GS721 | Black&Decker GS721 CORDLESS SHEAR instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-49 CZ
GL602
GS721
GL605
2
3
ČESKY
která je určena pro výkonnější nářadí. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí a nástroje
k účelům, k nimž jsou určeny. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může zapříčinit poranění
obsluhy.
10. Zkontrolujte poškozené části
Před započetím práce zkontrolujte, zda je nářadí
v pořádku. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících
se částí, opotřebení jednotlivých částí, poškození
ochranných krytů a spínačů a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Zajistěte, aby byl chod
nářadí zcela v pořádku a aby nářadí správně plnilo
funkci ke které je určeno. Jestliže je nářadí nebo jeho
jakákoliv jeho část poškozena, nepoužívejte jej. Pokud
nelze hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Vadné nebo poškozené díly přenechejte
k opravě autorizovanému servisu. Nikdy neprovádějte
žádné opravy sami.
11. Vyjmutí akumulátoru
Jestliže to konstrukce umožňuje, vyjímejte akumulátor
vždy před prováděním výměny jakéhokoliv dílu nářadí
nebo příslušenství, před prováděním údržby a v případě,
nebudete-li nářadí delší dobu používat.
12. Zabraňte nechtěnému spuštění nářadí.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.
Při vkládání akumulátoru do nářadí se ujistěte, zda je
toto nářadí vypnuto.
13. S napájecím kabelem zacházejte opatrně
Nepřenášejte nabíječku za přívodní kabel a netahejte za
kabel při odpojování nabíječky ze sítě. Kabel pokládejte
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
14. Uskladnění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, skladujte jej na suchém,
uzavřeném místě, mimo dosah dětí.
15. Péče o nářadí.
Ostří nástrojů udržujte nabroušené a čisté, docílíte
tím bezpečnější provoz a vyšší výkonnost. Dodržujte
všechny pokyny pro provádění údržby a pro výměnu
příslušenství. Rukojeti a vypínače udržujte suché, čisté
a zbavené mastnot.
16. Opravy
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním
normám. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Použití výrobku
Váš zastřihávač trávy a zastřihávač keřů a živých plotů
Black & Decker je určen k seřezávání trávy, živých plotů,
křovin a houštin. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
Vaše nabíječka Black & Decker je určena k nabíjení
akumulátorů Black & Decker dodaných s tímto
nářadím.
Seznamte se s tímto nářadím
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
z akumulátorů by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny
z akumulátorů, riziko poranění nebo způsobení
hmotných škod.
•
S ohledem na Vaši bezpečnost i bezpečnost okolních
osob si před provozem nářadí přečtěte tento návod
k použití.
•
Před zahájením obsluhy se ujistěte, zda víte, jak se
nářadí v případě nebezpečí vypíná.
•
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Všeobecné
1. Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v prostředí s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam,
kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Pracovní prostor
vyčistěte od odpadků a překážek.
2. Udržujte děti mimo dosah nářadí
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům
pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se
nářadí.
3. Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by mohly být
zachyceny pohyblivými částmi nářadí. Pracujete-li venku,
používejte pokud možno gumové rukavice a neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
4. Ochrana obsluhy
Používejte vždy ochranné brýle. Pokud se při práci vytváří
prach nebo odlétávají-li drobné částice, používejte masku
nebo prachový filtr. Při nadměrné hlučnosti používejte
vhodnou ochranu sluchu.
5. Zamezte přepracování.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
6. Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou. Pokud jste
unaveni, práci přerušte.
7. Upněte si řádně obrobek
K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí oběma
rukama.
8. Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů
Před prací s nářadím vždy zkontrolujte, zda jsou z něho
odstraněny utahovací a seřizovací klíče.
9. Používejte pouze vhodné nářadí.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při práci,
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40 °C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
4
•
•
-
-
•
•
•
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”.
V extrémních podmínkách může docházet k úniku
kapaliny z akumulátoru.
Pokud se na povrchu akumulátoru objeví kapalina,
postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete hadříkem.
Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění pokožky
kapalinou.
Dojde-li ke kontaktu kapaliny s pokožkou nebo
zasáhne-li kapalina oči, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
Varování! Kapalina v akumulátoru je 25 – 30%
roztok hydroxidu draselného, který je velmi
nebezpečný. Zasažené místo ihned opláchněte
vodou. Neutralizujte slabou kyselinou, např.
citrónovou šťávou nebo octem. V případě zasažení
očí vymývejte proudem vody po dobu nejméně
10 minut. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Nevhazujte akumulátor do ohně.
Nepokoušejte se nabíjet poškozený akumulátor.
Nářadí nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze
k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím.
Ostatní akumulátory mohou prasknout, způsobit
poranění nebo jiné škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
•
•
•
Nabíječka je určena pouze pro použití ve
vnitřních prostorách.
Nikdy se nedotýkejte nožů, pokud je nářadí
v chodu.
Nikdy se nepokoušejte zastavit dobíhající nože.
Nepokládejte nářadí na zem, dokud se nože zcela
nezastaví.
Pravidelně kontrolujte opotřebení či poškození nožů.
V případě poškození či opotřebení nožů nářadí dále
nepoužívejte.
Při stříhání zabraňte kontaktu nožů s tvrdými
předměty (např. kovová vedení, ploty, zábradlí).
Pokud k takovému kontaktu dojde, vypněte
ihned přístroj a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
Začne-li nářadí nadměrně vibrovat, ihned jej vypněte
a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Dojde-li k zaseknutí nářadí, ihned vypněte hlavní
spínač.
Po skončení práce nasaďte na lištu nůžek ochranné
pouzdro.
Při ukládání nářadí zkontrolujte, zda nože nejsou
obnaženy.
Při práci s nářadím zkontrolujte, zda jsou řádně
připevněny všechny kryty. Nikdy nepracujte
s nekompletním nebo neodborně upraveným
nářadím.
Pozor na padající úlomky při práci ve vyšších
částech živého plotu.
Při práci s nářadím zaujměte vždy pevný a bezpečný
postoj, zvláště pokud stojíte na schůdkách nebo na
žebříku.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod určitým
napětím.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
Varování! Nářadí může způsobit vážný úraz.
•
Nikdy nedovolte pracovat s nářadím dětem.
•
Nářadí používejte pouze za denního světla nebo při
dobrém umělém osvětlení.
•
Ruce i nohy držte z dosahu řezacího ústrojí,
obzvláště při spouštění motoru.
•
Ujistěte se, zda znáte způsob, jak v případě nouze
nářadí rychle zastavíte.
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací
v souladu s normou EN 60335; z tohoto důvodu
není nutná ochrana zemněním.
•
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
•
Varování! Řezací ústrojí dobíhá ještě po
vypnutí motoru.
Toto nářadí není určeno k použití mládeži či slabými
osobami bez dozoru. Děti musí být pod dozorem,
aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem autorizovaného servisu
firmy Black & Decker.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Při práci s nářadím používejte bezpečnostní
nebo ochranné brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
Odjišťovací tlačítko
Tlačítko uvolnění pilového listu
Prořezávací čepel (GL602/GL605)
Stříhací čepel (GS721/GL605)
Kompletace
Varování! Při kompletaci dejte pozor, aby nedošlo
k náhodnému spuštění nářadí.
Při práci se zařízením používejte pracovní
rukavice.
5
GL605 - Upevnění a sejmutí čepele (obr. A)
Prořezávací čepel (4) je určena ke zkracování trávy
a odřezávání plevele. Stříhací čepel (5) je určena ke
stříhání živých plotů a křovin.
•
Chcete-li čepel nasadit, srovnejte ji s výřezem na
nářadí. Nasuňte čepel do výřazu na nářadí a zatlačte
na ni tak, aby došlo k jejímu zacvaknutí ve správné
poloze.
•
Čepel vyjmete tak, že stlačíte současně dvě
uvolňovací tlačítka (3) a čepel vysunete z výřezu
ven.
•
•
•
•
Stříhání živých plotů
•
Nakloňte mírně nářadí (asi pod úhlem 15° vzhledem
k linii řezu) tak, aby se špičky nožů lehce dotýkaly
živého plotu (obr. D1). Tak bude stříhání mnohem
účinnější.
•
Začněte stříháním horní části. Držte nářadí
v požadovaném náklonu a posouvejte jej plynule
podél linie řezu (obr. D2). Oboustranná čepel
umožňuje provádění řezu v obou směrech.
•
Chcete-li dosáhnout velmi přesného řezu, natáhněte
po celé délce živého plotu strunu v požadované
výšce.
Strunu použijte jako vodítko a řez provádějte těsně
nad ní.
•
Pro vytvoření rovných bočních ploch stříhejte od
spodní části plotu směrem vzhůru.
Mladší větvičky se při stříhání směrem dolů ohýbají
a poté způsobují mělké prohlubně v ploše řezu.
•
Dávejte pozor na výskyt cizích předmětů v linii řezu.
Obzvláště se vyhýbejte tvrdým předmětům, jako jsou
kovová vedení, ploty a zábradlí, neboť může dojít
ke zničení nožů.
•
Nože pravidelně mazejte.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru (obr. B)
Akumulátor je nutné nabít před prvním použitím
a pokaždé, když jeho výkon poklesne a není možné
provádět práce, jež lze provádět při plném nabití. Nabíjíteli akumulátor poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění,
dojde k jeho nabití zhruba na 80% celkové kapacity.
Plné kapacity dosáhne až po několika cyklech nabití
a vybití. Při nabíjení se akumulátor může zahřívat; jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách pod
4 °C nebo nad 40 °C. Doporučená teplota při nabíjení:
přibližně 24 °C.
•
•
•
Udržujte stabilní postoj tak, abyste neuklouzli.
Zamezte přepracování.
Pokud sečete vysokou trávu, pracujte po částech od
shora dolů. Trávu sekejte po krátkých kouscích.
Nářadí držte z dosahu tvrdých předmětů a křehkého
porostu.
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
Při sestřihávání těsně u země nářadí lehce
skloňte.
Připojte zástrčku nabíječky (6) ke konektoru (7)
umístěném v zadní části nářadí.
Nabíječku zasuňte do síťové zásuvky ve zdi.
Nabíječku zapněte.
Akumulátor může být k nabíječce připojen libovolně
dlouhou dobu.
Pokud chcete nářadí používat, stiskněte západku (8)
tak, aby bylo možné vytáhnout konektor nabíječky
z nářadí a nabíječku odpojte.
Pokyny ke stříhání (Velká Británie & Irsko)
•
Stříhání živých plotů a opadavých křovin (co mají
každý rok nové listí) provádějte v červnu a v říjnu.
•
Neopadavé křoviny stříhejte v dubnu a v srpnu.
•
Jehličnany a jiné rychle rostoucí křoviny stříhejte
každých šest týdnů od května až do října.
Ke zvýšení životnosti akumulátoru se doporučuje
ponechat akumulátor v nabíječce po celou dobu, kdy
nářadí nepoužíváte. Při plně nabitém akumulátoru je
spotřeba nabíječky zanedbatelná.
Pokyny ke stříhání (Austrálie & Nový Zéland)
•
Stříhání živých plotů a opadavých křovin (co
mají každý rok nové listí) provádějte v prosinci
a v březnu.
•
Neopadavé křoviny stříhejte v září a v únoru.
•
Jehličnany a jiné rychle rostoucí křoviny stříhejte
každých šest týdnů od října až do března.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
•
Stlačte odjišťovací tlačítko (2) palcem směrem vzad
a současně stiskněte hlavní spínač (1).
•
Odjišťovací tlačítko uvolněte.
Údržba
Rady k optimálnímu využití
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu kromě
pravidelného čištění.
Stříhání trávy
•
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sekejte
pouze suchou trávu.
•
Nářadí uchopte způsobem znázorněným na
obr. C1 - C3. Druhou ruku držte z dosahu čepele.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě. Před čištění
odpojte nabíječku vždy od sítě.
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Vypnutí
•
Uvolněte hlavní spínač (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit v poloze
zapnuto.
6
•
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru.
K čištění nepoužívejte čistící prostředky s obsahem
brusných částic a rozpouštědla.
Po práci vždy řádně nože vyčistěte. Po vyčištění
naneste na nože tenkou vrstvu motorového oleje,
zabráníte tím vzniku koroze.
Akumulátor je umístěn pod zadní části přístroje.
•
Odjistěte západky (10) přidržující kryt
akumulátoru.
•
Ze zadní strany sejměte kryt (11).
•
Vyjměte akumulátor
•
Umístěte akumulátory do vhodného balení, které
zajistí, aby nemohlo dojít ke zkratování jejich
kontaktů.
•
Akumulátor prosím odevzdejte ve značkovém
servisu nebo v místní recyklační stanici.
Uložení
Pokud nebude několik měsíců použito, nejvhodněji bude
ponechat akumulátor připojen k nabíječce. V opačném
případě postupujte následovně:
•
Akumulátor plně nabijte.
•
Nářadí skladujte na bezpečném a suchém místě.
Skladovací teplota musí být v rozsahu od +5 °C do
+40 °C.
•
Před použitím nářadí, které bylo delší dobu uloženo,
znovu plně nabijte akumulátor.
Varování! Jestliže je akumulátor již jednou vyjmut,
nemůže být do nářadí opětovně připojen.
Technické údaje
Napájecí napětí
VDC
Frekvence kmitů nože
(naprázdno)
min-1
Délka nože
cm
Rozestup nožů
mm
Doba zastavení nože s
dB(A)
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon) dB(A)
dB(A)
LWA (zaručená)
Vibrace přenášené
na obsluhu
m/s2
Hmotnost
kg
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Až přijde den, kdy váš výrobek Black & Decker již
nebudete potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Přístroj
zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
GL602
4,8
GS721 GL605
6,0
7,2
800
10
23
< 0,5
87*
-
800
10
23
< 0,5
72
90**
87
800
10
23
< 0,5
69
88*; 88**
81
< 2,5
2,2
< 2,5
2,2
< 2,5
2,2
VAC
hod
kg
230
12
0,15
* Podle N 238
** Podle EN 774
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Místní nařízení mohou obsahovat opatření pro třídění
odpadů z domácích elektrických zařízení v místních
sběrných dvorech nebo u dodavatele při zakoupení
nového výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. V rámci této výhodné služby vraťte vaše nářadí
kterékoliv autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude toto nářadí shromážděno a s ohledem na životní
prostředí recyklováno.
ES Prohlášení o shodě
05
GL602/GS721/GL605
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335,
EN60335, EN 774 CEN/1C144/N238
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
servisních dílen Black & Decker a rovněž další
informace můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-12-2005
Akumulátory (obr. F)
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti
je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2009
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00105988- 08-07-2009
8
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
TYP
1
GL605
©
E14629
www.2helpU.com
10
01 - 12 - 05
TYP
1
GL602
©
E14630
www.2helpU.com
11
01 - 12 - 05
TYP
1
GL721
©
E14631
www.2helpU.com
12
01 - 12 - 05
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising