KA191EK | Black&Decker KA191EK RANDOM ORBIT SANDER Type 3 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999 - 31 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KA191E
FS4000ROS
XTA90EK
A
B
C
2
D
E
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Vaša excentrická brúska Black & Decker je určená na
brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané batériou (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
g.
4.
a.
b.
c.
4
elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením napájacieho kábla k sieťovej zásuvke
alebo pred vložením batérie a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
spínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky
alebo z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
-
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
♦
♦
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli osobou zodpovednou za ich bezpečnosť poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia tohto výrobku.
Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsok
♦
V pracovnom priestore najedzte, nepite a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli osobou zodpovednou za ich bezpečnosť poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia tohto výrobku. Deti by mali
byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s týmto
náradím nebudú hrať.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Elektrické náradie držte za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť k zachyteniu napájacieho
kábla brúsnym pásom alebo základňou brúsky.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Varovanie!
Vyvarujte sa kontaktu alebo
vdýchnutia prachu vzniknutého brúsením. Tento
prach môže ohrozovať zdravie obsluhy a okolostojacich osôb. Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
Po brúsení dôkladne odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov ošetrených
nátermi, ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo
pri brúsení drevených alebo kovových materiálov,
pri ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
5
z výstupného otvoru odvodu prachu.
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pripojenie vysávača (obr. D)
♦
Použitie
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Regulácia otáčok
Regulátor otáčok vám umožňuje prispôsobiť otáčky
náradia materiálu obrobku.
♦
Nastavte regulátor otáčok (3) na požadované otáčky.
Vysoké otáčky používajte na brúsenie dreva, stredné
otáčky na brúsenie dyhy a umelej hmoty a nízke
otáčky na brúsenie plexiskla, neželezných kovov
a na odstránenie náterov.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Zapnutie a vypnutie
♦
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
♦
♦
Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Вlack & Decker, aby bolo zabránené možným
rizikám.
Táto funkcia udržuje otáčky kotúča na nižšej hodnote,
pokým sa náradie nedostane do kontaktu s obrobkom.
Hneď ako sa náradie dostane do kontaktu s obrobkom,
kotúč dosiahne svoje normálne prevádzkové otáčky.
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulátor otáčok
4. Výstup odvodu prachu
5. Brúsna základňa
Vyprázdnenie vaku na prach
Počas práce s náradím by ste mali vak na prach vyprázdňovať každých 10 minút.
♦
Obsah vaku na prach vyprázdnite vytrepaním.
Zostavenie
Rady pre optimálne použitie (obr. E)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
♦
♦
Montáž brúsnej základne (obr. A)
♦
♦
♦
♦
Položte náradie na stôl tak, aby vreteno smerovalo
hore.
Umiestnite na vreteno brúsnu základňu (5).
Upevnite brúsnu základňu pomocou skrutiek (6).
♦
Pripevnenie listov brúsneho papiera (obr. B)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez nasadeného
brúsneho papiera alebo príslušenstva.
♦
Pritlačte brúsny papier na brúsnu základňu (5)
a uistite sa, či sú otvory v brúsnom papieri zarovnané
s otvormi v brúsnej základni.
♦
Nasadenie a sňatie vaku na prach (obr. C)
♦
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spínač zapnuté/
vypnuté (1).
Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením zaisťovacieho tlačidla (2) a uvoľnením stlačenia vypínača
zapnuté/vypnuté.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač zapnuté/
vypnuté. Ak chcete vypnúť náradie v režime nepretržitého chodu, ešte raz stlačte vypínač zapnuté/
vypnuté a potom ho uvoľnite.
Systém automatickej brzdy
Popis
♦
Zasuňte hadicu vysávača (8) do výstupu odvodu
prachu (4).
Nasaďte vak na prach (7) na výstupný otvor odvodu
prachu (4).
Ak chcete vak na prach odstrániť, stiahnite ho
6
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho papiera. Ak je
to nutné, vymeňte ho.
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi jemnými brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovnom povrchu alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch
začnite prácu s brúsnym papierom so strednou
veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší brúsny papier jemnejším, aby ste
dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o dostupnom príslušenstve, kontaktujte autorizovaného
predajcu.
Príslušenstvo
robnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Výkon vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Вlack & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
vám vaše náradie môže poskytnúť.
Technické údaje
Vstupné napätie
Príkon
Počet kmitov (naprázdno)
Rozmery brúsnej plochy
Hmotnosť
Údržba
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
♦
Pravidelne čistite vetracie otvory na náradí mäkkou
kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
VAC
W
min-1
mm
kg
KA191E/FS4000ROS/
XTA90EK
Typ 3
230
480
4 000 – 12 000
ø 125
2,47
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 86 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 97 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 6,94 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami.
Odporúčaná poistka: 5 A.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
KA191E/FS4000ROS/XTA90EK
Spoločnosť Вlack & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
Ochrana životného prostredia
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/
EC a 2011/65/EÚ.
Ak nebudete výrobok Вlack & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Вlack & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Вlack & Decker.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
2. 4. 2013
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Вlack & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Вlack & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Вlack & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Вlack & Decker a pod-
7
Záruka
Spoločnosť Вlack & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Вlack & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Вlack & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Вlack & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi
alebo zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad
o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného
servisu Вlack & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Вlack & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, naše stránky www.blackanddecker.
co.uk, aby ste mohli zaregistrovať váš nový výrobok
Вlack & Decker a kde budete informovaní o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich ďalších
výrobkov nájdete na adrese www.blackanddecker.sk
Nezabudnite na registráciu vášho výrobku!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registráciu je možné vykonať online na adrese
www.blackanddecker.co.uk/productregistration alebo
zašlite vaše meno, priezvisko a kód výrobku autorizovanému predajcovi Вlack & Decker.
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00209589 - 11-06-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising