KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

Upozornění!
Určeno pro kutily.
504606-55 CZ
Přeloženo z původního návodu
2
3
4
5
ČESKY
Použití výrobku
d.
Vaše frézka BLACK+DECKER je určena pro frézování
dřeva a dřevěných výrobků. Toto nářadí je určeno
pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
e.
Varování! Prostudujte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru nebo vážné poranění.
f.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín
„elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na
vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
b.
c.
d.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
e.
f.
g.
6
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od
elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený
napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudovým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému
úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných
podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může
snížit nebezpečí týkající se prachu.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno,
může být nebezpečné.
♦ Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné
vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo
opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu
vzniklého frézováním. Tento prach může ohrožovat
zdraví obsluhy a okolo stojících osob. Používejte
masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před
prachem a jinými látkami
a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby
nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.
♦ Po frézování odstraňte všechen prach.
♦ Používejte pouze frézy s průměrem upínací stopky,
který odpovídá velikosti kleštiny namontované na
nářadí.
♦ Používejte pouze frézy vhodné pro otáčky
naprázdno tohoto nářadí.
♦ Nikdy nepoužívejte frézy s průměrem, který je
větší než maximálně povolený průměr uvedený
v technických údajích.
♦ Nepoužívejte toto nářadí v obrácené poloze.
♦ Nepokoušejte se používat toto nářadí
v nehybném režimu.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
♦ Buďte velmi opatrní při frézování povrchů
opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu
olova, nebo při frézování některých druhů dřeva,
při kterém může vznikat toxický prach.
- Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
- Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovním prostoru.
- Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot.
♦ Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Bezpečnost ostatních osob
♦ Toto zařízení/nářadí není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití tohoto
zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
frézky
♦ Držte elektrické nářadí za izolované rukojeti,
protože může dojít k zachycení napájecího
kabelu frézou. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové
části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
7
Zbytková rizika
Elektrická bezpečnost
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika
mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli zařízení delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné
přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a MDF).
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Spínač zapnuto/vypnuto
Pojistné tlačítko
Regulátor otáček
Zajišťovací páčka ponoru
Zajišťovací tlačítko vřetena
Kleština
Revolverový hloubkový doraz
Odchylovač třísek
Tyč hloubkového dorazu
Měřítko hloubky řezu
Adaptér pro odsávání
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Upnutí frézy (obr. A)
♦ Sejměte odchylovač pilin (8).
♦ Držte stisknuto zajišťovací tlačítko vřetena (5)
a otáčejte vřetenem, dokud nedojde k zaskočení
pojistky vřetena.
♦ Pomocí dodaného klíče povolte matici kleštiny
(12).
♦ Zasuňte upínací stopku frézy (13) do kleštiny (6).
Ujistěte se, zda upínací stopka vyčnívá z kleštiny
alespoň 3 mm, jako na uvedeném obrázku.
♦ Držte stisknuto zajišťovací tlačítko vřetena (5)
a pomocí dodaného klíče utáhněte matici kleštiny
(12).
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované úrovně
vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí.
Úroveň vibrací může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky
použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Montáž hranového vodítka (obr. B)
Hranové vodítko pomáhá vést nářadí rovnoběžně
s hranou.
♦ Připevněte tyče (14) k hranovému vodítku (15)
pomocí dodaných šroubů (16).
♦ Zasuňte tyče (14) do základny frézky, jako na
uvedeném obrázku.
♦ Nastavte hranové vodítko na požadovanou
vzdálenost.
♦ Utáhněte upevňovací šrouby (17).
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
8
Montáž adaptéru pro odsávání prachu (obr. C)
Adaptér pro odsávání prachu vám umožňuje připojit
k frézce vysavač.
♦ Připojte hadici vysavače (18) k adaptéru (11).
♦ Nastavte tyč hloubkového dorazu (9) na
vypočítanou polohu na měřítku.
♦ Utáhněte zajišťovací šroub (28).
♦ Proveďte přesné nastavení pomocí seřizovacího
šroubu (30).
♦ Vytáhněte zajišťovací páku ponoru (4) nahoru
a nechejte frézku vrátit do původní výchozí polohy.
♦ Po zapnutí stlačte frézku dolů a proveďte
požadované frézování.
Montáž šablonového vodítka (obr. D)
♦ Připevněte šablonové vodítko (19) k základně
frézky tak, aby byla příruba na spodní části
(pracovní strana).
♦ Zasuňte dva dlouhé šrouby (20) ze spodní strany
přes šablonové vodítko do otvorů
v základně.
♦ Na každý šroub nasaďte matici a řádně tyto matice
utáhněte.
Nastavení hloubky frézování pomocí kousku dřeva
(obr. J)
♦ Podle výše uvedeného postupu připevněte
k frézce požadovaný frézovací nástroj.
♦ Vytáhněte nahoru tyč hloubkového dorazu (9).
♦ Umístěte mezi hloubkový doraz (27) a tyč
hloubkového dorazu (9) kousek dřeva, jehož
tloušťka bude odpovídat požadované hloubce
frézování.
♦ Utáhněte zajišťovací šroub (28).
♦ Proveďte přesné nastavení pomocí seřizovacího
šroubu (30).
♦ Odstraňte použitý kousek dřeva.
♦ Vytáhněte zajišťovací páku ponoru (4) nahoru
a nechejte frézku vrátit do původní výchozí polohy.
♦ Po zapnutí stlačte frézku dolů a proveďte
požadované frézování.
Montáž distančního kusu (obr. E)
♦ Připevněte distanční kus (21) k základně frézky
pomocí dodaných šroubů.
Montáž středícího kolíku (obr. F)
♦ Připevněte hranové vodítko k frézce, jako na
uvedeném obr. B, ale obráceně.
♦ Připevněte středící kolík (22) k pracovní straně
hranového vodítka pomocí dodaného šroubu (23).
Montáž kopírovacího přípravku (obr. G)
♦ Připevněte hranové vodítko k frézce, jako na
uvedeném obr. B.
♦ Připevněte tyč ve tvaru L (24) k horní části
hranového vodítka pomocí dvou dodaných šroubů
a matic.
♦ Nastavte otočné příslušenství (25) na tyči ve tvaru
L pomocí křídlové matice (26).
Nastavení revolverového hloubkového dorazu
(obr. K)
Po otočení revolverového hloubkového dorazu do
požadované polohy můžete u použitého dorazu
provést jemné nastavení. Chcete-li provést několik
frézování s různou hloubkou frézování, nastavte každý
z hloubkových dorazů.
♦ Pomocí šroubováku otáčejte podle potřeby
šroubem hloubkového dorazu (31) nahoru nebo
dolů.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦ Pečlivě veďte napájecí kabel tak, abyste zabránili
jeho náhodnému přeříznutí.
Nastavení otáček
Nastavení hloubky frézování (obr. H, I a J)
♦ Nastavte regulátor otáček (3) na požadované
otáčky. Pro frézy s malým průměrem používejte
vysoké otáčky. Pro frézy s velkým průměrem
používejte nízké otáčky.
Hloubka frézování je vzdálenost X mezi tyčí
hloubkového dorazu (9) a hloubkovým dorazem (27).
Hloubka frézování mlže být nastavena dvěma různými
způsoby, které jsou popsány níže.
Je-li jako vodítko použita lišta (obr. L)
Nastavení hloubky frézování pomocí měřítka (obr. I)
♦ Podle výše uvedeného postupu upněte frézu.
♦ Povolte zajišťovací šroub (28).
♦ Vytáhněte nahoru zajišťovací páku ponoru (4).
♦ Spouštějte frézku dolů, dokud se frézovací nástroj
nebude dotýkat obrobku.
♦ Stlačte dolů zajišťovací páku ponoru (4).
♦ Nastavte ukazatel (29) na měřítku (10) do nulové
polohy.
♦ Přidejte k výchozí poloze požadovanou hloubku
frézování.
Není-li možné použití hranového vodítka, například
při frézování drážek v zadním panelu knihovny, které
ponesou police, postupujte následovně:
♦ Použijte jako vodítko rovnou dřevěnou lištu
s přímou vodicí hranou.
♦ Položte lištu na obrobek.
♦ Nastavte lištu tak, aby byla v takové poloze, která
bude zaručovat správné vedení nářadí.
♦ Bezpečně upněte lištu k obrobku.
9
Použití šablonového vodítka (obr. D)
♦ Při práci s tvrdým dřevem používejte frézy ze
slinutými karbidy (TCT).
♦ Toto nářadí můžete používat i bez vodítka (obr. N).
To je užitečné při frézování znaků a při tvůrčí práci.
Provádějte pouze mělké frézování.
♦ Běžné typy fréz jsou popsány v níže uvedené
tabulce.
Šablonové vodítko může být použito pro vytváření
výřezů pomocí šablony, například písmen.
♦ Připevněte šablonu na obrobek pomocí
oboustranné lepicí pásky nebo pomocí svorek ve
tvaru G.
♦ Frézovací nástroj musí vyčnívat pod přírubu
šablonového vodítka, aby mohl provádět frézování
obrobku ve tvaru šablony.
Frézy (obr. O)
Použití distančního kusu (obr. E)
Distanční kus může být použit pro frézování svislých
výstupků na dřevěných nebo vrstvených materiálech.
Použití středícího kolíku (obr. F)
Středicí kolík může být používán pro výřezy kruhových
tvarů.
♦ Uprostřed kruhu, který chcete vyfrézovat, vyvrtejte
otvor pro umístění středicího kolíku.
♦ Postavte frézku na obrobek tak, aby byl středicí
kolík umístěn ve vyvrtaném otvoru.
♦ Pomocí tyčí hranového vodítka nastavte poloměr
kruhu.
♦ Nyní se může frézka pohybovat po obrobku, aby
provedla vyfrézování požadovaného kruhu.
Použití kopírovacího přípravku (obr. G)
Popis
Použití
Čelní fréza (1)
Drážky a žlábky
Srovnávací fréza (2)
Srovnávání tvrdého dřeva
a vrstveného materiálu, přesné
profilování pomocí šablony
Drážkovací fréza (3)
Drážky na rovných nebo
obloukových obrobcích
Fréza pro drážky ve tvaru
V (4)
Drážky, rýhování a srážení hran
Jádrová fréza (5)
Žlábkování, rýhování
a dekorativní frézování
Tvarovací fréza (6)
Dekorativní frézování hran
Profilová fréza (7)
Dekorativní frézování hran
Zaoblovací fréza (9)
Zaoblování hran
Fréza na rybinové spoje
(10)
Rybinové spoje
Fréza na srážení hran (11) Srážení hran, zkosené hrany
Kopírovací přípravek pomáhá u obrobků
s nepravidelným tvarem udržovat stejnou vzdálenost při
frézování podél hrany obrobku.
♦ Umístěte frézku na obrobek v požadované
vzdálenosti od hrany obrobku, která bude
kopírována.
♦ Nastavte tyče hranového vodítka tak, aby se
kotouč dostal do kontaktu s obrobkem.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦ Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící
prostředky nebo rozpouštědla.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
♦ Držte stisknuto pojistné tlačítko (2) a stiskněte
spínač zapnuto/vypnuto (1).
♦ Uvolněte pojistné tlačítko.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Vypnutí
♦ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto.
Varování! Při obsluze vždy držte nářadí oběma
rukama.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
♦ Žluto/zelený vodič připojte k uzemňovací svorce.
Varování! Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Rady pro optimální použití
♦ Při práci prováděné na vnějších hranách pohybujte
nářadím proti směru pohybu hodinových ručiček
(obr. M). Při práci prováděné na vnitřních hranách
pohybujte nářadím ve směru pohybu hodinových
ručiček.
♦ Při práci s měkkým dřevem používejte frézy
z rychlořezné oceli (HSS).
10
Ochrana životního prostředí
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 95 dB(A), odchylka (K)
3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 106 dB(A), odchylka (K)
3 dB(A)
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 5,77 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Prohlášení o shodě
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
15
KW900E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů
z domácnosti.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU.
Další informace vám poskytne zástupce společnosti
Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně
tohoto návodu.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů BLACK+DECKER a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22. 01. 2015
Technické údaje
KW900E Typ 1
Napájecí napětí
V
230
Příkon
W
1 200
Otáčky naprázdno
min-1
Velikost upínací
kleštiny
8 000 - 27 000
5/16“ (8 mm)/1/4“
(6,35 mm)/6 mm
Maximální průměr
frézy
mm
30
Maximální hloubka
frézování
mm
55
kg
3,6
Hmotnost
11
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena
o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku.
Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu;
♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky
autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat
váš nový výrobek BLACK+DECKER a kde můžete
získat informace o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
zst00307319 - 02-06-2016
12
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising