DC528N | DeWalt DC528N CORDLESS TORCH - 2 instruction manual

544666 - 67 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC527
DC528
6
5
4
3
1
2
7
A
2
7
8
B
C
6
5
12
D
E
3
ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO DC527/DC528
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
4
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Tento návod si uschovajte na prípadné ďalšie
použitie.
Všeobecné
Technické údaje
Napájacie napätie VDC
Typ
Hmotnosť
kg
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia.
1 Pracovný priestor udržujte v čistote
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor
môže byť príčinou úrazu.
2 Berte ohľad na pracovné prostredie
Zaistite správne osvetlenie pracoviska (250
– 300 luxov). Nepoužívajte tento výrobok na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo
explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo
výbušných kvapalín a plynov.
3 Držte z dosahu detí
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti
pracovného priestoru.
4 Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu sa
zachytiť pohyblivými časťami alebo prúdom
vzduchu. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy. Pri práci vonku
používajte, pokiaľ možno, pracovné rukavice
a protišmykovú obuv.
5 Bezpečnosť obsluhy
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú
riziko poranenia osôb.
6 Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
7 Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte tento výrobok, ak ste unavení.
8 Používajte vhodné zariadenie
Určené použitie tohto náradia je opísané
v tomto návode.
VAROVANIE! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií, než je odporúčané
týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
9 Kontrolujte, či nie je zariadenie poškodené
Pred použitím zariadenie starostlivo
prehliadnite. Skontrolujte, či nie sú jeho
časti rozbité a či nie sú poškodené vypínače
alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho
prevádzku. Uistite sa, či bude zariadenie
riadne pracovať a či bude riadne vykonávať
určenú funkciu. Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo
zničená. Ak nie je možné hlavným vypínačom
zariadenie zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Poškodené súčasti nechajte
vymeniť v autorizovanom servise DEWALT.
Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.
10 Vyberte akumulátor
Vyberte akumulátor pokiaľ sa nepoužíva,
pred výmenou akejkoľvek časti zariadenia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred
vykonávaním údržby.
11 Uloženie
Ak sa zariadenie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
12 Vykonávajte starostlivo údržbu výrobku
Na zaistenie lepšej výkonnosti a bezpečnejšej
prevádzky udržujte výrobok v dobrom stave
a v čistote. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Udržujte všetky
ovládacie prvky a rukoväti čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
13 Opravy
Toto zariadenie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto výrobku vždy zverujte mechanikom
značkového servisu DEWALT . Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné dielce. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Doplnkové bezpečnostné predpisy pre
žiarivkové svietidlá
• Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do svetla
svietidla.
• Nevystavujte žiarivkové svietidlo vlhkému
prostrediu alebo mokru.
• Nezakrývajte svietidlo odevom alebo
inými horľavými látkami, vyvarujete sa tak
nebezpečenstvu vzniku požiaru.
• Nepoužívajte svietidlo bez pripevneného krytu
reflektora.
Štítky na výrobku
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu výrobku, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre obsluhu nabíjačiek DE9116/DE9216.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte sa
kontakty akumulátora prepájať
vodivými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT , ktoré sú
na nabíjanie určené. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
5
UPOZORNENIE: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než sú nabíjačky
uvedené v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky
toto riziko nezníži.
• NIKDYsa nepokúšajte spojiť spolu 2 nabíjačky.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napätím. Táto nabíjačka nie je určená
pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
Nabíjačky
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju vždy
odpojte uchopením za zástrčku a neťahajte
za prívodný kábel. Týmto spôsobom
zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného
kábla.
Nabíjačka DE9116/DE9216 môže nabíjať
akumulátory NiCd a NiMH s napájacím napätím od
7,2 do -18 V.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu..
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vo vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na
také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla. Odvod tepla z nabíjačky je zaisťovaný
cez drážky v hornej a spodnej časti krytu
nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
6
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
Tieto nabíjačky sa nemusia žiadnym spôsobom
nastavovať a sú skonštruované tak, aby bola
zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte sa
kontakty akumulátora prepájať
vodivými predmetmi.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo smrteľného úrazu.
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo indikuje,
že proces nabíjania sa začal.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov NiCd a NiMH
ich nabíjajte pred prvým použitím najmenej počas
10 hodín.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
celkom nabité
odloženie nabíjania –
zahriaty/studený akumulátor
výmena akumulátora
porucha
– – – – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovenie nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia
bude vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov
akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo vykonávať raz za
týždeň alebo vždy, keď akumulátor neumožňuje
vykonanie rovnakého množstva úkonov.
Ak chcete obnoviť nabitie akumulátora, vložte ho
do nabíjačky ako obvykle. Akumulátor ponechajte
v nabíjačke aspoň 10 hodín.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT .
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(105°F) (ako sú vonkajšie búdy alebo
kovové budovy v lete).
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy
sa nepokúšajte akumulátor zo
žiadneho dôvodu rozoberať. Ak je
obal akumulátora prasknutý alebo
poškodený, nevkladajte akumulátor do
nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa výrobok
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU NiCd ALEBO (NiMH)
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora..
To nie je známkou poruchy.
Avšak pokiaľ je vonkajšie tesnenie porušené:
a. a kvapalina z akumulátora sa Vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasiahnuté
7
miesto niekoľko minút mydlom a vodou.
b. ak sa kvapalina z akumulátora dostane
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina
je 25 – 35 % roztok hydroxidu draselného.)
Ochranný kryt akumulátora
S akumulátorom sa dodáva ochranný kryt,
ktorý umožňuje zakrytie kontaktov odpojeného
akumulátora. Ak nie je na akumulátore tento kryt,
odložené kovové predmety môžu spôsobiť skrat
kontaktov akumulátora, čo môže viesť k požiaru
a k poškodeniu akumulátora.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia z neho odstráňte ochranný
kryt.
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z výrobku nasaďte ihneď na kontakty
ochranný kryt.
VAROVANIE! Pred uložením alebo
pred prenášaním nepoužívaného
akumulátora sa uistite, či je na
kontaktoch riadne nasadený ochranný
kryt.
Akumulátory
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor aj nabíjačku
nepoškodí. V správnych podmienkach môžu
byť tieto výrobky skladované až 5 rokov.
Nálepky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Akumulátor nabitý.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
TYP AKUMULÁTORA
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DeWALT.
V závislosti od modelu pracuje žiarivkové
svietidlo s akumulátormi, ktoré majú napätie 12,
14,4 a 18 V.
Pre výber vhodného akumulátora nahliadnite do
tabuľky v časti Voliteľné príslušenstvo.
Model DC527 pracuje s akumulátormi s napájacím
napätím 18 V.
Model DC528 pracuje s akumulátormi s napájacím
napätím 12 V a 14,4 V.
Odporúčanie pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu
a životnosti skladujte akumulátory pri izbovej
teplote, ak sa nepoužívajú.
8
Používajte iba akumulátory DEWALT ,
iné typy môžu explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ nikdy
nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu NiMH a NiCd.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Žiarivkové svietidlo
1 Návod na obsluhu
POZNÁMKA: Pred začatím pracovných operácií
venujte dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
1
2
3
4
5
6
7
Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
Základňa
Šošovka
Zostava krytu šošovky
Trubica
Trámový hák
Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše žiarivkové svietidlo DC527/DC528 je určené
na poskytnutie dodatočného osvetlenia pri
vykonávaní iných profesionálnych prác.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Toto žiarivkové svietidlo je profesionálny výrobok.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto výrobkom
dostali do kontaktu. Ak používajú tento výrobok
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE:
• Pred montážou a nastavením vždy
vyberte akumulátor.
• Pred vložením alebo vybratím
akumulátora svietidlo vždy vypnite.
• Pred použitím tohto svietidla sa uistite,
či je v ňom akumulátor riadne uložený.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DeWALT.
Akumulátor (obr. B)
Vloženie a vybratie akumulátora
• Vložte akumulátor (7) do žiarivkového svietidla
tak, aby zaskočil na miesto.
• Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte súčasne
obe uvoľňovacie tlačidlá (8) a vysuňte ho zo
svietidla von.
Výmena žiarivkovej trubice (obr. C, D)
• Jednou rukou uchopte základňu (2) a druhou
rukou pomaly otáčajte zostavou krytu šošovky
(4) proti smeru chodu hodinových ručičiek.
• Zostavu krytu šošovky opatrne zdvihnite
z trubice (5) nahor. Zostavu krytu šošovky
odložte bokom.
• Miernym ťahom trubicu opatrne z pätky (12)
vytiahnite.
• Zaistite, aby pätka a priestor okolo pätky bol
zbavený prachu, špiny a ďalších nečistôt.
• Vymeňte trubicu a uistite sa, či kontaktné
miesta riadne dosadli.
• Zarovnajte štrbiny (10) v základni
s výstupkami (11) v zostave krytu šošovky.
• Zostavu krytu šošovky pritlačte dole a otočte
ju v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby
bola na mieste zaistená.
PREVÁDZKA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Svietidlo zapnete posunutím hlavného vypínača
(1) nahor.
Svietidlo vypnete posunutím hlavného vypínača
(1) dole.
Trámový hák (obr. E)
Hák je možné vysunúť a zaistiť v 8 rôznych
polohách.
• Hák (6) celkom vysuňte.
• Uvoľnenie háku z pôvodnej polohy spravíte
miernou silou.
• Pokiaľ sa žiarivkové svietidlo prenáša
uchopením za držadlo, zaistite, aby bol
trámový hák zasunutý.
VAROVANIE: Žiarivkové svietidlo
nezavesujte za akékoľvek elektrické
vedenie. Nezavesujte svietidlo za nič,
čo nie je zaistené.
VAROVANIE: Nepoužívajte závesný
hák na dosiahnutie nedostupných
predmetov. Nepoužívajte závesný hák
na zavesenie predmetov.
9
ÚDRŽBA
Ochrana životného prostredia
Vaše žiarivkové svietidlo DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o výrobok a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Čistenie
VAROVANIE! Na čistenie nekovových
súčastí výrobku nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE! Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto
výrobkom veľmi nebezpečné. Ak
chcete znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej
používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Tieto sú nasledujúce:
– DE5273 náhradná žiarovka.
Viď tiež nižšie uvedenú tabuľku.
Nabíjací akumulátor
Akumulátory
Napätie
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Nabíjačka
Napätie
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/DE9216
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi
alebo do miestnej zberne. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
zst00241061 - 15-07-2014
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising