M290 | Black&Decker M290 MIXER instruction manual

www.blackanddecker.com
505101-89 PL - (10/05)
M290
M600
2
POLSKI
Bezpieczeństwo innych
•
Nie pozwalaj używać miksera dzieciom ani innym
osobom niezapoznanym z instrukcją obsługi.
•
Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miksera i pilnuj,
by nie dotykały ani jego, ani kabla sieciowego.
Szczególną ostrożność zachowuj, gdy w pobliżu
znajdują się dzieci.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Mikser firmy Black & Decker jest przeznaczony do
miksowania, ubijania i wyrabiania żywności i napojów.
Urządzenie to nadaje się wyłącznie do użytku
domowego.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Po użyciu
•
Wyłącz mikser i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego, zanim pozostawisz urządzenie bez
nadzoru. To samo dotyczy czyszczenia lub kontroli
jakichkolwiek elementów miksera.
•
Gdy mikser nie jest używany, przechowuj go
w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeń
elektrycznych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by nie narazić się na pożar,
porażenie prądem elektrycznym, czy też doznanie
urazu ciała.
Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodnie
z przeznaczeniem. Stosowanie jakichkolwiek
akcesoriów lub przystawek bądź też wykonywanie
czynności niezalecanych w tej instrukcji obsługi,
grozi uszkodzeniem ciała.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem sprawdź mikser, czy jest całkowicie
sprawny. Zwróć uwagę, czy wszystkie elementy
znajdują się w nienagannym stanie technicznym.
•
Nie używaj miksera, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona lub wadliwa.
•
W razie uszkodzenia jakiejkolwiek części oddaj
mikser do naprawy w autoryzowanym warsztacie
serwisowym.
•
Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy, czy nie
jest uszkodzony i wykazuje objawów starzenia lub
zużycia.
•
Nie używaj miksera z uszkodzonym kablem lub
wtyczką sieciową.
•
Uszkodzony kabel lub wtyczka muszą być naprawione
przez uprawnionego specjalistę; w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje. Nie przecinaj kabla sieciowego ani
nie próbuj samemu go naprawiać.
•
Nigdy nie usuwaj ani nie wymieniaj żadnych
elementów, jeżeli wyraźnie nie zezwala na to
niniejsza instrukcja obsługi.
Korzystanie z miksera
•
Przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki z gniazda
sieciowego sprawdź, czy mikser jest wyłączony.
•
Zawsze obchodź się z mikserem z należytą
ostrożnością.
•
Nie używaj miksera na wolnym powietrzu.
•
Zawsze chroń silnik przed wodą i nadmierną
wilgocią.
•
Obsługuj mikser tylko suchymi rękami.
•
Nie używaj miksera, stojąc bosymi stopami na
ziemi.
•
Nie dotykaj ruchomych elementów. Zachowuj
ostrożność, jeżeli masz długie włosy i luźne
ubranie, gdyż mogą one zostać pochwycone przez
obracające się elementy miksera.
•
Staranie prowadź kabel sieciowy, by nie zwisał
z krawędzi blatu kuchennego i by nikt się nie mógł
przypadkowo o niego zaczepić.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką
temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
•
Przed odłączeniem miksera od sieci wyłącz go
i odczekaj, aż silnik się zatrzyma.
•
Nigdy nie demontuj żadnych elementów ani
akcesoriów, gdy mikser jest przyłączony do sieci.
Najpierw zawsze odłączaj go od zasilania.
•
Nigdy nie myj ubijaczy ani mieszadeł do wyrabiania
ciasta, gdy są one zamocowane w mikserze.
•
W czasie używania miksera uważaj, by ubijacze lub
mieszadła do wyrabiania ciasta nie dotykały kabla
sieciowego.
•
W razie uszkodzenia kabla zasilającego natychmiast
odłącz urządzenie od sieci. Nie dotykaj kabla przed
odłączeniem go od zasilania.
•
Po użyciu, a także przed włożeniem lub wyjęciem
jakichś elementów i przed czyszczeniem odłącz
mikser od sieci.
Podwójna izolacja
Mikser jest podwójnie zaizolowany zgodnie
z normą EN 60335 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy
lokalne napięcie sieciowe ma wartość podaną
na tabliczce znamionowej miksera.
By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, nie zanurzaj kabla, wtyczki
ani zespołu silnika w wodzie lub w innych
cieczach.
Elementy miksera
1.
2.
3.
4.
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przycisk turbo
Guzik zwalniający
Otwory do mocowania ubijaczy/mieszadeł do
wyrabiania ciasta
Rys. A
5. Miska (M600)
6. Podstawka (M600)
7. Ubijacze
8. Mieszadła do wyrabiania ciasta
3
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
mikser jest wyłączony, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
•
Mocowanie i zdejmowanie akcesoriów (rys. A i B)
•
Ubijacze służą do miksowania, ubijania oraz
ucierania płynów i mieszanek.
•
Do miksowania i wyrabiania ciasta służą specjalne
spiralne mieszadła.
pracy (lub 1 minucie w trybie turbo) wyłącz mikser i
odczekaj przynamniej 5 minut, aż się ochłodzi, zanim
ponownie go załączysz.
Płyny miksuj z małą prędkością, gdyż rozpryskując
się, mogą się dostać do wnętrza miksera.
Nastawianie prędkości
Prędkość Zastosowanie
1, 2
Mieszanie
Mocowanie
•
Włóż chwyt narzędzia z podkładką (9) w odpowiedni
otwór montażowy (10) w mikserze tak, jak pokazano
na rysunku.
•
Wciśnij i obróć narzędzie aż do zablokowania na
swoim miejscu.
•
Powtórz to samo z drugim narzędziem od pary.
3
4
5
Mieszanie
i rozdrabnianie
Miksowanie
Ucieranie
i ubijanie
Produkty
Duże i suche produkty,
na przykład mąka, masło,
ziemniaki.
Sosy do sałatek
Ciastka, herbatniki,
chlebki błyskawiczne
Masło, niepieczone ciasta,
desery
Przycisk turbo (2) może być używany przy wszystkich
ustawieniach prędkości i zastosowaniach dla każdego
rodzaju produktów z wyjątkiem mąki.
Zdejmowanie
•
Naciśnij guzik zwalniający.
•
Wyjmij narzędzie z miksera.
Czyszczenie i konserwacja
M600 - Zastosowanie podstawki (rys. C - E)
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem czyszczenia lub
konserwacji wyłącz mikser i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Zdejmowanie i wymiana miski (rys. C)
•
Pociągnij za występ (11) i odchyl podpórkę (12) do
góry.
•
Zdejmij miskę z podstawki (6).
•
Mocowanie i zdejmowanie miksera (rys. D)
•
Umieść mikser na podpórce (12) tak, jak pokazano
na rysunku.
•
Przytrzymując podpórkę jedną ręką, mocno naciśnij
przednią część miksera aż do zatrzaśnięcia na
swoim miejscu. Następnie naciśnij tylną część
miksera do dołu aż do ścisłego zamocowania.
•
By zdjąć mikser, pociągnij za występ (13) i wysuń
mikser z podpórki. Jeżeli w mikserze są zamocowane
jakieś akcesoria, najpierw je zdejmij.
•
Umyj ubijacze i mieszadła w ciepłej wodzie
z mydłem, a następnie dobrze je wysusz.
Wytrzyj obudowę silnika wilgotną szmatką.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Ostrzeżenie! Nie zanurzaj miksera w wodzie ani
w żadnej innej cieczy.
M600 - Czyszczenie podstawki
•
Umyj miskę w ciepłej wodzie z mydłem i wysusz ją
miękką ścierką.
•
Wytrzyj podstawkę wilgotną szmatką. Nie używaj do
tego celu żadnych ściernych środków czyszczących
ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Zakładanie i zdejmowanie akcesoriów (rys. E)
•
Umieść mikser na podpórce (12) tak, jak pokazano
na rysunku.
•
Pociągnij za występ (11) i odchyl podpórkę (12) do
góry.
•
By zamocować lub zdjąć jakieś akcesoria, wykonaj
opisane wyżej operacje.
Ochrona środowiska
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i likwiduje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska. Usługa ta
jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj mikser
do jednego z autoryzowanych warsztatów
serwisowych, który w naszym imieniu zajmuje
się zbiórką starego sprzętu.
Obsługa
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć mikser, ustaw wyłącznik w pozycji od 1
(najmniejsza prędkość) do 5 (największa prędkość).
Zaleca się rozpoczynać pracę przy małej prędkości,
a następnie zwiększyć ją w razie potrzeby.
•
Dla uzyskania maksymalnej mocy, naciśnij przycisk
turbo (2).
•
By wyłączyć mikser, przesuń wyłącznik do pozycji
0.
•
Ostrzeżenie! Nie używaj miksera bez przerwy dłużej
niż przez 5 minut. W trybie turbo nie włączaj go na
dłużej niż 1 minuta. Po 5 minutach nieprzerwanej
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych, w których można zasięgnąć informacji
o najbliższych, autoryzowanych warsztatach serwisowych
firmy Black & Decker. Ich listę i wszelkie szczegóły
na temat obsługi posprzedażnej znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
4
Dane techniczne
Napięcie
Moc
V
W
M290
230
250
M600
230
250
Deklaracja zgodności z normami UE
M290/M600
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisywane
miksery zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000.
Poziom ciśnienia akustycznego
ważona wartość skuteczna
przyspieszeń na rękojeści
66 dB(A)
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black&Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.09.2005
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.
blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
produkty i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
5
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
urządzeń Black&Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika lub
innych elementów
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie są objęte elementy podlegające naturalnemu
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2. N i n i e j s z a g w a r a n c j a j e s t w a ż n a p o
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black&Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centalny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
6
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
M290
M600
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising