DC213 | DeWalt DC213 ROTARY HAMMER instruction manual

555777-13 CZ
DC210
DC212
DC213
2
3
4
AKUMULÁTORVÉ VRTACÍ KLADIVO
DC210/DC212/DC213
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napětí
Otáčky naprázdno
Otáčky při zátěži
Energie rázu
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli/dřeva/betonu
Držák nástrojů
Průměr objímky
Hmotnost (bez bateriového bloku)
Bateriový blok
Typ baterie
Napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Pojistky
230 V nářadí
DC210
18
0 - 1100
0 - 800
2,0
DC212
18
0 - 1100
0 - 800
2,0
DC213
18
0 - 1100
0 - 800
2,1
mm
kg
10/26/20
SDS-plus®
54
2,4
10/26/20
SDS-plus®
54
2,2
10/26/20
SDS-plus®
54
2,2
VDC
Ah
kg
DE9095
NiCd
18
2,0
1,0
DE9098
NiCd
18
2,4
1,0
DE9039
NiMH
18
3,0
1,0
VDC
min-1
min-1
J
mm
VAC
min
kg
DE9116
230
NiCd/NiMH
60/70
0,4
10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
1
1
2
1
1
1
1
Stavitelná hloubková zarážka
Kufřík (pouze u modelu K)
Bateriové bloky (pouze u modelu K)
Kufřík (pouze u modelu K)
Rychloupínací sklíčidlo (DC210)
Návod k použití
Výkresovou dokumentaci
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
•
Balení obsahuje:
1 Akumulátorové vrtací kladivo
1 Postranní rukojeť
5
Popis (obr. A)
Elektrická bezpečnost
Vaše akumulátorové vrtací kladivo DC210/
DC212 je určeno k profesionálnímu vrtání,
vrtání s příklepem a šroubování.
Vaše akumulátorové vrtací kladivo DC213
je určeno k profesionálnímu vrtání, vrtání
s příklepem a šroubování, zrovna tak jako
k lehkému sekání.
1 Spínač s regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Volič režimů
4 Bezpečnostní zámek
5 Držák nástrojů
6 Zajišťovací límec
7 Prachový kryt
8 Stavitelná hloubková zarážka
9 Postranní rukojeť
10 Bateriový blok
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí bateriového
bloku odpovídá napětí na výkonovém štítku
nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí vaší
nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
Nabíječka
Montáž a seřízení
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
•
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje nabíjet
bateriové bloky D E WALT NiCd a NiMH
s napětím 18 V.
10 Bateriový blok
11 Uvolňovací tlačítka
12 Nabíječka
13 Indikátor nabíjení (červený)
•
•
Spojka s ochranou před přetížením
V případě zaseknutí vrtáku je pohon hřídele
vrtačky přerušen. S ohledem na výsledné síly
vždy držte nářadí oběma rukama a zaujměte
pevný postoj.
Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte bateriový
blok.
Před vložením nebo vyjmutím
bateriového bloku nářadí vždy
vypněte.
Před použitím nářadí se přesvědčte,
zda je bateriový blok řádně
nasazen.
Používejte pouze bateriové bloky
a nabíječky DEWALT.
Bateriový blok (obr. A & B)
Nabíjení bateriového bloku (obr. A)
Nabíjíte-li baterii poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jejímu nabití zhruba na
80% celkové kapacity. Po provedení několika
nabíjecích cyklů dosáhne bateriový blok své
plné kapacity.
Předtím, než započnete nabíjet bateriový
blok zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale bateriový blok nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci společnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i bateriového bloku. Tento jev je
obvyklý a neznačí žádnou závadu.
Mechanismus brzdy
Po uvolnění stisku spínače s regulací otáček je
otáčení hřídele okamžitě zastaveno.
Aktivní ochrana před vibracemi
Aktivní ovládání vibrací neutralizuje vibrace
zpětného rázu mechanismu kladiva. Snížení
vibrací přenášených na paže umožňuje
pohodlnější obsluhu nářadí po delší dobu
a prodlužuje také životnost zařízení.
Pokud je v provozu, vibrační síly jsou pomocí
pružinového mechanismu vyrovnány. Tento
tlumící účinek lze pocítit, pokud je na nářadí
vyvíjen tlak. Ujistěte se, zda je pružina v záběru,
ale ne příliš natěsno. Mechanismu musí být
umožněno ‚plavat‘.
