D28132 | DeWalt D28132 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

‫‪D28111‬‬
‫)‪D28113(K‬‬
‫‪D28130‬‬
‫‪D28132‬‬
‫‪D28134‬‬
‫)‪D28135(K‬‬
‫‪D28141‬‬
‫‪559866-71 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
‫משחזת זוויתית‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪ .(DEWALT‬שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת‬
‫דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪D28111‬‬
‫‪D28113 (K)K‬‬
‫‪D28130‬‬
‫וולט‬
‫מתח‬
‫ואט‬
‫הספק נצרך‬
‫מהירות מרבית ללא עומס סל“ד‬
‫מ“מ‬
‫קוטר הגלגל‬
‫קוטר הכוש‬
‫ק“ג‬
‫משקל‬
‫‪230‬‬
‫‪850‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪115‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪230‬‬
‫‪900‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪115‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪900‬‬
‫‪10,000 10,000 10,000‬‬
‫‪125‬‬
‫‪125‬‬
‫‪125‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‬
‫‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫ידית הצד למניעת רעידות מבטיחה נוחות נוספת על‪-‬ידי‬
‫שיכוך הרעידות הנגרמות על‪-‬ידי הכלי‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫‪D28113(K)/D28130/D28132/D28134/‬‬
‫‪ - D28135(K)/ D28141‬מגן ללא מפתח‬
‫סכנת שריפה‪.‬‬
‫המגן המופעל ללא מפתח מאפשר כוונון מהיר במהלך‬
‫השימוש כדי לשפר את רבגוניות היישומים‪.‬‬
‫‪D28113(K)/D28130/D28132/D28134/‬‬
‫‪ - D28135(K)/ D28141‬מערכת להוצאת אבק‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬משחזת זוויתית‬
‫‪ 1‬מגן‬
‫‪ 1‬ידית צד‬
‫‪ 1‬ערכת אוגנים‬
‫‪ 1‬מפתח שני‪-‬פינים‬
‫‪ 1‬תיבת חלקים )דגמי ‪ K‬בלבד(‬
‫‪ 1‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫‪230‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪125‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪150‬‬
‫‪M14‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪D28113(K)/D28130/D28132/D28135(K)/‬‬
‫‪ - D28141‬ידית צד למניעת רעידות‬
‫תכולת האריזה‬
‫•‬
‫‪D28132‬‬
‫‪D28134‬‬
‫‪D28141 D28135 (K)K‬‬
‫המערכת להוצאת אבק מונעת הצטברות אבק סביב המגן‬
‫ופתחי הכניסה של המנוע‪ ,‬ומפחיתה את כמות האבק‬
‫הנכנסת לבית המנוע‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ ;EN 50144‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬שטח החתך המזערי של המוליך‬
‫הוא ‪ 1.5‬ממ“ר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫המשחזת הזוויתית שלך מדגם ‪D28111/D28113(K)/‬‬
‫‪D28130/ D28132/D28134/D28135(K)/D28141‬‬
‫תוכננה לשימוש מקצועי של פעולות השחזה וחיתוך‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 2‬נועל כוש‬
‫‪ 3‬מגן‬
‫‪ 4‬ידית צד‬
‫‪5‬‬
‫•‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫אסור להשתמש בדיסק שנגרם לו נזק‪.‬‬
‫התקנה והסרה של המגן )ציורים ‪ B1‬ו‪(B2-‬‬
‫התקנת ידית הצד )ציור ‪(D‬‬
‫•‬
‫‪ - D28111‬מגן עם בורג קיבוע )ציור ‪(B1‬‬
‫• הנח את הכלי על השולחן כשהכוש פונה כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫• הבא את הזיזים )‪ (5‬אל מול החריצים )‪.(6‬‬
‫• לחץ על המגן כלפי מטה וסובב אותו למצב‬
‫הדרוש‪.‬‬
‫• הדק את הבורג )‪.(7‬‬
‫• להסרת המגן‪ ,‬הרפה את הידוק הבורג‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪D 2 8 11 3 ( K ) / D 2 8 1 3 0 / D 2 8 1 3 2 / D 2 8 1 3 4 /‬‬
‫‪ - D28135(K)/ D28141‬מגן ללא מפתח )ציור ‪(B2‬‬
‫• הנח את הכלי על השולחן כשהכוש פונה כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫• שחרר את נועל החביקה )‪ (8‬והחזק את המגן )‪(3‬‬
‫מעל הכלי‪ ,‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫• הבא את הזיזים )‪ (5‬אל מול החריצים )‪.(6‬‬
‫• לחץ על המגן כלפי מטה וסובב אותו למצב‬
‫הדרוש‪.‬‬
‫• הגדל את כוח החביקה לפי הצורך על‪-‬ידי הידוק‬
‫הבורג )‪.(9‬‬
‫• הדק את נועל החביקה‪.‬‬
‫• להסרת המגן‪ ,‬שחרר את נועל החביקה‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(A‬‬
‫•‬
‫•‬
‫התקנה והסרה של דיסק חיתוך או גלגל השחזה‬
‫)ציורים ‪ C1‬ו‪(C2-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫ודא שכל החלקים שיש לחתוך או להשחיז‬
‫מקובעים היטב למקומם‪.‬‬
‫הפעל רק לחץ קל על הכלי‪.‬‬
‫אסור להפעיל כוח צדי על הדיסק‪.‬‬
‫הימנע מהפעלת עומס‪-‬יתר‪ .‬אם הכלי‬
‫מתחמם‪ ,‬הנח לו לפעול ללא עומס למשך‬
‫מספר דקות‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• התקן את המגן ואת הגלגל או הדיסק המתאים על‬
‫הכלי‪.‬‬
‫אל תשתמש בגלגלי השחזה או דיסקי חיתוך בלויים‬
‫מדי‪.‬‬
‫• ודא שהאוגן הפנימי והאוגן החיצוני מותקנים‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫• ודא שהגלגל או הדיסק מסתובבים בכיוון החץ‬
‫המסומן על האביזר ועל הכלי‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בכלי כשהמגן אינו‬
‫במקומו‪.‬‬
‫•‬
‫הברג היטב את ידית הצד )‪ (4‬באחד מהקדחים )‪(14‬‬
‫שמשני צדי בית הממסרה‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫אסור בהחלט להשתמש בכלי כשהמגן אינו‬
‫במקומו‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להסיר את הדיסק‪ ,‬הרפה את הידוק האוגן )‪(14‬‬
‫באמצעות מפתח שני פינים‪.‬‬
‫•‬
‫הנח את הכלי על השולחן כשהמגן פונה כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫התקן כהלכה את האוגן )‪ (10‬על הכוש )‪) (11‬ציור‬
‫‪.(C1‬‬
‫הנח את הדיסק )‪ (12‬על האוגן )‪ .(10‬כשמתקינים‬
‫דיסק עם מרכז מוגבה‪ ,‬ודא שהמרכז המוגבה )‪(13‬‬
‫פונה אל האוגן )‪.(10‬‬
‫הברג את האוגן החיצוני )‪ (14‬על הכוש )‪) (11‬ציור‬
‫‪:(C2‬‬
‫ כשמתקינים דיסק השחזה )‪ ,(A‬הטבעת שעל‬‫האוגן )‪ (14‬חייבת לפנות לכיוון הדיסק;‬
‫ כשמתקינים דיסק חיתוך )‪ ,(B‬הטבעת שעל‬‫האוגן )‪ (14‬חייבת לפנות מהדיסק והלאה‪.‬‬
‫לחץ על נועל הכוש )‪ (2‬וסובב את הכוש )‪ (11‬עד‬
‫שהוא ננעל במקומו‪.‬‬
‫הדק את האוגן )‪ (14‬באמצעות מפתח שני פינים‬
‫המסופק עם הכלי‪.‬‬
‫שחרר את נועל הכוש‪.‬‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫להפעלה רצופה‪ ,‬לחץ על המתג לפנים עד לסוף‬
‫מהלכו‪.‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה מהמתג‪ .‬כדי להפסיק‬
‫את הפעולה של כלי הנמצא במצב של עבודה‬
‫רצופה‪ ,‬לחץ על החלק האחורי של המתג‪.‬‬
‫אל תפעיל ואל תפסיק את פעולת הכלי כאשר‬
‫הוא נמצא תחת עומס‪.‬‬
‫עבודה במתכת‬
‫•‬
‫•‬
‫כשמשתמשים בכלי לעבודות במתכת‪ ,‬עליך לוודא‬
‫שהוא מוזן מרשת חשמל המוגנת באמצעות מפסק‬
‫זרם פחת כדי למנוע סכנת התחשמלות הגדלה בגלל‬
‫הצטברות של שבבי מתכת‪.‬‬
‫אם הזנת המתח התנתקה בעקבות פעולת המפסק‬
‫לזרם פחת‪ ,‬הבא את הכלי לתיקון לתחנת שירות‬
‫מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫כשעובדים עם מתכת בתנאי עבודה קשים‬
‫במיוחד‪ ,‬אבק מוליך עלול להצטבר בתוך בית‬
‫הכלי‪ .‬מצב זה עלול לגרום לירידה ברמת הבידוד‬
‫הפנימי של הכלי ולסכנת התחשמלות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי למנוע הצטברות של שבבי מתכת בכלי‪ ,‬אנו ממליצים‬
‫לנקות כל יום את חריצי האוורור‪ .‬ראה ”תחזוקה“‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫שימוש בדיסקים יעודיים )‪(flap discs‬‬
‫אזהרה‪ :‬הצטברות אבק‬
‫•‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫שימוש נרחב בדיסקים יעודיים )‪(flap discs‬‬
‫ביישומי השחזת מתכות עלול לגרום להגדלת סכנת‬
‫ההתחשמלות‪ .‬כדי להפחית את הסכנה‪ ,‬התקן‬
‫מפסק פחת לפני השימוש ונקה הכל יום את חריצי‬
‫האוורור באמצעות זרם של אוויר דחוס המוזרם דרך‬
‫חריצי האוורור על‪-‬פי הוראות התחזוקה המפורטות‬
‫להלן‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים‬
‫לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫אביזרים אופציונאליים‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד‬
‫למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או‬
‫שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת‬
‫שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫מברשות שחוקות‬
‫המנוע יפסיק לפעול באופן אוטומטי כדי לציין שהמברשות‬
‫נשחקו כמעט לחלוטין ושיש להביא את הכלי לטיפול‪.‬‬
‫מברשות הפחם אינן מיועדות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫ניקוי חריצי האוורור‬
‫כדי למנוע הצטברות של אבק בכלי‪ ,‬אנו ממליצים לנקות‬
‫כל יום את חריצי האוורור‪.‬‬
‫• נתק את הכלי מרשת החשמל‪.‬‬
‫• הזרם אוויר דחוס ויבש דרך חריצי האוורור‪.‬‬
‫• נקה את חריצי האוורור בעזרת מברשת רכה‬
‫או מטלית יבשה‪ .‬אל תשתמש בכלים מתכתיים‬
‫שעלולים לגרום נזק לחלקים הפנימיים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ב‬
‫הוראות בטיחות כלליות‬
‫אזהרה!קרא את כל ההוראותאי‪-‬ציות לאזהרות‬
‫המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה‬
‫ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪ .‬המונח ”כלי חשמלי“‬
‫המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי‬
‫העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות‬
‫כבל( או המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫ג‬
‫שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫אזור העבודה‬
‫שמור על אזור העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬מקום‬
‫עבודה שאינו מסודר עלול לגרום לתאונות‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי עבודה חשמלי במקומות בהם‬
‫הוא עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות‪ ,‬כמו‬
‫למשל בקרבת נוזלים‪ ,‬אבק או גזים דליקים‪ .‬כלי‬
‫עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית‬
‫אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח מאזור העבודה בזמן‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬הפרעות והסחות דעת עלולות לגרום‬
‫לאבדן שליטה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫א‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫כל התקעים של כלי העבודה החשמליים חייבים‬
‫להתאים לשקעי רשת החשמל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫לשנות את התקע בכל אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש‬
‫בתקעים מתאמים כלשהם עם כלי עבודה‬
‫חשמליים מוארקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים‬
‫תואמים יפחיתו סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪.‬‬
‫סכנת ההתחשמלות גדלה אם גופך מוארק‪.‬‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאי לחות‬
‫גבוהה‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל לצורך נשיאה‪ ,‬משיכה או ניתוק‬
‫התקע החשמלי של הכלי‪ .‬הרחק את הכבל‬
‫ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים ומחלקים‬
‫נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם קשרים יגדילו‬
‫את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש‬
‫מתחת לכיפת השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד‬
‫לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪3‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪f‬‬
‫ז‬
‫‪4‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך שימוש בכלים חשמליים‪ ,‬שמור על עירנות‪,‬‬
‫שים לב למה שאתה עושה ופעל בהיגיון‪ .‬אל‬
‫תשתמש בכלי חשמלי כאשר אתה עייף או נמצא‬
‫תחת השפעת תרופות‪ ,‬אלכוהול או סמים‪ .‬גם רגע‬
‫קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ה‬
‫‪8‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד באמצעי הגנה‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים‬
‫כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪,‬‬
‫קסדה או אמצעים להגנה על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫הימנע מהפעלה לא מכוונת של הכלי‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪ .‬נשיאת הכלי כשאצבעך‬
‫על המתג או חיבור הכלי לרשת החשמל כשמתג‬
‫ההפעלה שלו במצב מחובר הם מצבים מסוכנים‬
‫שמזמינים תאונות‪.‬‬
‫הסר את מפתח הכוונון או כל מפתח אחר לפני‬
‫הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד‬
‫אל חלק סובב של הכלי החשמלי עלול לגרום לפגיעה‬
‫גופנית חמורה‪.‬‬
‫שמור על יציבות‪ .‬הקפד על עמידה יציבה ושיווי‬
‫משקל‪ .‬יציבה טובה ושמירה על שיווי המשקל‬
‫מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה במצבים‬
‫בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי לבוש‬
‫רפויים או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פרטי לבוש‬
‫וכפפות מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪,‬‬
‫תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים‬
‫סובבים‪.‬‬
‫אם עומדים לרשותך אמצעים לחיבור ציוד ליניקה‬
‫ואיסוף אבק‪ ,‬הקפד להשתמש בהם ולוודא שהם‬
‫מחוברים כהלכה‪ .‬השתמש באמצעים אלה כדי‬
‫להקטין את הסכנות הקשורות לאבק‪.‬‬
‫שימוש ושמירה על כלי עבודה חשמליים‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש תמיד בכלי מהסוג‬
‫המתאים לעבודה שעליך לבצע‪ .‬הכלי המתאים‬
‫יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר‬
‫הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו‬
‫מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי חשמלי שלא ניתן‬
‫לשלוט בפעולתו באמצעות המתג הוא מסוכן וחובה‬
‫לתקן אותו‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח לפני ביצוע כוונונים‪,‬‬
‫החלפת אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי‬
‫בטיחות אלה תפחית את סכנת ההפעלה בשוגג של‬
‫כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים‬
‫הרחק מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר‬
‫לאנשים שאינם מכירים היטב את כלי העבודה‬
‫החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו‬
‫להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים על‪-‬ידי‬
‫משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה‬
‫היא מסוכנת‪.‬‬
‫תחזוקת כלי עבודה חשמליים‪ .‬בדוק את היישור‬
‫ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר‬
‫חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע‬
‫על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬אם הכלי ניזוק‪,‬‬
‫דאג לתיקון הכלי לפני השימוש בו‪ .‬תאונות רבות‬
‫‪f‬‬
‫ז‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם מתוחזקים‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫שמור כלי חיתוך חדים ונקיים‪ .‬קל יותר לשלוט בכלי‬
‫חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים כהלכה‪,‬‬
‫והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי העבודה החשמלי‪ ,‬באביזרים ובכלי‬
‫החיתוך שלו‪ ,‬על‪-‬פי הוראות אלה ובאופן שיועד‬
‫עבור הכלי המסוים‪ ,‬תוך התחשבות בתנאים‬
‫ובעבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה חשמלי‬
‫לביצוע פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום למצב‬
‫מסוכן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫טיפול‬
‫ודא שהכלי החשמלי שלך מטופל רק על‪-‬ידי טכנאי‬
‫מוסמך המשתמש בחלקי חילוף זהים ומקוריים‪.‬‬
‫עמידה בדרישות אלה תבטיח שמירה על בטיחות‬
‫הכלי החשמלי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הוראות בטיחות נוספות למשחזות‬
‫•‬
‫המשחזת שלך תוכננה לביצוע עבודות חיתוך‬
‫והשחזה של פלדה וחומרי בנייה‪.‬‬
‫•‬
‫אסור לבצע חיתוך של מתכת קלה המכילה‬
‫יותר מ‪ 80%-‬מגנזיום מכיוון שחומרים אלה‬
‫עלולים להתלקח‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ובדוק לזיהוי מקור התקלה‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כשהמגן אינו מותקן במקומו‪.‬‬
‫בדוק שהחלק המעובד מיוצב ומאובטח כהלכה‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי בקרבת נוזלים דליקים‪ ,‬אבק‪,‬‬
‫גזים או חומרים דליקים אחרים‪ .‬גיצים או שבבים‬
‫לוהטים הנוצרים במהלך החיתוך וכן ניצוצות‬
‫הנוצרים מפעולת ההקשתה של מברשות המנוע‬
‫עלולים להצית חומרים דליקים‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עומד מול הדיסק‪.‬‬
‫הרחק עוברי אורח מאזור העבודה‪.‬‬
‫אל תשתמש בדיסקי חיתוך לביצוע השחזת צד‪.‬‬
‫אל תפעיל את נועל הכוש כשהכלי פועל‪.‬‬
‫חשוב לזכור שהדיסק ממשיך להסתובב למשך זמן‬
‫מה גם אחרי ניתוק מתג ההפעלה‪.‬‬
‫הקפד לאחסן את דיסקי החיתוך וההשחזה במקום‬
‫יבש‪.‬‬
‫ודא במהלך עבודה בתנאי אבק קשים שכל פתחי‬
‫האוורור גלויים ואינם חסומים‪ .‬אם יש צורך לנקות‬
‫את פתחי האוורור‪ ,‬ראשית עליך לנתק את הכלי‬
‫ממקור המתח והימנע מגרימת נזק לחלקים‬
‫הפנימיים על‪-‬ידי שימוש בכלי ניקוי לא מתכתיים‪.‬‬
‫השתמש תמיד באמצעי הגנה לעיניים‪ .‬רצוי‬
‫להשתמש בציוד הגנה אישי נוסף כגון מסכת אבק‪,‬‬
‫כפפות עבודה וקסדה‪.‬‬
‫שימוש בדיסקים יעודיים )‪(flap discs‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש באביזרים כלשהם אלא אם‬
‫הם גלגלי השחזה ודיסקי חיתוך מחוזקים בפיבר‪.‬‬
‫השתמש רק בדיסקי השחזה וחיתוך חלקים או בעלי‬
‫שיקוע מרכזי המומלצים על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫השתמש רק בדיסקי השחזה וחיתוך המומלצים‬
‫על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫המהירות המרבית המותרת של גלגל ההשחזה‪ ,‬של‬
‫דיסק החיתוך או כל כלי מתאים אחר‪ ,‬חייבת תמיד‬
‫להיות שווה או גדולה מהמהירות המרבית ללא עומס‬
‫של הכלי‪ ,‬כפי שמצוין על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫אל תבצע עבודות חיתוך המחייבות שימוש בעומק‬
‫חיתוך גדול יותר מזה של הדיסק‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בדיסקי חיתוך או השחזה‬
‫שמידותיהם אינן תואמות את המידות המפורטות‬
‫בנתונים הטכניים‪ .‬אסור להשתמש בדיסקיות מרווח‬
‫כלשהן כדי להתאים את הדיסק אל הכוש‪.‬‬
‫בדוק את דיסקי ההשחזה והחיתוך לפני השימוש‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בדיסקים שבורים‪ ,‬סדוקים‬
‫או פגומים בכל אופן אחר‪.‬‬
‫אם קיימות‪ ,‬ודא שימוש בדיסקיות סופגות הזעזועים‬
‫כאשר מתקינים את הדיסק על הכוש‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בדיסק בעל קדח מתוברג‪ ,‬ודא‬
‫שהתבריג ארוך במידה מספקת כדי להכיל את כל‬
‫אורך הכוש‪.‬‬
‫לפני השימוש‪ ,‬ודא שדיסק ההשחזה או החיתוך‬
‫מותקן כהלכה‪.‬‬
‫הנח לכלי לפעול ללא עומס ובאופן בטוח למשך ‪30‬‬
‫שניות לפחות‪ .‬אם ניתן לחוש ברעידה משמעותית‬
‫או אם מתגלה כל פגם אחר‪ ,‬הפסק את פעולת הכלי‬
‫אזהרה‪ :‬הצטברות אבק מתכתי‬
‫•‬
‫שימוש נרחב בדיסקים יעודיים )‪(flap discs‬‬
‫ביישומי השחזת מתכות עלול לגרום להגדלת סכנת‬
‫ההתחשמלות‪ .‬כדי להפחית את הסכנה‪ ,‬התקן‬
‫מפסק פחת לפני השימוש ונקה בכל יום את פתחי‬
‫האוורור באמצעות זרם של אוויר דחוס המוזרם דרך‬
‫פתחי האוורור על‪-‬פי הוראות התחזוקה המפורטות‬
‫להלן‪.‬‬
‫תוויות על הכלי‬
‫הסמלים הבאים מוצגים על הכלי‪:‬‬
‫קרא בעיון את ספר ההוראות לפני השימוש‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫הקפד להשתמש בציוד הגנה לאוזניים‬
‫‪9‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪D28111/D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/D28141‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות התקנים‬
‫הבאים‪EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN/98/37 :‬‬
‫‪.55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של חוברת זו‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש‪:‬‬
‫‪D28111‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול( )‪dB(A‬‬
‫‪) LWA‬עצמת רעש()‪dB(A‬‬
‫‪) KpA‬תחום סטייה של‬
‫לחץ הקול()‪dB(A‬‬
‫‪) KWA‬תחום סטייה של‬
‫עצמת הרעש()‪dB(A‬‬
‫‪D28130 D28113 (K)K‬‬
‫‪D28132‬‬
‫‪D28134‬‬
‫‪D28141 D28135 (K)K‬‬
‫‪90‬‬
‫‪101‬‬
‫‪89‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪101‬‬
‫‪89‬‬
‫‪100‬‬
‫‪89‬‬
‫‪100‬‬
‫‪91‬‬
‫‪102‬‬
‫‪91‬‬
‫‪102‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫עצמת האצה משוקללת‪:‬‬
‫‪D28111‬‬
‫על‪-‬פי תקן ‪EN 50144‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫על‪-‬פי תקן ‪EN 60745‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪D28130 D28113 (K)K‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪D28132‬‬
‫‪D28134‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪9.6‬‬
‫אי‪-‬ודאות המדידה‪ 4.3 :‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫אי‪-‬ודאות המדידה‪ 4.7 :‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫‪2‬‬
‫אי‪-‬ודאות המדידה‪ 7.4 :‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫‪2‬‬
‫אי‪-‬ודאות המדידה‪ 3.1 :‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫‪2‬‬
‫אי‪-‬ודאות המדידה‪ 3.9 :‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫‪2‬‬
‫אי‪-‬ודאות המדידה‪ 3.8 :‬מ‘‪/‬שנייה‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪zst00134000 - 12-08-2010‬‬
‫‪D28141 D28135 (K)K‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪9.7‬‬
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising