BDL120 | Black&Decker BDL120 LASER instruction manual

359202-23 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
BDL120
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Поправки
Този инструмент е в съответствие със съответните
изисквания за безопасност. Ремонтите трябва да
се извършват само от квалифицирани лица, като се
използват оригинални резервни части, в противен
случай това може да доведе до значителна опасност за потребителя.
Този инструмент на Black & Decker е създаден да
прожектира лазерни линии в помощ на приложения
от типа „направи си сам“. Този инструмент е предназначен за употреба само от потребителя.
Инструкции за безопасност
♦
♦
♦
Предупреждение! При използването на захранвани с батерии инструменти, трябва да
се следват основни мерки за безопасност,
включително следните, за да намалите риска
от пожар, изтичане на течност от батериите,
телесни повреди и материални щети.
Прочетете внимателно цялото ръководство,
преди да използвате инструмента.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Допълнителни инструкции за безопасност за
непрезареждащи се батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
♦
Не съхранявайте на места, където температурата може да надвиши 40°C.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
Не изгаряйте батерийте.
♦
При екстремни условия може да се появи изтичане от батериите. Когато забележите течност
по батериите, направете следното:
Внимателно избършете течността с кърпа.
Избягвайте контакт с кожата.
Пазете работната зона чиста.
Зони и пейки в безпорядък може да предизвикат
инциденти.
Поддържайте работната зона
Не излагайте инструмента на дъжд. Не използвайте инструмента в мокри условия. Поддържайте
работната зона добре осветена. Не използвайте
инструмента там, където съществува риск от излагане на пожар или експлозия, напр. в присъствието
на запалими течности и газове.
Допълнителни инструкции за безопасност за
лазери
Прочетете внимателно това ръководство.
Този продукт не трябва да се използва от
деца под 16 години.
Пазете децата далече
Не позволявайте на деца или животни да се доближават до работното място или да се докосват
до инструмента.
Предупреждение! Лазерна радиация.
Не се пресягайте прекалено
Стойте стабилно на краката си през цялото време.
Не гледайте в лазерния лъч.
Бъдете нащрек
Внимавайте какво правите. Използвайте реална
преценка. Не работете с инструмента, когато сте
изморени.
Не гледайте директно лазерният лъч с оптични инструменти.
Вижте раздела за характеристиките на
продукта за лазера.
Използвайте подходящ инструмент
Предназначението е описано в това ръководство.
Предупреждение! Използването на някой аксесоар
или представка, или изпълнението на дадена операция с този уред, различна от предназначението,
описано в тези инструкции, може да представлява
опасност от нараняване.
♦
♦
Проверявайте за повредени части
Преди употреба, внимателно проверете инструмента за повреда. Уверете се, че инструмента ще
работи правилно и ще изпълнява своята функция
по предназначение. Не използвайте инструмента,
ако някоя част е счупена или дефектна.
♦
Съхранявайте преносимите инструменти
Когато не ги използвате, инструментите и батериите трябва да се съхраняват на сухо място и да се
заключат сигурно, извън обсега на деца.
♦
♦
♦
4
Този лазер отговаря на клас 2 според IEC608251+A1+A2:2001. Не заменайте лазерен диод
с такъв от различен вид. При повреда, дайте
лазера на поправка при упълномощен сервизен агент.
Не използвайте лазера за други цели, освен за
прожектиране на лазерни линии.
Излагането на очите на лазерен лъч клас 2 се
счита за безопасно до максимум 0,25 секунди.
Рефлексите на очната ябълка нормално предоставят адекватна защита. При разстояния
от повече от 1 м, лазерът е в съгласие с клас
1, което се смяна за напълно безопасно.
Никога не гледайте директно и целенасочено
лазерният лъч.
Не използвайте оптични инструменти за гледане на лазерния лъч.
Не слагайте инструмента в позиция, в която
лазерният лъч може да пресече някой човек
на нивото на главата му.
♦
♦
Не позволявайте на деца да доближават лазера.
Характеристики
1.
2.
3.
4.
Използване на скалата
Скалата (11) на стенното окачване може да се
използва за ъглово регулиране.
♦
Изравнете 0° позиция на скалата с показалеца
на инструмента, като завъртите щифта за стената.
♦
За да проверите ъгъла, регулирайте скалата
според нуждите.
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Нива
Лазерна бленда
Капак на батерията
Монтаж
Предупреждение! Уверете се, че уреда е изключен.
Защита на околната среда
Монтаж на батериите (фиг. А)
♦
Свалете капака на батерията (4) от инструмента.
♦
Вкарайте батериите в инструмента в показаната посока.
♦
Поставете капака обратно, докато не щракне
на място.
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Окачване на стена (фиг. B и C)
Инструментът може да бъде окачван на стени
с помощта на едно от стенните окачвания (5 или
6). Стенният щифт (5) се използва за окачване на
инструмента към сухи стени. Ключалковото окачване (6) се използва за окачване на инструмента на
други видове стени с помощта на винт или пирон.
Предупреждение! Пазете окачванията за стена на
сигурно място, когато не ги използвате.
Разделното събиране на използвани
продукти позволява на материалите да
бъдат рециклирани и използвани отново.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предвиждат разделно събиране на електрически продукти от домакинството на местата за битови отпадъци
Щифт за стена
♦
Сгънете щифта на пика (7).
♦
Дръжте щифта за стена пред подходящо място
и го натиснете директно в стената.
♦
Монтирайте инструмента като положите магнита (8) на щифта за стена (5).
или от търговския обект, от който сте закупили
нов продукт.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker,
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Предупреждение! Стенният щифт е остър и трябва
да се внимава с него.
Ключалково окачване
♦
Завинтете винт или пирон в стената.
♦
Окачете окачването за стена (6) на затегача.
♦
Монтирайте инструмента като положите магнита (8) на ключалковото окачване (6).
Можете да проверите местонахож дението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с местния офис на Black & Decker на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно от
това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен
списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка:
www.2helpU.com.
Използвайте (фиг. D)
♦
♦
♦
♦
За да прожектирате хоризонтална линия,
регулирайте инструмента до изравняване на
флакона (10).
Поставете инструмента плътно към стената,
както е показано.
Натиснете превключвателя за вкл./изкл. (1), за
да включите инструмента.
Премествайте инструмента според необходимостта от лазерната линия.
Окачете инструмента на стената, като използвате подходящото стенно окачване.
Батерии
В края на техния живот, изхвърлете батериите с грижа за околната среда.
Регулиране на линията на лазера (фиг. Е)
♦
За да прожектирате вертикална линия, регулирайте инструмента до изравняване на флакона
(9).
♦
♦
5
Свалете батериите, както е описано по-долу.
Поставете батериите в подходяща опаковка,
за да сте сигурни, че клемите няма да предизвикат късо съединение.
♦
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com.
Занесете батериите в местната станция за
рециклиране.
Технически данни
Напрежение
Размер на батерията
Клас на лазера
Работна температура
Тегло (без батерията)
BDL120
V 3
2 × LR6 (AA)
2
°C 0 - 40
кг 0,2
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти и специални
оферти. Допълнителна информация за марката
Black & Decker и за нашата гама от продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
BDL120
Black & Decker декларира, че тези продукти са в съответствие с: EN 61010-1, IEC 60825-1, EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1.
Кевин Хюит
Директор на Consumer
Engineering
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
Великобритания
1-10-2005
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦
Продуктът е използван не по предназначение
или неправилно;
♦
Продуктът е повреден чрез чужди обекти,
вещества или злополука;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са упълномощени агенти или сервизен персонал на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на Black & Decker
zst00188085 - 17-09-2012
6
Download PDF

advertising