Bateriový blok nenabíjejte, pokud
bude teplota okolí < 4°C nebo > 40°C.
Doporučená teplota pro nabíjení:
přibližně 24°C.
6
•
Bateriový blok (10) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (12) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je baterie do nabíječky řádně
dosazena. Červený indikátor nabíjení (13)
začne blikat.
Po nabití bateriového bloku přestane
indikátor nabíjení blikat a začne trvale svítit.
Bateriový blok je nyní plně nabitý.
Bateriový blok je možné kdykoliv vyjmout
nebo jej ponechat delší dobu v nabíječce
(maximálně 14 dní).
bloku a pozastaví proces nabíjení do doby,
než bateriový blok dosáhne přiměřené teploty.
Poté bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí maximální
životnost baterie. V režimu prodlevy Zahřátého/
Studeného bloku červený indikátor bliká
střídavě dlouze pak krátce.
Vkládání a vyjímání bateriového bloku
• Bateriový blok zasuňte do rukojeti nářadí
až po zacvaknutí.
• Pokud chcete baterii vyjmout, stiskněte
současně dvě blokovací tlačítka (11)
a baterii z rukojeti vytáhněte ven.
Vrtání bez příklepu: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů.
•
•
Volba pracovního režimu (obr. C1 & C2)
DC210/DC212 (obr. C1)
Nářadí je možné používat v následujících
pracovních režimech:
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva.
DC213 (obr. C2)
Nářadí je možné používat v následujících
pracovních režimech:
Krytka baterie (obr. B)
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
odpojené baterie. Pokud by nebyla nasazena,
mohlo by dojít ke zkratování kontaktů kovovými
předměty a tím i k poškození baterie či vzniku
požáru.
• Před vložením bateriového bloku (10) do
nabíječky nebo do nářadí z něj odstraňte
ochrannou krytku (14).
• Po vytažení baterie z nabíječky nebo
z nářadí nasaďte na kontakty ihned
ochrannou krytku.
Vrtání bez příklepu: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva.
Pouze příklep: pro lehké sekání.
•
Před uložením nebo před přenášením
odpojeného bateriového bloku se
ujistěte, zda má nasazenu ochrannou
krytku.
•
Ekvalizační režim
Ekvalizační režim napomáhá
k udržování optimální kapacity
bateriového bloku. Proto se doporučuje
použití ekvalizačního režimu každý
týden nebo po každých 10 cyklech
nabití/vybití.
•
•
Provozní režim zvolte stisknutím
bezpečnostního zámku (4) a otočením
voliče režimu (3) do polohy, ve které směřuje
na symbol požadovaného režimu.
Uvolněte bezpečnostní zámek a zkontrolujte,
zda je volič režimů zajištěný ve zvolené
poloze.
Neměňte režim během chodu nářadí.
Instalace a demontáž příslušenství SDSplus (obr. D)
Toto nářadí používá příslušenství SDS-plus (viz
průřez dříkem vrtáku SDS-plus na obrázku D).
• Dřík vrtáku vyčistěte a promažte.
• Do držáku nástrojů (5) zasuňte násadu.
• Vrták zasuňte a lehce otočte, až zapadne
do drážek.
• Zatáhněte za násadu a přesvědčte se,
že je správně zajištěná. Funkce příklepu
vyžaduje, aby se vrták, po zajištění v držáku
násady, mohl pohybovat po ose pár
centimetrů.
Bateriový blok nabijte výše popsaným
způsobem.
Pokud indikátor nabíjení přestane blikat,
ponechejte baterii v nabíječce ještě po dobu
přibližně 4 hodin.
Prodleva Zahřátý/Studený bateriový blok
Pokud nabíječka detekuje, že je baterie příliš
zahřátá nebo studená, automaticky spustí funkci
Prodleva zahřátého / studeného bateriového
7
•
Vrták vyjmete tak, že zasunete zpět
zajišťovací límec (15) a vrták vytáhnete
ven.
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
Výměna prachového krytu (obr. D)
Upevnění postranní rukojeti (obr. E)
Prachový kryt (7) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný prachový kryt okamžitě
vyměňte.
• Zasuňte zajišťovací límec (15) a vytáhněte
prachový kryt (7).
• Instalujte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťovací límec držáku násady.
Postranní rukojeť (9) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou postranní rukojetí.
•
•
•
•
Postranní rukojeť povolte.
Pro praváky: rukojeť nasaďte na límec
za držákem násady tak, aby směřovala
vlevo.
Pro leváky: rukojeť nasaďte na límec
za držákem násady tak, aby směřovala
vpravo.
Postranní rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
Nastavení hloubky vrtání (obr. F)
•
•
•
•
•
Upněte si patřičný vrták.
Uvolněte postranní rukojeť (9).
Stavitelnou hloubkovou zarážku (8)
protáhněte otvorem upínadla postranní
rukojeti.
Upravte hloubku vrtání tak, jak je
znázorněno.
Postranní rukojeť dotáhněte.
•
•
•
•
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (2)
zatlačte doleva (strana nářadí po levé ruce)
pro vrtání vpřed (otáčení násady doprava).
Řiďte se šipkami vyznačenými na nářadí.
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (2)
zatlačte doprava (strana nářadí po pravé
ruce) pro vrtání směrem vzad (otáčení
násady doleva).
•
•
•
•
DC210 - výměna držáku nástrojů za sklíčidlo
(obr. H)
•
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač
uvolněte.
Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (3) do střední
polohy.
Vrtání s příklepem (obr. A)
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
•
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký tlak (asi
5 kg). Nadměrný tlak na nářadí neurychlí
vrtání, ale sníží výkonnost nářadí a může
zkrátit dobu jeho životnosti.
Nevrtejte příliš hluboko, aby nedošlo
k poškození prachového krytu.
Vždy držte nářadí pevně oběma rukama
a zaujměte pevný postoj. Nářadí používejte
vždy s řádně připevněnou postranní
rukojetí.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. G)
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Buďte opatrní na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Otočte zajišťovacím límcem (6) do odjištěné
polohy a držák násady (5) vytáhněte.
Sklíčidlo (17) nasaďte na vřeteno a otočte
zajišťovacím límcem do polohy zajištění.
Pokud chcete vyměnit sklíčidlo za držák
násady, nejdřív stejným způsobem sundejte
sklíčidlo. Potom stejným způsobem
instalujte držák násady.
•
•
•
•
8
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
na “vrtání s příklepem”.
Upněte si patřičný vrták. Pro co nejlepší
výsledky používejte vysoce kvalitní vrtáky
s hroty ze slinutého karbidu.
Nastavte postranní rukojeť (9) podle
potřeby.
V případě nutnosti nastavte hloubku
otvoru.
Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Vrták umístěte na značku a spusťte
nářadí.
Vrtání bez příklepu (obr. A)
•
•
-
•
může být potřeba krátce protočit motor, aby
převodová kola do sebe zapadla.
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
na “vrtání bez příklepu”.
Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
některých z následujících pokynů:
Nasazení adapteru sklíčidla/sestavy
sklíčidla (DC212/ DC213). K dispozici pro
sklíčidla standardních rozměrů 10 nebo
13 mm jsou speciální adaptery SDS-plusse
závitem, aby bylo možné používat rovné
vrtací násady.
Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC210).
Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem.
•
•
Doplňkové příslušenství
Jako doplňky jsou nabízeny různé typy vrtáků
a sekáčků SDS-plus®.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
• Toto nářadí nemá žádné díly, které by si
mohl uživatel opravit sám. Po přibližně
40 hodinách provozu odneste nářadí do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokud se
vyskytnou problémy ještě před uplynutím
této doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Šroubování (obr. A)
•
•
•
-
•
•
•
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
na “vrtání bez příklepu”.
Zvolte si směr otáčení.
Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
některých z následujících pokynů:
Pro použití šestihranných šroubovacích
násad zasuňte speciální šroubovací
adapter SDS-plus® (DC212/DC213).
Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC210).
Vložte do držáku odpovídající šroubovací
nástroj. Při šroubování šroubů s plochou
drážkou v hlavě vždy používejte násadu
se zaváděcím pouzdrem.
Lehce stlačte spínač s regulací otáček (1)
tak, aby se nepoškodila hlavička šroubku.
Při zpětném chodu je rychlost otáček
automaticky snížena, aby se šroub snadněji
vyšrouboval.
Pokud je šroub vyrovnán s povrchem
obrobku, uvolněte stisk spínače s regulací
otáček, aby nedošlo k zařezání hlavy
šroubu do obrobku.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Používané příslušenství a přídavná zařízení
musí být pravidelně mazána v okolí uchycení
SDS-plus®.
Čištění
• Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte bateriový
blok.
• Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
DC213 - Sekání (obr. A)
•
•
•
•
Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých nebo
výbušných kapalin (benzín, alkohol
apod.).
Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
Otočte spínač voliče režimu (3) tak, aby
směřoval na polohu „pouze příklep“.
Nasaďte příslušné dláto a zkontrolujte, zda
je řádně zajištěno.
Nastavte postranní rukojeť (9) podle
potřeby.
Nářadí zapněte a začněte pracovat. Při
změně režimu sekání na rotační režim
9
Ochrana životního prostředí
ES Prohlášení o shodě
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
DC210/DC212/DC213
DEWALT prohlašuje, že tato elektrická nářadí
odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
V případě zájmu o podrobnější informace
prosím kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Hladina akustického tlaku:
LpA (akustický tlak)
KpA (nepřesnost měření)
LWA (akustický výkon)
KWA (nepřesnost měření)
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Hodnota vibrací přenášených na obsluhu RMS
měřená ve třech osách:
ah,HD
8,0 m/s2
nepřesnost měření
1,5 m/s2
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
03/2006
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Nabíjecí bateriové bloky
Pokud přestane baterie s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň
výkonu, je třeba ji dobít. Po ukončení
její životnosti proveďte její likvidaci
tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
81,3 dB(A)
2,3 dB(A)
96 dB(A)
2,3 dB(A)
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
10
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
b
c
d
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce.
Nikdy jakýmkoliv způsobem zástrčku
neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv
redukce zástrček. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky nebo ledničky. Dojde-li k Vašemu
uzemnění, hrozí zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
e
f
g
4
a
11
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený do venkovního prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S nářadím nepracujte pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na spínači nebo jeho připojování,
pokud je hlavní spínač v poloze zapnuto,
může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením
pro odsávání prachu, zkontrolujte,
zda je řádně nainstalováno a správně
užíváno. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji .
b
c
d
e
f
g
5
a
b
c
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Výkonné
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda nářadí nemá vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s
ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí,
příslušenství, nástroje atd. v souladu
s těmito pokyny a způsobem
doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce.Použití nářadí jiným
způsobem a k jiným než doporučeným
účelům může vést ke vzniku nebezpečných
situací.
d
e
6
a
Použití jiných bateriových bloků může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud bateriový blok nepoužíváte,
držte jej z dosahu kovových předmětů
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek
bateriového bloku.Vzájemné zkratování
svorek baterie může způsobit spáleniny
nebo požár.
Při nesprávném skladování může
z baterie unikat kapalina; vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, jež používá
shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro vrtací
kladiva
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky a nabíječky
•
•
Použití akumulátorového nářadí a jeho
údržba
Před vložením baterie se ujistěte, zda
je přepínač v poloze vypnuto. Vložení
baterie do nářadí se zapnutým přepínačem
způsobí poruchu nebo úraz.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
bateriového bloku může při vložení jiného
nevhodného bateriového bloku způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí pouze
s výslovně určenými bateriovými bloky.
•
•
•
•
12
Před vložením bateriového bloku do
nabíječky se ujistěte, zda je čistý a suchý.
K nabíjení baterií NiMH DEWALT používejte
pouze nabíječky označené NiMH nebo
NiMH + NiCd.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké bateriové
bloky.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu bateriový blok rozebrat.
•
•
Při likvidaci bateriového bloku se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
Nejsou-li nabíječky a bateriové bloky
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Likvidaci bateriového bloku
provádějte s ohledem na životní
prostředí
Nevhazujte bateriový blok do
ohně a nespalujte jej.
Štítky na nabíječce a na bateriových
blocích
Vedle piktogramů uvedených v příručce
mohou štítky na nabíječce a bateriovém bloku
obsahovat následující piktogramy:
Nabíjení bateriového bloku
Bateriový blok nabit
Vadný bateriový blok
Nezkoumejte s vodivými
předměty
Poškozený bateriový blok
nenabíjejte
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Používejte pouze baterie
DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody
Zabraňte styku s vodou
Poškozené kabely ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4 C až 40°C
13
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046922 - 28-06-2007
14
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
15
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC210K - - - - A
16
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC210K - - - - A
17
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC213K - - - - A
18
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC213K - - - - A
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising