D21580K | DeWalt D21580K DIAMOND DRILL instruction manual

555777 - 54 CZ
Přeloženo z původního návodu
D21580
D21582
Obr. 1
b
D21580
a
y
c
d
x
f
e
b
D21582
a
y
d
c
f
x
g
e
2
z
Obr. 2
i
h
j
l
k
m
o
n
q
p
3
Obr. 3
e
Obr. 4
r
d
s
4
t
Obr. 5
g
u
v
w
Obr. 6
i
h
5
Obr. 7
k
m
6
VRTAČKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ
D21580, D21582
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT
. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Otáčky při zátěži
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Závit hřídele
Úchyt boční rukojeti
Třída ochrany
Maximální tlak vody
Hmotnost
V
W
W
min-1
min-1
min-1
min-1
mm
bar
kg
D21580 D21582
230
230
1
1
1705 / 1510 1705
1705 / 900 1150
0–1100
0–2350
mm
mm
–
–
–
70–132
mm
mm
–
–
350
350
mm
mm
–
–
10–40
10–70
mm
mm
–
–
350
350
D21580
D21582
dB(A)
90
90
dB(A)
dB(A)
3,0
101
3,0
101
dB(A)
2,9
2,9
dB(A)
88
88
dB(A)
dB(A)
3,0
101,0
3,0
101,0
dB(A)
2,8
2,8
0–1100
0–2350
0–650
0–650
0–1450
0–1450
1/2”
1/2”
(vnější)
(vnitřní)
53
53
(evropská (evropská
norma)
norma)
II
II
–
3
5,4
5,9
KAPACITA VRTÁNÍ
Rozsah vrtání do zdiva
1. převodový stupeň
Držení v ruce
Pevná instalace
max. přípustná délka:
Držení v ruce
Pevná instalace
2. převodový stupeň
Držení v ruce
Pevná instalace
max. přípustná délka:
Držení v ruce
Pevná instalace
Rozsah vrtání do betonu
1. převodový stupeň
Držení v ruce
Pevná instalace
max. přípustná délka:
Držení v ruce
Pevná instalace
2. převodový stupeň
Držení v ruce
Pevná instalace
max. přípustná délka:
Držení v ruce
Pevná instalace
mm
mm
91–100
91–152
91–100
91–152
mm
mm
150
350
150
350
mm
mm
10–82
10–82
10–82
10–82
mm
mm
150
350
150
350
Držení v ruce
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka
akustického výkonu)
Pevná instalace
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka
akustického výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s²
4,3
4,3
Odchylka K =
m/s²
2,0
2,0
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
7
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové práce doba působení
vibrací na obsluhu značně prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
VAROVÁNÍ: Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V10 A v napájecí síti
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,25Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení připojeno
pouze k napájecímu systému, který splňuje výše
uvedené požadavky. Je-li to nutné, uživatel může
požádat distributora elektrické energie o informace
týkající se impedance systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
8
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
D21580, D21582
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1;
(pevná instalace:) EN61029-1, EN 61029-2-6.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudovým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na
nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu elektrického
nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo
toto nářadí použito osobami, které nejsou
9
e)
f)
g)
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou budete
provádět. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální náhradní
díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro
vrtačky
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
•
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Při vrtání dochází
k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění zraku s trvalými
následky.
Během použití nářadí se použité pracovní
nástroje, vlastní vrtačka a oblast vrtu
zahřívají. Proto při manipulaci s těmito
nástroji používejte rukavice.
Jádrovou vrtačku používejte pod trvalým
dozorem.
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, zda neprovádíte řez přes
elektrické vedení, plynové nebo vodovodní
potrubí. Před vrtáním použijte detekční
systém.
Ujistěte se, zda je vrtací korunka řádně
upevněna.
Před použitím vrtačky zkontrolujte, zda jsou
všechny šrouby pevně dotaženy.
Při vrtání směrem dolů se ujistěte, zda
může jádrový vrták bezpečně dopadnout,
aniž by zasáhl někoho, kdo se dole
nachází.
Neprovádějte vrtání nad hlavou (směrem
vzhůru) bez použití vhodné ochranné
stříšky (jedná se o zařízení se zásobníkem
na vodu).
Pokud držíte při vrtání vrtačku v ruce, vždy
používejte boční rukojeť a vrtačku držte
pevně oběma rukama.
Po celou dobu práce s ohledem na
lepší kontrolu reakční síly kroutivého
momentu stůjte na stabilní ploše a udržujte
rovnováhu.
Před každým použitím stroj zkontrolujte.
S vrtačkou nepracujte, pokud je jakákoliv
závada v síťové zástrčce, přívodním kabelu,
spínači nebo jakékoliv části krytů. Zařízení
nechejte opravit v autorizovaném servise.
Nepoužívejte nářadí ve vlhkém nebo
mokrém prostředí.
Pokud zjistíte jakékoliv prosakování vody,
vrtačku ihned vypněte.
Po přerušení řezu vrtačku nezapínejte,
pokud se vrták nemůže volně otáčet.
Vždy zajistěte spínač, aby nedošlo
k neúmyslnému vlastnímu spuštění vrtačky.
Tento úkon vezměte v úvahu hlavně při
přerušení napájení nebo při vytažení síťové
zástrčky ze zásuvky.
Doporučuje se montáž vrtačky na stojan pro
zvýšení uživatelského komfortu a snížení
možného rizika zranění.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracích, u kterých by mohlo dojít ke
kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí
vždy za izolované povrchy. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
způsobí nechráněné kovové části nářadí
obsluze zásah elektrickým proudem.
V případě, že se jádrový vrták zasekne,
odpojte vrtačku od sítě, odstraňte příčinu,
proč se zasekl a teprve poté vrtačku znovu
spusťte.
SUCHÉ VRTÁNÍ
•
Suché vrtání je vhodné pro zdivo
(cihly, škvárobetonové tvárnice).
•
Vždy používejte vhodné zařízení k odsávání
prachu.
•
Vždy používejte jádrové vrtáky pro suché
vrtání.
•
Nevrtejte s vrtačkou v ruce, pokud jsou
jádrové vrtáky větší jak 100 mm.
•
V případě, že jsou jádrové vrtáky větší jak
100 mm, vrtačku vždy upevněte na stojan.
•
Při suchém vrtání používejte prachovou
masku.
D21582 - MOKRÉ VRTÁNÍ
•
Mokré vrtání je vhodné pro kámen a beton.
•
Vždy používejte zařízení pro ochlazování
vody a systém se zásobníkem na vodu.
•
Vždy používejte jádrové vrtáky pro mokré
vrtání.
•
Nevrtejte s vrtačkou v ruce, pokud jsou
jádrové vrtáky větší jak 40 mm.
•
V případě, že jsou jádrové vrtáky větší jak
40 mm, vrtačku vždy upevněte na stojan.
•
Maximální tlak vody je 3 bary. V případě
většího tlaku vody používejte přetlakový
ventil.
•
Pro účely chlazení používejte pouze čistou
vodovodní vodu.
•
Chraňte před průnikem vody do prostoru
motoru nebo do jiných elektrických součástí
stroje. Ujistěte se, zda není přenosný
proudový chránič v kontaktu s vodou.
Bezpečný provoz
stacionárních stojanů
•
•
•
•
•
Nesprávně složený stroj může způsobit
nebezpečnou situaci. Stroj pečlivě upevněte
na vrtací stojan a zkontrolujte, zda je držák
vrtacího stojanu zajištěn.
Upevnění vrtacího stojanu pomocí
odsávacího zařízení může vést
k nebezpečným situacím.
Zkontrolujte plochu, na kterou bude stojan
upevněn. Nepravidelná (hrbolatá) plocha
výrazně snižuje účinnost sacího systému.
Lakovaný nebo laminovaný povrch může
být během práce vytažen
Minimální tlak sání by neměl klesnout pod
600 milibarů (0,06 MPa). Na tlakoměru tuto
hodnotu pravidelně kontrolujte.
Nepoužívejte jádrové vrtáky větších
průměrů, než je doporučeno. Doporučené
průměry jádrových vrtáků jsou uvedeny
v technických datech.
Doplňkové pokyny při práci
s vrtačkou ve stacionární poloze
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•
Nebezpečí dané zlomenými díly. • Před
použitím jádrové vrtáky vždy zkontrolujte.
Nikdy nepoužívejte deformované nebo
poškozené jádrové vrtáky.
•
Použití neschválených typů řezných násad
může vést k úrazům způsobeným ztrátou
kontroly nad nářadím. Používejte pouze
jádrové vrtáky, které jsou zkonstruovány
pro tuto vrtačku a berte v úvahu minimální
a maximální průměr a délku těchto
jádrových vrtáků.
•
Nesprávné upnutí a poloha jádrového
vrtáku může vést s ohledem na možné
prasknutí a odmrštění části vrtáku
k nebezpečné situaci. Zajistěte, aby byl
jádrový vrták správně složen a nastaven.
Jádrový vrták upněte dostatečným
utahovacím momentem.
•
Používejte vhodnou osobní ochrannou
výbavu (PPE) jako jsou:
•
Ochrana sluchu ke snížení rizika jeho ztráty
•
Rukavice pro manipulaci s jádrovým
vrtákem a jiným nezapraveným materiálem
ke snížení poranění o ostré hrany
•
Ochranné brýle k ochraně před zraněním
odlétávajícími úlomky
•
Neklouzavou obuv k ochraně před
zraněním na kluzké podlaze
•
Nebezpečí dané tvorbou prachu při vrtání
bez vodního systému. Pokud je možné,
používejte systém odsávání prachových
nečistot, nebo alespoň prachovou masku.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích
problémů:
– Při suchém vrtání není připojeno žádné
odsávací zařízení
11
– Nedostatečné odsávání prachu, které je
způsobeno zanesenými filtry
Obsah balení
Balení obsahuje:
Štítky na nářadí
1 Jádrová vrtačka
Na nářadí jsou následující piktogramy:
1 Boční rukojeť
1 Plochý klíč, 22 mm
Varování týkající se bezpečného použití
1 Plochý klíč, 32 mm
1 Hadice s ventilem (D21582)
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Vždy používejte respirátor
Vždy používejte ochrannou obuv
1 Kufřík na nářadí
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
Vždy používejte ochranné rukavice.
Odsávání prachu
a. Spínač s regulací otáček
b. Zajišťovací tlačítko
Bez přívodu vody
c. Varovná kontrolka LED přetížení
d. Hřídel
S přívodem vody
e. Boční rukojeť
Volba převodu otáček
g. Přípojné místo vodního systému (D21582)
f. Dvourychlostní volič otáček
Vrtání zdiva
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBR. 2)
D21580, D21582
h. D215804
Vrtání betonu
Při použití vrtačky při úkonech, kde je
překročen maximální povolený průměr
vrtáku pro použití s držením vrtačky
v ruce se ujistěte, zda je vrtačka
upevněna na stojanu. V takových
úkonech nedržte vrtačku během použití
v ruce, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly
nad nářadím a následnému úrazu
Odsávač prachových nečistot
j. D215821
Stojan vrtačky
k. D215831
Stojan vrtačky
l. D215834
Redukční kroužek z 60 na
53 mm objímku (pro použití
s modelem D215831)
D21582
m. D215824
Vodní čerpadlo
n. D215822
Průtokový kroužek vody
(pro použití s modelem
D215821)
o. D215823
Náhradní těsnění pro
průtokový kroužek (3 kusy)
(pro použití s modelem
D215822)
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (x), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu motoru.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
12
Zařízení pro odsávání prachu
i. D27902
p. D215832
q. D215823
Průtokový kroužek vody
(pro použití s modelem
D215831)
Náhradní těsnění pro
průtokový kroužek (3 kusy)
(pro použití s modelem
D215832)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše jádrová vrtačka D21580, D21582 je
určena pro suché vrtání do zdiva, jako jsou cihly,
škvárobetonové tvárnice atd. s jádrovým vrtákem
pro suché vrtání o průměru až 92 mm, ve spojení
s odsávacím systémem.
Vaše jádrová vrtačka D21582 je rovněž určena pro
mokré vrtání do konstrukčních tvárnic, jako jsou
kámen, beton a železobeton. s jádrovým vrtákem
pro mokré vrtání a vodním systémem.
Vrtačku lze použít při vrtání s držením v ruce
u otvorů s průměrem až 100 mm ve zdivu nebo 40
mm v betonu. Pokud vrtáte otvory širší jak 100 mm
ve zdivu nebo 40 mm v betonu, vrtačka musí být
upevněna na vrtacím stojanu, např. D215821.
Tepelná ochrana
Pokud je vrtačka delší dobu přetížena, tepelná
ochrana ji s ohledem na ochranu motoru vypne.
Po ochlazení tepelné ochrany bude vrtačka opět
provozu schopná. Doba ochlazení závisí na stupni
přehřátí motoru a na okolní teplotě.
Přívod vody
D21582
Vestavěné chlazení vodním proudem prochází
přímo hřídelí motoru tak, aby zajistilo při mokrém
vrtání trvalé chlazení jádrového vrtáku.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT.
Tyto jádrové vrtačky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
Použití prodlužovacího kabelu
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Spojka s omezovačem momentu
Toto nářadí je vybaveno spojkou s omezovačem
momentu, která omezuje maximální momentové
reakce přenášené na obsluhu nářadí v situaci,
kdy dojde k zaseknutí vrtáku. Tato funkce také
zabraňuje zablokování převodů a elektromotoru.
Spojka s omezovačem momentu je nastavena
výrobcem a nelze ji upravovat.
Elektronická ochrana proti
přetížení
Elektronická ochrana proti přetížení nabízí
dodatečné bezpečí: pokud se proud blíží určité
mezi, rozsvítí se varovná kontrolka LED (c) jako
signalizace, že pokud práce pokračuje se stejnou
úrovní tlaku, vrtačka běží v přetíženém režimu.
Snížení tlaku obsluhy na vrtačku vrátí elektroniku
zpět do normálního režimu.
Pokud trvá přítlak na vrtačku v přetíženém režimu,
vrtačka se vypne. Tak je zabráněno přehřátí vinutí
motoru. Po uvolnění vrtačky ze zátěže bude opět
provozu schopná.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Spínač DI (vřazený přenosný
proudový chránič PRCD) (obr. 1)
D21582
Stroj je vybaven přenosným proudovým chráničem
(PRCD), který chrání uživatele před úrazem
elektrickým proudem přerušením elektrického
okruhu, je-li detekován úbytek proudu 10 mA nebo
vyšší. U nářadí s napájecím napětím 115 V je
pokles proudu 6 mA.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte stroj
bez zapojeného proudového chrániče
(PRCD). Nepoužívejte stroj, není-li
proudový chránič (PRCD) funkční.
Stroj musí být připojen k uzemněné
nástěnné zásuvce, aby byla zajištěna
funkce proudového chrániče (PRCD).
13
ZAPNUTÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE RCD
I = ZAPNUTO (rozsvítí se červená kontrolka LED).
Zapněte stroj (viz pokyny v části Zapnutí
a vypnutí).
Vypnutí provedete postupem v obráceném pořadí.
PROVEDENÍ TESTU PROUDOVÉHO CHRÁNIČE
(RCD)
O = Testovací tlačítko: spínač musí přerušit
elektrický okruh (stroj se vypne).
VAROVÁNÍ:
• Pokud testovací režim spínače
nepřeruší elektrický okruh,
doporučujeme ponechat jednotku
zkontrolovat autorizovaným
servisním technikem DeWALT .
• Není dovoleno provádět jakékoliv
úpravy stroje, zvláště pak není
dovoleno otevírat proudovou
ochranu PRCD nebo provádět
opravu či výměnu kabelu.
• Nikdy nepoužívejte proudový chránič
PRCD jako hlavní spínač. Proudový
chránič PRCD spínejte pouze pokud
je stroj bez zátěže.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Montáž a demontáž
příslušenství (obr. 4)
Toto nářadí používá jádrové vrtáky opatřené závitem
a adaptéry, které se našroubují přímo na hřídel (d).
Doporučujeme vám, abyste používali pouze
profesionální příslušenství.
1. Zvolte si vhodný jádrový vrták pro mokré nebo
suché vrtání.
2. Při montáži příslušenství se řiďte doporučením
výrobce jádrového vrtáku. K upevnění násady
na hřídel může být potřeba adaptér.
3. Hřídel pomocí plochého klíče (r) přidržte
a jádrový vrták (s) otáčením plochého klíče (t)
ve směru chodu hodinových ručiček dotáhněte.
VAROVÁNÍ: Před započetím práce
zkontrolujte, zda je celá sestava
dotažena.
Dvou rychlostní volič
převodového stupně (obr. 1)
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním voličem (f)
pro změnu poměru rychlosti / kroutícího momentu.
1. Uvolněte spínač a poté, co se motor zcela
zastaví, zvolte požadovaný převod.
2. Vždy srovnejte šipku voliče se symbolem
vyraženým na krytu převodovky.
3. Volbu příslušného převodového stupně
proveďte podle údajů v technických datech
s ohledem na průměr jádrového vrtáku
a vrtaný typ materiálu.
4. Neprovádějte změnu převodového stupně
v maximálních otáčkách nebo během použití
vrtačky.
Připojení přívodu vody (obr. 5)
Montáž boční rukojeti (obr. 3)
D21582
Boční rukojeť (e) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
Tato nářadí jsou opatřena standardním trubkovým
závitem 1/8“ pro připevnění přívodu vody (g).
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte vždy
s řádně upevněnou boční rukojetí.
1. Boční rukojeť otočením uvolněte.
2. Pro praváky - nasaďte rukojeť na límec tak,
aby směřovala vlevo.
Pro leváky - nasaďte rukojeť na límec tak, aby
směřovala vpravo.
3. Natočte boční rukojeť do požadované polohy
a dotáhněte ji.
14
1. Sejměte krycí šroub (u). Krycí šroub uložte na
bezpečném místě.
2. Konec hadice opatřený vnějším závitem (v)
našroubujte do přípojného místa (g) a pevně
jej dotáhněte.
3. Uzavřete vodní ventil (w).
4. Hadici připojte k vhodnému vodovodnímu
systému.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda tlak
přiváděné vody nepřevyšuje hodnotu
uvedenou v technických datech.
Regulace průtoku vody (obr. 5)
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Vodní ventil (w) na vodní hadici může být
seřizován, aby mohla být prováděna regulace
průtoku chladicí vody směrem na vrták.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (a). Tlak vyvíjený na
tento spínač určuje otáčky nářadí.
1. Chcete-li omezit průtok, otočte ventilem ve
směru chodu hodinových ručiček.
2. Chcete-li zvýšit průtok, otočte ventilem proti
směru chodu hodinových ručiček.
Před použitím
1. Upněte vhodné příslušenství.
2. Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí
a odpojte nářadí od zdroje napájení.
VAROVÁNÍ:
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný
tlak. Nadměrný tlak na nářadí vrtání
neurychlí, ale sníží výkon nářadí
a může zkrátit jeho provozní životnost.
• Z důvodu omezení vlivu vibrací
se ujistěte, zda není příliš nízká
teplota pracovního prostředí, zda
je prováděna řádná údržba stroje
a příslušenství a zda je velikost
obrobků vhodná pro tento stroj.
Správná poloha rukou (obr. 1, 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (e) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (y).
Chcete-li pracovat v nepřetržitém režimu, stiskněte
a držte stisknutý spínač (a), stiskněte zajišťovací
tlačítko (b) a uvolněte hlavní spínač.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Chcete-li nepřetržitý chod nářadí zrušit, stiskněte
krátce spínač a uvolněte jej. Po ukončení práce
a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
Obecné rady k vrtání
diamantovými jádrovými vrtáky
VAROVÁNÍ: PŘI VOLBĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ SE ŘIĎTE
DOPORUČENÍM VÝROBCE
JÁDROVÉHO VRTÁKU.
VAROVÁNÍ: Pokud při vrtání držíte
vrtačku v ruce, doporučujeme do
jádrového vrtáku umístit pro přesnější
vyvrtání otvoru vodicí středový
vrták. Pokud vrtačku používáte jako
stacionární, například na stojanu, použití
vodicího středového vrtáku není nutné.
1. Do jádrového vrtáku instalujte vodicí vrták.
Vodicí vrták je upevněn do adaptéru, který
je umístěn mezi hřídelí vrtačky a jádrovým
vrtákem.
2. Umístěte vodicí vrták na značku a spusťte
nářadí.
3. Vrtejte nízkými otáčkami, až jádrový vrták
pronikne do materiálu přibližně 5–10 mm.
4. Vrtačku vyjměte a odpojte od elektrické sítě.
5. Z držáku vyjměte středicí vrták.
6. Vrtačku připojte k elektrické síti a do
předvrtané části materiálu vložte jádrový vrták.
7. Pokračujte ve vrtání a otáčky zvyšujte až na
plnou rychlost. vrtejte do požadované hloubky.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nářadí
k míchání hořlavých kapalin
opatřených odpovídající etiketou.
Suché vrtání
1. Ujistěte se, zda je na přípojném místě přívodu
vody nasazena koncová krytka (D21582).
2. Vrtačku připojte k vhodnému systému
odsávání prachových nečistot.
3. Pokračujte výše uvedeným postupem.
15
Mokré vrtání
D21582
1. Vrtačku připojte k vhodnému vodovodnímu
systému.
• Pokud je možné, použijte mokré vrtání.
Segmenty vypadají jako glazované a lesklé
• Proveďte vrtání do abrazivního materiálu, aby
se obnažily diamantové segmenty.
2. Podle potřeby upravte průtok vody.
Odsávaná voda je příliš čirá a tekutá
3. Pokračujte výše uvedeným postupem.
Průtok vody zpomaluje řezný proces a brání samo
ostření diamantových segmentů.
VAROVÁNÍ: Pokud z odvodňovacího
otvoru v zúžené části převodovky
uniká voda, ihned ukončete práci
a vrtačku nechejte u autorizovaného
servisního zástupce opravit.
• Snižte průtok vody.
V jádrovém vrtáku se hromadí usazený
prach
Usazený prach snižuje rychlost vrtání.
Stojan vrtačky
• Použijte vhodné zařízení k odsávání prachu.
D21582K
• Pravidelně odpojujte vrták k odstranění
odřezků.
1. Vrtání se stojanem je možné pouze směrem
dolů nebo vodorovně.
2. Stojan musí být pevně instalován, buď
s upevněním šrouby nebo s odsávacím
zařízením.
POZNÁMKA: Pokud stojan upevníte šrouby,
použijte buď kat. č.: D212825 pro beton, nebo
D215826 pro zdivo.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Rychlost otáček není odpovídající
• Správné nastavení otáček naleznete
v technických datech.
Segmenty a jádrový vrták jsou opáleny
• Zvyšte průtok vody.
Segmenty se příliš rychle opotřebují
• Zvolte vhodnější jádrový vrták
(s tvrdšími segmenty).
• Snižte přítlak na jádrový vrták.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Odsávání prachu (suché vrtání)
VAROVÁNÍ: Při suchém vrtání připojte
zařízení pro odsávání prachu splňující
požadavky příslušných předpisů, které
se týkají prachových emisí.
Pravidelně nechávejte nářadí v autorizovaném
servise prohlédnout. Prohlídka představuje kontrolu
uhlíkových kartáčů, doplnění převodového oleje
a výměna těsnících kroužků převodové skříně.
Řešení problémů
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně,
postupujte podle níže uvedených pokynů.
Nedojde-li tímto způsobem k vyřešení problému,
kontaktujte prosím autorizovaný servis.
Jádrové vrtáky nevrtají
Vrtaný materiál je pro jádrové vrtáky příliš tvrdý
• Zvolte vhodnější jádrový vrták
(s měkčími segmenty).
16
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
SYSTÉM ODVODU PRACHU (OBR. 6)
Odsávač prachových nečistot D27902 (i) zajišťuje
řádné a bezpečné odvádění prachu u všech
vrtacích úkonů. Zařízení pro odsávání prachu
D215804 (h) je požadováno k úpravě sestavy pro
suché vrtání.
VODNÍ ČERPADLO (OBR. 7)
Odstranění úlomků z pracovní oblasti a chlazení
jádrového vrtáku při mokrém vrtání, vodní čerpadlo
D215824 (m) zajišťuje přívod vody, pokud není
k dispozici vodovodní přípojka.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
VRTACÍ STOJAN (OBR. 2, 7)
Vrtací stojan D215831 (k) umožňuje použití vaší
jádrové vrtačky jako stacionární, pro zvýšenou
přesnost, pohodlí a stabilitu. Redukční kroužek
D215834 je nutné použít, aby objímka vrtačky
odpovídala držáku vrtačky.
VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE stojan,
pokud je vakuové čerpadlo na stěně
nebo stropě.
Alternativně: Vrtací stojan D215821 (j) umožňuje
rychlé sestavení pro stacionární použití vaší
jádrové vrtačky.
Průtokový kroužek vody D215822/D215832
(14/16) je požadován k uzpůsobení sestavy pro
mokré vrtání.
zst00240791 - 14-07-2014
17
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
18
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising