D21716 | DeWalt D21716 DRILL Type 2 instruction manual

371000 - 21 LV
D21716
D21717
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
14
A
7
8
9
5
4
11
3 1 2
6
5
4
13
10
9
7
11
8
6
3 1 2
3
B
4
D
C
7
6
4
E
12
F
12
5
LATVIEŠU
RIECIENURBJMAŠĪNA
D21716, D21717
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DeWALT elektroinstrumentu.
DeWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Ātrums bez noslodzes
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/koksnē/betonā
Spīļpatronas vārpstas vītnes izmērs
Uzmavas diametrs
Maksimālais spīļpatronas dziļums
Svars
V
W
min-1
min-1
D21716
D21717
230
2
701
0 – 2600
0 – 44 200
mm 13/30/16
UNF1/2 collas x 20
mm
43
mm
13
kg
1,9
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte K) dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte K) dB(A)
95
3,1
106
3,1
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Triecienurbšana:
ah,ID =
m/s²
22,9
Neprecizitāte K =
m/s²
2,9
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Urbšana metālā:
ah,D =
m/s²
2,8
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Skrūvēšana:
m/s²
< 2,5
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
6
BRĪDINĀJUMS Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
LATVIEŠU
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D21716, D21717
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
98/37/EK (līdz 2009. g. 28. dec.), 2006/42/EK (no
2009. g. 29. dec.), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510 Idšteina, Vācija
06.08.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS
UN NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
7
LATVIEŠU
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem noteikumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības noteikumi urbjmašīnām
•
•
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa
iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
LATVIEŠU
•
•
•
•
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Urbšanas darba laikā lido
skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs un
neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ekspluatācijas laikā uzgaļi un
instruments sakarst. Lai tiem varētu
pieskarties, valkājiet cimdus.
Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Ieteicams valkāt gumijas
cimdus. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
Atlikušie riski
Ekspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (A. ATT.)
Datuma kods (13), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2009 XX XX
Ražošanas gads
IEPAKOJUMA SATURS
Iepakojumā ietilpst:
1 triecienurbjmašīna
1 sānu rokturis
1 dziļummērs
1 spīļpatronas atslēga (D21716)
1 piederumu kārba (tikai modeļiem ar „K”
burtu)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A., E. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
1 regulējama ātruma slēdzis
2 bloķēšanas poga
3 turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
4 režīma izvēles slēdzis
5 ventilācijas atveres
6 sānu rokturis
7 dziļuma regulēšanas stienis
8 spīļpatrona ar atslēgu (D21716)
8 spīļpatrona bez atslēgas (D21717)
9 uzmava
10 spīļpatronas atslēga
11 galvenais rokturis
12 skrūve
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī triecienurbjmašīna ir paredzēta profesionāliem
urbšanas un skrūvēšanas darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
izliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī triecienurbjmašīna ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu.
Ja šo instrumentu ekspluatē nepieredzējuši
operatori, viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
9
LATVIEŠU
Šim DEWALT
instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet uzgaļa
kātu.
• Ievietojiet spīļpatronas atslēgu (10) katrā atverē
spīļpatronas sānā un grieziet pulksteņrādītāja
virzienā, līdz tā ir cieši pievilkta.
• Lai noņemtu uzgali, rīkojieties salikšanai pretējā
kārtībā.
Sānu roktura uzstādīšana (A. att.)
Sānu rokturi (6) var piestiprināt tā, lai instrumentu
varētu darbināt gan ar kreiso, gan labo roku.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
•
•
•
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Darbības režīma izvēle (B. att.)
Instrumentu var ekspluatēt divos darbības režīmos.
Perforēšana:
tēraudam, koksnei un plastmasai.
Triecienurbšana:
kombinētai perforēšanai un triecienurbšanai
betonā un mūrī.
• Izvēlieties vajadzīgo darbības režīmu, griežot
režīma izvēles slēdzi (4) līdz attiecīgās pozīcijas
apzīmējumam.
Uzgaļa ievietošana un izņemšana (A. att.)
Spīļpatrona bez atslēgas
• Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (9) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet uzgaļa
kātu.
• Cieši pievelciet, griežot uzmavu pulksteņrādītāja
virzienā.
Spīļpatrona ar atslēgu
• Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (9) pretēji
10
•
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
darbināt tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
Atskrūvējiet sānu rokturi.
Ja esat labrocis, virziet sānu roktura skavu pāri
uzmavai, kas atrodas aiz spīļpatronas (rokturis
— uz kreiso pusi).
Ja esat kreilis, virziet sānu roktura skavu pāri
uzmavai, kas atrodas aiz spīļpatronas (rokturis
— uz labo pusi).
Pagrieziet sānu rokturi līdz vēlamajai pozīcijai
un pieskrūvējiet to.
Urbšanas dziļuma uzstādīšana (C. att.)
• Ievietojiet spīļpatronā vajadzīgo urbja uzgali.
• Atlaidiet vaļīgāk sānu rokturi (6).
• Ievietojiet dziļuma regulēšanas stieni (7) caur
atveri sānu roktura skavā.
• Noregulējiet urbšanas dziļumu, kā attēlots.
• Pievelciet sānu rokturi.
Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (A. att.)
• Lai izvēlētu turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju,
lietojiet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (3) (sk.
bultiņu uz instrumenta).
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Spīļpatronas noņemšana (E., F. att.)
• Atveriet spīļpatronas spīles līdz galam.
• Ievietojiet spīļpatronā skrūvgriezi un izskrūvējiet
spīļpatronas sprostskrūvi (12), griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
• Iestipriniet spīļpatronā sešstūru atslēgu un ar
āmuru pa to uzsitiet, kā norādīts.
Pirms ekspluatācijas
• Ievietojiet piemērotu uzgali.
• Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
LATVIEŠU
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Pārmērīgs spiediens
nepalielina urbšanas ātrumu, bet gan
samazina instrumenta veiktspēju un
var saīsināt tā ekspluatācijas laiku.
Pareizs rokas novietojums (A.,
D. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz spala (6), bet otru — uz galvenā roktura (11).
Ieslēgšana un izslēgšana (A. att.)
• Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (1).
Spiežot spēcīgāk uz regulējamā ātruma slēdža,
instrumenta ātrums ir lielāks, un otrādi.
• Lai instruments darbotos nepārtraukti,
nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet
slēdzi. Bloķēšanas poga darbojas tikai
turpgaitas rotācijas režīmā un maksimālā
ātrumā.
• Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
• Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
apturētu, īsi nospiediet slēdzi un tad to atlaidiet.
Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas vienmēr ir
jāizslēdz.
Skrūvēšana
• Izvēlieties turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju.
Triecienurbšana (A. att.)
• Izvēlieties triecienurbšanas režīmu.
• Nospiediet slēdzi (1).
Perforēšana (A. att.)
• Izvēlieties perforēšanas režīmu.
• Tad rīkojieties tāpat kā triecienurbšanas
gadījumā.
Urbšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, apstrādājamo
materiālu VIENMĒR cieši nostipriniet.
Urbjot plānā materiālā, palieciet zem
tā koka gabalu, lai nesabojātu urbjamo
materiālu.
1. Jālieto tikai asi urbja uzgaļi. Urbjot KOKSNĒ,
jāiestata mazs ātrums un jāizmanto
spirālurbja, pīķveida, mehāniskā urbja uzgalis
vai arī cilindriskais zāģveida uzgalis. Urbjot
METĀLĀ, jāiestata mazs ātrums un jāizmanto
spirālurbja tērauda uzgalis vai arī cilindriskais
zāģveida uzgalis.
2. Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Mazliet piespiediet urbi, lai tas
varētu ieurbties, taču nespiediet pārāk spēcīgi,
lai dzinējs neiestrēgtu un uzgalis nesaliektos.
3. Turiet instrumentu cieši ar abām rokām, lai
novaldītu instrumentu un tas negrieztos ap
savu asi.
UZMANĪBU! Urbjmašīna var iestrēgt,
ja tai rodas pārslodze negaidītas
vērpes dēļ. Vienmēr paredziet
iestrēgšanas iespējamību. Cieši turiet
urbjmašīnu, lai kontrolētu vērpes spēku
un negūtu ievainojumus.
4. JA URBJMAŠĪNA IESTRĒGST, tas nozīmē,
ka tai radusies pārslodze vai tā nav pareizi
lietota. NEKAVĒJOTIES ATLAIDIET SLĒDŽA
MĒLĪTI, izņemiet urbja uzgali no materiāla un
nosakiet iestrēgšanas cēloni. IESTRĒGUŠU
INSTRUMENTU NEDRĪKST MĒĢINĀT
IEDARBINĀT, IESLĒDZOT UN IZSLĒDZOT
SLĒDZI, JO TĀDĀ VEIDĀ VAR SABOJĀT
INSTRUMENTU.
11
LATVIEŠU
5.Lai minimizētu iestrēgšanas vai metāla
salaušanas iespējamību, instruments jālieto ar
mazāku spēku un uzgalis jāvirza uzmanīgāk
cauri pēdējai materiāla kārtiņai.
6.Velkot urbjmašīnas uzgali ārā no izurbtā
cauruma, dzinējam ir joprojām jādarbojas.
Tādējādi iespējams novērst iestrēgšanu.
7.Urbjot ar regulējama ātruma urbjmašīnām,
urbjamā cauruma vieta nav vispirms jāierobo.
Sāciet cauruma urbšanu ar mazu ātrumu
un, kad uzgalis jau ieurbies pietiekami dziļi,
lai vairs neizslīdētu ārā, pamazām palieliniet
ātrumu, spiežot spēcīgāk uz slēdža mēlītes.
URBŠANA METĀLĀ
Sāciet urbšanu ar mazu ātrumu, to pakāpeniski
palielinot līdz maksimālajam, vienlaikus stingri
spiežot uz instrumenta. Par pareizu urbšanas
ātrumu liecina vienmērīga metāla skaidu
izvadīšana no urbjamā cauruma. Urbjot metālā,
izmantojiet griešanas smērvielu. Izņēmums ir
čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez smērvielas.
PIEZĪME. Lielus caurumus [5/16 collas (8 mm) –
1/2 collas (13 mm)] tēraudā var vieglāk izurbt, ja
vispirms tiek izurbts priekšcaurums [5/32 collas
(4 mm) – 3/16 collas (5 mm)].
URBŠANA KOKSNĒ
Sāciet urbšanu ar mazu ātrumu, to pakāpeniski
palielinot līdz maksimālajam, vienlaikus stingri
spiežot uz instrumenta. Lai izurbtu caurumus
koksnē, var izmantot tos pašus sprirālurbja
uzgaļus, ko izmanto metālam. Šie uzgaļi var
pārkarst, tomēr to var novērst, regulāri izvelkot
uzgali ārā no cauruma, lai no tā iztīrītu skaidas. Ja
materiāls mēdz šķelties, tas ir jāatbalsta ar koka
bluķi.
APKOPE
Šis DeWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
12
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi
piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis
un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DeWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DeWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
LATVIEŠU
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DeWALT nodrošina DeWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DeWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DeWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
D21716, D21717
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D21716
D21717
Напряжение питания
В
230
Тип
2
Потребляемая мощность
Вт
701
Число оборотов х.х.
об./мин. 0 - 2,600
Кол-во ударов х.х.
уд./мин.0 - 44,200
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм 13/30/16
Резьба шпинделя
UNF 1/2” x 20
Диаметр муфты патрона
мм
43
Максимальный размер патрона
мм
13
Вес
кг
1.9
LρA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
95
дБ(А)
дБ(А)
3.1
106
дБ(А)
3.1
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом EN
60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление с ударом:
ah,ID =
м/с2
22.9
Погрешность K =
м/с2
2.9
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле:
ah,D =
м/с2
2.8
Погрешность K =
м/с2
1.5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание:
ah =
м/с2
< 2.5
Погрешность K =
м/с2
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
14
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D21716, D21717
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
16
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
e)
f)
g)
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
•
•
Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
Держите электроинструмент
только за изолированные
поверхности при выполнении
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
работ, во время которых режущая
принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель
подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
удара электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять
контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении частицы материала
разлетаются во все стороны.
Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
Следите, чтобы руки были
сухими, чистыми и без следов
масла или смазки. Настоятельно
рекомендуется использовать
резиновые перчатки. Это улучшит
контроль над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
18
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (13), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Ударная дрель
1 Боковая рукоятка
1 Ограничитель глубины сверления
1 Ключ зажимного патрона (D21716)
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А, Е)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового
выключателя
3. Переключатель направления вращения
(реверса)
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Переключатель режимов работы
5. Вентиляционные прорези
6. Боковая рукоятка
7. Упор-ограничитель глубины сверления
8. Ключевой патрон (D21716)
8. Быстрозажимной патрон (D21717)
9. Муфта патрона
10. Ключ зажимного патрона
11. Основная рукоятка
12. Винт
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша ударная дрель предназначена для
профессиональных работ по сверлению
и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные ударные дрели являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Выбор режима работы (Рис. В)
Данный электроинструмент может
использоваться в 2-х режимах работы:
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Режим сверления без удара: для
сверления отверстий в металле,
древесине и пластике.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
• Установите нужный режим, поворачивая
переключатель режимов (4) на
соответствующую позицию.
Установка и извлечение насадок (Рис. А)
Быстрозажимной патрон
• Раскройте патрон (4), поворачивая муфту
(9) в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Надежно затяните патрон, поворачивая
муфту в направлении по часовой стрелке.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ключевой патрон
• Раскройте патрон (4), поворачивая муфту
(9) в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Вставьте ключ (10) в каждое отверстие на
боковой части патрона, и затяните патрон,
поворачивая ключ в направлении по часовой
стрелке.
• Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
Установка боковой рукоятки (Рис. А)
Боковая рукоятка (6) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для пользователей
как с правой, так и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
дрель только с правильно
установленной боковой рукояткой.
• Ослабьте боковую рукоятку.
• Для пользователей с правой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку слева.
• Для пользователей с левой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку справа.
• Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления (Рис. С)
• Вставьте в патрон хвостовик нужного сверла.
• Ослабьте боковую рукоятку (6).
• Установите упор-ограничитель глубины
сверления (7) в сквозное отверстие зажима
боковой рукоятки.
• Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
• Затяните боковую рукоятку.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. А)
• Для выбора направления вращения
используйте переключатель реверса (3) (см.
стрелки на корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Снятие зажимного патрона (Рис. E, F)
• Максимально раскройте зажимной патрон.
20
• Выньте стопорный винт (12), находящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
• Зажмите в патроне ключ-шестигранник
и ударьте по нему молотком, как показано на
рисунке.
Перед началом работ
• Вставьте нужную насадку.
• Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не прилагайте к инструменту
большую силу. Излишнее давление
на инструмент не ускорит
процесс сверления, но понизит
эффективность его работы
и может сократить срок его
службы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, D)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(6), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (11).
Включение и выключение (Рис. А)
• Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
• При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки
пускового выключателя (2) и отпустите
клавишу пускового выключателя. Кнопка
блокировки работает только при полной
скорости и вращении вперед.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
• Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя.
Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Заворачивание
• Выберите направление вращения.
Сверление с ударом (Рис. А)
• Выберите режим сверления с ударом.
• Нажмите на клавишу пускового выключателя
(1).
Сверление без удара (Рис. А)
• Выберите режим сверления без удара.
• Следуйте процедуре сверления с ударом.
Сверление
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
1. Используйте только остро заточенные
сверла. Для сверления в ДЕРЕВЕ
используйте низкую скорость и спиральные
сверла, перьевые сверла, шнековые
сверла или цифенборы. Для сверления
в МЕТАЛЛЕ используйте низкую скорость
и спиральные сверла из стали или
цифенборы.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком сильным, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими руками,
чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае
перегрузки в результате
внезапного закручивания сверла
дрель может остановиться.
Всегда определяйте причину
останова. Крепко держите
инструмент, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла и избежать
получение травмы.
4. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ –
ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риска внезапного
останова инструмента или просверливания
материала насквозь, уменьшите давление
на дрель и осторожно высверливайте
последнюю часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из него
не выскочило.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на дрель. Плавный и равномерный
выход металлической стружки из отверстия
указывает на надлежащую скорость сверления.
При сверлении металлов используйте
смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение
составляют чугун и медь, которые нужно
сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Широкие отверстия в стали
(диаметром 8 мм - 13 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 5 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на дрель. Делать отверстия в дереве
можно с использованием сверл для металла.
Эти сверла могут перегреваться, поэтому нужно
как можно чаще очищать канавки сверла от
опилок. Под заготовки, способные расколоться
при сверлении, подкладывайте деревянный
брусок.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять
настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
22
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00200952 - 05-03-2013
23
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
D21716
RIECIENURBJMAŠĪNA / ДРЕЛЬ 2
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising