DE0842 | DeWalt DE0842 FLOOR TO CEILING POLE Type 1-A instruction manual

555777-05 CZ
Přeloženo z původního návodu
DE0842
2
3
4
VYMĚŘOVACÍ TYČ
DE0842
Blahopřejeme Vám!
Instalace příslušenství (obr. B - D)
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Plně sestavená tyč sestává z 5 trubic.
• Jednou rukou uchopte trubici (1)
s teleskopickou násadou (6) a druhou rukou
na konec opatřený závitem (8) připevněte
další trubici.
• Připevněte takový počet trubic, až bude
dosaženo požadované výšky.
• Uvolněte upínací rukojeť (5).
• Na složenou vyměřovací tyč nasuňte desku
(2).
• Stlačením upínací rukojeti (5) dolů desku
v dané poloze zajistěte.
• Připevněte trubici se zakončovacím dílem
(4).
• Sestavu v dané poloze zakotvěte.
• Na desku (2) upevněte laserový přístroj.
Technické údaje
Výška
Výška (vytažena)
Hmotnost
cm
cm
kg
DE0842
240
340
1.1
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Zakotvení sestavy v dané poloze (obr. E)
Pomocí teleskopické násady (6) lze upravit
sestavu tak, aby se přístroj nacházel
v požadované výšce.
• Uvolněte objímku (9).
• Vysuňte nožky (7).
• Nožky opřete o zem a sestavu vysunujte
opatrně ve vzpřímené poloze vzhůru.
• Teleskopickou násadu vysuňte na potřebnou
vzdálenost.
• Násadu dotáhněte tak, aby byla ve své
poloze zajištěna.
• Ujistěte se, zda je sestava bezpečně
upevněna.
• Zkontrolujte, zda je sestava vyrovnána.
Obsah balení
Balení obsahuje:
5 Trubic
1 Deska
1 Zakončovací díl
1 Patka
1 Přenosný vak
1 Návod k použití
•
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
Montáž zařízení k sestavě (obr. C)
Vaše vyměřovací tyč DE0842 je určena
k rozšíření použitelnosti laserového přístroje
DEWALT DW082K/DW084K/ DW087K.
1 Trubice
2 Deska
3 Montážní otvor k uchycení přístroje
4 Zakončovací díl
5 Upínací rukojeť
6 Teleskopická násada
7 Patka
Deska (2) je pro uchycení laserového přístroje
DW082K/DW084K/DW087K vybavena čepem
se závitem (3).
• Umístěte sestavu na relativně hladký
a rovný povrch.
• Laserový přístroj připevněte k desce
našroubováním čepu opatřeného závitem
do příslušného místa přístroje a dotažením
rukojeti (11).
• Podle potřeby upravte výšku desky.
Montáž a seřízení
Před montáží laserového přístroje
k sestavě zkontrolujte, zda je sestava
pevně usazena a zda se neviklá.
Ta k t é ž s i p r o s t u d u j t e p ř í r u č k u
kteréhokoliv přístroje, se kterým budete
toto příslušenství používat.
5
ES Prohlášení o shodě
Regulace výšky desky (obr. C)
•
•
•
Povolte upínací rukojeť (5).
Desku (2) podle potřeby posuňte.
Stlačením upínací rukojeti (5) dolů desku
v dané poloze zajistěte.
DE0842
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek byl navržen v souladu s normami
98/37/EEC & 86/336/EEC.
Přeprava a skladování
Za účelem pohodlné přepravy a uskladnění je
u sestavy přiložen přepravní vak.
Tento výrobek nesmí být zaslán k servisu
pokud se prokáže, že výkonné nářadí nebylo
používáno s tímto výrobkem v souladu s 98/37/
EEC (označeno značkou CE na nářadí).
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo
dlouhou životnost společně s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a
snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
technické životnosti. Chcete-li využít této služby,
dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastní náklady
zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
6
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod. Taktéž si prostudujte příručku
kteréhokoliv nářadí, se kterým budete
toto příslušenství používat. Tento návod
uschovejte pro případné další použití.
Všeobecné pokyny
1
2
3
Udržujte v pracovním prostoru čistotu
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke způsobení
úrazu.
Chraňte nářadí před dětmi.
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu
dětí. Osoby mladší 16 let smí nářadí
obsluhovat pouze pod dozorem.
Používejte pouze vhodné nářadí.
V tomto návodu je popsáno správné
použití nářadí. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo přídavná zařízení při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nářadí bude
pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který bylo určeno.
Varování! Používání nářadí, nástrojů
a příslušenství k jiným účelům než které jsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze, může
způsobit poranění obsluhující osoby.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
laserové měřící tyče
•
•
Nikdy toto zařízení nepoužívejte pro
venkovní účely.
Na vyměřovací tyč se nezavěšujte.
7
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241198 - 16-07-2014
8
DE0842 - - - - A
FLOOR TO CEILING POLE 1
©
9
10
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising