KA191EK | Black&Decker KA191EK RANDOM ORBIT SANDER Type 3 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
522101 - 06 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA191E
FS4000ROS
XTA90EK
A
B
C
2
D
E
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Вlack & Decker csiszolóját fa, fémek, műanyagok
és festett felületek csiszolására terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információnak.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és a nézelődőket. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata növeli
az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszá-
f.
g.
4.
a.
b.
4
mot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást.
RCD használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, vagy ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések (például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi
vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség alatt
lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón, mivel
az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült
vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és
tisztán. A megfelelően karbantartott vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati útmutatónak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
A szerszám rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
Mások biztonsága
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
♦
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű
vagy huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF) vágásánál).
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások csiszolókhoz
♦
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
♦
a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő
védőeszközöket.
A csiszolás után alaposan távolítson el minden port.
Legyen különösen elővigyázatos, ha olyan festéket
csiszol, amely ólmot tartalmazhat, illetve amikor
olyan faanyagot és fémet csiszol, amely mérgező
por keletkezésével járhat:
Leginkább a gyerekek és terhes nők a veszélyeztetettek.
A munkaterületen ne egyen, igyon és ne dohányozzon.
A porokat és a többi hulladékot biztonságosan
takarítsa el.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra. Ügyeljen
a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy
saját hálózati kábelével érintkezhet. Feszültség
alatt lévő vezeték elvágásánál a készülék fémrészei
is vezetővé válnak, és a kezelőt áramütés érheti.
Szorítókkal vagy más praktikus módon rögzítse
biztonságosan a munkadarabot stabil felülethez.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
szorítja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező
porral való érintkezés vagy annak belélegzése veszélyes lehet a kezelő és az arra járók egészségére.
Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot, és ügyeljen arra, hogy
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
5
♦
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
A porzsák felhelyezése és levétele (C ábra)
♦
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
♦
♦
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Fordulatszám előválasztó
A fordulatszám előválasztó kerékkel a szerszám fordulatszámát a munkadarab anyagához igazíthatja.
♦
Állítsa a kereket (3) a kívánt állásba. Magas fordulatszámot fához, a közepes fordulatszámot furnérhoz
és szintetikus anyagokhoz, alacsony fordulatszámot
pedig akrilgyantához, nem-vasfémek csiszolásához
és festék eltávolításához használja.
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülések veszélyének
csökkentése végett olvassa el a kezelési
útmutatót.
Be- és kikapcsolás
♦
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű, ezért földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás feszültségének.
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki az egyik Вlack & Decker
szakszervizzel.
A készülék bekapcsolásához nyomja be az üzemi
kapcsolót (1).
A folyamatos működtetéshez nyomja le tartósüzem
kapcsolót (2), majd engedje fel az üzemi kapcsolót.
A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót. Ha a gép tartósüzemben működik, a kikapcsoláshoz nyomja meg ismét, majd engedje el
az üzemi kapcsolót.
Automatikus fékező rendszer
Ez a funkció mindaddig korlátozza a korong fordulatszámát, amíg az érintkezésbe nem kerül a munkadarabbal.
Amint a szerszám a munkadarabhoz ér, a korong eléri
normál üzemi fordulatszámát.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítő gomb
3. Fordulatszám előválasztó kerék
4. Porelszívó kimenet
5. Csiszolótányér
A porzsák ürítése
A porzsákot 10 percenként kell üríteni.
♦
Rázással ürítse ki a porzsákot.
Tanácsok az optimális használathoz (E ábra)
Összeszerelés
♦
♦
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki
van húzva a konnektorból.
♦
♦
A csiszolótányér felszerelése (A ábra)
♦
♦
Illessze be a porszívó tömlőjét (8) a porelvezető
kimenetbe (4).
A szerszám használata
Címkék a készüléken
♦
Helyezze a porzsákot (7) a porelvezető kimenet fölé
(4).
A levételhez csak húzza le a porzsákot a porelvezető
kimenetről.
Porszívó csatlakoztatása (D ábra)
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
♦
Nyomja a csiszolópapírt erősen és egyenletesen
a csiszolótányérra (5), meggyőződve arról, hogy
a papír furatai illeszkednek a talp furataihoz.
Helyezze a szerszámot egy asztalra a hajtótengelyével felfelé.
Tegye a csiszolótányért (5) az tengelyre.
Rögzítse a csiszolótányért a csavarokkal (6).
♦
Csiszolópapír behelyezése (B ábra)
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
csiszolópapír vagy tartozék nélkül.
6
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
Rendszeresen ellenőrizze a csiszolópapír állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
Mindig a fa erezetének irányában csiszoljon.
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele előtt extra finom csiszolópapírt
használjon.
Nagyon egyenetlen felületek simításakor és festékrétegek eltávolításakor először durva csiszolópapírt
használjon. Más felületeket először közepes finomságú csiszolópapírral csiszoljon. Mindkét esetben
fokozatosan térjen át finomabb csiszolólapra, hogy
sima legyen a megmunkált felület.
♦
A beszerezhető tartozékokkal kapcsolatban kérjen
tanácsot forgalmazójától.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Вlack & Decker és Piranha tartozékok magas minőségi
követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Csiszolótalp felülete
Súly
Karbantartás
Az Ön készülékét minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
VAC
W
min-1
mm
kg
KA191E/FS4000ROS/
XTA90EK
3-as típus
230
480
4 000 – 12 000
ø 125
2,47
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 86 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény szint (LWA) 97 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) 6,94 m/s2, toleranciafaktor
(K) 1,5 m/s2
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban
és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 5 A.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KA191E/FS4000ROS/XTA90EK
A Вlack & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
Környezetvédelem
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
További tájékoztatásért forduljon a Вlack & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozását és újbóli felhasználását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszenynyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Вlack & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013/04/02
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor. A Вlack & Decker lehetőséget biztosít a Вlack & Decker termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk
végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe,
ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
7
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Вlack & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Вlack & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com. Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Вlack & Decker termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Вlack & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00243923 - 13-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising