D21710 | DeWalt D21710 DRILL Type 2 instruction manual

509111-76 CZ
D21710
D21711
D21716
D21717
2
3
4
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
•
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Popis (obr. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Kmity naprázdno
Max. průměr otvoru
při vrtání
do oceli/dřeva/betonu
Rozměr závitu
sklíčidla
Průměr límce
Max. průměr vrtáku
Hmotnost
Pojistky:
D21710
D21711
V 230
W 600
min-1 0 - 2,600
min-1 0 - 44,200
mm 13/25/16
UNF
mm
mm
kg
1/2“ x 20
43
13
1.8
D21716
D21717
230
701
0 - 2,600
0 - 44,200
13/30/16
Vypínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Přepínač chodu vpřed/vzad
Volič režimu
Ventilační štěrbiny
Boční rukojeť
Stavitelná hloubková zarážka
Klíčové sklíčidlo (D21710/D21716)
Rychloupínací sklíčidlo (D21711/D21717)
Objímka
Klíč sklíčidla
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku
nářadí.
1/2“ x 20
43
13
1.8
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 50144; z tohoto důvodu není nutná
ochrana zeměním.
nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Použití prodlužovacího kabelu
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1.5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Montáž a seřízení
Balení obsahuje:
1 Příklepová vrtačka
1 Boční rukojeť
1 Hloubková zarážka
1 Klíč sklíčidla (D21710/D21716)
1 Brašna (pouze u modelu K)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Volba pracovního režimu (obr. B)
Nářadí je možné provozovat ve dvou pracovních
režimech:
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Rotační vrtání: pro ocel, dřevo a plasty
Vrtání s příklepem: současné vrtání
a rázy pro vrtání betonu a zdiva.
5
•
Požadovaný pracovní režim zvolte
natočením voliče (4) do příslušné polohy.
Sejmutí sklíčidla (obr. D & E)
•
•
Vkládání a vyjímání násady (obr. A)
Rychloupínadlo
• Sklíčidlo rozevřete otočením objímky (9)
proti směru hodinových ručiček a vložte do
něj násadu.
• Pevně dotáhněte otočením objímky
ve směru hodinových ručiček.
•
Pokyny pro obsluhu
•
Klíčové sklíčidlo
• Sklíčidlo rozevřete otočením objímky (9)
proti směru hodinových ručiček a vložte do
něj násadu.
• Klíč sklíčidla (10) vložte do libovolného
otvoru na boční straně sklíčidla a otáčením
ve směru hodinových ručiček násadu
dotáhněte.
• Opačným postupem násadu vyjmete.
•
•
Boční rukojeť (6) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
•
•
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Vrtačku používejte vždy s řádně
připevněnou boční rukojetí.
•
Boční rukojeť povolte.
Pro praváky. Rukojeť nasaďte na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vlevo.
Pro leváky. Rukojeť nasaďte na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vpravo.
Boční rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
•
•
•
Nastavení hloubky vrtání (obr. C)
•
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Buďte opatrní na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale
sníží výkonnost nářadí a může
zkrátit dobu jeho životnosti.
Před zahájením provozu:
• Upněte si patřičnou násadu.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Upevnění boční rukojeti (obr. A)
•
•
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
Do sklíčidla zasuňte šroubovák a otáčením
ve směru hodinových ručiček odšroubujte
přídržný šroub sklíčidla (12).
Do sklíčidla upněte imbusový klíč a udeřte
do něj kladivem tak, jak je znázorněno na
obrázku.
Do sklíčidla upněte požadovaný vrták.
Povolte boční rukojeť (6).
Stavitelnou hloubkovou zarážku (7)
protáhněte otvorem upínadla boční
rukojeti.
Upravte hloubku vrtání tak, jak je
znázorněno.
Boční rukojeť dotáhněte.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Nepřetržitý chod zajistíte tak, že stisknete
zajišťovací tlačítko (2) a uvolníte stisk
hlavního spínače. Zajišťovací tlačítko
funguje pouze pokud jsou zvoleny plné
otáčky a vrtání směrem vpřed.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Chcete-li vypnout nářadí z režimu
nepřetržitého chodu, spínač krátce stiskněte
a uvolněte jej. Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
Šroubování
•
Zvolte si směr otáček vpřed nebo vzad.
Vrtání s příklepem (obr. A)
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. A)
•
•
•
Vrtání bez příklepu (obr. A)
Zvolit směr otáčení je možné pomocí
přepínače chodu vpřed/vzad (3) tak, jak je
znázorněno (viz šipky na nářadí).
•
•
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
Zvolte si režim vrtání s příklepem.
Stiskněte tlačítko (1).
Zvolte si režim vrtání bez příklepu.
Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
6
Údržba
ES Prohlášení o shodě
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné čištění a pravidelná péče.
D21710/D21711/D21716/D21717
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144-2,
EN 55014, EN 55014-3, EN 61000-261000-3
a EN -3.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Čištění
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
LpA (akustický tlak)
98 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
111 dB(A)
* působící v uchu obsluhy
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Proveďte příslušná měření týkající se ochrany
sluchu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144: 10,4 m/s2
Technický
a vývojový ředitel
John Howson
DEWALT,
Green Lane, Spennymoor,
Co. Durham DL16 6JG England
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a
recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
technické životnosti. Chcete-li využít této služby,
dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastní náklady
zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
7
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny. Tyto
pokyny uložte na bezpečném místě!
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti. Nepořádek
na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Výkonné nářadí nevystavujte vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen.
Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem. Zabraňte kontaktu těla
s uzemněnými povrchy (např. potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Držte z dosahu dětí. Nářadí i prodlužovací
kabel držte z dosahu dětí. Osoby mladší
16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod
dozorem.
Prodlužovací kabely pro venkovní použití.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Může být zachyceno
pohyblivými částmi. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor.
Vyvarujte se maximálnímu akustickému
tlaku. Používejte vždy vhodnou ochranu
sluchu.
•
•
•
•
•
•
8
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to manipulaci s
nářadím oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické
síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte
se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Zůstaňte stále pozorní. Stále sledujte, co
provádíte. Přemýšlejte. Pokud jste unaveni,
práci přerušte.
Nářadí odpojte. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Nářadí odpojte v
případě že jej nepoužíváte, před provedením
údržby nebo před výměnou příslušenství.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Zamezte poškození napájecího kabelu.
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za
napájecí přívodní kabel a při vytahování
ze zásuvky za tento kabel netahejte. Kabel
pokládejte tak, aby nepřecházel přes ostré
hrany nebo horké a mastné povrchy.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném
technickém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství se řiďte pokyny. Pravidelně
kontrolujte kabeláž a pokud je poškozena,
nechejte ji opravit u autorizovaného
servisního zástupce společnosti DEWALT.
Pravidelně tyto kabely prohlížejte a pokud
jsou poškozené, tak je vyměňte. Udržujte
všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
•
•
Kontrola poškozených částí. Před
tím, než nářadí budete používat pečlivě
zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby
byla zajištěna jeho správná funkce a aby
splnilo svůj účel. Zkontrolujte vychýlení a
uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené
kryty nebo jiné vadné díly nechejte předem
opravit nebo vyměnit. Pokud je vypínač
vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač
nechejte vyměnit autorizovaným servisním
zástupcem DEWALT.
Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby bylo
zařízení opravováno výhradně techniky
s příslušnou kvalifikací.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00045651 - 18-06-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
TYP.
1
D21710
E13906 / 587303-00
www.2helpU.com
12
10 - 06 - 04
TYP.
1
D21717
E13967 / 587303-04
www.2helpU.com
13
16 - 06 - 04
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising