XTW1500E | Black&Decker XTW1500E ROUTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-94 SK
XTW1500E
2
3
4
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša vrchná frézka Black & Decker je určená na
frézovanie dreva a drevených výrobkov. Toto náradie je
určené len na použitie v domácnosti.
b.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť
k spôsobeniu zranenia elektrickým prúdom, k požiaru
alebo k vážnemu poraneniu. Označenie “elektrické
náradie” vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez napájacieho kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Nepracujte s elektrickým náradím v priestoroch s
výbušnou atmosférou, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
výbušnú koncentráciu prachu. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
d.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. S náradím,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej siete. Dbajte
na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu
s horúcimi povrchmi, olejom, ostrými hranami
a pohyblivými časťami. Poškodené alebo spletené
káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie týchto káblov
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobná bezpečnosť
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
6
S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Predtým
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie napájacieho kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Používanie
tohto zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. S vhodným náradím
budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto
náradie nevedia ovládať, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú závadu, ktorá
môže mať vplyv na správny chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
f.
g.
5.
a.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými britmi sú
účinnejšie a lepšie ovládateľné.
Náradie, príslušenstvo a násady používajte podľa
týchto pokynov a spôsobom určeným daným
typom náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Používanie elektrického náradia na iné než určené
aplikácie môže viesť k spôsobeniu rizikových
situácií.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Servis
Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou
s príslušnou kvalifikáciou pri použití výhradne
originálnych náhradných dielov. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Zostavovanie prístroja
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa vrchných
frézok
•
Vždy používajte príslušenstvo s priemerom násady
zodpovedajúcim veľkosti upínacieho púzdra
nainštalovaného na náradí.
•
Používejte násady vhodné i pre chod náradia
naprázdno.
•
Nikdy nepoužívajte frézy s väčším priemerom, než
je uvedené v technických údajoch o náradí.
•
Náradie držte za rukoväte uvedeným spôsobom.
•
Nepoužívajte náradie v obrátenej polohe.
•
Nepokúšajte sa používať náradie v stacionárnom
režime.
•
Pred rezaním odstráňte z polotovaru klince a kovové
predmety.
•
Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa
vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
•
Venujte zvláštnu pozornosť pri obrábaní materiálov
MDF alebo povrchov s náterom s obsahom olova:
Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými splodinami a zaistite, aby boli
takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
•
Vždy používajte respirátor.
Upevnenie násady (obr. A)
•
Odstráňte odfukovač triesok (10) tak, že ho zo
základne frézky vytiahnete priamo nahor.
Varovanie! Dajte pozor, aby ste odfukovač triesok
neohli.
•
Podržte aretačné tlačidlo (6) stlačené a otočte
hriadeľom tak, aby zámok hriadeľa celkom
zaskočil.
•
Dodaným kľúčom povoľte maticu klieštiny (17).
•
Vložte driek násady (18) do klieštiny (7). Uistite sa,
či driek násady vyčnieva z klieštiny najmenej 3 mm,
ako je znázornené na obrázku.
•
Aretačné tlačidlo (6) podržte stlačené a dodaným
kľúčom dotiahnite maticu klieštiny (17).
Pripevnenie bočného vodidla (obr. B)
Bočné vodidlo (12) napomáha súbežnému vedeniu
náradia s okrajom obrobku.
•
Podľa obrázku zasuňte tyče (19) do spodnej časti
frézky.
•
Nastavte bočné vodidlo do požadovanej
vzdialenosti.
•
Dotiahnite upevňovacie skrutky (20).
Pripevnenie nástavca na odsávanie prachu (obr. C)
Nástavec na odsávanie prachu umožňuje pripojiť
k náradiu bežný vysávač.
•
Nástavec na odsávanie prachu (11) zasuňte do
výfukového otvoru podľa obrázku.
•
Hadicu (23) vhodného vysávača pripojte
k výstupnému otvoru nástavca (11).
Pripevnenie podkladovej šablóny (obr. D)
•
Podkladovú šablónu (13) pripevnite k spodnej
časti frézky tak, aby obruba smerovala dospodu
obrobku.
