BDL100P | Black&Decker BDL100P LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-08 SK
BDL100
2
3
SLOVENČINA
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nedobíjateľných batérií
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal batérie.
•
Neskladujte v priestoroch, kde môže teplota
presiahnuť 40 °C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z akumulátora. Ak zistíte na
povrchu batérie prítomnosť kvapaliny, postupujte
nasledovne:
Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
Vyvarujte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu
laserového lúča pri remeselníckych aplikáciách. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Návod uschovajte pre prípad potreby do
budúcnosti.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo prívodným
káblom. Všetci, okrem obsluhujúceho by sa mali zdržiavať
mimo pracovného priestoru.
Nenakláňajte sa
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte. Náradie nepoužívajte, ak ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Používanie prídavných zariadení,
príslušenstva a vykonávanie iných úkonov, než ktoré sú
odporúčané v návode, môže viesť k poraneniu osôb.
Kontrolujte poškodené časti
Pred každým použitím pozorne skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte funkčnosť náradia. Ak je akákoľvek
časť náradia chybná alebo je poškodená, náradie
nepoužívajte.
Uskladnenie náradia
Prístroj a batéria musia byť uskladnené na suchom
mieste. Udržujte deti mimo dosahu prístroja.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť vykonávané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielcov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Varovanie! Laserové žiarenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy IEC 60825+A1+A2 :2001. Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak dôjde
k poruche, zverte opravu prístroja autorizovanému
servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Nemierte laserovým lúčom na odrazový povrch.
•
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hlavný vypínač (Zapnuté / Vypnuté)
Otvor laserového lúča
Kryt akumulátora
Uhlomer
Pravouhlé meradlo
Predná pätka
•
•
Montáž
Použitie v spojení s uhlomerom (obr. B)
Varovanie! Uistite sa, či je náradie vypnuté.
Pevne prednastavené uhly (obr. E)
•
Zadnú nôžku náradia (7) založte do jedného
z otvorov uhlomeru (4). V tabuľke nižšie je uvedený
zoznam pevne nastavených uhlov, ktoré sú
k dispozícii.
•
Nôžku založte do otvoru.
•
Zapnite náradie.
Vloženie batérií (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (3).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Inštalácia laserového prístroja (obr. B & C)
Prístroj je možné usadiť do dodaného uhlomeru.
Alternatívne je možné prístroj inštalovať s uhlomerom aj
dodaným pravouhlým meradlom.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Uchytenie prístroja k uhlomeru
Pred usadením prístroja do uhlomera musí byť vysunutá
predná pätka (6).
•
Uhlomer položte na obrobok.
•
Spodnú stranu náradia založte do uhlomeru (4).
•
V medzipolohách uhlov založte zadnú nôžku (7) do
kruhovej drážky (8).
•
V pevne prednastavených uhloch založte zadnú
nôžku do zodpovedajúcich otvorov (9).
Uhol
0° vľavo súbežne s okrajom obrobku.
30° vľavo
45° vľavo
90° v pravom uhle s okrajom obrobku.
45° vpravo
30° vpravo
0° vpravo súbežne s okrajom obrobku.
Medzipolohy uhlov (obr. B)
•
Zadnú nôžku náradia (7) založte do kruhového
výrezu (8) uhlomeru (4).
•
Nôžku založte do kruhového výrezu.
•
V závislosti od projekcie laserových čiar upravte
podľa potreby polohu náradia.
•
Zapnite náradie.
Inštalácia uhlomeru (obr. C & D)
Náradie je možné používať s pripojeným uhlomerom
na projekciu laserových línií v pevne prednastavených
uhloch alebo v medzipolohách uhlov, v akejkoľvek
polohe smerom k okraju alebo od okraja obrobku. Pre
zvýšenie presnosti je s náradím dodávané pravouhlé
meradlo (5).
Použitie v spojení s pravouhlým meradlom (obr. D)
•
Pravouhlé meradlo umiestnite podľa potreby na
obrobok.
•
Pomocou pravouhlého pravidla vyznačte začiatočný
bod požadovaného rezu.
•
Na pravouhlom meradle pevne pridržte uhlomer (4).
Vyrovnajte vyznačenú polohu 90° (19) so značkou
na obrobku.
•
Na uhlomer upevnite laserový prístroj.
•
Zapnite náradie.
Uchytenie k okraju obrobku (obr. C)
•
Vyklopte nahor okrajové zarážky (10).
•
Okrajové zarážky zaprite o okraj obrobku.
•
Uhlomer (4) umiestnite na obrobok. Uistite sa, či
okrajové zarážky priliehajú tesne k obrobku.
•
Na uhlomer upevnite laserový prístroj.
Ochrana životného prostredia
Použitie pravouhlého meradla (obr. D)
•
Pravouhlé meradlo (5) zrovnajte s okrajom
obrobku.
•
Pravouhlé meradlo položte na obrobok.
•
Na pravouhlom meradle pevne pridržte uhlomer
(4). Uistite sa, či zvýšený okraj (11) tesne prilieha
k pravouhlému meradlu.
•
Na uhlomer upevnite laserový prístroj.
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Použitie
•
•
Ak chcete náradie zapnúť, presuňte hlavný spínač
(Zapnuté / Vypnuté) (1) smerom vpred.
Pohybujte s prístrojom tak, aby došlo k požadovanému
vyrovnaniu laserového lúča. Laserový lúč vyznačí
nasledujúcu líniu rezu.
Po skončení práce náradie vypnite presunutím
hlavného spínača (Zapnuté / Vypnuté) (1) smerom
vzad.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Vytiahnite von prednú pätku (6).
Ak je potrebné, usaďte náradie do uhlomeru (4)
a/alebo pravouhlého meradla (5).
5
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Batérie
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľkosť batérie
Trieda lasera
Prevádzková teplota
Hmotnosť (bez batérie)
V
°C
kg
BDL100P
3
2 x LR6 (AA)
2
0 - 40
0,06
Vyhlásenie o zhode
BDL100P
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: EN 61010,
EN 60825, EN 61000
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-04-2006
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043438 - 20-04-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
BDL100P - - - A
LASER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
02/07
Download PDF

advertising