XTW1500E | Black&Decker XTW1500E ROUTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-79 CZ
XTW1500E
2
3
4
5
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše vrchní frézka na obrysové frézování Black & Decker
je určena k frézování dřeva a dřevěných výrobků. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení všech
níže uvedených pokynů může vést ke způsobení zranění
elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému poranění.
Označení “elektrické nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na Vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
Nepracujte s elektrickým nářadím v prostorách
s výbušnou atmosférou, jako jsou například
prostory obsahující hořlavé kapaliny, plyny
nebo prostory s výbušnou koncentrací prachu.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
např. potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Dbejte na
to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu
s horkými povrchy, olejem, ostrými hranami
a pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití těchto
kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo
f.
6
pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně zraku. Bezpečnostní výbava
jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro odsávání
prachu, zkontrolujte, zda je řádně nainstalováno
a správně užíváno. Používání tohoto zařízení
snižuje rizika spojená s prací v prašném prostředí.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. S vhodným nářadím budete
pracovat lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na správný chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně
udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou
účinnější a lépe ovladatelné.
g.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným aplikacím
může vést ke způsobení rizikových situací.
5.
a.
Servis
Vaše nářadí nechejte opravovat pouze osobou
s příslušnou kvalifikací při použití výhradně
originálních náhradních dílů. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sestavení přístroje
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Další bezpečnostní pokyny týkající se frézek na
obrysové frézování
•
Vždy používejte příslušenství s průměrem násady
odpovídajícím velikosti upínacího pouzdra
instalovaného na nářadí.
•
Používejte násady vhodné i pro chod nářadí
naprázdno.
•
Nikdy nepoužívejte frézy o větším průměru, než je
uveden v technických údajích nářadí.
•
Nářadí držte za rukojeti uvedeným způsobem.
•
Nepoužívejte nářadí v převrácené poloze.
•
Nepokoušejte se používat nářadí ve stacionárním
režimu.
•
Před řezáním odstraňte z obrobku hřebíky a kovové
předměty.
•
Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy řádně
ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
•
Věnujte zvláštní opatrnost při obrábění materiálů
MDF nebo povrchů opatřených nátěrem s obsahem
olova:
Používejte masku proti prachu určenou
speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly
takto chráněny všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního prostoru.
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a
nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
•
Vždy používejte respirátor.
Upevnění násady (obr. A)
•
Odstraňte odchylovač odštěpků (10) tak, že jej ze
základny frézky vytáhnete přímo vzhůru.
Varování! Dejte pozor, abyste odchylovač odštěpků
neohnuli.
•
Podržte tlačítko zámku hřídele (6) stisknuté a otočte
hřídelí tak, aby zámek hřídele zcela zaskočil.
•
Dodaným klíčem povolte matici upínacího pouzdra
(17).
•
Dřík násady (18) vložte do upínacího pouzdra (7).
Ujistěte se, zda dřík násady vyčnívá z upínacího
pouzdra nejméně 3 mm, jak je znázorněno na
obrázku.
•
Tlačítko zámku hřídele (6) podržte stisknuté a
dodaným klíčem dotáhněte matici upínacího
pouzdra (17).
Připevnění krajového vodítka (obr. B)
Krajové vodítko (12) napomáhá souběžnému vedení
nářadí s okrajem obrobku.
•
Podle obrázku zasuňte tyče (19) do spodní části
frézky.
•
Nastavte krajové vodítko do požadované
vzdálenosti.
•
Dotáhněte upevňovací šrouby (20).
Připevnění nástavce pro odsávání prachu (obr. C)
Nástavec pro odsávání prachu umožňuje připojit k nářadí
běžný vysavač.
•
Nástavec pro odsávání prachu (11) zasuňte do
výfukového otvoru podle obrázku.
•
Hadici (23) vhodného vysavače připojte k výstupnímu
otvoru nástavce (11).
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; proto
není nutné použití zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku nářadí.
•
•
Připevnění podkladové šablony (obr. D)
•
Podkladovou šablonu (13) připevněte ke spodní části
frézky tak, aby obruba směřovala vespod (na stranu
obrobku).
•
Ze spodní strany podkladové šablony protáhněte dva
dlouhé šrouby (24) otvory ve spodní části frézky.
•
Na každý šroub našroubujte matici a dobře je
utáhněte.
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Připevnění vymezovacího dílu (obr. E)
•
Vymezovací díl (14) připevněte pomocí dodaných
šroubů ke spodní části frézky.
Popis
1.
2.
Rukojeť
Regulátor plynule nastavitelných otáček
Páčka zajištění ponoru
Zajišťovací tlačítko hřídele
Upínací pouzdro
Otočný hloubkový doraz
Tyč hloubkového dorazu
Odchylovač odštěpků
Nástavec pro odsávání prachu
Hlavní spínač
Odjišťovací tlačítko
7
Úprava hloubky řezu pomocí kousku dřeva (obr. K)
•
Upevněte frézovací násadu a výše popsaným
způsobem spusťte frézu dolů.
•
Povolte zajišťovací šroub (30).
•
Tyč hloubkového dorazu (9) posuňte pomocí
nastavovací rukojeti hloubky (31) nahoru.
•
Mezi tyč hloubkového dorazu (9) a hloubkovou
zarážku (29) vložte kousek dřeva se šířkou
odpovídající požadované hloubce řezu.
•
Tyč hloubkového dorazu (9) posuňte pomocí
nastavovací rukojeti hloubky (31) dolů tak, aby se
dotýkala dřeva.
•
Přitáhněte zajišťovací šroub (30).
•
Pomocí seřizovací rukojeti (34) proveďte jemné
doladění.
•
Vložený kousek dřeva odstraňte.
•
Páčku zajištění ponoru (5) zdvihněte nahoru a frézku
vraťte do výchozí polohy.
•
Po zapnutí frézku spusťte dolů a proveďte
požadovaný řez.
Připevnění středícího kolíku (obr. F)
•
Ke frézce připevněte podle obr. B krajové vodítko,
ale horní stranou dolů.
•
Na stranu krajového vodítka obrácenou k obrobku
připevněte dodaným šroubem (25) středící kolík
(15).
Připevnění kopírovacího dílu (obr. G)
•
Ke frézce připevněte podle obr. B krajové vodítko.
•
K horní straně krajového vodítka připevněte pomocí
dvou dodaných šroubů s maticemi vzpěru tvaru ‘L’
(16).
•
Křídlovým šroubem (27) upravte rotační spoj (26)
na vzpěře tvaru ‘L’.
Připevnění doplňkového krajového vodítka (obr. H)
Doplňkové vodítko (21) je určené k umožnění frézování
tenkého dřeva (např. okraje dveří).
•
Krajové vodítko (12) nastavte podle potřeby.
•
Povolte upevňovací šrouby (28).
•
Krajové vodítko (21) připevněte k tyčím (19)
vyčnívajícím ze spodní části frézky.
•
Krajové vodítko upravte tak, aby byl obrobek
procházel mezi oběma vodítky.
•
Dotáhněte upevňovací šrouby (28).
Seřízení otočného hloubkového dorazu (obr. L)
Po natočení otočného hloubkového dorazu do
požadované polohy můžete provést jemné doladění
zvoleného hloubkového dorazu. Pokud chcete provést
několik řezů s různým nastavením hloubky, seřiďte
každou z hloubkových zarážek.
•
Pomocí šroubováku vytočte podle potřeby šroub
hloubkového dorazu (35) nahoru nebo dolů.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
•
Kontrolujte polohu přívodního kabelu, aby nedošlo
k jeho proříznutí.
Nastavení rychlosti
•
Knoflík regulace otáček (4) nastavte na požadovanou
hodnotu rychlosti. Vyšší rychlost používejte pro
násady menších průměrů. Nižší rychlost používejte
pro násady větších průměrů.
Nastavení hloubky řezu (obr. I, J a K)
Hloubka řezu je vzdálenost X mezi tyčí hloubkového
dorazu (9) a hloubkovou zarážkou (29). Hloubku řezu
je možné nastavit dvěma možnými způsoby, jak je
poopsáno níže.
Použití laťky jako vodítka (obr. M)
Pokud není možné použít krajové vodítko, například při
frézování drážek na zadní stěně knihovny pro uchycení
polic, postupujte následovně:
•
Vyberte kousek dřeva s rovným krajem, které bude
sloužit jako laťka.
•
K obrobku přiložte laťku.
•
Laťku přesuňte tak, aby byla ve správné poloze pro
vedení frézky.
•
Laťku pevně k obrobku přichyťte.
Nastavení hloubky řezu pomocí měřítka (obr. J)
•
Podle výše uvedeného postupu připevněte frézovací
násadu.
•
Povolte zajišťovací šroub (30).
•
Páčku zajištění ponoru (5) zdvihněte nahoru.
•
Spusťte frézku dolů tak, aby se frézovací násada
dotýkala obrobku.
•
Páčku zajištění ponoru (5) stlačte dolů.
•
Tyč hloubkového dorazu (9) posuňte pomocí
nastavovací rukojeti hloubky (31) dolů tak, aby
se dotýkala hloubkové zarážky. Vynulujte měřítko
srovnáním označení nulové polohy (32) se šipkou
(33).
•
Tyč hloubkového dorazu (9) posuňte pomocí
nastavovací rukojeti hloubky (31) do vypočtené
polohy. Jedna čtvrtina otáčky odpovídá přibližně
6,25 mm.
•
Přitáhněte zajišťovací šroub (30).
•
Pomocí seřizovací rukojeti (34) proveďte jemné
doladění. Jedno otočení odpovídá přibližně 1 mm.
•
Páčku zajištění ponoru (5) zdvihněte nahoru a frézku
vraťte do výchozí polohy.
•
Po zapnutí frézku spusťte dolů a proveďte
požadovaný řez.
Použití podkladové šablony (obr. D)
Podkladovou šablonu lze použít k vyfrézování určitého
tvaru podle šablony, například písmene.
•
Šablonu připevněte k obrobku oboustrannou lepící
páskou nebo svorkami tvaru ‘G’.
•
Frézovací násada musí zasahovat pod okraj
podkladové šablony, aby bylo možné provést
frézování obrobku ve tvaru šablony.
Použití vymezovacího dílu (obr. E)
Vymezovací díl lze použít k ořezávání dřevěných nebo
svisle vrstvených projektů.
Použití středícího kolíku (obr. F)
Středící kolík lze použít k vyříznutí kruhových vzorů.
•
Pro středící kolík na střed kruhu, který má být
vyřezán, vyvrtejte otvor.
8
•
•
•
Frézku položte na obrobek tak, aby se středící kolík
nacházel ve vyvrtaném otvoru.
Pomocí tyčí krajového vodítka nastavte poloměr
kruhu.
Nyní je možné posouvat frézku po obrobku tak, aby
byl vyfrézován kruh.
Varování! Nepouštějte rukojeti a neupravujte otáčky,
pokud je nářadí zajištěno ve spodní poloze a zaříznutá
fréza v obrobku běží.
Rady k optimálnímu využití
•
Při práci na vnější straně okrajů pohybujte frézkou
proti směru otáčení hodinových ručiček (obr. N). Při
práci na vnitřní straně okrajů pohybujte frézkou ve
směru otáčení hodinových ručiček.
•
K obrábění měkkého dřeva používejte frézovací
násady typu HSS.
•
K obrábění tvrdého dřeva používejte frézovací
násady typu TCT.
•
Nářadí můžete používat i bez připevněného vodítka
(obr. O). Tento pracovní režim se používá při
vyřezávání písma a pro výtvarné práce. V tomto
případě vytvářejte pouze mělké řezy.
•
V následující tabulce naleznete běžné typy
frézovacích násad.
Použití kopírovacího dílu (obr. G)
Kopírovací díl napomáhá při frézování udržovat shodnou
vzdálenost podél okrajů obrobků nepravidelných tvarů.
•
Položte frézku na obrobek v požadované vzdálenosti
od okraje, který má být kopírován.
•
Nastavte tyče krajového vodítka tak, aby bylo
kolečko v kontaktu s obrobkem.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
•
Podržte odjišťovací tlačítko (2) stisknuté a stlačte
hlavní spínač (1).
•
Odjišťovací tlačítko uvolněte.
Frézovací násady (obr. P)
Popis
Použití
Rovná násada (1)
Drážky a žlábky
Obrubová násada (2)
Obrábění krajů překližek
nebo tvrdého dřeva; přesné
profilování při použití šablony
Žlábkovací násada (3)
Žlábkování rovných nebo
zaoblených obrobků
Násada pro drážky
Drážky, vyřezávání a zkosení
tvaru V (4)
hran
Jádrová násada (5)
Drážkování, vyřezávání a
vytváření ozdobných hran
Rohová násada (6)
Vytváření ozdobných hran
Esovitá násada (7)
Vytváření ozdobných hran
Zaoblovací násada (8) Vytváření zaoblených hran
Rybinová násada (9)
Vytváření rybinových spojů
Zkosená násada (10)
Vytváření zkosených hran
Vypnutí
•
Vypínač uvolněte.
Varování! Nářadí držíme vždy oběma rukama.
Frézování
•
Nasaďte frézovací násadu a nastavte výše
popsaným způsobem požadovanou hloubku řezu.
•
Pevně uchopte nářadí za rukojeti (3) oběma rukama,
položte nářadí na obrobek a zapněte je.
•
Před zaříznutím do obrobku ponechejte nářadí
dosáhnout plných otáček. Při kontaktu s tyčí
hloubkového dorazu stlačte páčku zajištění ponoru
(5).
•
Proveďte řez konstantní silou jak směrem dolů, tak
ve směru prováděného řezu. Stále udržujte pevné
sevření rukojetí a buďte připraveni na možnou reakci
frézovací násady při náhlém zastavení, např. při
kontaktu se sukem.
•
Po dokončení řezu uvolněte páčku zajištění ponoru
a nářadí zdvihněte nahoru do výchozí polohy. Pokud
je nářadí vráceno do výchozí polohy, můžete je
vypnout. Uvědomte si, že je základna frézy ovládána
pružinovým mechanismem, a pokud není nářadí pod
kontrolou, může vyskočit vzhůru.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby byla zajištěna jeho
dlouhá provozní životnost s minimálními nároky na
údržbu. Jeho dlouhodobý bezproblémový chod závisí na
řádné údržbě nářadí a pravidelném čištění.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Rychlost frézování
Provozní rychlost nářadí lze měnit a tím ovlivnit úroveň
opracování obrobku. Určení správné rychlosti závisí
na požadované kvalitě opracování, druhu použitého
opracovávaného materiálu, průměru a tvaru frézovací
násady.
•
Připravte si nářadí k provedení zkušebního řezu do
kousku odpadového materiálu. Proveďte předběžné
nastavení otáček volbou vysoké rychlosti u malých
průměrů frézovacích násad a nízké rychlosti
u velkých průměrů frézovacích násad.
•
Po skončení frézování nářadí zdvihněte z obrobku,
vypněte je a zkontrolujte úroveň opracování.
Seřiďte regulátor plynule nastavitelných otáček
(4) a opakujte, dokud nebude dosaženo optimální
úrovně opracování.
•
•
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
9
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Vstupní napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Rozměr upínacího pouzdra
Max. průměr frézovací násady
Max. hloubka řezu
Hmotnost
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
XTW1500E
230
1 600
11 000 - 28 000
1/2“ (13,7) /
1/4“ (7,35) /
8 mm / 6 mm
42
60
5,1
ES Prohlášení o shodě
XTW1500E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 55014, EN 60745, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrace přenášené na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
100 dB(A)
111 dB(A)
10,93 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-1-2006
10
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045194 - 28-05-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
ROUTER 1
©
XTW1500E - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising