DC528N | DeWalt DC528N CORDLESS TORCH - 2 instruction manual

www.
.eu
DC527
DC528
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
19
Español (traducido de las instrucciones originales)
26
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
34
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
42
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
50
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
58
Português (traduzido das instruções originais)
65
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
73
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
80
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
87
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
95
Copyright DEWALT
2
6
5
4
3
1
2
7
A
1
7
8
B
C
6
5
12
D
2
E
DANSK
FLUORESCERENDE LYS DC527/DC528
Generelt
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT produkt. De mange års
erfaringer i forbindelse med produktudvikling og
innovation gør DEWALT til én af de mest pålidelige
partnere med henblik på professionelle brugere af
værktøjsmaskiner.
1
2
Tekniske data
Spænding
Type
Vægt
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definitioner: Sikkerhedsråd
3
4
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
5
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
6
7
8
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL! Hvis der udføres andre
opgaver end dem, der anbefales i denne
betjeningsvejledning med dette produkt eller
tilbehør eller udstyr, kan det medføre risiko for
personskade.
Sikkerhedsinstruktioner
Når du bruger fluorescerende lys, overhold altid
de sikkerhedsregulativer, der er gældende i dit
land for at reducere risikoen for brand, elektrisk
chok og personskader.
Læs omhyggeligt hele betjeningsvejledningen,
før du starter med at bruge lyset.
Gem denne betjeningsvejledning til fremtidig
reference.
Sørg for, at arbejdsområdet er rent
Rodede områder og bænke kan give anledning
til skader.
Tag hensyn til miljøet på arbejdsområdet
Hold arbejdsområdet godt oplyst (250–300
lux). Anvend ikke dette produkt, hvor der er
risiko for at antænde en brand eller udløse en
eksplosion, fx i nærheden af brændbare væsker
og gasarter.
Hold børn på afstand
Tillad ikke børn, besøgende eller dyr at komme
tæt på arbejdsområdet.
Bær hensigtsmæssig påklædning
Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse
kan blive fanget af bevægelige dele eller af
luftstrømmen. Bær et hårnet, så du har styr
på langt hår. Når du arbejder udendørs, vil det
være en fordel at bære passende handsker og
skridsikkert fodtøj.
Personlig beskyttelse
Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
som fx støvmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undlad at række for langt
Hold hele tiden en god fodstilling og balance.
Vær på vagt
Iagttag hvad du gør. Brug almindelig fornuft.
Arbejd ikke med dette produkt, når du er træt.
Brug et passende produkt
Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne
betjeningsvejledning.
9
Kontrollér for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt produktet før brug.
Kontrollér for brud på dele, beskadigelse af
beskyttelsesskærme og kontakter og alle andre
forhold, som kan påvirke betjeningen. Kontrollér
at produktet vil køre korrekt og udføre dets
3
DANSK
10
11
12
13
tilsigtede funktion. Brug ikke produktet, hvis
nogen del er beskadiget eller er defekt. Undlad
at benytte produktet, hvis kontakten ikke
tænder og slukker for det. Få alle beskadigede
eller defekte dele udskiftet af et autoriseret
DEWALT værksted. Forsøg aldrig selv at
reparere noget.
Fjern batteripakken
Slå strømmen fra, når værktøjet ikke bruges,
og før udskiftning af nogen dele på produktet,
tilbehør eller ekstraudstyr og før servicearbejder.
Opbevaring
Når dette produkt ikke er i brug, skal det
opbevares på et tørt sted og skal låses inde,
uden for børns rækkevidde.
Vedligehold omhyggeligt produktet
Hold produktet i god tilstand og rengør det for
bedre mere sikker ydelse. Følg instruktionerne
for vedligeholdelse og udskiftning af udstyr.
Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri
for olie og smørelse.
Reparationer
Dette produkt er i overensstemmelse med de
relevante sikkerhedsregulativer. Få dit produkt
repareret af et autoriseret DEWALT værksted.
Reparationer bør kun udføres af kvalificerede
personer, som bruger originale reservedele;
ellers kan det medføre omfattende personskade
for brugeren.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for lysstofrør
• Se ikke direkte ind i et lysstofrør i længere tid ad
gangen.
• Udsæt ikke fluorescerende lys for våde eller fugtige
områder.
• Tildæk ikke lampen med stof eller andre
brændbare materialer. Det kan forårsage brand.
• Man må ikke betjene denne lampe, hvis
linsedækslet ikke er på plads.
Mærkninger på produkt
Følgende piktogrammer er vist på produktet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer produktionsår,
er trykt på husets overflade, som danner
monteringssamlingen mellem produktet og batteriet.
4
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne manual
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for
DE9116/DE9216 batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk stød.
Opladningsterminaler er forsynet med 230
volt spænding. Berør aldrig kontaktflader
med strømførende genstande. Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
DANSK
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
1. Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd- og NiMH-batterier skal batteriet oplades i
minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
•• •• •• ••
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
Automatisk genopfriskning
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9116/DE9216 opladeren accepterer 7,2–18 V
NiCd og NiMH batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nemme at betjene som muligt.
Opladningsprocedure
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
5
DANSK
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke produktet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan komme op på eller overstige 40° C
(105° F) (som fx uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg produktet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle produkter med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
Hvis den ydre forsegling alligevel går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene, skal de
skylles med rent vand i mindst 10 minutter,
og søg omgående lægehjælp (medicinsk
bemærkning: Væsken er en 25–35 %
kaliumhydroxidopløsning).
6
Batterihætte
Der medfølger en beskyttende batterihætte til at
dække polerne på en udtaget batteripakke. Hvis
den beskyttende hætte ikke er sat på, kan løse
metalgenstande kortslutte polerne, medføre brandfare
og beskadige batteripakken.
1. Tag det beskyttende batteridæksel af, før
batteripakken anbringes i opladeren eller i
produktet.
2. Anbring beskyttelseskappen over kontakterne
straks, efter du har fjernet batteripakken fra
opladeren eller produktet.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i brug,
opbevares eller transporteres.
Batteripakke
BATTERITYPE
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
batteripakker og opladere.
Afhængigt af modellen vil det fluorescerende lys virke
på batteripakker med 12, 14,4 og 18 volt.
Se tabellen under Valgfrit tilbehør for et udvalg af
anvendelige batteripakker.
DC527 kører på 18 volt batteripakker.
DC528 kører på 12 og 14,4 volt batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er i
brug.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
DANSK
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Dette fluorescerende lys er et professionelt produkt.
LAD IKKE børn komme i kontakt med produktet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL:
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid det fluorescerende lys fra, før du
indsætter eller fjerner batteripakken.
• Før du bruger det fluorescerende lys,
sørg for at batteripakken er indsat
korrekt.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT batterier og
lader.
Batteri (fig. B)
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Brænd ikke NiMH- og NiCd-batteripakker.
Kan oplade NiMH- og NiCd-batteripakker.
Se tekniske data vedrørende opladningstid.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Lysstofrør
1 Brugervejledning
BEMÆRK: Tag dig tid til at læse denne vejledning
grundigt og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Afbryder
Basis
Linse
Linsedæksel
Rør
Spærkrog
Batteri (ikke inklusive)
TILSIGTET BRUG
Dit DC527/DC528 fluorescerende lys er designet til
at give ekstra belysning som hjælp til professionelle
opgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Indsættelse og udtagning af batteriet
• Indsæt batteripakken (7) i det fluorescerende lys,
indtil den klikker på plads.
• Du fjerner batteripakken ved at trykke de to
udløserknapper (8) ned på samme tid og trække
pakken ud af det fluorescerende lys.
Udskiftning af lysstofrøret (fig. C, D)
• Hold på basis (2) med den ene hånd, og drej
langsomt med den anden hånd linsedækslet (4)
mod uret fra den oprindelige position.
• Løft forsigtigt linsedækslet op og væk fra røret
(5). Læg linsedækslet til side.
• Fjern omhyggeligt røret fra soklet (12) ved at
trække det let væk fra basis.
• Sørg for, at soklen og området omkring soklen er
fri for snavs, støv og anden forurening.
• Sæt det nye rør på soklen, idet du sikrer dig, at
kontakterne passer.
• Indstil rillerne (10) nederst på linsedækslet efter
rillerne (11) i basis.
• Skub linsedækslet ned og drej det med uret for
at låse det på plads.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
Sådan tændes og slukkes (fig. A)
• Du tænder det fluorescerende lys ved at skubbe
tænd-/sluk-knappen (1) opad.
7
DANSK
• Du slukker det fluorescerende lys ved at skubbe
tænd-/sluk-knappen (1) nedad.
Se desuden nedenstående tabeller.
Batterier
Spærkrog (fig. E)
Krogen kan forlænges og låses i 8 forskellige
positioner.
• Forlæng krogen (6) fuldstændig.
• Brug kun et let tryk til at ændre den nuværende
position.
• Kontrollér at krogen er trukket tilbage, når det
fluorescerende lys bæres ved håndtaget.
ADVARSEL: Ophæng ikke det
fluorescerende lys fra nogen
elektriske ledninger. Ophæng ikke det
fluorescerende lys fra noget, der ikke er
sikkert.
ADVARSEL: Brug ikke krogen til at
række efter genstande. Brug ikke krogen
til at bære genstande.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT fluorescerende lys er designet til at
fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse.
Vedvarende tilfredstillende funktion er afhængig af, om
produktet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler
eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
produktets ikke metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der
kun er fugtet med vand og mild sæbe.
Lad aldrig væske trænge ind i produktet
og nedsænk aldrig nogen del af produktet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det være
farligt at bruge sådant tilbehør sammen
med dette produkt. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes sammen med
tilbehør, som anbefales af DEWALT.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Disse er:
– DE5273 reserverør.
8
Spænding
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Lader
Spænding
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DANSK
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
genoplades, når det ikke afgiver tilstrækkelig
effekt ved opgaver, der før var lette at udføre. Ved
afslutningen af batteriets rimelige levetid, bortskaf det
på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet, og tag
den derpå ud af værktøjet.
• NiCd- og NiMH-celler kan sendes til genbrug.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker vil
blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig vis.
9
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT produkt, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor produktet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT produkt
inden for 12 måneder efter købet, er
du berettiget til en gratis serviceydelse.
Den vil blive foretaget gratis af et
autoriseret DEWALT serviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og
reservedele, medmindre de fejlede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
10
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
LEUCHTSTOFFRÖHRE DC527/DC528
Allgemeines
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Gewicht
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Leuchtstoffröhren sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig
durch, bevor Sie die Leuchte benutzen.
Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf.
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches (250–300 Lux). Betreiben
Sie dieses Produkt nicht in feuer- oder
explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten und
Gase befinden.
3 Halten Sie Kinder fern
Sorgen Sie dafür, dass Kinder, Besucher
oder Tiere nicht in die Nähe des
Arbeitsbereichs kommen.
4 Tragen Sie geeignete Kleidung
Lose sitzende Kleidung oder Schmuck
können sich in den beweglichen Teilen
verfangen oder durch den Luftstrom
angesaugt werden. Tragen Sie bei
langen Haaren ein Haarnetz. Tragen
Sie bei der Arbeit im Freien geeignete
Arbeitshandschuhe und rutschfeste Schuhe.
5 Sicherheit von Personen
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer einen Augenschutz. Das
Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
6 Vermeiden Sie eine anormale
Körperhaltung
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
7 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen
Sie vernünftig vor. Verwenden Sie dieses
Produkt nicht, wenn Sie müde sind.
8 Benutzen Sie das richtige Produkt
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Anleitung beschrieben.
WARNUNG! Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen
Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder
11
DEUTSCH
die Ausführung von Arbeiten, die nicht
der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
9 Kontrollieren Sie das Produkt auf
Beschädigungen
Überprüfen Sie das Produkt vor der
Verwendung sorgfältig. Prüfen Sie, ob
Teile gebrochen, Schutzvorrichtungen und
Schalter beschädigt oder in einem Zustand
sind, der den Betrieb beeinträchtigen
kann. Achten Sie darauf, dass das Produkt
korrekt läuft und seine bestimmungsgemäße
Funktion ausführbar ist. Verwenden Sie das
Gerät nicht, wenn irgendein Teil beschädigt
ist. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn
der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter
müssen durch eine autorisierte DEWALT
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
Führen Sie Reparaturen niemals selbst
durch.
10 Entfernen Sie den Akku
Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das
Produkt nicht benutzen, bevor Sie
irgendwelche Produktteile oder Zubehörteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
11 Aufbewahrung
Wenn das Produkt nicht verwendet wird,
muss es in trockenen, verschlossenen
Räumen und für Kinder nicht erreichbar
aufbewahrt werden.
12 Pflegen Sie das Produkt mit Sorgfalt
Halten Sie das Produkt in gutem Zustand,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und
die Hinweise für den Zubehörwechsel.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken,
sauber und frei von Öl und Fett.
13 Reparaturen
Dieses Produkt entspricht den geltenden
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie
das Produkt von einer autorisierten
DEWALT Kundendienstwerkstatt
reparieren. Reparaturen dürfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur
mit Original- Ersatzteilen durchgeführt
werden; anderenfalls kann der Benutzer
beträchtlichen Gefahren ausgesetzt werden.
12
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Leuchtstofflampen
• Schauen Sie niemals eine längere Zeit in die
Leuchtstofflampe.
• Setzen Sie die Leuchtstoffröhre weder Nässe noch
Feuchtigkeit aus.
• Bedecken Sie die Lampe nicht mit einem Lappen
oder anderem brennbarem Material, um eine
Feuergefahr zu vermeiden.
• Betreiben Sie die Lampe nicht ohne angebrachte
Linsenabdeckung.
Markierungen am Produkt
Die folgenden Bildzeichen sind am Produkt sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist
in die Oberfläche des Gehäuses eingedruckt, die die
Verbindung zwischen Produkt und Akku darstellt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DE9116/
DE9216.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
DEUTSCH
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
Ladegeräte
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
Die Ladegeräte DE9116/DE9216 können 7.2–18 V
NiCd- und NiMH-Akkus laden.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
An diesen Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladevorgang
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Die rote
(Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich und
zeigt damit an, dass der Ladevorgang begonnen
hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet. Der
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von NiCd und NiMH-Akkus zu
gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden vor dem ersten Einsatz.
13
DEUTSCH
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
14
• Das Produkt niemals in Bereichen lagern oder
verwenden, in denen die Temperatur 40 ºC
überschreiten könnte (z. B. Schuppen oder
Metallgebäude im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Produkt nicht
in Gebrauch ist, muss es seitlich auf
eine stabile Fläche gelegt werden, wo
es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte
Produkte mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können leicht
umgeworfen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NiCd) ODER
NICKELMETALLHYDRID-AKKUS (NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten. Dies
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit ihrer Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25–35 %
Kaliumhydroxid-Lösung.)
DEUTSCH
Akku-Schutzkappe
Akku ist defekt.
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus wird eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne
aufgesetzte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen und zu einer Brandgefahr und
einer Beschädigung des Akkus führen.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe des Akkus ab,
bevor Sie das Akku in das Ladegerät oder
Produkt einsetzen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
2. Setzen Sie die Schutzkappe sofort auf die
Kontakte, nachdem Sie das Akku vom Ladegerät
oder Produkt abgenommen haben.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Akku-Schutzkappe aufgesetzt
ist, bevor Sie den abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Akku
AKKUTYP
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur DEWALT
Akkus und -Ladegeräte.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Je nach Modell wird die Leuchtstoffröhre mit of 12,
14,4 und 18 Volt Akkus betrieben. Eine Auswahl
geeigneter Akkus finden Sie in der Tabelle unter
Optionales Zubehör.
NiMH und NiCd-Akkus nicht verbrennen.
Für das Modell DC527 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Für das Modell DC528 wird ein 12 Volt oder 14,4 Volt
Akku eingesetzt.
Die Ladezeit ist den technischen Daten
zu entnehmen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Leuchtstofflampe
1 Bedienungsanleitung
HINWEIS: Nehmen Sie sich Zeit, die
Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig
zu lesen.
Gerätebeschreibung (Abb. [fig.] A)
Schilder am Ladegerät und Akku
1 Ein-/Aus-Schalter
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
2 Fuß
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
3 Linse
4 Linsenabdeckung
5 Leuchtstoffröhre
6 Sparrenhaken
Akku wird geladen.
7 Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
Akku ist geladen.
15
DEUTSCH
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre Leuchtstoffröhre DC527/DC528 wurde als
zusätzliche Lichtquelle als Unterstützung bei
professionelles Arbeiten entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieses Leuchtstoffröhre ist ein Produkt für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Produkt kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Produkt verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG:
• Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku.
• Schalten Sie die Leuchtstoffröhre immer
aus, bevor Sie das Akku einsetzen oder
entfernen.
• Vergewissern Sie sich vor der
Verwendung dieser Leuchtstoffröhre,
dass das Akku korrekt eingesetzt ist.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT- Akkus und -Ladegeräte.
Akku (Abb. B)
Einsetzen und Entfernen des Akkupakets
• Setzen Sie das Akku (7) so in die
Leuchtstoffröhre, dass sie einrastet.
• Drücken Sie zum Entfernen des Akkus
gleichzeitig auf die beiden Lösetasten (8) und
ziehen Sie das Akku aus der Leuchtstoffröhre.
Austausch der Leuchtstoffröhre (Abb. C, D)
• Halten Sie den Fuß (2) mit der einen Hand,
und drehen Sie mit der anderen Hand
die Linsenabdeckung (4) langsam aus
ihrer ursprünglichen Stellung gegen den
Uhrzeigersinn.
• Heben Sie die Linsenabdeckung vorsichtig hoch
und von der Leuchtstoffröhre (5) ab. Legen Sie
die Linsenabdeckung zur Seite.
• Entfernen Sie die Leuchtstoffröhre vorsichtig aus
der Fassung (12), indem Sie die Röhre sanft aus
dem Fuß ziehen.
• Vergewissern Sie sich, daß die Fassung und der
Bereich um die Fassung herum frei von Schmutz,
Staub und anderen Verunreinigungen ist.
16
• Bringen Sie die Röhre wieder in der Fassung
an und stellen Sie dabei sicher, daß die
Kontaktpunkte richtig sitzen.
• Richten Sie die Schlitze (10) unten an der
Linsenabdeckung mit den Schlitzen (11) im
Fuß aus.
• Drücken Sie die Linsenabdeckung herunter
und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die
Abdeckung in ihrer Lage zu sichern.
BETRIEB
Gebrauchsanweisung
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Schieben Sie zum Einschalten der
Leuchtstoffröhre den Ein-/Ausschalter (1) nach
oben.
• Schieben Sie zum Ausschalten der
Leuchtstoffröhre den Ein-/Ausschalter (1) nach
unten.
Sparrenhaken (Abb. E)
Der Haken kann herausgezogen und in 8
verschiedenen Positionen arretiert werden.
• Ziehen Sie den Haken (6) vollständig heraus.
• Üben Sie etwas Kraft aus, um den Haken aus
seiner momentanen Position zu befreien.
• Stellen Sie sicher, dass der Haken
zurückgezogen ist, wenn die Leuchtstoffröhre am
Griff getragen wird.
WARNUNG: Hängen Sie die
Leuchtstoffröhre nicht an Elektrokabel.
Hängen Sie die Leuchtstoffröhre nicht an
unsichere Gegenstände.
WARNUNG: Verwenden Sie den
Haken nicht, um an Gegenstände
heranzukommen. Verwenden Sie
den Haken nicht zum Tragen von
Gegenständen.
WARTUNG
Ihre DEWALT Leuchtstoffröhre wurde für eine
lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen
Pflege des Produkts und seiner regelmäßigen
Reinigung ab.
DEUTSCH
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Produkts.
Diese Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Produkt eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Produkts in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Produkt gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen
zu geeignetem Zubehör.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt
kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im Internet
unter: www.2helpU.com.
Es handelt sich hierbei um:
– DE5273 Ersatzleuchtstoffröhre.
Siehe auch Tabellen unten.
Akku
Akkus
Spannung
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Ladegerät
Spannung
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Umweltschutz
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd- und NiMH-Akkus sind wiederverwertbar.
Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem
Händler oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Auf keinen Fall dürfen Akkus im
Hausmüll entsorgt werden.
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
17
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT
Produkts nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von 30
Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihr DEWALT-Produkt ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
18
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
FLUORESCENT LIGHT DC527/DC528
Congratulations!
You have chosen a DEWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional product users.
Technical data
Voltage
Type
Weight
VDC
kg
DC527
18
1
0.6
DC528
12/14.4
1
0.6
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Safety Instructions
When using fluorescent lights, always observe
the safety regulations applicable in your country
to reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before
operating the light.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Keep the work area well lit (250–300 Lux). Do
not use this product where there is a risk of
causing fire or explosion, e.g., in the presence of
flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts or caught by the
airflow. Wear protective hair covering to keep
long hair out of the way. When working outdoors,
preferably wear suitable gloves and non-slip
footwear.
5 Personal protection
Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
6 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
7 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate this product when you are tired.
8 Use appropriate product
The intended use is described in this instruction
manual.
WARNING! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this product other than those recommended
in this instruction manual may present a risk of
personal injury.
9 Check for damaged parts
Before use, carefully check the product. Check
for breakage of parts, damage to guards and
switches and any other conditions that may
affect its operation. Ensure that the product
will operate properly and perform its intended
function. Do not use the product if any part is
damaged or defective. Do not use the product
if the switch does not turn it on and off. Have
any damaged or defective parts replaced by an
authorised DEWALT repair agent. Never attempt
any repairs yourself.
19
ENGLISH
10 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use, before
changing any parts of the product, accessories
or attachments and before servicing.
11 Storage
When not in use, this product must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
12 Maintain product with care
Keep the product in good condition and clean
for better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
13 Repairs
This product is in accordance with the relevant
safety regulations. Have your product repaired
by an authorised DEWALT repair agent. Repairs
should only be carried out by qualified persons
using original spare parts; otherwise this may
result in considerable danger to the user.
Additional safety instructions for fluorescent
lights
• Do not look into the fluorescent light for a long
period of time.
• Do not expose the fluorescent light to wet or
damp conditions.
• Do not cover the light with a cloth or other
flammable materials, in order to avoid fire hazard.
• Do not operate the light without lens cover
assembly attached.
Markings on Product
The following pictograms are shown on the product:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface
that forms the mounting joint between product and
battery.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
20
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9116/DE9216 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst, causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
ENGLISH
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
Automatic Refresh
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
Hot/Cold Pack Delay
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9116/DE9216 charger accepts 7.2–18 V NiCd
and NiMH batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
1. Plug the charger into an appropriate outlet before
inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously, indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the
red light remaining ON continuously. The pack is
fully charged and may be used at this time or left
in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd and NiMH batteries, charge the battery for a
minimum of 10 hours before first use.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the product and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40° C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
21
ENGLISH
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (i.e., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should be
returned to service centre for recycling.
Battery Pack
CAUTION: When not in use, place
product on its side on a stable
surface where it will not cause a
tripping or falling hazard. Some
products with large battery packs will
stand upright on the battery pack but
may be easily knocked over.
The DC528 operates on 12 volt and 14.4 volt battery
packs.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it is
severely damaged or is completely worn out.
The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage or
temperature conditions. This does not indicate
a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is 25–35%
solution of potassium hydroxide.)
BATTERY TYPE
WARNING: Use only DeWALT battery
packs and chargers.
Depending on the model, the fluorescent light will
operate on battery packs of 12, 14,4 and 18 volt.
Refer to the table under Optional Accessories for a
selection of applicable battery packs.
The DC527 operates on 18 volt battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry, away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the
labels on the charger and the battery pack show the
following pictographs:
Read instruction manual before use.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Battery Cap
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
1. Take off the protective battery cap before placing
the battery pack in the charger or product.
Do not charge damaged battery packs.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack from
the charger or product.
Use only with DEWALT battery packs;
others may burst, causing personal injury
and damage.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
22
ENGLISH
Charge only between 4° C and 40° C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH and NiCd.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
See technical data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Fluorescent light
1 Instruction manual
NOTE: Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
On/off switch
Base
Lens
Lens cover assembly
Tube
Rafter hook
Battery pack (not included)
INTENDED USE
Your DC527/DC528 fluorescent light has been
designed to provide additional lighting to aid in
professional applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
This fluorescent light is a professional product.
DO NOT let children come into contact with the
product. Supervision is required when inexperienced
operators use this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING:
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always turn off the fluorescent light
before inserting or removing the battery
pack.
• Before using this fluorescent light, make
sure the battery pack is properly seated.
WARNING: Use only DeWALT battery packs
and chargers.
Battery pack (fig. B)
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack (7) into the fluorescent
light until it clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (8) simultaneously and pull the
pack out of the fluorescent light.
Replacing the fluorescent tube (fig. C, D)
• Hold the base (2) with one hand and with the
other hand slowly rotate the lens cover assembly
(4) counterclockwise from its original position.
• Carefully lift the lens cover assembly up and from
the tube (5). Set aside the lens cover assembly.
• Carefully remove the tube from the socket (12) by
gently pulling the tube from the base.
• Ensure the socket and the area around the socket
is free of dirt, dust and other contaminants.
• Replace the tube into the socket ensuring the
contact points fit correctly.
• Align the slots (10) at the bottom of the lens
cover assembly with the slots (11) in the base.
• Push the lens cover assembly down and rotate it
clockwise to lock the cover into place.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Turning on and off (fig. A)
• To turn the fluorescent light on, slide the on/off
switch (1) upwards.
• To turn the fluorescent light off, slide the on/off
switch (1) downwards.
Rafter hook (fig. E)
The hook can be extended and locked into 8
different positions.
• Extend the hook (6) completely.
• Apply gentle force to release the hook from its
current position.
• Ensure the hook is retracted when the
fluorescent light is carried at the grip.
WARNING: Do not hang the fluorescent
light from any electrical wires. Do not
hang the fluorescent light from anything
that is not secure.
23
ENGLISH
WARNING: Do not use the hook to
reach for objects. Do not use the hook to
carry objects.
MAINTENANCE
Your DEWALT fluorescent light has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper product care and regular
cleaning.
Cleaning
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the product. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
product; never immerse any part of the
product into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this product could
be hazardous. To reduce the risk of injury,
only DEWALT recommended accessories
should be used with this product.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not
be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be recycled
and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental
pollution and reduces the demand for raw
materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at municipal
waste sites or by the retailer when you purchase a
new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively, a
list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available
on the Internet at: www.2helpU.com.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These are:
– DE5273 replacement bulb.
Rechargeable Battery Pack
Also refer to the tables below.
Battery packs
Voltage
12
14.4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Charger
Voltage
7.2–18
24
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
This long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT product,
simply return it within 30 days, complete
with all original components, as purchased,
to the point of purchase, for a full refund
or exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT product, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
25
E S PA Ñ O L
LUZ FLUORESCENTE DC527/DC528
Información general
Enhorabuena!
Vd. ha optado por un producto DEWALT. Muchos
años de experiencia y una gran asiduidad en el
desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido a DEWALT en uno de los colaboradores
más fiables de los usuarios de productos
profesionales.
1
2
Características técnicas
Voltaje
Tipo
Peso
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
3
4
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
5
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
6
7
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de seguridad
Al utilizar luces fluorescentes, observe siempre
las normas de seguridad en vigor en su país, a
fin de reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesiones personales.
Lea atentamente este manual en su totalidad
antes de utilizar la luz.
Guarde este manual para consultas posteriores.
26
8
Mantenga limpia la zona de trabajo
Las zonas y bancos desordenados pueden
provocar accidentes.
Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
Mantenga la zona de trabajo bien iluminada
(250–300 Lux). No utilice este producto
cuando pueda existir un riesgo de provocar
incendios o explosiones, como por ejemplo,
en presencia de gases o líquidos inflamables.
Mantenga alejados a los niños
No permita que los niños, visitantes o
animales se acerquen a la zona de trabajo.
Use la vestimenta adecuada
No lleve ropa suelta ni joyas, ya que podrán
ser capturadas por las piezas en movimiento
o por el flujo de aire. Lleve protección
adecuada para el cabello para mantener
alejado el cabello de la herramienta. Cuando
trabaje en el exterior, lleve preferiblemente
guantes adecuados y calzado antideslizante.
Protección personal
Utilice equipo de seguridad personal. Lleve
siempre protección ocular. El uso de equipo
de protección, como mascarillas para polvo,
calzado de seguridad antideslizante, cascos
o protección auditiva en las condiciones
adecuadas reducirá las lesiones personales.
No se estire demasiado
Mantenga un equilibrio adecuado y la
estabilidad constantemente.
Permanezca atento
Observe lo que está haciendo. Utilice el
sentido común. No opere este producto
cuando esté cansado.
Utilice un producto adecuado
En este manual se indica el uso previsto.
ADVERTENCIA: El uso de accesorios o
acoplamientos o la realización de cualquier
operación con este producto que sean
distintos de los recomendados en este
manual de instrucciones pueden dar lugar a
lesiones personales.
E S PA Ñ O L
9
10
11
12
13
Compruebe si existen piezas dañadas
Antes de utilizarlo, compruebe detenidamente
el producto. Compruebe si existen piezas
rotas, daños a las protecciones e interruptores
y cualquier otra condición que pueda afectar
a su funcionamiento. Compruebe que el
producto operará adecuadamente y realizará
su función prevista. No utilice el producto
si alguna de sus piezas está dañada o
defectuosa. No utilice el producto si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor.
Haga que cualquier pieza defectuosa o
dañada sea sustituida por un agente de
reparaciones habilitado por DEWALT. No
intente realizar nunca las reparaciones por sí
mismo.
Retire el paquete de batería
Retire el paquete de batería cuando no lo
utilice, antes de cambiar cualquier parte del
producto, accesorios o complementos y
antes de repararlo.
Almacenamiento
Cuando no lo utilice, este producto deberá
guardarse en un lugar seco y cerrado con
seguridad, lejos del alcance de los niños.
Mantenga el producto con cuidado
Mantenga el producto en buen estado y
limpio para garantizar un funcionamiento
mejor y más seguro. Siga las instrucciones
para mantener y cambiar los accesorios.
Mantenga todas las asas e interruptores
secos, limpios y carentes de aceite y grasa.
Reparaciones
Este producto se encuentra conforme con
todas las normativas de seguridad aplicables.
Haga que su producto sea reparado por
un agente de reparaciones autorizado por
DEWALT. Las reparaciones tan sólo deberán
ser realizadas por personas cualificadas
que utilicen piezas de recambio originales;
de lo contrario, podrá presentar un peligro
importante al usuario.
Instrucciones de seguridad adicionales para
luces fluorescentes
• No mire a la luz fluorescente durante un periodo
de tiempo prolongado.
• No exponga la luz fluorescente a condiciones
húmedas o mojadas.
• No cubra la luz con un paño ni otros materiales
inflamables para evitar el riesgo de incendio.
• No haga funcionar la luz sin el conjunto de la
cubierta de la lente fijado.
Marcas en el Producto
En el producto se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que incluye también el año
de fabricación, está impreso en la superficie del
alojamiento que forma la unión de montaje del
producto y la batería.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
pilas DE9116/DE9216.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los contactos
de carga expuestos dentro del cargador.
27
E S PA Ñ O L
Deben mantenerse fuera de las cavidades
del cargador objetos extraños de
naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas, entre
otros. Cuando no haya una batería en la
cavidad, desenchufe siempre el cargador
de la fuente de alimentación. Desenchufe
el cargador antes de limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
28
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar con
corriente eléctrica doméstica estándar de 230
V. No intente utilizarlo con otro voltaje. Esto no
se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9116/DE9216 acepta pilas NiCd y
NiMH de 7.2–18 V.
Estos cargadores no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. La luz roja
(de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente. La
batería está totalmente cargada y podrá utilizarse
en este momento o dejarse en el cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd y NiMH, cargue la batería
por un mínimo de 10 horas antes de usarla por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
E S PA Ñ O L
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
presente ningún peligro de caídas
u obstáculos. Algunos productos
con grandes paquetes de baterías
permanecerán de pie sobre el paquete
de baterías, pero podrán volcarse con
facilidad.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice el producto y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40º C (105º F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
CUIDADO: Cuando no la utilice,
coloque el producto de forma lateral
en una superficie estable que no
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NiMH)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de la
batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con agua
y jabón durante varios minutos.
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia durante
10 minutos como mínimo y obtenga atención
médica inmediatamente. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%–35%).
Capuchón de la batería
Para tapar los contactos de una batería suelta, se
suministra un capuchón protector para la batería. Sin
el capuchón protector puesto, puede que los objetos
metálicos sueltos provoquen un cortocircuito en los
contactos, con el consiguiente riesgo de incendio y
daño a la batería.
1. Retire la tapa de protección de las baterías antes
de colocar el paquete de baterías en el cargador
o en el producto.
2. Coloque la tapa de protección sobre los
contactos inmediatamente después de retirar el
paquete de batería del cargador o del producto.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
esté bien colocado antes de proceder
a almacenar o transportar una batería
suelta.
Batería
TIPO DE BATERÍA
ADVERTENCIA: Utilice sólo paquetes
de pilas y cargadores de DEWALT.
En función del modelo, la luz fluorescente operará
con paquetes de batería de 12, 14,4 y 18 voltios.
29
E S PA Ñ O L
Véase la tabla de la sección de Accesorios
opcionales para seleccionar los paquetes de baterías
aplicables.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
El DC527 funciona con paquetes de pilas de 18
voltios.
No incinerar la batería de NiMH y NiCd.
El DC528 funciona con paquetes de pilas de 12 y
14.4 voltios.
Carga baterías de NiMH y NiCd.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Luz fluorescente
1 Manual de instrucciones
NOTA: Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual antes de
utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Interruptor de marcha/parada
Base
Lente
Conjunto de la cubierta de la lente
Tubo
Gancho para vigas
Batería (no incluido)
La batería está cargada.
USO PREVISTO
Batería defectuosa.
Su luz fluorescente DC527/DC528 ha sido diseñada
para ofrecer una iluminación adicional que facilite las
aplicaciones profesionales.
Retraso por batería caliente/fría.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4° C y 40° C.
30
Consultar los datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Esta luz fluorescente es un producto profesional.
NO permita que los niños toquen el producto. El uso
de este producto por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA:
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Apague siempre la luz fluorescente antes
de introducir o retirar el paquete de
batería.
• Antes de utilizar esta luz fluorescente,
compruebe que el paquete de batería se
haya colocado correctamente en su sitio.
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
Batería (fig. B)
Tipo de batería Inserción y extracción de la
batería
• Introduzca el paquete de batería (7) en la luz
fluorescente hasta que se clipse en su lugar.
• Para retirar el paquete de batería, pulse los dos
botones de liberación (8) a la vez y saque el
paquete de la luz fluorescente.
Cambio del tubo fluorescente (fig. C, D)
• Sujete la base (2) con una mano y con la otra gire
lentamente el conjunto de la cubierta de la lente
(4) en el sentido contrario a las agujas del reloj
desde su posición original.
• Levante con cuidado el conjunto de la cubierta
de la lente para alejarlo del tubo (5). Coloque
aparte el conjunto de la cubierta de la lente.
• Quite con cuidado el tubo de la toma (12)
sacando con suavidad el tubo de la base.
• Asegúrese de que la toma y la zona de alrededor
de ésta no tengan suciedad, polvo ni otros
contaminantes.
• Vuelva a colocar el tubo en la toma
asegurándose de que los puntos de contacto
encajen correctamente.
• Alinee las ranuras (10) de la parte inferior del
conjunto de la cubierta de la lente con las
ranuras (11) de la base.
• Empuje hacia abajo el conjunto de la cubierta de
la lente y gírelo en el sentido de las agujas del
reloj para bloquear la cubierta en su posición.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender la luz fluorescente, ponga el
interruptor de encendido/apagado (1) hacia
arriba.
• Para apagar la luz fluorescente, ponga el
interruptor de encendido/apagado (1) hacia
abajo.
Gancho para vigas (fig. E)
El gancho se puede extender y bloquear en 8
posiciones diferentes.
• Extienda el gancho (6) completamente.
• Aplique una fuerza leve para liberar el gancho de
su posición actual.
• Compruebe que retira el gancho cuando la luz
fluorescente se traslade por el agarre.
ADVERTENCIA: No cuelgue la luz
fluorescente de ningún cable eléctrico.
No cuelgue la luz fluorescente de nada
que no sea seguro.
ADVERTENCIA: No utilice el gancho
para alcanzar objetos. No utilice el
gancho para transportar objetos.
MANTENIMIENTO
Su luz fluorescente de DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado del
producto y de su limpieza periódica.
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes
para limpiar las piezas no metálicas del
producto. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas.
Use un paño humedecido únicamente
con agua y jabón suave. Jamás permita
que le entre líquido alguno al producto
ni sumerja ninguna parte del mismo en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los
accesorios que no sean los suministrados
por DEWALT, no han sido sometidos
a pruebas con este producto, el uso
de tales accesorios con este producto
podría ser peligroso. Para disminuir el
riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Son los siguientes:
– Tubo de repuesto DE5273.
Consulte también las siguientes tablas.
31
E S PA Ñ O L
Baterías
Tensión
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Cargador
Tensión
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no debe
desecharse con los residuos domésticos
normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la recogida
y reciclaje de los productos DEWALT una vez que
hayan llegado al final de su vida útil. Para aprovechar
este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro
nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de
reparaciones más cercano contactando con la oficina
DEWALT de su zona en la dirección indicada en este
manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los
detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en www.2helpU.com.
32
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las celdas de NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o a un centro de
reciclaje local. Los paquetes de baterías
recogidos se reciclarán o eliminarán de modo
adecuado.
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su producto DEWALT, sólo
tiene que devolverlo al punto de compra en
un plazo de 30 días, completo con todos
los componentes originales, tal y como lo
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su producto de DEWALT,
durante los 12 meses siguientes a su
compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
33
FRANÇAIS
LAMPE FLUORESCENTE DC527/DC528
Félicitations !
Vous avez choisi un produit DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation de
ses produits ont fait de DEWALT, l’un des partenaires
privilégiés des utilisateurs professionnels du produit.
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
Généralités
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Poids
Lisez attentivement toutes les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser la
lampe.
DC528
12/14,4
1
0,6
1
2
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
3
4
5
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque d’incendie, de
décharge électrique et de blessure, observer
les consignes de sécurité en vigueur dans
votre pays lorsque vous utilisez des lampes
fluorescentes.
34
6
7
Conserver votre aire de travail propre
Les espaces de travail et les établis
encombrés peuvent créer des accidents.
Tenir compte de l’environnement de votre
aire de travail
Tenir l’aire de travail bien éclairée (250–300
Lux). Ne pas utiliser ce produit lorsqu’il existe
un risque de causer un incendie ou une
explosion, par ex. en présence de liquides et
de gaz inflammables.
Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail.
Porter des vêtements appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les
pièces en mouvement ou par le passage d’air.
Porter une garniture convenable retenant les
cheveux longs. Lorsque le travail s’effectue
à l’extérieur, porter de préférence des gants
adéquats et des chaussures antidérapantes.
Protection personnelle
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert, réduira
les risques de dommages corporels.
Adopter une position stable
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et
conserver son équilibre en permanence.
Rester attentif
Regardez ce que vous faites. Faites preuve
de bon sens. Ne pas utiliser ce produit si vous
êtes fatigué.
FRANÇAIS
8
Utiliser le produit approprié
L’usage prévu est décrit dans ce manuel
d'instructions.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation
d’accessoires ou la réalisation de travaux avec
ce produit autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un
risque de blessure.
9
10
11
12
13
Vérifier si les pièces sont endommagées
Avant toute utilisation, vérifier attentivement
le produit. Vérifier s’il y a rupture des pièces,
tout endommagement des protections et
des interrupteurs et toutes autres conditions
pouvant affecter son fonctionnement. Veiller
à ce que le produit fonctionne correctement
et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il
est conçu. Ne pas utiliser le produit si une
pièce est défectueuse. Ne pas utiliser le
produit dont l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer toute pièce endommagée
ou défectueuse par un agent de réparation
DEWALT agréé. Ne jamais tenter de réparer
par vous-même.
Retirer le bloc batterie
Retirer le bloc batterie lorsqu’il n’est pas
utilisé, avant de changer toute pièce du
produit ou des accessoires et avant la
révision.
Rangement
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ce produit doit
être rangé dans un lieu sec et correctement
verrouillé, hors de portée des enfants.
Manipuler le produit avec précaution
Garder le produit en bon état et propre pour
une performance meilleure et plus sûre.
Suivre les instructions pour l’entretien et le
remplacement des accessoires. Tenir toutes
les poignées et les interrupeurs secs, propres
et exempts d’huile et de graisse.
Réparations
Ce produit est conforme aux consignes de
sécurité en vigueur. Faire réparer votre produit
par un agent de réparation DEWALT agréé.
Les réparations ne devront être effectuées
que par des personnes qualifiées utilisant des
pièces de rechange d’origine. Dans le cas
contraire, cela pourrait être dangereux pour
l’utilisateur.
Instructions de sécurité supplémentaires pour
les tubes fluorescents
• Ne fixez pas du regard le tube fluorescent
pendant une période prolongée.
• Ne pas exposer la lampe fluorescente aux lieux
mouillés ou humides.
• Ne couvrez pas le tube avec un chiffon ou autre
matériau inflammable afin d’éviter tout risque
d’incendie.
• N’utilisez pas le tube sans l’ensemble de cache
de lentille fixé.
Etiquettes sur le produit
On trouve les diagrammes suivants sur le produit :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
Le code de date, qui inclut également l'année de
fabrication, est imprimé sur la surface du boîtier qui
forme le joint de montage entre l'outil et la batterie.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l'utilisation des chargeurs de batterie
DE9116/DE9216.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
35
FRANÇAIS
ATTENTION : sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
36
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9116/DE9216 est compatible avec les
batteries NiCd et NiMH de 7,2 et 18 V.
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Procédure de charge
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée
avant d'insérer le bloc batterie.
2. Insérer la batterie dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée. La
batterie est alors complètement chargée et peut
être immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd et NiMH,
les recharger pendant un minimum de 10 heures
avant toute utilisation initiale.
FRANÇAIS
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
problème
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer
d’inclure son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• Ne pas ranger ou utiliser le produit et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
ATTENTION : après utilisation, ranger
le produit à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés de grands blocs
batterie peuvent tenir à la verticale sur
celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU AU NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente en
aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant au
moins une dizaine de minutes puis consulter
immédiatement un médecin. (Note médicale :
le liquide est composé d’une solution
d’hydroxyde de potassium à 25–35 %).
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
37
FRANÇAIS
Capuchon protecteur de batterie
Batterie chargée.
Un capuchon protecteur est fourni avec l’appareil
pour recouvrir les bornes d’une batterie hors de son
chargeur/appareil. Sans ce capuchon protecteur,
des objets métalliques pourraient court-circuiter les
contacts, et poser des risques d’incendie ou de
dommages sérieux à la batterie.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs
1. Retirer le capuchon protecteur de la batterie
avant de placer le bloc batterie dans le chargeur
ou le produit.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
2. Placer le capuchon de protection sur les contacts
immédiatement après avoir retiré le bloc batterie
du chargeur ou du produit.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
AVERTISSEMENT : vérifier que le
capuchon protecteur est bien en place
avant de ranger ou transporter une
batterie hors de son chargeur/outil.
Ne pas exposer à l’eau.
Batterie
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
TYPE DE BATTERIE
AVERTISSEMENT : utiliser uniquement
des blocs batterie et des chargeurs
DEWALT.
Recharger seulement entre 4 °C and 40 °C.
Selon le modèle, la lampe fluorescente fonctionnera
avec les blocs batterie de 12, 14,4 et 18 V. Se référer
au tableau ci-dessous Accessoires optionnels pour
le choix de blocs batterie applicables.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Le modèle DC527 fonctionne avec des blocs batterie
de 18 volts.
Ne pas incinérer les batteries NiMH et
NiCd.
Le modèle DC528 fonctionne avec des blocs batterie
de 12 et de 14,4 volts.
Charge les batteries NiMH et NiCd.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes sur le chargeur et
la batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent les
diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Charge en cours.
38
Consulter la fiche technique pour les temps
de charge.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Tube fluorescent
1 Manuel d’instructions
REMARQUE : prendre le temps de lire attentivement
et comprendre cette notice d’instructions avant toute
utilisation de l’appareil.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Interrupteur marche/arrêt
Base
Lentille
Ensemble de cache de lentille
Tube
Crochet à chevron
Pack-batteries (non inclus)
FRANÇAIS
USAGE PRÉVU
Votre lampe fluorescente DC527/DC528 a été conçu
pour fournir un éclairage supplémentaire pour aider
dans les applications professionnelles.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Cette lampe fluorescente est un produit professionnel.
NE PAS laisser le produit à la portée des enfants.
Une supervision est nécessaire auprès de tout
utilisateur non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT :
• Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
• Toujours éteindre la lampe fluorescente
avant d’insérer ou de retirer le bloc
batterie.
• Avant d’utiliser cette lampe fluorescente,
s’assurer que le bloc batterie est bien
installé.
AVERTISSEMENT : utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs DEWALT.
Pack-batteries (fig. B)
Montage et démontage du pack-batteries
• Insérer le bloc batterie (7) dans la lampe
fluorescente jusqu’à ce qu’il fasse un
claquement.
• Pour retirer le bloc batterie, appuyez sur les deux
boutons de déclenchement (8) simultanément et
sortir le bloc de la lampe fluorescente.
Remplacement du tube fluorescent (fig. C, D)
• Tenez la base (2) d’une main tout en faisant
lentement tourner de l’autre l’ensemble de cache
de lentille (4) dans le sens anti-horaire depuis sa
position d’origine.
• Levez soigneusement l’ensemble de cache
de lentille pour l’enlever du tube (5). Écartez
l’ensemble de cache de lentille.
• Retirez avec soin le tube hors de la douille (12) en
le tirant doucement de la base.
• Assurez-vous que la douille et la zone l’entourant
est sans poussières, salissures et autres
contaminants.
• Replacez le tube dans la douille en vous assurant
de bien enclencher les points de contact.
• Alignez les fentes (10) au fond de l’ensemble de
cache de lentille avec celles (11) de la base.
• Enfoncez l’ensemble de cache de lentille et
faites-le tourner dans le sens horaire pour
bloquer le cache en place.
FONCTIONNEMENT
Mode d’emploi
AVERTISSEMENT : toujours respecter
les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour allumer la lampe fluorescente, faire glisser
l’interrupteur marche/arrêt (1) vers le haut.
• Pour éteindre la lampe fluorescente, faire glisser
l’interrupteur marche/arrêt (1) vers le bas.
Crochet à chevron (fig. E)
Le crochet peut être étendu et bloqué en 8 positions
différentes.
• Étendez complètement le crochet (6).
• Appliquez une légère force pour libérer le crochet
de sa position actuelle.
• S’assurer que le crochet est rétracté lorsque la
lampe fluorescente est accrochée à la poignée.
AVERTISSEMENT : ne pas accrocher
la lampe fluorescente sur des câbles
électriques. Ne pas accrocher la lampe
fluorescente sur un support qui n’est pas
sécurisé.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
le crochet pour atteindre des objets.
N’utilisez pas le crochet pour transporter
des objets.
MAINTENANCE
Votre lampe fluorescente DEWALT a été conçue
pour fonctionner longtemps avec un minimum
de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant du produit dépend d’un entretien adéquat
et d’un nettoyage régulier.
Entretien
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de
solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non
métalliques du produit. Ces produits
chimiques pourraient en attaquer les
matériaux utilisés. Utiliser un chiffon
humidifié avec de l’eau et un savon doux.
Protéger le produit de tout liquide et
n’immerger aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
39
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
ce produit.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Il s’agit de :
– DE5273 tube de remplacement.
Packs-batteries
Ni-Cd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Chargeur
Tension
7,2–18
Ni-Cd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit
DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères,
mais dans les conteneurs de collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte sur
les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
40
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé lorsqu’il
ne fournit plus suffisamment d’énergie pour des
tâches réalisées aisément auparavant. En fin de vie
utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en respectant
l’environnement :
Voir également les tableaux suivants.
Tension
12
14,4
18
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules NiCd et NiMH sont recyclables.
Apportez-les à votre revendeur ou à un centre
de recyclage local, où elles seront recyclées ou
éliminées correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre produit
DEWALT ne vous apportaient pas totale
satisfaction, retournez simplement, au point
de vente, l’outil accompagné de tous ses
composants originaux, dans un délai de
30 jours à compter de sa date d’achat
pour son échange ou son remboursement
intégral. Le produit devra avoir été soumis
à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre produit DEWALT doit subir un
entretien ou une révision dans les 12 mois
suivant l'achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera
effectuée gratuitement par un centre de
réparation agréé DEWALT. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la
main-d’œuvre. Les accessoires et les pièces
détachées sont exclus, à moins d’un défaut
de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
41
I TA L I A N O
LAMPADA FLUORESCENTE DC527/DC528
Generali
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un prodotto DEWALT.
Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione
meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno dei
partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati
elettrici professionali.
1
2
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Peso
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
3
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
4
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
5
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
6
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
7
Evidenzia il rischio d’incendio.
Istruzioni di Sicurezza
Quando si utilizzano le lampade fluorescenti,
osservare sempre le norme di sicurezza locali
per ridurre i rischi d'incendio, scariche elettriche
e lesioni personali.
Prima di adoperare la lampada, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente
manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
42
8
Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine
possono essere causa di incidenti.
Tenere presenti le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro
Tenere ben illuminata l’area di lavoro (250–300
Lux). Non usare questo prodotto in un luogo
in cui sia presente il rischio di incendio o
esplosione, ad es. in presenza di liquidi e gas
infiammabili.
Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro.
Vestirsi adeguatamente
Evitare l’uso di abiti larghi o gioielli che
potrebbero rimanere impigliati nelle parti
in movimento o essere aspirati dal flusso
d’aria. Indossare una cuffia per raccogliere i
capelli lunghi. Quando si lavora all’esterno, è
consigliabile indossare dei guanti adeguati e
calzature antiscivolo.
Protezione personale
Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre occhiali di sicurezza.
Se si avrà cura d’indossare l’equipaggiamento
protettivo come necessario – ad esempio
una maschera antipolvere, delle calzature
antiscivolo, un casco o delle otoprotezioni, si
ridurrà il rischio di infortuni.
Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un appoggio ed equilibrio
adeguati.
Rimanere all’erta
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
questo prodotto quando si è stanchi.
Usare il prodotto adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale di istruzioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori
o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente prodotto per scopi diversi da quelli
raccomandati nel manuale uso possono
comportare il rischio di infortuni.
I TA L I A N O
9
10
11
12
13
Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente il
prodotto. Controllare se sono presenti pezzi
rotti, danni alle protezioni o agli interruttori
e qualsiasi altra condizione che possa
influenzare il funzionamento dell’apparato.
Verificare che il prodotto funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo
per cui è stato progettato. Non usare il
prodotto se presenta elementi danneggiati o
difettosi. Non impiegare il prodotto se non è
possibile accenderlo e spegnerlo mediante
l’interruttore. Eventuali componenti difettosi o
danneggiati devono essere sostituiti o riparati
da un tecnico autorizzato DEWALT. Non
tentare mai di effettuare delle riparazioni.
Rimuovere il gruppo batterie
Estrarre il gruppo batterie quando non è in
uso, prima di cambiare pezzi, accessori o
complementi o prima di eseguire interventi di
manutenzione.
Conservazione
Quando questo prodotto non viene utilizzato,
si consiglia di conservarlo in un luogo asciutto
e di ritirarlo lontano dalla portata dei bambini.
Trattare il prodotto con cura
Tenere il prodotto in buone condizioni e
pulito per prestazioni migliori e più sicure.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e
la sostituzione degli accessori. Mantenere le
impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e
senza tracce di olio o grassi.
Riparazioni
Questo prodotto è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per le riparazioni
del prodotto, rivolgersi a un centro autorizzato
DEWALT. Le riparazioni devono essere
eseguite solamente da personale qualificato,
utilizzando le parti di ricambio originali; se tale
regola non viene osservata, l’utente potrebbe
trovarsi in serio pericolo.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
lampade fluorescenti
• Non guardare direttamente la lampada
fluorescente per lunghi periodi.
• Non esporre la lampada fluorescente all’umidità.
• Non coprire la lampada con un panno o altri
materiali infiammabili per evitare rischi di incendi.
• Non accendere la lampada senza il gruppo della
copertura della lente installato.
Riferimenti sul prodotto
Sul prodotto sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
Il Codice Data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato nella superficie di
alloggiamento che forma la giunzione di montaggio tra
il prodotto e la batteria.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d'uso per i caricatori DE9116/DE9216.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
43
I TA L I A N O
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da
non essere calpestato, non faccia inciampare
o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati – farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di
scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria
non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
44
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricatore DE9116/DE9216 accetta batterie NiCd e
NiMH da 7,2 e 18 V.
Questi caricabatteria non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima
di inserire il gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla spia
rossa che rimane ACCESA di continuo. Il pacco
è completamente carico e va utilizzato subito o
lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata delle
batterie NiCd e NiMH, caricare la batteria per almeno
10 ore precedentemente al primo utilizzo.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come
troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente
un ritardo dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo
I TA L I A N O
la carica fino a quando la batteria raggiunga una
temperatura appropriata. Il caricabatterie commuta
poi automaticamente alla modalità di carica del
pacco. Questa caratteristica assicura la massima
durata delle batterie.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e la
tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non conservare né utilizzare il prodotto e il
gruppo batterie in posti dove la temperatura
raggiunge o supera 40° C (105° F) (come nei
capannoni o nelle costruzioni metalliche in
estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
AVVERTENZA: quando non viene
usato, appoggiare il prodotto di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni prodotti con gruppi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul gruppo batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NiCd) O NICKEL METAL IDRIDE (NiMH)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batterie può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a e il liquido della batteria viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. e il liquido delle batterie viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25–35%).
Coperchio della batteria
Viene fornito un coperchio protettivo della batteria per
coprire i contatti del pacco batteria separato. Senza il
coperchio protettivo al suo posto, pezzetti di metallo
potrebbero cortocircuitare i contatti, provocando il
rischio di incendio e danneggiando il pacco batteria.
1. Rimuovere il coperchio protettivo della batteria
prima di inserirla nel caricatore o nel prodotto.
2. Posizionare il coperchio protettivo sui contatti
subito dopo aver rimosso il gruppo batterie dal
caricatore o dal prodotto.
AVVERTENZA: assicurarsi che il
coperchio della batteria sia al suo posto,
prima di riporre o di trasportare un pacco
batteria separato.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
AVVERTENZA: usare esclusivamente
gruppi batterie e caricatori DEWALT.
A seconda del modello, la lampada fluorescente
funzionerà con gruppi batterie di 12, 14,4 e 18 volt.
Consultare la tabella in Accessori opzionali per una
selezione dei gruppi batterie adatti.
Il modello DC527 funziona con gruppi batterie da
18 volt.
Il modello DC528 funziona con gruppi batterie da
12 volt e 14,4 volt.
45
I TA L I A N O
Istruzioni per la conservazione
Vedere i dati tecnici per il tempo di
ricarica.
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
Contenuto dell’imballo
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo. In
opportune condizioni, possono essere conservati
fino a 5 anni.
NOTA: Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo manuale,
le targhette sul caricabatteria e sul pacco batteria
mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
L’imballo comprende:
1 Lampada fluorescente
1 Manuale istruzione
Descrizione (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Interruttore acceso/spento
Base
Lente
Gruppo della copertura della lente
Tubo
Gancio
Gruppo batterie (non incluso)
Batteria in carica
DESTINAZIONE D’USO
Batteria carica.
La lampada fluorescente DC527/DC528 è stata
progettata per fornire illuminazione aggiuntiva in
applicazioni professionali.
Batteria difettosa.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Questa lampada fluorescente è un prodotto
professionale.
Non toccare con oggetti conduttivi.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con il prodotto. L’uso di questo prodotto da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi batteria DEWALT;
gli altri possono scoppiare causando lesioni
personali e danni.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature tra
4° C and 40° C.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Non bruciare il pacco batteria NiMH e
NiCd.
Carica i pacchi batteria NiMH e NiCd.
46
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA:
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre il gruppo
batterie.
• Prima di utilizzare questa lampada
fluorescente, assicurarsi che il gruppo
batterie sia alloggiato correttamente.
AVVERTENZA: usate solamente batterie
e caricabatterie DEWALT.
Gruppo batterie (fig. B)
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie (7) nella lampada
fluorescente, facendolo scattare in posizione.
I TA L I A N O
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di
sgancio (8) ed estrarre il gruppo dalla lampada
fluorescente.
Sostituzione del tubo fluorescente (fig. C, D)
• Sostenere la base (2) con una mano e con l’altra,
ruotare lentamente il gruppo della copertura della
lente (4) in senso antiorario rispetto alla posizione
originale.
• Sollevare con attenzione il gruppo della
copertura della lente allontanandolo dal tubo (5).
Appoggiare da un lato il gruppo.
• Estrarre con cura il tubo dal portalampada (12)
tirandolo delicatamente dalla base.
• Verificare che il portalampada e l’area intorno ad
esso non presenti tracce di sporco, polvere o altri
contaminanti.
• Sostituire il tubo nel portalampada verificando che
i punti di contatto siano correttamente inseriti.
• Allineare le scanalature (10) alla base del gruppo
della copertura della lente con le scanalature (11)
nella base.
• Spingere verso il basso il gruppo e ruotarlo in
senso orario per bloccarlo in posizione.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
AVVERTENZA: non utilizzare il gancio
per avvicinare degli oggetti. Non utilizzare
il gancio per trasportare degli oggetti.
MANUTENZIONE
La vostra lampada DEWALT è stata studiata
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti
dipendono da una cura appropriata e da una pulizia
regolare.
Pulizia
AVVERTENZA: non usare mai solventi
o altri prodotti chimici aggressivi per
pulire le parti non metalliche del prodotto.
Questi prodotti chimici possono indebolire
i materiali utilizzati in queste parti. Usare
un panno inumidito solamente con acqua
e sapone delicato. Non far penetrare
del liquido all’interno del prodotto, e non
immergere alcuno dei suoi componenti
direttamente in un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: siccome gli accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT, non
sono stati testati con questo prodotto,
l'uso di tali accessori con questo prodotto
potrebbe essere pericoloso. Per ridurre
il rischio di lesioni, solo gli accessori
raccomandati DEWALT, devono essere
utilizzati con questo prodotto.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per accendere la lampada, scorrere l’interruttore
acceso/spento (1) verso l’alto.
• Per spegnere la lampada, scorrere l’interruttore
acceso/spento (1) verso il basso.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Gancio (fig. E)
Il gancio può essere allungato e bloccato in 8
posizioni diverse.
• Allungare il gancio (6) completamente.
• Applicare una leggera forza per rilasciare il gancio
dalla posizione attuale.
• Verificare che il gancio sia ripiegato per
trasportare la lampada sostenendola per il
manico.
Gruppi batterie
Ovvero:
– DE5273 tubo di ricambio.
Vedere anche le tabelle riportate di seguito.
Tensione NiCd
12
DE9071/DE9074/DE9075
14,4
DE9091/DE9092/DE9094
18
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Caricabatterie
Tensione NiCd
7,2–18 DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
AVVERTENZA: non appendere la
lampada ad un cavo elettrico. Non
appendere la lampada ad oggetti non
saldamente fissati.
47
I TA L I A N O
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è
più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i rifiuti
domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo dei
materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta
a impedire l’inquinamento ambientale e
riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, è
possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle al NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al rivenditore o a un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
48
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo prodotto DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro 30
giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato va restituito accompagnato dallo
scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo prodotto DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l'acquisto, ha diritto a ricevere
un'assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
49
NEDERLANDS
FLUORESCENTE LAMP DC527/DC528
Hartelijk gefeliciteerd!
Algemeen
U hebt gekozen voor een DEWALT product. Jaren
ervaring, diepgaande productontwikkeling en innovatie
maken DEWALT een van de meest betrouwbare
partners voor professionele gebruikers.
2
Technische gegevens
Spanning
Type
Gewicht
VDC
kg
1
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
3
4
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
5
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
6
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
7
Instructies voor de veiligheid
Wanneer u fluorescente lampen gebruikt,
neem dan altijd de in uw land geldende
veiligheidsvoorschriften in acht zodat u het
gevaar van brand, elektrische schok en
persoonlijk letsel tot een minimum beperkt.
Lees deze handleiding aandachtig geheel door
voordat u de lamp in gebruik neemt.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later ook
nog kunt raadplegen.
50
8
Houd de werkplek opgeruimd
Delen van de werkplek en banken waar
wanorde heerst, kunnen leiden tot
ongelukken.
Wees alert op de juiste
werkomstandigheden
Zorg voor goede verlichting op de werkplek
(250–300 Lux). Gebruik het product niet waar
er een risico is van brand of explosie, bijv. in
de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen
en gassen.
Houd kinderen op afstand
Laat geen kinderen, bezoekers of dieren bij de
werkplek komen.
Draag geschikte kleding
Gedraag geen losse kleding of sieraden,
omdat deze bekneld kunnen raken in
bewegende delen of kunnen door de
luchtstroom gegrepen worden. Draag een
beschermende haarbedekking zodat lang
haar niet voor problemen zorgt. Wanneer
men buiten werkt, moet men geschikte
handschoenen en niet-glad schoeisel dragen.
Persoonljke bescherming
Draag persoonlijke beschermende kleding.
Draag altijd oogbescherming. Beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, antislip
veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste
omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
Rek u niet te ver uit
Blijf altijd stevig en in balans op de grond
staan.
Blijf alert
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand.
Werk niet met dit product, wanneer u moe
bent.
Gebruik het juiste product
Het bedoeld gebruik wordt beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een
accessoire of hulpstuk of het uitvoeren van
een handeling met dit product voor andere
doeleinden dan wordt geadviseerd in deze
gebruiksaanwijzing, kan leiden tot gevaar voor
persoonlijk letsel.
NEDERLANDS
9
10
11
12
13
Controleer op beschadigde onderdelen
Controleer voor gebruik het product
zorgvuldig. Controleer dat delen niet gebroken
zijn, er geen schade aan beschermers en
schakelaars is en dat andere condities
de werking van het apparaat niet negatief
beïnvloeden. Zorg ervoor dat het product
goed werkt en functioneert zoals bedoeld
is. Gebruik het product niet, indien een deel
ervan beschadigd of defect is. Gebruik het
product niet, als de schakelaar het niet aan
en uit kan zetten. Laat beschadigde of niet
goed functionerende schakelaars vervangen
door een erkende servicedienst van DEWALT.
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
Verwijder het batterijpak
Verwijder het batterijpak, wanneer u het
product niet gebruikt, voordat u onderdelen
van het product, accessoires en hulpstukken
vervangt en voordat u onderhoud verricht.
Opslag
Wanneer u product niet gebruikt, moet dit
product worden opgeborgen op een droge
plaats en stevig achter slot en grendel buiten
bereik van kinderen worden bewaard.
Onderhoud het product zorgvuldig
Houd het product in goede conditie en maak
het schoon voor betere en veiliger prestaties.
Volg de instructies voor onderhoud en voor
het verwisselen van accessoires. Houd de
handgrepen en schakelaars droog, schoon en
vrij van olie en vet.
Reparaties
Dit product voldoet aan de relevante
veiligheidsregels. Laat uw product repareren
door een erkende DEWALT reparatietechnicus.
Reparaties dienen uitgevoerd te worden door
gekwalifieerde personen met originele reserveonderdelen. Anders kan dit in beduidende
mate gevaar voor de gebruiker opleveren.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
TL-lampen
• Kijk niet in de TL-lamp voor een langere tijd.
• Stel het licht of de lader niet bloot aan natte of
vochtige ruimten.
• Bedek de lamp niet met een doek of andere
brandbare materialen om brandgevaar te
voorkomen.
• Gebruik de lamp niet zonder lensdeksel.
Markeringen op product
De volgende pictogrammen staan op het product
vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE
De Datumcode, die ook het jaar van fabricage omvat,
is in het oppervlak van de behuizing gegraveerd die
het bevestigingsverbindingsstuk vormt tussen product
en batterij.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de DE9116/DE9216
batterijladers.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
51
NEDERLANDS
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
Laders
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
Deze laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn
zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik
zijn.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
De lader DE9116/DE9216 is geschikt voor 7,2–18 V
NiCd- en NiMH-accu’s.
Oplaadprocedure
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u het accupak insteekt.
2. Plaats de accu in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu AAN blijft. De
accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de acculader worden gelaten.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd en NiMH accu’s te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor het
eerste gebruik op.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker –
vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
52
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
probleem
•• •• •• ••
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
NEDERLANDS
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het product en de accu
niet op plaatsen waar de temperatuur 40˚C
of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in een
schuurtje of een metalen loods in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het product
wanneer het niet in gebruik is, op
z’n zijkant op een stabiel oppervlak
waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige producten met grote accu’s
kunnen rechtop staan op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgegooid.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt. De
accu kan in vuur exploderen.
• Een kleine vloeistoflekkage van de accucellen
kan zich voordoen bij extreem gebruik of
extreme temperatuuromstandigheden. Dit is
geen storing.
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de accuvloeistof op uw huid komt, was dit
dan onmiddellijk gedurende een aantal minuten
met water en zeep.
b. en de accuvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25–35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
Accukap
Een beschermende accukap wordt meegeleverd
om de contactpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Als de beschermende kap niet is
aangebracht kunnen losse metalen voorwerpen
kortsluiting met de contactpunten veroorzaken,
hetgeen leidt tot brandgevaar en de beschadiging van
de accu.
1. Neem de accubeschermkap van de accu
voordat u deze in de lader of het product plaatst.
2. Plaats de beschermkap over de contacten,
onmiddellijk nadat u de accu van de lader of van
het product verwijderd hebt.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
beschermende accukap is aangebracht
voordat u de ontkoppelde accu opbergt
of transporteert.
Accu
ACCUTYPE
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
DEWALT-accu’s en -laders.
Afhankelijk van het model zullen de fluorescente
lampen werken op accu’s van 12, 14,4 en 18 Volt.
Zie de tabel onder Optionele accessoires voor een
selectie van de juiste accu’s.
De DC527 werkt op 18 V-accu’s.
De DC528 werkt op 12 Volt en 14,4 Volt -accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
53
NEDERLANDS
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze handleiding
laten de labels op de oplader en de accu de volgende
pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Accu bezig met opladen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 TL-lamp
1 Handleiding
OPMERKING: Neem de tijd om deze handleiding
grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de
product gebruikt.
Beschrijving (afb. [fig.] A)
1
2
3
4
5
6
7
Aan/uit-schakelaar
Onderstel
Lens
Lensdeksel
Buis
Ophanghaak
Accu (niet inbegrepen)
Accu opgeladen.
GEBRUIKSDOEL
Accu defect.
Uw DC527/DC528 fluorescente lamp is ontworpen
om extra licht te leveren om te helpen bij professionele
toepassingen.
Hete/koude accuvertraging.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
De fluorescente lamp is een professioneel product.
Laad geen beschadigde accu’s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s; andere
modellen kunnen uit elkaar spatten en
persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
LAAT NIET kinderen in contact met het product
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
product bedienen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING:
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel altijd de fluorescente lamp uit,
voordat u de accu insteekt of verwijdert.
• Voordat u de fluorescente lamp gebruikt,
moet u ervoor zorgen dat de accu goed
zit.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT -accu’s en -opladers.
Accu (afb. B)
Verbrand de NiMH en NiCd accu niet.
Laad NiMH en NiCd accu‘s op.
Zie technische gegevens voor de
oplaadtijd.
54
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Steek de accu (7) in de fluorescente lamp, totdat
deze op zijn plaats klikt.
• Om de accu te verwijderen drukt u tegelijk op de
twee loslaatknoppen (8) en trekt de accu uit de
fluorescente lamp.
NEDERLANDS
Vervangen van de TL-buis (afb. C, D)
• Houd het onderstel (2) met een hand vast
en draai met de andere hand langzaam het
lensdeksel (4) linksom ten opzichte van de
oorspronkelijke positie.
• Til het lensdeksel voorzichtig omhoog en van de
buis (5). Zet het lensdeksel aan de kant.
• Haal de buis uit de houder (12) door de buis
voorzichtig uit het onderstel te trekken.
• Zorg ervoor dat de houder en de omgeving
rond the houder vrij is van vuil, stof en andere
vervuilende stoffen.
• Vervang de buis in de houder. Zorg ervoor dat de
contactpunten correct aansluiten.
• Breng de sleuven (10) aan de onderkant van het
lensdeksel op een lijn met de sleuven (11) in het
onderstel.
• Duw het lensdeksel omlaag en draai het rechtsom
om het deksel op zijn plaats te vergrendelen.
ONDERHOUD
Uw DEWALT fluorescente lamp is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Of het product
voortdurend naar tevredenheid zal functioneren hangt
af van de juiste zorg en regelmatige reiniging.
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van nietmetalen onderdelen van het product.
Deze chemicaliën kunnen het materiaal
dat in deze onderdelen is gebruikt
verzwakken. Gebruik een doek die
uitsluitend met water en milde zeep
is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige
vloeistof in het product komt; dompel
nooit enig onderdeel van het product in
een vloeistof.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Neem altijd de
veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan
de geldende voorschriften.
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT, zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit product gevaarlijk
zijn. Beperk het risico op letsel tot een
minimum, gebruik uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met dit
product.
In- en uitschakelen (afb. A)
• Om de fluorescente lamp in te schakelen, schuift
u de aan/uit-schakelaar (1) naar boven.
• Om de fluorescente lamp uit te schakelen, schuift
u de aan/uit-schakelaar (1) naar beneden.
Ophanghaak (afb. E)
De haak kan in 8 verschillende standen worden
vergrendeld.
• Trek de haak (6) helemaal uit.
• Gebruik gematigde kracht om de haak van zijn
huidige positie vrij te maken.
• Zorg dat de haak ingetrokken is, als de
fluorescente lamp aan de greep wordt gedragen.
WAARSCHUWING: Laat de fluorescente
lamp niet een elektrische draad hangen.
Hang de fluorescente lamp niet van iets
dat niet goed bevestigd is.
WAARSCHUWING: Gebruik de haak
niet om voorwerpen te pakken. Gebruik
de haak niet om voorwerpen te dragen.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Dit zijn:
– DE5273 reservebuis.
Zie ook de tabellen hieronder.
Accu’s
Spanning
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Oplader
Spanning
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
55
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij
de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal helpt
milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal het
einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur om
van deze service gebruik te maken uw product a.u.b.
terug naar iedere erkende reparateur die namens ons
de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact op
te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor zoals
vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende
DEWALT reparateurs en volledige details over onze
after sales service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
Herlaadbare accuset
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde van
zijn technische levensduur dient u dit werktuig weg te
gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en haal hem dan
uit het werktuig.
56
• NiCd- en NiMH-cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op correcte manier
weggegooid.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over
de prestaties van uw DEWALT product,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander product of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT product, in
de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
57
NORSK
FLUORISERENDE LYSET DC527/DC528
Generelt
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av produkter.
1
2.
Tekniske data
Spenning
Type
Vekt
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
3
4
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
5
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
6
7
8
Betegner fare for elektrosjokk.
ADVARSEL! Bruk av noe tilbehør eller
ekstrautstyr, eller andre operasjoner med
dette produktet, annet enn det som er
beskrevet i denne bruksanvisningen, kan gi
risiko for personskader.
Betegner fare for brann.
Sikkerhetsinstruksjoner
Ved bruk av fluoriserende lys, følg alltid
sikkerhetsreglene som gjelder i ditt land for
å redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskader.
Les hele denne bruksanvisningen nøye for du
bruker lyset.
Ta vare på denne bruksanvisning for fremtidig
bruk.
58
Hold arbeidsområdet ryddig
Rot på arbeidsområder og benker kan føre til
ulykker.
Ta hensyn til arbeidsområdets miljø
Sørg for at arbeidsområdet er godt belyst
(250–300 Lux). Ikke bruk dette produktet når
det er fare for brann eller eksplosjon, f.eks. i
nærvær av brennbare væsker og gasser.
Hold barn unna
Ikke la barn, gjester eller dyr komme nært
arbeidsområdet.
Bruk egnet antrekk
Bruk ikke løssittende klær eller smykker siden
disse kan hektes fast i bevegelige deler.
Bruk hårbeskyttelse for å holde langt hår ute
av veien. Ved arbeid utendørs, bruk helst
passende arbeidshansker og sklisikkert fottøy.
Personlig verneutstyr
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Ikke strekk deg for langt
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
Vær årvåken
Vær forsiktig med det du holder på med.
Bruk sunn fornuft. Ikke bruk dette produktet
dersom du er trett.
Bruk passende produkt
Bruksområdet er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
9
Kontroller for skadede deler
Før bruk, kontroller produktet nøye. Sjekk for
brudd i deler, skader på beskyttelse og for
andre forhold som kan påvirke funksjonen.
Forsikre deg om at produktet fungerer korrekt
og kan utføre ønsket funksjon. Ikke bruk
produktet dersom noen deler er skadet eller
NORSK
10
11
12
13
defekt. Ikke bruk produktet hvis bryteren ikke
kan slås av og på. Skadede eller defekte deler
skal skiftes av autorisert DEWALT reparatør.
Forsøk ikke reparasjoner selv.
Ta av batteripakken
Ta batteripakken ut av produktet når det ikke
brukes, før bytting av deler på produktet,
tilbehør og ekstrautstyr, og før service.
Lagring
Når de ikke er i bruk, skal produktet låses på
forsvarlig måte på et tørt sted utilgjengelig for
barn.
Vedlikehold produktet nøye
Hold produktet i god stand og rent, for bedre
og tryggere funksjon. Følg instruksjonene
for vedlikehold og bytting av tilbehør. Hold
håndtakene og bryterne tørre, rene og frie for
olje og fett.
Reparasjon
Dette produktet er i henhold til de relevante
sikkerhetsreglene. La produktet repareres av
en autorisert DEWALT reparatør. Reparasjoner
skal utføres kun av kvalifiserte personer ved
bruk av originale reseervedeler, ellers kan det
føre til stor fare for brukeren.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
fluorescerende lys
• Ikke se inn i fluorescerende lys i lengre tid av
gangen.
• Ikke utsett den fluoriserende lampen for fuktighet
eller våte områforhold.
• Av hensyn til brannfaren må lyset ikke dekkes
med tøystykker eller andre brennbare materialer.
• Ikke bruk lyset uten påmontert linsedekselenhet.
Merking på produktet
Følgende piktogrammer er vist på verktproduktet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne bruksanvisningen inneholder viktige
sikkerhets- og bruksanvisninger for DE9116/DE9216
batteriladere.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokode, som også inkluderer produksjonsår,
er trykket inn i overflaten på huset som dannes
monteringskoblingen mellom produkt og batteri.
Eksempel:
2010 XX XX
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
Produksjonsår
59
NORSK
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard 230
V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med
noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen
for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9116/DE9216 lader kan bruke 7.2–18 V NiCd og
NiMH batterier.
Disse ladere trenger ingen justeringr, og er designet til
å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for
du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
60
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid
for NiCd- og NiMH-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke lagre eller bruk produktet og
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (så som i
skur og metallbygg om sommeren).
NORSK
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Når det ikke brukes,
plasser produktet på siden på et
stabilt underlag slik at det ikke
kan velte eller falle. Noen produkter
med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lett slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25–35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
Batterihette
En beskyttende batterihette følger med for å
dekke over polene på en frakoblet batteripakke.
Uten beskyttelseshetten på plass kan løse
metallgjenstander kortslutte polene, forårsake
brannfare og skade batteripakken.
1. Ta av batteriets beskyttelseskappe før du
plasserer batteripakken i laderen eller produktet.
2. Plasser beskyttelseshetten over kontaktene
straks etter batteriet er tatt ut av lader eller
produkt.
ADVARSEL: Sørg for at den beskyttende
batterihetten er på plass før du lagrer eller
bærer en frakoblet batteripakke.
Batteripakke
BATTERITYPE
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteryipakker og ladere.
Avhengig av modell vil det fluoriserende lyset drives
med batteripakker på 12, 14,4 og 18 volt. Se tabellen
under Tilleggsutstyr for et utvalg av brukbare
batteripakker.
DC527 drives av 18 volt batteripakker.
DC528 drives av 12 volt og 14.4 volt batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader og
skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4° C og 40° C.
61
NORSK
Batteripakke (fig. B)
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken NiMH og NiCd.
Lader opp NiMH og NiCd batteripakker.
Se tekniske data for ladetid.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Fluorescerende lys
1 Instruksjonsbok
MERK: Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Strømbryter
Bunndel
Linse
Linsedekselenhet
Rør
Bjelkekrok
Batteripakke (ikke inkludert)
Innsetting og fjerning av batteripakken
• Sett inn batteripakken (7) i den fluoriserende
lampen til den klikker på plass.
• For å ta ut batteripakken, trykk på de to
låseknappene (8) samtidig og trekk pakken ut av
den fluoriserende lampen.
Bytte lysrør (fig. C, D)
• Hold verktøyfoten (2) med én hånd og bruk den
andre til å dreie linsedekselenheten (4) langsomt
mot klokken fra dens opprinnelige posisjon.
• Løft linsedekselenheten forsiktig opp og bort fra
røret (5). Sett linsedekselenheten til side.
• Fjern røret forsiktig fra kontakten (12) ved å trekke
det skånsomt fra foten.
• Pass på at kontakten og området rundt
kontakten er fri for urenheter, støv og annen
forurensning.
• Sett røret tilbake i kontakten mens du passer
godt på at kontaktpunktene blir plassert som de
skal.
• Hold sporene (10) nederst på linsedekselenheten
overett med sporene (11) i foten.
• Trykk linsedekselenheten ned og drei den med
klokken slik at dekselet går i inngrep.
BRUKSOMRÅDE
BRUK
Din DC527/DC528 fluoriserende lampe er designet for
å gi ekstra lys ved profesjonelt arbeid.
Bruksanvisning
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Denne fluoriserende lampen er et profesjonelt produkt.
IKKE la barn komme i kontakt med produktet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL:
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid av den fluoriserende lampen før
du setter inn eller tar ut batteripakken.
• Før du ruker denne fluoriserende lampen,
pass på at batteripakken er satt ordentlig
inn.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT batterier
og lader.
62
ADVARSEL: Overhold alltid
sikkerhetsinstruksene og gjeldende
forskrifter.
Slå på og av (fig. A)
• For å slå den fluoriserende lampen på, skyv
på/av bryteren (1) opp.
• For å slå den fluoriserende lampen av, skyv på/av
bryteren (1) ned.
Bjelkekrok (fig. E)
Kroken kan trekkes ut og låses i 8 forskjellige
posisjoner.
• Trekk kroken (6) helt ut.
• Bruk moderat med krefter for å løsne kroken fra
dens aktuelle stilling.
• Forsikre deg om at kroken er trukket inn når den
fluoriserende lampen bæres i håndtaket.
ADVARSEL: Ikke heng den fluoriserende
lampen i elektriske ledninger. Ikke heng
den fluoriserende lampen fra noe som
ikke er trygt festet.
NORSK
ADVARSEL: Bruk ikke kroken for å gripe
etter ting. Bruk ikke kroken for å bære
ting.
VEDLIKEHOLD
Din DEWALT fluoriserende lampe er designet for
å virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredstillende drift er
avhengig av riktig stell og regelmessig renhold.
Rengjøring
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av produktet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i produktet; aldri dypp noen del av
produktet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT, er ikke
testet med dette produktet, og bruk av
slikt tilbehør kan derfor være farlig. For
å redusere faren for skader, bør kun
DEWALT anbefalt tilleggsutstyr brukes
med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere
DEWALT produkter når de har nådd slutten på
livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Disse er:
– DE5273 reservelysrør.
Se også nedenstående tabeller.
Oppladbar batteripakke
Batteripakker
Spenning
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Lader
Spenning
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når
batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• NiCd- og NiMH-celler kan gjenvinnes. Ta
dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
63
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du ikke er helt fornøyd med
ytelsen av ditt DEWALT-produktet, kan
du ganske enkelt returnere det innen 30
dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service for ditt DEWALT-produkt i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
64
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
LÂMPADA FLUORESCENTE DC527/DC528
Geral
Parabéns!
Optou por um produto da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de produtos profissionais.
1
2
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Peso
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definições: directrizes de segurança
3
4
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
5
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
6
Indica risco de choque eléctrico.
7
Indica risco de incêndio.
Instruções de segurança
Quando utilizar candeeiros com lâmpadas
fluorescentes, cumpra sempre os regulamentos
de segurança aplicáveis ao seu país para
reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e
ferimentos.
Leia este manual na íntegra e com atenção
antes de utilizar a luz.
Guarde este manual para referência futura.
8
Mantenha a área de trabalho limpa
As áreas e bancadas obstruídas podem dar
origem a acidentes.
Tenha em conta o ambiente da área de
trabalho
Mantenha a área de trabalho devidamente
iluminada (250–300 Lux). Não utilize este
produto se houver o risco de incêndio ou
explosão, por exemplo, na presença de
líquidos inflamáveis ou gases.
Mantenha as crianças afastadas
Não permita que crianças, visitantes ou
animais se aproximem da área de trabalho.
Use vestuário apropriado
Não use roupa larga nem jóias, uma vez que
podem ficar presas nas peças em movimento
ou no fluxo de ar. Se tiver cabelo comprido,
use uma rede para cabelo. Quando trabalhar
em exteriores, use de preferência luvas e
calçado anti-derrapante.
Protecção pessoal
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta
Mantenha sempre os pés bem apoiados e
um equilíbrio apropriado.
Mantenha-se atento
Esteja atento às suas acções. Faça uso de
bom senso. Não utilize este produto quando
estiver cansado.
Utilize o produto adequado
A utilização adequada é descrita neste
manual de instruções.
ATENÇÃO! O uso de qualquer acessório
ou o desempenho de qualquer operação com
este produto que não seja o recomendado
neste manual de instruções pode constituir
um risco em termos de ferimentos.
65
PORTUGUÊS
9
10
11
12
13
Verifique se existem peças danificadas
Antes de utilizar o produto, verifique-o
com cuidado. Verifique se existem peças
fracturadas, resguardos e interruptores
danificados e quaisquer situações que
possam afectar o respectivo funcionamento.
Certifique-se de que o produto funciona
correctamente e desempenha a função
pretendida. Não utilize o produto se alguma
peça estiver danificada ou defeituosa. Não
utilize o produto se o respectivo interruptor
não a ligar e desligar. Envie quaisquer peças
danificadas ou defeituosas a um agente
DEWALT autorizado para reparação. Nunca
tente efectuar quaisquer reparações sozinho.
Retire a pilha
Retire a pilha quando não estiver a ser
utilizada antes de mudar quaisquer peças
do produto, acessórios ou dispositivos
complementares e antes da reparação.
Armazenamento
Quando não estiver a ser utilizado, este
produto pode ser armazenado num local
seco e devidamente fechado, fora do alcance
das crianças.
Faça a manutenção do produto com
cuidado
Mantenha o produto em boas condições
e proceda à limpeza para um melhor
desempenho e em segurança. Siga as
instruções relativas à manutenção e mudança
de acessórios. Mantenha as pegas e
interruptores secos, limpos e sem óleo ou
massa lubrificante.
Reparação
Este produto está em conformidade com
os respectivos regulamentos de segurança.
Leve o seu produto a um agente da DEWALT
de reparação autorizado para proceder à
reparação. As reparações devem ser levadas
a cabo apenas por técnicos qualificados que
utilizem peças sobresselentes; caso contrário,
podem resultar em perigo considerável para
o utilizador.
Instruções adicionais de segurança para
lâmpadas fluorescentes
• Não olhe directamente para a lâmpada
fluorescente durante um longo período de
tempo.
• Não exponha os candeeiros com lâmpadas
fluorescentes a condições molhadas ou húmidas.
• Não cubra a lâmpada com um pano ou outros
materiais inflamáveis de modo a evitar o perigo
de incêndio.
• Não utilize a lâmpada sem a tampa da lente
colocada.
Símbolos no produto
O produto apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da estrutura que
forma a junta de montagem entre o equipamento e
a pilha.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de
baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas DE9116/
DE9216.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
66
PORTUGUÊS
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
•
•
•
•
•
•
•
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DE9116/DE9216 aceita pilhas de NiCd
e NiMH 7,2–18 V.
Estes carregadores não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto
possível.
Procedimento de carregamento
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador numa tomada adequada
antes de inserir a pilha.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd e NiMH,
carregue-as durante, no mínimo, 10 horas antes da
primeira utilização.
67
PORTUGUÊS
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se
de que inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
68
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não armazene nem utilize o produto e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40˚ C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando não utilizar o
produto deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Alguns produtos com
baterias grandes ficam na vertical dentro
da bateria, mas podem ser facilmente
derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS
DE NÍQUEL-CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL-HIDRETO DE METAL
(NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de líquido
das células da bateria em condições de
utilização intensa ou de temperatura extrema.
Isto não significa que a bateria esteja defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto com
a sua pele, lave-a imediatamente com sabão
e água durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água limpa
durante, no mínimo, 10 minutos e procure
PORTUGUÊS
imediatamente assistência médica (nota
médica: o líquido é uma solução de hidróxido
de potássio a 25–35%).
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Tampa da bateria
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
A tampa protectora da bateria é fornecida para
cobrir os contactos de uma bateria desligada. Sem a
tampa protectora colocada, objectos metálicos soltos
poderiam fazer os contactos entrar em curto-circuito,
originando um risco de incêndio e danificando a
bateria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
1. Retire a tampa de protecção da pilha antes de
colocá-la no carregador ou no produto.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
2. Coloque a tampa de protecção sobre os
contactos de imediato depois de retirar a pilha
do carregador ou do produto.
Não exponha o equipamento à água.
ATENÇÃO: certifique-se de que a
tampa protectora está colocada antes de
guardar ou transportar uma bateria.
Mande substituir imediatamente quaisquer
cabos danificados.
Bateria
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
TIPO DE BATERIA
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Consoante o modelo, os candeeiros com lâmpada
fluorescente requerem pilhas de 12, 14,4 ou 18 volts.
Consulte a tabela indicada em Acessórios opcionais
para obter uma selecção de pilhas aplicáveis.
Não incinere baterias de NiMH e NiCd.
O modelo DC527 utiliza pilhas de 18 volts.
O modelo DC528 utiliza pilhas de 12 e 14,4 volts.
Carrega baterias de NiMH e NiCd.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual, as
etiquetas no carregador e na bateria incluem também
os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Bateria a carregar.
Consulte os dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Lâmpada fluorescente
1 Manual de instruções
NOTA: Leve o tempo necessário para ler
atentamente e compreender todas as instruções
neste manual antes de utilizar o produto.
Descrição (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Interruptor on/off
Base
Lente
Tampa da lente
Tubo
Gancho de travamento
Bateria (não incluído)
69
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O candeeiro com lâmpada fluorescente DC527/
DC528 foi concebido para fornecer luz adicional a
aplicações profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este candeeiro com lâmpada fluorescente é um
produto profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com o produto. É necessária supervisão quando
estes produtos forem manuseados por utilizadores
inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO:
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre o candeeiros com
lâmpada fluorescente antes de inserir ou
remover a pilha.
• Antes de utilizar este candeeiro com
lâmpada fluorescente, certifique-se de
que a pilha está inserida correctamente.
ATENÇÃO: use só baterias e carregadores
DEWALT.
Bateria (fig. B)
• Empurre a tampa da lente para baixo e rode-a
para a direita para a bloquear em posição.
FUNCIONAMENTO
Modo de emprego
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar o candeeiro com lâmpada
fluorescente, deslize o interruptor de ligar/
desligar (1) para cima.
• Para desligar o candeeiro com lâmpada
fluorescente, deslize o interruptor de ligar/
desligar (1) para baixo.
Gancho de travamento (fig. E)
O gancho pode ser aberto e bloqueado em 8
posições diferentes.
• Abra o gancho (6) totalmente.
• Aplique uma ligeira pressão para libertar o
gancho da sua actual posição.
• Certifique-se de que o gancho fica recolhido
quando carregar o candeeiro com lâmpada
fluorescente pela pega.
ATENÇÃO: não pendure o candeeiro
com lâmpada fluorescente em qualquer
fio eléctrico. Não pendure o candeeiro
com lâmpada fluorescente em qualquer
local que não seja seguro.
Colocação e remoção da bateria
• Insira a pilha (7) no candeeiro com lâmpada
fluorescente até encaixar.
• Para retirar a pilha, prima as duas patilhas de
libertação (8) em simultâneo e retire a pilha do
candeeiro com lâmpada fluorescente.
Substituição do tubo fluorescente (fig. C, D)
• Segure a base (2) com uma mão e com a outra
rode lentamente a tampa da lente (4) para a
esquerda a partir da posição original.
• Levante cuidadosamente a tampa da lente para
cima, afastando-a do tubo (5). Coloque a tampa
da lente para o lado.
• Retire, cuidadosamente, o tubo da tomada (12),
puxando-o lentamente da base.
• Certifique-se de que a tomada e a área
circundante à mesma está isenta de sujidade,
poeira e outros contaminantes.
• Volte a colocar o tubo na tomada, certificandose de que os pontos de contacto encaixam
correctamente.
• Alinhe as ranhuras (10) localizadas na parte
inferior da tampa da lente com as ranhuras (11)
na base.
70
ATENÇÃO: não utilize o gancho para
apanhar objectos. Não utilize o gancho
para transportar objectos.
MANUTENÇÃO
O candeeiro com luz fluorescente DEWALT foi
concebido para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada e de uma limpeza regular do
produto.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros produtos químicos abrasivos
para limpar as peças não metálicas
do produto. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados nestas
peças. Utilize um pano humedecido
PORTUGUÊS
apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro
do produto. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça do produto num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto os
acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com
esta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DEWALT, com este
produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem dos respectivos produtos quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, entregue o seu produto em
qualquer agente de reparação autorizado, o qual
procederá à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Estas são:
– Tubo de substituição DE5273.
Bateria recarregável
Consulte também as tabelas abaixo.
Baterias
Voltagem
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Carregador
Voltagem
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas
tarefas que anteriormente eram realizadas com
facilidade. No fim da sua vida útil, elimine-a com o
devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de NiCd e NiMH são recicláveis.
Leve-as ao seu revendedor ou ao centro de
reciclagem local. As baterias serão recicladas ou
eliminadas adequadamente.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens e
produtos usados permite que os materiais
sejam reciclados e utilizados novamente.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a prevenir a poluição ambiental e
reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
71
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com
o desempenho do seu produto da DEWALT,
basta devolvê-la ao revendedor no prazo
de 30 dias, juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes
originais, para obter um reembolso total ou
trocá-la por outra ferramenta. O produto
apenas poderá ter sido sujeito a um desgaste
normal, sendo necessário apresentar uma
prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para o seu produto DEWALT, num período de
12 meses após a respectiva data de compra,
terá direito a um visita de assistência gratuita.
Esta visita será efectuada gratuitamente num
agente de reparação autorizado da DEWALT.
Será necessário apresentar uma prova de
compra. Inclui mão-de-obra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
72
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
LOISTEPUTKIVALAISIN DC527/DC528
2
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-tuotteen. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-tuotteista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
3
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Paino
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
4
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
5
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
6
7
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
8
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS! Laitteen tai lisävarusteen
käyttö tai toiminnon suoritus muuhun kuin
tässä käyttöohjeessa suositeltuun käyttöön
tai toimintoon voi tämän tuotteen kanssa
aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
Turvaohjeet
Kun käytät loisteputkivalaisinta, noudata aina
maakohtaisia turvaohjeita, jotta vähennät
tulipalon, sähköiskun ja henkilövahingon riskiä.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen lampun
käyttöä.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
Yleistä
1
Pidä työskentelyalue siistinä
Loukkaantumisia tapahtuu herkemmin
epäsiisteillä alueilla ja työpöydillä.
Huomioi työskentelyalueen ympäristö
Pidä työalue hyvin valaistuna (250–300 Lux).
Älä käytä tuotetta tilassa, jossa on tulipalon
tai räjähdyksen vaara, esim. syttyvien
nesteiden ja kaasujen lähellä.
Pidä lapset poissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla
työalueen lähelle.
Pukeudu oikein
Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua
liikkuviin osiin tai ilmavirtaan. Kiinnitä pitkät
hiukset. Kun työskentelet ulkona, käytä
mielellään sopivia käsineitä ja liukumattomia
jalkineita.
Henkilösuojaus
Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
Älä kurottele
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan
tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Pysy valppaana
Katso mitä olet tekemässä. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä tätä tuotetta, kun olet
väsynyt.
Käytä sopivaa tuotetta
Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä
käyttöohjeessa.
9
Tarkista vahingoittuneet osat
Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä.
Tarkista osien rikkoutuminen, suojusten ja
kytkinten vauriot ja muut kohdat, jotka voivat
vaikuttaa sen toimintaan. Varmista, että
tuote toimii oikein ja suorittaa sille tarkoitetut
toiminnot. Älä käytä tuotetta, jos jotkut sen
osat ovat vaurioituneet tai vialliset. Älä käytä
tuotetta, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja
pois päältä. Anna valtuutetun DEWALT-huollon
73
SUOMI
10
11
12
13
vaihtaa vaurioituneet tai vialliset kytkimet. Älä
koskaan yritä korjata laitetta itse.
Poista akkuyksikkö
Irrota akkuyksikkö, kun tuotetta ei käytetä,
ennen tuotteen osien, lisävarusteiden tai
lisälaitteiden vaihtamista ja ennen huoltoa.
Säilytys
Kun tuotetta ei käytetä, se täytyy säilyttää
kuivassa paikassa ja lukita huolellisesti pois
lasten ulottuvilta.
Ylläpidä tuotetta huolella
Pidä tuote hyvässä kunnossa ja puhtaina,
jotta niiden suorituskyky olisi parempi ja
turvallisempi. Noudata lisävarusteiden
huolto- ja vaihto-ohjeita. Pidä kahvat ja
kytkimet kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja
rasvattomina.
Korjaukset
Tämä tuote on asianmukaisten
turvasäännösten mukainen. Anna tuote
valtuutetun DEWALT-korjaajan korjattavaksi.
Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa
korjaukset käyttämällä alkuperäisiä varaosia,
muussa tapauksessa käyttäjä voi altistua
huomattavaan vaaraan.
Loistevalojen turvallista käyttöä koskevia
lisäohjeita
• Älä katso loistevaloa pitkään.
• Älä altista loisteputkivalaisinta märille tai kosteille
olosuhteille.
• Älä peitä valoa kankaalla tai muilla tulenaroilla
materiaaleilla. Näin vältetään tulipalon vaara.
• Älä käytä työkalua ilman, että linssin
suojuskokoonpano on asennettuna.
Tuotteen merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät tuotteessa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi, joka sisältää myös
valmistusvuoden, on painettu kotelon pintaan, joka
muodostaa asennusliitoksen tuotteen ja akun välille.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
74
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DE9116/DE9216akkulatureille.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
SUOMI
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9116/DE9216-laturissa voi ladata 7,2–18 V:n NiCdja NiMH-akkuja.
Nämä laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Yhdistä laturi sopivaa pistorasiaan ennen kuin
laitat akkuyksikön.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Punainen latausvalo
vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on
alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo
palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se
voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd- tai NiMHakku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään
lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen sen
ensimmäistä käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
–
–
–
–––––––––––
–
–– –
––
•••••••••••
•• •• ••
–
••
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä tuotetta ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
75
SUOMI
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun valaisin ei ole
käytössä, laita tuote sivulleen
vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut tuotteet, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
VAROITUS: Käytä vain DEWALTakkuyksiköitä ja latureita.
Mallista riippuen loisteputkivalaisin toimii 12, 14,4 ja
18 voltin akkuyksiköillä. Katso taulukosta kohdassa
Lisävarusteet lisätietojen soveltuvien akkuyksiköiden
valinnasta.
DC527 toimii 18 voltin akkuyksiköillä.
DC528 toimii 12 ja 14,4 voltin akkuyksiköillä.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
Latauslaitteen ja akun tarrat
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
Akun kansi
Kun akku ei ole kiinni latauslaitteessa tai työkalussa,
suojaa sen navat kannella. Jos kansi ei ole paikoillaan,
irtonaiset metalliesineet voivat oikosulkea navat, jolloin
akku voi vaurioitua ja voi aiheutua tulipalon vaara.
1. Ota akun suojus pois ennen kuin laitat
akkuyksikön laturiin tai tuotteeseen.
2. Laita suojus paikoilleen välittömästi akkuyksikön
poistamisen jälkeen laturista tai tuotteesta.
VAROITUS: Kun akku ei ole kiinni
latauslaitteessa tai työkalussa, varmista,
että suojakansi on paikoillaan.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilöja omaisuusvahinkoja.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
76
SUOMI
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä NiMH- tai NiCd-akkua
polttamalla.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Latausajan tiedot ovat teknisissä tiedoissa.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Loistevalo
1 Käyttöohje
HUOM.: Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
tuotteen käyttämistä.
Kuvaus (kuva [fig.] A)
1
2
3
4
5
6
7
Virtakytkin
Jalusta
Linssi
Linssin kannen kokoonpano
Putki
Ripustuskoukku
Akkupaketti (ei sisälly)
KÄYTTÖTARKOITUS
DC527/DC528-loisteputkivalaisin on suunniteltu
tarjoamaan lisävalaistusta ammattimaisiin sovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä loisteputkivalaisin on ammattimainen tuote.
ÄLÄ anna lasten koskea tuotteeseen. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä tuotetta vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS:
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta loisteputkivalaisin aina ennen
kuin laitat akun paikalleen tai irrotat sen.
• Ennen kuin käytät loisteputkivalaisinta,
varmista että akkuyksikkö on paikallaan.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT- akku ja -latauslaite.
Akkupaketti (kuva B)
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Laita akkuyksikkö (7) loisteputkivalaisimeen niin,
että se napsahtaa paikalleen.
• Irrota akkuyksikkö painamalla kahta
vapautuspainiketta (8) samanaikaisesti ja vedä
yksikkö pois loisteputkivalaisimesta.
Loisteputken vaihto (kuvat C, D)
• Pidä jalustasta (2) kiinni yhdellä kädellä.
Kierrä toisella kädellä hitaasti linssin
kannen kokoonpanoa (4) vastapäivään sen
alkuperäisestä asennosta.
• Nosta varovasti linssin kannen kokoonpanoa
ylöspäin ja pois putkesta (5). Aseta linssin kannen
kokoonpano sivuun.
• Irrota putki varovasti kannasta (12) vetämällä
putkea varovasti pohjasta.
• Varmista, ettei kannassa ja kannan ympärillä ole
likaa, pölyä tai muita epäpuhtauksia.
• Asenna putki takaisin kantaan varmistamalla, että
kontaktipisteet sopivat oikein.
• Kohdista linssin kannen kokoonpanon pohjan
urat (10) jalustan urien (11) kanssa.
• Paina linssin kannen kokoonpanoa alaspäin ja kierrä
sitä myötäpäivään niin, että kansi lukittuu paikalleen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja voimassa olevia
sääntöjä.
Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva A)
• Kytke loisteputkivalaisin päälle liu'uttamalla
virtakytkintä (1) ylöspäin.
• Sammuta loisteputkivalaisin liu'uttamalla
virtakytkintä (1) alaspäin.
Ripustuskoukku (kuva E)
Koukkua voidaan laajentaa ja se voidaan lukita 8 eri
asentoon.
• Vedä koukku (6) kokonaan ulos.
• Käytä vain hieman voimaa ja vapauta koukku sen
nykyisestä asennosta.
• Varmista, että koukku on vedetty sisään, kun
loisteputkivalaisinta kannetaan kahvasta.
VAROITUS: Älä ripusta
loisteputkivalaisinta sähköjohdoista. Älä
ripusta loisteputkivalaisinta mihinkään,
joka ei ole turvallinen.
77
SUOMI
VAROITUS: Älä käytä koukkua esineiden
saavuttamiseen. Älä käytä koukkua
esineiden kantamiseen.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-loisteputkivalaisimesi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus
varmistavat tuotteen ongelmattoman toiminnan.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja
pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä
suojelee ympäristöä ja vähentää raakaaineiden tarvetta.
Puhdistus
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
tuotteen sisään. Älä upota mitään
tuotteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTIN
lisävarusteita ei ole testattu tämän
tuotteen kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän tuotteen
kanssa vain DEWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Uudelleen ladattava akku
Näitä ovat:
– DE5273-vaihtoputki.
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminnallinen elinkaari on lopussa, se tulee hävittää
ympäristö huomioon ottaen:
Katso myös alla olevat taulukot.
Akkua
Jänite
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Latauslaite
Jänite
7,2–18
78
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
työkalusta.
• NiCd- ja NiMH-kennot ovat kierrätettäviä. Vie ne
jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen.
Kerätyt akkupakkaukset kierrätetään uudelleen tai
hävitetään oikealla tavalla.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtuotteen toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-tuote tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
79
SVENSKA
LYSRÖRSLAMPA DC527/DC528
Allmänt
Gratulerar!
Du har valt en DEWALT produkt. Mångårig erfarenhet,
grundlig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
produktanvändare.
1
2
Tekniska data
Spänning
Typ
Vikt
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
3
4
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
5
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
6
7
8
Anger risk för elektrisk stöt.
VARNING! Användning av tillbehör,
tillsatser eller utförande av arbete med denna
produkt annat än vad som rekommenderas i
denna bruksanvisning kan utgöra en risk för
presonskador.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsinstruktioner
När lysrörslampor används följ alltid
säkerhetsbestämmelserna som gäller i ditt land
för att minska riskerna för brand, elektriska
stötar och personskador.
Läs igenom hela denna manual noga innan
lampan hanteras.
Spara denna manual för kommande referens.
80
Håll arbetsområdet rent
Belamrade områden och bänkar kan orsaka
olyckor.
Tänk på arbetsmiljön
Håll arbetsområdet väl upplyst (250–300 Lux).
Använd inte denna produkt där det finns risk
för brand eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Håll barnen borta
Låt inte barn, besökare eller djur komma i
närheten av arbetsområdet.
Klä dig ändamålsenligt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken
eftersom de kan fastna i rörliga delar eller
fångas av luftflödet Använd hårnät för att hålla
långt hår ur vägen. Vid arbete utomhus använd
lämliga handskar och halkfria skor.
Personligt skydd
Använd personlig skyddsutrustning. Använd
alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som används för
lämpliga förhållanden minskar personskador.
Sträck Dig inte för mycket
Ha ordentligt fotfäste och balans hela tiden.
Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte denna produkt när du är trött.
Använd lämplig produkt
Avsedd användning beskrivs i denna
bruksanvisning.
9
Kontrollera om det finns skadade delar
Innan användning kontrollera produkten
noggrant. Kontrollera om det finns spruckna
delar, skador på skydden och strömbrytarna
och alla andra förhållanden som kan påverka
dess drift. Se till att produkten fungerar
korrekt och utför avsedda funktioner. Använd
inte produkten och någon del är skadad
eller defekt. Använd inte produkten om
SVENSKA
10
11
12
13
strömbrytaren inte kan slås på eller stängas
av. Skadade eller defekta strömbrytare
måste bytas hos ett auktoriserat DEWALT
serviceverkstad. Försök inte göra några
reparationer själv.
Ta bort batteripaketet
Ta bort batteripaketet när produkten inte
används, innan byte av några delar på
produkten, tillbehör eller tillsatser och innan
service.
Förvaring
När produkten inte används skall den förvaras
på ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom
räckhåll för barn.
Underhåll och vårda produkten
Håll produkten i gott skick och väl rengjort
för bättre och säkrare prestanda. Följ
instruktionerna för underhåll och byte
av tillbehör. Se till att handtagen och
strömbrytarna är torra och fria från olja och fett.
Reparationer
Denna produkt uppfyller relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt din produkt
repareras av en auktoriserad DEWALT
serviceverkstad. Reparationer bör endast
utföras av kvalificerade personer som använder
originalreservdelar, i annat fall kan det resultera i
allvarlig fara för användaren.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för lysrör
• Titta inte rakt in i ljuskällan under längre tid.
• Använd inte lysröret eller laddaren vid våta eller
fuktiga förhållanden.
• Täck inte över ljuskällan med tyg eller annat
antändligt material, detta kan ge risk för brand.
• Använd inte lampan utan linskåpan på plats.
Märkningar på produkten
Följande bildikoner visas på produkten:
Läs instruktionshandbok före användning.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DE9116/DE9216 batteriladdare.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden som också inkluderar tillverkningsår,
finns skrivet på höljet vid monteringspunkten mellan
produkten och batteriet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
81
SVENSKA
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddarna DE9116/DE9216 accepterar 7,2–18 V NiCd
och NiMH batterier.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos NiCd- och NiMH-batterierna,
ladda batteriet under minst 10 timmar före första
användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
problem
– –
–
–
–––––––––––
–– –
–– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Laddningsprocedur
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan
batteripaketet sätts i.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan
användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren.
82
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
SVENSKA
• Förvara inte eller använd produkten och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40˚ C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När den inte används skall
produkten läggas på sidan på en
stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa
produkten med stora batteripaket kan stå
upprätt på batteripaketet men lätt kan
vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet kan
explodera i elden.
• Ett litet läckage av vätska från batteripaketets
celler kan förekomma under extrema
användnings- eller temperaturförhållanden.
Detta indikerar inte fallering.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst 10
minuter, och uppsök omedelbar medicinsk
tillsyn. (Medicinsk notering: Vätskan är en
25–35 % lösning av kaliumhydroxid.)
Batterilock
Ett skyddande batterilock följer med för att täcka
kontakterna på ett borttaget batteripaket. Utan
det skyddande batterilocket på plats skulle lösa
metallföremål kunna kortsluta kontakterna, orsaka en
brandfara och skada batteripaketet.
1. Ta bort den skyddande batterikåpan innan
batteripaketet placeras i laddaren eller produkten.
2. Placera skyddlocket över kontakterna omedelbart
efter att batteripaketet tagits bort från laddaren
eller produkten.
VARNING: Försäkra dig om att det
skyddande batterilocket sitter på plats
innan du förvarar eller bär ett borttaget
batteripaket.
Batteripaket
VARNING: Använd endast DEWALT
batteripaket och laddare.
Beroende på modell kommer lysrörslampan att arbeta
med batteripaket på 12, 14,4 och 18 volt. Se tabellen
under Valfria tillbehör för ett urval av användbara
batteripaket.
DC527 arbetar med 18 volts batteripaket.
DC528 arbetar med 12 och and 14,4 volts
batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs batteripaket,
andra kan spricka och orsaka personskada
och skador.
83
SVENSKA
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Batteripaket (fig. B)
Insätning och avläsnande av batteripaketet
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
• För in batteripaketet (7) i lysrörslampan tills det
klickar på plats.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
• För att tta bort batteripaketet tryck på de två
frigöringsknapparna (8) samtidigt och dra paketet
ut från lysrörslampan.
Bränn inte upp batteripaket med NiMH
och NiCd.
Laddar batteripaket med NiMH och NiCd.
Se tekniska data angående laddningstid.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Lysrör
1 Instruktionshandbok
NOTERA: Ta dig tid att grundligt läsa och förstå
denna bruksanvisning före användning.
Beskrivning (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
Strömbrytare
Fot
Lins
Linskåpa
Rör
Fästhake
Batteripaket (medföljer inte)
AVSEDD ANVÄNDNING
Ditt DC527/DC528 lysrör har konstruetat för att ge
extra belysning som hjälp vid professionellt arbete.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denn lysrörslampa är en professionell produkt.
LÅT INTE barn komma i kontakt med produkten.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare använder
denna produkt.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING:
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av lysrörslampan innan
batteripaketet sätt i eller tas bort.
• Innan lysrörslampan används se till att
batteripaketet är korrekt isatt.
84
Byte av lysröret (fig. C, D)
• Håll foten (2) med den ena handen och vrid med
andra långsamt lös linskåpan (4) moturs från
ursprungsläget.
• Lyft linskåpan försiktigt uppåt och undan från
röret (5). Lägg linskåpan åt sidan.
• Tag försiktigt ut röret ur fattningen (12) genom att
dra lätt i röret undan från foten.
• Kontrollera att fattningen och den omgivande
ytan är fri från smuts, damm och andra
föroreningar.
• Sätt in röret i fattningen och se till att
kontaktpunkterna passar ordentligt.
• Rikta springorna (10) nedtill i linskåpan gentemot
springorna (11) i foten.
• Tryck linskåpan nedåt och vrid den medurs tills
den spärras på plats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid
säkerhetsföreskrifterna och tillhörande
bestämmelser.
Påslagning och avstängning (fig. A)
• För att slå på lysrörslampan skjut strömbrytaren
(1) uppåt.
• För att stänga av lysrörslampan skjut
strömbrytaren (1) nedåt.
Fästhake (fig. E)
Haken kan fällas ut och spärras i 8 olika lägen.
• Fäll ut haken (6) helt.
• Utöva en lätt kraft för att lossa haken ur sitt
nuvarande läge.
• Se till att kroken är indragen när lysrörslampan
bärs i greppet.
VARNING: Häng inte lysrörslampan
i några elledningar. Häng inte
lysrörslampan i något som inte är stadigt.
SVENSKA
VARNING: Använd inte kroken för att
sträcka dig efter föremål. Använd inte
kroken för att bära föremål.
UNDERHÅLL
Din DEWALT lysrörslampa har konstruerats för att
med så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig produktvård och regelbunden rengöring.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
produkten. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i produkten, sänk aldrig
ner någon del av produkten i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT, inte har testats
med denna produkt, kan användningen
av sådana tillbehör med denna produkt
vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT användas
med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar och
minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen, på
kommunala avfallsanläggningar eller via återförsäljaren
när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta det
lokala kontoret för DEWALT på den adress som anges
i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning, med
kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.com.
Dessa är:
– DE5273 reservlysrör.
Se även nedanstående tabeller.
Laddningsbart batteripaket
Batteripaket
Spänning NiCd
12
DE9071/DE9074/DE9075
14,4
DE9091/DE9092/DE9094
18
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan
ut det ur produkten.
Laddare
Spänning
7,2–18
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när
det inte längre producerar tillräcklig energi för arbeten
som tidigare lätt utförts. Det bör omhändertas med
lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
• NiCd- och NiMH-celler är återvinningsbara.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
85
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos din produkt från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
din DEWALT produkt inom 12 månader från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
86
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
FLÜORESAN LAMBA DC527/DC528
Tebrikler!
Genel
Bir DEWALT ürünü seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel ürün alet kullanıcıları için
en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
DC527
DC528
2 Çalışma alanı çevresini değerlendirin
Çalışma alanını aydınlık (250–300 Lüks) tutun.
Örneğin yanıcı sıvı ve gazların varlığı gibi
yangın veya patlama riski olan bir yerde bu
ürünü kullanmayın.
18
1
0,6
12/14,4
1
0,6
3 Çocukları uzak tutun
Çocukların, ziyaretçilerin veya hayvanların
çalışma alanına girmesine izin vermeyin.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Ağrlk
VDC
kg
1 Çalışma alanını temiz tutun
Dağınık alanlar ve banklar kazalara neden
olabilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Güvenlik talimatları
Flüoresan lambası kullanırken yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için her
zaman ülkenizdeki güvenlik talimatlarına uyun.
Lambayı kullanamadan önce bu kılavuzun
tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
Bu kılavuzu ileride bakmak üzere muhafaza edin.
4 Uygun şekilde giyinin
Hareketli parçalara takılabileceğinden veya
hava akımına yakalanabileceğinden bol
elbiseler veya takılar kullanmayın. Uzun
saçlarınızı toparlayacak koruyucu bir başlık
takın. Açık mekanlarda çalışırken, tercihen
uygun eldivenler kaymayan ayakkabılar giyin.
5 Kişisel koruma
Koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu
gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi,
kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
6 Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın
Daima sağlam ve dengeli basın.
7 Dikkatli olun
Yaptığınız işe yoğunlaşın. Sağduyulu olun.
Bu ürünü yorgunken çalıştırmayın.
8 Uygun ürün kullanın
Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda
anlatılmıştır.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye
edilenin dışında herhangi bir aksesuar veya
parçanın kullanımı veya bu ürünle yapılacak her
hangi bir işlem yaralanma riski taşıyabilir.
9 Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin
Kullanmadan önce, ürünü dikkatli şekilde
kontrol edin. Kırık parçaları, hasarlı siperler
ve şalterler veya çalışmasını etkileyebilecek
başka koşullar var mı diye kontrol edin. Ürünün
düzgün çalışacağından amaçlanan işlevi
gerçekleştireceğinden emin olun. Herhangi
bir parçası hasarlı veya bozuksa ürünü
kullanmayın. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
ürünü kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu
87
TÜRKÇE
düğmeleri yetkili DEWALT onarım merkezinden
değiştirin. Kendi başınıza herhangi bir onarım
denemeyin.
10 Akü paketini çıkarın
Akü paketi kullanılmadığı anlarda, herhangi bir
parça, aksesuar veya ataşmanını değiştirmeden
veya bakıma almadan önce ürünü fişten çekin.
11 Saklama
Kullanılmadığında, bu ürünü kuru bir yerde
saklanmalı ve çocuklardan uzakta, güvenli bir
şekilde kilit altına alınmalıdır.
12 Ürünü dikkatle koruyun
Daha iyi ve güvenli performans için iyi ve
temiz konumda tutun. Aksesuarların bakımı ve
değiştirilmesi için talimatları takip edin. Tüm
tutamakları ve şalterleri kuru, temiz ve yağsız
tutun.
13 Onarımlar
Bu ürün ilgili güvenlik düzenlemeleriyle
uyumludur. Ürününüzü onarımını yetkili bir
DEWALT onarım merkezine yaptırın. Onarımlar
orijinal yedek parçalar kullanan kaliteli kişiler
tarafından gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde bu
durumdan kullanıcı zarar görebilir.
Floresan lambalar için ek güvenlik talimatlar
• Floresan lambann içine uzun süreli bakmayn.
• Flüoresan lambayı ıslak veya nemli ortamlara
maruz bırakmayın.
• Yangn tehlikesini engellemek için lambay
bez veya yanc materyaller ile kaplamayn.
• Lambay, eklenen lens kapağ kurulumu
olmadan çalştrmayn.
Ürünün Üzerindeki İşaretler
Ürün üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
Aynı zamanda imalat yılını da içeren Tarih Kodu,
ürün ve akü arasında montaj noktası oluşturan
gövde yüzeyine basılır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
88
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN:Bu kılavuz DE9116/
DE9216 şarj aletleri hakkında önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosunun
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya
elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9116/DE9216 aleti 7,2–18 V NiCd ve NiMH tip
akülerle çalışır.
Bu şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmışlardır.
Şarj Etme
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Akü paketini takmadan önce şarj cihazını uygun
prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj) ışığın
sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin başladığını
gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, ve NiMH pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
–
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
•••••••••••
–
problem
••
••
–
–
––
–
••
••
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
89
TÜRKÇE
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25–35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Ürünü ve akü paketini sıcaklığın 40°'ye
(105° F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya metal
binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zamanlarda
ürünü devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akü paketlerine sahip
bazı ürünler akü paketinin üzerinde
dik durabilir, ancak bunlar kolayca
devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRÜR (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika boyunca
yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
90
Akü Kapağı
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek üzere
bir koruyucu akü kapağı başlığı temin edilmiştir.
Koruyucu kapağın yerinde olmaması halinde,
gevşek metal nesneler bu parçalara kısa devre
yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve aküye
zarar verebilir.
1. Aküyü şarj cihazı veya ürüne yerleştirmeden
önce koruyucu akü kapağını çıkartın.
2. Akü takımını şarj cihazı veya üründen çıkarırı
çıkarmaz koruyucu kapağı temas yüzlerine
yerleştirin.
UYARI: Bağlantısız bir aküyü taşımadan
veya saklamadan önce koruyucu akü
kapağının yerinde olduğundan emin
olun.
Akü
AKÜ TİPİ
UYARI: Yalnızca DEWALT akü takımı ve
şarj cihazlarını kullanın.
Modele bağlı olarak, flüoresan lamba 12, 14,4 ve
18 volt akü paketleri üzerinde çalışacaktır. Uygun
akü takımlarını seçmek için Opsyonel aksesuarlar
altındaki tabloya bakın.
DC527 18 volt akü paketleriyle çalışır.
DC528 12 ve 14,4 volt akülerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
TÜRKÇE
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj
cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki
sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Floresan lamba
1 Kullanm klavuzu
NOT: Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanm (şek. [fig.] A)
1
2
3
4
5
6
7
Açma/kapama anahtar
Kaide
Lens
Lens kapağ kurulumu
Tüp
Bağlama asks
Akü (ilave edilmemiştir)
KULLANIM ALANI
İletken nesnelerle temas etmeyin.
DC527/DC528 flüoresan lamba, profesyonel
uygulamalarda ek aydınlatma sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu flüoresan lamba profesyonel bir üründür.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Çocukların bu ürünü ellemesine IZIN VERMEYIN.
Bu ürün deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanılırken nezaret edilmelidir.
Suya maruz bırakmayın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4° C ve 40° C arasında şarj edin.
UYARI:
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çkartn.
• Akü paketini takıp sökmeden önce
flüoresan lambayı her zaman kapatın.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
• Bu flüoresan lambayı kullanmadan
önce, akü paketinin düzgün şekilde
oturduğundan emin olun.
NiMH ve NiCd aküyü ateşe atmayın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullann.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd aküleri şarj
eder.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Akü (şek. B)
Akünün taklmas ve çkartlmas
• Yerine oturana dek akü paketini (7) flüoresan
lambaya takın.
• Akü paketini çıkarmak için, iki serbest bırakma
düğmesine (8) aynı anda basın ve paketi
flüoresan lambandan dışarı doğru çekin.
91
TÜRKÇE
Floresan tüpün değiştirilmesi (şekil C, D)
• Bir elinizle kaideyi (2) tutun ve diğer elinizle
de lens kapağ kurulumunu (4) saatin ters
yönünde orijinal konumundan yavaşça
hareket ettirin.
• Lens kapağ kurulumunu dikkatlice tüpten
(5) yukar doğru kaldrn. Lens kapağ
kurulumunu bir kenara koyun.
• Tüpü kaideden yavaşça ve dikkatlice çekerek
tüpü soketten (12) çkartn.
• Soket ve çevresinin kirli, tozlu ve diğer
kirleticilerin olmadğna emin olun.
• Temas noktalarnn doğru olarak
sabitlendiğine emin olarak tüpü sokete
yerleştirin.
• Lens kapağ kurulumunun altndaki delikleri
(10) kaidedeki deliklerle (11) hizalayn.
• Lens kapağ kurulumunu aşağ doğru itin ve
kapağ yerine kilitlemek için saat yönünde
döndürün.
KULLANMA
BAKIM
DEWALT flüoresan lambanız uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışma,
uygun ürün bakımının ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Temizleme
UYARI: Ürünün metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Ürünün içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; ürünün
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Opsyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT, tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu ürünle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Kullanm talimatlar
UYARI: Daima güvenlik talimatlarna
ve uygulanan kurallara uyun.
Açma ve kapatma (şek. A)
• Flüoresan lambayı açmak için, açma/kapama
düğmesini (1) yukarı kaydırın.
• Flüoresan lambayı kapatmak için, açma/
kapama düğmesini (1) aşağı kaydırın.
Bağlama asks (şek. E)
Ask uzatlabilir ve 8 değişik konumda
kilitlenebilir.
• Asky (6) tam olarak uzatn.
• Asky mevcut konumundan serbest brakmak
için askya hafif bir güç uygulayn.
• Flüoresan lamba elde taşınırken kancanın geri
çekildiğinden emin olun.
UYARI: Flüoresan lambayı herhangi bir
elektrik kablosuna asmayın. Flüoresan
lambayı sağlama olmayan hiçbir şeyin
üzerine asmayın.
UYARI: Objelere ulaşmak için kanca
kullanmayın. Objeleri taşımak için
kancayı kullanmayın.
92
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satış noktalarıyla görüşün.
Bunlar:
– DE5273 değiştirme ampulü.
Aşağdaki tablolara da başvurun.
Aküler
Voltaj
NiCd
NiMH
12
14,4
18
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
DE9037
DE9038
DE9039
Şarj adaptör
Voltaj
NiCd
NiMH
7,2–18
DE9116/DE9216
DE9116/DE9216
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını
azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj edilebilir pil takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının teknik
ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna
dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• NiCd ve NiMH hücreleri yeniden
değerlendirilebilir özelliktedir. Bunları satıcınıza
veya bir yerel geri dönüşüm istasyonuna
götürün. Toplanan pil takımları uygun biçimde
yeniden değerlendirilecek veya imha edilecektir.
93
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
94
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
∂§ §∏¡π∫∞
ΦΩΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ DC527/DC528
Συγχαρητήρια!
τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και
τραυματισμού.
Έχετε επιλέξει ένα προϊόν DEWALT. Η πολυετής
εμπειρία, καθώς και η σχολαστική ανάπτυξη των
προϊόντων και η καινοτομία κάνουν τη DEWALT
έναν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για χρήστες
επαγγελματικών προϊόντων.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική
αναφορά.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Γενικά
Δ¿ÛË
DC527
DC528
VDC
18
12/14,4
1
1
kg
0,6
0,6
Τύπος
μ¿ÚÔ˜
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιμοποιείτε φώτα φθορισμού,
πάντα τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας
που ισχύουν στη χώρα σας για να μειώσετε
Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο
πριν χρησιμοποιήσετε το φως.
1 Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή
Οι περιοχές εργασίες και οι πάγκοι όπου δεν
υπάρχει τακτοποίηση μπορεί να γίνουν αιτίες
ατυχημάτων.
2 Προσέχετε το περιβάλλον της περιοχής
εργασίας
Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καλά
φωτισμένη (250–300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε
το προϊόν αυτό εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. με την
παρουσία εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3 Κρατάτε τα παιδιά μακριά
Μην επιτρέπετε σε παιδιά, επισκέπτες ή ζώα να
πλησιάσουν την περιοχή εργασίας.
4 Να είστε ενδεδυμένοι κατάλληλα
Μη φοράτε χαλαρά ενδύματα ή κοσμήματα,
γιατί αυτά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα
μέρη ή να πιαστούν από τη ροή του αέρα.
Φοράτε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών για
να κρατάτε τα μακριά μαλλιά μαζεμένα. Όταν
εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, κατά προτίμηση
φοράτε κατάλληλα γάντια και αντιολισθητικά
υποδήματα.
5 Ατομική προστασία
Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής
προστασίας. Πάντα φοράτε προστασία ματιών.
Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα
κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια
ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, όταν
χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους τραυματισμούς.
6 Μην τεντώνεστε υπερβολικά
Διατηρείτε πάντα σταθερή στήριξη στα πόδια
σας και καλή ισορροπία.
7 Να βρίσκεστε πάντα σε επαγρύπνηση
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν
είστε κουρασμένοι.
95
∂§ §∏¡π∫∞
8 Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προϊόν
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκομένου ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το προϊόν,
πέραν των όσων συνιστώνται στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να παρουσιάσει
κίνδυνο τραυματισμού.
9 Ελέγχετε για εξαρτήματα που έχουν
υποστεί ζημιά
Πριν τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το
προϊόν. Ελέγξτε για θραύση εξαρτημάτων,
ζημιά σε προφυλακτήρες και διακόπτες και
οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία του. Να βεβαιώνεστε
ότι το προϊόν θα λειτουργήσει σωστά και θα
εκτελέσει την προβλεπόμενη λειτουργία του.
Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν οποιοδήποτε
εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη. Μη
χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν ο διακόπτης
δεν το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί.
Αναθέτετε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις της DEWALT να επισκευάσει τυχόν
εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι
ελαττωματικά. Ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε
επισκευές μόνοι σας.
10 Αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών
Αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών όταν δεν
χρησιμοποιείται, πριν την αντικατάσταση
οποιωνδήποτε εξαρτημάτων, αξεσουάρ ή
προσαρτημάτων του προϊόντος και πριν το
σέρβις.
11 Αποθήκευση
Όταν δεν χρησιμοποιείται, το προϊόν αυτό
πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και να
κλειδώνεται με ασφαλή τρόπο, μακριά από
παιδιά.
12 Συντηρείτε το προϊόν με προσοχή
Διατηρείτε το προϊόν σε καλή κατάσταση
και καθαρό, για καλύτερη και ασφαλέστερη
απόδοση. Τηρείτε τις οδηγίες για συντήρηση και
αλλαγή των αξεσουάρ. Διατηρείτε όλες τις λαβές
και τους διακόπτες στεγνούς, καθαρούς και
απαλλαγμένους από λάδι και γράσο.
13 Επισκευές
Το προϊόν αυτό βρίσκεται σε συμμόρφωση
με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.
Αναθέτετε την επισκευή του προϊόντος σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
της DEWALT. Οι επισκευές θα πρέπει να
εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς
96
με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Αλλιώς
μπορεί να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για
το χρήστη.
¶ÚfiÛıÂÙ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ï¿Ì˜
ÊıÔÚ›Ô˘
• ªËÓ ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÛÙÔ Êˆ˜ ÊıÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜
¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜.
• Μην εκθέτετε το φως φθορισμού σε νερό ή
υγρασία.
• ªËÓ Î·Ï‡„Ù ÙÔ Êˆ˜ Ì ¤Ó· ·Ó› Ë ¿ÏÏ·
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ
ʈÙÈ¿˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Êˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Î¿Ï˘ÌÌ· Ê·ÎÔ‡.
Επισημάνσεις πάνω στο
προϊόν
Πάνω στο προϊόν εμφανίζονται τα εξής
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος επίσης
περιλαμβάνει το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
πάνω στην επιφάνεια του περιβλήματος η οποία
σχηματίζει την ένωση στερέωσης ανάμεσα στο
προϊόν και τη μπαταρία.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DE9116/
DE9216.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
∂§ §∏¡π∫∞
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9116/DE9216 δέχεται μπαταρίες
7,2–18 V NiCd και NiMH.
Αυτοί οι φορτιστές δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και
έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν
πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Η
κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση) αναβοσβήνει
97
∂§ §∏¡π∫∞
συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι έχει ξεκινήσει η
διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη
δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση
και διάρκεια ζωής των μπαταριών NiCd και NiMH,
φορτίστε την μπαταρία επί τουλάχιστον 10 ώρες
πριν από την πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
–
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
–
–
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– –
–
––
–
••
••
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
Πρόβλημα
••
••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε
να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την
τάση.
98
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
προϊόν και το πακέτο μπαταριών σε θέσεις
όπου η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει ή να
υπερβεί τους 40°C (105°F) (όπως έξω από
καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται
το προϊόν, τοποθετείτε το με την
πλευρά του σε σταθερή επιφάνεια,
όπου δεν θα προκαλέσει κίνδυνο
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
προϊόντα με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
∂§ §∏¡π∫∞
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΥΔΡΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και
εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία
μπορεί να εκραγεί.
• Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης ή
θερμοκρασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
μικρή διαρροή υγρού από τις κυψέλες της
μπαταρίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Ωστόσο, εάν υπάρχει ρήξη της εξωτερικής
στεγανοποίησης:
α. εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό
και σαπούνι επί αρκετά λεπτά.
β. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο
καθαρό νερό επί τουλάχιστον 10 λεπτά και
ζητήστε ιατρική βοήθεια. (Σημείωση για τους
γιατρούς: Το υγρό είναι διάλυμα καυστικού
καλίου περιεκτικότητας 25–35%.)
Καπάκι μπαταρίας
Παρέχεται ένα προστατευτικό καπάκι για την κάλυψη
των επαφών μιας αποσυνδεδεμένης μπαταρίας.
Εάν δεν τοποθετηθεί το προστατευτικό καπάκι,
τυχόν χαλαρά μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να
βραχυκυκλώσουν τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο
πυρκαγιάς και καταστροφή στην μπαταρία.
1. Πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών
στο φορτιστή ή στο προϊόν, αφαιρέστε το
προστατευτικό κάλυμμα μπαταρίας.
2. Τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω
στις επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το φορτιστή ή το
προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχει
τοποθετηθεί το προστατευτικό καπάκι
προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε μια
αποσυνδεδεμένη μπαταρία.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο πακέτα μπαταριών και φορτιστές
DEWALT.
Ανάλογα με το μοντέλο, το φως φθορισμού θα
λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των 12, 14,4 ή
18 V. Ανατρέξτε στον πίνακα υπό τον τίτλο
Προαιρετικά παρελκόμενα για την επιλογή
κατάλληλων πακέτων μπαταριών.
Το DC527 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των 18 V.
Το DC528 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των
12 V και των 14,4 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, στις ετικέτες
του φορτιστή και της μπαταρίας εμφανίζονται τα
ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
99
∂§ §∏¡π∫∞
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH
και NiCd.
Φορτίζει μπαταρίες NiMH και NiCd.
Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 §¿Ì· ÊıÔÚ›Ô˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
σχολαστικά και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο
πριν τη χρήση του προϊόντος.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. [fig.] A)
1
2
3
4
5
6
7
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
μ¿ÛË
º·ÎÔ›
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Î¿Ï˘ÌÌ· Ê·ÎÔ‡
™ˆÏ‹Ó·˜
∞ÁÎÈÛÙÚÔ ‰ÔÎÔ‡
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το φως φθορισμού DC527/DC528 έχει σχεδιαστεί
για να παρέχει πρόσθετο φωτισμό υποβοήθησης σε
επαγγελματικές εφαρμογές.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτό το φως φθορισμού είναι ένα επαγγελματικό
προϊόν.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το προϊόν. Απαιτείται επίβλεψη όταν το προϊόν το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
100
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
Î·È Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• Πάντα απενεργοποιείτε το φως
φθορισμού πριν την εισαγωγή ή την
αφαίρεση του πακέτου μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φως
φθορισμού, να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο
μπαταριών εδράζεται σωστά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙÂ ÌÔÓÔ
Ì·Ù·ÚȘ Î·È ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. B)
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ:
• Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (7) στο φως
φθορισμού έως ότου κουμπώσει με ήχο κλικ.
• Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών, πιέστε
ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης
(8) και τραβήξτε το πακέτο να βγει από το φως
φθορισμού.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ۈϋӷ ÊıÔÚ›Ô˘ (ÂÈÎ. C, D)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË (2) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È Ì ÙÔ
¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÚ¤„Ù ÛÈÁ¿ ÙËÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ÙÔ˘ Î¿Ï˘ÌÌ· Ê·ÎÔ‡ (4) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ·fi
ÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË.
• ™ËÎÒÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (5). ∞Ê‹ÛÙ ÛÙË ¿ÎÚË ÙËÓ
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Î¿Ï˘ÌÌ· Ê·ÎÔ‡.
• μÁ¿ÏÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·fi ÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ (12) ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÛÈÁ¿ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó·
·fi ÙË ‚¿ÛË.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È Ë Á‡ÚÔ ÂÚÈÔ¯‹
Â›Ó·È Î·ı·Ú‹, ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÓË Î·È ¿ÏÏ· ‚ÚÔÌȤ˜.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÛËÌ›· Â·Ê‹˜
Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ (10) ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Î¿Ï˘ÌÌ·
Ê·ÎÔ‡ Ì ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÛÙË ‚¿ÛË (11).
• ¶·Ù‹ÛÙ οو ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ· Ó·
ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∂§ §∏¡π∫∞
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά
τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε ένα
πανί που έχει υγρανθεί μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο
προϊόν. Ποτέ μη βυθίσετε οποιοδήποτε
μέρος του προϊόντος σε υγρό.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
• Για να ενεργοποιήσετε το φως φθορισμού,
μετακινήστε το διακόπτη on/off (1) προς τα
πάνω.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή τα αξεσουάρ
που δεν προσφέρει η DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν,
η χρήση τέτοιων αξεσουάρ με το
προϊόν αυτό θα μπορούσε να είναι
επικίνδυνη. Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, με το προϊόν αυτό θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
συνιστώμενα αξεσουάρ DEWALT.
• Για να απενεργοποιήσετε το φως φθορισμού,
μετακινήστε το διακόπτη on/off (1) προς τα
κάτω.
∞ÁÎÈÛÙÚÔ ‰ÔÎÔ‡ (ÂÈÎ. E)
ΔÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Ó·
·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û 8 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ.
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο (6).
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ÂÏ·ÊÚ‹ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÛÙË ·ÚfiÓ ı¤ÛË.
• Όταν το φως φθορισμού μεταφέρεται από τη
λαβή να βεβαιώνεστε ότι έχει συμπτυχθεί το
άγκιστρο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κρεμάτε το
φως φθορισμού από οποιοδήποτε
ηλεκτρικό καλώδιο. Μην κρεμάτε το
φως φθορισμού από οτιδήποτε δεν είναι
στερεωμένο με ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε
το άγκιστρο για να φθάσετε αντικείμενα.
Μη χρησιμοποιήσετε το άγκιστρο για να
μεταφέρετε αντικείμενα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το φως φθορισμού DEWALT που κατέχετε έχει
σχεδιαστεί για να λειτουργεί για μεγάλη χρονική
περίοδο με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία του εξαρτάται από τη
σωστή φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του
προϊόντος.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή άλλα
σκληρά χημικά για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών εξαρτημάτων του προϊόντος.
Τα χημικά αυτά μπορεί να εξασθενήσουν
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
– DE5273 Ï¿Ì· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘.
μϤ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ οو.
£‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Δ¿ÛË
12
14,4
18
NiCd
NiMH
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
DE9037
DE9038
DE9039
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
Δ¿ÛË
7,2–18
NiCd
NiMH
DE9116/DE9216
DE9116/DE9216
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών
επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
101
∂§ §∏¡π∫∞
Η επαναχρησιμοποίηση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις μέσω
επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο της DEWALT, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους σέρβις της DEWALT καθώς και
πλήρη στοιχεία και πρόσωπα επικοινωνίας με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενο πακέτο
μπαταρίας
Το πακέτο μπαταρίας μεγάλης διάρκειας λειτουργίας
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν αδυνατεί πλέον
να παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, απορρίψτε
το με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό κέντρο
ανακύκλωσης. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν
συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα απορριφθούν
με τον κατάλληλο τρόπο.
102
∂§ §∏¡π∫∞
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του προϊόντος σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις
του προϊόντος σας DEWALT εντός 12
μηνών από την αγορά του, δικαιούστε
ένα σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
103
104
105
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
106
N091556
09/10
Download PDF

advertising