•
Zo spodnej strany podkladovej šablóny prevlečte dve
dlhé skrutky (24) otvormi v spodnej časti frézky.
•
Na každú skrutku naskrutkujte maticu a dobre ju
pritiahnite.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
•
•
Hlavný vypínač
Odisťovacie tlačidlo
Rukoväť
Regulátor plynule nastaviteľných otáčok
Páčka na zaistenie hĺbky rezu
Aretačné tlačidlo hriadeľa
Klieština
Otočný hĺbkový doraz
Tyč hĺbkového dorazu
Odfukovač triesok
Nástavec na odsávanie prachu
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Pripevnenie vymedzovacieho dielu (obr. E)
•
Vymezovací diel (14) pripevnite pomocou dodaných
skrutiek k spodnej časti frézky.
7
•
Pripevnenie centrovacieho kolíka (obr. F)
•
K frézke pripevnite podľa obr. B bočné vodidlo, ale
hornou stranou nadol.
•
Na stranu bočného vodidla obrátenú k obrobku
pripevnite dodanou skrutkou (25) centrovací kolík
(15).
Po zapnutí frézku spustite dole a preveďte
požadovaný rez.
Úprava hĺbky rezu pomocou kúsku dreva (obr. K)
•
Upevnite frézovaciu násadu a vyššie popísaným
spôsobom spustite frézu dole.
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (30).
•
Tyč hĺbkového dorazu (9) posuňte pomocou
nastavovacej rukoväte hĺbky (31) nahor.
•
Medzi tyč hĺbkového dorazu (9) a hĺbkovú zarážku
(29) vložte kúsok dreva so šírkou zodpovedajúcou
požadovanej hĺbke rezu.
•
Tyč hĺbkového dorazu (9) posuňte pomocou
nastavovacej rukoväte hĺbky (31) dole tak, aby sa
dotýkala dreva.
•
Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (30).
•
Pomocou nastavovacej rukoväte (34) preveďte
jemné doladenie.
•
Vložený kúsok dreva odstráňte.
•
Páčku zaistenia hĺbky rezu (5) zdvihnite nahor
a frézku vráťte do východiskovej polohy.
•
Po zapnutí frézku spustite dole a preveďte
požadovaný rez.
Pripevnenie kopírovacieho dielu (obr. G)
•
K frézke pripevnite podľa obr. B bočné vodidlo.
•
K hornej strane bočného vodidla pripevnite pomocou
dvoch dodaných skrutiek s maticami podperu v tvare
‘L’ (16).
•
Krídlovou skrutkou (27) upravte rotačný spoj (26) na
podpere.
Pripevnenie doplnkového bočného vodidla (obr. H)
Doplnkové vodidlo (21) je určené na frézovanie tenkého
dreva (napr. okraja dverí).
•
Bočné vodidlo (12) nastavte podľa potreby.
•
Povoľte upevňovacie skrutky (28).
•
Bočné vodidlo (21) pripevnite k tyčiam (19)
vyčnievajúcim zo spodnej časti frézky.
•
Vodidlo upravte tak, aby obrobok prechádzal medzi
oboma vodidlami.
•
Dotiahnite upevňovacie skrutky (28).
Kontrolujte polohu prívodného kábla, aby nedošlo
k jeho prerezaniu.
Nastavenie otočného hĺbkového dorazu (obr. L)
Po natočení otočného hĺbkového dorazu do požadovanej
polohy môžete previesť jemné doladenie zvoleného
hĺbkového dorazu. Pokiaľ chcete previesť niekoľko rezov
s rôznym nastavením hĺbky, nastavte každú z hĺbkových
zarážok.
•
Pomocou skrutkovača vytočte podľa potreby skrutku
hĺbkového dorazu (35) nahor alebo nadol.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. I, J a K)
Hĺbka rezu je vzdialenosť X medzi tyčou hĺbkového
dorazu (9) a hĺbkovou zarážkou (29).Hĺbku rezu je
možné nastaviť dvoma možnými spôsobmi, ako je
popísané nižšie.
Nastavenie rýchlosti
•
Gombík na reguláciu otáčok (4) nastavte na
požadovanú hodnotu rýchlosti. Vyššiu rýchlosť
používajte pre násady menších priemerov. Nižšiu
rýchlosť používajte pre násady väčších priemerov.
Nastavenie hĺbky rezu pomocou mierky (obr. J)
•
Podľa vyššie uvedeného postupu pripevnite
frézovaciu násadu.
•
Povoľte zaisťovaciu skrutku (30).
•
Páčku zaistenia hĺbky rezu (5) zdvihnite nahor.
•
Spustite frézku dole tak, aby sa frézovacia násada
dotýkala obrobku.
•
Zaisťovaciu páčku (5) stlačte dole.
•
Tyč hĺbkového dorazu (9) posuňte pomocou
nastavovacej rukoväte hĺbky (31) dole tak, aby
sa dotýkala hĺbkovej zarážky. Vynulujte mierku
zarovnaním označenia nulovej polohy (32) so šípkou
(33).
•
Tyč hĺbkového dorazu (9) posuňte pomocou
nastavovacej rukoväte hĺbky (31) do vypočítanej
polohy. Jedna štvrtina otáčky zodpovedá približne
6,25 mm.
•
Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (30).
•
Pomocou nastavovacej rukoväte (34) preveďte
jemné doladenie. Jedno otočenie zodpovedá
približne 1 mm.
•
Páčku zaistenia hĺbky rezu (5) zdvihnite nahor
a frézku vráťte do východiskovej polohy.
Použitie latky ako vodítka (obr. M)
Pokiaľ nie je možné použiť bočné vodítko, napríklad pri
frézovaní drážok na zadnej stene knižnice na uchytenie
políc, postupujte nasledovne:
•
Vyberte kúsok dreva s rovným okrajom, ktoré bude
slúžiť ako latka.
•
K obrobku priložte latku.
•
Latku presuňte tak, aby bola v správnej polohe pri
vedení frézky.
•
Latku pevne k obrobku prichyťte.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Použitie podkladovej šablóny (obr. D)
Podkladovú šablónu je možné použiť na vyfrézovanie
určitého tvaru podľa šablóny, napríklad písmena.
•
Šablónu pripevnite k obrobku obojstrannou lepiacou
páskou alebo svorkami tvaru ‘G’.
•
Frézovacia násada musí zasahovať pod okraj
podkladovej šablóny, aby bolo možné previesť
frézovanie obrobku v tvare šablóny.
Použitie vymedzovacieho dielu (obr. E)
Vymedzovací diel je možné použiť na orezávanie
drevených alebo zvislo vrstvených obrobkov.
8
Použitie centrovacieho kolíka (obr. F)
Centrovací kolík sa môže použiť na vyrezanie kruhových
vzorov.
•
Vyvŕtajte otvor pre centrovací kolík do stredu kruhu,
ktorý má byť vyrezaný.
•
Frézku položte na obrobok tak, aby sa centrovací
kolík nachádzal vo vyvŕtanom otvore.
•
Pomocou tyčí bočného vodidla nastavte polomer
kruhu.
•
Teraz je možné posúvať frézku po obrobku tak, aby
bol vyfrézovaný kruh.
•
rýchlosti pri malých priemeroch frézovacích násad
a nízkej rýchlosti pri veľkých priemerov frézovacích
násad.
Po skončení frézovania náradie zdvihnite z obrobku,
vypnite ho a skontrolujte úroveň opracovania.
Nastavte regulátor plynule nastaviteľných otáčok
(4) a opakujte, pokiaľ nebude dosiahnutá optimálna
úroveň opracovania.
Varovanie! Nepúšťajte rukoväte a neupravujte otáčky,
pokiaľ je náradie zaistené v spodnej polohe a zarezaná
fréza v obrobku beží.
Použitie kopírovacieho dielu (obr. G)
Kopírovací diel napomáha pri frézovaní udržiavať zhodnú
vzdialenosť pozdĺž okrajov obrobkov nepravidelných
tvarov.
•
Položte frézku na obrobok v požadovanej vzdialenosti
od okraja, ktorý sa má kopírovať.
•
Nastavte tyče bočného vodidla tak, aby bolo koliesko
v kontakte s obrobkom.
Rady na optimálne využitie
•
Pri práci na vonkajšej strane okrajov pohybujte
frézkou proti smeru pohybu hodinových ručičiek (obr.
N). Pri práci na vnútornej strane okrajov pohybujte
frézkou v smere pohybu hodinových ručičiek.
•
Na obrábanie mäkkého dreva používajte frézovacie
násady typu HSS.
•
Na obrábanie tvrdého dreva používajte frézovacie
násady typu TCT.
•
Náradie môžete používať i bez pripevneného
vodítka (obr. O). Tento pracovný režim sa používa
pri vyrezávaní písma a pre výtvarné práce. V tomto
prípade vytvárajte iba plytké rezy.
•
V nasledujúcej tabuľke nájdete bežné typy
frézovacích násad.
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
•
Podržte odisťovacie tlačidlo (2) stlačené a stlačte
hlavný vypínač (1).
•
Odisťovacie tlačidlo uvoľnite.
Vypnutie
•
Vypínač uvoľnite.
Varovanie! Náradie držíme vždy oboma rukami.
Frézovacie násady (obr. P)
Popis
Použitie
Rovná násada (1)
Drážky a žliabky
Obrubová násada (2)
Obrábanie krajov preglejok
alebo tvrdého dreva; presné
profilovanie pri použití
šablóny
Žliabkovacia násada (3) Žliabkovanie rovných alebo
zaoblených obrobkov
Násada pre drážky
Drážky, vyrezávanie
tvaru V (4)
a skosenie hrán
Jadrová násada (5)
Drážkovanie, vyrezávanie
a vytváranie ozdobných hrán
Rohová násada (6)
Vytváranie ozdobných hrán
Žiabkovacia plastická
násada (7)
Vytváranie ozdobných hrán
Zaobľovacia násada (8) Vytváranie zaoblených hrán
Rybinová násada (9)
Vytváranie rybinových spojov
Skosená násada (10)
Vytváranie skosených hrán
Frézovanie
•
Nasaďte frézovaciu násadu a nastavte vyššie
popísaným spôsobom požadovanú hĺbku rezu.
•
Pevne uchopte náradie za rukoväte (3) oboma
rukami, položte náradie na obrobok a zapnite ho.
•
Pred zarezaním do obrobku ponechajte náradie
dosiahnuť plné otáčky. Pri kontakte s tyčou
hĺbkového dorazu stlačte páčku zaistenia hĺbky rezu
(5).
•
Preveďte rez konštantnou silou tak smerom dole,
ako aj v smere rezu. Stále udržujte pevné zovretie
rukovätí a buďte pripravení na možnú reakciu
frézovacej násady pri náhlom zastavení, napr. pri
kontakte s uzlom.
•
Po dokončení rezu uvoľnite páčku zaistenia hĺbky
rezu a náradie zdvihnite nahor do východiskovej
polohy. Pokiaľ je náradie vrátené do východiskovej
polohy, môžete ho vypnúť. Uvedomte si, že je
základňa frézy ovládaná pružinovým mechanizmom,
a pokiaľ nie je náradie pod kontrolou, môže vyskočiť
nahor.
Údržba
Rýchlosť frézovania
Prevádzkovú rýchlosť náradia je možné meniť a tým
ovplyvniť úroveň opracovania obrobku. Určenie správnej
rýchlosti závisí od požadovanej kvality opracovania,
druhu použitého opracovávaného materiálu, priemeru
a tvaru frézovacej násady.
•
Pripravte si náradie na vykonanie skúšobného
rezu do kúsku odpadového materiálu. Preveďte
predbežné nastavenie otáčok voľbou vysokej
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby bola zaistená jeho
dlhá prevádzková životnosť s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobý bezproblémový chod náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte napájací kábel od siete.
•
9
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Vyhlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
XTW1500E
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
100 dB(A)
111 dB(A)
10,93 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-1-2006
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
XTW1500E
VAC 230
W 1 600
min-1 11 000 - 28 000
1/2“ (13,7) /
1/4“ (7,35) /
8 mm / 6 mm
Max. priemer frézovacej násady mm 42
Max. hĺbka rezu
mm 60
Hmotnosť
kg 5,1
Vstupné napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Rozmer klieštiny
10
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045207 - 30-05-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
ROUTER 1
©
XTW1500E - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising