DC528N | DeWalt DC528N CORDLESS TORCH - 2 instruction manual

504606 - 63 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC527
DC528
6
5
4
3
1
2
7
A
2
7
8
B
C
6
5
12
D
E
3
FLUORESCENČNÍ SVÍTILNA DC527/DC528
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Hmotnost
VDC
kg
DC527
18
1
0,6
DC528
12/14,4
1
0,6
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Bezpečnostní pokyny
Při používání fluorescenční svítilny vždy
dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste
snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
4
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte tento celý návod.
Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
Všeobecné
1 Pracovní prostor udržujte v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor
může být příčinou úrazu.
2 Berte ohled na pracovní prostředí
Zajistěte správné osvětlení pracoviště (250
- 300 luxů). Nepoužívejte tento výrobek na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
3 Držte z dosahu dětí
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo
zvířatům, aby se dostaly do blízkosti
pracovního prostoru.
4 Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi nebo vzdušným
proudem. Máte-li dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy. Při práci venku
používejte, pokud možno, pracovní rukavice
a neklouzavou obuv.
5 Bezpečnost obsluhy
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují
riziko poranění osob.
6 Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
7 Buďte pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte tento výrobek, jste-li unaveni.
8 Používejte vhodné zařízení
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu.
VAROVÁNÍ! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací s tímto zařízením, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
9 Provádějte kontrolu, zda není zařízení
poškozeno
Před použitím zařízení pečlivě prohlédněte.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity
a zda nejsou poškozeny ochranné kryty,
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit
jeho provoz. Ujistěte se, zda bude zařízení
řádně pracovat a zda bude řádně provádět
určenou funkci. Nepoužívejte toto zařízení, jeli jakákoli jeho část poškozena nebo zničena.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, zařízení nepoužívejte.
Poškozené součásti nechejte vyměnit
v autorizovaném servisu DEWALT. Nikdy se
nepokoušejte o opravu sami.
10 Vyjměte akumulátor
Vyjměte akumulátor pokud není používán,
před výměnou jakékoliv částí zařízení,
příslušenství nebo doplňků a před prováděním
údržby.
11 Uložení
Není-li zařízení používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být také
vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
12 Provádějte pečlivou údržbu výrobku
K zajištění lepší výkonnosti a bezpečnějšího
provozu udržujte výrobek v dobrém stavu
a v čistotě. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky a rukojeti čisté, suché
a neznečištěné olejem nebo mazivy.
13 Opravy
Tento výrobek odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy tohoto
výrobku vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu DEWALT . Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Doplňkové bezpečnostní předpisy pro
fluorescenční svítilny
• Nedívejte se delší dobu přímo do
fluorescenčního světla svítilny.
• Nevystavujte fluorescenční svítilnu vlhkému
prostředí nebo mokru.
• Nezakrývejte svítilnu oděvem nebo jinými
hořlavými látkami, vyvarujete se tak nebezpečí
vzniku požáru.
• Nepoužívejte svítilnu bez připevněného krytu
reflektoru.
Štítky na výrobku
Na výrobku jsou uvedeny následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu výrobku, který vytváří montážní
spoj mezi výrobkem a akumulátorem.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro obsluhu nabíječek DE9116/DE9216.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
tento akumulátor používá.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nepokoušejte se
kontakty akumulátorů propojovat
vodivými předměty. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT , které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
5
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než jsou nabíječky
uvedené v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky ze zásuvky ji vždy
odpojte uchopením za zástrčku a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení..
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch,
na kterém by mohlo dojít k zablokování
ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla
z nabíječky je prováděn přes drážky v horní
a spodní části krytu nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
6
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru z nabíječky toto riziko nesníží.
• NIKDYse nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DE9116/DE9216 může nabíjet
akumulátory NiCd a NiMH s napájecím napětím od
7,2–18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nepokoušejte se
kontakty akumulátorů propojovat
vodivými předměty.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo smrtelného úrazu.
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce.
2. Vložte akumulátor do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což znamená,
že nabíjecí proces byl zahájen.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti akumulátorů NiCd a NiMH
je před prvním použitím nabíjejte nejméně po dobu
10 hodin.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
výměna akumulátoru
závada
způsobit jiskření a vznícení prachu nebo
výparů.
• Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách
DEWALT .
– – – –
–––––––––––
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Neskladujte a nepoužívejte výrobek
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40 °C
(105°F) (jako jsou venkovní domky nebo
kovové budovy v létě).
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozený akumulátor by měl být
vrácen do autorizovaného servisu, kde
bude zajištěna jeho recyklace.
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
UPOZORNĚNÍ: Není-li výrobek
používán, při odkládání jej postavte
na stabilní povrch tak, aby nemohlo
dojít k jeho pádu. Některá zařízení
s objemným akumulátorem budou
stát na akumulátoru ve svislé poloze,
ale může dojít k jejich snadnému
převrhnutí.
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků akumulátoru
na maximální kapacitu. Obnovení nabití
akumulátoru by mělo být prováděno jednou
týdně nebo vždy, když akumulátor neumožňuje
provedení stejného množství úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití akumulátoru,
vložte jej do nabíječky jako obvykle. Nechejte
akumulátor v nabíječce minimálně 10 hodin.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru si nejdříve
přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY TYPU NiCd NEBO (NiMH)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých
teplotách může docházet k malým únikům
kapaliny z akumulátoru.. To není známkou
poruchy.
Avšak pokud je vnější těsnění porušeno:
a. a kapalina z akumulátoru se vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasažené místo
několik minut mýdlem a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru se dostane do
vašich očí, okamžitě je začněte vyplachovat
čistou vodou po dobu minimálně 10 minut
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
(Poznámka pro lékaře: Kapalina je
25 - 35% roztok hydroxidu draselného.)
7
Ochranná krytka akumulátoru
S akumulátorem je dodávána ochranná krytka,
která umožňuje zakrytí kontaktů odpojeného
akumulátoru. Není-li na akumulátoru tato krytka
nasazena, odložené kovové předměty mohou
způsobit zkrat jeho kontaktů, což může vést
k požáru a k poškození akumulátoru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky nebo
do zařízeníz něj odstraňte ochrannou krytku.
2. Po vyjmutí akumulátoru z nabíječky nebo
z výrobku nasaďte ihned na jeho kontakty
ochrannou krytku.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo
před přenášením nepoužívaného
akumulátoru se ujistěte, zda je na
kontaktech řádně nasazena ochranná
krytka.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORU
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky DeWALT.
V závislosti na modelu pracuje fluorescenční
svítilna s akumulátory, které mají napětí 12, 14,4
a 18 V.
Pro výběr vhodného akumulátorunahlédněte do
tabulkyv částiVolitelné příslušenství.
Model DC527 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 18 V.
Model DC528 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 12 V a 14,4 V.
Doporučení pro uložení
akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
2. Dlouhodobé skladování akumulátorů
i nabíječku nepoškodí. Ve správných
podmínkách mohou být tyto výrobky
skladovány až 5 let.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
Poškozený akumulátor.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte pouze akumulátory DEWALT
, jiné typy mohou explodovat, způsobit
úraz a hmotné škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory typu NiMH a NiCd nikdy
nespalujte.
Nabíjí akumulátoru typu NiMH a NiCd.
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Fluorescenční svítilna
1 Návod k obsluze
Nálepky na nabíječce a na akumulátoru
POZNÁMKA: Před zahájením pracovních
operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Popis (obr. A)
8
1 Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2
3
4
5
6
7
Základna
Čočka
Sestava krytu čočky
Trubice
Trámový hák
Akumulátor (není součástí dodávky)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše fluorescenční svítilna DC527/DC528 je
určena k poskytnutí dodatečného osvětlení při
provádění profesionálních aplikací.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
• Vyměňte trubici a ujistěte se, zda kontaktní
místa řádně dosedla.
• Srovnejte štěrbiny (10) v základně s výstupky
(11) v sestavě krytu čočky.
• Sestavu krytu čočky přitlačte dolů a otočte jí
ve směru chodu hodinových ručiček tak, aby
byla na místě zajištěna.
PROVOZ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Tato fluorescenční svítilna je profesionální výrobek.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto výrobkem
dostaly do kontaktu. Používají-li tento výrobek
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ:
• Před montáží a seřízením vždy
vyjměte akumulátor.
• Před vložením nebo vyjmutím
akumulátoru fluorescenční svítilnu
vždy vypněte.
• Před použitím této fluorescenční
svítilny se ujistěte, zda je v ní
akumulátor řádně uložen.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky DeWALT.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Fluorescenční svítilnu zapnete posunutím
hlavního spínače (1) nahoru.
Fluorescenční svítilnu vypnete posunutím
hlavního spínače (1) dolů.
Trámový hák (obr. E)
Hák lze vysunout a zajistit v 8 různých polohách.
• Hák (6) zcela vysuňte.
• Uvolnění háku ze stávající polohy proveďte
mírnou silou.
• Pokud je fluorescenční svítilna přenášena
uchopením za držadlo, zajistěte, aby byl
trámový hák zasunut.
VAROVÁNÍ: Fluorescenční svítilnu
nezavěšujte za jakékoliv elektrické
vedení. Nezavěšujte fluorescenční
svítilnu za nic, co není zajištěno.
Akumulátor (obr. B)
Vložení a vyjmutí akumulátoru
• Vložte akumulátor (7) do fluorescenční svítilny
tak, aby zaskočil na místo.
• Pokud chcete akumulátor vyjmout, stiskněte
současně obě uvolňovací tlačítka (8)
a vysuňte jej ze svítilny ven.
Výměna fluorescenční trubice (obr. C, D)
• Jednou rukou uchopte základnu (2) a druhou
rukou pomalu otáčejte sestavou krytu čočky
(4) proti směru chodu hodinových ručiček.
• Sestavu krytu čočky opatrně zdvihněte
z trubice (5) nahoru. Sestavu krytu čočky
odložte stranou.
• Mírným tahem trubici opatrně z patice (12)
vytáhněte.
• Zajistěte, aby patice a prostor okolo patice byl
zbaven prachu, špíny a dalších nečistot.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte závěsný
hák k dosažení nedostupných
předmětů. Nepoužívejte závěsný hák
k zavěšení předmětů.
ÚDRŽBA
Vaše fluorescenční svítilna DEWALT byla
zkonstruována tak, aby pracovala co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Čištění
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí výrobku nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
9
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do výrobku dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část výrobku do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
výrobkem velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Tyto jsou následující:
– DE5273 náhradní žárovka.
Nabíjecí akumulátor
Viz také níže uvedená tabulka.
Akumulátory
Napětí
12
14,4
18
NiCd
DE9071/DE9074/DE9075
DE9091/DE9092/DE9094
DE9095/DE9096/DE9098
NiMH
DE9037
DE9038
DE9039
Nabíječka
Napětí
7,2–18
NiCd
DE9116/DE9216
NiMH
DE9116/
DE9216
Ochrana životního prostředí
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím prodejci nebo do místní
sběrny. Shromážděné akumulátory budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
zst00241036 - 15-07-2014
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising