GL350 | Black&Decker GL350 STRING TRIMMER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
do użytku
przydomowego
505202-09 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GL280
GL301
GL315
GL350
2
3
4
POLSKI
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
narzędzie obiema rękami.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kosiarka żyłkowa Black & Decker jest przeznaczona
do koszenia trawy na brzegach trawników i w trudno
dostępnych miejscach. Elektronarzędzie to nie jest
przystosowane do celów profesjonalnych.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym, doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych
lub konserwacyjnych zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych!
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go w razie
wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Przedłużacz Black & Decker długości do 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie kosiarki
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj kosiarki.
Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych, niż
przewidziane przez producenta, np. ręcznej pilarki
tarczowej do ścinania pni drzew i gałęzi.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu. Nie używaj
jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj
o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie załączaj narzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały kosiarki.
Kontroluj kosiarkę pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź kosiarkę i kabel, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną pracę kosiarki,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane. Nie
używaj narzędzia, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie próbuj samemu ich naprawiać.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one
zostać pochwycone przez ruchome części kosiarki. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Zakładaj specjalne
słuchawki ochronne.
Wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego!
W razie nieużywania kosiarki, przed rozpoczęciem
wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy
wymianie narzędzia roboczego lub jakiegoś innego
elementu, zawsze wyjmuj wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda sieciowego.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia!
Nie przenoś kosiarki z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu narzędzia do sieci najpierw sprawdź,
czy jest ono wyłączone.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj kosiarki, gdy jesteś zmęczony.
Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie przenoś kosiarki za kabel ani nie używaj kabla
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
5
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
•
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
•
•
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
•
•
•
Naprawy:
Kosiarka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do
tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
•
Używaj kosiarki, zachowując wyprostowaną pozycję
i prowadząc żyłkę tnącą w pobliżu ziemi. Nigdy nie
załączaj kosiarki, gdy znajduje się w jakimś innym
położeniu.
Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiarkę.
Pamiętaj, że świeżo ścięta trawa jest wilgotna
i śliska.
Nie używaj kosiarki na stromych stokach. Koś wzdłuż
zbocza, a nigdy z góry na dół.
Nie przechodź przez ścieżki lub drogi żwirowe, gdy
kosiarka jest włączona.
Podczas pracy kosiarki nigdy nie dotykaj żyłki
tnącej.
Nie odkładaj kosiarki, dopóki żyłka tnąca całkowicie
się nie zatrzyma.
Stosuj tylko żyłki tnące właściwego rodzaju. Nigdy
nie używaj żyłek metalowych ani rybackich.
Nie dotykaj noża do przycinania żyłki.
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go
z dala od żyłki tnącej.
Nie zbliżaj rąk ani nóg do żyłki tnącej, zwłaszcza
przy załączaniu silnika.
Uwaga! Po wyłączeniu kosiarki szpula z żyłką obraca
się jeszcze przez jakiś czas.
Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi lub
niezałożonymi osłonami.
Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie
są zatkane resztkami skoszonej trawy.
Bezpieczeństwo elektryczne
Kosiarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy kosiarek
żyłkowych
Kosiarka ta jest oznaczona następującymi symbolami:
Opis kosiarki
•
•
Kosiarka ta składa się z niektórych lub ze wszystkich
wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Rękojeść
3. Odciążenie kabla
4. Przyłącze sieciowe
5. Rękojeść dodatkowa
6. Rura
7. Zaczepy do nawijania kabla
8. Przycisk ustalający
9. Osłona
10. Nóż do obcinania końca żyłki
11. Żyłka tnąca
12. Obudowa szpuli
13. Prowadnica do krawędzi
14. Głowica
Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne!
Osoby postronne i zwierzęta trzymaj
przynajmniej w odległości 6 m od miejsca
pracy.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu
ani wilgoci.
•
•
•
•
•
•
•
Zapoznaj się z elementami obsługi i zasadami
prawidłowego użytkowania kosiarki.
Używaj kosiarki tylko przy świetle dziennym lub
dobrym sztucznym oświetleniem.
Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy i przedłużacz,
czy nie jest uszkodzony lub zużyty. W razie
uszkodzenia kabla natychmiast odłącz go od
sieci. NIE DOTYKAJ KABLA, DOPÓKI JEST
PRZYŁĄCZONY DO SIECI.
Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym
kablem.
Dla ochrony stóp zakładaj solidne obuwie na
szorstkiej podeszwie lub buty z cholewami.
Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.
Przed użyciem kosiarki upewnij się, czy na terenie
koszenia nie ma patyków, kamieni, drutów i innych
obcych przedmiotów.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się,
czy kosiarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Mocowanie rury do głowicy (rys. A)
•
Prostokątny występ w rurze (6) zgraj z wycięciem
w głowicy (14).
•
Włóż rurę w głowicę i wsuń ją aż do zatrzaśnięcia.
Mocowanie rękojeści do rury (rys. B)
•
Kwadratowy występ na rurze (6) zgraj z wycięciem
w rękojeści (2).
•
Włóż rurę w rękojeść i wsuń ją aż do zatrzaśnięcia.
6
Mocowanie osłony (rys. C)
•
Wykręć śrubę (15) z głowicy.
•
Przyłóż osłonę do głowicy tak, jak pokazano na
rysunku.
•
Wciśnij osłonę (9) aż do zatrzaśnięcia.
•
Zamocuj osłonę śrubą.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć kosiarkę, naciśnij dźwignię (1).
•
By wyłączyć kosiarkę, zwolnij dźwignię.
Uwaga! Kosiarkę używaj tylko wtedy, gdy osłona jest
prawidłowo zamontowana.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Uwalnianie żyłki tnącej
Fabrycznie żyłka tnąca jest przytwierdzona taśmą klejącą
do obudowy szpuli.
•
Ściągnij taśmę klejącą, którą żyłka tnąca (11) jest
przytwierdzona do obudowy szpuli (12).
Ogólne zalecenie
•
By osiągnąć najlepsze wyniki pracy, koś tylko suchą
trawę.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonej
dźwigni.
Dokaszanie
•
Trzymaj kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku F.
•
Prowadź kosiarkę żyłkową, wykonując nią
równomierne ruchy wahadłowe w lewo i w prawo.
•
Gdy trawa jest długa, koś ją stopniowo od góry do
dołu.
•
Nie koś trawy tuż przy twardych przedmiotach
i wrażliwych roślinach.
•
Gdy kosiarka zacznie zwalniać, zmniejsz
obciążenie.
Przyłączanie kosiarki do napięcia sieciowego
(rys. D)
•
Wtyczkę odpowiedniego przedłużacza przyłącz do
gniazda przyłączeniowego kosiarki (4).
•
Przeprowadź kabel przez odciążenie (3).
•
Wtyczkę kabla włóż do gniazda sieciowego.
Przy korzystaniu z kosiarek kablowych przed włożeniem
wtyczki do gniazda wtykowego sprawdź, czy kabel został
przeprowadzony przez odciążenie.
Koszenie wyrównujące
Optymalne wyniki cięcia uzyskuje się, gdy rowki na
brzegach trawnika są głębsze niż 50 mm.
•
Nie używaj kosiarki do tworzenia rowków. Do tego
celu najlepiej nadaje się łopata.
•
Prowadź kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku G.
•
By krócej przyciąć trawę, lekko pochyl kosiarkę.
Uwaga! Przedłużacz musi być przystosowany do pracy
na wolnym powietrzu.
Koszenie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania kosiarki.
Konserwacja
Nastawianie kosiarki na dokaszanie i koszenie
wyrównujące (rys. rys. E - G)
Kosiarka ta może być używana zarówno do dokaszania
(tak jak pokazano na rysunku F), jak i do koszenia
wyrównującego (przycinanie wystającej trawy wzdłuż
krawędzi trawników i grządek) tak, jak to pokazano na
rysunku G.
Kosiarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest niezbędne jej regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych wyjmij wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda sieciowego.
Dokaszanie (rys. rys. E i F)
Przy dokaszaniu głowica kosiarki powinna się znajdować
w pozycji przedstawionej na rysunku F. W przeciwnym
razie:
•
Naciśnij przycisk ustalający (8).
•
Obróć głowicę (14), zwalniając przy tym przycisk.
•
Gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji,
przycisk sam zaskoczy.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
•
•
•
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w kosiarce.
Regularnie czyść żyłkę tnącą i jej szpulę, używając do
tego celu miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty.
Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania
trawy i brudu ze spodu osłony.
Zakładanie nowej szpuli z żyłką (rys. rys. H i J)
Szpula z pojedynczą żyłką tnącą (rys. H).
Nowe szpule z żyłką tnącą można nabyć w sklepie
z narzędziami firmy Black & Decker (numer zamówieniowy
A6481).
•
Ściśnij języczki (16) i zdejmij pokrywę szpuli (17)
z obudowy (12).
•
Wyjmij pustą szpulę (18) z obudowy.
•
Usuń brud i resztki trawy z pokrywy szpuli i
z obudowy.
•
Weź nową szpulę i odwiń żyłkę tnącą na długość
ok. 9 cm.
Koszenie wyrównujące (rys. rys. E i G)
Przy koszeniu wyrównującym głowica kosiarki powinna
się znajdować w pozycji pokazanej na rysunku G.
W przeciwnym razie:
•
Naciśnij przycisk ustalający (8).
•
Obróć głowicę (14), zwalniając przy tym przycisk.
•
Gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji,
przycisk sam zaskoczy.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
7
•
•
•
•
Przeprowadź żyłkę przez oczko (19).
Osadź szpulę na trzpieniu (20) i lekko obróć, aż
znajdzie się we właściwej pozycji. Sprawdź, czy
żyłka wystaje z obudowy szpuli na długość 9 cm
i nie zaplątała się pod szpulą.
Języczki pokrywy szpuli zgraj z odpowiednimi
wycięciami w obudowie.
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Uwaga! Używaj tylko odpowiedniego rodzaju żyłek
tnących Black & Decker.
Szpula z podwójną żyłką tnącą (rys. rys. M – O)
Samą żyłkę tnącą można nabyć u dilera firmy
Black & Decker (numer zamówieniowy A6440).
•
Wyjmij pustą szpulę zgodnie z opisem w poprzednim
punkcie.
•
Usuń ze szpuli ewentualne resztki żyłki.
•
Najpierw nawiń nową żyłkę na górną część szpuli:
Wprowadź dwucentymetrowy odcinek żyłki
tnącej w jedną ze szczelin (30) w górnej części
szpuli tak, jak pokazano na rysunku.
Nawiń żyłkę tnącą na szpulę w kierunku
strzałki (31). Żyłkę nawijaj równo i warstwami,
uważając, by się nie krzyżowała.
Gdy nawinięta żyłka zrówna się z wycięciami
(32), odetnij ją.
Przejściowo włóż żyłkę w szczeliny (33) z jednej
strony szpuli tak, jak pokazano na rysunku.
•
Zrób to samo z drugą żyłką tnącą, nawijając ją
na dolną część szpuli. Zaczep żyłkę w wolnych
szczelinach (33).
•
Zamocuj szpulę w kosiarce zgodnie z powyższym
opisem. Nie zapomnij o wyjęciu żyłek tnących ze
szczelin (33), w które zostały chwilowo wciśnięte.
Uwaga! Gdy wystająca część żyłki jest dłuższa niż
odległość szpuli od noża (10), przytnij ją na odpowiednią
długość.
Szpula z podwójną żyłką tnącą (rys. rys. I i J)
Nowe szpule z żyłką tnącą można nabyć w sklepie
z narzędziami firmy Black & Decker (numer zamówieniowy
A6441). Są też dostępne kompletne kasety z pełną szpulą
(numer zamówieniowy A 6488).
•
Ściśnij języczki (21) i zdejmij pokrywę szpuli (22)
z obudowy (12).
•
Wyjmij pustą szpulę (23) z obudowy.
•
Usuń brud i resztki trawy z pokrywy szpuli i
z obudowy.
•
Weź nową szpulę i osadź ją na trzpieniu w pokrywie.
Lekko obróć szpulę tak, aż znajdzie się w prawidłowej
pozycji.
•
Odczep koniec jednej z żyłek tnących i przeprowadź
go przez jedno z oczek (24). Żyłka powinna
wystawać z pokrywy na długość ok. 9 cm.
•
Odczep koniec drugiej żyłki tnącej i przeprowadź
go przez drugie oczko. Żyłka powinna wystawać
z pokrywy na długość ok. 9 cm.
•
Języczki (21) pokrywy szpuli zgraj z odpowiednimi
wycięciami (25) w obudowie.
•
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Uwaga! Używaj tylko odpowiedniego rodzaju żyłek
tnących Black & Decker. Upewnij się, czy żyłka jest
nawinięta na obydwu częściach szpuli.
Usuwanie usterek
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo działać, przeczytaj
poniższe wskazówki. Jeżeli nie uda Ci się usunąć usterki,
zwróć się do serwisu firmy Black & Decker.
Uwaga! Gdy wystające części żyłek są dłuższe niż
odległość szpuli od noża (10), przytnij je na odpowiednią
długość.
Uwaga! Przed wykonaniem opisanych niżej czynności,
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Kosiarka wolno pracuje
•
Sprawdź, czy obudowa szpuli daje się swobodnie
obracać. W razie potrzeby dokładnie ją oczyść.
•
Sprawdź, czy odcinek żyłki tnącej wystający
z obudowy szpuli nie jest dłuższy niż 9 cm. W razie
potrzeby utnij żyłkę tak, by akurat dosięgała do
noża.
Nawijanie nowej żyłki tnącej na pustą szpulę (rys.
rys. K – O)
Nową żyłkę tnącą można nawinąć na pustą szpulę.
Szpula z pojedynczą żyłką tnącą (rys. rys. K i L)
Samą żyłkę tnącą można nabyć u dilera firmy
Black & Decker (numer zamówieniowy A6170 (25 m)
i A6171 (40 m)).
•
Wyjmij pustą szpulę zgodnie z opisem w poprzednim
punkcie.
•
Usuń ze szpuli ewentualne resztki żyłki.
•
Tak jak pokazano na rysunku, wprowadź koniec
żyłki tnącej długości 2 cm w jeden z otworów (26)
w szpuli.
•
Zagnij żyłkę i zamocuj ją w szczelinie w kształcie
litery L (27).
•
Nawiń żyłkę na szpulę w kierunku strzałki (28).
Żyłkę nawijaj równo i warstwami, uważając, by się
nie krzyżowała.
•
Gdy nawinięta żyłka zrówna się z wycięciami (29), odetnij
ją. Odwiń ok. 9 cm odcinek żyłki ze szpuli i przytrzymaj
żyłkę palcem, by utrzymać ją na miejscu.
•
Zamocuj szpulę zgodnie z powyższym opisem.
Nie działa automatyczny mechanizm podający
żyłkę
•
Ściśnij języczki i zdejmij pokrywę szpuli
z obudowy.
•
Wyciągnij żyłkę tnącą tak, by wystawała z obudowy na
9 cm. Gdy ilość żyłki na szpuli nie jest wystarczająca,
wymień ją na nową zgodnie z powyższym opisem.
•
Języczki pokrywy ustaw odpowiednio względem
wycięć w obudowie.
•
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
•
Gdy wystająca część żyłki tnącej jest dłuższa niż
odległość obudowy szpuli od noża, przytnij żyłkę
tak, by akurat do niego dosięgała.
Gdy automatyczny mechanizm podający nadal nie działa
lub szpula blokuje się, spróbuj wykonać następujące
8
operacje:
•
Starannie oczyść pokrywę szpuli i samą obudowę.
•
Wyjmij szpulę i sprawdź, czy dźwignia w obudowie
szpuli daje się swobodnie poruszać.
•
Wyjmij szpulę i odwiń żyłkę. Jeszcze raz równo
nawiń żyłkę tak, jak wyżej opisano. Ponownie włóż
szpulę w obudowę zgodnie z powyższym opisem.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że kosiarki
żyłkowe GL280, GL301,GL315, GL350 zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EWG, 89/336/ EWG, 73/23/ EWG,
EN 60335, EN 55014, EN 61000, 2000/14/EWG,
kosiarka żyłkowa, L < 50 cm,
Aneks VIII, nr 499 SNCH, L-5230 Sandweiler,
Luksemburg
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Poziom ciśnienia akustycznego został zmierzony
zgodnie z normą EN ISO 3744:
Poziom ciśnienia akustycznego A 81 dB(A)
moc akustyczna A 95 dB(A)
gwarantowana moc akustyczna A 96 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na rękojeści
zmierzona według normy EN 786 3,86 m/s2
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Wielka Brytania,
01.08.2005r.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Numer zgłoszenia wzoru konstrukcyjnego Unii
Europejskiej 388756.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Dane techniczne
GL280
Napięcie V
230
Pobór mocy W
280
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min
10000
Masakg
2,2
GL301
230
300
GL315
230
320
GL350
230
350
10000
2,2
10000
2,2
10000
2,2
9
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00062720 - 22-02-2008
10
GL280 - - - - - A
RASENTRIMMER 1
©
11
GL301 - - - - - A
RASENTRIMMER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising