D25300D | DeWalt D25300D EXTRACTOR KIT Type 2 instruction manual

544666-16 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25300D
2
3
4
SK
ODSÁVAÈ NEÈISTÔT
Blahoželáme Vám!
•
Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT. Roky
skúseností a nepretržitý inovaèný proces robí
z firmy DEWALT právom spo¾ahlivého partnera
pre všetkých užívate¾ov profesionálneho
náradia.
(V)
(N)
(mm)
(mm)
(mm)
(l/min)
(s)
(kg)
Zberaè neèistôt
Poèet otvorov
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
Životnos prachového filtra
Poistky:
Vᚠodsávaè neèistôt D25300D bol
skonštruovaný na odsávanie prachu v priebehu
práce s Vašim výkonným vàtacím kladivom. Toto
príslušenstvo je vhodné na použitie
s nasledujúcimi modelmi: D25303, D25304.
1. Hlava odsávaèa neèistôt
2. Prachová kefa
3. Svorka håbkovej zarážky
4. Dåžková zarážka
5. Uvo¾òovacie tlaèidlo
6. Ostatná èas náradia
7. Zberaè neèistôt
D25300D
230
60
105
102
16
500
2
1,5
Elektrická bezpeènos
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jednu
úroveò elektrického napätia.
133
75
20
> 100
Vaše náradie DEWALT je vybavené
dvojitou izoláciou, ktorá zodpovedá
norme EN 60335.
Montហa nastavenie
náradie 230 V 10 A
Skôr ako zaènete s montážou a
nastavovaním odpojte náradie od
elektrickej siete.
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozornenie:
nebezpeèenstvo
poranenia, ohrozenia života alebo
možné poškodenie náradia následkom
nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Pripevnenie odsávaèa neèistôt
•
Oznaèuje nebezpeèenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Nebezpeèenstvo vzniku požiaru.
•
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Odsávaè neèistôt
2 Prachové kefy
1 Návod na použitie
1 Schematický nákres
•
Skôr, než zaènete zariadenie používa,
dôkladne si preèítajte návod na použitie.
Popis (obr. A)
Technické údaje
Napätie
Prítlak
Maximálny zdvih
Max. håbka vrtu
Max. priemer vàtania
Nasávanie
Vypínacia pauza
Hmotnos
D25300D
•
•
Skontrolujte, èi poèas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, dielov alebo
príslušenstva.
Pred pripevnením odsávaèa si náradie
pripravte pod¾a nasledujúcich bodov:
- Vytiahnite vrták, ak je vložený.
- Odpojte håbkovú zarážku z boènej
rukoväte (8). Boènú rukovä
neskladajte!
- Prepínaè vo¾by režimu (9) nastavte do
polohy „vàtanie s príklepom“.
Zarovnajte okraje náradia s odsávaèom
neèistôt pod¾a obrázku.
Odsávaè neèistôt zasuòte do náradia,
dajte pozor, aby boli kontakty (10) zasunuté
do otvorov (11) umiestnených na spodnej
strane náradia.
Pritlaète odsávaè neèistôt k náradiu tak,
aby úplne zapadol.
Odsávaè neèistôt nepripájajte, ak je
náradie v chode.
5
Nastavenie håbkového dorazu (obr. C)
•
•
•
•
•
•
•
vnútorných èastiach a tieto zhromaždil
v zberaèi neèistôt.
Vložte potrebný vrták.
Stlaète håbkovú zarážku (3) a presuòte ju
smerom k hlave (1). Zarážku povo¾te.
Stlaète dåžkovú zarážku (4) a odsuòte ju
smerom od hlavy (1). Zarážku povo¾te.
Náradie s pripojeným odsávaèom neèistôt
držte hlavou (1) opretou o stenu.
Pritlaète hlavu ku stene tak, aby sa hrot
vrtáku dotkol vàtaného povrchu.
Stlaète dåžkovú zarážku (4) a prisuòte ju
smerom k hlave (1) èo najbližšie to bude
možné. Zarážku uvo¾nite.
Zmontované náradie mierne odtiahnite od
steny a dajte pozor, aby sa pružinový
mechanizmus naraz neuvo¾nil.
Vàtanie s príklepom (obr. F)
•
•
•
•
•
•
Vyprázdnenie zberaèa neèistôt (obr. E)
Nastavenie håbky vàtania (obr. D)
•
Zberaè neèistôt (7) by mal by vyprázdnený
po každých 10 minútach práce.
• Pod¾a vyššie uvedeného postupu odpojte
zberaè neèistôt.
• Nádobu vyprázdnite. Z¾ahka ju otraste
alebo òou mierne klepnite tak, aby sa z filtra
odstránili neèistoty.
• Pod¾a vyššie uvedeného postupu zberaè
neèistôt nasaïte spä.
Stlaète håbkovú zarážku (3) a presuòte ju
na požadovanú håbku vàtania. Zarážku
uvo¾nite.
Vytiahnutie a nasadenie zberaèa neèistôt
(obr. E)
Vytiahnutie
• Stlaète dve uvo¾òovacie tlaèidlá (12) a
zberaè neèistôt (7) vysuòte zo základného
dielu príslušenstva.
Údržba
Elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby malo dlhú životnos spolu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkcie náradia je jeho
pravidelné èistenie.
• Po každých 100 - 120 cykloch použitia
vymeòte v zberaèi neèistôt filter.
Nasadenie
• Pod¾a obrázku zarovnajte zberaè neèistôt
so základným dielom príslušenstva.
• Zberaè neèistôt pritlaète k základnému dielu
príslušenstva tak, aby úplne zapadol.
Návod na použitie
Používajte výhradne originálne
náhradné diely firmy DEWALT.
Pri práci vždy dodržujte bezpeènostné
pokyny a platné predpisy.
Výmena prachovej kefy (obr. G)
Zoznámte sa s návodom na použitie
prístroja, ktorý bude použitý s týmto
odsávaèom neèistôt.
Po 40 prevádzkových hodinách je prachová
kefa opotrebovaná a musí by vymenená.
• Zložte dolu kruhovú svorku (13) pomocou
dvojice klieští.
• Vymeòte prachovú kefu (2).
• Nasaïte kruhovú svorku.
Zapnutie a vypnutie
•
•
Nastavte si dåžku vrtáku.
Nastavte si håbku vàtania.
Urobte si znaèku, kde bude otvor vyvàtaný.
Umiestnite hrot vrtáku na znaèku a zapnite
vàtaèku.
Neustále držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj. Náradie
používajte vždy s riadne namontovanou
boènou rukoväou.
Po skonèení práce a pred vytiahnutím kábla
zo sieovej zástrèky náradie vždy vypnite.
Zapnite náradie, odsávaè neèistôt bude
automaticky spustený.
Vypnite náradie, odsávaè neèistôt bude
automaticky vypnutý.
Elektronické predåženie vypnutia
• Po vypnutí náradia zostane odsávaè
neèistôt na nieko¾ko sekúnd v chode, aby
odsal èiastoèky prachu zachytené vo
Mazanie
Náradie nepotrebuje žiadne ïalšie mazanie.
6
ES Prehlásenie o zhode
06
Èistenie
Dbajte na to, aby vetracie otvory boli stále vo¾né
a priechodné a kryt prístroja pravidelne èistite
mäkkou handrièkou.
D25300D
Spoloènos D E WALT prehlasuje, že tieto
výrobky vyhovujú nasledujúcim smerniciam a
normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 610003-2 a EN 61000-3-3.
Èistenie prachového filtra (obr. E)
V priebehu intenzívneho používania sa
prachový filter zanáša neèistotami. Ak je filter
opotrebovaný, musí by vymenený.
• Filter pravidelne èistite pomocou
nízkotlakového prúdu vzduchu.
V prípade záujmu o ïalšie informácie obráte
sa prosím na nižšie uvedenú adresu alebo na
niektorú z poboèiek, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohoto návodu.
Prúd vzduchu nemierte priamo na filter,
pretože by sa filter mohol poškodi.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Meraná efektívna hodnota
zrýchlenia RMS
Ochrana životného prostredia
dB(A)* 77
dB(A) 86
m/s-2
< 2,5
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie
byť vyhodené do bežného domového
odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zlikvidujte toto náradie v triedenom odpade.
Technický a vývojový riadite¾
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Nemecko
16 - 05 - 2006
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha zabrániť znečisteniu životného
prostredia a znižuje dopyt po nových
surovinách.
Miestne nariadenia môžu obsahovať opatrenia
pre triedenie odpadov z domácich elektrických
zariadení v miestnych zberných dvoroch alebo
u dodávateľa pri zakúpení nového výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné
výrobky do značkového servisu, kde sa na
naše náklady zaistí ich recyklácia a ekologické
spracovanie.
Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky DEWALT sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej strane tejto
príručky. Zoznam servisných stredísk DEWALT
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
7
Všeobecné bezpeènostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia vždy
dodržiavajte
platné
bezpeènostné
predpisy danej krajiny, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia.
Skôr než zaènete toto elektrické náradie
používa,
preèítajte
si
riadne
nasledujúce bezpeènostné pokyny. Tieto
pokyny uschovajte na bezpeènom
mieste!
Všeobecné
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpeèenstvu vzniku nehôd a zranení.
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovo¾te deom alebo iným osobám, aby
vstupovali do pracovného priestoru a
dostali sa do kontaktu s náradím alebo
káblom.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreažujte malé nástroje alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je urèená pre
výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracova lepšie a bezpeènejšie, ak bude
používané v takom výkonnostnom rozsahu,
na aký bolo urèené.
Upozornenie!
Použitie
iného
príslušenstva alebo prídavného zariadenia
a prevádzanie iných pracovných operácií
s týmto náradím, než je odporuèené v tomto
návode, môže spôsobi poranenie
obsluhujúceho.
Dodatkové bezpeènostné predpisy
k systémom na odsávanie neèistôt
•
•
•
•
•
•
Toto príslušenstvo je urèené na použitie
v spojení s vàtacím kladivom pri vàtaní a
sekaní do betónu a muriva, prièom musí
by vo vàtaèke uchytený vrták.
Nepoužívajte toto príslušenstvo pri vàtaní
do dreva, kovu alebo plastu.
Nepoužívajte toto príslušenstvo pri vàtaní
do jadra.
Nepoužívajte toto príslušenstvo pri sekaní.
Nepoužívajte toto príslušenstvo v spojení
s iným náradím, ako je uvedené v tejto
príruèke.
Nepoužívajte toto príslušenstvo vo vlhkom
alebo mokrom prostredí.
zst00240829 - 15-07-2014
8
D25300D - - - B ENTNEHMERSATZ 2
©
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising