XTC183BK | Black&Decker XTC183BK CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-88 SK
XTC143BK
XTC183BK
XTC243BK
2
3
SLOVENČINA
3.
a.
Použitie výrobku
Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker je určená na
skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastu a ľahkého
muriva.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné predpisy
b.
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie „elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané batériami (bez prívodného kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. V elektrickom náradí dochádza
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť zapálenie prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. S náradím,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi
ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpojovaní náradia od elektrickej siete.
Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Práca s predlžovacím
káblom na vonkajšie použitie znižuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo
pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvíľková
nepozornosť pri práci s náradím môže privodiť vážne
zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostné
vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá bezpečnostná
obuv, pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú riziko
vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred tým,
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky,
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Prenášanie náradia s prstom na vypínači
alebo jeho pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač
v polohe zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľný odev alebo
šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte mimo
dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto
náradie nevedia ovládať, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či sa
v náradí nevyskytujú vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo akékoľvek
iné závady, ktoré môžu mať vplyv na jeho
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
správny chod. Ak je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku
nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľmi
sa menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a násady používajte podľa
týchto pokynov a spôsobom určeným daným
typom náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Používanie elektrického náradia na iné než určené
aplikácie môže viesť k spôsobeniu rizikových
situácií.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátory
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40°C.
•
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do
40°C.
•
Akumulátor dobíjajte iba originálnou nabíjačkou
dodávanou spolu s náradím.
•
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole „Ochrana životného
prostredia“.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením akumulátora sa uistite, či je
vypínač v polohe vypnuté. Vloženie akumulátora
do náradia so zapnutým vypínačom spôsobí poruchu
alebo úraz.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka určená pre určitý druh akumulátora
môže byť nebezpečná pri nabíjaní iného typu
akumulátora.
Používajte výhradne akumulátory určené pre
daný typ náradia. Použitie iných typov akumulátorov
môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho mimo
dosahu kovových predmetov ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klinčeky, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek akumulátora.
Skrat oboch svoriek kontaktov akumulátora môže
spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
Nabíjačky
•
Originálne nabíjačky Black&Decker používajte iba na
nabíjanie akumulátorov dodávaných s náradím alebo
akumulátorov rovnakého typu. Iné akumulátory by
mohli pri nabíjaní explodovať a spôsobiť poranenie
osôb.
•
Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené
na nabíjanie.
•
Poškodené káble ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
•
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Nabíjačka je určená iba na použitie vo
vnútorných priestoroch.
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka
sa automaticky vypne. Hneď ako dôjde opäť
k poklesu okolitej teploty, nabíjačka opäť obnoví
svoju funkciu.
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10
do 40°C.
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou s použitím
výhradne originálnych náhradných dielov. Týmto
spôsobom zaistíte stálu bezpečnosť elektrického
náradia.
Proces nabíjania je ukončený
Nabíjanie
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Nikdy
sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku bežnou
sieťovou zástrčkou.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre príklepové
vŕtačky
•
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
•
Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa
vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
•
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
•
•
5
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a ďalej
vo všetkých prípadoch, keď už nemá pri prevádzaní
pracovných operácií dostatočný výkon. Ak nabíjate
akumulátor po prvý raz alebo po dlhodobom uskladnení,
dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne
akumulátor svoju plnú kapacitu. Pri nabíjaní dochádza
k zahrievaniu akumulátora; Ide o bežný jav, ktorý
neznamená žiadnu závadu.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou rýchlosti
2. Prepínač pravého a ľavého chodu
3. Skľučovadlo
4. Nastavenie uťahovacieho momentu
5. Prepínač rýchlostí (troch)
6. Držiak nástrojov
7. Akumulátor
8. Bočná rukoväť
Pozor! Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie: približne 24 °C.
Obr. A
9. Nabíjačka
10. Indikátor nabíjania
11. Indikátor ukončenia nabíjania
•
Akumulátor (7) nabijete tak, že ho vyberiete z náradia
a vložíte do nabíjačky (9). Akumulátor je možné do
nabíjačky vložiť iba jedným spôsobom. Na náradie
príliš netlačte. Uistite sa, či je akumulátor v nabíjačke
riadne usadený.
•
Pripojte nabíjačku.
•
Skontrolujte, či sa červený indikátor nabíjania (10)
rozsvieti. Pokiaľ sa indikátor nabíjania (11) rozsvieti
na zeleno, akumulátor je príliš zahriaty a nie je ho
možné nabíjať. Pokiaľ dôjde k tejto situácii, vyberte
akumulátor z nabíjačky a ponechajte ho približne
1 hodinu schladiť a potom ho opäť vložte do
nabíjačky.
Po približne 30 minútach nabíjania zhasne červený
indikátor (10) a rozsvieti sa zelený indikátor (11).
Akumulátor je teraz celkom nabitý.
•
Vyberte akumulátor z nabíjačky.
Nastavenie
Pozor! Pred montážou z prístroja vyberte akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
•
Ak chcete akumulátor (7) nasadiť, zarovnajte
ho s miestom jeho uloženia na náradí. Nasuňte
akumulátor do lôžka na náradí a zatlačte naň tak,
aby došlo k jeho zakliknutiu v správnej polohe.
•
Ak chcete akumulátor vybrať, stisnite uvoľňovacie
tlačidlo (12) a súčasne vytiahnite akumulátor
z uloženia v náradí.
Upevnenie krytu akumulátora (obr. C)
Pozor! Kryt (13) upevnite na akumulátor (7) pri preprave
a skladovaní.
Voľba smeru otáčania (obr. E)
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(v smere hodinových ručičiek). Pre povoľovanie skrutiek
a uvoľňovanie zablokovaných nástrojov používajte
otáčanie smerom vzad (proti smeru pohybu hodinových
ručičiek).
•
Pravý chod zvolíte prepnutím prepínača pre chod
náradia (2) doľava.
•
Ak chcete zvoliť spätný chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu smerom doprava.
•
Ak chcete náradie zaistiť, nastavte tento prepínač
do stredovej polohy.
Upevnenie bočnej rukoväte
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite bočnú rukoväť (8).
•
Nasuňte bočnú rukoväť cez skľučovadlo na telo
vŕtačky.
•
Dotiahnite rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Upevnenie a vybratie nástroja (obr. D)
Pre jednoduchú výmenu nástrojov je toto náradie
vybavené rýchloupínacím skľučovadlom.
•
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte spínač pre
pravý a ľavý chod do stredovej polohy (2).
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (14) jednou
rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
•
Vložte nástroj (15) do skľučovadla.
•
Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky
(14) jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou
rukou.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nástavcom umiestneným v držiaku nástrojov (6).
•
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka vysunutím
z krytu na náradí.
•
Zatlačením nástavca do krytu ho uložíte do pôvodnej
polohy.
Voľba pracového režimu alebo krútiaceho momentu
(obr. F)
Toto náradie je vybavené voličom pracovného režimu
a nastavenia krútiaceho momentu. Veľké skrutky a tvrdé
materiály si vyžadujú väčší uťahovací moment než malé
skrutky a mäkké materiály. Upínacia objímka umožňuje
široké rozpätie nastavenia krútiacich momentov podľa
Vašich potrieb.
•
Pri vŕtaní do muriva nastavte volič (4) do polohy
•
Použitie
Pozor! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
6
vŕtanie s príklepom tak, že zarovnáte symbol so
značkou (16).
Pre skrutkovanie nastavte volič režimu / objímku
nastavenia krútiaceho momentu na požadovanú
hodnotu. Ak ešte nemáte skúsenosti s nastavením
krútiaceho momentu, postupujte nasledujúcim
spôsobom:
•
•
•
Nastavte objímku (4) do polohy s najnižším krútiacim
momentom.
Pritiahnite prvú skrutku.
Ak spojka prešmykuje cez záklopky pred dosiahnutím
požadovaného dotiahnutia skrutky, zvýšte nastavenie
krútiaceho momentu a pokračujte v doťahovaní.
Tento postup opakujte, pokiaľ nedosiahnete správne
nastavenie. Dotiahnite ostatné skrutky s použitím
rovnakého krútiaceho momentu.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu mimo
štandardnej a pravidelného čistenia.
Pozor! Pred prevádzaním údržby vyberte akumulátor
z náradia. Pred čistením nabíjačky odpojte prívodný
kábel zo zásuvky.
•
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
•
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia.
Volič 3 rýchlostí (obr. G)
•
Pri vŕtaní do železa a skrutkovaní presuňte volič
rýchlostí (5) smerom k zadnej časti náradia (1.
prevod).
•
Pri vŕtaní do iných materiálov, než je železo, presuňte
volič (5) do strednej polohy (2. prevod).
•
Pri vŕtaní do muriva nastavte volič (4) do polohy
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
vŕtanie s príklepom tak, že zarovnáte symbol
so značkou (16). Volič rýchlostí (5) přesuňte do
patričnej polohy (3. prevod).
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Vŕtanie/skrutkovanie
•
Pomocou posuvného prepínača pre voľbu smeru
chodu (2) zvoľte požadovaný smer otáčania dopredu
alebo dozadu.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia na intenzite stlačenia tohto
vypínača.
•
Náradie vypnete uvoľnením vypínača.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Užitočné rady
Vŕtanie
•
Na vŕtačku príliš netlačte, tlak vyvíjaný na náradie
musí byť smerovaný v osi vrtáku.
•
Pred tým, ako vrták prenikne cez opačnú stranu
polotovaru, znížte tlak na náradie.
•
Zadnú stranu polotovaru, ktorá sa môže odštiepiť,
podložte dreveným hranolom.
•
Pri vŕtaní otvorov s väčším priemerom do dreva
použite špeciálne nástavce.
•
Na vŕtanie do kovu používajte vrtáky na to určené.
•
Pri vŕtaní do muriva použite vidiové vrtáky.
•
Pri vŕtaní do iných kovov ako do železa a mosadze
používajte vhodné lubrikačné prostriedky.
•
Pre vyššiu presnosť si pred vŕtaním vyrazte do stredu
vŕtaného otvoru dierku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker sa môžu
mnohokrát nabíjať. Po ukončení ich životnosti
ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Skrutkovanie
•
Používajte vždy správny typ a rozmer skrutkovacej
násady.
•
Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite skrutku
mazivom alebo mydlom, aby ste znížili trenie.
•
Vždy držte náradie a skrutkovací nástavec v jednej
priamej osi so skrutkou.
•
•
Údržba
Vaše náradie Black&Decker bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na
údržbu.
Predpokladom dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia
je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
7
Nechajte akumulátory pri prevádzke úplne vybiť
a potom ich vyberte z náradia.
Akumulátory NiCd a NiMH sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Vyhlásenie o zhode
XTC143/XTC183/XTC243
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN60335, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-10-2005
Technické údaje
Napätie
Otáčky naprázdno
VDC
min-1
Frekvencia rázu
min-1
Maximálny uťahovací moment
Maximálny priemer skľučovadla
Max. priemer vrtáku kov/drevo/murivo
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Vibrácie ruka/paža
Typ akumulátora
Hmotnosť (bez akumulátora)
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
VDC
Ah
kg
Nabíjačka
Napätie
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
A1714
14.4
1.7
0,7
Nm
mm
mm
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
kg
A1718
18
1.7
0,9
VAC
min
kg
XTC143BK
14.4
0-420/0-1,300/
0-2,000
0-6,300/0-19,500/
0-30,000
46
13
13/30/13
96
107
3
3
13,0
A1714
1,7
A24
24
1.2
1,0
30 min
230
30
0,5
8
XTC183BK
18
0-420/0-1,300/
0-2,000
0-6,300/0-19,500/
0-30,000
58
13
13/35/13
96
107
3
3
14,5
A1718
1,7
XTC243BK
24
0-420/0-1,300/
0-2,000
0-6,300/0-19,500/
0-30,000
60
13
13/35/13
98
109
3
3
12,0
A24
1,7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045201 - 30-05-2007
9
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
10
XTC143BK - - A
CORDLESS DRILL 1
©
11
XTC183BK - - A
CORDLESS DRILL 1
©
12
XTC243BK - - A
CORDLESS DRILL 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising