DC740 | DeWalt DC740 CORDLESS DRILL instruction manual

DC740
DC750
1
Dansk
6
Deutsch
13
English
21
Español
29
Français
37
Italiano
45
Nederlands
53
Norsk
61
Português
68
Suomi
76
Svenska
83
Türkçe
90
EÏÏËÓÈο
99
Copyright DEWALT
2
3
4
5
6
7
2
1
8
9
9
12
10
10
11 11
9
12
A
3
13
9
13
9
B
5
14
C
4
15
D
2
6
E
F
5
DANSK
OPLADELIG SLAGBOREMASKINE/
SKRUETRÆKKER DC740/DC750
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Tekniske data
DC740 DC750
12
9,6
Spænding
V
Omdrejningstal ubelastet
1. gear
min-1
2. gear
min-1
Gennemslagskraft
Nm
Borepatron kapacitet
mm
Maksimal borekapacitet i
stål/blødt træ
mm
Vægt (uden batteri)
kg
Batteri
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteri
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Lader
Spænding
(lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
10/25
1,1
10/22
1,1
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
EU-Overensstemmelseserklæring
DC740/DC750
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
DC740
DC750
(lydniveau)
dB(A)*
70
70
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
81
81
LpA
VAC 230
min 60
kg 0,4
230
60
0,4
230
60
0,4
230
60
0,4
* ved operatørens øre
Træf passende forholdsregler for at
beskytte hørelsen.
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
m/s2
6
DC740
DC750
3,54
3,54
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
d Undgå at ødelægge ledningen. Undgå at
bære, trække eller afbryde el-værktøjet ved at
rykke i ledningen. Beskyt ledningen mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e Hvis el-værktøj benyttes i det fri, skal der
benyttes en forlængerledning, som er
godkendt til udendørs brug. Brug af en
forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
Generelle sikkerhedsregler
Advarsel! Læs alle instrukserne. Hvis nedenstående
instrukser ikke følges, er der risiko for elektrisk stød,
brand og/eller alvorlige personskader.
Det benyttede begreb „el-værktøj“ i nedennævnte
advarsler refererer til netdrevne
(med tilslutningsledning) eller batteridrevne
maskiner (uden tilslutningsledning).
DISSE INSTRUKSER BØR OPBEVARES TIL
SENERE BRUG.
1 Arbejdsområde
a Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.
Uordentlige og uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
b Brug ikke el-værktøj i eksplosionstruede
omgivelser, f.eks. hvor der er brændbare
væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c Sørg for, at børn og andre personer holder sig
på afstand, når el-værktøjet er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over
maskinen.
2 El-sikkerhed
a El-værktøjsstik skal passe til kontakten. Stikket
må under ingen omstændigheder ændres. Brug
ikke adapterstik sammen med jordforbundet elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne,
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
øges risikoen for elektrisk stød.
c El-værktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt. Indtrængen af vand i el-værktøj øger
risikoen for elektrisk stød.
3 Personlig sikkerhed
a Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje
med, hvad man laver og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen,
hvis man er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medicin eller euforiserende stoffer.
Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr
som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj,
beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af
maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for
personskader.
c Undgå utilsigtet igangsætning. Sørg for,
at el-værktøjets afbryder er på off, før det
sluttes til strømmen. Hvis man bærer el-værktøj
med fingeren på afbryderen, eller hvis man slutter
værktøjet til strømmen, mens afbryderen er på
on, er der risiko for ulykker.
d Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle,
inden el-værktøjet tændes. Et værktøj eller en
nøgle, der efterlades i en roterende del i
el-værktøjet, kan resultere i personskader.
e Overvurder ikke dig selv. Sørg for, at du altid
har sikkert fodfæste og balance. Det gør det
nemmere at kontrollere el-værktøjet, hvis der
skulle opstå uventede situationer.
f Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker.
Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der
bevæger sig. Bevægelige dele kan gribe fat i
løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
g Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Brug af dette udstyr nedsætter
risikoen for personskader som følge af støv.
7
DANSK
4 Brug og vedligeholdelse af el-værktøj
a Undgå at overbelaste el-værktøjet. Brug altid
det rette el-værktøj til opgaven. Med det rigtige
el-værktøj udføres arbejdet lettere og sikrere
inden for det angivne effektområde.
b Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen er
defekt. El-værktøj, der ikke kan kontrolleres med
afbryderen, er farligt og skal repareres.
c Træk stikket ud af stikkontakten inden
indstilling, tilbehørsudskiftning eller opbevaring
af el-værktøjet. Disse sikkerhedsforanstaltninger
reducerer risikoen for utilsigtet start af værktøjet.
d Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med el-værktøj, eller som ikke har
gennemlæst disse instrukser, benytte
maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
e El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt.
Kontroller, om bevægelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden el-værktøjet tages i brug.
Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer
med skarpe skærekanter sætter sig ikke så
hurtigt fast og er nemmere at føre.
g Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv.
i overensstemmelse med disse instrukser,
og sådan som det kræves for denne specielle
værktøjstype. Tag hensyn til arbejdsforholdene
og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af
anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger
uden for det fastsatte anvendelsesområde,
kan der opstå farlige situationer.
5 Brug og vedligeholdelse af batteriværktøj
a Sørg for, at maskinen er slukket, før batteriet
indsættes. Indsættelse af batteriet i el-værktøj,
hvis afbryder er på on, kan føre til ulykker.
b Oplades kun ved hjælp af ladeaggregater, der
er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat,
der er egnet til en bestemt type batterier,
kan udgøre brandfare, hvis det bruges med
andre batterityper.
c Brug kun el-værktøjet med specifikt fremstillede
batterier. Brug af andre batterier kan øge risikoen
for personskader og er forbundet med brandfare.
d Batterier, der ikke er i brug, må ikke komme
i berøring med andre metalgenstande som
f.eks. kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer
eller andre små metalgenstande, da disse kan
kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem
batteripolerne kan medføre forbrændinger eller
brand.
e Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe
væske ud af det. Undgå kontakt med denne
væske. Hvis der alligevel skulle forekomme
kontakt, skylles med vand. Søg læge, hvis
væsken kommer i øjnene. Væske fra batteriet
kan give hudirritation eller forbrændinger.
6 Service
a Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed opretholdes elværktøjets sikkerhed.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Brandfare! Undgå metalkortslutning af
elektroderne på en fritliggende batteripakke.
Man må ikke opbevare eller transportere
batteripakken, uden at den medfølgende
beskyttelseshætte er sat på elektroderne.
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved
hudkontakt skal der omgående skylles med vand.
Neutraliser med en mild syre såsom citronsaft eller
eddike. Ved øjenkontakt skylles med rigeligt med
vand i mindst 10 minutter. Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
100%
Batteriet oplader
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
8
DANSK
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages i
brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Afbryder med variabel hastighedskontrol
Omskifter for højre/venstregang
Selvspændende borepatron
Funktionsvælger/drejningsmomentkontrol
Positioner til justering af drejningsmoment
Gearvælger
Ventilationshullerne
Håndtag
Batteri
Lader
Din DE9107 lader kan oplade DEWALT NiCdbatterier fra 7,2 til 14,4 V.
Din DE9108/DE9118 lader kan oplade DEWALT
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiMH- og
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
9 Batteri
10 Udløserknapper
11 Lader
12 Ladeindikator (rød)
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at
strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Brænd ikke batteriet
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Opladelig boremaskine/skruetrækker
1 Lader
1 Batteri (K-modeller)
2 Batterier (KA- og KB-modeller)
1 Skruebit
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60745; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid værktøjet fra (off), før batteriet
monteres eller afmonteres.
Kun brug DEWALT batterier og lader.
Din boremaskine/skruetrækker DC740/DC750 er
konstrueret med henblik på professionelle bore- og
skrueopgaver.
9
DANSK
Batteri (fig. A & B)
Opladning af batteriet (fig. A)
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet.
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
DEWALT forhandler. Under opladningen kan laderen
og batteriet blive varme. Dette er normalt og
indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (9) oplades ved at sætte det i laderen (11)
som vist på tegningen og tilslutte laderen. Sørg for
at batteriet sidder korrekt i laderen. Den røde
ladeindikator (12) blinker. Efter ca. 1 time holder
den op med at blinke og begynder at lyse konstant.
Batteriet er nu helt opladet. Batteriet kan tages ud
når som helst, eller det kan blive siddende i laderen
i længere tid (dog maks. 14 dage).
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i pistolgrebet, indtil der høres et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (10) samtidigt og trække batteriet
ud af pistolgrebet.
Batterihætte (fig. B)
Der medfølger en beskyttelseshætte, som kan dække
elektroderne på en fritliggende batteripakke. Hvis
beskyttelseshætten ikke er på plads, kan løse
metalobjekter kortslutte elektroderne med brandrisiko
og beskadigelse af batteripakken til følge.
• Tag beskyttelseshætten (13) af, før batteripakken
(9) placeres i opladeren eller i værktøjet.
• Sæt beskyttelseshætten på elektroderne
umiddelbart efter, at batteripakken er taget ud af
opladeren eller værktøjet.
Sådan indsættes og fjernes tilbehør (fig. A & C)
• Åbn patronen ved at dreje ringen (14) mod uret
og sæt borskaftet i.
• Anbring boret i patronen så langt inde som muligt
og løft det lidt før der spændes.
• Spænd godt til ved at dreje ringen med uret.
• Boret fjernes i omvendt rækkefølge.
Valg af funktion eller justering af
drejningsmoment (fig. D)
Kransen på dette værktøj har 15 positioner til
justering af drejningsmomentet for at tilpasse det til
skruens størrelse og til arbejdsemnet.
Vedrørende indstilling af drejningsmoment, se
afsnittet „Skruetrækning“.
• Vælg den ønskede funktion eller det ønskede
drejningsmoment ved at stille ind på symbolet
eller nummeret på funktionsvælgeren (5) mod
indikatoren (15) på huset.
Omskifter for højre/venstregang (fig. E)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
Gearvælger (fig. F)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (6) for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
(boring af store huller, skruning af skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
(små huller)
For information om hastigheder, se tekniske data.
• Skub altid gearvælgeren helt frem eller
helt tilbage.
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
mens maskinen arbejder.
Brugervejledning
Sørg for, at beskyttelseshætten er på
plads, før den fritliggende batteripakke
lægges til opbevaring eller transporteres.
10
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
DANSK
Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
Anvend kun et let tryk på værktøjet. Stort
tryk øger ikke borehastigheden, men
nedsætter værktøjets ydeevne og evt.
også levetiden.
For at minimere blokering ved
gennembrydning, bør presset med boret
gradvist reduceres ved slutningen af
boringen.
Lad motoren gå, mens boret trækkes ud
af et boret hul. Dette hjælper med til at
forhindre at boret sætter sig fast.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Indsæt det ønskede bor.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Vælg højre- eller venstregang.
Tænd og sluk (fig. A & D)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2) i midterposition.
Boremaskinen er udstyret med en
bremse, som stopper borepatronen, så
snart afbryderen udløses helt.
Skruetrækning (fig. A)
• Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af
omskifteren (2).
• Indstil kransen (4) på position 1 og begynd at
skrue (lavt moment).
• Hvis koblingen udløses for tidligt, justeres
kransen for at øge momentet.
Rotationsboring (fig. A)
• Rotationsboring vælges ved hjælp af
funktionsvælgeren (4).
Boring i metal
• Brug et smøremiddel til skæreapparater ved
boring i metal. Dog ikke til støbejern og messing,
der skal bores tørt.
Boring i træ
• Man kan bore træ med samme spiralbor som til
metal. Disse bor skal kontinuerligt tages ud af
borehullet for at fjerne spåner fra boret. Ellers er
der risiko for at boret bliver overophedet.
• Til store huller, bruges træbor med midterspids
ved lav hastighed.
• Arbejdsemner som kan flises, bør støttes med et
ekstra stykke træ.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
11
DANSK
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler, når
du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af
DEWALT-produkter, når deres levetid er slut. Benyt dig
af denne service og returner venligst dit produkt til et
hvilket som helst af vore autoriserede serviceværksteder,
som indsamler dem på vores vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på den
adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DeWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com.
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades, når
det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes. Af
miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af de
opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et
autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste
om yderligere information eller kontakt DEWALT.
12
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
AKKU-BOHRSCHRAUBER DC740/DC750
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Technische Daten
Spannung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment
Bohrfutter-Spannweite
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz
Gewicht (ohne Akku)
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
Volt
min-1
min-1
Nm
mm
mm
kg
Volt
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
Volt
Ah
kg
Ladegerät
DE9107
Netzspannung VAC 230
Ladezeit (ca.) min 60
Gewicht
kg 0,4
DE9108
230
60
0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DC740 DC750
12
9,6
Elektrische Spannung
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
Feuergefahr
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
DE9116
230
60
0,4
DE9118
230
60
0,4
10 A
EG-Konformitätserklärung
DC740/DC750
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 60335, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DC740
DC750
dB(A)*
70
70
dB(A)
81
81
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
m/s2
DC740
DC750
3,54
3,54
13
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
Allgemeine Sicherheitsregeln
Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen.
Die Nichteinhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen kann elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Der nachfolgend verwendete Begriff „Werkzeug“
bezieht sich auf netzbetriebene Werkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Werkzeuge (ohne Netzkabel).
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.
1 Arbeitsbereich
a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unordnung und dunkle
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b Arbeiten Sie mit Werkzeugen nicht in
explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube
befinden. Werkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des Werkzeugs fern.
Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle verlieren.
2 Elektrische Sicherheit
a Der Anschlussstecker des Werkzeugs muß in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verändert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Werkzeugen. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen verringern
das Risiko eines elektrischen Schlages.
b Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen von Rohren, Heizungen, Herden
und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes
Risiko eines elektrischen Schlags, wenn Ihr
Körper geerdet ist.
14
c Halten Sie Werkzeuge von Regen und Nässe
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Werkzeug
erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
d Missbrauchen Sie nicht das Kabel. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen,
Ziehen oder Trennen des Werkzeugs vom
Netz. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder sich bewegenden
Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel
erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
e Wenn Sie mit einem Werkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich
zugelassen sind. Die Anwendung eines für den
Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
3 Sicherheit von Personen
a Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie vernünftig mit
einem Werkzeug um. Benutzen Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch von Werkzeugen
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
b Verwenden Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie
stets einen Augenschutz. Schutzausrüstung
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
Einsatz des Werkzeuges, verringert das Risiko
von Verletzungen.
c Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, daß sich der
Schalter in der Aus-Stellung befindet, bevor
das Werkzeug mit dem Netz verbundenwird.
Durch das Tragen des Werkzeugs mit dem Finger
am Schalter oder durch das Verbinden eingeschalteter Werkzeuge werden Unfälle provoziert.
d Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel, bevor Sie das Werkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel,
der sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
e Nicht zu weit nach vorne strecken! Sorgen Sie
für sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Werkzeug in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
DEUTSCH
f
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von
sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.
g Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen
vorhanden sind, vergewissern Sie sich, daß
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Das Verwenden dieser
Einrichtungen verringert Gefährdungen durch
Staub.
4 Gebrauch und Pflege von Werkzeugen
a Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte
Werkzeug. Mit dem passenden Werkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
b Benutzen Sie kein Werkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Werkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und
muß repariert werden.
c Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Werkzeug weglegen.
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Werkzeugs.
d Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Werkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Werkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
e Halten Sie Werkzeuge in einem einwandfreien
Zustand. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile gebrochen oder so beschädigt
sind, daß die Funktion des Werkzeugs
beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Werkzeugen.
f Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu führen.
g Verwenden Sie Werkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen und so, wie es für diesen
speziellen Werkzeugtyp vorgeschrieben ist.
Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Arbeit.
Der Gebrauch von Werkzeugen für andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
5 Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen
a Stellen Sie sicher, daß das Werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das
Einsetzen eines Akkus in ein eingeschaltetes
Werkzeug kann zu Unfällenführen.
b Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf,
die vom Hersteller angegeben wurden. Für ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte Akkuart
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.
c Verwenden Sie nur die für die Werkzeuge
vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von
anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr führen.
d Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der
Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
e Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei unbeabsichtigtem Kontakt
mit Wasser abspülen. Gelangt die Flüssigkeit
in die Augen, ziehen Sie außerdem ärztliche
Hilfe hinzu. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6 Service
a Lassen Sie Ihr Werkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird gewährleistet, daß die
Sicherheit des Werkzeugs erhalten bleibt.
15
DEUTSCH
+40 ˚c
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
+4 ˚c
Feuergefahr! Vermeiden Sie ein Kurzschließen der Kontakte eines abgenommenen Akkus. Lagern bzw. transportieren Sie den Akku nie ohne die mitgelieferte Schutzkappe über den
Kontakten.
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure wie
Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den
Augen in Berührung kommt, spülen Sie
mindestens 10 Minuten lang mit reichlich klarem
Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
100%
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrschrauber
1 Ladegerät
1 Akku (K-Modelle)
2 Akkus (KA- und KB-Modelle)
1 Schrauberklinge
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Akku ist geladen
Beschreibung (Abb. A)
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
16
Ihr Akku-Werkzeug DC740/DC750 wurde für professionelle Bohr- und Schraubarbeiten entwickelt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Drehzahl-Regelschalter
Rechts-/Linkslauf-Umschalter
Schnellspannbohrfutter
Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren/
Drehmomenteinstellring
Drehmomentpositionen
Getriebeumschalter 1./2. Gang
Lüftungsschlitze
Handgriff
Akku
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE9107 kann DEWALT NiCd-Akkus im
Bereich von 7,2 bis 14,4 V laden.
Ihr Ladegerät DE9108/DE9118 kann DEWALT NiCdAkkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
DEUTSCH
Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiMH- und
NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
9 Akku
10 Löseknöpfe
11 Ladegerät
12 Ladekontrolleuchte (rot)
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60745 zweifach isoliert; eine Erdleitung ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2. Rollen Sie das
Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig
aus.
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
Akku (Abb. A & B)
Laden des Akkus (Abb. A)
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C.
Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (9) zu laden, stecken Sie ihn gemäß
der Abbildung in das Ladegerät (11) und schließen
dieses an die Stromversorgung an. Vergewissern
Sie sich, daß der Akku vollständig in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote Ladekontrolleuchte
(12) muß blinken. Nach ungefähr einer Stunde
schaltet die Ladekontrolleuchte von Blink- auf
Dauerbetrieb. Der Akku ist nun vollständig
geladen. Der Akku kann jederzeit entfernt werden
oder aber längere Zeit (maximal 14 Tage) im
angeschlossenen Ladegerät verbleiben.
Anbringen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff, bis er
arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (10) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff heraus.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Werkzeug immer aus,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Akkukappe (Abb. B)
Zur Abdeckung der Kontakte eines abgenommenen
Akkus ist eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne angebrachte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen, was zu einem Brand sowie
einer Beschädigung des Akkus führen kann.
17
DEUTSCH
• Nehmen Sie die Schutzkappe (13) ab, bevor Sie den
Akku (9) in das Ladegerät bzw. Werkzeug einsetzen.
• Setzen Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entfernen des Akkus vom Ladegerät bzw.
Werkzeug über die Kontakte.
Vergewissern Sie sich, daß sich die
Schutzkappe in ihrer Lage befindet,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Einsetzen und Entfernen von Bits (Abb. A & C)
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
Spannring (14) entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen und setzen Sie den Bohrerschaft ein.
• Setzen Sie das Werkzeug bis zum Anschlag in
das Bohrfutter ein.
• Ziehen Sie das Bohrfutter fest an, indem Sie den
Spannring im Uhrzeigersinn drehen.
• Gehen Sie zum Entfernen des Bohrers in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Wählen der Betriebsart/Drehmoment-Vorwahl
(Abb. D)
Der Einstellring dieser Werkzeuge hat 15 Positionen
für die Drehmomenteinstellung beim Schrauben. Die
richtige Einstellung hängt von der Schraubengröße
und dem Werkstücksmaterial ab und wird im Abschnitt „Schrauben“ beschrieben.
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart bzw.
Drehmomenteinstellung, indem Sie das entsprechende Symbol bzw. die richtige Zahl auf dem
Einstellring (5) zum Pfeil (15) drehen.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. E)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen
die Drehrichtung an.
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. F)
Dieses Werkzeug besitzt ein Zweiganggetriebe, das an
der Getriebeumschaltung (6) eingestellt werden kann.
18
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment (große
Bohrdurchmesser, Verarbeitung von Schrauben)
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment (kleine
Bohrdurchmesser)
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
• Bewegen Sie die Getriebeumschaltung
immer vollständig nach vorne oder
vollständig nach hinten.
• Wechseln Sie niemals den Gang,
während der EIN-/AUS-Schalter
gedrückt ist.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und
Verkabelungen.
Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Sobald Sie spüren, daß das Werkstück
fast durchbohrt ist, reduzieren Sie
schrittweise den Druck auf die Bohrerspitze, bis der Bohrvorgang beendet ist.
Keep the motor running when pulling the
bit back out of a drilled hole. This will
help prevent jamming.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Setzen Sie das entsprechende Bohrwerkzeug ein.
• Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
• Wählen Sie den Rechts- oder Linkslauf.
Ein- und Ausschalten (Abb. A & D)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je
tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird,
um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Werkzeug in der Aus-Stellung zu
arretieren, schieben Sie den Rechts-/Linkslaufschalter (2) in die Mittelstellung.
Ihre Bohrmaschine verfügt über eine
Bremse, die das Bohrfutter beim
Loslassen des Drehzahl-Regelschalters
sofort zum Stillstand bringt.
Schrauben (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder
Linkslauf.
• Stellen Sie den Einstellring (4) auf Position 1 und
fangen Sie mit dem Schrauben an (niedriges
Drehmoment).
• Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt, stellen
Sie den Einstellring auf einen größeren Wert ein.
Bohren (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Einstellring (4) die Betriebsart Bohren.
Bohren in Metall
• Verwenden Sie beim Bohren in Metall eine
Kühlflüssigkeit. Bei Gußeisen und Messing sollte
trocken gebohrt werden.
Bohren in Holz
• Bohrungen in Holz sollten mit Holzbohrern,
können aber auch mit den gleichen Bohrern wie
für Metall ausgeführt werden. In diesem Fall
sollten Sie beim Bohren den Bohrer gelegentlich
aus dem Holz herausziehen, um die Späne aus
dem Bohrloch zu entfernen. Hierdurch wird ein
Überhitzen des Bohrers verhindert.
• Verwenden Sie zum Bohren größerer Löcher
einen Schlangenbohrer bei niedriger Drehzahl.
• Beim Bohren in Materialien, die leicht splittern
oder ausreißen, sollten Sie einen Holzklotz hinter
Ihr Werkstück legen.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb
setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und Verpackungen können die
Materialien recycelt und wiederverwertet
werden. Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue Produkt erworben haben.
19
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller
Kundendienststellen von DEWALT sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden unter:
www.2helpU.com.
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
20
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
ENGLISH
CORDLESS DRILL/DRIVER DC740/DC750
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Technical data
DC740 DC750
12
9.6
Voltage
V
No-load speed
1st gear
min-1
2nd gear
min-1
Max. torque
Nm
Chuck capacity
mm
Maximum drilling capacity
in steel/wood
mm
Weight (without battery pack) kg
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
Denotes risk of electric shock.
0-300
0-1,100
19
10
10/25
1.1
10/22
1.1
DE9074
NiCd
12
1.3
0.5
DE9071
NiCd
12
2.0
0.65
DE9085
NiMH
9.6
2.0
0.4
DE9086
NiMH
12
2.0
0.65
Fire hazard.
EC-Declaration of conformity
DE9062
NiCd
9.6
1.3
0.4
V
Ah
kg
0-350
0-1,200
20
10
DC740/DC750
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
DC740
Charger
DE9107
Mains voltage
VAC 230
Approx.
charging time min 60
Weight
kg 0.4
Fuses:
Europe
230 V tools
U.K. & Ireland 230 V tools
DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
LpA
DC750
(sound pressure)
dB(A)*
70
70
LWA (acoustic power)
dB(A)
81
81
* at the operator’s ear
60
0.4
60
0.4
60
0.4
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Take appropriate measures for the
protection of hearing.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
m/s2
DC740
DC750
3.54
3.54
21
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
General safety rules
Warning! Read all instructions. Failure to follow
all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury. The term
„power tool“ in all of the warnings listed below
refers to your mains operated (corded) power
tool or battery operated (cordless) power tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.
1 Work area
a Keep work area clean and well lit. Cluttered
and dark areas invite accidents.
b Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.
c Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.
2 Electrical safety
a Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.
b Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of
electric shock if your body is earthed or
grounded.
c Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
22
d Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.
e When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
3 Personal safety
a Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b Use safety equipment. Always wear eye
protection. Safety equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c Avoid accidental starting. Ensure the switch
is in the off position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the
switch or plugging in power tools that have the
switch on invites accidents.
d Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.
e Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.
f Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.
g If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of these devices can reduce dust
related hazards.
ENGLISH
4 Power tool use and care
a Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.
b Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
c Disconnect the plug from the power source
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.
d Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
e Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents
are caused by poorly maintained power tools.
f Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.
g Use the power tool, accessories and tool bits
etc., in accordance with these instructions
and in the manner intended for the particular
type of power tool, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.
d When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects like paper clips,
coins, keys, nails, screws, or other small metal
objects that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns or a fire.
e Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
5 Battery tool use and care
a Ensure the switch is in the off position before
inserting battery pack. Inserting the battery
pack into power tools that have the switch on
invites accidents.
b Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.
c Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
6 Service
a Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional safety instructions for battery packs
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack.
Do not store or carry the battery pack
without the battery cap placed over the
contacts.
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water. Neutralize
with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
In case of eye contact, rinse abundantly with
clean water for at least 10 minutes. Consult a
physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
100%
Battery charging
100%
Battery charged
Battery defective
23
ENGLISH
Description (fig. A)
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Your cordless drill/driver DC740/DC750 has been
designed for professional drilling and screwdriving
applications.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Keyless chuck
4 Mode selector/torque adjustment collar
5 Collar settings
6 Two gear selector
7 Ventilation slots
8 Grip
9 Battery pack
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Package contents
The package contains:
1 Cordless drill/driver
1 Charger
1 Battery pack (K models)
2 Battery packs (KA and KB models)
1 Screwdriver bit
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
24
Charger
Your DE9107 charger accepts DEWALT NiCd
battery packs ranging from 7.2 V to 14.4 V.
Your DE9108/DE9118 charger accepts DEWALT
NiCd battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
9 Battery pack
10 Release buttons
11 Charger
12 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60745.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
ENGLISH
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Use only DEWALT battery packs and
chargers.
Battery pack (fig. A & B)
Charging the battery pack (fig. A)
When charging the battery pack for the first time, or
after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate a
problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (9), insert it into the
charger (11) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (12) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged.
The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger for a longer period
of time (with a maximum of 14 days).
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip until it clicks
in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (10) simultaneously and pull the
pack out of the grip.
Battery cap (fig. B)
A protective cap is supplied to cover the contacts of
a detached battery pack. Without the protective cap
in place, loose metal objects could short circuit the
contacts, causing a fire hazard and damaging the
battery pack.
• Take off the protective cap (13) before placing
the battery pack (9) in the charger or tool.
• Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack from
the charger or tool.
Make sure the protective cap is in place
before storing or carrying a detached
battery pack.
Inserting and removing bits (fig. A & C)
• Open the chuck by turning the sleeve (14)
counterclockwise and insert the bit shank.
25
ENGLISH
• Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
• Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
Selecting the operating mode or adjusting the
torque (fig. D)
The collar of this tool has 15 positions for the
adjustment of the torque to suit the size of the screw
and the workpiece material. For torque adjustment,
refer to the section „Screwdriving“.
• Select the drilling mode or torque by aligning the
symbol or number on the collar (5) with the
indicator (15) on the housing.
Forward/reverse slider (fig. E)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Two gear selector (fig. F)
Your tool is fitted with a two gear selector (6) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque (drilling large holes, driving
screws)
2 high speed/low torque (drilling smaller holes)
Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
To minimise stalling on break-through,
progressively reduce the drill point
pressure towards the end of the
operation.
Keep the motor running when pulling the
bit back out of a drilled hole. This will
help prevent jamming.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Insert the appropriate bit.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Select forward or reverse rotation.
Switching on and off (fig. A & D)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in off position, move the forward/
reverse slider (2) to the central position.
The drill is equipped with a brake to stop
the tool as soon as the variable speed
switch is fully released.
For speed rates, refer to the technical data.
• Always push the two gear selector
completely forward or backward.
• Do not change gears at full speed or
during use.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Be aware of the location of pipework and
wiring.
26
Screwdriving (fig. A)
• Select forward or reverse rotation using the slider (2).
• Set the collar (4) to position 1 and begin
screwdriving (low torque).
• If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.
Drilling (fig. A)
• Select the drilling mode using the collar (4).
Drilling in metal
• Use a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
ENGLISH
Drilling in wood
• Holes in wood can be made with the same twist
drills used for metal. These bits may overheat
unless pulled out frequently to clear chips from
the flutes.
• For larger holes use Auger bits.
• Use a block of wood to back up workpieces that
may splinter.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
power tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
27
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at www.2helpU.com.
28
ESPAÑOL
TALADRO/ATORNILLADOR SIN CABLE
DC740/DC750
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Características técnicas
Voltaje
V
Velocidad en vacío
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Par de torsión máximo
Nm
Capacidad del portabrocas mm
Capacidad de perforación
en acero/madera
mm
Peso (sin batería)
kg
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Tensión
de la red
Tiempo de
carga (próx.)
Peso
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
V
Ah
kg
V
Ah
kg
DC740 DC750
12
9,6
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
DC740/DC750
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
LpA
VAC 230
230
230
230
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DC740
DC750
dB(A)*
70
70
dB(A)
81
81
* al oído del usuario
min 60
kg 0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Tome medidas adecuadas para la
protección de los oídos.
Fusibles
Herramientas 230 V
10 A
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
m/s2
DC740
DC750
3,54
3,54
29
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
Normas de seguridad generales
¡Atención! Lea íntegramente estas instrucciones.
En caso de no atenerse a las instrucciones de
seguridad siguientes, ello puede dar lugar a una
descarga eléctrica, incendio o lesión grave.
El término “herramienta eléctrica” empleado en
las advertencias indicadas a continuación se
refiere al aparato eléctrico con alimentación de
red (con cable) o alimentado por batería (sin cable).
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN
LUGAR SEGURO.
1 Área de trabajo
a Mantenga limpia y bien iluminada el área de
trabajo. El desorden y una iluminación deficiente
en las áreas de trabajo pueden provocar
accidentes.
b No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosión, en el que
se encuentren combustibles líquidos, gases o
material en polvo. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden llegar a inflamar
los materiales en polvo o vapores.
c Mantenga alejados a los niños y otras
personas del área de trabajo al emplear la
herramienta eléctrica. Una distracción le puede
hacer perder el control sobre el aparato.
2 Seguridad eléctrica
a El enchufe del aparato debe corresponder a
la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna.
No emplee adaptadores en aparatos dotados
con una toma de tierra. Los enchufes sin
modificar adecuados a las respectivas tomas de
corriente reducen el riesgo de una descarga
eléctrica.
30
b Evite que su cuerpo toque partes conectadas
a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a
una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo
tiene contacto con tierra.
c No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia y evite que penetren líquidos en su
interior. Existe el peligro de recibir una descarga
eléctrica si penetran ciertos líquidos en la
herramienta eléctrica.
d Cuide el cable de alimentación No utilice el
cable de red para transportar o colgar el
aparato, ni tire de él para sacar el enchufe de
la toma de corriente. Mantenga el cable de
red alejado del calor, aceite, bordes afilados
o piezas móviles. Los cables de red dañados o
enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
e Al trabajar con la herramienta eléctrica en la
intemperie utilice solamente cables de
prolongación homologados para su uso en
exteriores. La utilización de un cable de
prolongación adecuado para su uso en exteriores
reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
3 Seguridad personal
a Esté atento a lo que hace y emplee la
herramienta eléctrica con prudencia. No
utilice la herramienta eléctrica si estuviese
cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos.
El no estar atento durante el uso de una
herramienta eléctrica puede provocarle serias
lesiones.
b Utilice un equipo de protección y en todo
caso unas gafas de protección. El riesgo a
lesionarse se reduce considerablemente si,
dependiendo del tipo y la aplicación de la
herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de protección adecuado como una mascarilla
antipolvo, zapatos de seguridad con suela
antideslizante, casco, o protectores auditivos.
c Evite una puesta en marcha fortuita del
aparato. Compruebe que el interruptor está
en la posición de apagado antes de enchufar
la herramienta. Transportar la herramienta
eléctrica con el dedo sobre el interruptor o
enchufarla con el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
ESPAÑOL
d Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas
antes de conectar la herramienta eléctrica.
Una herramienta o llave colocada en una pieza
giratoria puede producir lesiones al ponerse a
funcionar.
e Sea precavido. Evite adoptar una posición
que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo
firme sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Ello le permitirá controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situación inesperada.
f Lleve puesta una vestimenta de trabajo
adecuada. No lleve vestidos anchos ni joyas.
Mantenga su pelo, vestimenta y guantes
alejados de las piezas móviles. La vestimenta
suelta, las joyas y el pelo largo se pueden
enganchar con las piezas en movimiento.
g Siempre que sea posible utilizar unos equipos
de aspiración o captación de polvo, asegúrese
que éstos estén montados y que sean
utilizados correctamente. El empleo de estos
equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
4 Uso y cuidado de herramientas eléctricas
a No sobrecargue el aparato. Use la herramienta
prevista para el trabajo a realizar. Con la
herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más
seguro dentro del margen de potencia indicado.
b No utilice herramientas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas que no se puedan
conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.
c Saque el enchufe de la red antes de realizar un
ajuste en el aparato, cambiar de accesorio o al
guardar el aparato. Esta medida preventiva reduce
el riesgo de conectar accidentalmente el aparato.
d Guarde las herramientas fuera del alcance de
los niños y de las personas que no estén
familiarizadas con su uso. Las herramientas
utilizadas por personas inexpertas son peligrosas
e Cuide sus aparatos con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las
partes móviles del aparato, y si existen partes
rotas o deterioradas que pudieran afectar al
funcionamiento de la herramienta. Si la
herramienta eléctrica estuviese defectuosa
haga que la reparen antes de volver a
utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a
aparatos con un mantenimiento deficiente.
f
Mantenga los útiles limpios y afilados. Los útiles
mantenidos correctamente se dejan guiar y
controlar mejor.
g Utilice herramientas eléctricas, accesorios,
útiles, etc. de acuerdo con estas
instrucciones y en la manera indicada
específicamente para este aparato.
Considere en ello las condiciones de trabajo
y la tarea a realizar. El uso de herramientas
eléctricas para trabajos diferentes de aquellos
para los que han sido concebidas puede resultar
peligroso.
5 Uso y cuidado de herramientas con batería
a Cerciórese de que el aparato esté
desconectado antes introducir la batería.
No introduzca la batería en la herramienta con el
interruptor encendido ya que puede provocar
accidentes.
b Recargue la batería únicamente con el
cargador especificado porel fabricante.
Un cargador adecuado para un tipo de batería
puede provocar un incendio si se utiliza con otra
batería.
c Use las herramientas únicamente con las
baterías específicamente designadas. El uso
de cualquier otra batería puede provocar lesiones
o un incendio.
d Cuando no utilice la batería, manténgala
alejada de objetos metálicos como clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos, o cualquier
otro objeto metálico pequeño que pueda dar
lugar a una conexión entre los bornes.
El cortocircuito entre los bornes de la batería
puede ocasionar quemaduras o un incendio.
e Un mal uso puede dar lugar a que la batería
pierda líquido; evite cualquier contacto con el
líquido. Si accidentalmente entra en contacto
con el líquido, enjuáguese con agua. Si le
entra líquido en los ojos, busque rápidamente
asistencia médica. El líquido que pierde la
batería puede ocasionar irritación o quemaduras.
6 Servicio técnico
a Haga reparar su herramienta eléctrica sólo
por personal técnico autorizado que emplee
exclusivamente piezas de repuesto originales.
Solamente así se garantiza la seguridad de la
herramienta eléctrica.
31
ESPAÑOL
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que el metal
cortocircuite los contactos del paquete
de baterías desmontable. No guarde o
transporte el paquete de baterías sin su
tapa protectora colocada sobre los
contactos.
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
Verificación del contenido del embalaje
• El líquido una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo. En
caso de que entre en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con agua. Neutralícelo con un
ácido suave como zumo de limón o vinagre. En
caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
El paquete contiene:
1 Taladro atornillador sin cable
1 Cargador
1 Batería (modelos K)
2 Baterías (modelos KA y KB)
1 Punta de atornilladora
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Cargado
Descripción (fig. A)
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
+40 ˚c
+4 ˚c
32
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
El taladro atornillador sin cable DC740/DC750 está
diseñado para aplicaciones profesionales.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Portabrocas sin llave
4 Selector de modo/collarín de regulación del par
de torsión
5 Selección del modo/del par de torsión
6 Selector de dos velocidades
7 Ranuras de ventilación
8 Empuñadura
9 Batería
Cargador
Su cargador DE9107 acepta baterías NiCd DEWALT
desde 7,2 hasta 14,4 V.
Su cargador DE9108/DE9118 acepta baterías NiCd
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
Su cargador DE9116 acepta baterías NiCd y NiMH
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
ESPAÑOL
9 Batería
10 Pulsadores de arranque
11 Cargador
12 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60745; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Usar sólo baterías y cargadores de
DEWALT.
Batería (fig. A & B)
Carga de la batería (fig. A)
Cuando cargue la batería por primera vez,
o después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga, la
batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C.
Temperatura de carga recomendada:
aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (9), introdúzcala en el
cargador (11) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (12) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. En ese momento la
batería está totalmente cargada. La batería se
puede extraer en cualquier momento o dejarse
en el cargador conectado durante un período de
tiempo más prolongado (hasta un máximo de 14
días).
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura hasta
que esté bien colocada (se oirá un „clic“).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (10) a la vez y sáquela de la
empuñadura.
Tapa de batería (fig. B)
Se suministra una tapa protectora que cubre los
contactos del paquete de baterías desmontable. Si
la tapa protectora no está en su sitio, los objetos
metálicos sueltos pueden poner en corto los
contactos, produciendo riesgo de incendio y
estropeando el paquete de baterías.
• Retire la tapa protectora (13) antes de colocar el
paquete de baterías (9) en el cargador de la
herramienta.
• Coloque la tapa protectora sobre los contactos
inmediatamente después de haber retirado el
paquete de baterías del cargador de la
herramienta.
33
ESPAÑOL
Asegúrese de que la tapa protectora
está en su sitio antes de guardar o
transportar un paquete de baterías
desmontable.
Inserción y extracción de puntas (fig. A & C)
• Abra el portabrocas girando el manguito (14) hacia
la izquierda e inserte la parte lisa de la broca.
• Inserte la punta hasta el fondo en el portabrocas
y, antes de apretar, levántela levemente.
• Apriete bien, girando el manguito hacia la
derecha.
• Para sacar la broca, siga el mismo procedimiento
en orden inverso.
Selección del modo de funcionamiento o
regulación del par de torsión (fig. D)
El collarín de esta herramienta cuenta con 15
posiciones para ajustar el par de torsión al tamaño
del tornillo y al material de la pieza de trabajo. Para
ver información sobre la regulación del par, consulte
el apartado „Atornillado“.
• Seleccione el modo de funcionamiento o el par
adecuado alineando el símbolo o el número del
collarín (5) con el indicador (15) de la caja.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso (fig. E)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el mando
deslizante derecha/izquierda (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
Selector de dos velocidades (fig. F)
Su herramienta tiene un selector de dos velocidades
(6) incorporado para variar la relación entre
velocidad y par de torsión.
1 baja velocidad/elevado par (perforación de
grandes orificios, trabajo con tornillos)
2 alta velocidad/bajo par (agujeros más pequeños)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• El selector de dos velocidades debe
siempre empujarse totalmente hacia
delante o totalmente hacia atrás.
34
• ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el
taladro está funcionando!
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino
que reduce la efectividad de la
herramienta e incluso puede reducir su
vida útil.
Para reducir el riesgo de pérdida de
velocidad en la perforación, disminuya
progresivamente la presión sobre la
broca hacia el final de la operación.
Mantenga el motor en marcha al extraer
la broca del orificio perforado. Esto
evitará que se atasque.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Inserte la broca apropiada.
• Marque el punto donde desea perforar.
• Seleccione el sentido de avance o retroceso.
Encender y apagar (fig. A & D)
• Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace la guía de deslizamiento de avance/
retroceso (2) a la posición central.
El taladro está equipado con un freno
para detener la broca en cuanto el
conmutador de velocidad variable se
libera por completo.
ESPAÑOL
Atornillado (fig. A)
• Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el mando deslizante (2).
• Sitúe el collarín (4) en la posición 1 y comience a
atornillar (par bajo).
• Si el embrague actúa demasiado pronto, ajuste el
collarín para aumentar el par según sea necesario.
Perforación (fig. A)
• Seleccione el modo de perforación utilizando el
collarín (4).
Taladro en metal
• Utilice un lubricante para corte cuando taladre
metal. Las excepciones son el hierro fundido y el
latón que deben taladrarse en seco.
Taladro en madera
• Se puede taladrar madera con las mismas
brocas helicoidales que para metal. Estas brocas
se calientan si no se sacan con frecuencia para
eliminar las virutas.
• Para taladros más grandes use barrenas de
madera a baja velocidad.
• Si al hacer el taladro el madera se puede astillar,
ponga debajo un taco de madera que no le sirva.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse. La reutilización de materiales
reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y reduce
la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos o
a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo
producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida y
el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica en
este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente, la lista de servicios
técnicos autorizados de DEWALT e información
completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
35
ESPAÑOL
GARANTÍA
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
36
FRANÇAIS
VISSEUSE-PERCEUSE A PERCUSSION
SANS FIL DC740/DC750
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel :
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Caractéristiques techniques
Tension
Vitesse à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Couple max.
Capacité du
mandrin
Capacité de
perçage acier/bois
Poids
(sans pack-batteries)
DC740 DC750
12
9,6
V
min-1
min-1
Nm
Pack-batteries
Type de batterie
Tension
V
Capacité
Ah
Poids
kg
0-350 0-300
0-1.200 0-1.100
20
19
mm
10
10
mm
10/25
10/22
1,1
1,1
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
Pack-batteries
Type de batterie
Tension
V
Capacité
Ah
Poids
kg
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DC740/DC750
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN
55014, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144 :
LpA
Chargeur
Tension secteur VAC
Temps de charge
(environ)
min
Poids
kg
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
230
60
0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Fusible :
Outils 230 V
10 A
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
DC740
DC750
dB(A)*
70
70
dB(A)
81
81
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe.
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144 :
m/s2
DC740
DC750
3,54
3,54
37
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
Consignes générales de sécurité
Attention ! Lisez toutes les instructions. Le nonrespect des instructions indiquées ci-dessous
peut entraîner une électrocution, un incendie
et/ou de graves blessures. La notion d’« outil
électroportatif » mentionnée par la suite se
rapporte à des outils électriques raccordés au
secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur batteries (sans fil).
GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES
DE SECURITE.
1 Zone de travail
a Maintenez la zone de travail propre et bien
éclairée. Un lieu de travail en désordre ou mal
éclairé augmente le risque d’accidents.
b N’utilisez pas les outils électroportatifs dans
un environnement présentant des risques
d’explosion ni en présence de liquides, gaz
ou poussières inflammables. Les outils
électroportatifs génèrent des étincelles risquant
d’enflammer les poussières ou les vapeurs.
c Tenez les enfants et autres personnes
éloignés durant l’utilisation de l’outil
électroportatif. En cas d’inattention, vous
risquez de perdre le contrôle sur l’appareil.
2 Sécurité électrique
a La fiche de secteur de l’outil électroportatif
doit convenir à la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez pas
de fiches d’adaptateur avec des appareils
ayant une prise de terre. Les fiches non
modifiées et les prises de courant appropriées
réduisent le risque de choc électrique.
38
b Evitez le contact physique avec des surfaces
mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs,
fours et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de
choc électrique si votre corps est relié à la terre.
c N’exposez pas l’outil électroportatif à la pluie
ni à l’humidité. La pénétration d’eau dans un
outil électroportatif augmente le risque de choc
électrique.
d Préservez le câble d’alimentation. N’utilisez
pas le câble à d’autres fins que celles
prévues, n’utilisez pas le câble pour porter
l’appareil ou pour l’accrocher ou encore pour
le débrancher de la prise de courant.
Maintenez le câble éloigné des sources de
chaleur, des parties grasses, des bords
tranchants ou des parties de l’appareil en
rotation. Un câble endommagé ou enchevêtré
augmente le risque de choc électrique.
e Si vous utilisez l’outil électroportatif à l’extérieur,
utilisez une rallonge homologuée pour utilisation
à l’air libre. L’utilisation d’une rallonge électrique
homologuée pour les applications extérieures réduit
le risque de choc électrique.
3 Sécurité personnelle
a Restez vigilant, surveillez ce que vous faites.
Faites preuve de bon sens quand vous
utilisez l’outil électroportatif. N’utilisez pas
l’appareil lorsque vous êtes fatigué ou après
avoir consommé de l’alcool, des drogues ou
avoir pris des médicaments. Un moment
d’inattention lors de l’utilisation de l’appareil peut
entraîner de graves blessures.
b Portez des équipements de protection. Portez
toujours des lunettes de protection.
Le port d’équipements de protection personnelle tels
que masque anti-poussières, chaussures de sécurité
antidérapantes, casque ou protection auditive, selon
le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.
c Evitez une mise en route accidentelle.
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que
l’interrupteur est sur la position arrêt.
Le transport ou le branchement d’outils
électroportatifs avec l’interrupteur en position
marche est une invite à l’accident.
d Enlevez tout outil ou clé de réglage avant de
mettre l’appareil en marche. Une clé ou un outil
se trouvant sur une partie en rotation peut causer
des blessures.
FRANÇAIS
e Ne surestimez pas vos capacités. Évitez
d’adopter une position fatigante pour le corps
; veillez à ce que votre appui au sol soit ferme
et conservez l’équilibre à tout moment. Vous
contrôlerez mieux l’outil dans des situations
inattendues.
f Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas
de vêtements amples ni de bijoux. N’approchez
pas les cheveux, vêtements ou gants des parties
de l’appareil en rotation. Les vêtements amples,
les bijoux ou les cheveux longs peuvent être attrapés
dans les pièces en mouvement.
g Si des dispositifs servant à aspirer ou à
recueillir les poussières doivent être utilisés,
vérifiez qu’ils sont correctement raccordés et
utilisés. L’utilisation de tels dispositifs réduit les
dangers dus aux poussières.
4 Utilisation des outils électroportatifs et
précautions
a Ne surchargez pas l’appareil. Utilisez l’outil
électroportatif approprié pour le travail à
effectuer. Avec l’outil électroportatif approprié,
vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à
la vitesse pour laquelle il a été conçu.
b N’utilisez pas un outil électroportatif dont
l’interrupteur est défectueux. Un outil
électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors
fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
c Retirez la fiche de la prise de courant avant
d’effectuer des réglages sur l’appareil, de
changer les accessoires ou de ranger l’appareil.
Cette mesure de précaution empêche une mise
en marche par mégarde.
d Rangez les outils électroportatifs hors de
portée des enfants. Ne laissez pas les
personnes n’étant pas familiarisées avec l’outil
ou n’ayant pas lu ces instructions l’utiliser. Les
outils électroportatifs sont dangereux lorsqu’ils
sont utilisés par des personnes non initiées.
e Prenez soin des outils électroportatifs.
Vérifiez que les parties en mouvement
fonctionnent correctement et qu’elles ne sont
pas coincées ; vérifiez qu’il n’y a pas de pièces
cassées ou endommagées susceptibles de
nuire au bon fonctionnement de l’appareil.
S’il est endommagé, faites réparer l’outil
avant de l’utiliser. De nombreux accidents sont
dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
f
Maintenez les outils de coupe aiguisés et
propres. Des outils soigneusement entretenus
avec des bords tranchants bien aiguisés se
coincent moins souvent et peuvent être guidés
plus facilement.
g Utilisez les outils électroportatifs, les
accessoires, les outils à monter etc.
conformément à ces instructions et aux
prescriptions en vigueur pour ce type
d’appareils. Tenez compte également des
conditions de travail et du travail à effectuer.
L’utilisation des outils électroportatifs à d’autres
fins que celles prévues peut entraîner des
situations dangereuses.
5 Utilisation des outils à batterie et précautions
a Assurez-vous que l’interrupteur est
effectivement en position d’arrêt avant
d’introduire le pack-batteries. L’introduction
du pack-batteries dans l’outil alors que son
interrupteur est sur laposition marche est
susceptible de provoquer un accident.
b Ne rechargez le pack-batteries qu’avec le
chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur
prévu pour un type de pack-batteries présente
un risque d’incendie s’il est utilisé avec un autre
type de pack-batteries.
c N’utilisez les outils électroportatifs qu’avec
les packs-batteries spécifiquement conçues
pour eux. L’utilisation d’autres packs-batteries
peut comporter un risque de blessures ou
d’incendie.
d Quand vous ne l’utilisez pas, rangez le packbatteries loin d’autres objets métalliques tels
que trombones, pièces, clous, vis ou autres
pouvant créer une connexion entre deux
bornes. Court-circuiter les bornes du packbatteries peut provoquer des brûlures ou un
incendie.
e Dans des conditions inappropriées, la batterie
peut rejeter du liquide. Évitez le contact. Si un
contact accidentel se produit, rincez à l’eau.
Si le liquide touche les yeux, consultez un
médecin. Le liquide rejeté par le pack-batteries
peut causer une irritation cutanée ou des
brûlures.
39
FRANÇAIS
6 Réparations
a Ne faites réparer votre outil électroportatif
que par du personnel qualifié et seulement
avec des pièces de rechange d’origine. Cela
garantira le maintien de la sécurité de votre outil.
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Danger d’incendie ! Éviter de courtcircuiter les contacts d’un pack de
batterie non fixé avec du métal. Ne
rangez pas et ne transportez pas le pack
de batterie si le couvercle de protection
n’est pas en place sur les contacts.
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Contenu de l’emballage
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est toxique.
En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau
durant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants :
L’emballage contient :
1 Perceuse-visseuse sans fil
1 Chargeur
1 Pack-batteries (modèles K)
2 Packs-batteries (modèles KA et KB)
1 Embout de vissage
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé. Ne pas
charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
40
Description (fig. A)
Votre perceuse-visseuse DC740/DC750 a été mise
au point pour une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Mandrin autoserrant
4 Sélecteur de mode/couple de serrage
5 Collier de réglage
6 Sélecteur de vitesse de rotation
7 Fentes d’aération
8 Poignée
9 Pack-batteries
FRANÇAIS
Chargeur
Votre chargeur DE9107 accepte des packsbatteries NiCd DEWALT de 7,2 à 14,4 V.
Votre chargeur DE9108/DE9118 accepte des
packs-batteries NiCd DEWALT de 7,2 à 18 V.
Votre chargeur DE9116 accepte des packsbatteries NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
9 Pack-batteries
10 Boutons de dégagement
11 Chargeur
12 Voyant rouge
Assemblage et réglage
Sécurité électrique
Pack-batteries (fig. A & B)
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double) outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et
la longueur maximum est de 30 m.
• Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’arret avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80% de
charge. Après plusieurs cycles de charge - décharge,
votre pack-batteries atteindra sa pleine capacité.
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente tandis que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé DEWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée :
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (9), l’introduire
dans le chargeur (11) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond. Le
voyant rouge (12) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé. Le packbatteries peut être retirée à tout moment ou
laissée dans le chargeur branché pendant plus
longtemps (maximum 14 jours).
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(10) et tirer le pack-batteries hors de la poignée.
41
FRANÇAIS
Couvercle des batteries (fig. B)
Un couvercle permet de couvrir les contacts d’un
pack de batteries non fixé. Si le couvercle n’est pas
en place, un objet métallique pourrait provoquer un
court-circuit dans les contacts, entraîner un risque
d’incendie et endommager le pack de batteries.
• Enlevez le couvercle de protection (13) avant de
mettre le pack de batteries en place (9) dans le
chargeur ou l’outil.
• Placez le couvercle de protection sur les
contacts immédiatement après avoir enlevé le
pack de batterie du chargeur ou de l’outil.
Vérifiez que le couvercle de protection
est bien en place avant de ranger ou de
porter un pack de batterie non fixé.
Montage et démontage de foret ou d’embout
(fig. A & C)
• Ouvrez le mandrin en tournant la bague (14) dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduisez la queue du foret.
• Introduire le foret à fond et le rétracter
légèrement.
• Serrez convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Pour enlever le foret ou l’embout de vissage,
procédez en ordre inverse.
Sélection du mode de travail et réglage du
couple de serrage (fig. D)
Le collier de l’outil dispose de 15 positions
différentes pour adapter le couple de serrage à la
pièce à ouvrer et aux vis utilisées. Pour le réglage du
couple de serrage, voir la section „Vissage“.
• Sélectionner le mode de travail ou le couple de
serrage en tournant le collier (5) vers le repère
(15) sur le boîtier d’engrenage en alignant le
repère et le symbole ou le numéro souhaité.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. E)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer le
sens de rotation.
42
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. F)
Votre outil est équipé d’un sélecteur à deux vitesses
(6) permettant de varier le rapport vitesse/couple.
1 basse vitesse/couple élevé (perçage de grands
trous, vissage)
2 haute vitesse/couple réduit (petits trous)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Poussez toujours le sélecteur à deux
vitesses à fond.
• Ne pas changer de vitesse si l’appareil
tourne à pleine vitesse ou durant le
travail.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
Pour réduire les risques de calage,
réduire la pression progressivement et
percer plus légèrement.
Pour sortir le foret, continuer de faire
marcher l’outil pour éviter le blocage du
foret.
Avant la mise en marche :
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Introduisez un foret adapté.
• Marquez l’endroit où le trou va être percé.
• Choisissez le sens de rotation désiré.
FRANÇAIS
Mise en marche et arrêt (fig. A & D)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Pour bloquer l’outil en position arrêt, mettez le
sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
L’outil est équipé d’un frein qui arrête le
mandrin dès que l’interrupteur à variateur
est complètement relâché.
Vissage (fig. A)
• Sélectionner le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
• Mettre le collier (4) en position 1 (couple réduit) et
commencer le vissage.
• Si la perceuse-visseuse débraye trop tôt,
augmentez le couple en tournant le collier.
Perçage (fig. A)
• Sélectionner le mode de perçage moyennant le
collier (4).
Perçage du métal
• Utilisez un lubrifiant de coupe pour percer le
métal. Seuls la fonte et le laiton doivent être
percés à sec.
Perçage du bois
• Les trous dans le bois peuvent être faits avec les
mêmes mèches hélicoïdales que celles utilisées
pour le métal. Ces mèches peuvent surchauffer
si vous ne les faites pas ressortir régulièrement
pour évacuer les copeaux.
• Pour des trous plus gros, utiliser des mèches
spécialisées à basse vitesse. Utiliser un pareéclats si nécessaire.
• Placer les pièces cassantes sur un morceau de
bois pour éviter que la pièce n’éclate.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n’en avez plus l’utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques Rendez-le disponible
pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d’utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d’éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu’ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier,
il vous suffit de retourner votre produit à un
réparateur agréé qui fera le nécessaire.
43
FRANÇAIS
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus
proche de chez vous, contactez le bureau DEWALT
à l’adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez
aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service
après-vente sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.2helpU.com.
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement :
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet. Ensuite,
enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que :
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
44
ITALIANO
AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE
A BATTERIA DC740/DC750
Congratulazioni!
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Dati tecnici
Tensione
V
Velocità a vuoto
1ª velocità
min-1
2ª velocità
min-1
Coppia torcente
Nm
Capacità max. mandrino mm
Max. capacità di foratura
acciaio/legno
mm
Peso (senza batterie)
kg
Gruppo batterie
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Gruppo batterie
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
V
Ah
kg
V
Ah
kg
Caricabatterie
Tensione di rete VAC
Tempo di
carica (circa) min
Peso
kg
DC740 DC750
12
9,6
Indica la tensione elettrica.
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
Pericolo d’incendio.
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
230
60
0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Dichiarazione CE di conformità
DC740/DC750
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 60335, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del
presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/
CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla norma
EN 50144:
DC740
DC750
(rumorosità)
dB(A)*
70
70
LWA (potenza sonora)
dB(A)
81
81
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito.
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
m/s2
DC740
DC750
3,54
3,54
45
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
d Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare
il cavo per trasportare o trainare l’utensile e
non tirarlo per estrarre la spina dalla presa di
corrente. Mantenere il cavo al riparo dal
calore, da bordi taglienti e/o da parti in moto.
I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio di scosse elettriche.
e Se l’elettroutensile viene adoperato all’aperto,
usare esclusivamente prolunghe omologate
per l’impiego all’esterno. Un cavo adatto per
uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
Norme generiche di sicurezza
Attenzione! Leggere tutte le istruzioni. La mancata
osservazione delle presenti istruzioni potrà
causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni
gravi. Il termine „elettroutensile“ che ricorre in
tutti le avvertenze seguenti si riferisce ad utensili
elettrici con o senza filo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
1 Area di lavoro
a Mantenere pulita e bene illuminata l’area di
lavoro. Il disordine e la scarsa illuminazione
possono causare incidenti.
b Evitare d’impiegare gli elettroutensili in
ambienti esposti al rischio di esplosione, ad
esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili producono scintille
che possono far infiammare la polvere o i fumi.
c Mantenere lontani bambini ed astanti mentre si
usa l’elettroutensile. Eventuali distrazioni possono
comportare la perdita del controllo dell’utensile.
2 Sicurezza elettrica
a La spina elettrica deve essere adatta alla
presa. Evitare assolutamente di alterare la
spina. Non impiegare spine adattatrici con
utensili provvisti di messa a terra. L’uso di
spine inalterate e delle prese corrispondenti
riduce il rischio di scosse elettriche.
b Evitare il contatto fisico con superfici collegate
a terra, come tubi, radiatori, forni e frigoriferi.
Un corpo collegato a massa è esposto
maggiormente al rischio di scosse elettriche.
c Custodire gli elettroutensili al riparo dalla
pioggia o dall’umidità. L’eventuale infiltrazione
di acqua in un elettroutensile va ad aumentare il
rischio di scosse elettriche.
46
3 Sicurezza delle persone
a È importante concentrarsi su ciò che si sta
facendo e maneggiare con giudizio
l’elettroutensile. Non adoperare l’utensile se
si è stanchi o sotto l’effetto di stupefacenti,
alcol o medicinali. Un attimo di distrazione può
causare gravi infortuni personali.
b Indossare sempre un equipaggiamento
protettivo. Indossare sempre degli occhiali di
sicurezza. Se si avrà cura d’indossare
l’equipaggiamento protettivo come necessario ad esempio una maschera antipolvere, delle
calzature antiscivolo, un casco o delle
otoprotezioni - si riduce il rischio di infortuni.
c Evitare l’accensione involontaria dell’utensile.
Prima d’inserire la spina nella presa,
controllare che l’interruttore sia su Off. Per
non esporsi al rischio d’incidenti, non trasportare
gli elettroutensili tenendo le dita sull’interruttore
oppure, se sono collegati all’alimentazione,
con l’interruttore di accensione su On.
d Prima di accendere un elettroutensile, togliere
eventuali chiavi o attrezzi di regolazione.
Un utensile o una chiave inglese lasciati in un
componente mobile dell’utensilepotranno
causare lesioni.
e Non sporgersi. Restare ben saldi sui piedi e
mantenere sempre l’equilibrio. In questo modo
è possibile controllare meglio l’utensile in
situazioni inaspettate.
f Vestirsi adeguatamente. Evitare di indossare
indumenti svolazzanti o gioielli. Tenere capelli,
i vestiti e guanti lontani da pezzi in movimento.
Vestiti svolazzanti, gioielli o capelli lunghi potranno
impigliarsi nei componenti in movimento.
ITALIANO
g Se gli utensili sono provvisti di attacchi per la
connessione di dispositivi di aspirazione o
raccolta della polvere, assicurarsi questi
siano installati e utilizzati correttamente.
L’impiego dei suddetti dispositivi diminuisce i
rischi correlati alle polveri.
4 Uso e cura degli elettroutensili
a Non sovraccaricare l’utensile. Usare
l’elettroutensile adatto per il lavoro da
eseguire. Utilizzando l’elettroutensile adatto si
potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza
alla potenza nominale prevista.
b Non utilizzare elettroutensili con interruttori
difettosi. Un elettroutensile che non può essere
controllato mediante l’interruttore è pericoloso e
deve essere riparato.
c Estrarre la spina dalla presa di corrente prima
di regolare l’utensile, di sostituire degli
accessori o di riporre l’utensile. Queste
precauzioni di sicurezza riducono le possibilità che
l’utensile venga messo in funzione inavvertitamente.
d Quando non vengono usati, gli elettroutensili
vanno custoditi fuori della portata dei
bambini. Non consentire l’uso dell’apparecchio
a persone inesperte o che non abbiano letto le
presenti istruzioni, onde evitare pericoli.
e Sottoporre gli elettroutensili alle procedure di
manutenzione del caso. Verificare che le parti
mobili siano bene allineate e non s’inceppino,
che non ci siano componenti rotti e/o non
sussistano altre condizioni che possano
compromettere il funzionamento dell’utensile.
Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso.
La scarsa manutenzione causa molti incidenti.
f Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.
Se sottoposti alla giusta manutenzione, gli utensili
da taglio con taglienti affilati s’inceppano meno
frequentemente e sono più facili da manovrare.
g Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
le punte ecc. in conformità delle presenti
istruzioni e secondo la specifica destinazione
prevista, tenendo conto delle condizioni di
lavoro e del lavoro da completare. L’impiego
degli elettroutensili per usi diversi da quelli
consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo.
5 Uso e cura degli utensili a batteria
a Prima di inserire il gruppo batterie, assicurarsi
che l’interruttore sia su “off”. Se il gruppo
batterie viene inserito in un utensile con l’interruttore
su “on” ci si espone al rischio d’incidenti.
b Ricaricare la batteria esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal fabbricante.
Un caricabatteria adatto per un tipo di gruppo
batterie può esporre al rischio d’incendio se
usato con gruppo batterie diverso.
c Utilizzare gli elettroutensili solo con i gruppi
batterie indicati. L’uso di gruppi batterie diverse
può esporre al rischio di infortuni e incendi.
d Quando non è in uso, il gruppo batterie va
conservato lontano da oggetti metallici come
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altre
minuterie in metallo che possono creare
contatto tra i poli. Il cortocircuito dei poli del
gruppo batterie può causare ustioni o incendi.
e In condizioni di sovraccarico, le batterie possono
perdere liquido: evitare di toccarlo. In caso di
contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se
il liquido entra a contatto con gli occhi, rivolgersi
ad un medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6 Riparazioni
a Fare riparare l’apparecchio solo ed
esclusivamente da personale specializzato e
solo impiegando pezzi di ricambio originali,
onde non alterare la sicurezza dell’utensile.
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare che il metallo
faccia cortocircuito con i contatti di un
gruppo batteria non installato. Non riporre
né trasportare il gruppo batteria senza il
cappuccio di protezione sopra i contatti.
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua, quindi
neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
47
ITALIANO
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di carica tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
1
1
1
1
Inseritore per viti
Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
Manuale istruzione
Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il vostro trapano a batteria DC740/DC750 è stato
studiato per impieghi professionali di avvitatura e
foratura.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Mandrino autoserrante
4 Selettore percussione-rotazione/bussola
registrazione coppia
5 Posizioni di regolazione del collare
6 Selettore velocità I - II
7 Feritoie di ventilazione
8 Impugnatura
9 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9107 carica gruppi batterie NiCd
DEWALT variabili da 7,2 a 14,4 V.
Il caricabatterie DE9108/DE9118 carica gruppi
batterie NiCd DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
Il caricabatterie DE9116 carica gruppi batterie NiCd
e NiMH DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
9 Gruppo batterie
10 Pulsanti di rilascio
11 Caricabatterie
12 Indicatore di carica (rosso)
Norme di sicurezza elettrica
Non incenerire il gruppo batterie
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano a batteria
1 Caricabatterie
1 Gruppo batterie (modelli K)
2 Gruppi batterie (modelli KA e KB)
48
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60745, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
ITALIANO
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento) utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2. Se
si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera
lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
Gruppo batterie (fig. A & B)
Carica gruppo batterie (fig. A)
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di immagazzinamento,
il gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’è’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT. Durante la carica, il
caricabatterie e il gruppo batterie possono risultare
caldi al tatto. Si tratta di una condizione normale,
che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata: circa
24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (9), inserirlo nel
caricabatterie (11) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie. A
questo punto l’indicatore rosso di carica (12)
inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è completamente caricato. Il
gruppo batterie può essere estratto in qualsiasi
momento o rimanere nel caricabatteria collegato
per massimo 14 giorni.
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio
(10) ed estrarre il gruppo dall’impugnatura.
Copribatteria (fig. B)
Per coprire i contatti del gruppo batteria
indipendente è fornito un cappuccio di protezione.
Se il cappuccio di protezione non è in posizione,
piccoli oggetti metallici potrebbero provocare il
cortocircuito dei contatti, creando potenziali pericoli
d’incendio e danneggiando il gruppo batteria.
• Levare il cappuccio di protezione (13) prima di
collocare il gruppo batteria (9) nel caricabatteria o
nell’utensile.
• Il cappuccio protettivo deve essere ricollocato in
posizione immediatamente dopo avere asportato
il gruppo batteria dal caricabatteria o
dall’utensile.
Prima di riporre o trasportare un gruppo
batteria staccato, accertare che il
cappuccio protettivo sia in posizione.
49
ITALIANO
Inserimento e rimozione della punta (figg. A & C)
• Aprire il mandrino ruotando il manicotto (14) in
senso antiorario e infilare lo stelo della punta.
• Inserire fino a battuta la punta nel mandrino e
tenerla sollevata leggermente mentre si serra in
posizione.
• Serrare fermamente ruotando il manicotto in
senso orario.
• Per togliere la punta procedere in ordine inverso.
Selezione del modo operativo o regolazione
della coppia (fig. D)
La bussola di questo elettroutensile presenta 15
posizioni di regolazione della coppia che ne
consentono l’impiego con vari tipi di viti e di
materiali. Per la regolazione della coppia, consultare
la sezione “Avvitatura”.
• Selezionare la coppia o il modo operativo
desiderati allineando il simbolo o il numero sul
collare (5) con la freccia (15) sulla scatola degli
ingranaggi.
Comando reversibilità (fig. E)
• Selezionare il senso di rotazione con il comando
reversibilità (2) così come indicato (vedere le
frecce sull’utensile).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Selettore velocità I - II (fig. F)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità (6) che consente di variare sia la velocità che
la coppia.
1 Velocità bassa/coppia maggiore (per praticare
fori di grandi dimensioni, per l’avvitamento)
2 Velocità alta/coppia minore (fori piccoli)
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
• Spingere sempre il selettore fino in fondo
avanti o indietro.
• Non effettuare il cambio se il motore gira
a tutta velocità o durante l’utilizzo.
50
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura
ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
Onde contenere al minimo gli stalli
dell’elettroutensile o gli sfondamenti dei
pezzi in lavorazione, ridurre
progressivamente la pressione sulla
punta quando si è prossimi alla fine
dell’operazione.
Mantenere il motore in funzione mentre si
toglie la punta dal foro. In tal modo si
impedirà che la punta resti bloccata
all’interno del foro.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
• Selezione la rotazione in avanti o all’indietro.
Accensione e spegnimento (fig. A & D)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per bloccare l’utensile in posizione disattivata,
portare il comando avanti/indietro (2) in posizione
centrale.
Il trapano è provvisto di un freno che
provvede ad arrestare il mandrino non
appena viene completamente lasciato
l’interruttore a velocità variabile.
ITALIANO
Avvitatura (fig. A)
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro
mediante il comando avanti/indietro (2).
• Regolare il collare (4) sulla posizione 1 e
cominciare ad avvitare (a bassa coppia).
• Se la frizione comincia a slittare troppo presto,
intervenire sulla bussola per aumentare di quanto
necessario il valore di coppia.
Foratura (fig. A)
• Selezionare sul collare di regolazione (4) il modo
operativo di rotazione.
Foratura nel metallo
• Utilizzate un lubrificante per il taglio quando
procedete alla foratura nel metallo. Le uniche
eccezioni sono la ghisa ed il bronzo che
dovrebbero essere forati a secco.
Foratura nel legno
• I fori nel legno possono essere realizzati con le
stesse punte elicoidali utilizzate per il metallo.
• Per fori più larghi utilizzate le apposite punte a
torciglione a bassa velocità.
• Qualora si debbano lavorare dei pezzi che possono
scheggiarsi, appoggiarli su un blocco di legno.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure
di disfarsene in quanto non più necessario, non dovrà
essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire il
prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio e
il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i
materiali riciclati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali o
presso il rivenditore, al momento dell’acquisto di un
nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare i
prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il recapito
indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e i
dettagli completi sui contatti e i servizi post-vendita
sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
51
ITALIANO
GARANZIA
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta, i
gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
52
NEDERLANDS
SNOERLOZE SCHROEF-/
KLOPBOORMACHINE DC740/DC750
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Technische gegevens
Spanning
Toerental, onbelast
lage snelheid
hoge snelheid
Max. koppel
Boorhoudercapaciteit
Maximum boorcapaciteit in
staal/hout
Gewicht (zonder accu)
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Oplader
Netspanning
Oplaadduur
(ca.)
Gewicht
V
Ah
kg
V
DC740 DC750
12
9,6
min-1
min-1
Nm
mm
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
mm
kg
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
VAC 230
230
230
230
min 60
kg 0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DC740/DC750
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DC740
DC750
(geluidsdruk)
dB(A)*
70
70
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
81
81
LpA
* op de werkplek
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming.
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
m/s2
DC740
DC750
3,54
3,54
53
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
Algemene veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Lees alle voorschriften.
Wanneer de volgende voorschriften niet in acht
worden genomen, kan dit een elektrische schok,
brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het
hierna gebruikte begrip “elektrisch gereedschap”
heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) of
op een accu (snoerloos).
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.
1 Werkomgeving
a Houd uw werkomgeving schoon en
opgeruimd. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b Werk met de machine niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen
brengen.
c Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u
de controle over het gereedschap verliezen.
2 Elektrische veiligheid
a De netstekker van het gereedschap moet in
het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.
b Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten.
54
Er bestaat een verhoogd risico voor een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c Houd het gereedschap uit de buurt van regen
en vocht. Het binnendringen van water in het
elektrische gereedschap vergroot het risico van
een elektrische schok.
d Gebruik het snoer niet voor een verkeerd
doel. Gebruik het snoer niet om het
gereedschap te dragen of op te hangen of om
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren
vergroten het risico van een elektrische schok.
e Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengsnoeren te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van
een voor gebruik buitenshuis geschikt
verlengsnoer beperkt het risico van een
elektrische schok.
3 Veiligheid van personen
a Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van elektrische
gereedschappen. Gebruik elektrisch
gereedschap niet wanneer u moe bent of
onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico
van verwondingen.
c Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer
of de schakelaar inde uit-stand staat voordat
u de stekker in het stopcontact steekt.
Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.
d Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het gereedschap inschakelt.
NEDERLANDS
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel
van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u
stevig staat en in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het gereedschap in onverwachte situaties
beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende delen. Loshangende kleding,
sieraden en lange haren kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
g Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn
aangesloten en juist worden gebruikt. Het
gebruik van deze voorzieningen beperkt het
gevaar door stof.
Laat beschadigde delen repareren voordat u
het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden
elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp
en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten
klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te geleiden.
g Gebruik elektrische gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen en zoals voor dit
speciale gereedschapstype voorgeschreven.
Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en
de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor andere dan
de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke
situaties leiden.
4 Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw toepassing het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
b Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan
de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap
dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld,
is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
het gereedschap instelt, toebehoren wisselt
of het gereedschap weglegt. Deze
voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten
van het gereedschap.
d Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen worden
gebruikt.
e Verzorg het gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
5 Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
a Controleer of de schakelaar in de uit-stand
staat voordat u de accu in het gereedschap
steekt. Wanneer bij het aanbrengen van een
accu in elektrisch gereedschap de schakelaar in
de aan-stand staat, kan dit tot ongevallen leiden.
b Laad accu’s alleen op in opladers die door de
fabrikant zijn gespecificeerd. Voor een oplader
die voor een bepaald type accu geschikt is,
bestaat brandgevaar wanneer hij met andere
accu’s wordt gebruikt.
c Gebruik elektrische gereedschappen alleen
met de daarvoor bedoelde accu’s. Het gebruik
van andere accu’s kan leiden tot verwondingsen brandgevaar.
d Houd accu’s die niet in gebruik zijn uit de
buurt van metalen voorwerpen zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen die overbrugging van de
contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of
brand tot gevolg hebben.
e Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu
lekken. Voorkom contact. Spoel in geval van
onvoorzien contact met water af. Wanneer de
vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een
arts te raadplegen. Uit de accu gelekte vloeistof
kan huidirritaties of brandwonden veroorzaken.
55
NEDERLANDS
6 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen 4 °C
en 40 °C
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Brandgevaar! Voorkom kortsluiting
tussen de contactpunten van een losse
accu. Bewaar of verplaats de accu niet
zonder dat de meegeleverde afdekdop
over de contactpunten is geplaatst.
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/boormachine
1 Oplader
1 Accu (K-modellen)
2 Accu’s (KA- en KB-modellen)
1 Schroevendraaierbit
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
56
Uw snoerloze schroef-/boormachine DC740/DC750
is ontworpen voor professioneel boren en
schroeven.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Snelspanboorhouder
4 Keuzeschakelaar boren/klopborenInstelring voor
koppel en boorstand
5 Instelringposities
6 Mechanische toerenomschakelaar
7 Ventilatiesleuven
8 Handgreep
9 Accu
NEDERLANDS
Oplader
Uw DE9107 oplader is geschikt voor DeWALT NiCdaccu’s van 7,2 tot 14,4 V.
Uw DE9108/DE9118 oplader is geschikt voor
DeWALT NiCd-accu’s van 7,2 tot 18 V.
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DeWALT NiCden NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
9 Accu
10 Accu-vergrendelingsknoppen
11 Oplader
12 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de
ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60745.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Accu (fig. A & B)
Opladen (fig. A)
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een
defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (9) in de oplader (11) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (12) begint
te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen. De accu kan op ieder gewenst
moment uit de oplader worden gehaald of voor
een langere tijd in de op het net aangesloten
oplader blijven zitten (maximaal 14 dagen).
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2; de
maximum snoerlengte is 30 m.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de greep totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (10).
Trek dan de accu uit de greep.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s en opladers.
Accu-afdekdop (fig. B)
De meegeleverde afdekdop wordt gebruikt om de
contactpunten van de losse accu te beschermen.
Zonder de afdekdop kunnen de contactpunten
worden kortgesloten door rondslingerende metalen
voorwerpen, waardoor brandgevaar ontstaat en de
accu beschadigd raakt.
• Neem de afdekdop (13) af voordat u de accu (9)
in de lader of de machine plaatst.
• Plaats de afdekdop over de contactpunten
meteen nadat de accu uit de lader of machine is
genomen.
57
NEDERLANDS
Zorg dat de afdekdop op zijn plaats zit
voodat u een losse accu opbergt of
transporteert.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevendraaierbit (fig. A & C)
• Open de boorhouder door de kraag (14) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo ver
mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje of de
bit daarna iets terug.
• Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien.
• Ga voor het verwijderen van het boortje in
omgekeerde volgorde te werk.
Kiezen van de boorstand of instellen van het
koppel (fig. D)
De instelring kent 15 verschillende posities voor het
afstemmen van het koppel op de gebruikte
schroeven en de materiaalsamenstelling van het
werkstuk. Voor instelling van het koppel, zie “In- en
uitdraaien van schroeven”.
• Kies de gewenste boorstand of het juiste koppel
door de instelring (5) te verdraaien tot het
betreffende symbool of positienummer recht
tegenover de indicatie (15) op het motorhuis
staat.
L/R-schakelaar (fig. E)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. F)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (6) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel (boren van grote
gaten, in- en uitdraaien van grote schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel (boren van kleine
gaten)
58
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Druk de toerenomschakelaar altijd
geheel naar voren of naar achteren.
• Verdraai de schakelaar niet bij volle
belasting of tijdens het gebruik.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
Verminder geleidelijk de druk op de
machine zodat het boortje gemakkelijker
door het laatste gedeelte van het
werkstuk heen kan komen.
Verminder geleidelijk de druk op de
machine zodat het boortje gemakkelijker
door het laatste gedeelte van het
werkstuk heen kan komen. Voorkom
vastlopen; laat de motor draaien wanneer
u het boortje uit het werkstuk verwijdert.
Voor gebruik:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Plaats het juiste boortje of schroevendraaierbit.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Selecteer de gewenste draairichting.
In- en uitschakelen (fig. A & D)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
NEDERLANDS
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de uit-stand te blokkeren.
De machine is uitgerust met een
mechanisme waardoor de boorkop
wordt afgeremd zodra de schakelaar
voor elektronisch toerental geheel wordt
losgelaten.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Selecteer de gewenste draairichting met de L/Rschakelaar (2).
• Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
draai de schroef in het werkstuk.
• Indien de slipkoppeling te vroeg wordt
geactiveerd, stel dan met behulp van de ring een
hoger koppel in.
Boren (fig. A)
• Kies de boorstand met behulp van de instelring (4).
Boren in metaal
• Gebruik een smeermiddel bij het boren in metaal
(behalve voor gietijzer en koper).
Boren in hout
• Gaten in hout kunnen met metaalspiraalboren
worden gemaakt. Dit type boor kan echter in hout
snel oververhit raken, tenzij u de boor regelmatig
uit het boorgat trekt en de splinters verwijdert.
• Gebruik voor grote gaten liever houtboren (bij
lage snelheid).
• Leg bij hout dat snel splintert een blok hout aan
de achterzijde van het te boren gat.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden
ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te zamelen,
worden de materialen gerecycled en
opnieuw gebruikt. Hergebruik van
gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag
naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten. Om
gebruik te maken van deze service, retourneert u het
product naar een van de erkende servicecentra, die
deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende Internetadres: www.2helpU.com.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
59
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de machine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar. Breng
ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval. De
ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
60
NORSK
OPPLADBAR SLAGBOREMASKIN/
SKRUTREKKER DC740/DC750
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Tekniske data
Spenning
Turtall, ubelastet
1. gear
2. gear
Gjennomslagskraft
Chuckkapasitet
Maksimal borekapasitet i
stål/mykt tre
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
V
DC740 DC750
12
9,6
min-1
min-1
Nm
mm
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
mm
kg
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
DE9116
230
60
0,4
DE9118
230
60
0,4
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
V
Ah
kg
V
Ah
kg
DE9107
VAC 230
min 60
kg 0,4
DE9108
230
60
0,4
Sikring:
230 V
10 A
DC740/DC750
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN
55014, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DC740
DC750
dB(A)*
70
70
dB(A)
81
81
* ved brukerens øre
Ta alltid forholdsregler for å beskytte
hørselen.
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
m/s2
DC740
DC750
3,54
3,54
61
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Generelle sikkerhetsforskrifter
Advarsel! Les gjennom alle anvisningene. Hvis
anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan det
medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
skader. Uttrykket «elektroverktøy» i alle advarslene
nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.
1 Arbeidsplassen
a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten
godt lys kan føre til ulykker.
b Ikke arbeid med elektroverktøy i
eksplosjonsfarlige omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass eller
støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller damper.
c Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret
under arbeidet, kan du miste kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhet
a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på
noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler
sammen med jordete elektroverktøy. Bruk av
originale støpsler og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
b Unngå kroppskontakt med jordete overflater
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen
din er jordet.
c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy,
øker risikoen for elektrisk støt.
62
d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen.
Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes
etter ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet
ved å rykke i ledningen. Hold ledningen unna
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige
deler. Med skadde eller sammenflokete
ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
e Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy,
må du kun bruke en skjøteledning som er
godkjent til utendørs bruk. Ved å bruke en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk,
reduseres risikoen for elektrisk støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå
fornuftig fram når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når
du er trett eller er påvirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan
føre til alvorlige personskader.
b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr, for
eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm
eller hørselsvern som passer til forholdene,
reduserer risikoen for personskader.
c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Påse at bryteren står i posisjon «AV» før
verktøyet koples til. Det kan føre til ulykker hvis
du bærer elektroverktøyet med fingeren på
bryteren, eller kopler til verktøyet når bryteren
ikke står i posisjon «AV».
d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du
slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en
nøkkel som befinner seg i en roterende
maskindel, kan føre til personskade.
e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid
har sikkert fotfeste oggod balanse. Da kan du
kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede
situasjoner.
f Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker
unna bevegelige deler. Løstsittende tøy, smykker
eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler.
g Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg
om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt
måte. Bruk av disse innretningene reduserer
farer på grunn av støv.
NORSK
4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet på den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektområdet.
b Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/
avbryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås
av eller på med bryteren, er farlig og må repareres.
c Trekk støpselet ut av stikkontakten før du
utfører innstillinger på maskinen, skifter
tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet
starting av maskinen.
d Elektroverktøy som ikke er i bruk,
må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
verktøyet brukes av personer som ikke er
fortrolig med dette, eller som ikke har lest
disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy.
Kontroller om bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om
deler er brukket eller skadet og andre forhold
som kan innvirke på verktøyets funksjon. Hvis
elektroverktøyet er skadet, må det repareres
før bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er
årsaken til mange uhell.
f Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær
setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
g Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøybits osv.
i henhold til disse anvisningene og slik det er
foreskrevet for denne spesielle maskintypen.
Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til
andre formål enn det som er angitt, kan føre til
farlige situasjoner.
5 Aktsom håndtering og bruk av snorløst
elektroverktøy
a Sørg for at maskinen er slått av før du setter i
batteriepakken. Hvis du setter batteriepakken i
et elektroverktøy som er slått på, kan dette
medføre uhell.
b Lad batteriepakken kun opp i ladeapparater som
er anbefalt av produsenten. Det oppstår brannfare
hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type
batteripakker, brukes med andre batteripakker.
c Bruk derfor kun riktig type batteripakker for
elektroverktøyene. Bruk av andre batteripakker
kan medføre skader og brannfare.
d Hold batteripakker som ikke er i bruk, unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller
andre mindre metallgjenstander som kan lage
en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til
forbrenninger eller brann.
e Ved gal bruk kan det lekke væske ut av
batteriet. Unngå kontaktmed denne væsken.
Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann.
Hvis det kommer væske i øynene, må du i
tillegg oppsøke lege. Batterivæske som renner
ut, kan føre til hudirritasjoner eller forbrenninger.
6 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets
sikkerhet opprettholdes.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Pass på at metall ikke
kortslutter kontaktene på en frakoplet
batteripakke. Ikke oppbevar eller bær
batteripakken uten at beskyttelseshetten
er satt over kontaktene.
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
63
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Ikke berør dem med ledende gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Din oppladbare oppladbar boremaskin/skrutrekker
DC740/DC750 er utformet for profesjonell boring og
skrutrekking.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 Selvspennende chuck
4 Slagvelger/justeringskrage for dreiemoment
5 Krave-stillinger
6 To-gear velger
7 Ventilationsåpninger
8 Håndtak
9 Batteripakke
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Lader
Din lader DE9107 kan bruke DEWALT NiCdbatteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V.
Din lader DE9108/DE9118 kan bruke DEWALT
NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og
NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
9 Batteripakke
10 Sperrer
11 Lader
12 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Ikke brenn batteripakken
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker
1 Lader
1 Batteripakke (K-modeller)
2 Batteripakker (KA- og KB-modeller)
1 Skrutrekker-bit
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60745. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
Bare bruk DEWALT batterier og lader.
64
NORSK
Batteripakke (fig. A & B)
Lading av batteripakken (fig. A)
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80%
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger, vil
batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis omgivelsestemperaturen er <4 °C eller >40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (9), setter du den
inn i laderen (11) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at batteripakken
er satt helt inn i laderen. Den røde ladelampen (12)
vil blinke. Etter ca. 1 time vil blinkingen stanse og
lyse jevnt. Batteripakken er nå fulladet.
Batteripakken kan fjernes når som helst, eller du
kan la den stå i den tilkoblede laderen over en
lengre periode (maksimalt 14 dager).
Innsetting og uttaking av batteripakken
• Sett batteripakken inn i pistolgrepet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to uløserknappene (10) samtidig og trekker
pakken ut av pistolgrepet.
Batterihette (fig. B)
Det følger med en hette som beskytter kontaktene
på batteripakken når den er koplet fra. Uten hetten
kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene og
forårsake brann eller skade batteripakken.
• Ta av beskyttelseshetten (13) før du setter
batteripakken (9) i laderen eller verktøyet.
• Sett beskyttelseshetten over kontaktene
umiddelbart etter at batteripakken tas ut av
laderen eller verktøyet.
Pass på at beskyttelseshetten sitter på
plass før du oppbevarer eller bærer med
deg en frakoplet batteripakke.
Innsetting og fjerning av bits (fig. A & C)
• Åpne chucken ved å dreie hylsen (14) mot
klokken, og sett inn bit-skaftet.
• Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig
og løft det litt før det skrus fast.
• Stram godt ved å dreie hylsen med klokken.
• Ta av biten ved hjelp å følge omvendt rekkefølge.
Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment
(fig. D)
Kragen på denne maskinen har 15 trinn for justering
av vrimomentet slik at dette passer til skruestørrelse
og arbeidsmateriale. For innstilling av vrimoment, se
avsnittet «Skrutrekking».
• Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å
sette symbolet eller tallet på kragen (5) overfor
indikatoren (15) på maskinen.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. E)
• Velg forovergang eller revers med skyvebryteren
(2) som vist (se pilene på verktøyet).
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
To-gear velger (fig. F)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (6) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment (boring av store hull
og skruing)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment (mindre hull)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
• Skyv alltid to-gearvelgeren helt fram eller
helt tilbake.
• Skift ikke gear ved full hastighet eller
mens maskinen arbeider.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
65
NORSK
Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
For å begrense fastsitting etter
gjennombruddet til et minimum,
reduseres trykket på borspissen stadig
mer mot slutten av boringen.
La motoren fortsette å gå mens bitsen
trekkes ut av borehullet. Dette forhendrer
at den setter seg fast.
Boring i tre
• Det kan bores i tre med samme spiralbor som for
metall eller spesielle trebor. Slike bor må
regelmessig tas ut av hullet for fjerning av spon,
ellers kan boret bli overopphetet.
• Til større hull brukes trebor eller hullsag ved lave
hastigheter.
• Bruk en trekloss for å støtte arbeidsstykker som
kan splintre.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Sett i riktig bits.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Velg forover- eller bakover-rotasjon.
Start - stopp (fig. A & D)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter du
forover/bakover-skyvebryteren (2) til
midtstillingen.
Boremaskinen er utstyrt med en brems
som stanser chucken så snart
strømbryteren slippes.
Skrutrekking (fig. A)
• Velg høyre-/venstregange med bryteren (2).
• Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen
(lavt vrimoment).
• Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen
slik at vrimomentet økes etter behov.
Boring (fig. A)
• Velg boring ved hjelp av kragen (4).
Boring i metall
• Bruk boremulsjon når du borer i stål. Støpejern
og messing, skal tørrbores.
66
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det,
må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
NORSK
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har
utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn
produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALTkontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
DEWALT-serviceverksteder og fullstendige
servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett,
adresse: www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken, med
riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme, fjern
dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres. Av
hensyn til miljø, lever det til kildesortering, eller til
et DEWALT serviceverksted. De innsamlede
batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet
på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
67
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/APARAFUSADOR A BATERIA
DC740/DC750
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou
danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste manual.
Dados técnicos
Indica tensão eléctrica.
Voltagem
Velocidade em vazio
1ª velocidade
2ª velocidade
Torque máximo
Capacidade da bucha
Capacidade máxima de
perfuração em
aço/madeira
Peso (sem a bateria)
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
V
Ah
kg
V
DC740 DC750
12
9,6
min-1
min-1
Nm
mm
0-350
0-1.200
20
10
Perigo de incêndio.
0-300
0-1.100
19
10
mm
kg
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
Declaração CE de conformidade
DC740/DC750
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 98/37/
CEE da Comunidade Europeia, o nível de potência
sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DC740
Carregador
Voltagem
Tempo de
carga (ca.)
Peso
VAC
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
230
LpA
DC750
(pressão sonora)
dB(A)*
70
70
LWA (potência sonora)
dB(A)
81
81
* junto ao ouvido do operador
min 60
kg 0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Tome as devidas precauções para
proteger os seus ouvidos.
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
m/s2
68
DC740
DC750
3,54
3,54
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
Regras gerais de segurança
Aviso! Leia todas as instruções. O não
cumprimento das instruções a seguir podem
causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves
lesões. O termo “ferramenta eléctrica” utilizado
a seguir refere-se a ferramentas eléctricas com
ligação à corrente eléctrica (com cabo) ou
operadas a bateria (sem fios).
GUARDE BEM ESTAS INSTRUÇÕES.
1 Área de trabalho
a Mantenha a sua área de trabalho limpa e
arrumada. Desordem e áreas de trabalho com
fraca iluminação podem causar acidentes.
b Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em
áreas com risco de explosão, nas quais se
encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.
Ferramentas eléctricas produzem faíscas que
podem provocar a ignição de pó e vapores.
c Mantenha crianças e outras pessoas
afastadas da ferramenta eléctrica durante o
trabalho com a ferramenta. Distracções podem
causar a falta de controlo sobre o aparelho.
2 Segurança eléctrica
a A ficha da ferramenta eléctrica deve caber na
tomada. A ficha não deve ser modificada de
modo algum. Não utilize quaisquer fichas de
adaptação junto com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. Fichas sem modificações e
tomadas adequadas reduzem o risco de
choques eléctricos.
b Evite que o corpo entre em contacto com
superfícies ligadas à terra, como por exemplo
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos. Há um
risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo
seja ligado à terra.
c A ferramenta eléctrica não deve ser exposta
à chuva nem humidade. A penetração de água
na ferramenta eléctrica aumenta o risco de
choques eléctricos.
d Manuseie o fio com cuidado. O cabo do
aparelho não deve ser utilizado para o
transporte, para pendurar o aparelho, nem
para puxar a ficha da tomada. Mantenha o
cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados
ou partes em movimento do aparelho.
Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco
de choques eléctricos.
e Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar
livre, use um cabo de extensão apropriado
para áreas externas. O uso de um cabo
apropriado para áreas externas reduz o risco de
choques eléctricos.
3 Segurança pessoal
a Esteja alerta, observe o que está a fazer, e
tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta
eléctrica. Não use a ferramenta eléctrica se
estiver cansado ou sob a influência de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento de falta
de atenção durante a operação da ferramenta
eléctrica pode causar graves lesões.
b Usar um equipamento pessoal de protecção.
Utilizar sempre óculos de protecção.
Equipamento de segurança, como por exemplo,
máscara de protecção contra pó, sapatos de
segurança anti-derrapantes, capacete de
segurança ou protecção auricular, de acordo
com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica,
reduz o risco de lesões.
c Evite um accionamento involuntário.
Assegure-se de que o interruptor está na
posição de desligado antes de o ligar.
O transporte de ferramentas eléctricas com o
dedo no interruptor ou a ligação dasmesmas que
tenham o interruptor ligado provoca acidentes.
d Remover chaves de ajustes ou chaves de
fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se
encontre numa parte móvel do aparelho, pode
levar a lesões.
e Não se sobrestime. Mantenha-se sempre
bem posicionado e em equilíbrio. Desta forma
poderá será mais fácil controlar o aparelho em
situações inesperadas.
69
PORTUGUÊS
f
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga ou jóias. Mantenha o cabelo, roupa e
luvas afastadas de partes em movimento.
Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem
ser agarradas por partes em movimento.
g Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estão ligados
e que são utilizados de forma correcta.
A utilização destes dispositivos reduz os riscos
provocados por pó.
4 Utilização e manutenção da ferramenta eléctrica
a Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Use para o seu trabalho a ferramenta
eléctrica correcta. A ferramenta correcta
realizará o trabalho de forma melhor e mais
segura dentro da potência indicada.
b Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que
não possa ser controlada através do interruptor
de ligar-desligar é perigosa e deve ser reparada.
c Desligue a ficha da tomada antes de efectuar
ajustes no aparelho, substituir acessórios ou
armazenar a ferramenta eléctrica. Esta medida
de segurança evita que a ferramenta eléctrica
seja ligada acidentalmente.
d Mantenha as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance de
crianças. Não permita que o aparelho seja
utilizado por pessoas não familiarizadas com o
mesmo ou que não tenham lido estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas
se utilizadas por pessoas não qualificadas.
e Trate a sua ferramenta eléctrica com cuidado.
Verifique se as partes móveis do aparelho
funcionam perfeitamente e não emperram, se há
peças quebradas ou danificadas, que possam
influenciar o funcionamento do aparelho. As
peças danificadas devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes têm
como causa uma manutenção insuficiente das
ferramentas eléctricas.
f Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. Ferramentas de cortes
devidamente tratadas, com cantos afiados
travam com menos frequência e podem ser
controladas com maior facilidade.
70
g Use a ferramenta eléctrica, os acessórios e
as brocas da ferramenta etc., de acordo com
estas instruções e da maneira determinada
para este tipo especial de ferramenta
eléctrica. Considere também as condições de
trabalho e o trabalho a ser efectuado.
A utilização da ferramenta eléctrica para outros
fins que os previstos pode resultar em situações
perigosas.
5 Utilização e manutenção da bateria
a Assegure-se de que o interruptor está na
posição de desligado antes de introduzir o
conjunto de baterias. A colocação do conjunto
de baterias nas ferramentas eléctricas com o
interruptor ligado pode causar acidentes.
b Recarregue apenas com o carregador
especificado pelo fabricante. Um carregador
que seja adequado a um tipo de conjunto de
baterias pode causar o risco de incêndio quando
utilizado noutro tipo de conjunto de baterias.
c Utilize as ferramentas eléctricas apenas com
as baterias especificamente designadas.
A utilização de outro tipo de bateria pode causar
o risco de lesões ou incêndio.
d Quando o conjunto de baterias não está a ser
utilizado, mantenha-o afastado de quaisquer
outros objectos metálicos, como clips de
papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou
outros objectos metálicos pequenos que
possam efectuar a ligação de um terminal
para outro. O contacto de ambos os terminais
da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
e Em condições abusivas, o líquido pode ser
ejectado da bateria; evite o contacto.
Caso isso aconteça, passe por água. Caso o
líquido entre em contacto com os olhos,
procure ajuda médica. O líquido ejectado da
bateria pode causar irritação ou queimaduras.
6 Reparação
a A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só devem
ser colocadas peças sobressalentes
originais. Desta forma é assegurada a
segurança da ferramenta eléctrica.
PORTUGUÊS
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite o curto-circuito
dos contactos da bateria solta. Não
armazene ou transporte a bateria sem a
tampa de protecção fornecida estar
colocada nos contactos.
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
com a pele, lave imediatamente com água.
Neutralize com um ácido suave, como sumo de
limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
olhos, enxague abundantemente com água limpa
durante 10 minutos. Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim/aparafusador a baterias
1 Carregador
1 Bateria (modelos K)
2 Baterias (modelos KA e KB)
1 Ponta de aparafusa
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Carregada
Descrição (fig. A)
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
O seu berbequim DC740/DC750 foi estudado para
aplicações profissionais de perfuração e para
aparafusar.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Bucha de aperto rápido
4 Selector de modo de percussão/anel de
regulação de torque
5 Posições da anilha
6 Selector de velocidade
7 Aberturas de ventilação
8 Punho
9 Bateria
Carregador
O seu carregador DE9107 aceita baterias NiCd
DEWALT de entre 7,2 e 14,4 V.
O seu carregador DE9108/DE9118 aceita baterias
NiCd DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
O seu carregador DE9116 aceita baterias NiCd e
NiMH DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
71
PORTUGUÊS
9
10
11
12
Bateria
Manipulos de fixação
Carregador
Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60745, não sendo,
por isso, necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Durante a carga, o carregador e a bateria poderão
ficar um pouco quentes. Isto é normal e não indica
qualquer problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C.
Recomendamos uma temperatura de
carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (9), insira-a no carregador
(11) como indicado e ligue-o. Certifique-se de
que a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (12)
começa a piscar. Depois de aprox. 1 hora, o
indicador fica permanentemente aceso. A bateria
está então completamente carregada. A bateria
pode ser removida em qualquer momento ou
mantida no carregador durante um longo período
de tempo (no máximo de 14 dias).
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho até se ouvir um estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões (10)
ao mesmo tempo e puxe-a para fora do punho.
Tampa da bateria (fig. B)
É fornecida uma tampa de protecção para tapar os
contactos de uma bateria solta. Se a tampa de
protecção não estiver colocada, os objectos
metálicos soltos podem causar curto-circuito nos
contactos, provocando incêndio e danificando a
bateria.
• Retire a tampa de protecção (13) antes de
colocar a bateria (9) no carregador ou
ferramenta.
• Coloque a tampa de protecção nos contactos
imediatamente após remover a bateria do
carregador ou ferramenta.
Bateria (fig. A & B)
Carregador (fig. A)
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga e
descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT.
72
Certifique-se de que a tampa de
protecção está correctamente colocada
antes de armazenar ou transportar a
bateria solta.
Colocação e remoção de pontas (fig. A & C)
• Abra a bucha rodando a manga (14) em sentido
contrário aos ponteiros do relógio e insira a haste
da broca.
PORTUGUÊS
• Insira a broca até onde fôr possível e puxe-a
ligeiramente para fora.
• Aperte bem rodando a manga no sentido do
relógio.
• Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
Seleccione o modo de operação ou controlo do
torque (fig. D)
O anel desta ferramenta tem 15 posições para
regular o torque, adaptando-o ao tamanho do
parafuso e ao material da peça de trabalho. Para
regular o torque, consulte a secção “Operações de
aparafusar e desaparafusar”.
• Seleccione o modo de operação ou o torque
necessário alinhando o símbolo ou número no
anel (5) com a seta (15) na caixa de engrenagens.
Selector de sentido de rotação (fig. E)
• Para escolher a rotação à frente ou inverso use o
botão (2), como indicado (veja a seta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. F)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades
para se poder variar a relação velocidade/torque.
1 velocidade baixa/torque elevado (para efectuar a
perfuração de grandes orifícios, operações com
parafusos)
2 velocidade elevada/torque baixo (orifícios mais
pequenos)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Puxe sempre completamente o selector
das duas velocidades para a frente ou
para trás.
• Não mude de velocidade quando a
máquina estiver a trabalhar.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
Para reduzir ao mínimo o bloqueamento da
ferramenta ou das peças, diminua
progressivamente a pressão na broca
quando estiver próximo o final da operação.
Mantenha o motor em funcionamento
quando estiver retirando a broca do
orifício efectuado. Neste modo impedirá
que a broca fique bloqueada no furo.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende perfurar um
orifício.
• Seleccione o sentido de rotação.
Ligar e desligar (fig. A & D)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o manipulo de selecção (2) para a posição
central.
A ferramenta está equipada com um
freio que providencia parar o anel, logo
que se libertar completamente o
interruptor da velocidade variável.
Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
• Escolha a rotação para a direita ou esquerda
com o botão (2).
• Coloque o anel (4) na posição 1 e comece a
aparafusar (baixo torque).
73
PORTUGUÊS
• Se a embraiagem entrar em funcionamento
demasiado cedo, regule o anel para aumentar o
valor de torque, conforme necessário.
Perfuração (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração rotativa
usando o anel (4).
Perfuração em metal
• Utilize um lubrificante de corte sempre que
pretender furar metais. As excepções são o ferro
e o bronze, que deverão ser perfurados a seco.
Perfuração em madeira
• Os furos em madeira podem ser efectuados com
as mesmas brocas utilizadas para furar metal.
No entanto, estas brocas podem aquecer
demasiado. Para evitar este sobre-aquecimento
deverá retirar frequentemente a broca do
material a furar para arrefecimento e para limpar
as aparas acumuladas na broca.
• Para furos de maiores dimensões utilize brocas
para madeira a velocidades baixas.
• Use um bloco de madeira para apoiar peças que
possam fragmentar-se.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
74
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e a
reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual. Se
preferir, consulte a lista de agentes autorizados da
DEWALT e os dados completos dos nossos serviços
de atendimento pós-venda na Internet no endereço:
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
GARANTIA
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
75
SUOMI
AKKUISKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DC740/DC750
Onneksi olkoon!
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Tekniset tiedot
Jännite
Kuormittamaton
kierrosnopeus
I. vaihde
II. vaihde
Maksimi vääntömomentti
Istukan aukeama
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun
Paino (ilman akkua)
V
DC740 DC750
12
9,6
min-1
min-1
Nm
mm
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
mm
kg
10/25
1,1
10/22
1,1
Akkupaketti
Akkutyyppi
Jännite
Teho
Paino
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
Akkupaketti
Akkutyyppi
Jännite
Teho
Paino
V
Ah
kg
V
Ah
kg
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DC740/DC750
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 60335, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu EN
50144:n mukaisesti:
DC740
Latauslaite
Jännite
Latausaika
(noin)
Paino
VAC
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
230
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DC750
dB(A)*
70
70
dB(A)
81
81
* käyttäjän korvassa
min 60
kg 0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Sulakkeet:
230 V
10 A
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
m/s2
76
DC740
DC750
3,54
3,54
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien
ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Seuraavassa käytetty käsite
”sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN.
1 Työalue
a Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja
valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
b Älä työskentele sähkötyökalulla
räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on
palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
2 Sähköturvallisuus
a Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasiaadaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen
kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat
pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.
c Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.
Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona,
käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan
jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
3 Henkilöturvallisuus
a Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua
käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja
kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan
oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä.
Varmista, että kytkin on off-asennossa ennen
kytkennän tekemistä. Onnettomuusvaara
lisääntyy, jos kannat sähkötyökalua sormi
käyttökytkimellä tai kytket työkalun virtajohdon
pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
e Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta jatasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa työkaluun, sinun pitää tarkistaa,
että ne on liitetty ja että niitä käytetään
oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
77
SUOMI
4 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
b Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä.
Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja
se täytyy korjata.
c Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät
sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä
turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun
tahattoman käynnistysriskin.
d Säilytä sähkötyökalut poissa lasten
ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna
sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua,
jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat
henkilöt.
e Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti,
eivätkä ole puristuksessa ja että työkalussa ei
ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka
saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sen
toimintaan. Anna korjauttaa mahdolliset viat
ennen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt
löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti
kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita,
vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti
ja tavalla, joka on tarkoitettu erityisesti
kyseiselle sähkötyökalulle. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin
tilanteisiin.
5 Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin asennat akun siihen. Akun asennus
sähkötyökaluun, jonka käynnistyskytkin on
käyntiasennossa altistaa onnettomuuksille.
78
b Lataa akku vain valmistajan määräämässä
latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu
määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa
tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
c Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun
muun akun käyttö saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.
d Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä,
kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista,
nauloista, ruuveista tai muista pienistä
metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun
koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku
saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.
e Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta
vuotaa nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos
nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele
kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee
silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua.
Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä
ja palovammoja.
6 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy
korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Täten
varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akuston
metallikontaktien asettamista
oikosulkuun metallilla. Älä säilytä tai
kanna akustoa ilman, että mukana tuleva
suojakorkki on asetettu kontaktien
päälle.
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
SUOMI
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava porakone/ruuvinväännin
1 Latauslaite
1 Akkupaketti (K-mallit)
2 Akkua (KA- ja KB-mallit)
1 Ruuvitaltta
1 Laukku (vain K-mallit)
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin ladattavat porakone DC740/DC750 on
tarkoitettu ammattimaiseen poraukseen ja
ruuvaukseen.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Suunnanvaihtokytkin
3 Pikaistukka
4 Toimintovalitsin/vääntömomentin säätö
5 Kauluksen asennot
6 Vaihdevalitsin
7 Tuuletusaukot
8 Kahva
9 Akkupaketti
Latauslaite
Latauslaite DE9107 lataa DEWALTin 7,2 - 14,4 V
NiCd-akut.
Latauslaite DE9108/DE9118 lataa DEWALTin 7,2 18 V NiCd-akut.
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd- ja NiMH-akut.
9 Akkupaketti
10 Vapautinpainikkeet
11 Latauslaite
12 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60745:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
79
SUOMI
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta kone aina (off) ennen kuin
poistat akkupaketin.
Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja latauslaite.
Akkupaketti (kuva A & B)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (9) latausta varten latauslaitteeseen
(11) kuten kuvassa on esitetty ja kytke latauslaite
sähköverkkoon. Varmista, että akku on tukevasti
paikallaan latauslaitteessa. Punainen latausvalo (12)
vilkkuu. Noin yhden tunnin varausajan jälkeen
punainen valo alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin
akkupaketti on täysin latautunut. Akkupaketti
voidaan poistaa latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen pitkäksi ajaksi (enintään 14 päivän
ajaksi).
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa
(10) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta.
Akkukansi (kuva B)
Suojakorkki piettää irrotetun akuston kontaktit. Jos
suojakorkki ei ole paikallaan, irtonaiset metalliobjektit
voivat aiheuttaa oikosulun kontakteihin. Tästä on
seurauksena tulipalon vaara ja akuston vaurioituminen.
80
• Irrota suojakorkki (13) ennen kuin asetat akuston
(9) laturiin.
• Aseta suojakorkki kontaktien päälle heti, kun olet
irrottanut akuston laturista tai koneesta.
Varmista, että suojakorkki on paikallaan
ennen kuin säilytät tai kannat irrotetun
akuston.
Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & C)
• Avaa istukka kiertämällä kaulusta (14) ja asenna
teränvarsi paikalleen.
• Pane terä mahdollisimman syvälle istukkaan ja
nosta sitä hieman ennen kiristystä.
• Kiristä istukka kääntämällä kaulusta
myötäpäivään pitäen.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Toimintavaihtoehdon valinta ja vääntömomentin
säätö (kuva D)
Tämän työkalun kauluksessa on 15 vääntömomentin
säätömahdollisuutta ruuvauksen ja työkappaleen
mukaan. Katso vääntömomentin säätöä kohdasta
“Ruuvaus”.
• Valitse haluttu toimintatila tai vääntömomentti
kohdistamalla kauluksen (5) symboli tai numero
kuoren ilmaisimen (15) kanssa.
Suunnanvaihtokytkin (kuva E)
• Kun haluat vaihtaa pyörimissuuntaa, käytä eteen/
taakse -liukukytkintä (2) kuten kuvassa (ks. nuolia
työkalussa).
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva F)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti (suurten
reikien poraaminen, ruuvaus)
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
(porattaessa pieniä reikiä)
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
SUOMI
• Työnnä aina kaksiasentoinen valitsin
kokonaan eteen tai kokonaan taakse.
• Älä vaihda vaihteita koneen käydessä
täydellä nopeudella äläkä muutoinkaan
koneen käydessä.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
Jotta kone ei kone äkillisesti pysähtyisi
terän läpimenovaiheessa, vähennä
työntövoimaa poranterään vähitellen
porauksen loppua kohden.
Pidä moottori käynnissä kun vedät terän
irti reiästä. Näin estät jumiutumisen.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
• Asenna sopiva terä.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Valitse pyörimissuunta.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva A & D)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Kone pysähtyy heti kun nopeudensäädön
valitsin on täysin vapautettu.
Ruuvaus (kuva A)
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
• Säädä kaulus asentoon 1 ja aloita ruuvaus (pieni
vääntömomentti).
• Lisää tarvittaessa vääntömomenttia kauluksesta.
Poraus (kuva A)
• Valitse poraustila kauluksella (4).
Metalliporaus
• Käytä leikkuunestettä poratessasi metalleja.
Poikkeuksena valurauta ja messinki, joita on
porattava kuivana.
Puuporaus
• Puuhun voi porata reikiä samoilla porilla, joita
käytetään metalliporaukseen. Nämä terät voivat
kuumeta liikaa, ellei niitä irroteta usein ja
puhdisteta uurteita lastuista.
• Käytä suurempien reikien poraukseen puuteriä
(suuri nopeus).
• Tue helposti halkeavaa työstökappaletta
puupalalla.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
81
SUOMI
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden
keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on
poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta,
palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen. Kun
akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
82
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR BORRMASKIN/
SKRUVDRAGARE DC740/DC750
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet inför
de instruktioner som ges i handboken.
Tekniska data
Spänning
Varvtal obelastad
växel I
växel II
Max. vridmoment
Chuck-kapacitet
Maximal borrkapacitet i
stål/trä
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
V
Ah
kg
DC740 DC750
12
9,6
Anger risk för elektrisk stöt.
V
min-1
min-1
Nm
mm
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
Brandfara.
mm
kg
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
Laddare
DE9107
Nätspänning
VAC 230
Laddningstid
(ca.)
min 60
Vikt
kg 0,4
DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
CE-Försäkran om överensstämmelse
DC740/DC750
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DC740
DC750
(ljudtryck)
dB(A)*
70
70
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
81
81
LpA
* vid användarens öra
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Vidtag lämpliga åtgärder för att skydda
hörseln.
Säkring:
230 V
10 A
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
m/s2
DC740
DC750
3,54
3,54
83
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Allmänna säkerhetsregler
Varning! Samtliga anvisningar ska läsas. Fel som
uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte
följts kan orsaka elchock, brand och/eller
allvarliga kroppsskador. Nedan använt begrepp
”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna elverktyg
(med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
TA VÄL VARA PÅ SÄKERHETSANVISNINGARNA.
1 Arbetsområde
a Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning
på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde
kan leda till olyckor.
b Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser eller
damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antända dammet eller gaserna.
c Håll under arbetet med elverktyget barn och
obehöriga personer på betryggande avstånd.
Om du störs av obehöriga personer kan du
förlora kontrollen över elverktyget.
2 Elektrisk säkerhet
a Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut inte
förändras. Använd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande
vägguttag reducerar risken för elektriskt slag.
b Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns en större risk för elchock om din kropp
är jordad.
c Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för
elchock.
84
d Misshandla inte nätsladden. Använd sladden
inte för att bära eller hänga upp elverktyget
och inte heller för att dra stickproppen ur
vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från
värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade sladdar
ökar risken för elchock.
e När du arbetar med ett elverktyg utomhus
använd endast förlängningssladdar som är
godkända för utomhusbruk. Om en lämpad
förlängningssladd för utomhusbruk används
minskar risken för elchock.
3 Personlig säkerhet
a Var uppmärksam, se på vad du gör och
använd elverktyget med förnuft. Använd inte
elverktyget när du är trött eller om du är
påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
Under användning av elverktyg kan även en kort
ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
b Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon. Den personliga
skyddsutrustningen som t. ex. dammfiltermask,
halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd –
med beaktande av elverktygets modell och
driftsätt – reducerar risken för kroppsskada.
c Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera
att strömbrytaren står i avstängt läge innan
du kopplar elverktyget till nätet. Det kan vara
mycket farligt att bära ett elverktyg med fingret
på strömbrytaren eller koppla det till nätet med
strömbrytaren i till-läge.
d Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en
nyckel i en roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
e Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har
säkert fotfäste och balans. På så sätt kan du
lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
f Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar undan från rörliga delar. Löst
hängande kläder, smycken och långt hår kan
dras in av roterande delar.
g Vid elverktyg med dammutsugnings- och uppsamlingsutrustning kontrollera att
anordningarna är rätt monterade och används
på korrekt sätt. Dessa anordningar reducerar
faroriskerna i samband med damm.
SVENSKA
4 Bruk och skötsel av elverktyg
a Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt
elverktyg för det aktuella arbetet. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och
säkrare inom angivet effektområde.
b Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte
längre användas. Ett elverktyg som inte kan
kopplas till eller från är farligt och måste
repareras.
c Dra stickproppen ur vägguttaget innan
inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller
elverktyget ställs undan. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt
elverktyget inte användas av personer som
inte är förtrogna med dess användning eller
inte läst denna anvisning. Elverktygen är farliga
om de används av oerfarna personer.
e Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att
rörliga komponenter fungerar felfritt och inte
kärvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och inget annat föreligger som kan
påverka elverktygets funktioner. Låt skadade
delar repareras innan elverktyget används på
nytt. Många olyckor orsakas av dåligt skötta
elverktyg.
f Håll skärverktyg skarpa och rena. Omsorgsfullt
skötta skärverktyg med skarpa eggar fastnar inte
så lätt och går lättare att styra.
g Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg
osv. enligt dessa anvisningar och på sätt som
föreskrivits för aktuell verktygmodell. Ta hänsyn
till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.
Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt
kan farliga situationer uppstå.
andra metallföremål på avstånd från
reservbatteripaket för att undvika att
kontakterna kortsluts. Kortslutning av batteriets
kontakter kan leda till brännskador eller brand.
e Om batteriet används på fel sätt finns risk för
att vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt
med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola
med vatten. Om vätska kommer i kontakt
med ögonen uppsök dessutom läkare.
Batterivätskan kan medföra hudirritation eller
brännskada.
5 Bruk och skötsel av batteridrevnet elverktyg
a Kontrollera att elverktyget är frånkopplat
innan batteripaketet placeras. Insättning av
batteripaketet i ett inkopplat elverktyg kan leda till
olyckor.
b Ladda batterierna endast i de laddare som
tillverkaren rekommenderat. Om en laddare
som är avsedd för en viss typ av batteripaket
används för andra batterityper finns risk för brand.
c Använd endast batteripaket som är avsedda
för aktuellt elverktyg. Används andra
batteripaket finns risk för kropsskada och brand.
d Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
6 Service
a Låt elverktyget repareras endast av
kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar. Detta garanterar att
elverktygets säkerhet upprätthålls.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att metallstycken
skulle kunna kortsluta kontakterna på ett
uttaget batteripaket. Varken bär eller
förvara batteripaketet utan att den
medföljande skyddshättan sitter över
kontakterna.
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
100%
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Vidrör aldrig med ledande föremål
85
SVENSKA
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning +4 °C
till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar borrmaskin/skruvdragare
1 Laddare
1 Batteripaket (K-modeller)
2 Batteripaket (KA- och KB-modeller)
1 Bit
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Din uppladdningsbara borrmaskin/skruvdragare
DC740/DC750 är konstruerad för professionella
borrnings- och skruvdragningsarbeten.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Snabbchuck
4 Funktionsväljare/vridmomentsreglage
5 Kraglägen
6 Växelväljare
7 Ventilationsskåror
8 Handtag
9 Batteripaket
Laddare
Din laddare DE9107 fungerar för DEWALT NiCdbatteripaket från 7,2 till 14,4 V.
Din laddare DE9108/DE9118 fungerar för DEWALT
NiCd-batteripaket från 7,2 till 18 V.
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCd- och
NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
9 Batteripaket
10 Frikoppling batteripaket
11 Laddare
12 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60745; jordledare är således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Beskrivning (fig. A)
Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
86
SVENSKA
Batteripaket (fig. A & B)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och betyder inte att något
problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (9), placera det i
laddaren (11) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (12)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat. Batteripaketet kan avlägsnas när som
helst eller lämnas i den tillkopplade laddaren
under längre tid (maximalt 14 dagar).
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i pistolhandtaget tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
knapparna (10) samtidigt och drag ut paketet ur
pistolhandtaget.
Se till att skyddshättan är på plats innan
batteripaketet flyttas eller läggs i förvar.
Sätta in och ta ut bits (fig. A & C)
• Öppna chucken genom att vrida chuckringen
(14) motsols och sätt in tillbehöret.
• Placera tillbehöret i chucken så djupt det går och
lyft det något innan du drar åt.
• Drag åt stadigt genom att vrida ringen medsols.
• För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
ordningsföljd.
Funktionsval eller inställning av vridmomentet
(fig. D)
Kragen på detta redskap har 15 lägen för inställning
av vridmomentet så att det passar till skruvens
storlek och arbetsstyckets material. För inställning av
vridmomentet, se avsnittet ”Skruvdragning”.
• Välj önskat funktionsläge eller vridmoment genom
att rikta symbolen eller numret på kragen (5)
gentemot märket (15) på maskinkroppen.
Väljare höger/vänstergång (fig. E)
• Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden (se
pilarna på verktyget).
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
Växelväljare (fig. F)
Detta verktyg är försett med en väljare för två växlar
(6) för att ändra förhållandet mellan hastighet och
vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment (förr borrning av
stora hål eller dragning av stora skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment (mindre hål)
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
Batterihätta (fig. B)
En skyddshätta medföljer för att täcka över
kontakterna till ett uttaget batteripaket. Utan
skyddshättan på plats kunde man riskera att lösa
metallföremål skulle kunna kortsluta kontakterna och
orsaka brand och skada på batteripaketet.
• Ta av skyddshättan (13) innan batteripaketet (9)
sätts i laddaren eller i verktyget.
• Sätt skyddshättan över kontakterna omedelbart
efter att batteripaketet tagits bort från laddaren
eller verktyget.
• Skjut alltid växlingsväljaren helt framåt
eller bakåt.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller
under bruk.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
87
SVENSKA
Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare att
borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
För att reducera bromsningen när
verktyget bryter genom, reducera trycket
på borrspetsen när du nästan är färdig.
Håll motorn igång medan du drar ut
verktyget ur det borrade hålet. Detta
förhindrar att verktyget fastnar.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Montera lämpligt bits.
• Markera platsen där hålet ska borras.
• Välj rotationsriktning.
Till- och från-koppling (fig. A & D)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljaren för höger/vänstergång (2) i mittläge.
Maskinen är försedd med en broms så
att chucken genast stannar när den
variabla hastighetsbrytaren släpps.
Skruvdragning (fig. A)
• Välj gångriktning med spaken (2).
• Ställ in kragen (4) på läge 1 och börja skruva (lågt
vridmoment).
• Om kopplingen släpper för tidigt, ställ in kragen
på ett högre vridmoment efter behov.
Borrning (fig. A)
• Välj borrläge med hjälp av kragen (4).
Borrning i metall
• Använd skärvätska vid borrning i metall.
Undantag är materialen gjutjärn och mässing
som skall borras torra.
88
Borrning i trä
• Man kan borra i trä med samma spiralborr som
för metall. Dessa borr måste kontinuerligt tas ur
borrhålet för att avlägsna spånen från borret. Det
finns annars risk för att borret blir överhettat.
• För större borrhål, använd träborr vid låg hastighet.
• Arbetsstycken som kan flisa sig bör stöttas med
en extra stödbit av trä.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre
behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till
särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
SVENSKA
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du
genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen. En
lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor
och kontakter finns även tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas. Av
miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
89
TÜRKÇE
ŞARJLI MATKAP/TORNAVİDA TAKIMI
DC740/DC750
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Teknik veriler
Voltaj
V
Yüksüz hz
1. viteste
min -1
2. viteste
min -1
Azami tork
Nm
Kapasite
mm
Çelikte/ahşapta
Kapasite
mm
Ağrlk (aküsüz)
kg
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasitesi
Ağrlk
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasitesi
Ağrlk
Şarj adaptör
Şebeke
voltaj
V AC
Şarj
süresi
(aşağ) min
Ağrlk
kg
V
Ah
kg
DC740
12
DC750
9,6
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
10/25
1,1
10/22
1,1
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
V
Ah
kg
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
DE9107 DE9108DE9116 DE9118
230
230
230
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yangn tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan/
DC740/DC750
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 60335,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3‘e uygun olarak
tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
EN 50144‘e uygun ölçümlendiğinde, ses
şiddeti seviyesi 86/188/EEC & 98/37/
EEC’ye uygundur:
230
L pA (ses şiddeti)
L WA (akustik gücü)
60
0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
DC740
DC750
dB(A)*
70
70
dB(A)
81
81
* kullancnn kulağnda
İşitme duyunuzu korumak için
gerekli önlemleri aln.
Sigortalar:
230 V aletler
10 A
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl
kökü EN 50144‘e uygundur:
90
TÜRKÇE
m/s 2
DC740
DC750
3,54
3,54
2
a
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
b
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
c
Genel emniyet kurallar/
Dikkat! Bu talimat/n bütün hükümlerini
okuyun. Aşağ/daki talimat hükümlerine
uyarken hata yap/lacak olursa, elektrik
çarpmalar/, yang/n ve/veya ağ/r
yaralanmalara neden olunabilir. Aşağ/da
kullan/lan “Elektrikli el aleti” kavram/
ile ak/m şebekesine bağl/ elektrikli el
aletleri (bağlant/ kablolu) ve batarya ile
çal/şan elektrikli el aletleri (bağlant/
kablosuz) ifade edilmektedir.
BU GÜVENLİK TALİMATINI GÜVENLİ BİR
YERDE İYİ BİR BİÇİMDE SAKLAYIN.
1
a
b
c
Çal/şma yeri
Çal/şt/ğ/n/z yeri temiz ve düzenli tutun.
İşyerindeki düzensizlik ve yetersiz
aydnlatma kazalara neden olabilir.
Yan/c/ s/v/lar/n, gazlar/n veya tozlar/n
bulunduğunu patlama tehlikesi olan yer
ve mekânlarda aletinizle çal/şmay/n.
Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarn
tutuşmasna veya yanmasna neden olan
kvlcmlar çkarrlar.
Elektrikli el aletinizle çal/ş/rken
çocuklar/ ve başkalar/n/ çal/şma
alan/n/z/n uzağ/nda tutun. Yaknnzda
bulunan kişiler dikkatinizi dağtabilir ve
bu da alet üzerindeki kontrolünüzü
kaybetmenize neden olabilir.
d
e
3
a
b
Elektriksel güvenlik
Aletinizin bağlant/ fişi prize uymal/d/r.
Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Koruyucu topraklamal/ aletlerle
adaptörlü fiş kullanmay/n.
Değiştirilmemiş, orijinal fiş ve uygun
prizler elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
Borular, kalorifer tesisat/, /s/t/c/lar ve
buzdolaplar/ gibi topraklanm/ş
yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaç/n/n. Eğer bedeniniz
topraklanacak olursa yüksek bir elektrik
çarpma tehlikesi ortaya çkar.
Aletinizi yağmur ve nemden koruyun.
Elektrikli el aletinin içine suyun szmas
elektrik çarpma tehlikesini yükseltir.
Kabloyu kendi amac/ d/ş/nda
kullanmay/n. Aleti kablodan tutarak
taş/may/n, aleti kablo ile asmay/n
veya kablodan çekerek fişi prizden
ç/karmay/n. Kabloyu aş/r/ s/caktan,
yağlardan, keskin kenarl/ cisimlerden
veya aletin hareketli parçalar/ndan
uzak tutun. Hasarl veya dolaşmş kablo
elektrik çarpma tehlikesini yükseltir.
Elektrikli el aletinizle aç/k havada
çal/ş/rken mutlaka aç/k havada
kullan/lmaya müsaadeli uzatma
kablosu kullan/n. Açk havada
kullanlmaya uygun ve müsaadeli
uzatma kablosunun kullanlmas elektrik
çarpma tehlikesini azaltr.
Kişilerin güvenliği
Dikkatli olun, ne yapt/ğ/n/za dikkat edin
ve elektrikli el aletinizle çal/ş/rken
makul hareket edin. Yorgunsan/z, hap,
ilaç veya alkol alm/şsan/z aletinizi
kullanmay/n. Aletinizi kullanrken bir
anlk dikkatsizliğiniz ciddi yaralanmalara
yol açabilir.
Kişisel korunma donan/mlar/ kullan/n.
Her zaman koruyucu gözlük kullan/n.
Elektrikli el aletinin türü ve kullanmna
uygun olarak kullanacağnz toz maskesi,
kaymayan sağlam iş ayakkablar, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklk gibi kişisel
korunma donanmlarn kullanmanz
yaralanma tehlikesini büyük ölçüde azaltr.
91
TÜRKÇE
c
d
e
f
g
4
a
b
c
92
Aletinizin kontrolünüz d/ş/nda
çal/şmamas/ için gerekli önlemleri
al/n. Prize takmadan önce açma
düğmesinin kapal/ konumda olmas/na
dikkat edin. Elektrikli aletlerin
parmağnz açma düğmesi üzerinde
taşnmas veya açk olarak prize
taklmas kazalara davetiye çkarr.
Aleti çal/şt/rmadan önce ayar
aletlerini veya tornavidalar/ aletten
uzaklaşt/r/n. Dönen alet parçasna
temas halinde bulunan bir uç veya
anahtar yaralanmalara neden olabilir.
Öne doğru aş/r/ eğilmeyin.
Duruşunuzun güvenli olmas/na dikkat
edin ve daima dengenizi koruyun. Bu
sayede aletinizi beklenmedik
durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
Uygun iş giysileri giyin. Çal/ş/rken çok
bol giysiler giymeyin ve tak/
takmay/n. Saçlar/n/z/, giysilerinizi ve
eldivenlerinizi aletin hareketli
parçalar/ndan uzak tutun. Bol giysiler,
taklar veya uzun saçlar aletin hareketli
parçalar tarafndan tutulabilir.
Aletinize toz emme donan/m/ ve toz
tutma donan/m/ tak/labiliyorsa,
bunlar/n bağl/ olup olmad/ğ/n/ ve doğru
işlev görüp görmediklerini kontrol edin.
Bu gibi donanmlarn kullanlmas
tozlardan gelebilecek tehlikeleri azaltr.
Elektrikli el aletleriyle dikkatli
çal/şmak ve aleti doğru kullanmak
Aletinizi aş/r/ ölçüde zorlamay/n.
İşinize uygun elektrikli el aletini
kullan/n. Uygun elektrikli el aleti ile
belirtilen performans alannda daha iyi
ve daha güvenli çalşrsnz.
Açma/kapama şalteri ar/zal/ olan
elektrikli el aletini kullanmay/n.
Açlp kapanamayan bir elektrikli el
aleti tehlikelidir ve onarlmas gerekir.
Aletin kendinde bir ayarlama
yapmadan, aksesuar/ değiştirmeden
veya aleti elinizden b/rakmadan önce
fişi prizden çekin. Bu önlem, aletin
kontrolünüz dşnda ve istenmeden
çalşmasn önler.
d
e
f
g
5
a
b
c
Kullan/m d/ş/nda iken elektrikli el
aletinizi çocuklar/n ulaşamayacağ/ bir
yerde saklay/n. Aleti kullanmay/
bilmeyen veya bu güvenlik talimat/n/
okumayan kişilerin aleti kullanmas/na
izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler
tarafndan kullanldklar takdirde
elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler.
Aletinizin bak/m/n/ özenle yap/n.
Aletin hareketli parçalar/n/n kusursuz
işlev görüp görmediklerini ve
s/k/şmad/klar/n/, parçalar/n k/r/k veya
hasarl/ olup olmad/klar/n/ kontrol
edin, aksi takdirde alet işlevini tam
olarak yerine getiremez. Aletinizi
kullanmadan önce hasarl/ parçalar/
onart/n. Birçok iş kazas aletlerin kötü
ve yetersiz bakmndan kaynaklanr.
Kesici uçlar/ keskin ve temiz tutun.
İyi bakm görmüş kesici uçlar daha
ender skşrlar ve daha iyi
yönlendirilirler.
Elektrikli el aletlerini, aksesuar/,
uçlar/ ve benzerlerini bu güvenlik
talimat/na uygun olarak ve alet tipine
özgü kurallara uyarak kullan/n.
Aletinizi kullan/rken çal/şma
koşullar/n/ ve yapt/ğ/n/z işi daima
dikkate al/n. Elektrikli el aletlerini
kendileri için öngörülen işlerin dşnda
kullanmak tehlikeli durumlarn ortaya
çkmasna neden olabilir.
Akü ile çal/şmak ve doğru kullanmak
Aküyü alete yerleştirmeden önce
aletin kapal/ olduğundan emin olun.
Açk olan bir alete akünün
yerleştirilmesi kazalara neden olabilir.
Aküleri sadece üretici taraf/ndan
tavsiye edilen şarj cihazlar/nda şarj
edin. Belirli bir tür akü için geliştirilmiş
bir şarj cihaznn değişik bir akü için
kullanlmas yangn tehlikesine yol açar.
Elektrikli el aletlerinde sadece o alet
için öngörülen aküleri kullan/n. Başka
akülerin kullanlmas yaralanmalara ve
yangn tehlikesinin ortaya çkmasna
neden olabilir.
TÜRKÇE
100%
d
e
6
a
Kullan/m d/ş/nda bulunan aküleri,
kontaklar aras/nda köprüleme yapma
olas/l/ğ/ bulunan büro ataçlar/,
madeni paralar, anahtarlar, çiviler,
vidalar veya diğer küçük metal eşya ve
cisimlerden uzak tutun. Akü kontaklar
arasndaki bir ksa devre yanmalara veya
yangn çkmasna neden olabilir.
Yanl/ş kullan/m durumunda akünün
d/ş/na s/v/lar s/zabilir. Bu s/v/lara
temas etmeyin. Yanl/şl/kla aküden
s/zan s/v/lara temas ederseniz, temas
yerini hemen su ile y/kay/n. Eğer söz
konusu s/v/ gözünüze kaçacak olursa
hemen bir hekime başvurun. Aküden
dşar szan svlar cildinizde tahrişlere
veya yanmalara neden olabilir.
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmayn
Hasara uğramş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce klavuzu
okuyun
Sadece DEWALT aküleri ile
kullann, diğerleri patlayarak can
ve mal kaybna yol açabilir
Servis
Aletinizi sadece uzman bir elemana ve
orijinal yedek parçalar kulland/rarak
onart/n. Böylelikle aletin güvenliğini
korumuş olursunuz.
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Su ile temas ettirmeyin
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Yangn tehlikesi! Yerinden
çkarlmş bataryann uçlarnn
ksa devre yapmasn önleyin!
Bataryalar uçlarnda size verilen
koruyucu kapaklar olmadan
saklamayn veya taşmayn.
• % 25-30’luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü svs zararl olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile ykayn. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az 10
dakika temiz bol su ile ykayn. Bir
doktora danşn.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu klavuzda kullanlan resimyazlara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağdaki resimyazlar
gösterirler:
Sadece 4 °C ile 40 °C arasnda
şarj edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek atn
Aküyü yakmayn
Ambalaj/n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Şarjl matkap/tornavida takm
1 Şarj adaptör
1 Akü (K modelleri)
2 Aküler (KA ve KB modelleri)
1 Tornavidi ucu
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
93
TÜRKÇE
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan/m (şekil A)
Şarjl matkap/tornavida takmnz DC740/
DC750 profesyonel delme ve vidalama işleri
için geliştirilmiştir.
1 Değişken hz anahtar
2 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
3 Anahtarsz mandren
4 Konum seçici/tork ayar bileziği
5 Bilezik ayarlar
6 İki vitesli dişli
7 Havalandrma boşluklar
8 Kol
9 Akü
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çkartn.
• Aküyü takmadan ya da
çkartmadan önce aleti daima
kapatn.
Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullann.
Akü (şekil A & B)
Şarj adaptör
DE9107 şarj adaptörünüz 7,2 ila 14,4 V
arasnda degişen D E WALT NiCd akü
paketlerini kabul eder.
DE9108/DE9118 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18
V arasnda degişen D E WALT NiCd akü
paketlerini kabul eder.
DE9116 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18 V
arasnda degişen D E WALT NiCd ve NiMH akü
paketlerini kabul eder.
9 Akü
10 Kurtarma düğmeler
11 Şarj adaptör
12 Şarj lamba (krmz)
Akünün şarj edilmesi (şekil A)
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmadktan sonra şarj ettiğinizde,
yalnzca %80 orannda şarj olacaktr. Akü
birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan sonra
tam kapasite şarjr ulaşacaktr.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlantsn kontrol edin. elektrik
bağlantnzda bir sorun olmadğ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaznz
yetkili bir D E WALT servisine getirin. Şarj
srasnda akü ve şarj cihaz snabilir. Bu
normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanmştr. Daima şebeke voltajnn,
adaptörünüzün üstünde yazl olan voltajla
ayn olmasna dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 60745
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
94
Aküyü <4 °C ya da >40 °C aras
çevre scaklklarnda şarj etmeyin.
Önerilen şarj scaklğ: ortalama
24 °C.
• Aküyü (9) şarj etmek için şekilde
gösterildiği gibi şarj cihazna (11) takn
ve şarj cihaznn fişini prize takn.
Akünün, şarj cihazna tam olarak oturup
oturmadğn kontrol edin. Krmz şarj
göstergesi (12) yanp sönmeye
başlayacaktr.
TÜRKÇE
Gösterge, takriben bir saat sonra yanp
sönmeye son vercek ve sürekli yanmaya
başlayacaktr. Akünüz artk tam olarak
şarj edilmiştir. Akü takm istenildiği
zaman çkartlabilir veya daha uzun süre
(maksimum 14 gün) şarj cihazna bağl
braklabilir.
Akünün tak/lmas/ ve ç/kart/lmas/
• Aküyü şarj yerine oturtun.
• Aküyü şarj yerinden almak için iki
serbest brakma düğmesine (10) ayn
anda basp aküyü çkartn.
Batarya kapağ/ (şekil B)
Sökülen bataryalarn uçlarn korumak için
koruyucu bir kapak bulunur. Koruyucu
kapak takl olmakszn, ortalkta bulunan
metal cisimler uçlar ksa devre yaptrabilir
ve yangn tehlikesi ortaya çkabilir. Bu
srada batarya da zarar görebilir.
• Bataryay (9) şarja veya aletin içine
yerleştirmeden önce koruyucu kapağ (13)
çkartn.
• Bataryay şarjdan veya aletten çkartr
çkarmaz uçlarn üzerine koruyucu
kapağ hemen takn.
Sökülen bataryay saklarken veya
taşrken koruyucu kapağn
yerinde olduğundan emin olun.
Çalşma kipinin seçilmesi ve tork ayar
(şekil D)
Bu aletin bileziği, vidann boyu ve işlem
yaplacak malzemesine göre en uygun tork
ayarn seçebilmek için 15 ayr konuma
sahiptir. Tork ayar için „Vidalama“
bölümüne bakn.
• Delme kipi ya da torku, bilezik (5)
üzerindeki sembol ya da rakam, alet
kasas üzerindeki gösterge (15) ile
birleştirerek ayarlayn.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
(şekil E)
• İleri/geri dönüş yönünü seçmek için,
şekilde gösterilen ileri/geri seçme
düğmesini (2) kullann (alet üzerindeki
oklara dikkat ediniz).
Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasn bekleyin.
İki vitesli dişli (şekil F)
Aletiniz, tork oran ayar için iki hzl
vitesle (6) donatlmştr.
1 Düşük hz/yüksek tork (büyük çapl
delik açlmas, vidalarn sklmas)
2 Yüksek hz/alçak tork (küçük çapl delik
açlmasi)
Hz değerleri için teknik verilere baknz.
Matkap uçlarnn taklmas ve sökülmesi
(şekil A & C)
• Kovan (14) saat yönünün aksine
çevirerek mandreli açn ve matkap ucunu
içine yerleştirin.
• Matkap ucunu, girebildiği kadar mandrel
ucunun içine sokun ve skştrmadan
önce hafifçe kaldrn.
• Kovan saat yönünde çevirerek mandreli
iyice skştrn.
• Ucu çkartmak için, tersi işlemleri
uygulayn.
• İki vitesli selektörü daima
tamamen öne ya da arkaya itin.
• Tam hzda veya delme işlemi
srasnda vites değiştirmeyin.
Kullan/m talimatlar/
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Boru ve kablolarn nerede
olduğunu tespit edip dikkat
ediniz.
95
TÜRKÇE
Cihaza hafif bir basnç
uygulaynz. Fazla bastrmak,
delme hzn arttrmaz, ancak
cihazn performansn ve önrümü
azaltr.
İşlenen malzemenin delinmesiyle
görülen boğulmay önlemek için,
işlemin sonuna doğru delme
noktas basncn kademeli olarak
azaltn.
Matkap ucunu açlan delikten
çkartrken motoru çalştrmaya
devam edin. Böylece matkap
ucunun skşmas önlenir.
Kullanmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjl olmasn sağlayn.
• Uygun ucu takn.
• Delinecek deliği işaretleyin.
• İleri veya geri dönüşü seçin.
Delme (şekil A)
• Delme kipini kovan (4) ile seçin.
Metal delme
• Metal delerken bir kesme yağlama
maddesi kullann. Dökme demir ve pirinç
ise kuru delinmelidir.
Ahşap delme
• Ahşap delerken, metal için kullanlan
burmal matkap uçlarn aynlar
kullanlabilmektedir. Bu uçlar, sk sk
dşar çekilerek yivlerdeki kymklarn
temizlenmemesi halinde fazla snabilir.
• Büyük delikler için yivli çelik matkap
uçlar kullann.
• Parçalanabilecek parçalar desteklemek
için bir ahşap blok kullann.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak/m
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil A & D)
• Aleti çalştrmak için değişken hz
anahtarn (1) basn. Değişken hz
anahtarn uygulanan basnç, aletin
hzn belirlemektedir.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
• Aleti kapalyken kitlemek için ileri/geri
seçme düğmesini (2) ortaya çekin.
Matkabnz, hz ayar anahtar tam
olarak salnmasyla birlikte aleti
durduran bir fren tertibat ile
donatlmştr.
Vidalama (şekil A)
• Seçme düğmesini (2) kullanarak ileri ya
da geri dönüş yönünü seçin.
• Kovan (4) 1 no.lu konuma ayarlayn ve
vidalamaya başlayn (düşük tork).
• Kavrama çok erken sesli bir şekilde
boşalrsa, kovan ayarlayarak torku
gerektiği kadar arttrn.
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden çkartn.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev
atklar ile çöpe atlmamaldr.
96
TÜRKÇE
D E WALT ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullanlmayacak ise bu aleti
normal ev atklar ile çöpe atmayn. Bu
ürünü ayr bir biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden
kullanmna izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan
malzemelerin yeniden kullanm,
çevre kirliliğini önlenmesine
yardm etmekte ve ham maddeye
olan talebi indirgemektedir.
Teknik ömrünün sonunda çevremize
gereken özeni göstererek atn:
• Aküyü tamamen boşaltn, sonra aletten
çkarn.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazanlabilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazanlacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn
aldğnz zaman, belediye atk bölgelerinde
veya perakendeciler tarafndan evlerden
elektrikli aletlerin ayr olarak
biriktirilmesini sağlayabilir.
D E WALT ürünleri çalşma ömürlerini
tamamladklarnda, D E WALT bunlarn geri
kazandrlmas ve biriktirilmesi için
kolaylklar sağlamaktadr. Bu hizmetten
yararlanmak için lütfen sahip olduğunuz
ürünü, bunlar toplayan yetkili bir tamir
servisine götürün.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel
D E WALT ofisine başvurarak size en yakn
yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te D E WALT
yetkili tamir servislerinin listesini ve satş
sonras hizmet veren yetkililerin tam
detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yaplan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir.
97
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi
şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
98
∂§§∏¡π∫∞
∫ƒ√À™∆π∫√ E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√
¢ƒ∞¶∞¡√/∫∞∆™∞µπ¢π DC740/DC750
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
ª¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
Nm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ
mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘
mm
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ)
kg
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
V
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
Ah
µ¿ÚÔ˜
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
V
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
Ah
µ¿ÚÔ˜
kg
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜
ÊfiÚÙÈÛ˘
(ÂÚ›Ô˘)
µ¿ÚÔ˜
DC740 DC750
12
9,6
0-350
0-1.200
20
10
0-300
0-1.100
19
10
10/25
10/22
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DC740/DC750
1,1
1,1
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
VAC 230
230
230
230
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DC740
70
DC750
70
81
81
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
min 60
kg 0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
m/s2
DC740
3,54
DC750
3,54
99
∂§§∏¡π∫∞
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
‚
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
Á
°ÂÓÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ¢È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ.
∏ ÌË Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ԉ›ÍˆÓ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·, ˘ÚηÁÈ¿
‹/Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜
“ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ԕ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ ·ÊÔÚ¿ ‹
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú›˙·
(Ì ηÏÒ‰ÈÔ) ‹ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂ
Ì·Ù·Ú›· (¯ˆÚ›˜ ηÏÒ‰ÈÔ).
ºÀ§∞•∆E ∞À∆E™ ∆π™ √¢∏°πE™.
1 ÃÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
· ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÛı ηı·Úfi
Î·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓÔ. ∏ ·Ù·Í›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘
ÂÚÁ¿˙ÂÛıÂ Î·È Ù· ÛËÌ›· ¯ˆÚ›˜ ηÏfi ʈÙÈÛÌfi
ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
‚ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÛÂ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÎÚË͢,
.¯. ·ÚÔ˘Û›· ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ, ·ÂÚ›ˆÓ ‹
ÛÎfiÓ˘. ∆· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÌÔÚ› Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÈÓıËÚÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ›
Ó· ·Ó·ÊϤÍÂÈ ÙË ÛÎfiÓË ‹ ÙȘ ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ.
Á √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô,
Îڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¿ÙÔÌ·
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÛıÂ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
2 ∞ÛÊ·Ï‹˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜
· ∆Ô ÊȘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË
Ú›˙·. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ë
ÌÂÙ·Û΢‹ ÙÔ˘ ÊȘ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈο ÊȘ ÛÙ· ÁÂȈ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›·.
100
‰
Â
∆· ÊȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ
Î·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Ú›˙˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ fiˆ˜ ۈϋÓ˜,
ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· (ηÏÔÚÈʤÚ), ÎÔ˘˙›Ó˜ ηÈ
„˘Á›·. √Ù·Ó ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ Â›Ó·È ÁÂȈ̤ÓÔ,
·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË
‚ÚÔ¯‹ ‹ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. ∏ ‰È›ۉ˘ÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ªËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó·
ÌÂٷʤÚÂÙÂ, Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ‹ Ó·
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
∫ڷٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ˘„ËϤ˜
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, Ï¿‰È·, ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ·Î̤˜ Ë
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∆˘¯fiÓ ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ‹
ÌÂÚ‰Â̤ӷ ηÏ҉ȷ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ (Ì·Ï·ÓÙ¤˙˜) Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӈÓ
ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
3 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔÛÒˆÓ
· √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô,
Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, Ó· ‰›ÓÂÙ ÚÔÛÔ¯‹
ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ οÓÂÙÂ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙÂ
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ‹
fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ,
ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ‹ Ê·Ú̿ΈÓ. ªÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›·
·ÚÔÛÂÍ›· ηٿ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÛÔ‚·ÚÔ‡˜
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.
‚ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜.
¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
√ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜, fiˆ˜
Ì¿Ûη ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÛÎfiÓË, ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο
·Ô‡ÙÛÈ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÎÚ¿ÓË ‹ ˆÙ·Û›‰Â˜,
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
∂§§∏¡π∫∞
Á ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ·ı¤ÏËÙË ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›ÙÂ, fiÙÈ Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
“OFF” ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
ÛÙËÓ Ú›˙·. ∞Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰¿ÎÙ˘Ïfi Û·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
“ON”, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÛÔ‚·ÚÔ‡˜
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.
‰ ¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ÂÚÁ·Ï›· ‹
ÎÏÂȉȿ Ú‡ıÌÈÛ˘. EÓ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÎÏÂȉ›
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÔÚ›
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.
 ªËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÛÙÂ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ
¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜. ∞˘Ùfi Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ
ηχÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ.
ÛÙ ºÔÚ¿Ù ηٿÏÏËÏË ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÂÚÁ·Û›·˜.
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
∫ڷٿ٠ٷ Ì·ÏÏÈ¿, Ù· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È Ù· Á¿ÓÙÈ·
Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∆· ʷډȿ ÚÔ‡¯·, Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Ù· Ì·ÎÚÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
˙ ∞Ó ÚԂϤÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ··ÁˆÁ‹˜ ηÈ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È
Û˘Ó‰Â̤Ó˜ Î·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿.
∏ ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÛÎfiÓË.
4 ÃÚ‹ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
· ªËÓ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û·˜
ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ’
·˘Ù‹Ó. ªÂ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
ÂÚÁ¿˙ÂÛı ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÛÙËÓ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘.
‚ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜. EÓ· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
ÂÏÂÁ¯ı› Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ›.
Á µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙÂ
οÔÈ· ÂÚÁ·Û›· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·Ï›Ô, ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ‹
fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ·ÔıË·ÛÂÙÂ. ∞˘Ù¿ Ù·
ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÙÂı› ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ı¤ÏËÙ· ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
‰ ¡· Ê˘Ï¿Ù ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̷ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿. ªËÓ
·Ê‹ÓÂÙ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ ÌÂ
ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
‰È·‚¿ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ó· ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∆· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi
¿ÂÈÚ· ¿ÙÔÌ·.
 ¡· Û˘ÓÙËÚ›Ù ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ ‹ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÏÔοÚÂÈ, ¿Ó
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È
fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘
ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¢ÒÛÙÂ Ù˘¯fiÓ
¯·Ï·Ṳ̂ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÚÈÓ ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¿ÏÈ. ∏ ·ÓÂ·Ú΋˜
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
·ÔÙÂÏ› ·ÈÙ›· ÔÏÏÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ.
ÛÙ ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÎÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿. ∆· ÎÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ì ·È¯ÌËÚ¿
ÎÔÙÈο ¿ÎÚ· Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ¤¯Ô˘Ó
ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÌÏÔοÚÔ˘Ó Î·È
ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·.
˙ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·, Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÏ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ηıÒ˜ ηÈ
fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı هÔ
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Û·˜ ÙȘ
Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘
ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙÂ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ
ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚ› Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
5 ÃÚ‹ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Ì·Ù·Ú›·˜
· ¶ÚÈÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË
ı¤ÛË “OFF”.
101
∂§§∏¡π∫∞
‚
Á
‰
Â
∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “ON” ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
¡· Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜.
EÓ·˜ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ·
¤Ó·Ó Ù‡Ô Ì·Ù·Ú›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
˘ÚηÁÈ¿ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË ÊfiÚÙÈÛË
οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿
Ì·Ù·Ú›Â˜. ∏ ¯Ú‹ÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡
Ù‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‹
˘ÚηÁÈ¿.
¡· Ê˘Ï¿Ù ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̷ÎÚÈ¿ ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ¯·ÚÙÈÒÓ,
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÎÏÂȉȿ, ηÚÊÈ¿, ‚›‰Â˜ ÎÈ ¿ÏÏ·
·ÚfiÌÔÈ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰˘Ô
fiÏÔ˘˜. ∆˘¯fiÓ ‚Ú·¯˘Î‡ÎψÛË ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÁη‡Ì·Ù· ‹
˘ÚηÁÈ¿.
Àfi ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÚ›
Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÔ˘Ó ˘ÁÚ¿ ·fi ÙË Ì·Ù·Ú›·.
∞ÔʇÁÂÙ οı Â·Ê‹ Ì ÌÈ· ÌË ÛÙÂÁ·Ó‹
Ì·Ù·Ú›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÔ‡ÛÈ·˜ Â·Ê‹˜ ÌÂ
Ù· ˘ÁÚ¿, ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÎÙfi˜
·fi ·˘Ùfi, ·Ó Ù· ˘ÁÚ¿ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ·
Û·˜, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Ó·
ÁÈ·ÙÚfi. ∆· ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ· ˘ÁÚ¿ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜ ‹ ηÈ
ÂÁη‡Ì·Ù·.
6 ™¤Ú‚Ș
· ∆Ô Û¤Ú‚È˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜
Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔ ÁÓ‹ÛÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο. EÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë
‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ʈÙÈ¿˜! ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ
̤ٷÏÏÔ Ó· ÌËÓ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛÂÈ ÙȘ
Â·Ê¤˜ Ù˘ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘
102
Ì·Ù·Ú›·˜. ªËÓ Ê˘Ï¿Ù ‹ ÌÂٷʤÚÂÙÂ
ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ
Â·Ê¤˜.
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ ÌÂ
¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ ηÈ
˙ËÌȘ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
∂§§∏¡π∫∞
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4Æ Âˆ˜ 40 ÆC
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (Ù‡· K)
2 £‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (Ù‡· KA Î·È KB)
1 ª‡ÙË
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚›‰ˆÌ·.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
3 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
5 £¤ÛÂȘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
6 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
7 ™¯ÈṲ̂˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡
8 §·‚‹
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9107 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2 ¤ˆ˜
14,4 V.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9108/DE9118 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È
ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2
¤ˆ˜ 18 V.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
10 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
11 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
12 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60745. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
103
∂§§∏¡π∫∞
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A & B)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË,
ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜
·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù· ·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
ηÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 ÆC ‹ > 40 ÆC.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 ÆC.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (9),
‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (11) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È
‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿
ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘
(12) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÚ›Ô˘
ÒÚ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı·
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ. ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Â›Ó·È ÙÒÚ· Ï‹Úˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ. √È Ì·Ù·Ú›Â˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ‹ Ó·
·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (ÙÔ Ôχ 14
Ë̤Ú˜).
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
104
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (10) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡.
¶ÒÌ· Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. B)
¢È·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë
ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÌÈ·˜ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∞Ó
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ·, Ù· ÂχıÂÚ·
ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÛÙȘ Â·Ê¤˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜
˘ÚηÁÈ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·.
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· (13) ÚÈÓ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· (9) ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ¿Óˆ
·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ‚Á¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÈÓ
Ê˘Ï¿ÍÙ ‹ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙËÓ
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì·Ù·Ú›·.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ì˘ÙÒÓ (ÂÈÎ. A & C)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ
(14) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ
Û›ڈ̷ ÎÔÙÈÎÔ‡ ¿ÎÚÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÛÔÎ, fiÛÔ ÈÔ
̤۷ ¿ÂÈ, Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÈÓ ÙÔ
ÛÊ›ÍÂÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÔ‹˜,
·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·‰Èηۛ·.
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘
ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ÎÔÏ¿ÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¤¯ÂÈ 15 ı¤ÛÂȘ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ ÒÛÙ ӷ
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‚›‰·˜ Î·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜
ÛÙÚ¤„˘, ‚Ϥ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· „µ›‰ˆÌ·“.
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹
ÙË ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (5) Ì ÙÔ
‰Â›ÎÙË (15) ÛÙË ˘Ô‰Ô¯‹.
¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. E)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2)
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È (‰Â›Ù ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô).
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
°È· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË,
ÌÂÈÒÓÂÙ ÚÔԉ¢ÙÈο ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘
ÛËÌ›Ԣ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ô‹ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ı· ·ÔʇÁÂÙÂ
ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. F)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (6) ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(‰È¿ÙÚËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÒÓ, ÎԯϛˆÛË ‚ȉÒÓ)
2 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜)
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. A & D)
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ off, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
• ¶¿ÓÙ· ÛÚÒ¯ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰‡Ô
Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ÌfiÏȘ Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜.
ÃÚ‹ÛË ˆ˜ ηÙÛ·‚›‰È (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚÔ̤· (2).
• £¤Û·Ù ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ÛÙË ı¤ÛË 1 Î·È ·Ú¯›ÛÙÂ
Ó· ‚ȉÒÓÂÙ (¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘).
• ∞Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ „ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ“ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË
‰È¿ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4).
105
¢È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏÔ
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
‰È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏ·. √È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô
¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ˜ Î·È Ô ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë
‰È¿ÙÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÍËÚ¿.
¢È¿ÙÚËÛË Û ͇ÏÔ
• √¤˜ Û ͢ÏÔ ÌÔÚÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔıÓ Ì ٷ ›‰È·
ÙÚ˘¿ÓÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ˘ÓÙ·È ÁÈ· Ù·
̤ٷÏÏ·. ∞˘Ù¿ Ù· ¿ÎÚ· ÌÔÚÔ˘Ó Ó·
˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÚ·‚ÈÔ˘ÓÙ·È ¤Íˆ
Û˘¯Ó¿ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÔηӛ‰È·
·fi ÙȘ ·˘Ï·ÎÒÛÂȘ.
• °È· ÌÂÁ·Ï˘ÙÂÚ˜ Ô¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ͢ÏÈÓ·
¿ÎÚ· ∆Ú˘¿ÓÈ· ͢ÏÔ˘ Û ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯˘ÙËÙ˜.
• ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û¯›ÛÙÔ˘Ó Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÓÈÛ¯˘ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í˘ÏÔ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ
Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
106
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜
DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜
¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ
ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ. ∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË
·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó
ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi
ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹
·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηÈ
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó·
οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ηÈ
ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com.
E°°À∏™∏
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È
Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
107
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - Istanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
637100-00
108
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
10/05
Download PDF

advertising