D21716 | DeWalt D21716 DRILL Type 2 instruction manual

372000 - 28 EST
D21716
D21717
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
A
7
8
9
5
4
11
3 1 2
6
5
4
13
10
9
7
11
8
6
3 1 2
3
B
4
D
C
7
6
4
E
12
F
12
5
EESTI KEEL
LÖÖKPUUR
D21716, D21717
Õnnitleme!
Olete valinud DeWALTi elektritööriista.
Aastatepikkused kogemused, põhjalik
tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTIST
ühe kindlama partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Koormuseta löök
Maksimaalne puurimisulatus
terases/puidus/betoonis
Padruni spindli keerme
suurus
Krae diameeter
Padruni max suurus
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus K)
W
min-1
min-1
D21716
D21717
230
2
701
0 –2600
0 –44200
mm
13/30/16
V
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Metalli puurimisel:
ah,D =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Kruvide keeramisel:
ah =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,1
106
3,1
22,9
2,9
2,8
1,5
<2.5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
6
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
UNF 1/2" x 20
mm
43
mm
13
kg
1,9
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Suruõhuvasara kasutamisel:
ah,ID =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõpeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või keskmine
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab kasutusviisile, mis ei
ole seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu
EESTI KEEL
Tähistab tuleohtu
b)
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
c)
D21716, D21717
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 98/37/
EÜ (kuni 28. detsember 2009), 2006/42/EÜ (alates
29. detsembrist 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTIGA allpool asuval aadressil või vt
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
06.08.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Lugege kõiki
ohutushoiatusi ja juhiseid. Selle
nõude eiramine võib lõppeda
elektrišoki, tulekahju ja/või raske
kehavigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
7
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
g)
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline toimimine
vähendab masina ettenägematu käivitumise
ohtu.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad on terved ja
8
f)
g)
kontrollige kõigi muude muid tööriista
tööd mõjutada võivate tingimuste
suhtes. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida.
Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriistadest.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
trellpuuride kasutamisel
•
♦
•
•
•
•
Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
ainult isoleeritud käepidemetest, kui
teete tööd, mille käigus võib lõikeketas
puutuda kokku varjatud juhtmetega
või oma toitekaabliga. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad,
andes kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi,
et töödetail kindlalt fikseerida ja seda
toetada. Kui hoiate töödetaili käsitsi või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Kandke kaitseprille või muid
silmakaitsmeid. Puurimistööd põhjustavad
laastude lendamist. Lendavad osakesed
võivad põhjustada jäädavaid silmavigastusi.
Terad ja tööriistad muutuvad töötamise
ajal kuumaks. Kandke nende puudutamisel
kindaid.
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad, õlija määrdevabad. Soovitatav on kasutada
kummikindaid. See võimaldab tööriista
paremini kontrollida.
Muud riskid
Trellpuuride kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid.
EESTI KEEL
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
Režiimi valimisnupp
Õhuavad
Külgkäepide
Sügavuse reguleerimise varras
Võtmega padrun (D21716)
Võtmeta padrun (D21717)
Hülss
Isetsentreeriv padrun
Põhikäepide
Kruvi
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
– Pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
kehavigastusoht.
Teie lööktrellpuur on ette nähtud professionaalseks
puurimiseks ja kruvide keeramiseks.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOONIS A)
Andmekood (13), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud korpusele.
Näiteks:
2009 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 lööktrellpuur
1 külgkäepide
1 sügavusenäidik
1 isetsentreeriv padrun
1 riistakomplekt (ainult K-mudelitel)
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või tarvikud ei
ole transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A, E)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
1
2
3
Kiiruselüliti
Lukustusnupp
Edasi-/tagasisuuna liugur
ÄRGE kasutage niisketes tingimustes ega
tuleohtlike gaaside või vedelike läheduses.
Need lööktrellpuurid on professionaalsed
elektritööriistad. ÄRGE laske lastel puutuda
tööriista. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
KOKKUPANEK JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
9
EESTI KEEL
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Töörežiimi valimine (joonis B)
Seda tööriista on võimalik kasutada kahes
töörežiimis.
Rotatsioonpuurimine:
terase, puidu ja plastiku jaoks.
Löökpuurimine:
samaaegne roteerimine ja löögijõu
kasutamine betooni ja kivide puurimisel.
• Valige nõutav töörežiim, keerates režiimi
valikunupu (4) vajalikku asendisse.
Puuri kinnitamine ja eemaldamine (joonis A)
Võtmeta padrun
• Avage padrun, keerates hülssi (9) vastupäeva,
ja sisestage puuritapp.
• Keerake kõvasti kinni, keerates hülssi
päripäeva.
Võtmega padrun
• Avage padrun, keerates hülssi (9) vastupäeva,
ja sisestage puuritapp.
• Sisestage padrunivõti (10) padruni küljel
olevasse igasse auku ja keerake päripäeva
keerates kõvasti kinni.
• Puuriotsaku eemaldamiseks toimige
vastupidises järjekorras.
Külgkäepideme kinnitamine (joonis A)
Külgkäepidet (6) saab paigaldada nii vasaku- kui
ka paremakäeliste kasutajate tarbeks.
HOIATUS. Trellpuuri kasutamisel
veenduge alati, et külgkäepide on
õigesti kokku pandud.
• Vabastage külgkäepide.
• Paremakäelised kasutajad: libistage
külgkäepideme klamber üle krae, padruni taha
vasakule.
• Vasakukäelised kasutajad: libistage
külgkäepideme klamber üle krae, padruni taha
paremale.
• Pöörake külgkäepide soovitud asendisse ja
pinguldage.
10
Puurimissügavuse reguleerimine (joonis C)
• Sisestage puuriotsak padrunisse.
• Laske külgkäepide lõdvemaks (6).
• Paigaldage sügavuse reguleerimise varras (7)
läbi külgkäepideme klambris oleva ava.
• Seadistage puurimissügavus, nagu on näidatud.
• Pinguldage külgkäepide.
Edasi-/tagasisuuna liugur (joonis A)
• Edasi-/tagasisuunalise pöörlemise valmiseks
kasutage edasi-/tagasisuuna lülitit (3) (vt
tööriistal olevat joont).
HOIATUS. Enne pöörlemissuuna
muutmist oodake alati mootori täieliku
peatumiseni.
Padruni eemaldamine (joonis E, F)
• Avage padruni haarad nii palju kui võimalik.
• Sisestage kruvikeeraja padrunisse ja
eemaldage padruni kinnituskruvi(12), keerates
seda päripäeva.
• Sisestage kuuskantvõti padrunisse ja koputage
sellele haamriga, nagu näidatud joonisel.
Enne kasutamist
• Sisestage sobiv puuritera.
• Märkige puurimiskoht.
TÖÖTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Kasutusjuhised
HOIATUS.
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Suurem rakendatud jõud ei
kiirenda puurimist, kuid vähendab
tööriista sooritusvõimet ja lühendab
selle eluiga.
EESTI KEEL
Käe õige asend (joonis A, D)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke alati
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
äkilisi reaktsioone.
Õige käteasend nõuab, et üks käsi on
külgkäepidemel (6) ja teine käsi põhikäepidemel
(11).
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A)
• Tööriista käivitamiseks vajutage kiiruslülitit (1).
Kiiruslülitile avaldatav surve määrab tööriista
kiiruse.
• Vajadusel vajutage kestvaks töötamiseks
lukustusnuppu (2) ja vabastage lüliti.
Lukustusnupp töötab ainult täiskiirusel
edasisuunalisel pöörlemisel.
• Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
• Kui soovite lõpetada tööriista pideva käitamise,
vajutage korraks lülitit ja vabastage see. Töö
lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
Kruvide keeramine
• Valige edasi- või tagasisuunaline pöörlemine.
Lööktrellpuuri kasutamine (joonis A)
• Valige löökpuurimisrežiim.
• Vajutage lülitit (1).
Rotatsioonpuurimine (joonis A)
• Valige rotatsioonpuurimine režiim.
• Toimige, nagu on kirjeldatud löökpuurimise
jaotises.
Puurimine
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS. Kehavigastusohu
vältimiseks veenduge ALATI, et
töödetail on kindlalt kohale kinnitatud.
Õhukese materjali puurimisel kasutage
puidust tugiklotsi, et vältida materjali
kahjustamist.
1. Kasutage ainult teravaid puuriotsakuid.
PUIDU jaoks kasutage aeglast kiirust ja
spiraalpuuriotsakuid, sälkpuure, tigupuure
või silindersaage. METALLI jaoks kasutage
aeglast kiirust ja terasest spiraalpuuriotsakuid
või silindersaage.
2. Rakendage puurotsakule alati sirgjoonelist
survet. Kasutage piisavat survet puuri
edenevaks kasutamiseks, kuid mitte nii palju,
et mootor seiskuks või puuripea kalduks
kõrvale.
3. Hooidke tööriista kindlalt kahe käega, et
juhtida puuri keerlemist.
ETTEVAATUST! Trellpuur või
ülekoormamisel seiskuda, põhjustades
äkilist väänamist. Olge alati
seiskumiseks valmis. Hoidke puurist
kõvasti kinni, et kontrollida väändumist
ja vältida kehavigastust.
4. TRELLPUURI seiskumist põhjustab tavaliselt
ülekoormus või väärkasutus. VABASTAGE
KOHE PÄÄSTIK, eemaldage puuriotsak
töödetailist ja tehke kindlaks seiskumise
põhjus. ÄRGE LÜLITAGE PÄÄSTIKUT
SISSE JA VÄLJA, PÜÜDMAKS SEISKUNUD
TRELLPUURI KÄIVITADA — SEE VÕIB
TRELLPUURI KAHJUSTADA.
5. Seiskumise ja läbi materjali murdumise
minimeerimiseks vähendage trellpuurile
avaldatavat survet ja minge puuriotsakuga
kergemalt läbi augu viimasest murdeosast.
6. Hoidke mootor töös puuriotsaku august välja
tõmbamise ajal. See hoiab ära ummistumise.
7. Muudetava kiirusega puurtrellide korral ei ole
vajalik puuritava punkti keskossa löömine.
Kasutage augu puurimise alustamisel aeglast
kiirust ja lisage päästikut kõvemini vajutades
kiirust siis, kui auk on piisavalt sügav ja
puuriotsak ei hüppa enam sugust välja.
METALLI PUURIMINE
Alustage puurimist aeglase kiirusega ja minge
täisvõimsuseni, avaldades tööriistale kindlat survet.
Metallilaastude sujuv ühtlane vool osutab õigele
puurimiskiirusele. Kasutage metalli puurimisel
lõikemäärdeid. Eranditeks on malm ja messing,
mida tuleb puurida kuivalt.
MÄRKUS: Terasesse on suuri [5/16" (8 mm)
kuni 1/2" (13 mm)] auke lihtsam puurida siis, kui
esimesena puurida juhtauk [5/32" (4 mm) kuni
3/16" (5 mm)].
PUIDU PUURIMINE
Alustage puurimist aeglase kiirusega ja minge
täisvõimsuseni, avaldades tööriistale kindlat
11
EESTI KEEL
survet. Puidu sisse saab auke puurida samade
spiraalpuuridega, mida kasutatakse metalli jaoks.
Need puurid võivad ülekuumeneda, kui neid ei
tõmmata laastude eemaldamiseks sageli välja.
Tööde korral, mis soosivad kildudeks purunemist,
tuleb kasutada puidust tugiklotsi.
HOOLDAMINE
TEIE DeWALTI elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda
hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTI soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DeWALTI toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
Puhastamine
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Määrimine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust.
Kandke selle protseduuri tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALTI, poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
12
LÄHIMA VOLITATUD HOOLDUSTÖÖKOJA LEIDMISEKS VÕITE
DeWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
SAMUTI ON DeWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
PÖÖRDUDA
РУССКИЙ ЯЗЫК
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
D21716, D21717
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D21716
D21717
Напряжение питания
В
230
Тип
2
Потребляемая мощность
Вт
701
Число оборотов х.х.
об./мин. 0 - 2,600
Кол-во ударов х.х.
уд./мин.0 - 44,200
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм 13/30/16
Резьба шпинделя
UNF 1/2” x 20
Диаметр муфты патрона
мм
43
Максимальный размер патрона
мм
13
Вес
кг
1.9
LρA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
95
дБ(А)
дБ(А)
3.1
106
дБ(А)
3.1
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом EN
60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление с ударом:
ah,ID =
м/с2
22.9
Погрешность K =
м/с2
2.9
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле:
ah,D =
м/с2
2.8
Погрешность K =
м/с2
1.5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание:
ah =
м/с2
< 2.5
Погрешность K =
м/с2
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D21716, D21717
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
14
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
16
e)
f)
g)
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
•
•
Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
Держите электроинструмент
только за изолированные
поверхности при выполнении
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
работ, во время которых режущая
принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель
подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
удара электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять
контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении частицы материала
разлетаются во все стороны.
Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
Следите, чтобы руки были
сухими, чистыми и без следов
масла или смазки. Настоятельно
рекомендуется использовать
резиновые перчатки. Это улучшит
контроль над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (13), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Ударная дрель
1 Боковая рукоятка
1 Ограничитель глубины сверления
1 Ключ зажимного патрона (D21716)
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А, Е)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового
выключателя
3. Переключатель направления вращения
(реверса)
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Переключатель режимов работы
5. Вентиляционные прорези
6. Боковая рукоятка
7. Упор-ограничитель глубины сверления
8. Ключевой патрон (D21716)
8. Быстрозажимной патрон (D21717)
9. Муфта патрона
10. Ключ зажимного патрона
11. Основная рукоятка
12. Винт
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша ударная дрель предназначена для
профессиональных работ по сверлению
и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные ударные дрели являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Выбор режима работы (Рис. В)
Данный электроинструмент может
использоваться в 2-х режимах работы:
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Режим сверления без удара: для
сверления отверстий в металле,
древесине и пластике.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
18
Использование удлинительного кабеля
• Установите нужный режим, поворачивая
переключатель режимов (4) на
соответствующую позицию.
Установка и извлечение насадок (Рис. А)
Быстрозажимной патрон
• Раскройте патрон (4), поворачивая муфту
(9) в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Надежно затяните патрон, поворачивая
муфту в направлении по часовой стрелке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ключевой патрон
• Раскройте патрон (4), поворачивая муфту
(9) в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Вставьте ключ (10) в каждое отверстие на
боковой части патрона, и затяните патрон,
поворачивая ключ в направлении по часовой
стрелке.
• Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
Установка боковой рукоятки (Рис. А)
Боковая рукоятка (6) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для пользователей
как с правой, так и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
дрель только с правильно
установленной боковой рукояткой.
• Ослабьте боковую рукоятку.
• Для пользователей с правой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку слева.
• Для пользователей с левой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку справа.
• Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления (Рис. С)
• Вставьте в патрон хвостовик нужного сверла.
• Ослабьте боковую рукоятку (6).
• Установите упор-ограничитель глубины
сверления (7) в сквозное отверстие зажима
боковой рукоятки.
• Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
• Затяните боковую рукоятку.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. А)
• Для выбора направления вращения
используйте переключатель реверса (3) (см.
стрелки на корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Снятие зажимного патрона (Рис. E, F)
• Максимально раскройте зажимной патрон.
• Выньте стопорный винт (12), находящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
• Зажмите в патроне ключ-шестигранник
и ударьте по нему молотком, как показано на
рисунке.
Перед началом работ
• Вставьте нужную насадку.
• Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не прилагайте к инструменту
большую силу. Излишнее давление
на инструмент не ускорит
процесс сверления, но понизит
эффективность его работы
и может сократить срок его
службы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, D)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(6), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (11).
Включение и выключение (Рис. А)
• Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
• При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки
пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Кнопка
блокировки работает только при полной
скорости и вращении вперед.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
• Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя.
Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Заворачивание
• Выберите направление вращения.
Сверление с ударом (Рис. А)
• Выберите режим сверления с ударом.
• Нажмите на клавишу пускового выключателя
(1).
Сверление без удара (Рис. А)
• Выберите режим сверления без удара.
• Следуйте процедуре сверления с ударом.
Сверление
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
20
1. Используйте только остро заточенные
сверла. Для сверления в ДЕРЕВЕ
используйте низкую скорость и спиральные
сверла, перьевые сверла, шнековые
сверла или цифенборы. Для сверления
в МЕТАЛЛЕ используйте низкую скорость
и спиральные сверла из стали или
цифенборы.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком сильным, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими руками,
чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае
перегрузки в результате
внезапного закручивания сверла
дрель может остановиться.
Всегда определяйте причину
останова. Крепко держите
инструмент, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла и избежать
получение травмы.
4. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ –
ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риска внезапного
останова инструмента или просверливания
материала насквозь, уменьшите давление
на дрель и осторожно высверливайте
последнюю часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из него
не выскочило.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на дрель. Плавный и равномерный
выход металлической стружки из отверстия
указывает на надлежащую скорость сверления.
При сверлении металлов используйте
смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение
составляют чугун и медь, которые нужно
сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Широкие отверстия в стали
(диаметром 8 мм - 13 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 5 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на дрель. Делать отверстия в дереве
можно с использованием сверл для металла.
Эти сверла могут перегреваться, поэтому нужно
как можно чаще очищать канавки сверла от
опилок. Под заготовки, способные расколоться
при сверлении, подкладывайте деревянный
брусок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять
настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00209530 - 28-02-2013
22
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
D21716
LÖÖKPUUR / ДРЕЛЬ 2
26
27
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising