KA191EK | Black&Decker KA191EK RANDOM ORBIT SANDER Type 3 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606 - 72 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KA191E
FS4000ROS
XTA90EK
A
B
C
2
D
E
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
f.
Vaše excentrická bruska Вlack & Decker je určena pro
broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení
úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedo-
e.
f.
g.
5.
a.
volte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
♦
♦
♦
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití tohoto výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se brusek
♦
ních nečistot vzniklých při broušení.
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití tohoto výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly
být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto
nářadím nebudou hrát.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
Elektrické nářadí držte za izolované rukojeti, protože může dojít k zachycení napájecího kabelu
brusným pásem nebo základnou brusky. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové
části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Po broušení pečlivě odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostat-
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
5
Připojení vysavače (obr. D)
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky
nářadí materiálu obrobku.
♦
Nastavte regulátor otáček (3) na požadované otáčky. Vysoké otáčky používejte pro broušení dřeva,
střední otáčky pro broušení dýhy a umělé hmoty
a nízké otáčky pro broušení plexiskla, neželezných
kovů a k odstranění nátěrů.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Zapnutí a vypnutí
Elektrická bezpečnost
♦
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Zasuňte hadici vysavače (8) do výstupu pro odvod
prachu (4).
♦
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Вlack & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (1).
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním stisku spínače zapnuto/
vypnuto.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/
vypnuto. Chcete-li vypnout nářadí v režimu nepřetržitého chodu, ještě jednou stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto a potom jej uvolněte.
Popis
Systém automatické brzdy
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček
4. Výstup pro odvod prachu
5. Brusná základna
Tato funkce udržuje otáčky kotouče na nižší hodnotě,
dokud se nářadí nedostane do kontaktu s obrobkem.
Jakmile se nářadí dostane do kontaktu s obrobkem,
kotouč dosáhne svých normálních provozních otáček.
Vyprázdnění vaku na prach
Sestavení
Během práce s nářadím byste měli vak na prach vyprazdňovat každých 10 minut.
bbb Obsah vaku na prach vyprázdníte vytřepáním.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Rady pro optimální použití (obr. E)
Montáž brusné základny (obr. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Položte nářadí na stůl tak, aby vřeteno směřovalo
nahoru.
Umístěte na vřeteno brusnou základnu (5).
Upevněte brusnou základnu pomocí šroubů (6).
♦
♦
Připevnění listů brusného papíru (obr. B)
♦
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez nasazeného
brusného archu nebo příslušenství.
♦
Přitiskněte brusný arch na brusnou základnu (5)
a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném archu
srovnány s otvory v brusné základně.
Nasazení a sejmutí vaku na prach (obr. C)
♦
♦
♦
Nasaďte vak na prach (7) na výstupní otvor pro
odvod prachu (4).
Chcete-li vak na prach sejmout, stáhněte jej z výstupního otvoru pro odvod prachu.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Pravidelně kontrolujte stav brusného archu. Je-li to
nutné, proveďte výměnu.
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
Provádíte-li broušení nových vrstev nátěru, před
nanesením nové vrstvy barvy použijte brusný papír
s velmi jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubší brusný papír
jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové
úpravy.
Chcete-li získat podrobnější informace o dostupném
příslušenství, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Вlack & Decker a Piranha jsou navržena
a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou ur-
6
Technické údaje
čena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto
příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám
vaše nářadí může poskytnout.
Údržba
Vstupní napětí
Příkon
Počet kmitů (naprázdno)
Rozměry brusné plochy
Hmotnost
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
VAC
W
min-1
mm
kg
KA191E/FS4000ROS/
XTA90EK
Typ 3
230
480
4 000 - 12 000
ø 125
2,47
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 86 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 97 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 6,94 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami.
Doporučená pojistka: 5 A.
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
KA191E/FS4000ROS/XTA90EK
Společnost Вlack & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
Ochrana životního prostředí
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU.
Pokud nebudete výrobek Вlack & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Вlack & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Вlack & Decker.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti. Společnost Вlack & Decker poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků Вlack & Decker po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
2. 4. 2013
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Вlack & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Вlack & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
7
Záruka
Společnost Вlack & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Вlack & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Вlack & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Вlack & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Вlack & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Вlack & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naše stránky www.blackanddecker.
co.uk, abyste mohli zaregistrovat váš nový výrobek
Вlack & Decker a kde budete informováni o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Вlack & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk
Nezapomeňte na registraci Vašeho výrobku!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registraci lze provést online na adrese www.blackanddecker.co.uk/productregistration nebo zašlete vaše
jméno, příjmení a kód výrobku autorizovanému prodejci
Вlack & Decker.
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00209588 - 07-06-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising