D21716 | DeWalt D21716 DRILL Type 2 instruction manual

588888-15 CZ
Přeloženo z původního návodu
D21716
D21717
A
7
8
9
5
4
11
3 1 2
6
5
4
13
10
9
7
11
8
6
2
3 1 2
B
4
D
C
7
6
3
E
12
F
12
4
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
D21716, D21717
Blahopřejeme Vám!
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Zvolili jste si elektrické nářadí společnosti
DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Počet rázů naprázdno
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli / dřeva / betonu
Rozměr závitu sklíčidla
Průměr objímky
Maximální kapacita sklíčidla
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku K)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu K)
V
W
min-1
min-1
D21716
D21717
230
2
701
0 - 2600
0 - 44200
mm 13/30/16
UNF 1/2” x 20
mm
43
mm
13
kg
1,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,1
106
3,1
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Příklepové vrtání:
ah,ID =
m/s²
22,9
Odchylka K =
m/s²
2,9
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu:
ah,D =
m/s²
2,8
Odchylka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrací ah
Šroubování:
ah =
m/s²
< 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může
během pracovní doby značně zkrátit
doba působení vibrací na obsluhu.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky:
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit smrt nebo
vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, neníli jí zabráněno, může vést ke vzniku
lehkého nebo středně vážného
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
5
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
NORMY PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D21716, D21717
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 98/37/EC (do 28. prosince
2009), 2006/42/EC (od 29. prosince 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN60745 -2-2.
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/EC.
Další informace vám poskytne zástupce společnosti
DEWALT na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Německo
06.08.2009
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu si
přečtěte návod k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny
Nedodržování uvedených pokynů může
vést k úrazu způsobenému elektrickým
proudem, k požáru nebo k vážnému
zranění osob.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na Vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
6
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b) S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostorách, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, což
může vést ke vznícení prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu
použit proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče RCD snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jsteli pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, pokud je hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může vést k úrazu.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou na něm nebo v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky. Klíče
nebo seřizovací přípravky zapomenuté na
rotujících částech nářadí mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do
nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití takových zařízení může snížit
rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
e)
f)
g)
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití nářadí jiným
způsobem a k jiným než doporučeným
účelům může vést ke vzniku nebezpečných
situací.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
vrtačky
•
•
•
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu
s “živým” vodičem se nechráněné kovové
části nářadí stanou také “živé” a obsluha tak
utrpí zásah elektrickým proudem.
Používejte k upnutí obrobku k pevné
podložce svorky nebo jiný vhodný
způsob. Přichycení obrobku rukou nebo
opření obrobku o tělo je nestabilní a může
vést ke ztrátě kontroly.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku.Při vrtání dochází
k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění očí s trvalými
následky.
Během použití dochází k velkému zahřátí
vrtáků i vrtaček. Proto při práci používejte
rukavice.
7
•
Dbejte na to, aby byly rukojeti nářadí
suché, čisté a aby nebyly znečištěny
olejem nebo mazivem. Doporučujeme
vám používat gumové rukavice. Tak bude
umožněna lepší ovladatelnost nářadí.
Jiná nebezpečí
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo
horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena jistá jiná nebezpečí. Tato
jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Nebezpečí úrazu dané dlouhodobým
používáním nářadí.
Značky na nářadí
Na nářadí jsou uvedeny následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. A)
Datový kód (13), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Příklepová vrtačka
1 Boční rukojeť
1 Hloubkový doraz
1 Klíč sklíčidla (D21716)
1 Kufřík (pouze u modelů K)
1 Návod k obsluze
1 Výkresová dokumentace
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
8
Popis (obr. A, E)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Jinak by mohlo dojít k úrazům osob
a materiálním škodám.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
Spínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Přepínač chodu vpřed / vzad
Volič režimu
Ventilační štěrbiny
Boční rukojeť
Tyč hloubkového dorazu
Sklíčidlo utahované klíčem (D21716)
Rychloupínací sklíčidlo (D21717)
Objímka
Klíč sklíčidla
Hlavní rukojeť
Šroub
POUŽITÍ VÝROBKU
Tato příklepová vrtačka je určena pro profesionální
vrtání a šroubování.
Tuto vrtačku NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí
nebo v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
Tyto příklepové vrtačky jsou nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se dostaly s tímto nářadím
do kontaktu. Pracují-li s tímto nářadím nezkušené
osoby, je nutné zajištění dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku
nářadí.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
VAROVÁNÍ: Při práci s nářadím
s napájecím napětím 115 V musí
být použit bezpečnostní izolační
transformátor se stínicí fólií mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Montáž boční rukojeti (obr. A)
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro
příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální
průřez vodiče je 1 mm²; maximální délka je 30 m.
Boční rukojeť (6) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte vždy
celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav. Ujistěte
se, zda je spouštěč v poloze VYPNUTO.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
Volba pracovního režimu (obr. B)
Nářadí je možné provozovat ve dvou pracovních
režimech:
VAROVÁNÍ: Vrtačku používejte vždy
s řádně upevněnou boční rukojetí.
• Povolte boční rukojeť.
• Pro praváky. Rukojeť nasaďte na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vlevo.
• Pro leváky. Nasaďte rukojeť na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vpravo.
• Boční rukojeť natočte do požadované polohy
a dotáhněte ji.
Nastavení hloubky vrtání (obr. C)
• Do sklíčidla upněte požadovaný vrták.
• Uvolněte boční rukojeť (6).
• Otvorem v boční rukojeti protáhněte tyč
hloubkového dorazu (7).
• Způsobem uvedeným na obrázku nastavte
hloubku vrtání.
• Postranní rukojeť dotáhněte.
Vrtání bez příklepu:
pro ocel, dřevo a plasty
Vrtání s příklepem:
současné vrtání a rázy pro vrtání betonu
a zdiva.
• Požadovaný pracovní režim zvolte natočením
voliče (4) do příslušné polohy.
Vložení a vyjmutí pracovního nástroje (obr. A)
Rychloupínací sklíčidlo
• Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (9) proti
směru pohybu hodinových ručiček a zasuňte do
sklíčidla upínací stopku nástroje.
• Přitáhněte pevně sklíčidlo otáčením objímky ve
směru pohybu hodinových ručiček.
Sklíčidlo utahované klíčem
• Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (9) proti
směru pohybu hodinových ručiček a zasuňte do
sklíčidla upínací stopku nástroje.
• Zasuňte klíč sklíčidla (10) do některého z otvorů
na boční části sklíčidla a otáčejte jím ve směru
pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
upínací stopka nástroje řádně utažena.
• Chcete-li nástroj vyjmout, postupujte
v obráceném pořadí.
Přepínač chodu vpřed / vzad (obr. A)
• Zvolit směr otáčení je možné pomocí přepínače
chodu vpřed / vzad (3) tak, jak je znázorněno (viz
šipky na nářadí).
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení počkejte, dokud se motor
zcela nezastaví.
Sejmutí sklíčidla (obr. E, F)
• Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
• Do sklíčidla zasuňte šroubovák a otáčením ve
směru hodinových ručiček odšroubujte přídržný
šroub sklíčidla (12).
• Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do
něj kladivem tak, jako na uvedeném obrázku.
Před zahájením provozu
• Upněte si patřičnou násadu.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
PROVOZ
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním/
snímáním příslušenství nebo
9
přídavných zařízení nářadí vypněte
a odpojte od sítě.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a příslušná nařízení.
• Buďte opatrní na umístění elektrického
vedení a potrubí.
• Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale
sníží výkon nářadí a může zkrátit jeho
provozní životnost.
Správná poloha rukou
(obr. A, D)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
zranění, VŽDY používejte správný
úchop nářadí, jak je znázorněno na
ilustraci.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
zranění, nářadí VŽDY pevně držte
a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (6) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (11).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou určeny
tlakem vyvíjeným na spínač.
• V případě potřeby stiskněte zajišťovací tlačítko
(2), které zajistí nepřetržitý chod nářadí
a uvolněte spínač s plynulou regulací otáček.
Zajišťovací tlačítko je funkční pouze v případě,
pracuje-li nářadí s maximálními otáčkami a je-li
zvolen chod vpřed.
• Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
• Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého
chodu, stiskněte krátce spínač a uvolněte jej. Po
ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu nářadí vždy vypněte.
Šroubování
• Zvolte si směr otáčení vpřed nebo vzad.
Příklepové vrtání (obr. A)
• Zvolte si režim vrtání s příklepem.
• Stiskněte spínač (1).
10
Vrtání bez příklepu (obr. A)
• Zvolte režim vrtání bez příklepu.
• Postupujte stejným způsobem, jako při vrtání
s příklepem.
Vrtání
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vypněte
a odpojte od sítě.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
1. Používejte pouze nabroušené vrtáky. Pro vrtání
DŘEVA používejte nízké otáčky a spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky nebo
korunkové vrtáky. Pro vrtání KOVU používejte
nízké otáčky a ocelové spirálové vrtáky nebo
korunkové vrtáky.
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále umožněno
vrtání vrtáku a netlačte na nářadí tak, aby
docházelo k zastavování motoru nebo
k vychylování vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
UPOZORNĚNÍ: Způsobí-li přetížení
náhlý krut, může dojít k zastavení
vrtačky. Při práci vždy očekávejte, že
může dojít k zastavení vrtačky. Držte
vrtačku pevně, abyste mohli reagovat na
tuto situaci a abyste zabránili způsobení
zranění.
4. DOJDE-LI K ZASEKNUTÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE
SPOUŠŤ, vytáhněte vrták z obrobku a určete
příčinu zaseknutí vrtačky. NEZAPÍNEJTE
A NEVYPÍNEJTE SPOUŠŤ, ABYSTE
SE POKUSILI SPUSTIT ZASEKNUTOU
VRTAČKU — TAK BY MOHLO DOJÍT
K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
5. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky nebo
porušení materiálu při provrtání, snižte tlak na
vrtačku a nechejte vrták jednoduše proniknout
poslední částí vrtaného otvoru.
6. Při vytahování vrtáku z vrtaného otvoru
nechávejte motor vrtačky v chodu. Tak
zabráníte zablokování vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte nízké
otáčky a jakmile bude vrtaný otvor dostatečně
hluboký a nebude již hrozit vyklouznutí vrtáku
z vrtaného otvoru, stiskněte spoušť více.
VRTÁNÍ DO KOVU
Zahajte vrtání s nízkými otáčkami, postupně tyto
otáčky zvyšujte na maximální výkon a současně
vyvíjejte stálý tlak na nářadí. Plynulost vrtání
a rovnoměrný odvod kovových pilin z vrtaného
otvoru signalizuje správnou rychlost vrtání. Při
vrtání do kovu používejte mazivo. Vyjímkou je litina
a mosaz, které mohou být vrtány za sucha.
POZNÁMKA: Velké otvory v oceli (8 až 13 mm)
mohou být vyvrtány snáze, jsou-li nejdříve vyvrtány
vodicí otvory (4 až 5 mm).
VRTÁNÍ DO DŘEVA
Zahajte vrtání s nízkými otáčkami, postupně tyto
otáčky zvyšujte na maximální výkon a současně
vyvíjejte stálý tlak na nářadí. Otvory do dřeva
lze vrtat stejnými spirálovými vrtáky, jaké jsou
používány při vrtání do kovu. Tyto vrtáky se mohou
přehřívat, nejsou-li často vytahovány z vrtaného
otvoru, aby mohlo dojít k odstranění pilin z drážek
vrtáku. Obrobky, které mají sklon k rozštípnutí, by
měly být podloženy dřevěným hranolem.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce
zařízení závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném
čištění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěč v poloze
VYPNUTO. Náhodné spuštění by mohlo
způsobit úraz.
Mazání
Čištění
VAROVÁNÍ: Provádějte vyfoukání
pilin a nečistot z krytu motoru pomocí
suchého stlačeného vzduchu, jakmile
se vám bude zdát, že se nečistoty
nahromadily kolem větracích otvorů.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto typy chemikálií mohou plastové
části nářadí poškodit. Používejte pouze
hadřík zvlhčený jemným mýdlovým
roztokem. Zabraňte proniknutí jakékoliv
kapaliny do vnitřních částí nářadí.Žádné
části nářadí neponořujte do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být
odhozeno do běžného domovního
odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zařízení
zlikvidujte podle platných pokynů o třídění
a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Recyklace
napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
11
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny Vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít této služby,
dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
zst00240796 - 14-07-2014
12
D21716
Vrtačka 2
©
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising