DC740 | DeWalt DC740 CORDLESS DRILL instruction manual

504606-66 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC740
DC750
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
Blahopřejeme Vám!
Nebezpečí vzniku požáru.
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová ruční vrtačka/šroubovák
1 Nabíječka
1 Bateriový blok (modely K)
2 Bateriové bloky (modely KA a KB)
1 Šroubovací nástavec
1 Kufr (pouze u modelů K)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Otáčky naprázdno
1. převod
min-1
2. převod
min-1
Max. utahovací moment
Nm
Maximální průměr sklíčidla mm
Max. průměr otvoru
při vrtání do oceli/dřeva
mm
Hmotnost
(bez bateriového bloku)
kg
Bateriový blok
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
Bateriový blok
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí
sítě
VAC
Přibližná doba
nabíjení min
Hmotnost kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,4
V
Ah
kg
DC740 DC750
12
9.6
0-350
0-1,200
20
10
0-300
0-1,100
19
10
10/25
10/22
1,1
1,1
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9085
NiMH
9,6
2,0
0,4
DE9086
NiMH
12
2,0
0,65
•
•
Popis (obr. A)
Váš akumulátorový šroubovák/příklepová
vrtačka je určen k profesionálnímu šroubování
a vrtání.
1 Spínač s regulací rychlostí
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Rychloupínadlo
4 Volič režimu/prstenec nastavení kroutícího
momentu
5 Nastavení prstence
6 Volič dvou rychlostí
7 Ventilační štěrbiny
8 Rukojeť
9 Bateriový blok
DE9107 DE9108 DE9116 DE9118
230
230
230
230
60
0,4
60
0,4
60
0,4
60
0,4
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Nabíječka
Vaše nabíječka DE9107 umožňuje nabíjet
bateriové bloky DEWALT NiCd v napěťovém
rozsahu od 7.2 V do 14.4 V.
Vaše nabíječka DE9108/DE9118 umožňuje
nabíjet bateriové bloky D E WALT NiCd
v napěťovém rozsahu od 7,2 V do 18 V.
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje nabíjet
b a t e r i o v é b l o k y D E WA LT N i C d / N i M H
v napěťovém rozsahu od 7.2 V do 18 V.
9 Bateriový blok
10 Uvolňovací tlačítka
11 Nabíječka
12 Indikátor nabíjení (červený)
Pojistky:
230V nářadí 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
5
Elektrická bezpečnost
dosazena. Červený indikátor nabíjení (12)
začne blikat. Po přibližně 1 hodině indikátor
blikat přestane a zůstane trvale svítit.
Baterie je nyní plně nabitá. Baterie je možné
kdykoliv vyjmout nebo je ponechat delší
dobu v nabíječce (maximálně 14 dní).
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí baterie
odpovídá napětí na výkonovém štítku nářadí.
Ujistěte se, zdali hodnota napětí vaší nabíječky
odpovídá hodnotě napětí vaší zásuvky ve zdi.
Vkládání a vyjímání baterie
• Bateriový blok zasuňte do rukojeti nářadí
až po zacvaknutí.
• Pokud chcete baterii vyjmout, stiskněte
současně dvě blokovací tlačítka (10)
a baterii z rukojeti vytáhněte ven.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745;
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
Krytka baterie (obr. B)
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
odpojeného bateriového bloku. Pokud by
nebyla nasazena, mohlo by dojít ke zkratování
kontaktů kovovými předměty a tím i k poškození
bateriového bloku či vzniku požáru.
• Před vložením bateriového bloku (9) do
nabíječky nebo do nářadí z něj odstraňte
ochrannou krytku (13).
• Po vytažení bateriového bloku z nabíječky
nebo z nářadí na něj ihned nasaďte
ochrannou krytku.
Montáž a seřízení
•
•
Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte bateriový
blok.
Před vložením nebo vyjmutím
baterie nářadí vždy vypněte.
Používejte pouze bateriové bloky
a nabíječky DEWALT.
Před uložením nebo před přenášením
odpojeného bateriového bloku se
ujistěte, zda má nasazenu ochrannou
krytku.
Bateriový blok (obr. A & B)
Nabíjení bateriového bloku (obr. A)
Nabíjíte-li baterii poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jejímu nabití zhruba na
80% celkové kapacity. Po provedení několika
nabíjecích cyklů dosáhne baterie své plné
kapacity.
Předtím, než započnete nabíjet bateriový
blok, zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale bateriový blok nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci společnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i bateriového bloku. Tento jev je
obvyklý a neznačí žádnou závadu.
Nasazování a vyjímání nástrojů (obr. A a C)
•
•
•
•
Volba pracovního režimu nebo nastavení
kroutícího momentu (obr. D)
Prstencem tohoto nářadí je možné nastavit
15 poloh kroutícího momentu v závislosti podle
použité velikosti šroubků a materiálu obrobku.
Nastavení utahovacího momentu je popsáno
v části „Šroubování“.
• Volbu režimu vrtání nebo nastavení
kroutícího momentu provedete srovnáním
symbolu nebo čísla na prstenci (5)
s ukazatelem (15) na krytu nářadí.
Bateriový blok nenabíjejte, pokud
bude teplota okolí < 4°C nebo > 40°C.
Doporučená teplota pro nabíjení:
přibližně 24°C.
•
Sklíčidlo rozevřete otočením objímky (14)
proti směru hodinových ručiček a vložte do
něj násadu.
Násadu zasuňte co nejhlouběji a před
dotažením ji mírně povytáhněte.
Pevně dotáhněte otočením objímky
ve směru hodinových ručiček.
Opačným postupem násadu vyjmete.
Bateriový blok (9) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (11) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je baterie do nabíječky řádně
6
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. E)
•
•
•
Zvolit směr otáčení je možné pomocí
přepínače chodu vpřed/vzad (2) tak, jak je
znázorněno (viz šipky na nářadí).
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (2) do střední
polohy.
Vrtačka je vybavena brzdou, která
nářadí zastaví okamžitě po plném
uvolnění stisku vypínače s regulací
otáček.
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
Volič dvou rychlostí (obr. F)
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním
voličem (6) pro změnu poměru rychlosti /
utahovacího momentu.
1 nízké otáčky/vysoký kroutící moment (vrtání
větších otvorů nebo šroubování)
2 vysoká rychlost/nízký kroutící moment
(vrtání menších otvorů)
Šroubování (obr. A)
•
•
•
Rychlostní rozsahy jsou uvedeny v technických
datech.
•
Přepínač volby rychlosti přepněte
vždy zcela vpřed nebo zcela vzad.
•
Volič rychlosti nepřepínejte při plné
rychlosti nebo během používání.
Pomocí spínače pro volbu směru chodu (2)
zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad.
Prstenec (4) nastavte do polohy 1 a začněte
šroubovat (nízký kroutící moment).
Pokud začne spojka příliš rychle prokluzovat,
pomocí prstence kroutící moment podle
potřeby zvyšte.
Vrtání (obr. A)
•
Prstencem (4) nastavte režim vrtání.
Vrtání do kovu
• Při vrtání do kovu používejte mazivo.
Výjimkou je odlévaná ocel a mosaz, které
mohou být vrtány za sucha.
Pokyny pro obsluhu
Vrtání do dřeva
• Otvory do dřeva je možné provádět stejnými
spirálovými vrtáky, jaké se používají při
vrtání do kovu. Tyto vrtaví násady se mohou
přehřívat, pokud nebudou často vytahovány
a nebudou ze žlábků vrtáků odstraněny
štěpiny.
• Pro větší otvory použijte spirálový vrták.
• Aby nedocházelo při průniku vrtáku
k rozštěpení nebo tvorbě třísek na povrchu
obrobku, podložte jej kouskem dřeva.
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Dávejte pozor na umístění elektrického
vedení a potrubí.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale sníží
výkonnost nářadí a může zkrátit dobu
jeho životnosti.
Snižte přetížení motoru při provrtání
tak, že postupně ke konci vrtání snižujte
tlak na vrtaný otvor.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Při vytahování vrtáku z vyvrtaného
otvoru udržujte motor v otáčkách. Tím
bude zabráněno případnému zaseknutí
vrtáku.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
• Upněte si patřičnou násadu.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
• Zvolte si směr otáček vpřed nebo vzad.
Zapnutí a vypnutí (obr. A & D)
Mazání
•
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
7
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte jeho likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
Čištění
•
•
•
Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
Před čištěním z nářadí vyjměte baterii.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
ES Prohlášení o shodě
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
DC740/DC750
Společnost DEWALT prohlašuje, že toto elektrické
nářadí splňuje následující bezpečnostní normy
a nařízení: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014-2, EN 55014, EN 60335,
EN 60745, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
V případě zájmu o podrobnější informace,
prosím, kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC & 98/37/EEC, měřená podle normy
EN 60745:
70 dB(A)*
LpA (akustický tlak)
81 dB(A)
LWA (akustický výkon)
KpA (odchylka akustického tlaku)
3,0 dB(A)
KWA (odchylka akustického výkonu) 3,0 dB(A)
* působící na sluch obsluhy
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Proveďte příslušná měření týkající se ochrany
sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 60745: 3,54 m/s2
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Nabíjecí bateriové bloky
Pokud přestane bateriový blok s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
8
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovní oblast
Pracovní prostor udržujte v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostředích, jako
jsou například prostory, ve kterých
se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny
nebo prašné látky. Elektrické nářadí je
zdrojem jiskření, jež může vést ke vznícení
hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti
a okolo stojící osoby. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a vyhovující
spoje snižují nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
d
e
f
g
9
ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní
prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S nářadím nepracujte, pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
výbava, jako je respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo
ochranná sluchátka použitá v odpovídajících
podmínkách, snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické
zásuvky, zabezpečte, aby byl hlavní
vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
nářadí k síti, je-li hlavní spínač v poloze
zapnuto, zvyšuje riziko nehody.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíč zanechaný
v rotujících částech nářadí může způsobit
poranění osob.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
Netlačte příliš na nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro vaši práci.
Správné elektrické nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Elektrické nářadí, které nemůže být
ovládáno hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají
tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Výkonné
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda se u nářadí nevyskytují vychýlené
nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej opravit. Mnoho nehod je způsobeno
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a jsou lépe ovladatelné.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat.
Používání elektrického nářadí k jiným než
určeným aplikacím může vést ke způsobení
rizikových situací.
b
c
d
e
6
a
elektrického nářadí, jehož hlavní spínač je
v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
druh akumulátoru může být nebezpečná
při nabíjení jiného typu akumulátoru.
Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných akumulátorů může vést k nebezpečí
úrazu nebo požáru.
Pokud bateriový blok nepoužíváte,
držte jej z dosahu kovových předmětů
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek
bateriového bloku. Vzájemné zkratování
kontaktů akumulátoru může způsobit
spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může
z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
baterie
Nebezpečí vzniku požáru. Vyvarujte
se zkratování kovových kontaktů
vyjmuté baterie. Baterie neskladujte
ani je nepřenášejte bez krycích víček
kontaktů.
•
Použití akumulátorového nářadí a jeho
údržba
Před vložením bateriového bloku
zajistěte, aby byl hlavní spínač v poloze
vypnuto. Vložení bateriového bloku do
•
10
Kapalina v baterii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, který je velmi
nebezpečný. Zasažené místo ihned
opláchněte vodou. Neutralizujte je slabou
kyselinou jako je kyselina citrónová nebo
ocet. Jsou-li zasaženy oči, vyplachujte je
nepřetržitě 10 minut vodou. Vyhledejte
ihned lékařskou pomoc.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít bateriový blok.
Štítky na nabíječce a bateriovém bloku
Vedle piktogramů uvedených v příručce
mohou štítky na nabíječce a bateriovém bloku
obsahovat následující piktogramy:
Nabíjení baterie
Baterie nabita
Vadná baterie
Nezkoumejte s vodivými
předměty
Poškozený bateriový blok
nenabíjejte
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Používejte pouze bateriové
bloky DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz a hmotné
škody
Zabraňte styku s vodou
Poškozený napájecí kabel ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4°C až 40°C
Likvidaci baterie provádějte
s ohledem na životní prostředí
Nevhazujte baterie do ohně
a nespalujte je.
11
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241040 - 15-07-2014
12
DC750 - - - - - A
AKKU-BOHRMASCHINE 1
©
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising