D28111 | DeWalt D28111 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

544666-37 SK
D28111
D28113(K)
D28130
D28132C
D28134
D28135(K)
D28139
D28141
2
3
4
UHLOVÁ BRÚSKA
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
V
Príkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Priemer kotúča
mm
Závit hriadeľa
Hmotnosť
kg
D28111 D28113(K)
D28130
D28132C D28134
D28135(K)
D28139
D28141
230
850
10 000
115
M14
1,6
230
900
10 000
125
M14
1,7
230
1 200
10 000
125
M14
1,7
230
1 400
10 000
125
M14
2,0
230
850
10 000
125
M14
1,6
230
1 400
9 000
150
M14
2,0
230
900
10 000
115
M14
1,7
230
1 100
10 000
125
M14
1,7
Poistky:
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Popis (obr. A)
Vaša uhlová brúska D28111/D28113(K)/
D28130/ D28132C/D28134/D28135(K)/
D281359/D28141 je určená na profesionálne
brúsenie a rezanie.
1 Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
2 Aretačné tlačidlo
3 Ochranný kryt
4 Bočná rukoväť
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/
D28141 - Antivibračná bočná rukoväť
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Obsah balenia
Antivibračná bočná rukoväť poskytuje
pohlcovaním vibrácií náradia užívateľovi
doplnkový komfort.
Balenie obsahuje:
1 Uhlovú brúsku
1 Ochranný kryt
1 Bočnú rukoväť
1 Sadu prírub
1 Kľúč
1 Kufrík (iba pri modeli K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
D 2 8 11 3 ( K ) / D 2 8 1 3 0 / D 2 8 1 3 2 C / D 2 8 1 3 4 /
D28135(K)/ D28141 - Rýchloupínací ochranný
kryt
Ochranný kryt, ktorý sa pripevňuje bez pomoci
kľúča je určený na rýchle nastavenie pre danú
aplikáciu a tým náradie lepšie prispôsobí na
dané použitie.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
D 2 8 11 3 ( K ) / D 2 8 1 3 0 / D 2 8 1 3 2 C / D 2 8 1 3 4 /
D28135(K)/D28141 - Systém odvádzania
prachových nečistôt
Systém odvádzania prachu bráni pred
hromadením prachu okolo ochranného krytu
a otvoru nasávania do motora a minimalizuje tak
prenikanie prachu do motorového priestoru.
5
Nikdy nepoužívajte náradie bez
krytov.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu uvedenom na výkonovom
štítku.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo
rezného kotúča (obr. C1 a C2)
•
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 50144. Z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana uzemnením.
•
•
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navíjacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
•
Montáž a nastavenie
Skôr ako začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
•
Nasadenie a odobratie ochranného krytu
(obr. B1 & B2)
•
D28111/D28139 - Kryt s príchytnou skrutkou
(obr. B1)
• Uhlovú brúsku položte na stôl, hriadeľom
nahor.
• Zarovnajte výstupky (5) s výrezmi (6).
• Ochranný kryt pritlačte dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
• Dotiahnite pevne skrutku (7).
• Kryt odstránite povolením príchytnej
skrutky.
•
•
Položte náradie na stôl, ochranným krytom
nahor.
Vnútornú prírubu (10) nasaďte na hriadeľ
(11) ( obr. C1).
Nasaďte kotúč (12) na prírubu (10). Pokiaľ
nasadzujete kotúč so zosilnenou stredovou
vrstvou, uistite sa, či je zosilnený stred (13)
na strane príruby (10).
Na hriadeľ (11) naskrutkujte vnútornú
prírubu (14) (obr. C2):
- pokiaľ nasadzujete brúsny kotúč,
krúžok príruby (14) musí byť z vnútornej
strany kotúča (A);
- pokiaľ nasadzujete rezný kotúč, krúžok
príruby (14) musí byť z vonkajšej strany
kotúča (B);
Stisnite aretačné tlačidlo (2) a otočte
vretenom (11), až pokým nezapadne na
svoje miesto.
Dodaným dvojkolíkovým kľúčom prírubu
(14) dotiahnite.
Uvoľnite aretačné tlačidlo.
Kotúč vybierte tak, že kľúčom povolíte
prírubu (14).
Poškodené kotúče nepoužívajte.
Upevnenie bočnej rukoväte (obr. D)
•
Nikdy nepoužívajte náradie bez
krytov.
Bočnú rukoväť (4) pevne naskrutkujte do
jedného z otvorov (14) po oboch stranách
krytu prevodovky.
Návod na obsluhu
•
D 2 8 11 3 ( K ) / D 2 8 1 3 0 / D 2 8 1 3 2 C / D 2 8 1 3 4 /
D28135(K)/ D28141 - Rýchloupínací ochranný
kryt (obr. B2).
• Uhlovú brúsku položte na stôl, hriadeľom
nahor.
• Povoľte upínaciu svorku (8) a nasuňte
podľa obrázku ochranný kryt (3).
• Zarovnajte výstupky (5) s výrezmi (6).
• Ochranný kryt pritlačte dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
• Pokiaľ je potrebné, zosilnite upnutie
pritiahnutím skrutky (9).
• Poistnú maticu pritiahnite.
• Ochranný kryt vyberte povolením upínacej
svorky.
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Skontrolujte, či sú všetky brúsené
alebo rezané materiály riadne
pripevnené.
Na náradie príliš netlačte.
Nevyvíjajte bočný tlak na kotúč.
Vyvarujte sa preťažovaniu náradia.
Pokiaľ sa náradie prehreje, nechajte
ho pár minút bežať naprázdno.
Pred začatím prevádzky:
• Pripevnite ochranný kryt a príslušný disk
alebo kotúč. Veľmi opotrebované kotúče či
disky nepoužívajte.
6
•
Uistite sa, či sú vnútorné a vonkajšie príruby
správne namontované.
Uistite sa, či sa kotúč alebo disk otáča
v smere šípok vyznačených na náradí a na
príslušenstve.
Údržba
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Vaše elektrické náradie značky DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
•
Výmena uhlíkov
•
•
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
(1).
Pre nepretržitý chod posuňte vypínač
celkom dopredu.
Po uvoľnení vypínača sa náradie
automaticky zastaví. Náradie v nepretržitom
chode vypnete stisnutím zadnej časti tohto
vypínača.
Ak sa motor automaticky zastaví, to znamená,
že sú uhlíky na konci životnosti a náradie
potrebuje servis. Uhlíky nemôže opraviť
užívateľ. Zaneste náradie do autorizovaného
servisného strediska DEWALT.
Náradie nevypínajte ani nezapínajte,
pokiaľ je v zábere.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Práca s kovom
•
•
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobeným kovovými
pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
Čistenie
Vetracie otvory na náradí udržujte čisté
a pravidelne čistite kryt mäkkou handričkou.
Čistenie ventilačných otvorov
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja
hromadiť vodivý prach. To môže mať za
následok zníženie izolácie zariadenia
a môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
Usadzovanie kovových častíc vo vnútri
zariadenia zabránite pravidelným denným
čistením ventilačných otvorov. Viď kapitolu
“Údržba”.
Usadzovanie kovových častíc vo vnútri
zariadenia zabránite pravidelným denným
čistením ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým
stlačeným vzduchom.
• Vetracie otvory náradia pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Nepoužívajte kovové predmety, pretože by
mohli poškodiť vnútorné časti náradia.
Použitie lamelových kotúčov
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Pozor! Kovový prach sa navrstvuje
•
Časté používanie lamelových kotúčov
pri obrábaní kovu prináša zvýšené riziko
možného úrazu elektrickým prúdom.
Riziko znížite použitím prúdového chrániča
v elektrickom okruhu a každodenným
čistením ventilačných otvorov prúdom
stlačeného vzduchu podľa pokynov na
údržbu uvedených ďalej.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Prístroj zlikvidujte v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
7
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie “elektrické náradie“ vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez kábla).
NÁVOD SI USCHOVAJTE.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastné
náklady zaistí ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
1
a
Miesto Vášho najbližšieho servisného strediska
nájdete na zadnej strane tohto návodu alebo
sa naň informujte v miestnom zastúpení
firmy DEWALT. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
b
c
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
•
•
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
2
a
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja hromadiť
vodivý prach. To môže mať za následok
zníženie izolácie zariadenia a môže
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
b
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariadenia zabránite pravidelným denným čistením
ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlačeným vzduchom.
c
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
d
8
Pracovný priestor
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený
priestor môže byť príčinou nehody.
S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory obsahujúce horľavé kvapaliny,
plyny alebo prašné priestory. Náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia z elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
e
3
a
b
c
d
e
f
g
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie prívodného kábla vhodného pre
vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
4
a
b
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte ochranu
zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia sa uistite,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla náradia k sieti, ak je hlavný vypínač
v polohe zapnuté zvyšuje riziko nehody.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielcami zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
c
d
e
f
g
5
a
9
Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny
typ náradia pre Vašu prácu. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred prevádzaním akéhokoľvek
nastavenia, pred výmenou príslušenstva
alebo pred uložením náradia vždy odpojte
kábel od zásuvky. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným
osobám neoboznámeným s obsluhou
náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené diely alebo akúkoľvek
inú poruchu, ktorá môže mať vplyv na
správny chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd je spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými britmi sú účinnejšie a lepšie
ovládateľné.
Používajte elektrické náradie,
príslušenstvo, nástroje atď. v súlade
s týmito pokynmi a spôsobom
odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky
a druh vykonávanej práce. Používanie
elektrického náradia na iné než určené
aplikácie môže viesť k spôsobeniu
rizikových situácií.
Opravy
Vaše náradie nechajte opravovať iba
osobou s príslušnou kvalifikáciou
pri použití výhradne originálnych
náhradných dielov. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu
s brúskami
•
•
Vaša brúska je určená na brúsenie a rezanie
muriva a kovu.
•
•
Nerežte a nebrúste ľahké kovy
s obsahom magnézia vyšším než 80%,
pretože tento druh kovu je horľavý.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívate príslušenstvo iného typu, než
vystužené rezné a brúsne kotúče.
Rezné a brúsne kotúče používajte iba
ploché alebo s otvorom v strede.
Používajte iba kotúče odporučené
výrobcom.
Maximálna možná rýchlosť brúsneho
kotúča alebo rezného nástroja alebo iného
vhodného príslušenstva musí byť vždy
rovnaká alebo vyššia než rýchlosť chodu
náradia naprázdno uvedená na typovom
štítku náradia.
Nerežte obrobky vyžadujúce maximálnu
hĺbku rezu prekračujúcu hĺbku rezného
nástroja.
Nepoužívajte brúsne a rezné kotúče, ktoré
nezodpovedajú rozmerom uvedeným
v technických údajoch. Na upevnenie
kotúča na hriadeľ nepoužívajte žiadne
podložky.
Pred každým použitím brúsne a rezné kotúče
skontrolujte. Nepoužívajte odštiepené,
prasknuté alebo inak poškodené kotúče.
Pokiaľ sú k náradiu dodané aj podložky,
zaistite, aby boli pri montáži kotúča na
hriadeľ použité.
Pri použití kotúča s vnútorným závitom
skontrolujte, či je závit dostatočne dlhý
vzhľadom k dĺžke hriadeľa.
Uistite sa, že je brúsne alebo rezné
príslušenstvo správne nainštalované.
Nechajte náradie bežať v bezpečnej
polohe 30 sekúnd naprázdno. Pokiaľ si
všimnete nejaké vibrácie alebo vzniknú iné
poruchy, náradie zastavte, skontrolujte ho
a vyhľadajte príčinu.
Nepoužívajte toto náradie bez
nainštalovaného ochranného krytu.
Skontrolujte, či je obrobok správne
zaistený.
Nepracujte s touto brúskou v blízkosti
horľavých kvapalín, plynov alebo prachov.
Iskry a horúce častice vznikajúce pri rezaní
a pri chode elektrických motorov môžu
spôsobiť vznietenie horľavých materiálov.
•
•
•
Nepoužívajte toto náradie, pokiaľ ste
v jednej rovine s rotujúcim kotúčom. Držte
okolité osoby mimo dosahu pracovného
priestoru.
Rezné kotúče nepoužívajte na brúsenie.
Nemanipulujte so zámkou hriadeľa pokiaľ
je náradie v chode.
Nezabudnite, že po vypnutí náradia sa
kotúč ešte určitú dobu otáča.
Brúsne a rezné príslušenstvo vždy skladujte
na suchom mieste.
Pri práci v prašnom prostredí zaistite, aby
boli ventilačné otvory vždy čisté. Pokiaľ je
vyčistenie ventilačných otvorov nevyhnutné,
najprv odpojte náradie od elektrického
prúdu a použite nekovové predmety, aby
sa zabránilo poškodeniu vnútorných častí
náradia.
Vždy použite ochranu sluchu a zraku.
Používajte ochranné pomôcky na osobnú
ochranu ako respirátor, pracovné rukavice,
prilbu a zásteru.
Použitie lamelových kotúčov
Pozor! Kovový prach sa navrstvuje
•
Časté používanie lamelových kotúčov
pri obrábaní kovu prináša zvýšené riziko
možného úrazu elektrickým prúdom.
Riziko znížite použitím prúdového chrániča
v elektrickom okruhu a každodenným
čistením ventilačných otvorov prúdom
stlačeného vzduchu podľa pokynov na
údržbu uvedených ďalej.
Štítky použité na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Používajte ochranné okuliare
Používajte vhodnú ochranu sluchu.
10
ES Prehlásenie o zhode
05
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole uvedenej
adrese alebo na adrese uvedenej na konci tohto návodu.
Hladina akustického tlaku:
D28111 D28113(K) D28130
LpA (akustický tlak)
KpA (nepresnosť
merania)
LWA (akustický
výkon)
KWA (nepresnosť
merania)
D28132C D28134
D28135(K) D28139 D28141
dB(A) 90
89
90
89
89
91
89
91
dB(A) 5
3
3
3
3
3
3
3
dB(A) 101
100
101
100
100
102
100
102
dB(A) 5
3
3
3
3
3
3
3
Hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu:
D28111 D28113(K) D28130
Merané podľa
EN 50144
Merané podľa
EN 60745
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
m/s2 5,3
7,0
m/s2 10,8 1) 11,7 2)
D28132C D28134
D28135(K) D28139 D28141
6,0
4,6
7,0
5,2
5,1
5,7
10,0 3)
7,7 4)
9,6 5)
9,4 6)
7,4 7)
9,7 5)
nepresnosť merania: 4,3 m/s2
nepresnosť merania: 4,7 m/s2
nepresnosť merania: 7,4 m/s2
nepresnosť merania: 3,1 m/s2
nepresnosť merania: 3,9 m/s2
nepresnosť merania: 3,8 m/s2
nepresnosť merania: 3,0 m/s2
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
30-11-2005
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00055436 - 24-10-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
D28111 - - - - A
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising