D21160 | DeWalt D21160 RIGHT ANGLE DRILL instruction manual

504606-89 CZ
D21160
2
3
4
PRAVOÚHLÁ VRTAČKA
D21160
Blahopřejeme vám!
Popis (obr. A)
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Vaše pravoúhlá vrtačka D21160 je profesionální
nářadí určené k vrtání v nepřístupných
místech.
1 Nožní vypínač
2 Sklíčidlo
3 Kryt sklíčidla
4 Držák klíče
5 Klíč sklíčidla
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální průměr otvoru
při vrtání do oceli /
měkkého dřeva
mm
Závit hřídele
mm
Minimální průměr vrtáku mm
Maximální průměr vrtáku mm
Hmotnost
kg
D21160
230
350
1.200
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
10/20
3/8x24
0.8
10
1.7
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není potřeba
zemnícího kabelu.
Použití prodlužovacího kabelu
Pojistky:
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Nasazování a vyjímání násad (obr. B & C)
Balení obsahuje:
1 Pravoúhlá vrtačka
1 Klíč sklíčidla
1 Držák klíče
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
•
Srovnejte otvor pro klíč (6) ve sklíčidle (2)
s otvorem v krytu sklíčidla (3).
Do otvoru pro klíč (6) zasuňte klíč
sklíčidla.
Čelisti sklíčidla (7) rozevřete otáčením proti
směru chodu hodinových ručiček.
Do sklíčidla zasuňte dřík násady.
Sklíčidlo dotáhněte pomocí všech tří
otvorů.
Opačným postupem násadu vyjmete.
Držák klíče sklíčidla (obr. C)
• Klíč sklíčidla (5) upněte do držáku klíče (4)
podle obrázku.
5
Sejmutí sklíčidla (obr. D)
•
•
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zlikvidujte tento přístroj ve tříděném odpadu.
Do sklíčidla (2) upněte imbusový klíč
a udeřte do něj kladivem způsobem
znázorněným na obrázku.
Sklíčidlo odšroubujte rukou.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Pokyny pro obsluhu
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Před zahájením provozu:
• Upněte si patřičnou násadu.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte nožní
spínač (1). Otáčky nářadí jsou určeny
tlakem vyvíjeným na vypínač.
Nářadí zastavíte uvolněním nožního
spínače.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. V rámci této
výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude toto nářadí shromážděno a s ohledem
na životní prostředí recyklováno.
Obsluha nářadí (obr. E)
Díky nožnímu spínači lze vrtačku používat
v různých polohách, jak je znázorněno na
obrázku, k dosažení optimálního ovládání
a komfortu.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
6
ES Prohlášení o shodě
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
elektrické nářadíve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené bateriemi (bez napájecího
kabelu). USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
D21160
DEWALT prohlašuje, že tato výkonná nářadí
odpovídají směrnicím: 98/37/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
1
a
LpA ( (akustický tlak)
60 dB(A)
91 dB(A)
LWA (akustický výkon)
Vibrace RMS přenášené na obsluhu 2.2 m/s2
KpA (nepřesnost akustického tlaku) 2.8 dB(A)
KWA (nepřesnost akustického
výkonu)
2.8 dB(A)
b
c
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
2
a
b
c
d
7
Pracovní prostředí
Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na
pracovišti a přeplněný pracovní prostor
mohou vést ke vzniku úrazu.
Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupraované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
s p o r á k y n e b o l e d n i č k y. D o j d e - l i
k uzemnění Vašeho těla, vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nářadí, k jeho
posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Dbejte
na to, aby se napájecí kabel nedostal
do kontaktu s horkými povrchy, olejem,
ostrými hranami a pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
e
3
a
b
c
d
e
f
g
4
a
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí.
Použití těchto kabelů snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
b
Bezpečnost osob
Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
přemýšlejte. S nářadím nepracujte
pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při
práci s elektrickým nářadím může mít za
následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně zraku.
Bezpečnostní výbava, jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranná sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách, snižuje riziko
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením nářadí k elektrické zásuvce
zajistěte, aby byl hlavní vypínač v poloze
vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na
hlavním vypínači nebo připojení napájecího
kabelu k elektrickému rozvodu, pokud je
hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto,
může vést ke způsobení úrazu.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky ponechané na rotujících částech
nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte.Nenoste volný
oděv a šperky. Dbejte na to, aby se
Vaše vlasy, oděv a rukavice dostaly do
kontaktu s pohyblivými částmi. Volné
oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými částmi zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
c
d
e
f
g
5
a
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji .
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Každé nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství nebo jiných připojených
součástí, před prováděním údržby nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej
od elektrické sítě. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají
tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukách neproškolených osob
velmi nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí
nemá vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, zlomené díly nebo
jakoukoliv jinou závadu, která může mít
vliv na správný chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho poruch vzniká nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí,
příslušenství, nástroje atd. v souladu s
těmito pokyny a způsobem doporučeným
pro daný typ nářadí s ohledem na
pracovní podmínky a druh vykonávané
práce. Používání elektrického nářadí
k jiným než určeným aplikacím může vést
ke způsobení rizikových situací.
Servis
Opravy by měly být prováděny
kvalifikovanými servisními mechaniky
s použitím originálních náhradních dílů.
Tím bude zajištěna bezpečnost chodu
nářadí.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro rotační
vrtačky
Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Při použití
•
8
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00045646 - 18-06-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
RIGHT ANGLE DRILL 1
©
D21160 - - - - A
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising