Elektromos szerszám használata
közben tartsa távol a gyermekeket és
a nézelődőket. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
b. Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha
ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt
elektromos szerszámhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
c. Gondoskodjon arról, hogy a szerszám
ne indulhasson be véletlenül.
Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt a szerszámot a hálózatra és/
vagy akkumulátorra csatlakoztatja,
a kezébe veszi vagy hordozza.
Ne hordozza a feszültség alatt lévő
6
szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón,
mivel az balesethez vezethet.
d. A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja,
ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem
ismerik a szerszámot vagy ezen
útmutatásokat. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználók kezében.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot,
mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a gép beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire.
Kerülje a rendellenes testtartást,
és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan
helyzetekben is.
f.
e. Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő
vagy a kapcsoló sérüléseit és
minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
f. A vágószerszámokat tartsa mindig
élesen és tisztán. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és
könnyebben irányítható.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől.
A laza ruházat, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
g. Az elektromos szerszámot,
tartozékokat, szerszámszárakat stb.
a használati útmutatónak megfelelően
használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
4. Elektromos szerszámok használata és
gondozása
a. Ne erőltesse az elektromos
szerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
5. Szerviz
a. Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
b. Ne használja az elektromos
szerszámot, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Elektromos szerszámokra
vonatkozó kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő
biztonságtechnikai előírások
marókhoz
c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat,
vagy tartozékot cserél a szerszámon,
illetve mielőtt eltárolja, húzza ki
a készülék dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
♦
7
A készüléket csak a szigetelt markolati
felületénél tartsa, ha olyan munkát
végez, amelynél a tartozék a szerszám
saját hálózati kábelével érintkezhet.
„Élő” (áram alatt lévő) vezeték
♦
Mások biztonsága
elvágásakor az elektromos szerszám
fém alkatrészei is „élővé” változnak és
megrázhatják a kezelőt.
Leszorítókkal vagy más praktikus
módon stabil felületre rögzítse és
támassza meg
a munkadarabot. Ha a munkadarabot
a kezében tartja vagy a testéhez szorítja,
az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
♦
♦
Figyelmeztetés! A marás közben keletkező
porok belélegzése és a velük való érintkezés
veszélyes lehet a kezelő és a közelben
állók egészségére. Hordjon a por és
gőzök belégzésének megakadályozására
készült pormaszkot, és ügyeljen arra, hogy
a munkaterületre belépők is viseljenek
megfelelő védőeszközöket.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják
olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék
használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági
figyelmeztetések között esetleg fel nem
sorolt maradványkockázatokkal is járhat.
Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb.
adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőberendezések
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek érintése
miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, vágópengék, tartozékok
cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű
használata miatti sérülések. Ha
a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A szerszám használata közben
keletkező por belégzése miatti
egészségkárosodás (pl. famunkáknál,
különösen tölgy, bükk és MDF
anyagok esetén).
A marás után alaposan távolítson el
minden port.
Mindig csak a szerszámra szerelt
szárbefogó méretével megegyező
átmérőjű marószárat használjon.
Csak a szerszám üresjárati
fordulatszámának megfelelő marófejet
használjon.
Soha ne használjon olyan marófejet,
amelynek átmérője meghaladja
a műszaki adatoknál megadott maximális
átmérőt.
Ne használja a szerszámot felfordított
helyzetben.
Ne is próbálja a szerszámot helyhez
kötött üzemmódban használni.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély
elkerülése érdekében cseréltesse ki
egyik megbízott BLACK+DECKER
márkaszervizzel.
Legyen különösen elővigyázatos,
ha olyan festéket mar, amely ólmot
tartalmazhat, illetve amikor olyan
faanyagot és fémet mar, amely mérgező
por keletkezésével járhat:
- Ne engedje, hogy gyerekek és terhes
nők belépjenek a munkaterületre.
- A munkaterületen ne egyen, igyon és ne
dohányozzon.
- A porszemcséket és egyéb törmeléket
biztonságosan takarítsa el.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy felszerelés használata, illetve itt fel
nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak
megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is.
A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció
kibocsátási érték az elektromos szerszám
használata során eltérhet a feltüntetett
értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett
szint fölé is emelkedhet.
8
Marószár befogása (A ábra)
A 2002/44/EK irányelv által a géppel
rendszeresen dolgozók számára megkövetelt
szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség
kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit,
illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl.
azokat az időszakokat is, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen jár.
♦
♦
♦
♦
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok
láthatók:
Az élvezető felszerelése (B ábra)
Az élvezető arra szolgál, hogy a készüléket
egy él vagy szél mentén, azzal
párhuzamosan vezesse.
♦ Helyezze a rudakat (14) az élvezetőre
(15)
a mellékelt csavarokkal (16).
♦ Illessze a rudakat (14) a marótalpba az
ábra szerint.
♦ Állítsa be az élvezetőt a kívánt
távolságba.
♦ Szorítsa meg a rögzítő csavarokat (17).
A porelszívó adapter felszerelése (C ábra)
A porelszívó adapter lehetővé teszi, hogy
a felsőmaróhoz porelszívó berendezést
csatlakoztasson.
♦ Csatlakoztassa a porelszívó berendezés
csövét (18) az adapterhez (11).
Figyelmeztetés! Sérülésveszély
csökkentése végett a felhasználónak
át kell olvasnia a használati
útmutatót.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű;
ezért nincs szükség földelésre.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás
feszültségének.
♦
Ha a hálózati kábel sérült,
a balesetveszély elkerülése érdekében
a gyártóval vagy
BLACK+DECKER szakszervizzel
cseréltesse ki.
A vezetősablon felszerelése (D ábra)
♦ Tegye a vezetősablont (19) a maró
talpába úgy, hogy a sablon pereme lefelé
(munkadarab felé) mutasson.
♦ Helyezze a két hosszú csavart (20) alulról
a sablon furatain át a talp furataiba.
♦ Helyezzen mindkét csavarra egy-egy
anyát és húzza szorosra.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Távolítsa el a forgács elterelőt (8).
Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (5), és
forgassa a tengelyt addig, amíg a tengely
teljesen rögzül.
Oldja meg a befogópatron anyát (12)
a mellékelt szerelőkulccsal. Helyezze
a marószár (13) szárát a befogópatronba
(6). Ellenőrizze, hogy a szár legalább 3
mm-el kinyúljon a befogópatronból az
ábra szerint.
Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (5), és
szorítsa meg a befogópatron anyát (12)
a mellékelt szerelőkulccsal.
Be/ki üzemi kapcsoló
Kapcsolóretesz
Fordulatszám előválasztó
Süllyesztés rögzítő kar
Tengelyrögzítő
Befogópatron
Revolver mélységütköző
Forgács elterelő
Mélységütköző pálca
Marási mélység skála
Porelszívó adapter
A távtartó-darab felszerelése (E ábra)
♦ Szerelje fel a távtartó-darabot (21)
a mellékelt csavarokkal a készülék
talpára.
A központosító csap felszerelése (F ábra)
♦ Szerelje fel az élvezetőt a maróra a B
ábra szerint, de fejjel lefelé.
♦ Helyezze fel a központosító csapot (22)
az élvezető munkadarab felőli oldalára
a mellékelt csavarral (23).
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt
győződjön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva, és a dugasza ki van húzva
a konnektorból.
A másolóvezető felszerelése (G ábra)
♦ Helyezze fel az élvezetőt a B ábra szerint
a készülékre.
9
♦
♦
Szerelje fel az ’L’ sínt (24) az élvezető
felső oldalára a vele szállított két
csavarral és anyával.
Állítsa be az ’L’ sínen lévő forgófeltétet
(25)
a mellékelt szárnyas csavarral (26).
♦
♦
♦
♦
♦
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját
tempójában dolgozni. Ne terhelje túl!
♦ Óvatosan vezesse a hálózati kábelt,
kerülje el a kábel véletlenszerű átvágását.
Húzza szorosra a rögzítő csavart (28).
Finomállításhoz használja az után állító
gombot (30).
Távolítsa el a fadarabot.
Húzza felfelé a süllyesztés rögzítő kart
(4) és hagyja a készüléket az eredeti
helyzetébe visszaállni.
Miután bekapcsolja a felsőmarót,
süllyessze le és készítse el a kívánt
marási feladatot.
A revolver mélységütköző beállítása
(K ábra)
Miután a revolver mélységütközőt a kívánt
állásba
forgatta, utánállíthatja a kiválasztott ütközőt.
Ha több különböző marási mélységre
van szüksége, állítsa be mindegyik
mélységütközőt.
♦ Egy csavarhúzóval forgassa
a mélységállító csavart (31) fel vagy le
szükség szerint.
A marási mélység beállítása (H, I és J
ábra)
A marási mélység az a X távolság, amely
a mélységütköző pálca (9) és
a mélységütköző (27) között van. A marási
mélységet, kétféle módon állíthatjuk be
a következők szerint.
Marási mélység beállítása a skála
segítségével (I ábra)
♦ Szerelje fel a marószárat a készülékre
a fent leírtak szerint.
♦ Oldja meg a rögzítő csavart (28).
♦ Húzza felfelé a süllyesztés rögzítő kart
(4).
♦ Süllyessze a marót lefelé addig, amíg
a marószár hozzáér a munkadarabhoz.
♦ Nyomja le a süllyesztés rögzítő kart (4).
♦ Mozgassa a mutatót (29) a skálán (10)
nulla pozícióba.
♦ Adja hozzá a kívánt marásmélységet
a kiinduló pozícióhoz.
♦ Mozgassa a mélységütköző pálcát (9)
a skálán a kikalkulált pozícióba.
♦ Húzza szorosra a rögzítő csavart (28).
♦ Finomállításhoz használja az után állító
gombot (30).
♦ Húzza felfelé a süllyesztés rögzítő kart
(4) és hagyja a készüléket az eredeti
helyzetébe visszaállni.
♦ Miután bekapcsolja a felsőmarót,
süllyessze le és készítse el a kívánt
marási feladatot.
A fordulatszám beállítása
♦
Állítsa be a kívánt sebességet
a fordulatszám előválasztó
(3) segítségével. Kis átmérőjű
marószárakhoz magas, nagy
átmérőjű marószárakhoz alacsonyabb
fordulatszámot használjon.
A vezetőléc alkalmazása (L ábra)
Ha az élvezető használatára nincs lehetőség,
például egy könyvespolc hátoldalán
a horonymarásnál, járjon el
a következőképpen:
♦ Fektessen egy lécet a munkadarabra.
♦ Mozgassa a lécet, míg a megfelelő helyre
kerül a készülék megvezetéséhez.
♦ Biztonságosan rögzítse / szorítsa le
a lécet
a munkadarabra.
♦ Vezesse a felsőmarót a léc mentén.
Vezetősablon használata (D ábra)
Vezetősablon sablon mentén történő
maráshoz használható, például betűk
kimarásához.
♦ Rögzítse a sablont kétoldalas
ragasztószalaggal, vagy "G" kapoccsal
a munkadarabhoz.
♦ A marószárnak a vezetősablon peremén
túl kell érnie, hogy a munkadarabba
a sablon formáját bemarhassa.
Marási mélység beállítása egy darab fa
segítségével (J ábra)
♦ Szerelje fel a marószárat a készülékre és
süllyessze le a fent leírtak szerint.
♦ Húzza a mélységütköző pálcát (9) felfelé.
♦ Helyezzen a kívánt marási mélységnek
megfelelő vastagságú fadarabot
a mélységütköző (27) és az ütközőpálca (9)
közé.
10
A távtartó-darab használata (E ábra)
♦
A központosító csap használata (F
ábra)
♦
A távtartó-darabot akkor kell használni, ha
merőleges irányú szintkülönbségeket kell
marnia fa- vagy laminált anyagokba.
A központosító csapot körformák marásánál
használja.
♦ Fúrjon egy furatot a központosító csap
részére a kimarandó kör középpontjába.
♦ Helyezze a készüléket a munkadarabra
úgy, hogy a központosító csap a furatba
illeszkedjen.
♦ Állítsa be a kör rádiuszát az élvezető
rudazatával.
♦ A maró ekkor a munkadarab körül
mozgatható a kör kimarásához.
Marószárak (O ábra)
Megnevezés
Egyenes maró (1)
Kontúrmaró (2)
Falc maró (3)
V-horonymaró (4)
Félgömbmaró (5)
A másolóvezető használata (G ábra)
A másolóvezető segít egyenlő távolságot
fenntartani a szabálytalan formájú
munkadarab széle mentén.
♦ Helyezze a felsőmarót a munkadarabra
a követendő széltől a kívánt távolságba.
♦ Állítsa az élvezető rúdjait úgy, hogy
a kerék
a munkadarabhoz érjen.
Holkehl maró (6)
Profilmaró (7)
Lekerekítő maró (8)
Fecskefark-maró (9)
Élező maró (10)
A készülék be- és kikapcsolása
Az Ön készüléke minimális karbantartás
mellett hosszú távú felhasználásra van
tervezve.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése
függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás
megkezdése előtt kapcsolja ki és
áramtalanítsa
a szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a gép
szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa
a motorburkolatot. Ne használjon súroló
hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
♦
♦
Felhasználás
Hornyolás és falcolás
Laminált- vagy keményfa
körülmarására, precíz
profilmarásra sablon után
Falcok készítése
egyenes vagy ívelt
munkadarabokon
Hornyolás, gravírozás és
élek letörése
Hornyolás, gravírozás
és dekoratív élformák
készítésére
Dekoratív élformák
készítésére
Dekoratív élformák
készítésére
Él lekerekítésre
Fecskefark-kötések
készítésére
Élek letörésére
Karbantartás
Bekapcsolás
♦ A készülék beindításához tartsa
benyomva
a kapcsolóreteszt (2) és nyomja be az
üzemi be/ki kapcsolót (1).
♦ Engedje el a kapcsolóreteszt.
Kikapcsolás
♦ A készülék kikapcsolásához engedje el
az üzemi be/ki kapcsolót.
Figyelem! A készüléket mindig két kézzel
tartva üzemeltesse.
♦
A készüléket vezető nélkül is használhatja
(N ábra). Ez táblák készítésénél és
kreatív, dekorálási munkáknál hasznos.
Szabad kézzel csak kis marásmélységgel
dolgozzon.
Vegye figyelembe az alábbi táblázatot az
alkalmazható marószárak tekintetében.
Külső él mentén történő marásnál
haladjon az óramutató járásával
ellentétes irányba (M ábra). Belső
él mentén az óramutató járásával
megegyező irányba haladjon.
Puhafához használjon HSS marószárat.
Keményfához használjon TCT
(keményfémlapkás) marószárat.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
11
Műszaki adatok
♦
A barna vezetéket kösse az új
csatlakozódugó fázis csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla
érintkezőhöz.
♦ A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő
csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! Kövesse a minőségi
dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 13 A.
KW900E, 1es típus
Felvett feszültség
Felvett
teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
VAC
W
min-1
Befogópatron
méret
Környezetvédelem
230
1 200
8 000 – 27 000
5/16“ (8 mm) /
1/4“ (6.35 mm) / 6 mm
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Maximális
marószár átmérő
mm
30
Maximális
marólöket
mm
55
kg
3,6
Súly
Egy napon, mikor készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy
nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
Hangnyomásszint az
EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 95 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hanteljesítményszint (LpA) 106 dB(A),
bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah) 5,77 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
A helyi előírások szabályozhatják az
elektromos készülékek háztartási hulladéktól
elkülönített begyűjtését a közösségi
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
BLACK+DECKER termékeire az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi BLACK+DECKER
szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok" alatt ismertetett termékek
megfelelnek
a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17
KW900E
Ezek a termékek a 2014/30/EU és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
További információért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben
megadott címen vagy a kézikönyv hátoldalán
megadott elérhetőségeken.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
12
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22. 01. 2015
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott
helyi Black & Decker képviselet segítségével
érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
K é r j ü k ,
l á t o g a s s a
m e g
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
zst00307322 - 06-06-2016
13
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising