GS721 | Black&Decker GS721 CORDLESS SHEAR instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
do użytku
przydomowego
555555-29 PL
GL602
GS721
GL605
3
8
7
A
B
C1
C2
C3
D1
2
6
9
D2
E
10
F
11
3
POLSKI
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
9. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich
prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
akcesoriów. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie
przeciążaj elektronarzędzia.
10. Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź narzędzie i kabel, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną pracę narzędzia,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane. Nie
używaj narzędzia, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie próbuj samemu ich naprawiać.
11. Wyjmuj akumulator
W razie nieużywania elektronarzędzia, przed
rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych
i przy wymianie akcesoriów lub części narzędzia w miarę
możliwości wyjmuj akumulator.
12. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia!
Nie przenoś elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku. Przy przyłączaniu akumulatora najpierw
sprawdź, czy narzędzie jest wyłączone.
13. Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie używaj kabla do przenoszenia ładowarki ani do
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
14. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia, ładowarki i akumulatory
powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym
dla dzieci miejscu.
15. Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia tnące, gdyż
jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
16. Naprawy:
Elektronarzędzie to jest zgodne z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych
do tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Nożyce do pielęgnacji Black & Decker służą do
przycinania trawy, żywopłotów, krzaków i krzewów.
Urządzenie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Ładowarka Black & Decker jest przeznaczona
tylko do ładowania dostarczonych akumulatorów
Black & Decker.
Zapoznanie się z nożycami
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku
elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
•
Przed użyciem nożyc dokładnie przeczytaj niniejszą
instrukcję i stosuj się do jej zaleceń, by nie narażać
bezpieczeństwa swojego i osób znajdujących się
w pobliżu.
•
Przed uruchomieniem nożyc poinformuj się, jak się
je wyłącza w razie niebezpieczeństwa.
•
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
kiedyś była potrzebna.
Informacje gólne
1. Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie deszczu. Nie
używaj go też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj
o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie załączaj narzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów. Usuń odpadki i przeszkody zalegające
w obszarze pracy.
2. Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały narzędzia.
3. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
4. Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Przy wysokim poziomie
ciśnienia akustycznego lub nieprzyjemnym hałasie
zakładaj specjalne słuchawki ochronne.
5. Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
6. Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony.
7. Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
narzędzie obiema rękami.
8. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi roboczych!
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć wartość 40 °C.
4
•
•
•
•
•
•
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4 °C i 40 °C.
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora:
Ostrożnie zetrzyj szmatą roztwór z akumulatora.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Gdyby elektrolit prysnął na skórę lub w oczy, zastosuj
się do następującej porady.
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który jest
szkodliwy dla zdrowia. Gdyby środek ten zetknął
się ze skórą, natychmiast obficie spłucz ją wodą.
Zobojętnij roztwór łagodnym kwasem, jak sok
cytrynowy lub ocet. Gdyby roztwór prysnął w oczy,
przepłucz je dużą ilością czystej wody przez
przynajmniej 10 minut. Zgłoś się do lekarza.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora
Przy korzystaniu z nożyc zakładaj słuchawki
ochronne!
Przy korzystaniu z nożyc zakładaj rękawice
ochronne!
Nie wystawiaj nożyc na działanie deszczu ani
dużej wilgoci.
•
•
•
•
•
•
Ładowarka do akumulatorów
•
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
•
•
•
•
•
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Nigdy nie dotykaj noży podczas pracy
elektronarzędzia.
Nigdy nie próbuj na siłę zatrzymywać noży.
Nożyce odkładaj dopiero po całkowitym zatrzymaniu
się noży.
Regularnie sprawdzaj noże pod względem
uszkodzeń izużycia. Nie używaj narzędzia, gdy noże
są zużyte lub uszkodzone.
Uważaj, by ostrza nie natrafiły na jakieś twarde
przedmioty (jak np. drut metalowy, siatka). W razie
przypadkowego natrafienia na jakiś twardy przedmiot
natychmiast wyłącz nożyce i sprawdź, czy nie uległy
uszkodzeniu.
Gdyby nożyce zaczęły nagle silnie wibrować,
natychmiast je wyłącz i sprawdź, czy nie uległy
jakiemuś uszkodzeniu.
W razie zatarcia się nożyc natychmiast je wyłącz.
Po użyciu załóż dostarczoną pochwę na noże.
Przechowuj nożyce z założoną pochwą.
Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy wszystkie
urządzenia zabezpieczające są prawidłowo
zamontowane. Nigdy nie używaj nożyc, gdy brakuje
jakichś elementów lub dokonano niepowołanych
przeróbek.
Przy przycinaniu wysokich żywopłotów uważaj na
spadające gałązki.
W czasie korzystania z nożyc zawsze zachowuj
bezpieczną pozycję, zwłaszcza na stopniach lub
drabinie.
Bezpieczeństwo elektryczne
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•
Uwaga! Nieostrożne obchodzenie się z nożycami
do pielęgnacji grozi doznaniem poważnych obrażeń
ciała.
•
Nie pozwalaj dzieciom bawić się nożycami.
•
Nożyc używaj tylko za dnia lub przy dobrym
sztucznym oświetleniu.
•
Ręce i nogi trzymaj z dala od ostrzy, zwłaszcza przy
załączaniu silnika.
•
Naucz się, jak można szybko wyłączyć nożyce
w razie niebezpieczeństwa.
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem
o określonym napięciu. Dlatego sprawdź, czy lokalne
napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej przyrządu.
Ładowarka zgodnie z normą EN 60335
jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
•
Przed użyciem nożyc dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Uwaga! Po wyłączeniu silnika mechanizm
tnący jeszcze przez jakiś czas pracuje.
Przy korzystaniu z nożyc zakładaj okulary
ochronne!
5
Elektronarzędziem nie wolno się posługiwać osobom
młodym ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tymi
nożycami.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Elementy nożyc do pielęgnacji
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącznik
Przycisk blokujący
Przycisk zwalniający zespołu noży
Noże tnące (GL602/GL605)
Noże do przycinania (GS721/GL605)
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Przycinanie trawy
•
Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy trawa jest
sucha.
•
Trzymaj nożyce w pozycji pokazanej na rysunkach
C1 - C3. Drugiej ręki nie zbliżaj do noży. Utrzymuj
stabilną pozycję ciała, by się nie poślizgnąć. Nie
wychylaj się za bardzo do przodu!
•
Gdy trawa jest długa, przycinaj ją stopniowo od góry
do dołu.
•
Pilnuj, by nożyce nie natrafiły na jakieś twarde
przedmioty i trzymaj je z dala od wrażliwych roślin.
•
Gdyby nożyce zaczęły wolniej pracować, zmniejsz
obciążenie.
•
By uzyskać mniejszą długość cięcia, nieco pochyl
nożyce.
Montaż
Uwaga! Uważaj przy montażu, by nie doszło do
przypadkowego załączenia nożyc do przycinania.
GL605 - Zakładanie i zdejmowanie noży (rys. A)
Noże tnące (4) są przeznaczone do przycinania trawy
i innych roślin. Noże do pielęgnacji (5) są przeznaczone
do przycinania żywopłotów i krzewów.
•
By założyć noże, ustaw je odpowiednio względem
uchwytu. Wsuń noże w uchwyt i wciśnij aż do
zatrzaśnięcia.
•
By zdjąć noże, jednocześnie naciśnij obydwa guziki
zwalniające (3) i wyciągnij noże z uchwytu.
Przycinanie żywopłotów
•
Lekko pochyl nożyce (najwyżej pod kątem 15°
względem powierzchni cięcia) kierując ostrza noży
w kierunku wzdłużnym żywopłotu (rys. D1). W ten
sposób noże osiągają maksymalną sprawność.
•
Najpierw przytnij żywopłot u góry. Utrzymuj nożyce
pod żądanym kątem i równomiernie przesuwaj je
wzdłuż linii cięcia (rys. D2). Ponieważ noże znajdują
się po obydwu stronach, możesz ciąć zarówno
w lewo, jak i w prawo.
•
By osiągnąć bardzo równą powierzchnię, rozepnij
żyłkę na żądanej wysokości wzdłuż całego żywopłotu.
Żyłki tej użyj jako prowadnicy, przycinając żywopłot
bezpośrednio powyżej.
•
By osiągnąć równe boki, przycinaj je w kierunku do
góry. Gdy noże prowadzisz do dołu, młode pędy
wyginają się na zewnątrz i płaszczyzna cięcia staje
się poszarpana.
•
Uważaj, by nie zawadzić o jakieś obce przedmioty,
a zwłaszcza twarde, jak metalowy drut lub siatka,
gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia noży.
•
Regularnie smaruj noże olejem.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania
elektronarzędzia.
Ładowanie akumulatora (rys. B)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub po
dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje się
naładować do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Podczas ładowania akumulator może się
nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 °C.
•
•
•
Wtyk (6) ładowarki włóż w odpowiednie gniazdo (7)
z tyłu elektronarzędzia.
Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
Akumulator może pozostawać w ładowarce
w dowolnie długim czasie.
Przed użyciem nożyc naciśnij zaczep (8) i wyjmij
wtyk ładowarki z elektronarzędzia. Odłącz ładowarkę
od sieci.
Kiedy należy przycinać?
•
Żywopłoty, które tracą liście na jesieni, zasadniczo
przycinaj w czerwcu i w październiku.
•
Żywopłoty wiecznie zielone przycinaj w kwietniu i
w sierpniu.
•
Drzewa iglaste i inne szybko rosnące rodzaje
krzewów można przycinać, poczynając od maja, co
ok. 6 tygodni.
By zwiększyć trwałość użytkową akumulatora, zaleca się
pozostawiać go w ładowarce, gdy nożyce nie są używane.
Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, pobór prądu
przez ładowarkę jest pomijalnie mały.
Konserwacja
Załączanie i wyłączanie
Elektronarzędzie akumulatorowe firmy Black & Decker
odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jego regularne
czyszczenie. Natomiast ładowarka nie wymaga żadnej
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Załączanie
•
Przycisk blokujący (2) przesuń kciukiem do tyłu
i jednocześnie naciśnij wyłącznik (1).
•
Zwolnij przycisk blokujący (2).
Wyłączanie
•
Zwolnij wyłącznik (1).
6
Akumulatory (rys. F)
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych, wyłącz nożyce. Zanim zaczniesz
czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda sieciowego.
•
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatką
czyść szczeliny wentylacyjne w narzędziu.
•
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj w tym celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
•
Po każdym użyciu ostrożnie oczyść noże. Dla
ochrony przed korozją po oczyszczeniu nasmaruj
noże niewielką ilością oleju maszynowego.
Akumulator znajduje się z tyłu nożyc.
•
Odblokuj zaczepy (10) utrzymujące pokrywę
akumulatora w swoim położeniu.
•
Zdejmij obudowę (11) od tyłu.
•
Wyjmij akumulator.
•
Umieść akumulator w odpowiednim opakowaniu, by
nie mogło dojść do zwarcia biegunów.
•
W celu ponownego wykorzystania lub utylizacji
zgodnej z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego oddaj akumulator swojemu dilerowi lub
do komunalnego punktu zbiorczego.
Uwaga! Po wymontowaniu akumulatora nie da się go już
ponownie zamontować.
Przechowywanie
Nawet gdy nożyce nie są używane przez kilka miesięcy,
najlepiej jest pozostawiać je przyłączone do ładowarki.
Jeżeli to niemożliwe, wykonaj następujące operacje:
•
Całkowicie naładuj akumulator.
•
Przechowuj nożyce w bezpiecznym i suchym
miejscu. Temperatura w miejscu przechowywania
zawsze powinna wynosić między +5 °C i 40°C.
•
Przed ponownym użyciem nożyc po dłuższym
okresie przechowywania całkowicie naładuj
akumulator.
Dane techniczne
GL602
V 4,8
Napięcie
Prędkość skokowa
noży (na biegu
jałowym)
obr/min
Długość noży
cm
Rozwartość noży
mm
Czas hamowania noży s
Poziom ciśnienia
akustycznego
dB(A)
Poziom mocy
akustycznej
dB(A)
Gwarantowany poziom
mocy akustycznej dB(A)
Ważona wartość
skuteczna przyspieszeń
na rękojeści
m/s2
Masa
kg
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązywać
sprzedawcę do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
GS721
6,0
GL605
7,2
800
10
23
<0,5
800
10
23
<0,5
800
10
23
<0,5
-
72
69
87*
90**
88*, 88**
-
87
81
<2,5
2,2
<2,5
2,2
* według N 238
** według EN 774
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Czas ładowania
(w przybliżeniu)
Masa
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
firmy Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
7
VAC 230
h 12
kg 0,15
<2,5
2,2
Deklaracja zgodności z normami UE
GL602/GS721/GL605
Firma Black & Decker deklaruje, że wymienione powyżej
produkty są zgodne z następującymi normami: 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 60335, EN 774,
CEN/1C144/N238
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii
Użytkowej
Black & Decker, Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
1-12-2005
8
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
WARUNKI GWARANCJI:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00050729 - 04-09-2007
9
TYP
1
GL605
4
2
3
1
6
5
13
7
9
10
11
12
14
E14629
www.2helpU.com
10
01 - 12 - 05
TYP
1
GL602
4
2
3
1
5
6
7
9
10
12
11
E14630
www.2helpU.com
11
01 - 12 - 05
TYP
1
GS721
4
2
3
1
5
6
7
9
10
12
14
E14631
www.2helpU.com
12
01 - 12 - 05
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising