DW716 | Black&Decker DW716 MITRE SAW instruction manual

599111-33 SK
DW716
2
3
4
5
7
14
52
51
54
53
55
I2
J1
48
14
20
57
54
56
55
58
J2
J3
48
59
57
56
58
J4
J5
61
1
12
1
60
53
K
J6
6
5
2
3
4
38
M
L
45
30
7
3
N
O1
O2
P1
A
P2
Q1
7
Q2
Q3
8
POKOSOVÁ PÍLA
DW716/DW716E
Výsledná hĺbka pri maximálnej
Blahoželáme!
šírke rezu 203 mm
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
šírke rezu 168 mm
Hmotnosť
DW716 DW716E
230
Príkon
W 1,600
1,600
Priemer rezného kotúča
mm 305
Priemer upínacieho otvoru kotúča mm 30
Hrúbka pílového kotúča
Max. otáčky pílového kotúča
mm 1,8
min-1 3,600
Náradie 230 V
1,8
- 3,600
Max. hĺbka rezu pri 45°
mm 144
144
Max. hĺbka rezu pri 90°
mm 85
85
mm 56
56
Pokos (max. poloha)
Sklon (max. poloha)
ľavý 50°
50°
Obsah balenia
50°
ľavý 50°
50°
pravý 50°
50°
mm 190
190
Balenie obsahuje:
1 Pokosovú pílu
1 Kľúč na pílový kotúč
1 Pílový kotúč
1 Prachové vrecúško
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
mm 72
72
mm 133
133
mm 72
72
mm 134
134
mm 72
72
mm 190
190
mm 47
47
mm 190
190
Výsledná šírka pri maximálnej
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 203 mm
•
Ľavý pokos 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 85 mm
•
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 142 mm
Pravý pokos 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 85 mm
Pokosová píla DW716/DW716E je určená
na profesionálne použitie a na rezanie dreva,
drevených materiálov, hliníka a plastových
materiálov. Píla je schopná bezpečne vykonávať
vysoko kvalitné rezy, pokosové rezy a iné
špeciálne uhlové rezy s vysokou presnosťou.
Ľavý sklon 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 56 mm
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 203 mm
Pravý sklon 45°
Výsledná šírka pri maximálnej
hĺbke rezu 40 mm
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A1 - A7)
Výsledná hĺbka pri maximálnej
šírke rezu 144 mm
10 A v napájacej sieti
pravý 50°
Pokos 0°
hĺbke rezu 85 mm
20.0
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Max. hĺbka šikmého rezu
v polohe 45°
kg 20.0
< 10,0
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
1,900
203
s < 10,0
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
30
mm 203
23
Poistky:
305
Max. hĺbka rezu pri 90°
mm 23
Čas automatického zastavenia
Technické údaje
V 230
30
Výsledná hĺbka pri maximálnej
pílového kotúča
Napájacie napätie
mm 30
Pri 31.62° pokosu a 33.85° sklonu
9
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Použitie predlžovacieho kábla
Vypínač
Pohyblivý spodný ochranný kryt pílového
kotúča
Doraz na ľavej strane
Nastavovací prvok uhla rezu
Tlačidlo poistky prvku pre nastavenie uhla
Uhlová stupnica
Doraz na pravej strane
Výrez pre pílový kotúč
Prepravná rukoväť
Manipulačná rukoväť
Páka na uvoľnenie poistky hlavy
Elektronický otočný regulátor otáčok
(DW716E)
Aretácia vretena
Svorka na nastavenie pokosových rezov
Meradlo šikmých rezov
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia navinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
Nastavenie
Pred vykonávaním montáže vždy
odpojte náradie od siete.
Vybalenie (obr. B)
•
•
A2
16
17
18
19
20
21
22
23
•
Odvádzač pilín
Pevný horný kryt pílového kotúča
Poistný čap hlavy
Zarážka nastavenia zvislej polohy
Poistný čap zrušenia pravostranného sklonu
Kľúč na pílový kotúč
Prelis
Otvory pre upevnenie píly
Uchopením za prenášaciu rukoväť (9)
vytiahnete pílu von z obalu.
Stlačte prevádzkovú rukoväť (10) dole
a vytiahnite poistný čap (18), ako je
zobrazené na obrázku.
Uvoľnite držiak a opatrne nadvihnite
rameno píly až do maximálnej výšky.
Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. C)
•
A3
24 Vak na prach
Doplnkové príslušenstvo
A4
25 Výsuvný držiak obrobku
A5
26 Nastaviteľná dĺžková zarážka
A6
27 Svorka obrobku
•
A7
28 LASER
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
•
Vaša píla DEWALT je vybavená dvojitou
izoláciou v súlade s normou EN 61029;
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením.
10
Otvory (8) v základni píly, slúžia na
upevnenie píly k pracovnému stolu. Dva
rôzne priemery otvorov, umožňujú použiť
rôzne druhy upevňovacích skrutiek. Podľa
vášho uváženia, použite pre upevnenie píly
otvor s priemerom, ktorý najlepšie vyhovuje
typu skrutky. Nie je nutné použiť oba otvory.
Dbajte na to, aby bola píla pevne ukotvená.
Pre zrýchlenie upevňovacieho procesu
a zjednodušenie prenášania píly z miesta
na miesto, je možné pílu trvalo upevniť
na dosku alebo preglejku so silou 12.5 mm
alebo viac a dosku pripevniť na pracovný
stôl. V prípade prepravy píly na iné miesto,
odmontujte dosku s pílou a na pracovnom
mieste dosku opäť jednoducho upevnite.
Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na to,
aby upevňovacie skrutky neprešli cez
dosku / preglejku. Spodná strana dosky
musí byť bez nerovností, aby dokonale
priľahla na pracovný stôl. Pri upevňovaní
dosky na pracovný stôl, upevnite dosku len
v miestach, kde je priskrutkovaná základňa
píly na dosku. Upevnenie na iných miestach,
môže narušiť bezchybnú funkciu píly.
Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo
miesto, na ktorom bude píla používaná, musí
byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam
pri rezaní. Ak nie je píla dokonale upevnená
a dochádza ku kývaniu píly, vložte pod
jednu nôžku píly klin a pílu upevnite tak,
aby základňa dokonale sedela na doske
alebo na pracovnom mieste.
Nikdy nestláčajte zámku hriadeľa ak sa
pílový kotúč otáča. Po inštalácii pílového
kotúča sa uistite, či je ochranný kryt
dole a či je jeho skrutka je bezpečne
utiahnutá.
Nasadenie pílového kotúča (obr. D1 - D5)
•
•
•
Stlačte hlavnú poistku (11) a uvoľnite ochranný
kryt pílového kotúča (2). Potom nadvihnite
ochranný kryt kotúča čo najviac je možné.
Skrutkovacou násadou (29) osadenou na konci
dodaného kľúča na pílový kotúč (21) povoľte
dostatočne skrutku (30) konzoly ochranného
krytu, aby dielec so šikmým rohom (31)
prechádzal medzi hlavou skrutky a ochranným
krytom. Tým bude umožnený dostatočný zdvih
držiaka krytu (32) aby bola sprístupnená
poistná skrutka pílového kotúča (33).
So spodným ochranným krytom pridržaným
vo zdvihnutej polohe skrutkou (30) stlačte
jednou rukou poistné tlačidlo hriadeľa (13)
a druhou rukou pomocou dodaného kľúča (21)
povoľte otáčaním v smere chodu hodinových
ručičiek z ľavej strany zaskrutkovanú skrutku
pílového kotúča (33).
Nastavenie
Pred vykonávaním nastavenia vždy
odpojte pílu od siete.
Vaša pokosová píla bola presne nastavená
už vo výrobe. Ak je nutné vykonať opätovné
nastavenie vďaka doprave a prenášaniu alebo
z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako raz
pílu nastavíte, malo by toto presné nastavenie
zostať zachované.
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k dorazu (obr. E1 - E3)
•
Zámku hriadeľa použijete nasledovne:
stlačíte tlačidlo tak, ako je znázornené
na obrázku a hriadeľom budete otáčať
ak poistka hriadeľa nezaskočí. Pri
odskrutkovávaní upevňovacej skrutky,
držte stlačené tlačidlo zámky hriadeľa
(obr. D4).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte poistnú skrutku pílového kotúča
(33) a vonkajšiu objímku hriadeľa (34).
Pílový kotúč (35) nasaďte na výstupok
(36) nachádzajúci sa na vnútornej objímke
hriadeľa (37) a uistite sa, či ozubenie
spodného okraja pílového kotúča smeruje
smerom k zadnej časti píly (smerom od
obsluhy).
Nasaďte späť vonkajšiu objímku hriadeľa
(34).
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek súčasne s pridržaným zapadnutým
poistným tlačidlom hriadeľa druhou rukou
poistnú skrutku pílového kotúča (33)
dotiahnite.
Držiak krytu (32) presuňte smerom dole tak,
aby bol dielec so zošikmeným rohom (31)
pod hlavou skrutky konzoly ochranného
krytu (30).
Túto skrutku dotiahnite.
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4)
a nadvihnite tlačidlo nastavenia uhla rezu
(5) a uvoľnite rameno pokosu (38).
Posuňte celý stôl tak, aby sa ukazovateľ
nastavenia zhodoval s hodnotou 0°
na uhlovej stupnici.
Skrutku nedoťahujte.
Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie
takmer zapadalo do výrezu (39).
Uhlomer (40) priložte oproti ľavej strane
dorazu (3) a pílového kotúča (35) (obr E3).
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov
ozubenia.
•
•
•
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Povoľte skrutky (41) a posuňte stôl
s uhlovou stupnicou smerom doprava alebo
doľava tak, aby pílový kotúč a vodiaci doraz
zvierali uhol (90°), merané uhlomerom.
Dotiahnite skrutky (41). V tejto časti
nevenujte ešte pozornosť odčítaniu
ukazovateľa pokosu.
Nastavenie ukazovateľa pokosu (obr. E1,
E2 a F)
•
•
11
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4)
a nadvihnite tlačidlo nastavenia uhla rezu
(5) a uvoľnite rameno pokosu (38).
Posuňte celý stôl tak, aby sa ukazovateľ
nastavenia (42) zhodoval s hodnotou 0° na
uhlovej stupnici, ako je zobrazené na obr. F.
•
•
S povolenou skrutkou na nastavenie
pokosu pootáčajte ramenom pokosu okolo
nuly a ponechajte západku nastavenia
pokosu zaskočiť na miesto.
Sledujte ukazovateľ nastavenia (42)
a uhlovú stupnicu (6) cez priezor (43).
Ak ukazovateľ neukazuje presne nulovú
polohu, povoľte skrutku (45), posuňte
výlisok z plastu (44) tak, aby bol ukazovateľ
presne na 0° a skrutku naspäť pritiahnite.
Nastavenie pravítka (obr. I1 a I2)
Hornú časť dorazu je možné nastaviť na
vytvorenie vôle, aby bolo možné vykonať plný
sklon píly 50° vľavo aj vpravo. Vodidlo (3)
nastavíte nasledovne:
• Povoľte rukoväť z plastu (50) a vodidlo
presuňte doprava.
• Vykonajte s vypnutou pílou chod naprázdno
a skontrolujte si vôľu. Nastavte doraz tak,
aby bol čo najbližšie k pílovému kotúču
a bola tak zaistená maximálna podpora
pri vedení obrobku bez ovplyvňovania
pohybom ramena hore a dole.
• Upínaciu skrutku bezpečne pritiahnite.
Pravý doraz (7) nastavíte nasledovne:
• Povoľte rukoväť z plastu (51) a doraz
presuňte doprava.
• Pokračujte spôsobom uvedeným pre
nastavenie ľavého vodidla.
Zámka nastavenia uhla rezu/aretačná tyč
(obr. G)
Ak je možné posúvať so základňou píly pri
uzamknutej zámke nastavenia uhla rezu (4),
je nutné nastaviť zámku nastavenia uhla rezu/
aretačnú tyč (54).
• Uvoľnite nastavovací prvok uhla rezu (4).
• Pomocou dodaného kľúča pre skrutky
s hlavou s vnútorným šesťhranom uvoľnite
skrutku (46).
• Pomocou skrutkovača úplne dotiahnite
rameno zámky/aretácie pokosu (47). Potom
rameno o štvrť otáčky povoľte.
• Uistite sa, že nie je možné s otočným stolom
pohybovať, ak je nastavovací prvok uhla
rezu (4) uzamknutý.
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (46).
Vodiaca drážka dorazu (52) sa môže
zanášať pilinami. Na prečistenie drážky
použite špajľu alebo piliny vyfúknite
vzduchovým prúdom nízkeho tlaku.
Zrušenie zámky pravostranného sklonu
(obr. H1)
Zámka pravostranného sklonu uľahčuje
nastavenie pílového kotúča do zvislej polohy.
• Zámku pravostranného sklonu zrušíte tak, že
vytiahnete poistný čap zrušenia pravostranného
sklonu (20) a pootočíte ho o pol otáčky tak, aby
zostal v tejto polohe zaistený.
• Zámku opäť aktivujete pootočením čapu
o pol otáčky a jeho vrátením do pôvodnej
polohy. Zámka opäť zaskočí hneď ako bude
pílový kotúč v zvislej polohe.
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k dorazu (obr. H1 - H4)
•
•
•
•
Uvoľnite upínaciu rukoväť pravítka (14).
Zatlačte hlavu píly vpravo, aby ste presne
zaistili jej zvislú polohu a pritiahnite upínaciu
rukoväť na nastavenie uhla.
Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie
takmer zapadalo do výrezu (39).
Uhlomerom (40) nastavte nulový uhol
pokosu pílového kotúča (35) (obr. H2).
Kontrola a nastavenie uhla sklonu (obr. I1,
I2 a J1 - J6)
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov
ozubenia.
•
•
•
Kontrola a nastavenie uhla ľavého sklonu
• Povoľte upínaciu skrutku (50) ľavostranného
dorazu a hornú časť ľavého bočného
dorazu presuňte čo najviac vľavo.
• Povoľte rukoväť upnutia pokosu (14) a so
zarážkou nastaveného prechodného uhla (53)
pootočenou stranou presuňte rameno píly vľavo
až bude uhlová zarážka (54) oproti zarážke
sklonu (55). Toto je poloha sklonu 45°.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Zaskrutkujte skrutku uhlovej zarážky
podľa potreby dovnútra alebo von, až
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
O niekoľko otáčok uvoľnite rukoväť
upnutia pokosu (14) a zaskrutkujte alebo
vyskrutkujte nastavovaciu dorazovú skrutku
zvislej polohy (19) tak, aby bol pílový kotúč
v kolmej polohe (90°) vzhľadom k stolu.
Preveďte kontrolu pomocou uhlomera.
Ak ukazovateľ sklonu (48) neukazuje nulovú
polohu na meradle sklonu (15), povoľte
poistnú skrutku ukazovateľa (49) a podľa
potreby ukazovateľ posuňte obr. I3.
12
•
bude ukazovateľ (48) udávať polohu 45°
s uhlovou zarážkou zotrvávajúcou v polohe
oproti zarážke sklonu.
Pre dosiahnutia uhla 50°, povoľte skrutku
uhlovej zarážky a túto zarážku vysuňte von
tak, aby bolo možné rameno píly posunúť
do požadovanej polohy.
•
Ak je vyžadovaná úprava, postupujte tak
ako bolo uvedené pre uhol ľavostranného
sklonu.
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
Kontrola a nastavenie uhla pravého sklonu
• Povoľte upínaciu skrutku (51) pravostranného
vodidla a hornú časť pravého bočného
dorazu presuňte čo najviac vpravo.
• Vytiahnutím poistného čapu zrušenie
pravostranného sklonu (20) zrušte zámku
pravostranného sklonu.
• Povoľte rukoväť upnutia pokosu (14) a so
zarážkou nastaveného prechodného uhla
(56) pootočenou stranou presuňte rameno
píly vpravo až bude uhlová zarážka (57)
oproti zarážke sklonu (58). Toto je poloha
sklonu 45°.
• Ak je vyžadovaná úprava, postupujte tak
ako bolo uvedené pre uhol ľavostranného
sklonu.
Pred začatím prevádzky:
• Vždy nainštalujte zodpovedajúci
pílový kotúč. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče.
Maximálne otáčky píly nesmú prekročiť
maximálne povolené otáčky pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
• Dbajte na to, aby pílový kotúč vždy rezal
voľne. Na náradie príliš netlačte.
• Pred začatím rezania počkajte, kým motor
píly nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
• Obrobok si upnite.
• Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva
a mnoho neželezných materiálov, tieto
pokyny sa týkajú len rezania dreva.
Rovnaký postup je aplikovaný na iné materiály.
Nerežte s touto pílou železné materiály (železo
a oceľ), vláknité spojivo alebo murivo!
• Používajte výrez pre pílový kotúč. Ak je
výrez pre pílový kotúč širší ako 10 mm,
s pílou nepracujte.
Kontrola a nastavenie prechodného uhla
sklonu (obr. J5 a J6)
Prechodný uhol sklonu je prednastavený na
hodnotu 33.85°, aby bolo povolené rýchle
nastavenie tvarových rezov. Kontrola a nastavenie
ľavostranného prechodného uhla sklonu:
• Rameno píly nastavte na ľavostranný
uhol.
• So zarážkou nastaveného prechodného
uhla (56) vo svojej polohe presuňte rameno
píly vľavo, až bude uhlová zarážka (59)
oproti zarážke nastaveného prechodového
uhla. Toto je poloha sklonu 33.85°.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Zaskrutkujte skrutku uhlovej zarážky podľa
potreby dovnútra alebo von, až bude
ukazovateľ (48) udávať polohu 33.85°
s uhlovou zarážkou zotrvávajúcou v polohe
oproti pomocnej zarážke nastaveného uhla.
Kontrola a nastavenie pravostranného
prechodného uhla sklonu:
• Rameno píly nastavte na pravostranný
uhol.
• So zarážkou nastaveného prechodného
uhla (53) vo svojej polohe presuňte rameno
píly vpravo, až bude uhlová zarážka (60)
oproti zarážke nastaveného prechodového
uhla. Toto je poloha sklonu 33.85°.
Zapnutie a vypnutie (obr. K)
Otvor (61) v spúšťacom mechanizme je určený
na vloženie zámku, aby bolo možné spínač
uzamknúť.
•
•
Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač (1).
Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
DW716E - Nastavenie premenlivých otáčok
(obr. K)
Gombík na reguláciu otáčok (12) je možné použiť
na nastavenie požadovaného rozsahu rýchlosti.
• Otočte gombíkom regulácie otáčok (12)
do požadovanej polohy, ktorá je číselne
označená.
• Vysokú rýchlosť používajte na rezanie
mäkkých materiálov ako je drevo. Pre
rezanie kovu používajte nízku rýchlosť.
13
Ľavostranné skosenie rezu
• Posuňte hornú časť vodidla na ľavej strane
(3) čo najviac doľava. Povoľte rukoväť upnutia
pokosu (14) a nastavte podľa potreby pokos.
• Rukoväť upnutia pokosu (14) pevne
dotiahnite.
• Ďalej pokračujte spôsobom popísaným
v časti pre rezanie zvislých priamych rezov.
Základné rezy
Zvislý priamy rez (obr. A1, A2 a L)
•
•
•
•
•
•
•
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4)
a nadvihnite tlačidlo nastavenia uhla rezu
(5) a uvoľnite rameno pokosu (38).
Nechajte západku nastavenia uhla
zapadnúť do polohy 0° a poistnú skrutku
na nastavenie uhla dotiahnite.
Dosku, ktorú budete rezať, oprite o doraz
(3 a 7).
Uchopte prevádzkovú rukoväť (10) ramena
píly a stlačte poistné tlačidlo píly (11).
Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač (1).
Postupne znižujte pílu a vykonajte rez.
Pre dokončenie rezu a úplné oddelenie
materiálu je nutné, aby pílový kotúč skončil
až v záreze v pracovnom stole (8).
Po dokončení rezu uvoľnite stlačenie
vypínača a počkajte, až sa pílový kotúč
úplne zastaví. Až potom vráťte hlavu do
hornej pokojovej polohy.
Pravostranné skosenie rezu
• Posuňte hornú časť vodidla na pravej strane
(7) čo najviac vpravo. Povoľte rukoväť
upnutia pokosu (14) a vytiahnite poistný čap
zrušenia pravostranného sklonu (20), potom
nastavte uhol sklonu podľa potreby.
• Rukoväť upnutia pokosu (14) pevne
dotiahnite.
• Ďalej pokračujte spôsobom popísaným
v časti pre rezanie zvislých priamych rezov.
Kvalita rezu
Kvalita a čistota rezu závisí na mnohých
faktoroch a na rezanom materiáli. Najvyššiu
kvalitu rezu (rezanie tvarových obkladacích
prvkov) dosiahnete pri použití karbidového kotúča
so 60 zubami. Rovnomerný a pomalý posuv píly
pri rezaní, taktiež zvyšuje kvalitu rezu.
Zvislý priamy rez (obr. A1, A2 a M)
•
•
•
Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4)
a nadvihnite tlačidlo nastavenia uhla rezu
(5) a uvoľnite rameno pokosu (38). Posuňte
hlavu píly do požadovaného uhla smerom
doľava alebo doprava. Uhlová západka
automaticky zaskočí v polohách 10°, 15°,
22.5°, 31.62° a 45°. Ak je vyžadovaný uhol
medzi týmito polohami alebo uhol 50°,
pevne pridržte pílovú hlavu a zaistite ju
pritiahnutím nastavovacej skrutky pokosu.
Pred rezaním zaistite, aby bola skrutka
pevne dotiahnutá.
Ďalej pokračujte spôsobom popísaným
v časti pre rezanie zvislých priamych rezov.
Dbajte na to, aby sa materiál počas rezania
nechvel alebo aby sa nepohyboval;
obrobok vždy riadne upevnite. Pred
zdvihnutím ramena píly, počkajte až
sa píla úplne zastaví. Ak dochádza
k ostrapkaniu zadnej časti rezu, nalepte
na dielec v mieste rezu lepiacu pásku.
Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po
skončení rezu pásku opatrne odlepte.
Postoj a poloha rúk pri rezaní
Správna poloha rúk a správny postoj uľahčuje
prácu, spresňuje rezanie a zvyšuje kvalitu rezu.
• Nikdy neukladajte ruky do blízkosti rezu.
• Medzi rukami a pílovým kotúčom udržujte
bezpečnú vzdialenosť, aspoň 150 mm.
• Obrobok pevne držte a opierajte o vodiaci
doraz.
Ruky udržujte v bezpečnej vzdialenosti
a polohe, kým nie je píla vypnutá a pílový
kotúč sa úplne nezastavil.
• Bez zapnutia píly a pred vlastným vykonaním
rezu, vždy skontrolujte dráhu píly. Uistite sa,
že píla voľne prechádza medzi vodiacimi
dorazmi.
• Pri práci ruky neprekrižujte.
• Stojte bezpečne na podlahe oboma nohami.
Ak vykonávate skosenie konca
dreveného obrobku s malým odrezkom,
umiestnite obrobok tak, aby bol odrezok
na tej strane pílového kotúča, kde kotúč
zviera s vodidlom väčší uhol: napr. ľavý
pokos, odrezávanie doprava - pravý
pokos, odrezávanie vľavo.
Šikmé rezy (obr. A1, A2 a N)
Uhol rezania je možné nastaviť od 50° vľavo
až po 50° vpravo a rez môže byť vykonaný
s otočným stolom nastaveným od nuly po
maximálne natočenie 50° vľavo alebo vpravo.
14
•
•
Obrázky (O1 a O2) platia pre projekty / výrobky so
štyrmi stranami. Pri spájaní výrobkov s viacerými
stranami je potrebné zmeniť nastavenie uhla alebo
sklonu rezu. Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť
uhlov pre rôzne výrobky s rôznym počtom strán
za predpokladu, že sú všetky strany rovnaké. Pre
výrobky s iným počtom strán, ktoré nie sú uvedené
v tabuľke, vydeľte 180° počtom strán a zistíte
hodnotu nastavenia uhla alebo sklonu píly.
Udržujte rovnováhu.
Pri pohybe ramena píly smerom doprava
alebo doľava, pohybujte telom v rovnakom
smere ako rameno píly. Stojte bezpečne na
pravej alebo ľavej strane píly.
Pri rezaní podľa rysky, sledujte rysku na
dielci vo výrezoch na ochrannom kryte.
Upevnenie obrobku (obr. A5)
•
•
Ak je to možné, upevnite obrobok k základni
píly.
Najlepšie výsledky dosiahnete použitím
svorky (33) určenej na použitie s vašou
pílou. Ak je to možné, upevnite obrobok
k vodidlu píly. Obrobok je možné upevniť
na ktorúkoľvek stranu píly; svorku upevnite
na rovný povrch vodiaceho dorazu.
Počet strán
4
5
6
7
8
9
10
Vždy používajte upevňovacie svorky pri
rezaní mäkkých, ľahkých kovov.
Kombinovaný pokos (obr. P1 a P2)
Kombinovaný pokos je rez pod dvoma uhlami
súčasne, uhlom (obr. O1) a pokosom (obr. O2).
Tieto rezy sa používajú na spájanie dielcov,
ktoré majú rôzne naklonené strany, ako je
zobrazené na obr. P1.
Podpera dlhších obrobkov (obr. A3)
•
•
Uhol alebo sklon
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Dlhé obrobky je nutné vždy pred rezaním
podložiť a upevniť.
Používajte predlžovaciu podperu pre dlhé
dielce (31) pre predĺženie stola píly (podperu
je možné zakúpiť u autorizovaného dílera).
Vždy používajte dostupné podpery na
podoprenie a upevnenie dlhých obrobkov,
aby ste zabránili pádu obrobku alebo úrazu.
Ak sa pri jednotlivých rezoch uhly líšia,
skontrolujte, či sú upínacie skrutky
nastavenia jednotlivých uhlov pevne
dotiahnuté.
Po akejkoľvek zmene sklonu alebo pokosu
musia byť tieto skrutky dotiahnuté.
Tvarové rámy, šablóny a ďalšie štvorstranné
projekty (obr. O1 a O2)
•
Tvarové lišty a rámy
Pred rezaním tvarových obkladacích líšt
a rámov, si najskôr vyskúšajte na kúskoch
dreva spôsob rezania, kým si nie ste istí, že
prácu bez problémov zvládnete. Vaša píla je
výborným náradím na orezávanie hrán tak, ako
je znázornené na obr. O1. Zobrazený spoj bol
vytvorený pomocou oboch zošikmení.
•
- Nastavenie šikmých rezov
Uhol sklonu rezu je nastavený na 45°. Výsledný
spoj zviera uhol 90°.
Rameno uhla rezu je nastavené a uzamknuté
v nulovej polohe. Rezaný kus je položený širšou
stranou na stôl píly a užšou stranou sa opiera
o vodiaci doraz.
•
•
- Nastavenie pokosových rezov
Rovnaký rez môže byť vykonaný po nastavení
píly na vykonávanie pokosových rezov. Rezaný
kus sa v tomto prípade opiera širšou stranou
o vodiaci doraz.
15
Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže pri voľbe
správneho nastavenia uhlov a sklonov pri
najbežnejších kombinovaných uhlových rezoch.
Najskôr zvoľte požadovaný uhol dielca „A” (obr.
P2). Potom odčítajte výsledný uhol na správnom
oblúku v tabuľke. Z tohto bodu hľadajte v tabuľke
priamo dole presný uhol sklonu a priamo naprieč
nájdete presný pokos.
Nastavte vašu pílu na predpísané uhly
a vykonajte niekoľko skúšobných rezov.
Skúste si, či budú k sebe jednotlivé dielce
lícovať.
Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi
stranami s vonkajším uhlom 25° (uhol „A”) (obr.
P2), použite horný oblúk v tabuľke. Na oblúku
nájdete hodnotu uhla 25°. Sledujte na každej
strane vodorovnú rôznobežku a dostanete
nastavenie pokosu píly (23°). Podobným
spôsobom, sledovaním zvislej rôznobežky
hore či dole dostanete nastavenie uhla sklonu
píly (40°). Vždy spravte niekoľko rezov na
odrezkoch pre kontrolu nastavenia píly.
Vernierova stupnica (obr. Q1 - Q3)
•
ČTVERCOVÝ
VÝROBEK
VÝROBEK
O 6 STRANÁCH
VÝROBEK
O 8 STRANÁCH
Rezanie základných líšt
Rezanie základných líšt sa prevádza pod uhlom
sklonu 45°.
•
ÚHEL JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ/STRAN VÝROBKU (ÚHEL“A“)
NASTAVTE TENTO POKOSOVÝ ÚHEL NA PILE
Píla je vybavená vernierovou stupnicou,
zvyšujúcou presnosť nastavenia uhlov rezu.
Na presné nastavenia uhlov (1/4°, 1/2°,
3/4°) použite vernierovu stupnicu nastavenia
najbližších hodnôt 1/4° (15 minút). Pri používaní
vernierovej stupnice sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi.
Príklad: Nastavte uhol rezu na hodnotu
241/4° doprava.
• Vypnite pílu
• Nastavte uhol na najbližšiu celú hodnotu
stupňa. Prostredná ryska na vernierovej
stupnici sa musí zhodovať s ryskou
označujúcou celú hodnotu stupňa na
stupnici obr. Q1. Prezrite si pozorne obr. Q2;
ukážka nastavenia je pre 24° pravý pokos.
•
•
Pred vykonaním akéhokoľvek rezu si ho
skúste na nečisto bez zapnutej píly.
Všetky rezy sa robia tak, že zadnú stranu
lišty položíme na plocho na pílu.
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si ľavý bok rezu.
-
Pravý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si ľavý bok rezu.
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok rezu.
NASTAVTE TENTO ÚHEL SKLONU NA PILE
•
Posúvanie stupnice pri nastavení ľavého
pokosu:
- posunutím stupnice smerom doľava,
zväčšite uhol nastavenia tak, až sa
stredná ryska na vernierovej stupnici,
kryje s najbližšou hodnotou uhla na
klasickej stupnici.
- posunutím stupnice smerom doprava,
zmenšite uhol nastavenia tak, až sa
stredná ryska na vernierovej stupnici,
kryje s najbližšou hodnotou uhla na
klasickej stupnici.
Pre ďalšie, presnejšie nastavenie 1/4°
pritlačte na zámku stupnice a opatrne
posuňte stupnicou doprava, až kým sa
označenie 1/4° na vernierovej stupnici kryje
s najbližšou ryskou na klasickej stupnici
nastavenia uhla rezu.
V našom prípade má najbližšia ryska
hodnotu 25°. Obr. Q3 zobrazuje konečné
nastavenie hodnoty 241/4° - pravý pokos.
-
Pravý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok rezu.
Rezanie čela lišty
Posúvanie stupnice pri nastavení pravého
pokosu:
- posunutím stupnice smerom doprava,
zväčšite uhol nastavenia tak, až sa
stredná ryska na vernierovej stupnici,
kryje s najbližšou hodnotou uhla na
klasickej stupnici.
- posunutím stupnice smerom doľava,
zmenšite uhol nastavenia tak, až sa
stredná ryska na vernierovej stupnici,
kryje s najbližšou hodnotou uhla na
klasickej stupnici.
Rezanie čela lišty sa robí v kombinovanom
pokose. Pre dosiahnutie extrémnej presnosti má
vaša píla prednastavené uhly v polohách 31,62°
pokos a 33,85° uhol. Tieto polohy sú štandardné
pre čelá líšt s uhlami 52° hore a 38° dole.
•
•
16
Pred konečným rezom si spravte testovací
rez na odrezku materiálu.
Všetky rezy sa robia s ľavým skosením
a so zadnou stranou lišty položenou oproti
základni.
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• Horná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vpravo.
• Uložte si ľavý bok rezu.
napätie
prúd
reakčný čas
vypínací prúd
-
DI istič musí vyhovovať nasledujúcim
špecifikáciám a požiadavkám:
DIN VDE 0661
napätie
230 V
prúd
16 A
vypínací prúd
30 mA
vypnutie všetkých pólov
L+N+PE
PE monitorovanie
nízkonapäťová priepust.
Pravý bok
• Spodná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vľavo.
• Uložte si ľavý bok rezu.
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• Spodná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vľavo.
• Uložte si pravý bok rezu.
-
Doplnkové príslušenstvo
Pravý bok
• Horná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vpravo.
• Uložte si pravý bok rezu.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Preprava (obr. B)
Odsávanie prachu (obr. A2 a A6)
•
•
Píla je vybavená prepravnou rukoväťou (9)
pre pohodlný prenos a transport píly, ktorá sa
nachádza na hornej strane ramena píly.
• Pri prenášaní píly sklopte rameno a stlačte
dole poistný čap hlavy (18).
• Na prenášanie píly používajte vždy
prepravnú rukoväť (9) alebo prelis (22)
zobrazený na obr. B.
Vak na zbieranie prachu (24) pripevnite do
odvádzača pilín (16).
Vždy keď je to možné, pripojte k píle odsávacie
zariadenie zodpovedajúce príslušným
predpisom, ktoré sa týkajú emisií prachu.
Pílové listy
Na dosiahnutie uvedených výkonov používajte
vždy pílové kotúče 305 mm s otvorom pre
hriadeľ 30 mm.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Rezanie mäkkých, ľahkých kovov
Pri rezaní neželezných kovov je náradie možné
používať len v režime pokosových rezov.
Neodporúčame vykonávať šikmé rezy alebo
kombinované rezy, vyžadujúce nastavenie oboch
uhlov zároveň. Píla nie je určená pre rezanie železa
a iných tvrdých kovov. Vždy používajte upevňovacie
svorky pri rezaní mäkkých, ľahkých kovov.
•
•
•
•
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Pred rezaním sa uistite, či je obrobok riadne
upevnený.
Na rezanie ľahkých kovov, používajte len
pílové kotúče, určené pre rezanie mäkkých
ľahkých kovov.
Používajte len vhodné mazivo v spreji alebo
vosk. Nepoužívajte chladiace a mazacie
emulzie alebo podobné mazacie prostriedky.
Pre zníženie rizika úrazu, spôsobené odlietajúcimi
kovovými pilinami, zapojte medzi pílu a elektrickú
zásuvku prepínač FI alebo istič DI.
•
•
Pravidelne čistite vrchný pracovný stôl.
Pravidelne čistite systém na odsávanie
prachu.
Vyvarujte sa pri vykonávaní údržby píly
použitiu čistiacich prostriedkov alebo
mazív. Zvlášť spreje a aerosólové
čistiace prostriedky môžu chemicky
poškodiť plastový ochranný kryt.
FI prepínač musí vyhovovať nasledujúcim
špecifikáciám a požiadavkám:
17
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní stacionárneho elektrického
náradia dodržujte vždy bezpečnostné
predpisy platné vo Vašej krajine, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom alebo
riziko iného poranenia. Pred použitím tohto
výrobku si riadne preštudujte celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné
ďalšie použitie.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Všeobecné pokyny
1
2
3
4
5
6
18
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na pracovné prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite
si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy
(250 - 300 luxov). Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru
alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých
alebo výbušných kvapalín a plynov.
Držte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti
náradia a aby sa dotýkali náradia alebo
napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev alebo šperky, pretože
by mohli byť zachytené pohyblivými časťami
náradia. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy. Ak pracujete vonku,
používajte, ak to bude možné gumené
rukavice a protišmykovú obuv.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít. Ak
sú tieto čiastočky horúce, používajte tiež vhodnú
pracovnú zásteru. Používajte vždy vhodnú
ochranu sluchu. Vždy noste ochrannú prilbu.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
7
8
9
10
11
12
13
14
Pri práci majte všetky potrebné nástroje
a náradie na dosah
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
Buďte pozorní
Pozorne sledujte priebeh pracovných
operácií. Premýšľajte. Náradie nepoužívajte,
ak ste unavení.
Upnite si riadne obrobok
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo
zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to
manipuláciu s náradím oboma rukami.
Pripojte si zariadenie na zachytávanie
prachu
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie.
Odpratanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prezrite a ak sú
poškodené, tak ich vymeňte. Ak používate
náradie vonku, používajte iba predlžovací
kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý je
aj takto označený.
Používajte iba vhodné náradie.
Použitie tohto náradia je popísané
v tomto návode. Nepoužívajte príliš slabé
násady alebo prídavné zariadenia pri
práci s výkonným náradím v ťažkých
podmienkach. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
v takom výkonnostnom rozsahu, na aký
bolo určené. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporučené v tomto
návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie a napájací
kábel starostlivo skontrolujte, či nie sú
poškodené. Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie
ochranných krytov a spínačov a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Uistite sa, či bude náradie riadne
pracovať a či bude riadne vykonávať určenú
funkciu. Ak je akákoľvek časť náradia
chybná alebo je poškodená, náradie
15
16
17
18
19
20
nepoužívajte. Ak nepracuje správne hlavný
vypínač, náradie nepoužívajte. Zničené
alebo inak poškodené dielce nechajte
vymeniť v značkovom servise DEWALT.
Nevykonávajte neodborné opravy sami.
Vypínajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, kým sa úplne
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred vykonávaním údržby vždy
odpojte napájací kábel.
Zabráňte nechcenému spusteniu
Pred pripojením napájacieho kábla k sieti
sa uistite, či je náradie vypnuté.
Nepoškodzujte napájací kábel
Nešklbte a neťahajte za kábel pri jeho
vyťahovaní zo zásuvky. Kábel ukladajte tak,
aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom a
bezchybnom technickom stave. Dodržujte
všetky pokyny na vykonávanie údržby a
na výmenu príslušenstva. Udržujte všetky
ovládacie prvky a rukoväte čisté, suché a
neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy
To t o n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t n ý m
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu DEWALT. Opravy by mali
byť vykonávané kvalifikovanými servisnými
mechanikmi s použitím originálnych
náhradných dielov. inak môže dôjsť
k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové
píly
•
•
•
19
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite,
či sú všetky uzavieracie kľuky a prídržné
svorky pritiahnuté.
Bez nainštalovaného ochranného krytu
s náradím nepracujte; taktiež s náradím
nepracujte, ak ochranný kryt nefunguje
alebo nie je riadne udržiavaný.
Nikdy nepoužívajte pílu bez ochranného
krytu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy nestrkajte ruky do oblasti ostria, ak
je píla pod napätím.
Nikdy sa nepokúšajte pílu rýchlo zastaviť
zablokovaním kotúča pomocou náradia
alebo iných prostriedkov zasunutím oproti
kotúču; takýmto spôsobom môže byť
spôsobený neúmyselne vážny úraz.
Skôr, než použijete akékoľvek príslušenstvo si
prečítajte návod na použitie. Nesprávne použitie
príslušenstva môže náradie poškodiť.
Pre rezaný druh materiálu zvoľte príslušný
pílový kotúč.
Dodržujte maximálnu rýchlosť vyznačenú
na pílovom kotúči. Pri manipulácii s pílovým
kotúčom používajte držiak alebo rukavice.
Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč
správne nasadený.
Skontrolujte, či sa kotúč otáča správnym
smerom. Dbajte na to, aby bol kotúč stále
ostrý. Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré majú
menší alebo väčší než odporúčaný priemer.
Parametre pílového kotúča sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba pílové
kotúče, ktoré sú špecifikované v tomto
návode a zodpovedajú norme EN 847-1.
Zvážte, či nebude vhodné použiť špeciálny
kotúč so zníženou hlučnosťou.
Nepoužívajte kotúče typu HSS.
Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
kotúče.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Pred zastavením píly, nadvihnite pílu nad
dielec a potom uvoľnite vypínač.
Pri vykonávaní pokosových rezov zaistite,
aby bolo rameno píly bezpečne upevnené.
Nevkliňujte nič do ventilátora, aby ste
pridržali hriadeľ motora.
Ochranný kryt píly sa pri poklesnutí ramena
automaticky zdvihne; po zdvihu ramena sa
opätovne automaticky nasunie na ostrie
pílového kotúča.
Ochranný kryt je možné ručne zdvihnúť,
ak nasadzujeme alebo odoberáme pílové
kotúče alebo ak vykonávame kontrolu píly.
Ochranný kryt nikdy rukou nezdvíhajte, ak
nie je píla vypnutá.
Udržujte poriadok v okolí píly bez zvyškov
materiálu, napríklad triesok a odrezkov.
Pravidelne kontrolujte, či sú vetracie štrbiny
motora čisté a bez zvyškov triesok.
Ak je ochranný kryt s drážkou opotrebovaný,
vymeňte ho.
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča odpojte stroj
od elektrického vedenia.
Nikdy nevykonávajte čistenie alebo
údržbu, ak je stroj ešte v chode a hlava sa
nenachádza v hornej pokojovej polohe.
Náradie podľa možnosti vždy upevnite
k pracovnému stolu.
Ak pre označenie línie rezu používate laser, uistite
sa, či podľa normy EN 60825-1:2001 zodpovedá
triede 2. Laserový žiarič nenahradzujte iným
typom. Ak je laserový prístroj poškodený, zverte
jeho opravu značkovému servisu.
V prednej časti ochranného krytu je kvôli
viditeľnosti pri rezaní mriežková clona.
Hoci mriežka výrazne znižuje množstvo
odlietajúcich zvyškov, v ochrannom kryte sú
otvory a ak sa cez ne pozeráte, mali by ste
mať vždy nasadené ochranné okuliare.
Ostatné riziká
Pri použití píl vznikajú nasledovné riziká:
- Poranenia spôsobené rotujúcimi časťami.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných
opatrení a používaniu ochranných pomôcok
sa nedajú tieto riziká celkom vylúčiť.
Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými
časťami otáčajúceho sa pílového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového
kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii s
ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
20
Prehlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
DW716/DW716E
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy a
nariadenia: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
86/188/EEC, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-2, EN 61000-3-3 a EN 61029-3.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
LpA (akustický tlak)
90,8 dB(A)
LWA (akustický výkon)
103,8 dB(A)
Meraná úroveň vibrácií (RMS)
< 2,5* m/s2
KpA (odchýlka akustického tlaku)
2,8 dB(A)
KWA (odchýlka akustického výkonu) 2,8 dB(A)
* nepresnosť merania podľa normy EN 12096: 0,4 m/s
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
21
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047826 - 17-07-2007
22
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
23
DW716E - - - - A
Motor
GEHRUNGSSÄGE 1
©
24
DW716E - - - - A
Tisch
GEHRUNGSSÄGE 1
©
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising