BDL100P | Black&Decker BDL100P LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-57 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDL100P
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
•
Ten przyrząd firmy Black & Decker został skonstruowany
specjalnie dla majsterkowiczów do rzutowania linii
laserowych. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych.
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z przyrządów
bateryjnych przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić
się na pożar, czy też na doznanie urazu ciała i szkód
rzeczowych.
Przed użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nie wrzucaj baterii do ognia!
W ekstremalnych warunkach zastosowania z baterii
może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy
na obudowie baterii:
Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z baterii. Uważaj,
by roztwór nie zetknął się ze skórą.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
laserów
Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję
Przyrządu tego nie wolno dawać do ręki
dzieciom poniżej 16. roku życia
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj przyrządu na działanie deszczu. Nie
używaj go też w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj
o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj przyrządu
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały przyrządu.
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj przyrządu, gdy jesteś zmęczony.
Używaj odpowiednich przyrządów!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem.
Ostrzeżenie! Używanie innych wkładek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj przyrząd pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy jest całkowicie
sprawny i prawidłowo działa. Nie używaj go, gdy jakaś
jego część jest uszkodzona.
Bezpiecznie przechowuj swoje przyrządy!
Nieużywane przyrządy i baterie przechowuj w suchym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Naprawy:
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie narażać się na
wypadek, naprawy zlecaj wyłącznie uprawnionym do
tego specjalistom, których obowiązkiem jest stosowanie
oryginalnych części zamiennych.
Uwaga! Promieniowanie laserowe!
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy.
Nie używaj przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Zapoznaj się z charakterystyką przyrządu
laserowego.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ten przyrząd laserowy odpowiada klasie 2 według
normy IEC 60825+A1+A2:2001. Nie wymieniaj
diody laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu warsztatowi
serwisowemu.
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
świetlnych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser
klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż
0,25 s. Odruch zamykania powiek na ogół stanowi
wystarczającą ochronę. Przy odległościach powyżej
1 m laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
Nigdy nie patrz bezpośrednio bądź umyślnie
w promień laserowy.
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Nie ustawiaj przyrządu w miejscu, w którym promień
laserowy jest emitowany na wysokości głowy
przechodzących osób.
Nie dopuszczaj dzieci w pobliże przyrządu
laserowego.
Nie kieruj promienia laserowego na lustrzane
powierzchnie.
Elementy przyrządu
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
baterii
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
1.
2.
3.
4.
4
Wyłącznik
Źrenica wyjściowa lasera
Pokrywa kieszeni baterii
Skala łukowa
5.
6.
•
Kątownik
Przednia nóżka
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj przyrząd,
przesuwając wyłącznik (1) do tyłu.
Montaż
Zastosowanie skali łukowej (rys. B)
Uwaga! Sprawdź, czy przyrząd jest wyłączony.
Ustalone kąty (rys. E)
•
Zgraj nóżki (7) przyrządu z odpowiednimi otworami
w skali łukowej (4). Poniżej zamieszczono listę
będących do wyboru ustalonych kątów.
•
Włóż nóżki w otwory.
•
Załącz przyrząd.
Wkładanie baterii (rys. A)
•
Zdejmij z przyrządu pokrywę kieszeni baterii (3).
•
Włóż baterie tak, jak pokazano na rysunku.
•
Ponownie przyłóż pokrywę i zatrzaśnij ją w swoim
położeniu.
Kąty
12. 0° w lewo, równolegle do krawędzi mierzonego
przedmiotu.
13. 30° w lewo.
14. 45° w lewo.
15. 90°, kąt prosty względem mierzonego przedmiotu.
16. 45° w prawo
17. 30° w prawo.
18. 0° w prawo, równolegle do krawędzi mierzonego
przedmiotu.
Montaż przyrządu (rys. rys. B i C)
Przyrząd można zamocować na dostarczonej skali
łukowej lub alternatywnie wraz ze skalą łukową na
również dostarczonym kątowniku.
Mocowanie przyrządu na skali łukowej
Przed zamocowaniem przyrządu na skali łukowej schowaj
przednią nóżkę (6).
•
Ustaw skalę łukową odpowiednio względem
mierzonego przedmiotu.
•
Zgraj spód przyrządu ze skalą łukową (4).
•
Dla uzyskania pośrednich kątów włóż tylne nóżki (7)
w rowek kołowy (8).
•
Dla uzyskania ustalonych kątów włóż tylne nóżki
w odpowiednie otwory (9).
Pośrednie kąty (rys. B)
•
Zgraj nóżki (7) przyrządu z rowkiem kołowym (8)
w skali łukowej (4).
•
Włóż nóżki w rowek kołowy.
•
Tak ustaw przyrząd, by linia laserowa znalazła się
w żądanej pozycji.
•
Załącz przyrząd.
Montaż skali łukowej (rys. rys. C i D)
Przyrząd można wykorzystywać w połączeniu ze skalą
łukową, by móc rzutować linie laserowe pod ustalonym
lub pośrednim kątem w dowolnej pozycji w stronę lub
od krawędzi mierzonego przedmiotu. Dla zwiększenia
dokładności dostarczono kątownik (5).
Zastosowanie kątownika (rys. D)
•
Umieść kątownik w odpowiedniej pozycji na
mierzonym przedmiocie.
•
Zaznacz punkt początkowy zamierzonej linii cięcia
przy użyciu liniału kątowego.
•
Umieść skalę łukową (4) na kątowniku. Zgraj
pozycję 90° (19) z zaznaczeniem na mierzonym
przedmiocie.
•
Umieść przyrząd na skali łukowej.
•
Załącz przyrząd.
Na krawędzi mierzonego przedmiotu (rys. C)
•
Odchyl opory (10) do góry.
•
Przyłóż opory do krawędzi mierzonego
przedmiotu.
•
Ustaw skalę łukową (4) na mierzonym przedmiocie.
Upewnij się, czy opory ściśle przylegają do
mierzonego przedmiotu.
•
Umieść przyrząd na skal łukowej.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Przy użyciu kątownika (rys. D)
•
Zgraj kątownik (5) z krawędzią mierzonego
przedmiotu.
•
Umieść kątownik na mierzonym przedmiocie.
•
Przyłóż skalę łukową (4) do kątownika. Upewnij
się, czy wystająca krawędź (11) ściśle przylega do
kątownika.
•
Umieść przyrząd na skal łukowej.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Zastosowanie
•
•
•
•
Rozłóż przednią nóżkę (6).
W razie potrzeby umieść przyrząd na skali łukowej
(4) i/lub kątowniku (5).
Przesuń wyłącznik (1) do przodu, by załączyć
przyrząd.
W razie potrzeby przesuń przyrząd tak, by linia
laserowa znalazła się w żądanej pozycji. Promień
laserowy wskazuje zamierzoną linię cięcia.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
5
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Baterie
Zużyte baterie zlikwiduj zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
•
Wyjmij baterie zgodnie z powyższym opisem.
Włóż baterie do odpowiedniego opakowania tak, by
nie dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterie do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
Wielkość baterii
Klasa lasera
Temperatura otoczenia
Masa (bez akumulatora)
V
°C
kg
BDL100P
3
2 x LR6 (AA)
2
0 - 40
0,06
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że przyrząd
laserowy BDL100P jest zgodny z następującymi
wytycznymi i normami: EN 61010, EN 60825,
EN 61000
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
01-11-2005
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00058599 - 06-12-2007
7
BDL100P - - - A
LASER 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising