KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

Elektronarzędzie
dla majsterkowicza
505202-05 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KW900E
2
3
4
5
POLSKI
Przeznaczenie
Frezarka górnowrzecionowa
BLACK+DECKER jest przeznaczona do
frezowania drewna i produktów
z drewna. Opisywane urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku
amatorskiego.
b.
Zasady bezpiecznej pracy
c.
Ogólne wskazówki dotyczące
bezpiecznej pracy elektronarzędziami
d.
Ostrzeżenie! Zapoznaj się
ze wszystkimi ostrzeżeniami
dotyczącymi bezpiecznej pracy oraz
z instrukcją obsługi. Niestosowanie
się do ostrzeżeń i zaleceń zawartych
w tej instrukcji obsługi może być
przyczyną porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i/lub poważnego
zranienia.
e.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje
dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc
korzystać z nich w przyszłości. Pojęcie
“elektronarzędzie” używane w niniejszej
instrukcji, oznacza narzędzie zasilane z sieci
elektrycznej (przewodem zasilającym) lub
akumulatorami (bezprzewodowe).
f.
1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
a. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze
oświetlone. Miejsca ciemne i takie,
w których panuje nieporządek, stwarzają
ryzyko wypadku.
b. Nie wolno używać elektronarzędzi
w strefach zagrożenia wybuchem,
w pobliżu palnych cieczy, gazów czy
pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć
iskry powodujące zapłon pyłów lub
oparów.
c. W czasie pracy elektronarzędziami nie
pozwalaj na przebywanie w pobliżu
dzieci i innych osób postronnych.
Chwila nieuwagi może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
wtyczki i odpowiednie gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej
styczności z uziemionymi lub
zerowanymi powierzchniami, takimi jak
rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
wzrasta, jeśli Twoje ciało jest uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na
działanie deszczu lub zwiększonej
wilgotności. Dostanie się wody do
wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno ciągnąć za przewód
zasilający. Nie wolno ciągnąć,
podnosić ani wyciągać wtyczki
z gniazda, poprzez ciągnięcie za
przewód zasilający narzędzia. Chroń
przewód zasilający przed kontaktem
z gorącymi elementami, olejami,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie
przewodu zasilającego zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W czasie pracy elektronarzędziem
poza pomieszczeniami zamkniętymi
należy używać przystosowanych
do tego przedłużaczy. Korzystanie
z przedłużaczy przystosowanych do
użycia na zewnątrz budynków zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania
narzędzia w wilgotnym otoczeniu,
należy używać źródła zasilania
zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym. Stosowanie
wyłączników różnicowoprądowych
zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3. Środki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarzędziem
zachowaj czujność, patrz uważnie
i kieruj się zdrowym rozsądkiem.
Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli
jesteś zmęczony, pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy leków.
Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy
elektronarzędziem może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
b. Używaj środków ochrony osobistej.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Używanie,
w miarę potrzeb, środków ochrony
osobistej, takich jak maska
przeciwpyłowa, buty ochronne
z antypoślizgową podeszwą, kask czy
2. Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
a. Gniazdo musi być dostosowane do
wtyczki elektronarzędzia. Nie wolno
przerabiać wtyczek. Nie używaj
żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych z uziemionymi
elektronarzędziami. Nieprzerabiane
6
c.
d.
e.
f.
g.
ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko
odniesienia uszczerbku na zdrowiu.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu.
Przed przyłączeniem do zasilania i/
lub włożeniem akumulatorów oraz
przed podniesieniem i przenoszeniem
narzędzia, należy upewnić się, że
wyłącznik znajduje się w pozycji
"wyłączone". Trzymanie palca na
wyłączniku podczas przenoszenia lub
włączania narzędzia łatwo staje się
przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia
usuń wszelkie klucze lub narzędzia
do regulacji. Pozostawienie klucza
lub narzędzia do regulacji połączonego
z częściami wirującymi elektronarzędzia
może spowodować uszkodzenie ciała.
Nie wychylaj się nadmiernie. Przez
cały czas zachowuj solidne oparcie
nóg
i równowagę. Dzięki temu masz lepszą
kontrolę nad elektronarzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież. Nie noś
luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj
włosy, ubranie i rękawice z dala od
ruchomych elementów. Luźne ubranie,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany
do przyłączenia urządzeń
odprowadzających i zbierających pył,
upewnij się, czy są one przyłączone
i właściwie użytkowane. Używanie
takich urządzeń zmniejsza zagrożenia
związane z obecnością pyłów.
i/lub odłączyć akumulator od
urządzenia. Takie środki zapobiegawcze
zmniejszają ryzyko przypadkowego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nie używane elektronarzędzie
przechowuj poza zasięgiem dzieci
i nie dopuszczaj osób nie znających
elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem.
Elektronarzędzia są niebezpieczne w
rękach niewprawnego użytkownika.
e. Regularnie przeprowadzaj
konserwację elektronarzędzia.
Sprawdź, czy ruchome części są
właściwie połączone i zamocowane,
czy części nie są uszkodzone
oraz skontroluj wszelkie inne
elementy mogące mieć wpływ na
pracę elektronarzędzia. Wszystkie
uszkodzenia należy naprawić przed
rozpoczęciem użytkowania. Wiele
wypadków jest spowodowanych źle
utrzymanymi elektronarzędziami.
f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrość
elementów tnących. Prawidłowo
utrzymane narzędzia do cięcia
o ostrych krawędziach tnących rzadziej
się zakleszczają i są łatwiejsze do
kontrolowania.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów
i końcówek itp., należy używać
zgodnie z instrukcją obsługi,
uwzględniając warunki i rodzaj
wykonywanej pracy. Użycie
elektronarzędzi niezgodnie
z przeznaczeniem może być bardzo
niebezpieczne.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Używaj elektronarzędzi odpowiednich
do rodzaju wykonywanej pracy.
Dzięki odpowiednim elektronarzędziom
wykonasz pracę lepiej
i w sposób bezpieczny, w tempie,
do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
b. Nie wolno używać elektronarzędzia
z zepsutym wyłącznikiem, który
nie pozwala na sprawne włączanie
i wyłączanie. Narzędzie, którego nie
można kontrolować za pomocą włącznika
nie może być używane
i musi zostać naprawione.
c. Przed przystąpieniem do regulacji,
wymiany akcesoriów oraz przed
schowaniem elektronarzędzia, należy
odłączyć wtyczkę od źródła zasilania
5. Naprawy
a. Powierzaj naprawy elektronarzędzi
wyłącznie osobom wykwalifikowanym,
używającym identycznych części
zamiennych. Zagwarantuje to
bezpieczeństwo elektronarzędzia.
Bezpieczne użytkowanie
elektronarzędzi - wskazówki
dodatkowe
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki
dotyczące bezpiecznemu użytkowania
frezarek
7
♦
♦
♦
W przypadku prac, w czasie których
może dojść do przecięcia własnego
lub ukrytych przewodów, należy
trzymać urządzenie wyłącznie za
izolowane uchwyty. Natrafienie na
przewód z prądem może spowodować
pojawienie się napięcia na metalowych
elementach obudowy elektronarzędzia
i porażenie prądem użytkownika
narzędzia.
Obrabiany element należy zamocować
do blatu roboczego za pomocą zacisków
lub innych praktycznych uchwytów.
Trzymanie obrabianego elementu
w rękach lub oparcie go o ciało nie
daje dostatecznej stabilizacji i może
spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
Bezpieczeństwo osób
postronnych
♦
Ostrzeżenie! Wdychanie pyłu wytwarzanego
podczas frezowania lub styczność z tym
pyłem mogą być niebezpieczne dla zdrowia
operatora i ewentualnych osób postronnych.
Używać respiratora zaprojektowanego
specjalnie do ochrony przed pyłem i oparami
i upewnić się, że osoby postronne w obszarze
pracy także są chronione.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przeznaczenie urządzenia opisane
jest w niniejszej instrukcji obsługi.
Używanie jakichkolwiek akcesoriów
lub wykonywanie prac sprzecznych
z przeznaczeniem opisywanym
w instrukcji obsługi, może powodować
niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała
i/lub uszkodzenia mienia.
♦
Opisywane urządzenie/narzędzie nie
jest przeznaczone do użycia przez
osoby
o obniżonych możliwościach
fizycznych, ruchowych lub
umysłowych (także dzieci) lub o zbyt
małej wiedzy i doświadczeniu,
jeśli nie zostały one przeszkolone
lub nie pozostają pod opieką
osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły
się urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia.
W czasie pracy elektronarzędziem mogą
powstać zagrożenia, które nie zostały
uwzględnione w załączonej instrukcji
dotyczącej bezpiecznego użytkowania.
Zagrożenia te mogą wynikać
z niewłaściwego użytkowania, zbyt
intensywnej eksploatacji lub innych
przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad
bezpiecznej pracy i stosowania środków
ochronnych, nie jest możliwe uniknięcie
pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦ Zranienia wynikające z dotknięcia
wirujących / ruchomych
elementów.
♦ Zranienia w czasie wymiany części,
ostrzy lub akcesoriów.
♦ Zranienia związane ze zbyt
długotrwałym używaniem
narzędzia. Pracując przez dłuższy
czas, należy robić regularne
przerwy.
♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦ Zagrożenie dla zdrowia
spowodowane wdychaniem
pyłu wytwarzanego podczas
użytkowania urządzenia (np.:
podczas pracy w drewnie,
szczególnie dębowym, bukowym
oraz MDF).
Całkowicie usuwaj pył po zakończeniu
frezowania.
Używaj jedynie frezów o średnicy trzonka
równej średnicy tulei zainstalowanej
w narzędziu.
Używaj jedynie frezów odpowiednich dla
obrotów narzędzia bez obciążenia.
Nigdy nie używaj frezów o średnicy
przekraczającej maksymalną średnicę
podaną w danych technicznych.
Nie używaj narzędzia w położeniu
odwróconym.
Nie podejmuj prób używania narzędzia w
trybie unieruchomionym.
Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego
należy powierzyć producentowi lub
autoryzowanemu centrum serwisowemu
BLACK+DECKER.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
frezowania, jeśli farba może zawierać ołów
lub frezowania pewnych rodzajów drewna,
których obróbka może powodować
powstawania toksycznego pyłu:
- Nie pozwalaj dzieciom ani kobietom
w ciąży wchodzić w obszar pracy.
- Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu
pracy.
- Usuwaj pył i inne odpady w bezpieczny
posób.
8
Drgania
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Podawana w tabeli danych technicznych oraz
w deklaracji zgodności z normami wartość
drgań (wibracji), została zmierzona zgodnie
ze standardową procedurą zawartą w normie
EN 60745. Informacja ta może służyć do
porównywania tego narzędzia z innymi.
Deklarowana wartość emitowanych drgań
może również służyć do przewidywania
stopnia narażenia użytkownika na wibracje.
Montaż
Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań,
występująca w czasie pracy
elektronarzędziem, może odbiegać od
podawanych wartości, w zależności od
sposobu użytkowania urządzenia. Poziom
wibracji może przekroczyć podawaną
wartość.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu
upewnić się, czy narzędzie jest wyłączone
i wtyczka zasilania jest odłączona.
Montaż frezu (rys. A)
♦
♦
Przy określaniu ekspozycji na wibracje,
w celu podjęcia środków ochrony osób
zawodowo użytkujących elektronarzędzia,
zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj
wykonywanej pracy. Także okresy przestoju
i pracy bez obciążenia.
♦
♦
Symbole na urządzeniu
♦
Na obudowie narzędzia umieszczono
następujące piktogramy:
Zdemontuj osłonę przed wiórami (8).
Trzymając przycisk blokady wrzeciona
(5) wciśnięty, obracaj wrzecionem, aż
do całkowitego zadziałania blokady
wrzeciona.
Poluzuj nakrętkę tulei (12) przy pomocy
klucza dołączonego do zestawu.
Włóż trzonek frezu (13) w tuleję (6).
Dopilnuj, aby trzonek wystawał na co
najmniej 3 mm
z tulei zgodnie z ilustracją.
Trzymając przycisk blokady wrzeciona (5)
wciśnięty, dokręć nakrętkę tulei (12) przy
pomocy klucza dołączonego do zestawu.
Montaż prowadnicy bocznej (rys. B)
Ostrzeżenie! Aby zminimalizować
ryzyko zranienia, użytkownik musi
zapoznać się z instrukcją obsługi.
Prowadnica pomaga w prowadzeniu
narzędzia równolegle do krawędzi.
♦ Przymocuj pręty (14) do prowadnicy
(15) przy pomocy dwóch śrub (16)
dołączonych do zestawu.
♦ Włóż pręty (14) w podstawę frezarki
zgodnie z ilustracją.
♦ Ustaw prowadnicę na wymaganą
odległość.
♦ Dokręć śruby mocujące (17).
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
To narzędzie ma podwójną izolację,
dlatego też przewód uziemiający nie
jest potrzebny. Zawsze sprawdzaj,
czy napięcie zasilania jest zgodne
z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
♦
Dźwignia blokady frezowania wgłębnego
Przycisk blokady wrzeciona
Tuleja
Ogranicznik głębokości
Osłona przed wiórami
Pręt ogranicznika głębokości
Podziałka głębokości frezowania
Gniazdo odciągu pyłu
Montaż adaptera odprowadzania pyłu
(rys. C)
Adapter odprowadzania pyłu pozwala na
podłączenia odkurzacza do narzędzia.
♦ Podłącz wąż (18) odkurzacza do
adaptera (11).
Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego
należy powierzyć producentowi lub
autoryzowanemu centrum serwisowemu
BLACK+DECKER.
Montaż prowadnicy szablonu (rys. D)
♦ Przymocuj prowadnicę szablonu (19) do
podstawy frezarki, kołnierzem do dołu (od
strony obrabianego przedmiotu).
♦ Przełóż dwie długie śruby (20) od spodu
przez prowadnicę i otwory w podstawie.
♦ Załóż nakrętki na obie śruby i mocno je
dokręć.
Wyposażenie
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokady wyłącznika
3. Pokrętło regulacji prędkości obrotowej
9
Montaż elementu odległościowego (rys. E)
♦ Przymocuj element odległościowy (21) do
podstawy routera śrubami dołączonymi
do zestawu.
♦
♦
Montaż kołka centrującego (rys. F)
♦ Przymocuj prowadnicę boczną do frezarki
zgodnie z rys. B, ale do góry nogami.
♦ Przymocuj kołek centrujący (22)
do prowadnicy bocznej od strony
obrabianego przedmiotu śrubą (23)
dołączoną do zestawu.
♦
Przeprowadź szczegółową regulację
pokrętłem regulacyjnym (30).
Przestaw dźwignię blokady frezowania
wgłębnego (4) do góry i pozwól,
aby frezarka powróciła w wyjściowe
położenie.
Po włączeniu frezarki obniż ją i wykonaj
żądane frezowanie.
Regulacja głębokości frezowania przy
użyciu kawałka drewna (rys. J)
♦ Zamontuj frez i obniż frezarkę zgodnie
z opisem powyżej.
♦ Pociągnij pręt ogranicznika głębokości (9)
do góry.
♦ Włóż kawałek drewna o grubości równej
żądanej głębokości frezowania pomiędzy
ogranicznik głębokości (27) a pręt
ogranicznika głębokości (9).
♦ Dokręć śrubę zabezpieczającą (28).
♦ Przeprowadź szczegółową regulację
pokrętłem regulacyjnym (30).
♦ Wyjmij kawałek drewna.
♦ Przestaw dźwignię blokady frezowania
wgłębnego (4) do góry i pozwól, aby
frezarka powróciła w wyjściowe położenie.
♦ Po włączeniu frezarki obniż ją i wykonaj
żądane frezowanie.
Montaż prowadnicy do kopiowania
kształtu (rys. G)
♦ Przymocuj prowadnicę boczną do frezarki
zgodnie z rys. B.
♦ Przymocuj pręt w kształcie L (24) do
górnej strony prowadnicy bocznej przy
pomocy dołączonych do zestawu dwóch
śrub i dwóch nakrętek.
♦ Dopasuj położenie obrotowego osprzętu
(25) na pręcie w kształcie L przy pomocy
pokrętła ze skrzydełkami (26).
Eksploatacja
Ostrzeżenie! Uwzględnij tempo pracy
urządzenia. Nie przeciążaj narzędzia.
♦ Ostrożnie poprowadź kabel zasilający,
aby uniknąć jego przypadkowego
przecięcia.
Regulacja obrotowego ogranicznika
głębokości (rys. K)
Po przekręceniu obrotowego ogranicznika
głębokości w żądane położenie można
szczegółowo dostosować ograniczenia
głębokości. Jeśli chcesz wykonać kilka cięć
o różnej głębokości, dostosuj poszczególne
ograniczniki głębokości.
♦ Odpowiednio wkręcaj lub wykręcaj
śrubę ograniczającą głębokości (31)
wkrętakiem.
Regulacja głębokości frezowania (rys.
H, I i J)
Głębokość frezowania to odległość X
pomiędzy prętem ogranicznika głębokości (9)
a ogranicznikiem głębokości (27). Głębokość
frezowania można ustawiać na dwa różne
sposoby zgodnie z opisem poniżej.
Regulacja głębokości frezowania przy
pomocy podziałki (rys. I)
♦ Zamontuj frez zgodnie z opisem powyżej.
♦ Poluzuj śrubę zabezpieczającą (28).
♦ Przestaw dźwignię blokady frezowania
wgłębnego (4) do góry.
♦ Opuszczaj frezarkę, aż frez dotknie
obrabianego przedmiotu.
♦ Pchnij dźwignię blokady frezowania
wgłębnego (4) w dół.
♦ Przestaw wskazówkę (29) w położenie
zera na podziałce (10).
♦ Dodaj żądaną głębokość frezowania do
położenia wyjściowego.
♦ Przestaw pręt ogranicznika głębokości (9)
w obliczone położenie na podziałce.
♦ Dokręć śrubę zabezpieczającą (28).
Ustawianie prędkości
♦
Ustaw pokrętło regulacji prędkości
obrotowej (3) na żądany zakres obrotów.
Używaj wyższej prędkości do frezów
o małej średnicy. Używaj niższej
prędkości do frezów o dużej średnicy.
Korzystanie z listwy w roli
prowadnicy (rys. L)
Jeśli korzystanie z prowadnicy bocznej jest
niemożliwe, np. podczas frezowania rowków
na półki w tylnej ściance regału na książki,
postępuj zgodnie z opisem poniżej:
♦ Wybierz kawałek drewna o prostej
krawędzi, który będzie służyć jako listwa
prowadząca.
10
♦
♦
♦
Włączanie i wyłączanie
Połóż listwę na obrabianym przedmiocie.
Ustaw listwę tak, aby znajdowała się
poprawnym położeniu do prowadzenia
narzędzia.
Mocno przymocuj zaciskami listwę do
obrabianego przedmiotu.
Włączanie
♦ Trzymając przycisk blokady wyłącznika
(2) wciśnięty, naciśnij włącznik (1).
♦ Zwolnij przycisk blokady wyłącznika.
Korzystanie z prowadnicy szablonu
(rys. D)
Wyłączanie
♦ Zwolnij wyłącznik.
Ostrzeżenie! Zawsze trzymaj urządzenie
obiema rękami.
Prowadnica szablonu może służyć do
wycinania kształtów w oparciu o szablon, np.
litery.
♦ Przymocuj szablon do obrabianego
przedmiotu taśmą dwustronną lub
zaciskami w kształcie G.
♦ Frez musi wystawać poniżej kołnierza
prowadnicy szablonu, aby móc ciąć
obrabiany przedmiot zgodnie z kształtem
szablonu.
Wskazówki praktyczne
♦
♦
♦
♦
Korzystanie z elementu
odległościowego (rys. E)
Element odległościowy może służyć
do przycinania pionowych wystających
elementów wykonanych z drewna lub
laminatu.
♦
Korzystanie z kołka centrującego
(rys. F)
Podczas pracy z zewnętrznymi
krawędziami przesuwaj narzędzie
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
(rys. M). Podczas pracy z krawędziami
wewnętrznymi przesuwaj narzędzie
zgodnie ze wskazówkami zegara.
Używaj frezów HSS do miękkiego drewna.
Używaj frezów TCT do twardego drewna.
Można używać narzędzia bez prowadnicy
(rys. N). Jest to przydatne to frezowania
napisów i innych kreatywnych prac.
Wykonuj jedynie płytkie cięcia.
Aby uzyskać informacje o często
stosowanych typach frezów, skorzystaj
z tabeli poniżej.
Frezy (rys. O)
Kołka centrującego można używać do
frezowania okrągłych wzorów.
♦ Wywierć otwór na koniec kołka
centrującego
w centrum planowanego koła.
♦ Ustaw frezarkę na obrabianym
przedmiocie
z punktem kołka centrującego
w wywierconym otworze.
♦ Dostosuj promień okręgu przy pomocy
prętów krawędzi bocznej.
♦ Frezarkę można teraz przesuwać po
obrabianym przedmiocie w celu wycięcia
koła.
Opis
Frez prosty (1)
Frez do przycinania
(2)
Frez do wycinania
wręg (3)
Frez do wycinania
rowków w kształcie
V (4)
Frez do wyokrągleń
(5)
Korzystanie z prowadnicy do
kopiowania kształtu (rys. G)
Frez do wycinania
wklęsłych kształtów
(6)
Frez do esowania (7)
Ta prowadnica służy do utrzymywania równej
odległości frezowania wzdłuż krawędzi
obrabianych przedmiotów o nieregularnych
kształtach.
♦ Umieść frezarkę na obrabianym
przedmiocie
w żądanej odległości od krawędzi do
kopiowania.
♦ Dopasowuj pręty prowadnicy bocznej, aż
kółko dotknie obrabianego przedmiotu.
Frez do zaokrąglania
(9)
Frez do rowków
trapezowych (10)
Frez do fazowania
(11)
11
Zastosowanie
Do wycinania rowków
i wręg
Do przycinania laminatu
i twardego drewna;
dokładne kształtowanie
przy użyciu szablonu
Wręgi w prostych
lub zakrzywionych
obrabianych przedmiotów
Do wycinania rowków,
rytowania i fazowania
krawędzi
Żłobkowanie, rowkowanie,
rytowanie i dekoracyjne
kształtowanie krawędzi
Dekoracyjne kształtowanie
krawędzi
Dekoracyjne kształtowanie
krawędzi
Zaokrąglanie krawędzi
Do wycinania złączy
trapezowych
Fazowanie krawędzi
Konserwacja
Selektywna zbiórka zużytych
produktów i opakowań pozwala
na powtórne wykorzystanie
użytych materiałów. Powtórne
użycie materiałów pomaga chronić
środowisko naturalne przed
zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
Narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby
zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową,
pracę urządzenia. Aby długo cieszyć
się właściwą pracą urządzenia, należy
odpowiednio o nie dbać
i regularnie je czyścić.
Ostrzeżenie! Przed wykonywaniem
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych
wyłączyć narzędzie
i wyjąć wtyczkę z gniazda.
♦ Okresowo czyść otwory wentylacyjne
narzędzia za pomocą miękkiej
szczoteczki lub suchej ściereczki.
♦ Regularnie czyść obudowę silnika
wilgotną ściereczką. Nie używać
ściernych lub rozpuszczających środków
czyszczących.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać
możliwość selektywnej zbiórki zużytych
urządzeń elektrycznych poprzez
pozostawienie ich
w punktach zbiórki na miejskich wysypiskach
śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie
nowego sprzętu.
BLACK+DECKER zapewnia możliwość
zbiórki i recyklingu swoich produktów
po zakończeniu okresu eksploatacji.
Aby skorzystać z tej możliwości,
prosimy przekazać produkt do jednego
z autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych, który odbierze je od Państwa
w naszym imieniu.
Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii)
Jeśli występuje konieczność montażu nowej
wtyczki:
♦ Odpowiednio zutylizuj starą wtyczkę.
♦ Przyłącz brązowy przewód do zacisku
fazy
w nowej wtyczce.
♦ Przyłącz niebieski przewód do zacisku
zerowego.
♦ Podłącz zielony/żółty przewód do zacisku
uziemiającego.
Ostrzeżenie! Postępuj zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do wtyczek wysokiej
jakości. Zalecany bezpiecznik: 13 A.
Adres najbliższego autoryzowanego
przedstawiciela serwisowego otrzymają
Państwo kontaktując się z miejscowym
biurem BLACK+DECKER, którego adres
podany jest w niniejszej instrukcji obsługi.
Lista autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych oraz informacje na temat
naszego serwisu posprzedażnego dostępne
są również na stronie internetowej:
www.2helpU.com
Ochrona środowiska
Dane techniczne
Selektywna zbiórka odpadów.
Opisywanego produktu nie wolno
utylizować razem ze zwykłymi
odpadami z gospodarstw domowych.
KW900E Typ 1
Napięcie
zasilania
Moc elektryczna
Obroty bez
obciążenia
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana
posiadanego narzędzia BLACK+DECKER
lub nie będzie się go więcej używać, nie
należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Przekaż produkt
do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
VAC
230
W
1200
min-1
Rozmiar tulei
5/16“ (8 mm) / 1/4“
(6,35 mm) / 6 mm
Maks. średnica
frezu
mm
30
Maksymalna
głębokość cięcia
mm
55
kg
3,6
Ciężar
12
8000 - 27000
Poziom ciśnienia akustycznego
zgodnie z EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 95 dB(A),
niepewność (K) 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 106 dB(A),
niepewność (K) 3 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów
trzech osi) zgodnie z normą EN 60745:
Wartość emisji drgań (ah) 5,77 m/s2,
niepewność (K) 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KW900E
Firma Black & Decker oświadcza, że produkt
opisany w "Danych technicznych" jest zgodny
z wymogami: 2006/42/WE, EN 60745-1,
EN 60745-2-17
Te produkty są również zgodne z dyrektywą
2014/30/UE i 2011/65/UE.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę
skontaktować się z firmą Black & Decker
pod adresem podanym poniżej lub na końcu
instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiada za
zestawienie informacji technicznych i złożenie
deklaracji zgodności w imieniu firmy
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22. 01. 2015
zst00307323 - 06-06-2016
13
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising