D21580K | DeWalt D21580K DIAMOND DRILL instruction manual

505202-94 PL
D21580K
D21582K
2
3
4
5
6
WIERTNICA DIAMENTOWA
Serdeczne gratulacje!
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
prądem o napięciu 230 V 10 A
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Dane techniczne
D21580K
Napięcie
(V) 230
Pobór mocy
(W) 1705
Moc oddawana
(W) 1150
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
obr/ min 0 - 1100
2. bieg
obr/ min 0 - 2350
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
obr/ min 0 - 650
2. bieg
obr/ min 0 - 1450
Gwint wrzeciona
1/2”
(zewn.)
Zacisk bocznej
(mm) 53
rękojeści
(znorm.)
Klasa ochrony
II
Maksymalne
ciśnienie wody
(bar) Masa
(kg) 5,4
D21580K/D21582K
Napięcie elektryczne
D21582K
230
1705
1150
Niebezpieczeństwo pożaru
Kontrola zakresu dostawy
0 - 1100
0 - 2350
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertnica diamentowa
1 rękojeść dodatkowa
1 klucz maszynowy płaski 22 mm
1 klucz maszynowy płaski 32 mm
1 wąż z kurkiem (D21582K)
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertnicy w rozłożeniu na części
0 - 650
0 - 1450
1/2”
(wewn.)
53
(znorm.)
II
•
3
5,9
•
Średnice wierconych otworów
Średnice otworów wierconych w murze
1. bieg przy
wierceniu z ręki (mm) 92 - 100
92 - 100
użyciu statywu (mm) 92 - 152
92 - 152
2. bieg przy
wierceniu z ręki (mm) 10 - 92
10 - 92
użyciu statywu (mm) 10 - 92
10 - 92
Sprawdź, czy wiertnica i przynależne akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis maszyny (rys. rys. A1 i A2)
Wiertnica diamentowa D21580K/D21582K jest
przeznaczona do wiercenia na sucho otworów
w murze z cegły, bloczków żużlowo-betonowych
itp. przy użyciu specjalnych diamentowych
wierteł rurowych w połączeniu z odpylaczem
ssącym.
Wiertnica diamentowa D21580K może być
wykorzystywana do wiercenia na mokro otworów
w cegle, bloczkach betonowych i żelbetonie
przy użyciu specjalnych diamentowych wierteł
rurowych w połączeniu z urządzeniem do
chłodzenia wodą.
Z ręki można wiercić otwory w murze o średnicy
do 100 mm lub 40 mm w betonie. W przypadku
wiercenia otworów o średnicy ponad 100 mm
Średnice otworów wierconych w betonie
1. bieg przy
wierceniu z ręki (mm) użyciu statywu (mm) 70 - 132
2. bieg przy
10 - 40
wierceniu z ręki (mm) 10 - 70
użyciu statywu (mm) -
7
w murze i ponad 40 mm w betonie trzeba
zastosować odpowiedni statyw.
kontynuowana. Zmniejszenie obciążenia
powoduje powrót maszyny do normalnego
trybu pracy. Gdy obciążenie nie zmniejszy się,
wiertnica zostaje wyłączona. W ten sposób
zapobiega się przegrzaniu uzwojenia silnika.
Po zlikwidowaniu obciążenia maszyna znów
jest gotowa do pracy.
Rys. A1
1
2
3
4
5
6
7
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przycisk blokujący w trybie pracy ciągłej
Wskaźnik elektroluminescencyjny informujący o przeciążeniu
Wrzeciono
Rękojeść dodatkowa
Przełącznik 1./2. biegu
Przyłącze do zasilania wodą (D21582K)
Zabezpieczenie termiczne
Po dłuższym czasie pracy w stanie przeciążenia
zabezpieczenie termiczne wyłącza maszynę,
by chronić silnik przed przegrzaniem. Po
ochłodzeniu maszyna znów jest gotowa do
pracy. Czas chłodzenia zależy od stopnia
przegrzania silnika i temperatury otoczenia.
Dostępne akcesoria (rys. A2)
Do: D21580K/D21582K
8 D215804 Przystawka do odsysania
pyłu
9 D27902
Odkurzacz przemysłowy
10 D215821 Statyw
11 D215831 Statyw
12 D215834 Pierścień redukcyjny 60
na 53 mm z kołnierzem
(do D215831)
D21582K -Chłodzenie wodą
Przy wierceniu na mokro zintegrowana głowica
płuczkowa zapewnia ciągłe chłodzenie wiertła
rurowego poprzez wał silnika.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Do: D21582K
13 D215824 Pompa wodna
14 D215822 Zbieracz wody (do D215821)
15 D215823 Uszczelka zamienna do
zbieracza wody (3 sztuki)
(do D215822)
16 D215832 Zbieracz wody (do D215831)
17 D215833 Uszczelka zamienna do
zbieracza wody (3 sztuki)
(do D215832)
E l e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
Sprzęgło przeciążeniowe
Wiertnica jest wyposażona w sprzęgło
przeciążeniowe, które ogranicza maksymalny
moment obrotowy w razie zablokowania się
wiertła. W ten sposób przekładnia i silnik są
chronione przed przeciążeniem. Sprzęgło
przeciążeniowe zostało nastawione fabrycznie
i nie ma możliwości jego regulacji.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Elektroniczne zabezpieczenie przed
przeciążeniem
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo: gdy
pobór prądu przekroczy określoną wartość
graniczną, zapala się ostrzegawczy wskaźnik
elektroluminescencyjny (3), by poinformować,
że maszyna przejdzie do trybu przeciążenia,
gdy praca przy nadmiernym obciążeniu będzie
D21582K - Wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy
Maszyna zawiera wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy, który chroni użytkownika
przed porażeniem prądem elektrycznym w taki
8
sposób, że wyłącza zasilanie, gdy natężenie
prądu upływu przekroczy 10 mA. Gdy napięcie
zasilania wynosi 115 V, wartość natężenia prądu
upływu wynosi 6 mA.
mogły się posługiwać zarówno osoby lewo-,
jak i praworęczne.
Przed rozpoczęciem pracy
najpierw zawsze się upewniaj, czy
dodatkowa rękojeść jest prawidłowo
zamontowana.
Nigdy nie używaj maszyny bez
wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego. Przed użyciem sprawdzaj,
czy wyłącznik ten prawidłowo
działa. Warunkiem prawidłowego
funkcjonowania jest przyłączenie
maszyny do uziemionego gniazda
sieciowego (z zestykiem ochronnym).
•
•
By włączyć wyłącznik ochronny różnicowoprądowy:
• I = WŁ (świeci się czerwona dioda elektroluminescencyjna).
• Załącz maszynę (patrz także punkt „Załączanie i wyłączanie”).
• By wyłączyć maszynę, wykonaj powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
•
Zakładanie i zdejmowanie akcesoriów
(rys. C)
Wiertnica ta wymaga wierteł rurowych z gwintem
i adaptera gwintowanego, który nakręca się
bezpośrednio na wrzeciono (4). Zalecamy
stosowanie wyłącznie profesjonalnych
akcesoriów.
• Wybierz odpowiednie wiertło rurowe do
wiercenia na mokro lub na sucho.
• Przy montażu akcesoriów przestrzegaj
wskazówek producenta wiertła rurowego.
By zamocować wiertło na wrzecionie, może
być potrzebny adapter.
• Kluczem maszynowym płaskim (20)
przytrzymaj wrzeciono. Drugim kluczem
maszynowym płaskim (22) nakręć wiertło
rurowe (21), obracając je w prawo.
By sprawdzić wyłącznik ochronny różnicowoprądowy:
• O = przycisk kontrolny: łącznik musi przerwać zasilanie (maszyna wyłącza się).
•
•
•
Poluzuj dodatkową rękojeść, obracając
ją w lewo. Osoby praworęczne: pierścień
zaciskowy dodatkowej rękojeści nasuń na
kołnierz uchwytu narzędziowego tak, by
rękojeść znalazła się z lewej strony.
Osoby leworęczne: pierścień zaciskowy
dodatkowej rękojeści nasuń na kołnierz
uchwytu narzędziowego tak, by rękojeść
znalazła się z prawej strony.
Obróć dodatkową rękojeść do żądanej
pozycji i zaciśnij.
Gdy łącznik nie przerwie zasilania
w trybie kontroli, zalecamy oddać
maszynę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego DEWALT
w celu sprawdzenia.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek w maszynie. W
szczególności nie wolno otwierać
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego ani naprawiać lub
wymieniać kabla.
Nigdy nie używaj wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego
jako wyłącznika głównego. Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy
włączaj tylko wtedy, gdy maszyna
nie jest obciążona.
Przed rozpoczęciem właściwego
wiercenia sprawdź, czy cały zespół jest
dobrze zamocowany.
Przełącznik 1./2. biegu (rys. A)
Maszyna zawiera przełącznik dwóch biegów
(6), za pomocą którego można zmieniać
stosunek prędkości obrotowej do momentu
obrotowego.
• Zwolnij przełącznik i obróć go do żądanej
pozycji, ale dopiero po całkowitym zatrzymaniu się silnika.
• Tak ustaw przełącznik, by wskazywał na
jedną z cyfr na obudowie.
• W danych technicznych podano, jaki bieg
jest najlepszy dla danej średnicy wiertła
rurowego i rodzaju wierconego materiału.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Montaż dodatkowej rękojeści (rys. B)
Dodatkową rękojeść (5) można zamocować
z lewej lub z prawej strony tak, by wiertnicą
9
Nigdy nie zmieniaj biegu, gdy jest
naciśnięty wyłącznik główny.
•
D21582K - Doprowadzenie wody (rys. D)
Wiertnice te zawierają przyłącze ze
znormalizowanym gwintem rurowym 1/8” (7),
które służy do doprowadzania wody.
• Odkręć korek gwintowany (23). Przechowuj
go w bezpiecznym miejscu.
• Wkręć końcówkę węża wodnego (24)
z gwintem zewnętrznym w otwór gwintowany (7) i mocno ją dokręć.
• Zamknij zawór wodny (25).
• Przyłącz wąż wodny do sieci wodociągowej.
•
•
Ogólne porady dotyczące wiercenia przy
użyciu diamentowych wierteł rurowych
Przy korzystaniu z akcesoriów
przestrzegaj wskazówek producenta
wiertła rurowego.
Sprawdź, czy ciśnienie w sieci
wodociągowej nie przekracza
maksymalnej wartości określonej
w danych technicznych.
Przy wierceniu z ręki zalecamy
stosowanie wiertła centrującego, które
umożliwia precyzyjne ustalenie miejsca
wierconego otworu. Gdy maszyna
jest zamocowana na statywie, wiertło
centrujące nie jest potrzebne.
Regulacja dopływu wody (rys. D)
Zawór (25) na wężu wodnym umożliwia
regulowanie ilości wody chłodzącej dopływającej
do wiertła.
• By zmniejszyć ilość wody, obróć zawór
w prawo.
• By zwiększyć ilość wody, obróć zawór
w lewo.
•
•
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy zorientuj się dokładnie, jak przebiegają
rury i przewody elektryczne.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj wiertnicę. Nadmierny nacisk
nie zwiększa postępu wiercenia,
a jedynie ogranicza sprawność i
ewentualnie skraca trwałość użytkową elektronarzędzia.
•
•
•
•
Włóż wiertło centrujące we wiertło rurowe.
Wiertło centrujące mocuje się w adapterze,
który znajduje się między wrzecionem maszyny a wiertłem rurowym.
Przyłóż wiertło centrujące do zaznaczonego
punktu i załącz maszynę.
Wierć z małą prędkością obrotową, aż
wiertło rurowe zagłębi się w materiale na
ok. 5 - 10 mm.
Odłóż maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Zdejmij wiertło centrujące z uchwytu.
Przyłącz maszynę do sieci i przyłóż wiertło
rurowe do otworu nawierconego w materiale.
Rozpocznij wiercenie, powoli zwiększając
prędkość obrotową, i kontynuuj je aż do
osiągnięcia żądanej głębokości otworu.
Nie mieszaj żadnych odpowiednio
oznakowanych palnych cieczy.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Zamontuj odpowiednie akcesoria.
• Zaznacz punkt, w którym ma być wywiercony otwór.
Wiercenie na sucho
•
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
By załączyć wiertnicę na stałe, naciśnij
wyłącznik (1), a następnie przycisk blokujący (2). Teraz wyłącznik główny można
zwolnić.
By zatrzymać wiertnicę, zwolnij wyłącznik.
By zatrzymać wiertnicę załączoną na
stałe, na chwilę naciśnij wyłącznik i zaraz
go zwolnij. Po zakończeniu pracy zawsze
wyłączaj wyłącznik. Elektronarzędzie wolno
odłączać od sieci tylko wtedy, gdy wyłącznik
główny jest wyłączony.
•
By uruchomić wiertnicę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
•
10
Sprawdź, czy w otwór do zasilania wodą
jest wkręcony korek (D21582K).
Połącz maszynę z odpowiednim odpylaczem ssącym.
Dalej postępuj zgodnie z powyższym opisem.
D21582K - Wiercenie na mokro
•
•
•
W ramach tej kontroli są sprawdzane
szczotki węglowe, uzupełniany olej przekładniowy i wymieniany pierścień uszczelniający obudowy przekładni.
Połącz maszynę z odpowiednią instalacją
doprowadzającą wodę.
Nastaw żądane natężenie dopływu wody.
Dalej postępuj zgodnie z powyższym opisem.
Usuwanie usterek
Gdyby wiertnica nie działała prawidłowo,
spróbuj temu zaradzić, korzystając z poniższych
wskazówek. Jeżeli to nie pomoże, zwróć się do
naszego serwisu.
Gdyby woda zaczęła wypływać
z otworu odwadniającego z tyłu
kołnierza uchwytu narzędziowego,
niezwłocznie przerwij pracę i oddaj
maszynę do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Wiertło rurowe nie skrawa
Materiał jest zbyt twardy dla wiertła
rurowego
• Zastosuj odpowiednie wiertło rurowe
(z miększymi segmentami).
• Jeżeli to możliwe, wierć na mokro.
Dostępne akcesoria
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Odsysanie pyłu (rys. E)
Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem
odsysania pyłu jest zastosowanie odkurzacza
przemysłowego D27902 (9). Przy wierceniu na
sucho jest konieczna przystawka do odsysania
pyłu D215804 (8).
Segmenty wyglądają na stępione
i wypolerowane
• Wywierć otwór w ściernym materiale, by
zregenerować segmenty diamentowe.
Odsysana woda jest zbyt czysta
Woda spowalnia skrawanie i zapobiega
samoostrzeniu się segmentów diamentowych.
• Zmniejsz natężenie dopływu wody.
Pompa wodna (rys. F)
Gdy nie ma dostępu do instalacji wodociągowej,
najlepszym sposobem usuwania szlamu
wiertniczego z wierconego otworu
i jednoczesnego chłodzenia wiertła rurowego
przy wierceniu na mokro jest pompa wodna
D215824 (13).
Gromadzenie się pyłu we wiertle rurowym
Gromadzący się pył zmniejsza postęp
wiercenia.
• Zastosuj odpowiedni odpylacz ssący.
• Regularnie czyść wiertło rurowe, by ułatwić
odsysanie zwiercin.
Statyw (rys. rys. A2 i F)
Statyw D215831 (11) umożliwia stacjonarne
stosowanie wiertnicy diamentowej, co zwiększa
dokładność i komfort pracy. Pierścień redukcyjny
D215834 służy do dopasowania kołnierza
uchwytu wiertarskiego do uchwytu mocującego
statywu. Szybkie użycie wiertnicy diamentowej
w trybie wiercenia stacjonarnego umożliwia
statyw D215821 (10). Zbieracz wody D215822/
D215832 (14/16) jest niezbędny przy wierceniu
na mokro.
Prędkość obrotowa nie jest odpowiednia
• Prawidłowe prędkości obrotowe podano
w danych technicznych.
Segmenty i rdzeń są przypalone
•
Zwiększ natężenie dopływu wody.
Segmenty zużywają się zbyt szybko
•
Wybierz odpowiednie wiertło rurowe
(z twardszymi segmentami).
Zmniejsz nacisk wywierany na wiertło rurowe.
Konserwacja
•
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
•
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Regularnie oddawaj wiertnicę do kontroli
w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
11
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Do czyszczenia niemetalicznych
elementów wiertnicy nigdy nie
używaj rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów. Chemikalia
te mogą osłabić tworzywo sztuczne.
Stosuj tylko wodę i szmatę zwilżoną
łagodnym roztworem mydlanym.
Przechowuj na przyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze
zalecenia. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.
Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich
listę znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
12
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu
jest nieunikniona, należy zastosować
wyłącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy
ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone,
pęknięte ani tak uszkodzone, ze nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Narzędzia do cięcia powinny być
naostrzone i utrzymane w czystości.
Starannie konserwowane narzędzia,
z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z niniejszymi
zaleceniami. Uwzględniaj przy tym zarówno
warunki pracy, jak i przeprowadzaną
czynność. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
13
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel i przy zastosowaniu
oryginalnych części zamiennych. Jest
to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
•
•
•
•
Przy używaniu wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
•
ADNOTACJA Wymieniona powyżej
wskazówka nie musi być stosowana dla
wiertarek bez udaru
•
•
•
Korzystaj z dodatkowych rękojeści
należących do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem ciała.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo
przewiercenia ukrytych przewodów
elektrycznych lub własnego przewodu
zasiłającego, trzymaj wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie
robocze ma elektryczne połączenie z odkrytymi metalowymi elementami wiertarkowkrętaki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym w razie natrafienia na będący
pod napięciem przewód.
•
•
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy przy użyciu wierteł diamentowych
•
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
•
Zawsze zakładaj nauszniki ochronne.
•
Zawsze zakładaj maskę
przeciwpyłową.
•
Zawsze zakładaj obuwie ochronne.
•
Zawsze zakładaj rękawice ochronne.
•
•
W czasie wiercenia nie spuszczaj oka
z wiertła diamentowego.
Uważaj, by nie przewiercić przewodów
elektrycznych, gazowych ani rurowych.
•
14
Przed rozpoczęciem wiercenia zorientuj się
dokładnie, jak przebiegają ukryte w murze
przewody.
Upewnij się, czy narzędzie robocze zostało
prawidłowo zamocowane.
Przed użyciem wiertnicy sprawdź wszystkie
śruby, czy są dobrze dokręcone.
Przy wierceniu do dołu spadający rdzeń
wiertniczy może kogoś zranić. Pilnuj, by
nikt nie przebywał w niebezpiecznym
obszarze.
Przy wierceniu nad głową (do góry) używaj
odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego (urządzenia do zbierania wody).
W czasie wiercenia z ręki zawsze korzystaj
z bocznej rękojeści i mocno trzymaj wiertnicę obiema rękami.
Zachowuj stabilną postawę i stale utrzymuj równowagę, by nie stracić kontroli
nad maszyną, która wytwarzaj przeciwny
moment obrotowy.
W czasie wiercenia trzymaj maszynę za
boczną rękojeść i inne elementy z tworzywa
sztucznego. W razie przypadkowego
natrafienia na przewód prądowy wszystkie
metalowe elementy uzyskują napięcie, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Przed każdym użyciem sprawdź maszynę.
Nie używaj wiertnicy w razie uszkodzenia
wtyczki sieciowej, przewodu sieciowego,
wyłącznika zasilania lub elementu obudowy. Zleć naprawę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu.
Nie używaj maszyny w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu.
W razie zauważenia wycieku wody natychmiast wyłącz maszynę.
Po przerwie w pracy załącz maszynę
ponownie dopiero po stwierdzeniu, że
wiertło rurowe daje się swobodnie obracać.
Po zakończeniu wiercenia nie dotykaj
wiertła rurowego ani powierzchni otworu,
gdyż mogą być bardzo gorące i spowodować poważne oparzenia.
Zawsze wyłączaj maszynę wyłącznikiem,
by zabezpieczyć się przed niezamierzonym, samoczynnym uruchomieniem.
Stosuj się do tego zalecenia zwłaszcza
w przypadku zaniku napięcia zasilania lub
przy wyjmowaniu wtyczki z gniazda sieciowego.
Zaleca się mocowanie maszyny na
statywie, gdyż z jednej strony zwiększa
to komfort pracy, a z drugiej minimalizuje
ryzyko doznania urazu ciała.
Brak zasilania wodą
Wiercenie na sucho
• Do wiercenia na sucho nadaje się mur
(cegła, bloczki z żużlobetonu).
• Zawsze używaj odpowiedniego odpylacza
ssącego.
• Przy wierceniu na sucho używaj przeznaczonych do tego celu wierteł rurowych.
• Nie wierć z ręki, gdy średnica wiertła
rurowego przekracza 100 mm.
• Gdy średnica wierconego otworu przekracza 100 mm, zawsze mocuj wiertnicę na
statywie.
• Przy wierceniu na sucho zakładaj maskę
przeciwpyłową.
Zasilanie wodą
Wybór biegu
Wiercenie muru
Wiercenie betonu
Gdy średnica otworów wierconych
z ręki przekracza maksymalną
dopuszczalną wartość, zamocuj
maszynę w statywie. W takich
przypadkach wiercenie z ręki grozi
utratą panowania nad maszyną
i doznaniem poważnych urazów
ciała.
D21582K - Wiercenie na mokro
• Kamień i beton najlepiej jest wiercić na
mokro.
• Zawsze używaj urządzeń do chłodzenia
wiertła i zbierania wody.
• Zawsze używaj wierteł rurowych odpowiednich do wiercenia na mokro.
• Nie wierć z ręki, gdy średnica wiertła
rurowego przekracza 40 mm.
• Gdy średnica wierconego otworu przekracza 40 mm, zawsze mocuj wiertnicę na
statywie.
• Maksymalne ciśnienie wody może wynosić
3 bar. W razie wyższego ciśnienia wody
zastosuj zawór nadmiarowy ciśnieniowy.
• Do chłodzenia używaj wyłącznie czystej
wody wodociągowej.
• Uważaj, by woda nie dostała się do silnika
ani innych elementów elektrycznych, a
zwłaszcza wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Tabliczki umieszczone na wiertnicy
Na wiertnicy znajdują się następujące
symbole:
Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Odsysanie pyłu
15
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
wiertnice diamentowe D21580 i D21582K
zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG, EN 607452, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
D21580K
Poziom ciśnienia
akustycznego
89,8 dB(A)
Poziom mocy
akustycznej
100,8 dB(A)
Ważona wartość
skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści
<2,5 m/s2
Współczynnik niepewności
ciśnienia akustycznego
Współczynnik niepewności mocy
akustycznej
D21582K
87,9 dB(A)
98,9 dB(A)
<2,5 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
28.02.2007
16
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063526 - 26-04-2008
17
DIAMOND DRILL 1
©
D21580K - - - A
18
DIAMOND DRILL 1
©
D21582K - - - A
19
D215821 - - - A
DRILL STAND 1
©
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising