KD650 | Black&Decker KD650 ROTARY HAMMER instruction manual

www.blackanddecker.cz
www.blackanddecker.sk
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-37 CZ/SK - (08/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
KD650
KD960
9
8
7
A
10
6
11
13
12
6
C
B
16
15
14
17
5
D
13
E
2
11
8
9
F
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše vrtací kladivo Black & Decker je určeno pro vrtání
do dřeva, kovů, plastů a zdiva a také pro šroubování a
lehké sekání. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
b.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
c.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení všech
níže uvedených pokynů může vést ke způsobení zranění
elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému poranění.
Označení „elektrické nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
akumulátory (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke způsobení
nehody.
Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které
může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Odvrácení pozornosti může zapříčinit ztrátu
kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo
ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Napájecí
kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel určený
do venkovního prostředí. Použití napájecího
kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpečnost obsluhy
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a o práci
s elektrickým nářadím vždy přemýšlejte. S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo pokud
4
jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy a
chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napětí zkontrolujte, zda je hlavní
spínač vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na
hlavním vypínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu pokud je hlavní vypínač
nářadí v poloze zapnuto může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volné šaty, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Na nářadí příliš netlačte. Pro konkrétní aplikace
používejte vhodné nářadí. S vhodným nářadím
budete pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo
uskladněním vždy nářadí odpojte od elektrické
sítě. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a
nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, jež mohou mít vliv na chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
g.
5.
a.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
•
•
•
Opravy
Svěřte opravu Vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Zasuňte nástroj dovnitř a pootočte, až zapadne do
drážek.
Tahem zkontrolujte řádné uchycení nástroje.
Funkce příklepu vyžaduje, aby se vrták, po zajištění
v držáku nástroje, mohl pohybovat po ose několik
centimetrů.
Chcete-li nástroj vyjmout, zatáhněte objímku (11)
dozadu a nástroj vytáhněte.
Uchycení standardního sklíčidla (obr. C)
•
Upevněte dřík (12) dodávaného sklíčidla (13) do
držáku nástrojů podle výše popsaného postupu.
Varování! Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
v režimu vrtání s příklepem.
Další bezpečnostní pokyny pro vrtací kladiva
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost
může způsobit ztrátu sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
•
Doporučujeme používat respirátor.
Uchycení nástrojů do standardního sklíčidla (obr. D)
•
Rozevřete sklíčidlo otáčením objímky (14).
•
Vložte nástroj (15) do sklíčidla.
•
Vložte klíč (16) do některého z bočních otvorů (17)
sklíčidla a pevně dotáhněte.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací; proto
není nutná ochrana zemněním. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje odpovídá
hodnotě na výrobním štítku.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími prvky.
1. Vypínač s regulací otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Přepínač Dopředu/zpětný chod
4. Regulátor plynule nastavitelných otáček
5. Volič režimu vrtání
6. Držák nástrojů
7. Boční rukojeť
8. Hloubkový doraz
Volba pracovního režimu (obr. E)
Nářadí je možné provozovat ve třech pracovních
režimech: Otočte voličem režimu vrtání (5) do požadované
polohy označené příslušným symbolem.
Vrtání
•
Pro vrtání do kovu, dřeva a plastů a pro šroubování
nastavte volič režimu (5) do polohy .
•
Při uvolňování šroubů se otáčky motoru automaticky
sníží.
Montáž
Vrtání s příklepem
•
Pro vrtání do zdiva a betonu nastavte volič režimu
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
•
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
•
Otáčejte držadlem proti směru hodinových ručiček,
až lze boční rukojeť (7) nasunout na přední část
nářadí podle obrázku.
•
Otočte boční rukojeť do požadované polohy.
•
Dotáhněte rukojeť otáčením držadla po směru
hodinových ručiček.
•
Uvolněte šroub (9).
•
Zasuňte hloubkový doraz (8) do otvoru podle
obrázku.
•
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a předním koncem hloubkového
dorazu.
•
Přitáhněte opět šroub rukojeti (9).
.
(5) do polohy
V případě potřeby zvyšte rychlost.
Bourání
•
Pro bourání a lehké sekání nastavte volič režimu (5)
.
do polohy
•
Zkontrolujte, zda je přepínač pravý/levý chod
v přední poloze.
•
Pokud cítíte při změně režimu odpor, pootočte lehce
sekáčem, až zacvakne pojistka.
Volba směru otáčení
Při povolování šroubů a uvolňování zaseknutého vrtáku
použijte levý chod (proti směru hodinových ručiček).
•
Pro volbu pravého chodu nastavte spínač (3)
doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
Uchycení nástrojů (obr. B)
•
Očistěte a namažte dřík (10) nástroje.
•
Zatáhněte objímku (11) dozadu a dřík vložte do
držáku nástrojů (6).
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
5
Nastavení hloubky vrtání (obr. F)
•
Uvolněte šroub (9).
•
Nastavte hloubkový doraz (8) do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a předním koncem hloubkového
dorazu.
•
Přitáhněte opět šroub rukojeti (9).
Společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich
provozní životnosti. V rámci této výhodné služby vraťte
vaše nářadí kterékoliv autorizované servisní pobočce
Black & Decker, kde bude toto nářadí shromážděno a
s ohledem na životní prostředí recyklováno.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Zapnutí a vypnutí
•
Nářadí zapnete stisknutím spínače s regulací
rychlosti (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače. Nastavte regulátor otáček
(4) do polohy, která bude odpovídat požadovaným
otáčkám. Obecně používejte nižší otáčky pro větší
průměry vrtáků a vyšší otáčky pro menší průměry.
•
Pro plynulý chod stiskněte aretační tlačítko (2)
a uvolněte spínač s regulací otáček. Toto je možné
pouze při pravém chodu (otáčení po směru hodinových ručiček).
•
Nářadí vypneme tak, že uvolníme stisk hlavního
vypínače s regulací otáček. Při plynulém chodu
vypnete nářadí stisknutím a uvolněním spínače
s regulací otáček.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Frekvence rázu
Energie rázu
Max. průměr vrtáku
Beton
Ocel
Dřevo
Hmotnost
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží také na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha dosahují
vysokých kvalit a zvyšují výkon vašeho nářadí. Budete-li
používat tato příslušenství, dosáhnete s vaším nářadím
nejlepších pracovních výsledků.
VAC
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
KD650
230
600
0-900
0-4,850
1.8
KD960
230
750
0-900
0-4,850
2.2
20
13
30
3.5
20
13
30
3.5
Prohlášení o shodě
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou provozní životnost a minimální nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je jeho
pravidelné čištění a péče.
•
Pravidelně čistěte větrací otvory čistým a suchým
malířským štětcem.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí
do kapaliny.
KD650/KD960
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 55014, EN 60745,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřené vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Ochrana životního prostředí
95 dB(A)
106 dB(A)
4.62 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-1-2005
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být odhozeno do běžného domovního odpadu.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li
si přístroj nahradit novým, nelikvidujte přístroj spolu
s běžným komunálním odpadem. Zařízení zlikvidujte
podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
6
Záruka
Firma Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí proto mimořádnou záruku. Tato záruka
je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje vaše
zákonná práva. Záruka je platná na území členských států
Evropské unie a v Evropské zóně volného obchodu.
Pokud se na výrobku Black & Decker vyskytne v průběhu 24 měsíců od prodeje závada způsobená vadou
materiálu nebo zpracování, garantuje firma Black &
Decker výměnu vadných dílů, opravu výrobku nebo jeho
výměnu tak, aby spotřebiteli nastaly co nejmenší obtíže
za předpokladu, že:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu;
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyl zanedbáván;
•
Výrobek nebyl vystaven poškození cizími předměty,
látkami nebo nehodami;
•
Nebyly prováděny opravy výrobku osobami,
které nejsou schváleny jako autorizovaní servisní
mechanici nebo značkové servisy Black & Decker.
K uplatnění této záruky je třeba prodávajícímu či
záruční opravně předložit doklad o zakoupení. Místo
vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black &
Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši webovou stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde prosím
Váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli být
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Na adrese www.blackanddecker.cz jsou
k dispozici další informace o značce Black & Decker a
o celé řadě našich výrobků.
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek Black &
Decker, která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
8
SLOVENČINA
3.
a.
Použitie výrobku
Vaše vŕtacie kladivo Black & Decker je určené na vŕtanie
do dreva, kovov, plastov a muriva a tiež na skrutkovanie
a ľahké sekanie. Tento výrobok je určený len na
spotrebiteľské použitie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
b.
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k spôsobeniu zranenia elektrickým prúdom, k požiaru alebo
k vážnemu poraneniu. Označenie „elektrické náradie”
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom)
alebo náradie napájané batériami (bez prívodného
kábla).
c.
1.
a.
d.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a
nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
Nepracuje s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako je prostredie s horľavými kvapalinami, plynmi alebo s výbušným prachom.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže
zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Odvrátenie pozornosti môže zapríčiniť stratu
kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky a vyhovujúce
spoje znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi
ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia z elektrickej siete. Prívodný
kábel držte mimo dosahu tepelných zdrojov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie napájacieho
kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
9
Bezpečnosť obsluhy
Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte a
o práci s elektrickým náradím vždy premýšľajte.
S náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako
respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
k zdroju napätia skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na
hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Na náradie príliš netlačte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva
alebo uskladnením vždy náradie odpojte od
elektrickej siete. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Veľa nehôd je spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f.
g.
5.
a.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými britmi
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom určeným pre
daný typ náradia; berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Použitie náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
Uchytenie príslušenstva (obr. B)
•
Očistite a namažte driek (10) nástroja.
•
Zatiahnite objímku (11) dozadu a driek vložte do
držiaka nástrojov (6).
•
Zasuňte nástroj dovnútra a pootočte, až zapadne
do drážok.
•
Ťahom skontrolujte riadne uchytenie nástroja.
Funkcia príklepu vyžaduje, aby sa vrták, po zaistení
v držiaku nástroja, mohol pohybovať po osi niekoľko
centimetrov.
•
Ak chcete nástroj vybrať, zatiahnite objímku (11)
dozadu a nástroj vytiahnite.
Opravy
Zverte opravu vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Uchytenie štandardného skľučovadla (obr. C)
•
Upevnite driek (12) dodávaného skľučovadla (13)
do držiaku nástrojov podľa vyššie popísaného
postupu.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte štandardné skľučovadlá
v režime vŕtania s príklepom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre vŕtacie kladivá
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
•
Odporúčame používať respirátor.
Uchytenie nástrojov do štandardného skľučovadla
(obr. D)
•
Roztvorte skľučovadlo otáčaním objímky (14).
•
Vložte nástroj (15) do skľučovadla.
•
Vložte kľúč (16) do niektorého z bočných otvorov
(17) skľučovadla a pevne dotiahnite.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy
skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Popis
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa vždy
poriadne uistite o polohe elektroinštalácie a potrubia.
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Prepínač pravého/ľavého chodu
4. Regulátor plynule nastaviteľných otáčok
5. Volič režimu vŕtania
6. Držiak nástrojov
7. Bočná rukoväť
8. Hĺbkový doraz
Voľba pracovného režimu (obr. E)
Náradie je možné prevádzkovať v troch pracovných režimoch: Otočte voličom režimu vŕtania (5) do požadovanej
polohy označenej príslušným symbolom.
Vŕtanie
•
Na vŕtanie do kovu, dreva a plastov a na skrutkovanie
nastavte volič režimu (5) do polohy .
•
Pri uvoľňovaní skrutiek sa otáčky motora automaticky
znížia.
Montáž
Vŕtanie s príklepom
•
Na vŕtanie do muriva a betónu nastavte volič režimu
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený zo zásuvky.
Upevnenie bočnej rukoväte a hĺbkového dorazu
(obr. A)
•
Otáčajte držadlom proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, až sa dá bočná rukoväť (7) nasunúť na
prednú časť náradia podľa obrázku.
•
Otočte bočnou rukoväťou do požadovanej polohy.
•
Dotiahnite rukovať otáčaním držadla v smere hodinových ručičiek.
•
Uvoľnite skrutku (9).
•
Zasuňte hĺbkový doraz (8) do otvoru podľa obrázku.
•
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi špičkou vrtáku a predným koncom hĺbkového
dorazu.
•
Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (9).
•
.
(5) do polohy
V prípade potreby zvýšte rýchlosť.
Búranie
•
Na búranie a ľahké sekanie nastavte volič režimu
.
(5) do polohy
•
Skontrolujte, či je prepínač pravého / ľavého chodu
v prednej polohe.
•
Pokiaľ cítite pri zmene režimu odpor, pootočte ľahko
sekáčom, až zacvakne poistka.
Voľba smeru otáčania
Pri uvoľňovaní skrutiek a uvoľňovaní zaseknutého vrtáku
použite ľavý chod (proti smeru hodinových ručičiek).
•
Ak chcete zvoliť pravý chod, nastavte spínač (3)
doľava.
10
•
Ak chcete zvoliť spätný chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu smerom doprava.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Varovanie! Nikdy nemeňte smer otáčania za chodu
motora.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
•
Uvoľnite skrutku (9).
•
Nastavte hĺbkový doraz (8) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi špičkou vrtáku a predným koncom hĺbkového
dorazu.
•
Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (9).
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení
ich prevádzkovej životnosti. V rámci tejto výhodnej
služby vráťte vaše náradie ktorejkoľvek autorizovanej
servisnej pobočke Black & Decker, kde bude toto
náradie zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie
recyklované.
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnete stlačením vypínača s reguláciou
rýchlosti (1). Otáčky náradia závisia na intenzite
stlačenia tohto spínača. Nastavte regulátor otáčok
(4) do polohy, ktorá bude zodpovedať požadovaným
otáčkam. Všeobecne používajte nižšie otáčky pre
väčšie priemery vrtákov a vyššie otáčky pre menšie
priemery.
•
Ak chcete používať plynulý chod, stlačte aretačné
tlačidlo (2) a uvoľnite vypínač s reguláciou otáčok.
Toto je možné iba pri pravom chode (otáčanie
v smere pohybu hodinových ručičiek).
•
Náradie vypneme tak, že uvoľníme stlačenie
hlavného vypínača s reguláciou otáčok. Pri plynulom
chode vypnete náradie stlačením a uvoľnením
vypínača s reguláciou otáčok.
Miesto vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
Black & Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Frekvencia rázu
Energia úderu
Max. priemer vrtáku
Betón
Oceľ
Drevo
Hmotnosť
Príslušenstvo
Výkon vášho náradia záleží tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha
dosahuje vysokú kvalitu a zvyšuje výkon vášho náradia.
Ak budete používať toto príslušenstvo, dosiahnete
s náradím najlepšie pracovné výsledky.
Údržba
VAC
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
KD650
230
600
0-900
0-4,850
1.8
KD960
230
750
0-900
0-4,850
2.2
20
13
30
3.5
20
13
30
3.5
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť
a zároveň minimálne nároky na údržbu. Predpokladom
dlhodobého bezproblémového fungovania náradia je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť oň.
•
Vetracie otvory čistite pravidlne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
•
Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok
a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu kvapalín
do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť náradia neponárajte do vody.
Prehlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
KD650/KD960
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
95 dB(A)
106 dB(A)
4.62 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-1-2005
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zariadenie zlikvidujte podľa
platných pokynov o triedení a recyklácii odpadov.
11
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka preto mimoriadnu záruku.
Táto záruka je nadštandardná a v žiadnom prípade
nepoškodzuje vaše zákonné práva. Platí vo všetkých
členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu
EFTA.
Pokiaľ sa na výrobku Black & Decker vyskytne v priebehu
24 mesiacov od predaja porucha spôsobená vadou
materiálu alebo spracovaním, firma Black & Decker
garantuje výmenu chybných dielov, opravu výrobku alebo
ich výmenu tak, aby spotrebiteľovi nastali čo najmenšie
obtiaže za predpokladu, že:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a pokiaľ nedochádzalo k jeho
prenájmu;
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo nebol zanedbávaný;
•
Výrobok nebol vystavený poškodeniu cudzími
predmetmi, látkami alebo nehodami;
•
Neboli prevádzané opravy výrobku osobami, ktoré
nie sú schválené ako autorizovaní servisní mechanici
alebo značkové servisy Black & Decker.
Na uplatnenie tejto záruky je treba predávajúcemu či
záručnému servisu predložiť doklad o zakúpení. Miesto
vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky Black
& Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte prosím našu webovú stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu prosím
Váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker a
o sortimente našich výrobkov sú k dispozícii na adrese
www.blackanddecker.sk
12
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
13
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
14
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
TYP
1
KD650K/KD960K
19
15
16
17
22
20
58
18
21
14
12
11
7
5
13
8
10
6
2
9
3
33
32
28
30 29
31
26
27
4
56
53
54
52
34
35
1
57
23
24
23
25
55
59
51
50
40
49
48
79
41
39
78
62
38
47
37
36
69
71
62
63
72
73
77
70
68
67
80
65
74
64
61
75
66
76
42
43
44
45
46
E13586
WWW.2helpU.com
15
04-04-03
CZ
16
SK
17
18
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
KD650
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
KD960
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising