KW900E | Black&Decker KW900E ROUTER instruction manual

Upozornenie!
Určené pre domácich
majstrov.
504999-65 SK
Preložené z pôvodného návodu
2
3
4
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e. Pri práci s elektrickým náradím vonku
používajte predlžovacie káble určené
na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f. Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Vaša frézka BLACK+DECKER je určená
na frézovanie dreva a drevených výrobkov.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské
použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania
a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie
použitie. Termín „elektrické náradie“ vo
všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané
akumulátorom (bez prívodného kábla).
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b. Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c. Pri práci s elektrickým náradím zaistite
bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Pri použití elektrického náradia
zostaňte stále pozorní, sledujte,
čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané
v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu
náradia. Pred pripojením zdroja
napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
6
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
g. Ak sú zariadenia vybavené
adaptérom na pripojenie zariadenia
na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými čepeľami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
g. Používajte elektrické náradie,
príslušenstvo a držiaky nástrojov
podľa týchto pokynov a berte do
úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá bude vykonávaná.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5. Opravy
a. Opravy elektrického náradia zverte
iba kvalifikovanému technikovi, ktorý
bude používať originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
4. Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
b. Ak nie je možné hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Každé elektrické náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
c. Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo
dosahu detí a nedovoľte ostatným
osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné
pokyny pre frézky
♦ Držte elektrické náradie za izolované
rukoväti, pretože môže dôjsť
k zachyteniu prívodného kábla
náradím. Pri kontakte so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
♦ Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku
o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
7
Varovanie! Vyhýbajte sa kontaktu alebo
vdýchnutiu prachu vzniknutého brúsením.
Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy
a okolostojacich osôb. Používajte masku proti
prachu určenú špeciálne na ochranu pred
prachom a inými látkami a zaistite, aby boli
takto chránené všetky osoby nachádzajúce
sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
skúseností a znalostí, ak týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo ak im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce
sa použitia tohto výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Zvyškové riziká
♦ Po frézovaní odstráňte všetok prach.
♦ Používajte iba frézy s priemerom upínacej
stopky, ktorý zodpovedá veľkosti klieštiny
namontovanej na náradí.
♦ Používajte iba frézy vhodné pre otáčky
naprázdno tohto náradia.
♦ Nikdy nepoužívajte frézy s priemerom,
ktorý je väčší než maximálne povolený
priemer uvedený v technických údajoch.
♦ Nepoužívajte toto náradie v opačnej
polohe.
♦ Nepokúšajte sa používať toto náradie
v nehybnom režime.
♦ Ak je poškodený prívodný kábel,
musí byť vymenený výrobcom
alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo
možným rizikám.
♦ Buďte veľmi opatrní pri frézovaní
povrchov
s nátermi, ktoré môžu obsahovať prísadu
olova, alebo pri frézovaní niektorých
druhov dreva, pri ktorom môže vznikať
toxický prach.
- Zamedzte vstupu detí a tehotných žien
do pracovného priestoru.
- Nejedzte, nepite a nefajčite v pracovnom
priestore.
- Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu
a ostatných nečistôt.
♦ Použitie tohto výrobku je popísané
v tomto návode. Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané
týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia
hmotných škôd.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než
je uvedené v priložených bezpečnostných
varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové
riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom
s akoukoľvek rotujúcou alebo
pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene
dielcov, pracovného nástroja alebo
príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia. Ak používate
akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené
vdychovaním prachu vytváraného
pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä
s dubovým, bukovým a MDF).
Bezpečnosť ostatných osôb
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom
použití elektrického náradia môže líšiť
od deklarovanej úrovne vibrácií v závislosti
od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená
v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode
bola meraná v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie
jednotlivých náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež
použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
♦ Toto náradie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom
8
Upnutie frézy (obr. A)
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií,
z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení
podľa normy 2002/44/EC na ochranu osôb
pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad
pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne
podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného
cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté
a keď beží naprázdno.
♦ Vyberte odchyľovač pilín (8).
♦ Držte stlačené zaisťovacie tlačidlo
vretena (5) a otáčajte vretenom, pokiaľ
nedôjde k zaskočeniu poistky vretena.
♦ Pomocou dodaného kľúča povoľte maticu
klieštiny (12).
♦ Zasuňte upínaciu stopku frézy (13) do
klieštiny (6). Uistite sa, či upínacia stopka
vyčnieva z klieštiny aspoň 3 mm, ako je
uvedené na obrázku.
♦ Držte stlačené zaisťovacie tlačidlo
vretena (5) a pomocou dodaného kľúča
utiahnite maticu klieštiny (12).
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si používateľ musí
prečítať tento návod na obsluhu.
Montáž hranového vodidla (obr. B)
Hranové vodidlo pomáha viesť náradie
rovnobežne s hranou.
♦ Pripevnite tyče (14) k hranovému vodidlu
(15) pomocou dodaných skrutiek (16).
♦ Zasuňte tyče (14) do základne frézky, ako
je uvedené na obrázku.
♦ Nastavte hranové vodidlo na požadovanú
vzdialenosť.
♦ Pritiahnite upevňovacie skrutky (17).
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
Montáž adaptéra na odsávanie prachu
(obr. C)
Adaptér na odsávanie prachu Vám umožňuje
pripojiť k frézke vysávač.
♦ Pripojte hadicu vysávača (18) k adaptéru
(11).
♦ Ak je poškodený prívodný kábel,
musí byť vymenený výrobcom
alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo
možným rizikám.
Montáž šablónového vodidla (obr. D)
♦ Pripevnite šablónové vodidlo (19)
k základni frézky tak, aby bola príruba na
spodnej časti (pracovná strana).
♦ Zasuňte dve dlhé skrutky (20) zo spodnej
strany cez šablónové vodidlo do otvorov
v základni.
♦ Na každú skrutku nasaďte maticu
a riadne tieto matice utiahnite.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hlavný vypínač
Poistné tlačidlo
Regulátor otáčok
Zaisťovacia páčka ponoru
Zaisťovacie tlačidlo vretena
Klieština
Revolverový hĺbkový doraz
Odchyľovač pilín
Tyč hĺbkového dorazu
Meradlo hĺbky rezu
Adaptér na odsávanie
Montáž dištančného kusu (obr. E)
♦ Pripevnite dištančný kus (21) k základni
frézky pomocou dodaných skrutiek.
Montáž strediaceho kolíka (obr. F)
♦ Pripevnite hranové vodidlo k frézke, ako
je na uvedenom obr. B, ale opačne.
♦ Pripevnite strediaci kolík (22) k pracovnej
strane hranového vodidla pomocou
dodanej skrutky (23).
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či
je náradie vypnuté a či je prívodný kábel
odpojený od zásuvky.
9
Montáž kopírovacieho prípravku (obr. G)
♦ Pripevnite hranové vodidlo k frézke, ako
je na uvedenom obr. B.
♦ Pripevnite tyč v tvare L (24) k hornej
časti hranového vodidla pomocou dvoch
dodaných skrutiek a matíc.
♦ Nastavte otočné príslušenstvo (25) na tyči
v tvare L pomocou krídlovej matice (26).
Nastavenie hĺbky frézovania pomocou
kúsku dreva (obr. J)
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu
pripevnite
k frézke požadovaný frézovací nástroj.
♦ Vytiahnite nahor tyč hĺbkového dorazu
(9).
♦ Umiestnite medzi hĺbkový doraz (27)
a tyč hĺbkového dorazu (9) kúsok dreva,
ktorého hrúbka bude zodpovedať
požadovanej hĺbke frézovania.
♦ Utiahnite zaisťovaciu skrutku (28).
♦ Spravte presné nastavenie pomocou
nastavovacej skrutky (30).
♦ Odstráňte použitý kúsok dreva.
♦ Vytiahnite zaisťovaciu páku ponoru
(4) nahor a nechajte frézku vrátiť do
pôvodnej východiskovej polohy.
♦ Po zapnutí stlačte frézku dole a vykonajte
požadované frézovanie.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu
náradia.
♦ Starostlivo veďte prívodný kábel tak, aby
ste zabránili jeho náhodnému prerezaniu.
Nastavenie hĺbky frézovania
(obr. H, I a J)
Hĺbka frézovania je vzdialenosť X medzi
tyčou hĺbkového dorazu (9) a hĺbkovým
dorazom (27). Hĺbka frézovania môže byť
nastavená dvoma rôznymi spôsobmi, ktoré sú
popísané nižšie.
Nastavenie revolverového hĺbkového
dorazu (obr. K)
Po otočení revolverového hĺbkového dorazu
do požadovanej polohy môžete pri použitom
doraze spraviť jemné nastavenie. Ak chcete
spraviť niekoľko frézovaní s rôznou hĺbkou
frézovaní, nastavte každý z hĺbkových
dorazov.
♦ Pomocou skrutkovača otáčajte podľa
potreby skrutkou hĺbkového dorazu (31)
nahor alebo nadol.
Nastavenie hĺbky frézovania pomocou
mierky (obr. I)
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu upnite
frézu.
♦ Povoľte zaisťovaciu skrutku (28).
♦ Vytiahnite nahor zaisťovaciu páku ponoru
(4).
♦ Spúšťajte frézku dole, pokiaľ sa frézovací
nástroj nebude dotýkať obrobku.
♦ Stlačte dole zaisťovaciu páku ponoru (4).
♦ Nastavte ukazovateľ (29) na mierke (10)
do nulovej polohy.
♦ Pridajte k východiskovej polohe
požadovanú hĺbku frézovania.
♦ Nastavte tyč hĺbkového dorazu (9) na
vypočítanú polohu na mierke.
♦ Utiahnite zaisťovaciu skrutku (28).
♦ Spravte presné nastavenie pomocou
nastavovacej skrutky (30).
♦ Vytiahnite zaisťovaciu páku ponoru
(4) nahor a nechajte frézku vrátiť do
pôvodnej východiskovej polohy.
♦ Po zapnutí stlačte frézku dole a vykonajte
požadované frézovanie.
Nastavenie otáčok
♦ Nastavte regulátor otáčok (3)
na požadované otáčky. Pre frézy s malým
priemerom používajte vysoké otáčky.
Pre frézy s veľkým priemerom používajte
nízke otáčky.
Ak sa ako vodidlo použije lišta
(obr. L)
Ak nie je možné použitie hranového vodidla,
napríklad pri frézovaní drážok v zadnom
paneli knižnice, ktoré ponesú police,
postupujte nasledovne:
♦ Použite ako vodidlo rovnú drevenú lištu
s priamou vodiacou hranou.
♦ Položte lištu na obrobok.
10
Zapnutie a vypnutie
♦ Nastavte lištu tak, aby bola v takej
polohe, ktorá bude zaručovať správne
vedenie náradia.
♦ Bezpečne upnite lištu k obrobku.
Zapnutie
♦ Držte stlačené poistné tlačidlo (2)
a súčasne stlačte hlavný vypínač (1).
♦ Uvolnite poistné tlačidlo.
Použitie šablónového vodidla (obr. D)
Šablónové vodidlo sa môže použiť na
vytváranie výrezov pomocou šablóny,
napríklad písmen.
♦ Pripevnite šablónu na obrobok pomocou
obojstrannej lepiacej pásky alebo
pomocou svoriek v tvare G.
♦ Frézovací nástroj musí vyčnievať pod
prírubu šablónového vodidla, aby mohol
frézovať obrobok v tvare šablóny.
Vypnutie
♦ Uvolnite hlavný vypínač.
Varovanie! Pri obsluhe vždy držte náradie
oboma rukami.
Rady na optimálne použitie
♦ Pri práci vykonávanej na vonkajších
hranách pohybujte náradím proti smeru
pohybu hodinových ručičiek (obr. M). Pri
práci vykonávanej na vonkajších hranách
pohybujte náradím v smere pohybu
hodinových ručičiek.
♦ Pri práci s mäkkým drevom používajte
frézy
z rýchloreznej ocele (HSS).
♦ Pri práci s tvrdým drevom používajte frézy
so spekanými karbidmi (TCT).
♦ Toto náradie môžete používať i bez
vodidla (obr. N). To je užitočné pri
frézovaní znakov a pri tvorivej práci.
Vykonávajte iba plytké frézovanie.
♦ Bežné typy fréz sú popísané v nižšie
uvedenej tabuľke.
Použitie dištančného kusa (obr. E)
Dištančný kus sa môže použiť na frézovanie
zvislých výstupkov na drevených alebo
vrstvených materiáloch.
Použitie strediaceho kolíka (obr. F)
Strediaci kolík sa môže používať na výrezy
kruhových tvarov.
♦ Uprostred kruhu, ktorý chcete vyfrézovať,
vyvŕtajte otvor pre umiestnenie
strediaceho kolíka.
♦ Postavte frézku na obrobok tak, aby bol
strediaci kolík umiestnený vo vyvŕtanom
otvore.
♦ Pomocou tyčí hranového vodidla nastavte
polomer kruhu.
♦ Teraz sa môže frézka pohybovať po
obrobku, aby vyfrézovala požadovaný
kruh.
Frézy (obr. O)
Použitie kopírovacieho prípravku
(obr. G)
Kopírovací prípravok pomáha pri obrobkoch
s nepravidelným tvarom udržovať rovnakú
vzdialenost pri frézovaní pozdĺž hrany
obrobku.
♦ Umiestnite frézku na obrobok
v požadovanej vzdialenosti od hrany
obrobku, ktorá sa bude kopírovať.
♦ Nastavte tyče hranového vodidla tak, aby
sa kotúč dostal do kontaktu s obrobkom.
11
Popis
Použitie
Čelná fréza (1)
Drážky a žliabky
Zarovnávacia fréza
(2)
Zarovnávanie tvrdého dreva
a vrstveného materiálu,
presné profilovanie
pomocou šablóny
Drážkovacia fréza (3)
Drážky na rovných alebo
oblúkových obrobkoch
Fréza pre drážky
v tvare V (4)
Drážky, ryhovanie
a zrážanie hrán
Jadrová fréza (5)
Žliabkovanie, ryhovanie
a dekoratívne frézovanie
Tvarovacia fréza (6)
Dekoratívne frézovanie
hrán
Profilová fréza (7)
Dekoratívne frézovanie
hrán
Zaobľovacia fréza (9)
Zaobľovanie hrán
Fréza na rybinové
spoje (10)
Rybinové spoje
Fréza na zrážanie
hrán (11)
Zrážanie hrán, skosené
hrany
Údržba
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistia jeho bezproblémový chod.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje
službu zberu a recyklácie výrobkov
BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať
výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš
výrobok ktorémukoľvek autorizovanému
zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek
údržby náradie vypnite a odpojte kábel od
siete.
♦ Vetracie otvory náradia pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne
abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej
adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov BLACK+DECKER
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre
Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku
prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej
zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod
napätím na novej zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
♦ Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej
svorke.
Varovanie! Dodržujte montážne pokyny
dodávané s kvalitnými zástrčkami.
Odporúčaná poistka: 13 A.
Technické údaje
KW900E Typ 1
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
V
230
W
1 200
min-1
Veľkosť upínacej
klieštiny
Ochrana životného prostredia
5/16“ (8 mm)/
1/4“ (6,35 mm)/6 mm
Maximálny
priemer frézy
mm
30
Maximálna hĺbka
frézovania
mm
55
kg
3,6
Hmotnosť
Trieďte odpad. Tento výrobok
sa nesmie likvidovať v bežnom
domovom odpade.
8 000 - 27 000
Hladina akustického tlaku podľa normy EN
60745:
Akustický tlak (LpA) 95 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 106 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER
ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradiť
novým, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu
tohto výrobku v triedenom odpade.
Celková úroveň vibrácií (priestorový
vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 5,77 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
12
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
♦ Výrobok nebol používaný na
obchodné alebo profesionálne účely
a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦ Výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho
predpísaná údržba;
♦ Výrobok nebol poškodený cudzím
zavinením;
♦ Opravy nevykonávali iné osoby, než
autorizovaní opravári alebo mechanici
autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete
musieť predajcovi alebo zástupcovi
autorizovaného servisu predložiť doklad
o kúpe výrobku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej
adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
KW900E
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti Black & Decker na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva
toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste
mohli zaregistrovať Váš nový výrobok
BLACK+DECKER a kde budete informovaní
o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.
sk sú k dispozícii ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o celom rade našich
ďalších výrobkov.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22. 01. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená
o kvalite svojich výrobkov a ponúka
mimoriadnu záruku. Táto záruka je ponúkaná
v prospech zákazníka a nijako neovplyvní
jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ
a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker,
v priebehu 24 mesiacov od kúpy, akékoľvek
materiálové či výrobné chyby, spoločnosť
Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo
výmenu celého výrobku za nižšie uvedených
podmienok:
zst00307321 - 06-06-2016
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising