XTA90EK | Black&Decker XTA90EK RANDOM ORBIT SANDER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-85 SK
XTA90EK
9
8
7
6
5
5
B
A
4
C
2
10
4
D
E
3
11
SLOVENČINA
Použitie prístroja
b.
Vaša elektrická brúska Black & Decker je určená na
brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné predpisy
c.
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto
návode. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
poraneniu. Názov „elektrické náradie” uvádzaný
v tomto návode označuje náradie napájané z elektrickej
siete alebo pomocou akumulátora. TIETO POKYNY
STAROSTLIVO USCHOVAJTE.
d.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
e.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
Nepracujte so zariadením vo výbušnom prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov alebo prachu. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť
detí a ostatných osôb. Odvrátenie pozornosti môže
viesť k strate kontroly nad náradím.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri práci s uzemneným
elektrickým náradím nikdy nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Neupravované zástrčky a vyhovujúce
spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie. Práca s predlžovacím káblom na vonkajšie
použitie znižuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Osobná bezpečnosť
Pri práci s elektrickým náradím buďte neustále
pozorní, sledujte, čo robíte a používajte zdravý
rozum. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení
alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
g.
4
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
k zdroju napätia skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači
alebo jeho pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač
v polohe zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach
náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Riadne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice
v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí
náradia. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Používanie
tohto zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou vypínača, je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy odpojte
od prívodu elektrického prúdu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými čepeľami sú
menej náchylné na zaseknutie a sú lepšie ovládateľné.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky a druh vyko-
návanej práce. Použitie náradia iným spôsobom
a na iné než odporučené účely môže viesť k vzniku
nebezpečných situácií.
•
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanému technikovi, ktorý používa originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Nasadenie a vybratie prachového sáčku (obr. C)
•
Pripojte prachový sáčok (10) k výstupu na odsávanie
prachu (4).
•
Prachový sáčok odpojíte tak, že ho vytiahnete
z výstupu na odvod prachu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
•
Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí a vdýchnutie
prachu pri brúsení môže ohroziť zdravie obsluhy
náradia a okolo stojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými splodinami a zaistite, aby
boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
•
Po ukončení brúsenia odstráňte všetok prach.
•
Obzvlášť opatrní buďte pri brúsení náterov
s obsahom olova alebo pri brúsení dreva či kovov s
možnosťou vzniku toxického prachu:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Pripojenie vysávača (obr. D)
•
Vložte hadicu vysávača (11) do otvoru výstupu pre
odvod prachu (4).
5.
a.
Pevne a rovnomerne pritlačte brúsny list k brúsnemu
kotúču (5) a uistite sa, či sú otvory v brúsnom liste
zarovnané s otvormi v základni.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Regulácia otáčok
Regulácia otáčok vám umožňuje prispôsobiť rýchlosť
brúsenia opracovávanému materiálu.
•
Nastavte regulátor otáčok (3) do požadovanej polohy. Vysokú rýchlosť používajte na drevo, strednú
rýchlosť na dyhu a umelé hmoty, nízku rýchlosť
na plexisklo, neželezné kovy a na odstraňovanie
náterov.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spínač (1).
•
Pre plynulý chod náradia stlačte aretačné tlačidlo
(2) a uvoľnite hlavný vypínač.
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný spínač.
Ak chcete náradie vypnúť pri plynulom chode, stlačte
opäť hlavný vypínač a potom ho uvoľnite.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je potrebný zemniaci kábel. Vždy
skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Systém automatickej brzdy
Táto funkcia obmedzuje otáčky brúsneho kotúča tak dlho,
pokiaľ sa náradie nebude dotýkať obrobku. Hneď ako sa
náradie dostane do kontaktu s obrobkom, brúsny kotúč
dosiahne normálne prevádzkové otáčky.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulácia otáčok
4. Výstupný otvor na odvod prachu
5. Brúsny kotúč
Vyprázdnenie prachového sáčku
Prachový sáčok by mal byť vyprázdnený každých
10 minút.
•
Obsah z prachového sáčku vyklepte.
Montáž
Pokyny na optimálne použitie (obr. E)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
•
•
Pripevnenie brúsneho kotúča (obr. A)
•
Položte náradie na stôl tak, aby bolo vreteno (6)
otočené smerom hore.
•
Nasaďte brúsny kotúč (5) na vreteno (6).
•
Podľa nákresu nasaďte na vreteno (6) podložku (7).
Uistite sa, či vypuklá strana podložky smeruje von.
•
Priskrutkujte k vretenu (6) skrutku (8).
•
Pevne držte brúsny kotúč a pritiahnite skrutku (8)
pomocou zástrčného kľúča (9).
•
•
•
Uchytenie brúsnych listov (obr. B)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez pripevneného
brúsneho listu alebo pripojeného príslušenstva.
•
5
Nevyvíjajte na náradie nadmerný tlak.
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho listu.
Ak je to nutné, vymeňte ho.
Brúste vždy v smere vlákien dreva.
Pri brúsení nového náteru pred nanesením ďalšej
vrstvy použite vždy veľmi jemný brúsny papier.
Pri brúsení veľmi nerovných povrchov alebo
pri odstraňovaní starých náterov použite hrubé
brusivo. Na ostatných povrchoch zahájte prácu
s brúsnym papierom so strednou veľkosťou zŕn.
V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší
brúsny papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú
povrchovú úpravu.
Informácie o dostupnom príslušenstve získate u
Vášho predajcu.
Údržba
Vyhlásenie o zhode
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobý bezproblémový chod náradia závisí
od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Na čistenie nepoužívajte
čistiace prostriedky s obsahom brúsnych častíc
a rozpúšťadlá.
XTA90EK
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN60335, EN 55014,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-12-2004
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
VAC
Príkon
W
Počet otáčok (naprázdno) min-1
Rozmer brúsnej základne mm
Hmotnosť
kg
86 dB(A)
97 dB(A)
3,7 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
XTA90EK
230
480
4,000 - 12,000
ø 125
2.47
6
Politika služieb zákazníkom
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045198 - 29-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
XTA90EK - - - C
RANDOM ORBIT SANDER 3
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising