DC213 | DeWalt DC213 ROTARY HAMMER instruction manual

www.
.eu
DC212
DC213
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
17
English (original instructions)
31
Español (traducido de las instrucciones originales)
43
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
57
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
71
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
85
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
98
Português (traduzido das instruções originais)
110
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
124
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
136
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
149
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
163
Copyright DEWALT
2
3
3
DC213
4
2
1
16
10
5
8
10
7
6
DC212
9
10
13
11
12
A
1
14
10
14
10
B
3
4
5
C1
3
C2
2
7
4
D
6
2
8
9
E
F
G
3
DANSK
OPLADELIG BOREHAMMER
DC212, DC213
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tekniske data
Spænding
Type
Omdrejningstal
ubelastet
Omdrejningstal
belastet
Slagstyrke
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
Værktøjsholder
Krave diameter
Vægt uden batteri
VDC
min-1
J
LPA (lydtryk)
KPA (usikkerhed lydtryk)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
min-1
mm
mm
kg
DC212
18
1
DC213
18
1
0 - 1.100 0 - 1.100
0 - 800
2,1
0 - 800
2,1
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
3,1
3,1
85
3
96
3,1
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
87
3
97
2,9
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745
Vibrationsemission sværdi ah
Boring i beton
ah,HD
m/s²
8
8
Usikkerhed K
m/s²
1,5
1,5
Vibrationsemission sværdi ah
Mejsling
ah,Cheq
m/s²
–
6,5
Usikkerhed K:
m/s²
–
1,5
Vibrationsemission sværdi ah
Boring i metal
ah,D
m/s²
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K
m/s²
1,5
1,5
Vibrationsemission sværdi ah
Skrueboring
ah
m/s²
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K
m/s²
1,5
1,5
4
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Batteri
DE9095
Batteritype
NiCd
18
Spænding VDC
Kapacitet Ah
2,0
Vægt
kg
1,0
DE9098
NiCd
18
2,4
1,0
Lader
DE9116
Batteritype
NiCd/NiMH
Spænding
(lysnet)
VAC
230
Ladetid (ca.) min
60
2,0 Ah
batteripakker)
Vægt
kg
0,4
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-on
18
2,0
0,68
DE9130
DE9135
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-on
230
230
30
40
2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripakker) batteripakker)
0,42
0,52
10 ampere, strømforsyning
DANSK
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i
produktskade, hvis den ikke undgås.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
DC212, DC213
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF
(fra 29. dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05.08.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner Hvis
ikke advarsler og instruktioner følges kan
det resultere i elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE.
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
5
DANSK
e)
f)
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
6
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type.Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
DANSK
c)
d)
Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader.Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende
hamre
• Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
• Brug de ekstra håndtag, der følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kontakt med
en strømførende ledning vil gøre blotlagte
metaldele på værktøjet strømførende og give
stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af hammeren
kan der hvirvle savsmuld rundt. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
Brug en støvmaske eller et åndedrætsværn til
støvfrembringende handlinger. Ørebeskyttelse vil
være nødvendigt under de fleste betjeninger.
• Hold godt fast på værktøjet hele tiden.
Forsøg ikke at betjene værktøjet uden at
holde det med begge hænder. Det anbefales
altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af
værktøjet med én hånd kan medføre manglende
kontrol. Det kan også udgøre en fare at bryde
igennem eller støde på hårde materialer, såsom
en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt
før brug.
• Betjen ikke værktøjet i længere tid ad
gangen. Vibration som følge af hammerens
bevægelse kan medføre skade på dine hænder
og arme. Anvend handsker som en ekstra pude
og begræns udsættelsen ved at tage mange
pauser.
• Forsøg ikke selv at reparere dele.
Mejselreparation bør udføres af en autoriseret
specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
• Anvend handsker, når du betjener værktøjet
eller skifter delene. Blotlagte metaldele på
værktøjet og delene kan blive ekstremt varme
under betjening. Små dele af ødelagt materiale
kan skade bare hænder.
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er
helt stoppet. Det kan forårsage personskade at
fjerne delene.
• Slå ikke på fastsiddende dele med en
hammer for at løsne dem. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og forårsage
personskade.
• Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses
ved hjælp af slibning.
• Hold strømledningen borte fra den roterende
del. Vikl ikke ledningen om kroppen. En
elektrisk ledning, der er bundet om en roterende
del, kan forårsage personskade og manglende
kontrol.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af
roterende hamre:
- lemlæstelser forårsaget af berøring af roterende
eller varme dele af værktøjet
Selvom man følger alle relevante
sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse
farer. Disse er:
- Høreskader.
- Risiko for at få fingrene i klemme under skift af
tilbehør.
- Helbredsrisiko ved indånding af støv, der
udvikles under arbejde med beton og/eller
murværk.
7
DANSK
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
PLACERING AF DATOMÆRKNING
Datomærkning, som også inkluderer
fremstillingsåret, er trykt ind i kabinetfladen, der
danner monteringssammenføjningen mellem værktøj
og batteri.
Eksempel:
2009 XX XX
Fremstillingsår
af udefra kommende materialer.
Udefra kommende materialer, som
kan lede strøm, som f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie, eller ophobede
metalpartikler og lignende, skal holdes
i sikker afstand fra opladerens hulrum.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist her
i vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9116/DE9130/DE9135
batteriopladere.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
• Placer aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placer aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan
blokere ventilationshullerne og føre til
overophedning. Placer ikke opladeren i
umiddelbar nærhed af andre varmekilder.
Opladeren ventileres gennem ventilationshullerne
i husets top og bund.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at undgå fare for personskade må
der kun oplades DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet
8
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
DANSK
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9116/DE9130-opladeren kan anvendes til
DEWALT NiCd- og NiMH-batteripakker fra 7,2 V til
18 V.
DE9135 opladeren accepterer 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH eller Li-Ion batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
konstrueret til yderst nem betjening.
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskningsindstilling udligner
eller afbalancerer de enkelte celler i batteripakken
ved dens spidskapacitet. Batteripakker skal
genopfriskes ugentligt, eller når batteripakken ikke
længere yder maksimalt.
For at genopfriske en batteripakke, sættes den i
opladeren som normalt. Lad batteripakken blive i
opladeren i mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varm/kold
batteripakke
Når opladeren påviser en batteripakke, der er for
varm eller for kold, påbegynder den automatisk
en varm/kold batteripakke-forsinkelsesfunktion,
hvor opladningen indstilles, indtil batteriet har nået
den rette temperatur. Opladeren skifter derefter
automatisk til opladningsfunktionen. Denne funktion
sikrer maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Opladningsprocedure (fig. A, B)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande.
Fare for elektrisk stød, muligvis livsfarligt.
1. Forbind opladeren (12) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varm/kold batteripakke
udskift batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Sørg ved bestilling af nye batteripakker for at
inkludere katalognummer og spænding.
Batteripakken er ikke fuldt opladet i den originale
indpakning. Læs inden brug af batteripakken og
opladeren nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Følg derefter de beskrevne opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Undlad at oplade eller bruge batteri i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. i nærhed
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isættelse eller fjernelse af batteriet fra opladeren
kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Stænk eller nedsænk IKKE batteripakker i
vand eller andre væsker.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (så som
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
9
DANSK
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Anbring, når det ikke
er i brug, værktøjet på siden på en
stabil overflade, hvor det ikke er til
at snuble eller falde over. Værktøj
med store batteripakker kan stå opret
på batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp. (medicinsk notat:
Væsken er en 25-35% opløsning
af kaliumhydroxid.)
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand. Giftige
dampe og materialer dannes ved forbrænding
af lithium-ion batteripakker.
• Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området med
mild sæbe og vand. Hvis batterivæske kommer
i øjnene, lad vand løbe over det åbne øje i 15
minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis
det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
10
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejlsirritation. Flyt til frisk luft. Søg
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brandskader.
Batterivæske kan være antændelig ved
udsættelse for gnister eller flammer.
Batterihætte (fig. B)
En beskyttende batterihætte (14) medfølger til at
dække kontakterne på en udtaget batteripakke.
Uden den beskyttende hætte på plads er der
risiko for, at løse metalgenstande kan kortslutte
kontakterne, forårsage brandfare og beskadige
batteripakken.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet.
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne straks
efter udtagning af batteripakken fra opladeren
eller værktøjet.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteri (fig. A)
BATTERITYPE
DC212, DC213 kører på 18 volt batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladet.
DANSK
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
Må ikke udsættes for vand.
Udskift straks defekter ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
TILTÆNKT BRUG
Din opladelige borehammer DC212 er designet
for professional boring, slaghammer boring og
skruetrækker tilbehør.
Din opladelige borehammer DC213 er designet
for professional boring, slaghammer boring og
skruetrækker tilbehør såvel som let afhugning.
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Disse opladelige borehammer er professionelt
elektrisk værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning kræves, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Funktionsvælger
4 Sikkerhedslås
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
5 Værktøjsholder
6 Låsekrave
7 Støvbeskyttelseskappe
8 Dybdeindstilling
9 Sidehåndtag
10 Batteri
Se tekniske data for opladetid.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
11 Udløserknapper
12 Lader
13 Ladeindikator (rød)
1 Opladelig borehammer
Overbelastningskobling
1 Sidehåndtag
Hvis en borebit sidder fast afbrydes borespindlen.
Hold altid værktøjet med begge hænder og indtag
en fast fodstilling på grund af kraftudviklingen.
1 Dybdeindstilling
1 Lader (kun K-Modeller)
2 Batterier (kun K-Modeller)
1 Kasse (kun K-Modeller)
Bremsemekanisme
Når den variable hastighedsafbryder slippes,
vil spindlen øjeblikkelig stoppe rotationen.
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer
tilbageslagsvibrationer fra slagmekanismen. Ved
at mindske hånd- og armvibrationerne sikres
mere komfortabel anvendelse i længere tid, og
værktøjets levetid forlænges.
11
DANSK
Under drift sørger en fjedermekanisme for at
balancere for vibrationerne. Det kan mærkes ved
at afbødende effekt, når der er tryk på værktøjet.
Vær opmærksom på om fjederen er tilkoblet, dog
ikke for meget. Denne mekanisme skal have lov til
at ”flyde”.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Valg af funktion (fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
Værktøjet kan benyttes med følgende
funktionsmåder:
Almindelig boring: boring i stål, træ og
plastik, skruetrækkerarbejde
Slagboring: boring i beton og murværk.
DC213 (FIG. C2)
Værktøjet kan benyttes med følgende
funktionsmåder:
Almindelig boring: for boring i stål, træ
og plastik, skruetrækkerarbejde.
Slagboring: for boring i beton og
murværk.
Kun slag: for udhugning.
• Vælg den ønskede funktion ved at trykke på
sikkerhedslåsen (4) og dreje funktionsvælgeren
(3), så den peger på symbolet for funktionen.
• Løsn sikkerhedslåsen, og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst på plads.
FARE: Vælg ikke indstilling mens
værktøjet kører.
FARE:
Indsætning og udtagning af SDS
Plus-tilbehør (fig. D)
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
Disse modeller bruger SDS Plus-bor og -mejsler
(se tværsnit af en SDS Plus-skaft på fig. D).
SAMLING OG JUSTERING
• Afbryd altid værktøjet før indsættelse
eller udtagning af batteriet.
• Rengør og påfør fedt på værktøjets skaft.
• Sørg for at batteriet er korrekt placeret
før brug af værktøjet.
• Skub værktøjet ned og drej det lidt, indtil det
passer ind i rillerne.
FARE: Kun brug DEWALT batterier og
lader.
• Træk i værktøjet for at sikre, at det er fastlåst.
Hammerfunktionen kræver, at værktøjet skal
kunne bevæge sig flere centimeter aksialt,
når det er monteret i patronen.
Montering og afmontering af
batteriet (fig. A, B)
• Sæt batteriet ind i pistolgrebet, indtil der høres
et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (11) samtidigt og trække
batteriet ud af pistolgrebet.
• Sæt skaft ind i værktøjsholderen (5).
• Værktøjet fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (5, 6) tilbage og trække værktøjet
ud af patronen.
Montering af sidehåndtaget (fig. A)
Sidehåndtaget (9) kan monteres, så det passer
både til højre- og venstrehåndede brugere.
FARE: Brug altid værktøjet med
sidehåndtaget korrekt monteret.
12
DANSK
• Løsn sidehåndtaget.
• For højrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til venstre.
• For venstrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til højre.
• Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
spænd det fast.
Indstilling af boredybde (fig. E)
• Indsæt det ønskede bor i patronen.
• Løsn sidehåndtaget (9).
• Før dybdejusteringsstangen (8) gennem hullet
i sidehåndtagets krans.
• Juster boredybden som vist.
• Spænd sidehåndtaget.
Omskifter for højre/venstregang
(fig. F)
• Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til
venstre for fremadrotation (mod højre). Se pilene
på værktøjet.
• Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til højre
for tilbagerotation (mod venstre).
FARE: Værktøjet skal stå helt stille inden
der vælges ny rotationsretning.
Udskiftning af
støvbeskyttelseskappen (fig. D)
Støvafskærmningen (7) forhindrer, at der kommer
støv ind i mekanismen. Udskift omgående en slidt
beskyttelseskappe.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet
(ca. 5 kg). Stort tryk øger ikke
borehastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt. også
levetiden.
• Bor eller skru ikke for dybt for at undgå
skade på støvbeskyttelseskappen.
• Hold altid godt fast i værktøjet med
begge hænder og sikre en sikker
afstand . Sørg for at sidehåndtaget
altid er solidt monteret, når værktøjet
er i brug.
Korrekt håndposition (fig. A, G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (9) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (16).
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2)
i midterposition.
Slagboring (fig. A)
• Træk værktøjsholderens låsekrave (5, 6) tilbage
og træk støvbeskyttelseskappen (7) af.
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
„slagboring“.
• Monter den nye støvbeskyttelseskappe.
• Indsæt en passende borebit. Det bedste resultat
opnås ved brug af bor af høj kvalitet med
hårdmetalspids.
• Frigør værktøjsholderens låsekrave.
BETJENING
Brugsvejledning
FARE:
• Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og
gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Indstil boredybden ved behov.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Sæt borebitten på det markerede sted, og tænd
for værktøjet.
Boring (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
„almindelig boring“.
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
13
DANSK
– Monter en patronadaptor/
patronmonteringssæt (DC212/DC213). Der
findes specielle SDS Plus® adaptere med
gevind til brug med standard 10 eller 13 mm
patroner, hvorved tilbehør med lige skafter kan
bruges.
• Følg anvisningerne for slagboring.
FARE: Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
Skruetrækning (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
„almindelig boring“.
• Vælg rotationens retning.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Denne maskine kan ikke vedligeholdes af
brugeren. Bring værktøjet til et autoriseret
DEWALT værksted efter ca. 40 timers brug. Hvis
der skulle opstå problemer før dette tidspunkt,
bedes du kontakte en autoriseret DEWALT
reparatør.
• Opladeren er ikke servicerbar. Der er ingen
servicerbare dele inden i opladeren.
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
– Monter den specielle SDS Plus®
skruetrækkeradapter til brug med
sekskantede skruetrækkerklinger (DC212/
DC213).
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
• Indsæt den ønskede skruetrækkerbit. Ved
skruning af kærvskruer skal der altid anvendes
klinger med kærvsøger.
• Tryk forsigtigt på den variable
hastighedsafbryder (1) for at undgå skade på
skruehovedet. Ved venstregang reduceres
hastigheden automatisk for at gøre det let at
fjerne skruer.
• Når skruen er i plan med arbejdsemnet, slip da
den variable hastighedsafbryder for at undgå at
skruehovedet trænger ind i arbejdsemnet.
DC213 - Udhugning (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen „kun
slag“.
• Monter den rigtige mejsel og check at den
sidder ordentligt fast.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Tænd for værktøjet, og begynd arbejdet.
Det kan være nødvendigt at lige starte motoren i
et kort øjeblik, etter at der er skiftet fra mejsling til
boring. Dette for at synkronisere gearet.
FARE:
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
14
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Der findes forskellige typer af SDS Plus® borebits
og mejsler som ekstraudstyr.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS Plus® beslaget.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelige brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
16
DEUTSCH
AKKU-BOHRHAMMER
DC212, DC213
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Schwingungsemission swert ah
Schrauben
m/s²
ah
Messungenauigkeit K m/s²
Spannung
Typ
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Schlagenergie
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht ohne Akku
(VDC)
(min-1)
(min-1)
(J)
(mm)
(mm)
(kg)
LPA (Schalldruckpegel) dB(A)
KPA (Schalldruckpegelunsicherheit)
dB(A)
LWA (Schalldruckpegel) dB(A)
KWA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)dB(A)
DC213
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
85
87
3
96
3
97
3,1
2,9
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN 60745:
Schwingungsemission swert ah
Bohren in Beton
ah,HD
m/s²
8
8
Messungenauigkeit K m/s²
1,5
1,5
Schwingungsemission swert ah
Meißeln
ah,Cheq
m/s²
–
6,5
Messungenauigkeit K: m/s²
–
1,5
Schwingungsemission swert ah
Bohren in Metall
ah,D
m/s²
< 2,5
< 2,5
Messungenauigkeit K m/s²
1,5
1,5
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Technische Daten
DC212
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
< 2,5
1,5
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
(VDC)
(Ah)
(kg)
DE9095 DE9098 DE9503 DE9095
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
18
18
18
18
2,0
2,4
2,6
2,0
1,0
1,0
1,0
0,68
Ladegerät
DE9116
Akkutyp
NiCd/NiMH
Netzspannung (VAC)
230
Ladezeit (ca.) (min)
60
(2,0 Ah
Akkus)
Gewicht
(kg)
0,4
DE9130
DE9135
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-on
230
230
30
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
Akkus)
Akkus)
0,42
0,52
17
DEUTSCH
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC212, DC213
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29.
Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
18
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
05.08.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
d)
e)
f)
g)
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
19
DEUTSCH
e)
f)
g)
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
20
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von
Lärm kann zum Gehörverlust führen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
Strom führenden Leitung setzt die exponierten
Metallteile des Werkzeugs unter Strom, was zu
einem Stromschlag beim Anwender führt.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohrarbeiten verursachen,
dass Splitter herumfliegen. Herumfliegende
Teilchen können dauerhafte Augenverletzungen
verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub
verursachen. Gehörschutz kann bei den meisten
Anwendungen erforderlich sein.
• Halten Sie das Werkzeug immer fest im
Griff. Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug
zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Es wird empfohlen, immer den
seitlichen Griff zu verwenden. Einhandbetrieb
dieses Werkzeugs führt zum Kontrollverlust.
Das Durchtrennen von Hartmaterial wie z. B.
Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann
ebenfalls gefährlich sein. Drehen Sie vor dem
Betrieb den seitlichen Griff richtig fest.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Die vom Hammerbetrieb
verursachten Schwingungen können zu
Schäden an Ihren Händen und Armen führen.
Verwenden Sie Handschuhe zur zusätzlichen
DEUTSCH
Dämpfung und begrenzen Sie die Exponierung,
indem Sie häufige Pausen einlegen.
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
• Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst
wieder auf. Die Wiederaufbereitung von
Meißeln sollte durch eine zugelassene Fachkraft
erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
• Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb
des Werkzeugs oder beim Wechseln der
Einsätze. Zugängliche Metallteile am Werkzeug
und die Einsätze können beim Betrieb
extrem heiß werden. Kleine Stückchen von
abgebrochenem Material können bloße Hände
verletzen.
Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, welcher auch das Baujahr
enthält, ist auf der Gehäuseoberfläche an der
Verbindungsstelle zwischen Werkzeug und Akku
aufgedruckt.
• Legen Sie das Werkzeug niemals ab,
solange der Einsatz nicht vollständig zum
Stillstand gekommen ist. Sich bewegende
Einsätze können Verletzungen verursachen.
Beispiel:
• Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf
verklemmte Einsätze, um sie zu lösen.
Es können sich Fragmente von Metall- oder
Materialsplittern lösen und Verletzungen
verursachen.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
• Leicht abgenutzte Meißel können durch
Schleifen wieder geschärft werden.
• Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden
Einsatz fern. Wickeln Sie das Kabel um
keinen Teil Ihres Körpers. Ein um einen sich
drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb von
Bohrhämmern nicht vermeiden:
– Verletzungen, die durch das Berühren der sich
drehenden Teile oder heißer Werkzeugteile
verursacht werden
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Einhaltung der relevanten
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es handelt
sich hierbei um:
– Gehörschäden.
– Quetschen der Finger beim Zubehörwechsel.
– Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen von
Staub verursacht werden, wenn in Beton und/
oder Mauerwerk gearbeitet wird.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
2009 XX XX
Baujahr
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die DE9116/DE9130/
DE9135 Ladegeräte.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
21
DEUTSCH
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
– beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde,
sondern bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
22
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt
nicht für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9116/DE9130 nimmt DEWALT
NiCd (Nickelcadmium) und NiMH (Nickelmetallhydrid)
Akkus zwischen 7,2 V und 18 V auf.
Das Ladegerät DE9135 nimmt nur NiCd-,
NiMH- oder Lithiumionen-Akkus von 7,2-18 V auf.
Diese Ladegeräte müssen nicht eingestellt werden
und sind für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang [Abb. (fig.) A, B]
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall. An
den Polen des Ladegeräts liegen 230
Volt an. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock möglich.
1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts
(12) in eine geeignete Steckdose, bevor Sie den
Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Die
rote Kontrollleuchte (lädt) blinkt ununterbrochen
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist,
leuchtet die rote Kontrollleuchte kontinuierlich.
Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und
kann jederzeit verwendet oder im Ladegerät
belassen werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von NiCd und Li-Ion-Akkus zu
gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden vor dem ersten Einsatz.
DEUTSCH
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
Automatischer Feinausgleich
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
optimiert. Die Akkus sollten wöchentlich oder immer
wenn der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, ausgeglichen werden.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewöhnlich in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst, d. h. der
Ladevorgang wird so lange ausgesetzt, bis der Akku
eine normale Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb.
Dieses Funktionsmerkmal gewährt die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
23
DEUTSCH
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und
Seife ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens 10
Minuten lang mit klarem Wasser aus und
suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis
für den Arzt: Bei der Flüssigkeit handelt
es sich um eine 25-35%ige Lösung aus
Kaliumhydroxid.)
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus werden toxische Dämpfe
und Stoffe freigesetzt.
• Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, waschen Sie den
betroffenen Bereich sofort mit Wasser und
einer milden Seife. Falls die Batterieflüssigkeit
mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie
das offen gehaltene Auge 15 Minuten lang oder
bis die Reizung nachlässt mit Wasser aus. Falls
ein Arzt hinzugezogen werden muss, geben Sie
folgende Informationen an: der Batterieelektrolyt
besteht aus einer Mischung aus flüssigen
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Batteriezelle
kann Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt
aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Batterieflüssigkeit kann bei einer
Aussetzung an Funken oder Flammen
brennbar sein.
Akkuschutzkappe (Abb. B)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe (14) bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den
Akku in das Ladegerät oder in das Werkzeug
stecken.
24
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku (Abb. A)
AKKUTYP
Das Modell DC212, DC213 wird mit einem 18 V Akku
betrieben.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren
gelagert werden.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
DEUTSCH
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT bei Nässe
oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Akku-BohrhammeR sind Elektrowerkzeuge
für den professionellen Gebrauch. Lassen Sie Kinder
NICHT in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.
Unerfahrene Personen dürfen das Werkzeug nur
unter Beaufsichtigung benutzen.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
3 Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren
4 Sicherheitssperre
5 Werkzeugaufnahme
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
6 Spannring
7 Staubkappe
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen
8 Bohrtiefenanschlag
9 Zusatzhandgriff
11 Löseknöpfe
12 Ladegerät
Überprüfen der Lieferung
13 Ladekontrolleuchte (rot)
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Ladegerät (nur für K-Modelle)
2 Akkus (nur für K-Modelle)
Sicherheitskupplung
Falls der Bohrer blockiert, wird der Antrieb
der Spindel unterbrochen. Wegen der dabei
entstehenden Kräfte ist das Werkzeug immer mit
beiden Händen zu halten. Achten Sie auch auf
einen sicheren Stand.
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
Bremsvorrichtung
1 Bedienungsanleitung
Wenn Sie den Drehzahl-Regelschalter loslassen,
kommt die Spindel sofort zum Stillstand.
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
VERWENDUNGSZWECK
Ihr Akku-Bohrhammer DC212 wurde für
professionelle Bohr-, Hammerbohr- und
Schraubarbeiten entwickelt.
Ihr Akku-Bohrhammer DC213 wurde für
professionelle Bohr-, Hammerbohr- und
Schraubarbeiten sowie für leichte Meißelarbeiten
entwickelt.
Aktive Vibrationssteuerung
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik
neutralisiert. Durch die Verringerung der Hand- und
Armvibrationen ist das Werkzeug komfortabler über
längere Zeiträume einsetzbar, und die Lebensdauer
des Werkzeugs wird erhöht.
Beim Betrieb gleicht eine federunterstützte
Mechanik die Vibrationskräfte aus. Dies macht
sich durch den Dämpfungseffekt bemerkbar,
wenn Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird.
Achten Sie darauf, dass die Feder eingegriffen ist –
allerdings nicht zu fest. Der Mechanismus muss die
Möglichkeit haben, zu "schwimmen“.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
25
DEUTSCH
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme des Ladegeräts ausreichend
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm² und die maximale Länge beträgt
30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG:
• Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen
immer den Akku.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder entfernen.
• Vergewissern Sie sich vor der Arbeit,
daß der Akku ordnungsgemäß
befestigt ist.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Anbringen und Entfernen des Akkus
(Abb. A, B)
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff, bis er
arretiert.
26
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (11) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff heraus.
Wählen der Betriebsart (Abb. C1, C2)
DC212 (ABB. C1)
Dieses Werkzeug läßt sich in folgenden
Betriebsarten benutzen:
Rotationsbohren: zum Bohren in
Stahl, Holz und Kunststoff und zum
Schrauben.
Schlagbohren: zum Bohren in Beton
und Mauerwerk.
DC213 (ABB. C2)
Dieses Werkzeug läßt sich in folgenden
Betriebsarten benutzen:
Rotationsbohren: zum Bohren in
Stahl, Holz und Kunststoff und zum
Schrauben.
Schlagbohren: zum Bohren in Beton
und Mauerwerk.
Nur Hämmern: für leichte
Meißelarbeiten.
• Zur Wahl der Betriebsart halten Sie die
Sicherheitssperre (4) gedrückt und drehen den
Betriebsart-Wahlschalter (3) auf das Symbol der
gewünschten Betriebsart.
• Lassen Sie die Sicherheitssperre los
und kontrollieren Sie, ob der BetriebsartWahlschalter eingerastet ist.
WARNUNG: Schalten Sie die
Betriebsart nicht um, während das
Werkzeug läuft.
Einsetzen und Entfernen von SDS
Plus-Zubehörteilen (Abb. D)
Für Ihren Bohrhammer werden SDS PlusWerkzeuge verwendet. Die Zeichnung in
Abb. D zeigt einen Querschnitt des SDS PlusWerkzeugschaftes.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten Sie
ihn ein.
• Stecken Sie den Werkzeugschaft in die
Werkzeugaufnahme (5).
• Drücken Sie das Werkzeug bis zum Anschlag
hinein und drehen Sie es, bis es einrastet.
DEUTSCH
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale
Bewegung des in der Werkzeugaufnahme
arretierten Werkzeuges beträgt bei der
Betriebsart Hammerbohren mehrere Millimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (5, 6) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
Montieren des Zusatzhandgriffes
(Abb. A)
Der Zusatzhandgriff (9) kann für Links- und
Rechtshänder montiert werden.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
vor Arbeitsbeginn immer, daß der
Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie den
Griffteil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Für Rechtshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff links).
• Für Linkshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff rechts).
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die
gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. E)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff (9).
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (8) durch
das Loch im Klemmring des Zusatzhandgriffes.
• Stellen Sie die Bohrtiefe gemäß der
Abbildung ein.
• Ziehen Sie den Zusatzhandgriff fest.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(Abb. F)
• Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) für Rechtslauf nach links. Siehe Pfeile auf
dem Werkzeug.
• Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter (2)
für Linkslauf nach rechts.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie erst
dann die Laufrichtung.
Auswechseln der Staubkappe
(Abb. D)
Die Staubkappe (7) verhindert, daß Staub in die
Mechanik gelangt. Eine abgenutzte Staubkappe ist
unverzüglich auszuwechseln.
• Ziehen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme (5, 6) nach vorne und
nehmen Sie die Staubkappe (7) vom Werkzeug.
• Bringen Sie eine neue Staubkappe an.
• Lassen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme los.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht (ca. 5 kg)
an. Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Bohren oder schrauben Sie nicht
zu tief, um Beschädigung des
Staubdeckels zu vermeiden.
• Halten Sie das Werkzeug immer mit
beiden Händen fest, und nehmen
Sie eine sichere Haltung ein .
Vergewissern Sie sich immer, daß der
Seitenhandgriff richtig montiert ist.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. A, G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (9) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (16) hält.
27
DEUTSCH
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter
gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Werkzeug in der Aus-Stellung
zu arretieren, schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelstellung.
Schlagbohren (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
“Schlagbohren“.
• Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie
Qualitätsbohrer mit Hartmetallschneide.
– Setzen Sie den speziellen SDS Plus®Schraubadapter für SechskantSchraubwerkzeuge ein (DC212/DC213).
• Setzen Sie das entsprechende
Schraubendreher-Bit ein. Für das Verarbeiten
von Schlitzschrauben sollten immer
Einsatzwerkzeuge mit Führungshülse verwendet
werden.
• Drücken Sie den Drehzahl-Regelschalter (1)
langsam ein, um Schäden am Schraubenkopf
zu vermeiden. Im Linkslauf wird die Drehzahl
zum leichten Ausschrauben automatisch
begrenzt.
• Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig
ist, lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter
los, damit der Schraubenkopf nicht in das
Werkstück eindringt.
DC213 - Meißeln (Abb. A)
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
“nur Hämmern“.
• Stellen Sie erforderlichenfalls die Bohrtiefe ein.
• Stecken Sie den entsprechenden Meißel auf
und überprüfen Sie die Arretierung.
• Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
• Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung
und schalten Sie das Werkzeug ein.
Bohren (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
„Rotationsbohren“.
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
– Bringen Sie einen Spannfutter-Adapter/ein
Spannfutter an (DC212/DC213). Spezielle
SDS Plus-Gewindeadapter erlauben den
Einsatz von handelsüblichen 10 mm oder 13
mm Bohrfuttern, so daß Zylinderschaft-Bohrer
verwendet werden können.
• Gehen Sie anschließend wie unter
Schlagbohren beschrieben vor.
WARNUNG: Verwenden Sie zum
Schlagbohren nie handelsübliche
Bohrfutter.
Schrauben (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
„Rotationsbohren“.
• Wählen Sie die Laufrichtung.
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie
besitzen, befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
28
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen
Sie mit der Arbeit.
Wenn die Betriebsart von Hämmern auf Bohren
umgestellt wurde, kann es erforderlich sein, den
Motor kurz einzuschalten, damit die Zahnräder
richtig einrasten.
WARNUNG:
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht
zum Mischen von entsprechend
gekennzeichneten leicht entzündlichen
Flüssigkeiten verwendet werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt.
Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine
regelmäßige Reinigung voraus.
• Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 40 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem
Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an eine DEWALTKundendienstwerkstatt.
DEUTSCH
• Das Ladegerät kann nicht gewartet werden.
Es gibt keine vom Benutzer wartbaren Teile im
Inneren des Ladegeräts.
Wahlweise sind verschiedene SDS Plus®-BohrerBits und Meißel erhältlich.
Der SDS Plus®-Anschluß von Werkzeugen und
Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
29
DEUTSCH
GARANTIE
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
30
E NG L I S H
CORDLESS ROTARY HAMMERDRILL
DC212, DC213
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Technical Data
DC212
18
1
0 - 1,100
0 - 800
2.1
DC213
18
1
0 - 1,100
0 - 800
2.1
13/26/20
SDS Plus®
54
3.1
13/26/20
SDS Plus®
54
3.1
dB(A)
85
87
dB(A)
dB(A)
3
96
3
97
dB(A)
3.1
2.9
Voltage
VDC
Type
No-load speed
min-1
Load speed
min-1
Impact energy
J
Maximum drilling
range in steel/
wood/concrete mm
Tool holder
Collar diameter
mm
Weight
kg
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,HD
m/s²
8
8
Uncertainty K: m/s²
1.5
1.5
Vibration emission value ah
Chiselling
ah,Cheq
m/s²
–
6.5
Uncertainty K: m/s²
–
1.5
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D
m/s²
< 2.5
< 2.5
Uncertainty K: m/s²
1.5
1.5
Vibration emission value ah
Screwdriving
m/s²
< 2.5
< 2.5
ah
Uncertainty K: m/s²
1.5
1.5
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-ion
18
18
18
18
2.0
2.4
2.6
2.0
1.0
1.0
1.0
0.68
Charger
DE9116
DE9130
DE9135
Battery type
NiCd/NiMH NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
Mains voltage VAC
230
230
230
Approx. charging
time
min
60
30
40
(2.0 Ah
(2.0 Ah
(2.0 Ah
battery packs) battery packs) battery packs)
Weight
kg
0.4
0.42
0.52
Fuses:
Europe
230 V tools
U.K. & Ireland 230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
31
EN GLI S H
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC212, DC213
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are designed in compliance
with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from
Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the back
of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.08.2009
32
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
E NG L I S H
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d)
e)
f)
g)
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
33
EN GLI S H
Additional Safety Instructions for
Rotary Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Slightly worn chisels can be resharpened by
grinding.
• Keep the power cord away from the rotating
bit. Do not wrap the cord around any part of
your body. An electric cord wrapped around a
spinning bit may cause personal injury and loss
of control.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a “live”
wire will make exposed metal parts of the tool
“live” and shock the operator.
Residual Risks
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering operations cause chips to fly. Flying
particles can cause permanent eye damage.
Wear a dust mask or respirator for applications
that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
• Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool
without holding it with both hands. It is
recommended that the side handle be used at
all times. Operating this tool with one hand will
result in loss of control. Breaking through or
encountering hard materials such as re-bar may
be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Do not recondition bits yourself. Chisel
reconditioning should be done by an authorized
specialist. Improperly reconditioned chisels
could cause injury.
• Wear gloves when operating tool or
changing bits. Accessible metal parts on the
tool and bits may get extremely hot during
operation. Small bits of broken material may
damage bare hands.
• Never lay the tool down until the bit has
come to a complete stop. Moving bits could
cause injury.
• Do not strike jammed bits with a hammer to
dislodge them. Fragments of metal or material
chips could dislodge and cause injury.
34
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2009 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9116/DE9130/DE9135 battery chargers.
E NG L I S H
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
Your DE9116/DE9130 charger accepts DEWALT
NiCd and NiMH battery packs ranging from 7.2 V
to 18 V.
The DE9135 charger accepts 7.2 – 18 V NiCd,
NiMH or Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. A, B)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or lectrocution.
1. Plug the charger (12) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
35
EN GLI S H
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Charging Process
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
36
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (such as outside
sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
E NG L I S H
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into
the eye, rinse water over the open eye for 15
minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. B)
A protective battery cap (14) is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger or tool.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack (fig. A)
BATTERY TYPE
The DC212 and DC213 operate on 18 volt battery
packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging
Battery charged
Battery defective
Hot/cold pack delay
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging time.
37
EN GLI S H
Package Contents
Overload Clutch
The package contains:
In case of jamming of a drill bit, the drive to the
drill spindle is interrupted. Because of the resulting
forces, always hold the tool with both hands and
take a firm stance.
1 Cordless rotary hammerdrill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Charger (K-models only)
2 Battery packs (K-models only)
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
INTENDED USE
Your cordless rotary hammerdrill DC212 has been
designed for professional drilling, hammerdrilling
and screwdriving applications.
Your cordless rotary hammerdrill DC213 has been
designed for professional drilling, hammerdrilling
and screwdriving applications as well as for light
chipping.
DO NOT use under humid conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Mode selector
Brake Mechanism
When the variable speed switch is released, the
spindle will stop rotating instantly.
Active Vibration Control
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the life
of the unit.
In operation, a spring loaded mechanism
counterbalances the vibration forces. This can be
sensed by the cushioning effect when pressure
is applied to the tool. Make sure the spring is
engaged but not too firmly. The mechanism should
be allowed to 'float'.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
4 Safety lock
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
5 Tool holder
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
6 Locking collar
7 Dust cover
8 Depth adjustment rod
9 Side handle
10 Battery pack
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
11 Release buttons
Using an Extension Cable
12 Charger
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
13 Charging indicator (red)
38
E NG L I S H
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING:
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Release the safety lock and check that the
mode selector switch is locked in place.
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
Inserting and Removing SDS Plus®
Accessories (fig. D)
Your rotary hammerdrill uses SDS Plus®
accessories (refer to the inset in fig. D for a crosssection of an SDS Plus® bit shank).
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
• Clean and grease the bit shank.
• Before using the tool, make sure the
battery pack is properly seated.
• Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
Inserting and Removing the Battery
Pack (fig. A, B)
• Insert the battery pack into the grip until it clicks
in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (11) simultaneously and pull the
pack out of the grip.
Selecting the Operating Mode
(fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
The tool can be used in the following operating
modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammerdrilling: for concrete and
masonry drilling.
DC213 (FIG. C2)
The tool can be used in the following operating
modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammerdrilling: for concrete and
masonry drilling.
Hammering only: for light chipping.
• To select the operating mode, press the safety
lock (4) and rotate the mode selector switch
(3) until it points to the symbol of the required
mode.
• Insert the bit shank into the tool holder (5).
• To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (5, 6) and pull out the bit.
Fitting the Side Handle (fig. A)
The side handle (9) can be fitted to suit both RHand LH-users.
WARNING: Always use the tool with
the side handle properly assembled.
• Loosen the side handle.
• For RH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
left.
• For LH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
right.
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Setting the Drilling Depth (fig. E)
• Insert the required drill bit.
• Slacken the side handle (9).
• Fit the depth adjustment rod (8) through the
hole in the side handle clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Tighten the side handle.
Forward/reverse Slider (fig. F)
• Push the forward/reverse slider (2) to the
LH-side for forward (RH) rotation. See arrows on
tool.
39
EN GLI S H
• Push the forward/reverse slider (2) to the
RH-side for reverse (LH) rotation.
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of rotation.
Replacing the Dust Cover (fig. D)
The dust cover (7) prevents dust ingress into
the mechanism. Replace a worn dust cover
immediately.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
Hammerdrilling (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the
“hammerdrilling” position.
• Insert the appropriate drill bit. For best results
use high quality carbide-tipped bits.
• Pull back the tool holder locking sleeve (5, 6)
and pull the dust cover (7) off.
• Adjust the side handle (9) as required.
• Fit the new dust cover.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Release the tool holder locking sleeve.
• Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
OPERATION
Instructions for Use
Rotary Drilling (fig. A)
WARNING:
• Set the mode selector switch (3) to the “rotary
drilling” position.
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to
the tool (approx. 5 kg). Excessive
force does not speed up drilling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to
prevent damage to the dust cover.
• Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance .
Always operate the tool with the side
handle properly mounted.
Proper Hand Position (fig. A, G)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (9), with the other hand on the main handle
(16).
Switching On and Off (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
40
• If necessary, set the drilling depth.
– Fit a chuck adaptor/chuck assembly (DC212/
DC213). Special SDS Plus® adaptors with
threaded sections are available for use with
standard 10 or 13 mm chucks to enable
straight shank bits to be used.
• Proceed as described for hammerdrilling.
WARNING: Never use standard chucks
in the hammerdrilling mode.
Screwdriving (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the “rotary
drilling” position.
• Select the direction of rotation.
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
– Insert the special SDS Plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver
bits (DC212/DC213).
• Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
• Gently press the variable speed switch (1) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
• When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent the
screw head from penetrating into the workpiece.
E NG L I S H
DC213 - Chipping (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the
“hammering only” position.
• Insert the appropriate chisel and check if it is
properly locked.
• Adjust the side handle (9) as required.
• Switch on the tool and start working.
It may be necessary to briefly run the motor after
having changed from chiselling to rotary modes in
order to align the gears.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DEWALT repair agent.
• The charger is not serviceable. There are no
serviceable parts inside the charger.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Plus® drill bits and chisels are
available as an option.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS Plus® fitment.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
41
EN GLI S H
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
42
ESPAÑOL
TALADRO PERCUTOR SIN CABLE
DC212, DC213
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Características técnicas
Voltaje
Tipo
Velocidad en vacío
Velocidad en carga
Energía del impacto
Capacidad de
perforación enacero/
madera/hormigón
Portaherramienta
Diámetro del cuello
Peso sin batería
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
DC212
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
DC213
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
mm
kg
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
dB(A)
85
87
dB(A)
dB(A)
3
96
3
97
dB(A)
3,1
2,9
VDC
min-1
min-1
J
mm
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinados según el EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en hormigón
m/s²
8
ah,HD
Incertidumbre K:
m/s²
1,5
Valor de la emisión de vibración ah
Cincelado
ah,Cheq
m/s²
–
Incertidumbre K:
m/s²
–
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D
m/s²
< 2,5
m/s²
1,5
Incertidumbre K:
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado
ah
m/s²
< 2,5
Incertidumbre K:
m/s²
1,5
8
1,5
6,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
18
18
18
18
2,0
2,4
2,6
2,0
1,0
1,0
1,0
0,068
Cargador
DE9116
DE9130
DE9135
Tipo de batería
NiCd/NiMH NiCd/NiMHNiCd/NiMH/Li-on
230
230
230
Tensión de la red VAC
Tiempo de
carga (próx.)
min
60
30
40
(paquetes de (paquetes de (paquetes de
baterías de baterías de baterías de
2,0 Ah)
2,0 Ah)
2,0 Ah)
Peso
kg
0,4
0,42
0,52
43
ESPAÑOL
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC212, DC213
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009);
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009);
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
44
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
05.08.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d)
e)
f)
g)
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
45
ESPAÑOL
f)
g)
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
d) En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
46
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para martillos rotativos
• Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
• Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar en
contacto con instalaciones eléctricas ocultas
o su propio cable. El contacto con un cable
cargado, cargará las partes metálicas expuestas
de la herramienta y dará una descarga eléctrica
al operador.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martilleo
pueden hacer que salgan volando astillas. Las
partículas volantes pueden ocasionar daño
permanente a los ojos. Use una mascarilla
antipolvo o un respirador para las aplicaciones
que produzcan polvo. Puede que sea necesario
utilizar una protección auditiva para la mayoría
de las aplicaciones.
• Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta
con una sola mano ocasionará la pérdida de
control. Asimismo puede ser peligroso romper o
encontrarse con materiales duros como barras
de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien
antes de utilizar la herramienta.
• No utilice esta herramienta durante períodos
largos de tiempo. La vibración causada por
la acción del martillo puede ser perjudicial
para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la
exposición tomándose periodos de descanso
con frecuencia.
ESPAÑOL
• No repare las brocas usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada
por un especialista autorizado. Los cinceles
que no están bien reparados pueden causar
lesiones.
• Póngase guantes cuando utilice la
herramienta o cambie las brocas. Las partes
metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente
calientes durante el funcionamiento. Los trozos
pequeños de material roto pueden dañar las
manos desnudas.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la superficie de
la carcasa que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
• No ponga nunca la herramienta hacia abajo
hasta que la broca se haya parado por
completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones
Ejemplo:
• No golpee las brocas atascadas con un
martillo para sacarlas. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar lesiones.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
• Los cinceles ligeramente desgastados
pueden volver a afilarse amolando.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento de los cargadores de baterías
DE9116/DE9130/DE9135.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la
broca en movimiento. No enrolle el cable
alrededor de ninguna parte de su cuerpo.
Un cable eléctrico enrollado en una broca en
movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
Riesgos residuales
Los riesgos indicados a continuación son inherentes
al uso de martillos rotativos:
– lesiones provocadas al tocar las piezas que
giran o piezas calientes de la herramienta
A pesar del cumplimiento de la normativa de
seguridad correspondiente y del uso de dispositivos
de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Son los
siguientes:
– Dificultades auditivas.
– Riesgo de que los dedos queden atrapados al
cambiar el accesorio.
– Riesgos de salud causados por la inhalación del
polvo producido cuando se trabaja en hormigón
y/o mampostería.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
2009 XX XX
Año de fabricación
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: iesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, coloque
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
47
ESPAÑOL
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún
daño. Llévelo a un taller de reparación
autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
48
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9116/DE9130 acepta baterías
DEWALT de NiCd y NiMH de 7,2 V a 18 V.
El cargador DE9135 acepta baterías de NiCd, NiMH
o Litio-Ion de 7,2 – 18 V.
Estos cargadores no requieren ningún ajuste y están
diseñados para funcionar del modo más sencillo
posible.
Procedimiento de carga (fig. A, B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
V. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (12) en un tomacorriente
apropiado antes de introducir el paquete de
baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador. La luz roja (de carga) parpadeará
continuamente para indicar que se ha iniciado el
ciclo de carga.
3. Se sabrá que ha terminado la carga cuando el
indicador rojo esté encendido continuamente.
El paquete está totalmente cargado y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
ESPAÑOL
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en
el cargador, como de costumbre. Déjelo allí durante
al menos 10 horas como mínimo.
Retraso por paquete caliente/frío
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por paquete caliente/
frío y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
del paquete. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los paquetes
de baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje.
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que la
temperatura pueda alcanzar o superar los 40
°C (como debajo de toldos al aire libre o en
construcciones de metal en verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provocará tropezones o caídas.
Algunas herramientas con paquetes
de baterías grandes permanecerán
de forma vertical sobre el paquete
de baterías, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O HIDRURO METÁLICO DE NÍQUEL (NiMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas del
paquete de batería. Esto no indica una falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con jabón y
agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA
LITIO ION (LITIO-ION)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
49
ESPAÑOL
baterías puede explotar en el fuego. Se generan
vapores y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lave inmediatamente
con jabón y agua tibia. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua el ojo abierto durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las celdas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. B)
Para tapar los contactos de un paquete de
baterías suelto, se suministra un capuchón (14)
protector para la batería. Sin el capuchón protector,
puede que ciertos objetos metálicos provoquen
cortocircuito en los contactos, con el consiguiente
riesgo de incendio y daño del paquete de baterías.
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por paquete caliente/frío.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta.
No realice pruebas con objetos
conductores.
2. Coloque el capuchón protector en los contactos
inmediatamente después de quitar el paquete
de baterías del cargador o la herramienta.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Batería (fig. A)
TIPO DE BATERÍA
El DC212, DC213 funciona con paquetes de baterías
de 18 V.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
50
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
ESPAÑOL
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Selector de modo
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
4 Bloqueo de seguridad
5 Portaherramienta
6 Aro de cierre
7 Guardapolvo
Verificación del contenido del
embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro percutor sin cable
1 Empuñadura lateral
1 Varilla de ajuste de profundidad
8 Varilla de ajuste de profundidad
9 Empuñadura lateral
10 Batería
11 Pulsadores de arranque
12 Cargador
13 Indicador de carga (rojo)
1 Cargador (solo modelos K)
2 Baterías (solo modelos K)
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
USO PREVISTO
El taladro percutor sin cable DC212 ha sido
diseñado para aplicaciones profesionales
de perforación, perforación con percusión y
atornillado.
El taladro percutor sin cable DC213 ha sido
diseñado para aplicaciones profesionales
de perforación, perforación con percusión y
atornillado, así como para aplicaciones ligeras de
cincelado.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estos taladro percutor son herramientas eléctricas
profesionales.
NO PERMITA que los niños tengan contacto con
la herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria
su supervisión.
Embrague de sobrecarga
Cuando se atasca una broca, se interrumpe la
rotación del eje. Sostenga la herramienta con
ambas manos y afírmese sobre los pies para
contrarrestar las fuerzas resultantes.
Mecanismo de frenado
Cuando se desconecta el interruptor de velocidad
variable, el eje deja de girar instantáneamente.
Control de vibración activo
El control de vibración activo neutraliza la vibración
producida por los rebotes del mecanismo percutor.
Al reducir la vibración de la mano y el brazo,
permite un uso más cómodo durante periodos de
tiempo más largos y alarga la vida útil del equipo.
En funcionamiento, un mecanismo a resorte
contrarresta las fuerzas de vibración. Esto puede
detectarse por el efecto amortiguador cuando
se aplica presión a la herramienta. Asegúrese de
que el muelle esté acoplado pero no demasiado
firmemente. Debe permitirse que el mecanismo
“flote”.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar con
un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje de
las baterías coincida con el voltaje que figura en la
placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
51
ESPAÑOL
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA:
• Antes de realizar el montaje y los
ajustes, extraiga siempre la batería.
• Apague siempre la herramienta antes
de insertar o retirar la batería.
• Antes de utilizar la herramienta,
cerciórese de que la batería está bien
colocada.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
Introducción y extracción de la
batería (fig. A, B)
• Introduzca la batería en la empuñadura hasta
que esté bien colocada (se oirá un „clic“).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores
de arranque (11) a la vez y sáquela de la
empuñadura.
Selección del modo operativo
(fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Perforación rotativa: para atornillar,
taladrar en acero, madera y materiales
plásticos.
Perforación con percusión: para taladrar
hormigón y ladrillo.
DC213 (FIG. C2)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Perforación rotativa: para atornillar,
taladrar en acero, madera y materiales
plásticos.
Perforación con percusión: para taladrar
hormigón y ladrillo.
Sólo percusión: para cincelado ligero.
52
• Para seleccionar el modo operativo, presione
el bloqueo de seguridad (4) y gire el interruptor
selector de modo (3) hasta que apunte al
símbolo del modo requerido.
• Suelte el bloqueo de seguridad y compruebe
que el interruptor selector de modo esté
bloqueado en su posición.
ADVERTENCIA: No seleccione el
modo operativo cuando la herramienta
esté en funcionamiento.
Insertar y desmontar los accesorios
SDS Plus (fig. D)
Estos modelos usan las brocas y los cinceles de
SDS Plus (véase la inserción en la fig. D para un
corte transversal de una cola de broca SDS Plus).
• Limpie y engrase el vástago de la punta.
• Inserte el vástago de la punta en el
portaherramientas (5).
• Empuje la punta hacia adentro y hágala girar
levemente hasta que encaje en las cavidades.
• Tire de la broca para verificar si está bien
sujetada.
• Para desmontar una broca, desbloquee
el portaherramientas (5, 6) como descrito
anteriormente.
Instalación de la empuñadura lateral
(fig. A)
La empuñadura lateral (9) puede instalarse de
modo que sirva tanto a usuarios diestros como
zurdos.
ADVERTENCIA: Use siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
correctamente montada.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para usuarios diestros, deslice el sujetador
de la empuñadura lateral sobre el collarín
situado detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la izquierda.
• Para usuarios zurdos, deslice el sujetador de
la empuñadura lateral sobre el collarín
situado detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la derecha.
• Haga girar la empuñadura lateral hasta
la posición que desee y ajústela.
Ajuste de la profundidad de
perforación (fig. E)
• Inserte la broca apropiada en el
portaherramientas.
ESPAÑOL
• Afloje la empuñadura lateral (9).
• Inserte el tope de profundidad (8) en el orificio
del sujetador de la empuñadura lateral.
• Ajuste la profundidad de taladrado de la manera
indicada.
• Apriete la empuñadura lateral.
Guía de deslizamiento de avance/
retroceso (fig. F)
• Empuje el deslizador de avance/retroceso
(2) hacia la izquierda para la rotación directa
(a derechas). Observe las flechas en la
herramienta.
• Empuje el deslizador de avance/retroceso (2)
hacia la derecha para la rotación inversa
(a izquierdas).
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido de
rotación.
Utilice siempre la herramienta con
la empuñadura lateral debidamente
montada.
Posición adecuada de las manos
(fig. A, G)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (9) y la
otra en la empuñadura principal (16).
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
Sustitución del guardapolvos (fig. D)
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
El guardapolvos (7) impide la entrada de polvo en
el mecanismo. Los guardapolvos desgastados
deben sustituirse de inmediato.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace el deslizador de avance/retroceso (2) a
la posición central.
• Deslice hacia atrás el manguito del
portaherramientas (5, 6) y extraiga el
guardapolvos (7).
• Instale el nuevo guardapolvos.
• Suelte el manguito del portaherramientas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera
presión sobre la herramienta (aprox.
5 kg). Una presión excesiva no acelera
el taladrado o cincelado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta
e incluso puede reducir su vida útil.
• No taladre ni introduzca la punta a
demasiada profundidad para no dañar
el guardapolvos.
• Sujete siempre firmemente la
herramienta con ambas manos y
mantenga una postura segura .
Perforación con percusión (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a
la posición “perforación con percusión”.
• Inserte la broca apropiada. Para obtener los
mejores resultados, utilice brocas con punta de
carburo de alta calidad.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Si es necesario, ajuste la profundidad de
perforación.
• Marque el punto donde desea perforar.
• Coloque la broca en el punto y encienda
la herramienta.
Perforación rotativa (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición “perforación rotativa”.
• Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
– Instale el adaptador del portabrocas/conjunto
de portabrocas (DC212/DC213). Están
disponibles adaptadores SDS Plus especiales
con secciones roscadas para su uso con
portabrocas estándar de 10 ó 13 mm que
permiten la utilización de brocas de
vástago recto.
53
ESPAÑOL
• Proceda de la manera descrita para la
perforación con percusión.
ADVERTENCIA: No utilice nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con percusión.
Atornillado (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a
la posición “perforación rotativa”.
• Seleccione la dirección de la rotación.
• Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
– Inserte el adaptador de atornillado SDS Plus®
especial para utilizar puntas de atornillado
hexagonales (DC212/DC213).
• Inserte la punta de atornillar apropiada. Cuando
atornille o desatornille tornillos con cabeza
ranurada use siempre brocas con manguito
buscador.
• Presione suavemente el interruptor de velocidad
variable (1) para no dañar la cabeza del
tornillo. Cuando funciona en rotación inversa
(a izquierdas), la velocidad de la herramienta
disminuye
de manera automática para facilitar la extracción
de los tornillos.
• Cuando el tornillo quede a ras con la pieza
de trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza.
DC213 - Cincelado (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición “sólo percusión”.
• Inserte el cincel adecuado y verifique si está
correctamente acoplado.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
Puede ser necesario dejar que el motor gire un
poco, tras cambiar del modo de cincelado al
rotativo, para alinear los engranajes.
ADVERTENCIA:
• No utilice esta herramienta para
mezclar o bombear líquidos
combustibles o explosivos (bencina,
alcohol, etc.).
• No mezclar o remover líquidos
inflamables.
54
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y
de una limpieza frecuente.
• Esta máquina no está diseñada para que la
repare el usuario. Lleve la herramienta a un
agente DEWALT autorizado después de unas
40 horas de operación. En caso de problemas
antes del término de dicho plazo, póngase en
contacto con un agente DEWALT autorizado.
• No se le puede realizar mantenimiento
al cargador. Dentro del cargador no hay
piezas a las que el usuario pueda hacerles
mantenimiento.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
ESPAÑOL
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Hay disponibles como opción varios tipos de
brocas y cinceles SDS Plus®.
Es preciso lubricar regularmente los accesorios y
acoplamientos en torno al punto de montaje
SDS Plus®.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
55
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
56
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE SANS
FIL DC212, DC213
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Vitesse à vide
Vitesse en charge
Energie d’impact
Capacité de perçage
acier/bois/béton
Porte-outil
Diamètre du collet
Poids sans pack-batteries
VDC
min-1
min-1
J
mm
mm
kg
LPA (pression acoustique) dB(A)
KPA (incertitude de
pression acoustique) dB(A)
LWA (puissance acoustique) dB(A)
KWA (incertitude de
puissance acoustique) dB(A)
DC212
18
1
1.100
0 - 800
2,1
DC213
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
85
87
3
96
3
967
3,1
2,9
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur d'émission de vibration ah
Perçage du béton
ah,HD
m/s²
8
8
m/s²
1,5
1,5
Incertitude K:
Valeur d'émission de vibration ah
Ciselage
ah,Cheq
m/s²
–
6,5
m/s²
–
1,5
Incertitude K:
Valeur d'émission de vibration ah
Perçage du métal
ah,D
m/s²
< 2,5
< 2,5
m/s²
1,5
1,5
Incertitude K:
Valeur d'émission de vibration ah
Vissage
ah
m/s²
< 2,5
< 2,5
m/s²
1,5
1,5
Incertitude K:
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
VDC
18
18
18
18
Ah
2,0
2,4
2,6
2,0
kg
1,0
1,0
1,0
0,68
Chargeur
DE9116
DE9130
DE9135
Tension secteur
VAC
230
230
230
Type de batterie
NiCd/NiMH NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-on
Temps de charge
(environ)
min
60
30
40
(Blocs-piles (Blocs-piles (Blocs-piles
de 2,0 Ah) de 2,0 Ah) de 2,0 Ah)
Poids
kg
0,4
0,42
0,52
57
FRANÇAIS
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC212, DC213
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
98/37/EC (jusqu’au 28 Déc. 2009), 2006/42/EC
(à partir du 29 Déc. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
58
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
05.08.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
FRANÇAIS
c)
d)
e)
f)
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
e)
f)
g)
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
59
FRANÇAIS
f)
g)
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
• Porter un dispositif de protection auditif. Le
bruit en résultant pourrait occasionner une perte
de l’acuité auditive.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
60
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact avec un fil sous
tension met les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocute l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre moyen,
pour fixer et immobiliser le matériau sur
une surface stable. Tenir la pièce à la main ou
contre son corps offre une stabilité insuffisante
qui pourrait vous en faire perdre le contrôle.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
martelage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque
anti-poussières ou un appareil de protection
des voies respiratoires pour toute application
productrice de poussières. Une protection
auditive peut s’avérer nécessaire pour la plupart
des applications.
• Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une
main pourra vous en faire perdre le contrôle.
Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée
latérale avant toute utilisation.
• Ne pas utiliser cet outil pendant des
périodes prolongées. Les vibrations
causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter
des gants pour amortir les vibrations, et pour
limiter les risques, faire des pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets soimême. La remise à neuf de tout burin doit être
effectuée par un spécialiste agréé. Tout burin
remis à neuf incorrectement pose des risques
de dommages corporels.
• Porter des gants lors de l’utilisation de
l’outil ou le changement de burin. Les
parties métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes pendant
l’utilisation. De petits débris de matériau
pourraient blesser les mains nues.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de la mèche/burin avant de déposer l’outil
où que ce soit. Des burins/mèches en rotation
posent des risques de dommages corporels.
FRANÇAIS
• Ne pas asséner des coups de marteau sur
des burins coincés pour les déloger. Des
fragments de métal ou de matériau pourraient
être éjectés et causer des dommages
corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent être
réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart
d’une mèche en rotation. Ne pas enrouler
le cordon autour d’une partie quelconque
de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques
de dommages corporels et de la perte de
contrôle de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation des
marteaux électropneumatiques :
– blessures occasionnées par le contact avec des
pièces en rotation ou chaudes de l'outil.
Malgré l'application des règles de sécurité
adéquates et la mise en place des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être
évités. Il s'agit de :
– Diminution de l'acuité auditive.
– Risque de pincement des doigts en changeant
l'accessoire.
– Risques sanitaires occasionnés par l'inhalation
de la poussière générée par le travail du béton
et de la pierre.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
EMPLACEMENT DU CODE DATE
Le code date, qui comprend également l’année
de fabrication, est imprimé sur la surface interne
du boîtier qui forme la charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour les chargeurs de batterie
DE9116/DE9130/DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. Ne pas
insérer d’objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, chargez uniquement des
batteries rechargeables DEWALT. Les
autres types de batteries peuvent
exploser et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
61
FRANÇAIS
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
• Assurez-vous que le cordon soit placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas les risques.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette directive
ne concerne pas le chargeur véhiculaire.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9116/DE9130 accepte des batteries
DEWALT NiCd et NiMH de 7,2 à 18 volts.
Le chargeur DE9135 accepte les blocs-piles NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V.
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour être d’une utilisation aussi facile que
possible.
Processus de charge (fig. A, B)
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 V dans les terminaux
de chargement. N’effectuez aucun test
avec des objets conducteurs. Risque de
choc électrique ou d’électrocution.
1. Branchez le chargeur (12) sur une prise secteur
adéquate avant d’insérer le bloc-piles.
2. Insérez le bloc-piles dans le chargeur. Le
voyant rouge (de charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
Le bloc-piles est complètement chargé et peut
être immédiatement utilisé ou laissé dans le
chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Régénération automatique
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocspiles doivent être régénérés chaque semaine ou
lorsque le bloc ne fournit plus la même quantité de
travail.
Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le
chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles au
moins 10 heures dans le chargeur.
62
FRANÇAIS
Chargement différé, chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude
ou trop froide, le Chargement différé chaud/froid
est automatiquement lancé, et le chargement
est suspendu jusqu’à ce que la pile retrouve une
température normale. Le chargeur retourne ensuite
automatiquement au mode de chargement du
bloc-piles. Cette fonction garantit une durée de vie
optimale du bloc-piles.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Lors de la commande de blocs-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue et la
tension.
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous. Suivez ensuite les procédures
de chargement décrites.
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder 40 ˚C
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation
pour y être recyclées.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas
utilisé, placez l’outil en le faisant
reposer sur le côté sur une surface
stable où il ne risque pas de faire
tomber ou de faire trébucher.
Certains outils qui ont de grands
blocs-piles peuvent tenir debout sur
le bloc-piles mais ils risquent d’être
facilement renversés.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NiCd) OU LE NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser. Des vapeurs
et des matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont brûlés.
• Si le contenu de la pile entre en contact
avec la peau, lavez immédiatement la zone
touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide
de la pile entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert à l’eau pendant 15 minutes ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, l’électrolyte de la
pile est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
63
FRANÇAIS
• Le contenu des cellules de la pile ouvertes
peut provoquer une irritation respiratoire.
Exposez la personne à l’air frais. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
AVERTISSEMENT : risque de brûlures.
Le liquide de la pile peut s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
Cache protecteur du bloc-piles
(fig. B)
Un cache protecteur (14) est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques pourraient court-circuiter les contacts, ce
qui causerait un risque d’incendie et endommagerait
le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur ou l’outil.
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil.
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
Chargement différé, chaud/froid.
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
Bloc-piles (fig. A)
TYPE DE PILE
Le DC212, DC213 fonctionne sur des blocs-piles de
18 V.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : Les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
Charge les blocs-piles Li-Ion.
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau électropneumatique sans fil
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Chargeur (seulement pour modèles K)
64
FRANÇAIS
2 Packs-batteries (seulement pour modèles K)
Mécanisme de freinage
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
Dès que l’on relâche l’interrupteur à variateur,
l’arbre s’arrête instantanément de tourner.
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
Contrôle de vibration actif
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
Le contrôle de vibration actif neutralise les
vibrations dues au mécanisme du marteau. Il permet
de réduire les vibrations subies par la main et le
bras, et assure ainsi une utilisation plus confortable
pendant plus longtemps, tout en allongeant la
durée de vie utile de l’outil.
En fonctionnement, un mécanisme à ressort
équilibre les forces de vibration. Ceci est sensible
par l’effet d’amortissement lorsqu’une pression est
appliquée à l’outil. Assurez-vous que le ressort est
engagé mais pas trop fermement. Le mécanisme
doit permettre un certain « flottement ».
• Prendre le temps de lire et de comprendre à
fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
UTILISATION PRÉVUE
Votre marteau électropneumatique sans fil DC212
a été conçu pour les travaux professionnels de
perçage, de perçage à percussion et de vissage.
Votre marteau électropneumatique sans fil DC213
a été conçu pour les travaux professionnels de
perçage, de perçage à percussion et de vissage
ainsi que pour les travaux légers de burinage.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces marteau électropneumatique sont des outils
électriques professionnels. TENEZ les enfants à
l’écart de l’outil. Les utilisateurs inexpérimentés
doivent être encadrés lorsqu’ils utilisent cet outil.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
3 Sélecteur de mode
4 Bouton de verrouillage
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
5 Porte-outil
6 Bague de blocage
7 Capuchon protecteur
8 Butée de profondeur
9 Poignée latérale
10 Pack-batteries
11 Boutons de dégagement
12 Chargeur
13 Voyant rouge
Embrayage de surcharge
En cas de blocage d’un foret, la transmission de
l’arbre de foret s’interrompt. En raison des forces
résultantes, tenez toujours l’outil avec les deux
mains et prenez une posture ferme.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les caractéristiques techniques). Le calibre minimum
du conducteur est de 1 mm2 et la longueur
maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
65
FRANÇAIS
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT :
• Toujours enlever le pack-batteries
avant de procéder à l’assemblage ou
au réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’arrêt avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
• Avant d’utiliser l’outil, assurez-vous
que le pack-batteries est correctement
mis en place.
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs DeWALT.
Montage et démontage du packbatteries (fig. A, B)
• Introduire le pack-batteries dans la poignée
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de
dégagement (11) et tirer le pack-batteries hors
de la poignée.
• Relâchez le bouton de verrouillage et vérifiez
que le commutateur est bloqué sur sa position.
AVERTISSEMENT : Ne sélectionnez
pas le mode de fonctionnement alors
que l’outil est en marche.
Montage et démontage des
accessoires SDS Plus (fig. D)
Ces modèles utilisent des forets et des burins
SDS Plus (l’encart dans la fig. D représente la
section de la queue d’un accessoire SDS Plus).
• Graisser la queue du foret.
• Introduire la queue du foret dans le porteoutil (5).
• Appuyer sur le foret et le tourner légèrement
jusqu’à ce qu’il s’engage dans les rainures.
• Tirer sur le foret pour vérifier son blocage.
En mode de perçage avec percussion, le foret
serré dans le porte-outil doit pouvoir rentrer et
sortir de plusieurs centimètres.
• Pour démonter le foret, tirer vers l’arrière la bague
de blocage du porte-outil (5, 6) et enlever le
foret.
Sélection du mode de travail
(fig. C1, C2)
Montage de la poignée latérale
(fig. A)
DC212 (FIG. C1)
L’outil s’utilise pour les modes de travail suivants :
La poignée latérale (9) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
Perçage sans percussion : pour visser
et percer dans l’acier, le bois et les
matières plastiques.
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie.
DC213 (FIG. C2)
L’outil s’utilise pour les modes de travail suivants :
Perçage sans percussion : pour visser
et percer dans l’acier, le bois et les
matières plastiques.
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie.
Percussion seulement : pour le
burinage léger.
• Pour sélectionner le mode de fonctionnement,
appuyez sur le bouton de verrouillage (4) et
tournez le commutateur de mode (3) jusqu’à
ce qu’il soit dirigé vers le symbole du mode
souhaité.
66
AVERTISSEMENT : Toujours utiliser
le marteau électropneumatique avec la
poignée latérale en place.
• Desserrer la poignée latérale.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à droite.
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Réglage de la profondeur de perçage
(fig. E)
• Introduire le foret dans le mandrin.
• Desserrer la poignée latérale (9).
• Introduire la butée de profondeur (8) dans
l’oeillet prévu à cet effet dans le collier de
serrage de
la poignée latérale.
FRANÇAIS
• Régler la profondeur de perçage comme
l’indique le dessin.
• Serrer la poignée latérale.
Sélecteur de rotation gauche/droite
(fig. F)
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(2) à gauche pour avoir une rotation à droite
(RH). Voir les flèches sur l’outil.
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(2) à droite pour avoir une rotation à gauche (G).
AVERTISSEMENT : Attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Remplacement du capuchon
protecteur (fig. D)
Grâce au capuchon protecteur (7), la poussière ne
peut pas pénétrer dans le mécanisme. Il convient
de remplacer immédiatement le capuchon lorsqu’il
est usé.
• Tirer vers l’arrière la bague de blocage du porteoutil (5, 6) et retirer le capuchon protecteur (7).
• Remplacer le capuchon protecteur.
• Relâcher la bague de blocage du porte-outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Position correcte des mains
(fig. A, G)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (9), et l’autre sur la poignée
principale (16).
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer
sur l’interrupteur à variateur (1). La vitesse
augmente avec la pression exercée sur
l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Pour bloquer l’outil en position arrêt, mettez le
sélecteur de rotation gauche/droite (2) en position
médiane.
Perçage avec percussion (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage avec percussion ».
• Insérez le foret approprié. Pour les meilleurs
résultats, utilisez des forets carbure.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Réglez, si nécessaire, la profondeur de perçage.
• Appliquer une force modérée (environ
5 kg) sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le perçage
mais altère la performance de l’outil et
risque de réduire sa durée de vie.
• Placez le foret à l’endroit marqué et mettez
l’outil en marche.
• En travaillant, éviter d’enfoncer le foret
trop loin pour ne pas endommager le
capuchon protecteur.
• Tenez toujours l’outil fermement à
deux mains et restez à distance
raisonnable pour votre sécurité. Utilisez
toujours l’outil avec la poignée latérale
en place.
• Marquez l’endroit où le trou va être percé.
Perçage sans percussion (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
• Suivez l’une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l’application :
– Insérez un adaptateur de mandrin/ensemble
de mandrin (DC212/DC213). Des adaptateurs
SDS Plus avec une section filetée sont
disponibles pour le montage de mandrins de
10 ou 13 mm afin de permettre l’utilisation de
forets à queue cylindrique.
• Procédez comme pour le perçage avec
percussion.
67
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais de
mandrins standard en mode de perçage
à percussion.
• Le chargeur n’est pas réparable. Il n’y a pas
de pièces réparables par l’utilisateur dans le
chargeur.
Vissage (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
• Sélectionnez le sens de rotation.
• Suivez l’une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l’application :
– Insérez un adaptateur de vissage SDS Plus®
pour embouts à queue hexagonale (DC212/
DC213).
• Introduisez l’embout de vissage adapté.
Pour une vis à tête fendue, utilisez toujours des
embouts à douille de centrage.
• Appuyez doucement sur l’interrupteur à
variateur (1) pour éviter que la tête de vis soit
endommagée. En rotation gauche (LH), la
vitesse de l’outil se réduit automatiquement
pour faciliter le retrait de la vis.
• Lorsque la vis est au ras de la pièce à ouvrer,
relâchez l‘interrupteur à variateur pour éviter que
la tête de vis ne se noie dans la pièce à ouvrer.
DC213 - Burinage (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« percussion seulement ».
• Insérez le burin approprié et vérifiez son
blocage.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Mettez l’outil en marche et commencez à travailler.
Après avoir passé du mode de burinage à un mode
de rotation, il est parfois nécessaire de faire marcher
le moteur un instant afin d’aligner les rouages.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides inflammables ou
explosifs tels que l’essence, l’alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
• Le marteau électro-pneumatique ne peut être
réparé par l’utilisateur. Faites-le réviser par
un réparateur agréé par DEWALT après les
40 premières heures de travail. Au cas où un
problème se manifesterait plus tôt, contactez
votre service DEWALT agréé.
68
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
FRANÇAIS
Plusieurs types de forets et d’adaptateurs de
vissage SDS Plus® sont disponibles en option.
Les accessoires et fixations employés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de la garniture
SDS Plus®.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
69
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
70
ITALIANO
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
A BATTERIA DC212, DC213
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Velocità a vuoto
Velocità a carico
Forza di percussione
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/
calcestruzzo
Portautensile
Diametro collare
Peso senza batterie
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza
potenza sonora)
DC212
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
DC213
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
mm
kg
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
dB(A)
85
87
dB(A)
dB(A)
3
96
3
97
dB(A)
3,1
2,9
VDC
min-1
min-1
J
mm
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura nel calcestruzzo
ah,HD
m/s²
8
8
Incertezze K:
m/s²
1,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Scalpellatura
ah,Cheq
m/s²
–
6,5
Incertezze K:
m/s²
–
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura nel metallo
ah,D
m/s²
< 2,5
< 2,5
Incertezze K:
m/s²
1,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Avvitamento
ah
m/s²
< 2,5
< 2,5
Incertezze K:
m/s²
1,5
1,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Gruppo batterie
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
VDC 18
18
18
18
Ah 2,0
2,4
2,6
2,0
kg 1,0
1,0
1,0
0,68
Caricabatterie
Tipo batterie
Li-on
Tensione di rete
Tempo di carica
(circa)
DE9116
NiCd/NiMH
DE9130 DE9135
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/
VAC
230
230
230
min
Peso
kg
60
(2,0 Ah
blocchi
batteria)
0,4
30
(2,0 Ah
blocchi
batteria)
0,42
40
(2,0 Ah
blocchi
batteria)
0,52
71
ITALIANO
Fusibili:
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali. .
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC212, DC213
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/EC,
(dal 29 dicembre 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
La responsabilità della compilazione della scheda
tecnica è stata affidata al sottoscritto, il quale rende
questa dichiarazione a nome di DEWALT.
72
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
05.08.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
modificare mai la spina in alcun
modo. Non utilizzare adattatori con gli
elettroutensili con collegamento a terra
(a massa). Per ridurre il rischio di scosse
elettriche evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
ITALIANO
d)
e)
f)
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f)
g)
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
73
ITALIANO
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per tassellatori
• Indossare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Sostenere gli apparati con supporti aventi
le superfici di presa isolanti quando si
eseguono operazioni in cui l’apparato
tagliente può entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Il contatto con un cavo “sotto
tensione” trasmette la tensione elettrica alle parti
metalliche esposte dell’apparato e trasmette la
scossa all’operatore.
• Utilizzare morse o altre attrezzature
adatte per sostenere e bloccare il pezzo
in lavorazione su un supporto stabile. Il
74
pezzo da lavorare tenuto con le mani o contro
il proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
percussione possono emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista. Indossare una mascherina antipolvere
o un respiratore per operazioni che generano
polveri. La maggior parte delle applicazioni
richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
• Impugnare saldamente l’apparato,
sempre. Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura
laterale. Azionare questo apparato con una
mano sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso. Stringere saldamente l’impugnatura
laterale prima dell’utilizzo.
• Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione effettuando frequenti pause.
• Non ricondizionare le punte da soli. Il
ricondizionamento degli scalpelli deve essere
eseguito da un tecnico autorizzato. Gli scalpelli
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
• Indossare i guanti quando l’apparato
è in funzione o mentre si sostituiscono
gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare
roventi durante il funzionamento. Pezzi di piccole
dimensioni di materiale frantumato possono
provocare danni alle mani nude.
• Non posare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
• Non utilizzare il martello per rimuovere
eventuali accessori incastrati. Frammenti
di metallo o schegge di materiale possono
staccarsi e causare lesioni.
• Gli scalpelli leggermente consumati possono
essere affilati tramite molatura.
• Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta
rotante. Non avvolgere il cavo attorno a
nessuna parte del corpo. Un cavo elettrico
avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
ITALIANO
Altri rischi
I seguenti rischi riguardano l'utilizzo dei trapani
a rotopercussione:
– lesioni causate dal contatto con parti in
rotazione o calde dell'elettroutensile
L'adozione delle norme di sicurezza pertinenti
e l'installazione di dispositivi di sicurezza non
consentono comunque di eliminare tutti i rischi
correlati, ovvero:
– Diminuzione dell'udito.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante
la sostituzione degli accessori.
– Rischi per la salute causati dall'inalazione
di polveri generate da lavori eseguiti su
calcestruzzo e/o muratura.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
POSIZIONE DEL CODICE DELLA DATA
Il codice della data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie di
protezione che forma il giunto di montaggio tra
lo strumento e la batteria.
Esempio:
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e
la sicurezza dei caricabatteria DE9116/DE9130/
DE9135.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
ad usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
75
ITALIANO
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la spina
o il cavo sono danneggiati; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha subito
urti violenti, è caduto o è stato danneggiato
in altro modo. Consegnarlo ad un centro
assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo ad un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
continuo per indicare che è iniziato il ciclo di
caricamento.
3. Il completamento della ricarica è indicato da una
spia rossa ACCESA in modo fisso. Il blocco è
completamente carico e può essere utilizzato in
questo momento o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
Procedimento di carica
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Non provare MAI a collegare insieme 2
caricabatteria.
Rinnovamento automatico
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente o
non appena non garantiscono più lo stesso livello di
funzionamento.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatteria
Per rinnovare il blocco batteria, inserirlo nel
caricabatteria come al solito. Lasciare il blocco
batteria nel caricabatteria per almeno 10 ore.
Il caricabatteria DE9116/DE9130 accetta i pacchi
batterie DEWALT NiCd e NiMH che vanno da 7,2 V
a 18 V.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Il caricabatteria DE9135 è compatibile con batterie
da 7,2 – 18 V NiCd, NiMH o Li-Ion.
Quando il caricabatteria rileva che una
batteria è troppo calda o troppo fredda,
inizia automaticamente un Ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento, sospendendo la
carica fino al raggiungimento di una temperatura
adeguata della batteria. Il caricabatteria passa
quindi automaticamente alla modalità di carica della
batteria. Questa funzionalità garantisce la massima
vita utile della batteria.
Questi caricabatteria non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. A, B)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
1. Collegare il caricabatteria (12) a una presa di
corrente adeguata prima di inserire il blocco
batteria.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria.
La spia rossa (di carica) lampeggia in modo
76
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
ITALIANO
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare il
blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il
procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie
in atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o l’estrazione della
batteria dal caricabatteria può incendiare le
polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare lo strumento
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare
i 40 ˚ C (come in capannoni o edifici in
metallo durante l’estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non si usa lo
strumento, collocarlo su un fianco
su una superficie stabile dove non
possa fare inciampare o cadere.
Alcuni strumenti con grandi blocchi
batteria sono in grado restare dritti se
posti sul blocco batteria stesso, ma
possono facilmente rovesciarsi.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%).
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra
le fiamme. Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente la pelle con acqua e
sapone. Se il liquido della batteria entra in
contatto con gli occhi, sciacquare l’occhio
aperto con acqua per 15 minuti o fino a quando
l’irritazione cessa. Se è necessario l’intervento di
un medico, l’elettrolita della batteria è composto
di una mistura di carbonati organici liquidi e sali
di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperte può provocare irritazione alle vie
respiratorie. Fornire aria fresca. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille o
fiamme.
Calotta della batteria (fig. B)
La dotazione comprende una calotta (14) protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
77
ITALIANO
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria o nello strumento.
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dallo strumento.
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Blocco batteria (fig. A)
TIPO DI BATTERIA
Il modello DC212, DC213 utilizza blocchi batteria a
18 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Non esporre all’acqua.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Per il tempo di caricamento, vedere i dati
tecnici.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Tassellatore elettropneumatico a batteria
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità regolabile
1 Caricabatterie (solo i modelli K)
2 Gruppi batterie (solo i modelli K)
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
Non testare con oggetti conduttori.
78
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
ITALIANO
UTILIZZO PREVISTO
Il tassellatore elettropneumatico a batteria DC212
è stato concepito per applicazioni professionali di
trapanatura, percussione e avvitatura.
Il tassellatore elettropneumatico a batteria DC213
è stato concepito per applicazioni professionali
di trapanatura, percussione e avvitatura e per
scalpellatura leggera.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Queste punte da tassellatore elettropneumatico
sono elettroutensili professionali. NON lasciare
che i bambini entrino in contatto con l’utensile. È
necessaria la supervisione quando questo utensile è
utilizzato da personale inesperto.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Selettore percussione-rotazione
4 Fermo di sicurezza
Verificare che la molla sia innestata ma non troppo
saldamente. Il meccanismo dovrebbe essere in
grado di „rimanere sospeso“.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
5 Portautensile
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
6 Collare di bloccaggio
7 Parapolvere
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
8 Asta di profondità regolabile
9 Impugnatura laterale
10 Gruppo batterie
11 Pulsanti di rilascio
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
12 Caricabatterie
Uso di una prolunga
13 Indicatore di carica (rosso)
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Frizione di sovraccarico
Nel caso in cui una punta del tassellatore sia
bloccata, la forza motrice al mandrino viene
interrotta. A causa delle forze che ne derivano,
impugnare sempre l’elettroutensile con entrambe le
mani e mantenere una postura stabile.
Meccanismo di frenatura
Rilasciando l’interruttore a velocità variabile,
il mandrino cesserà immediatamente di ruotare.
Controllo attivo delle vibrazioni
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le
vibrazioni di rimbalzo dal meccanismo del
tassellatore. Riducendo le vibrazioni sulla mano e
sul braccio, permette un uso più confortevole per
periodi maggiori di tempo ed aumenta la durata
dell’unità.
Durante il funzionamento, un meccanismo a molla
compensa le vibrazioni. È possibile notarlo grazie
all’effetto di ammortizzamento che si verifica
applicando una pressione all’elettroutensile.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA:
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
• Prima di utilizzare l’utensile, assicurarsi
che il gruppo batterie sia alloggiato
correttamente.
AVVERTENZA: Usate solamente
batterie e caricabatterie DEWALT.
79
ITALIANO
Inserimento e rimozione gruppo
batterie (fig. A, B)
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio
(11) ed estrarre il gruppo dall’impugnatura.
Selezione del modo di
funzionamento (fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
L’elettroutensile può essere adoperato nei seguenti
modi:
Foratura rotativa: per avvitatura, lavori
su acciaio, legno e plastica.
Foratura a percussione: per lavori su
calcestruzzo e muratura.
DC213 (FIG. C2)
L’elettroutensile può essere adoperato nei seguenti
modi:
• Inserire il gambo della punta nel portapunte (5).
• Spingere fino in fondo la punta e girarla
leggermente per fissarla in posizione nelle
rispettive asole di alloggiamento.
• Tirare la punta per accertarsi che sia bloccata
in modo appropriato. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta
possa muoversi di alcuni centimetri lungo il
proprio asse, dopo essere stata fissata nel
portapunte.
• Per rimuovere la punta, tirare indietro il
manicotto di bloccaggio (5, 6) del portapunte ed
estrarre la punta.
Montaggio dell’impugnatura laterale
(fig. A)
L’impugnatura laterale (9) può essere adattata sia
all’uso con la mano destra che a quello con la
mano sinistra.
AVVERTENZA: Utilizzare sempre il
trapano con l’impugnatura laterale
montata.
• Allentare l’impugnatura laterale.
Foratura rotativa: per avvitatura, lavori
su acciaio, legno e plastica.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto
circolare dell’impugnatura sul collare
posizionando l’impugnatura a sinistra.
Foratura a percussione: per lavori su
calcestruzzo e muratura.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell’impugnatura sul collare
posizionando l’impugnatura a destra.
Solo martellamento: per scalpellatura
leggera.
• Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull’impugnatura.
• Per selezionare il tipo di modalità operativa,
spingere il fermo di sicurezza (4) e ruotare il
selettore di modalità (3) finché non punta sul
simbolo richiesto.
Regolazione della profondità di
foratura (fig. E)
• Sbloccare il fermo di sicurezza e controllare che
il selettore di modalità sia bloccato in posizione.
•Allentare l’impugnatura laterale (9).
AVVERTENZA: Non selezionare
il modo di funzionamento quando
l’elettroutensile è in funzione.
Inserimento e rimozione degli
accessori ad attacco SDS Plus
(fig. D)
I tassellatori utilizzano accessori ad attacco SDS
Plus (fare riferimento all’inserto di fig. D per la
sezione trasversale dell’attacco di una punta SDS
Plus).
• Pulire ed ingrassare il gambo della punta.
80
•Inserire la punta richiesta.
• Inserire l’asta di profondità regolabile (8)
attraverso il foro praticato sul morsetto
dell’impugnatura laterale.
• Regolare la profondità di foratura come
mostrato in figura.
• Serrare l’impugnatura laterale.
Comando reversibilità (fig. F)
• Portare il comando reversibilità (2) sul
lato sinistro per ottenere una rotazione
in avanzamento (destra). Vedere frecce
sull’elettroutensile.
ITALIANO
• Portare il comando reversibilità (2) sul lato destro
per ottenere una rotazione in senso inverso
(sinistra).
AVVERTENZA: Attendere sempre
che il motore sia completamente fermo
prima di invertire il senso di rotazione.
Sostituzione del parapolvere (fig. D)
Il parapolvere (7) impedisce che la polvere penetri
nei meccanismi dell’elettroutensile.
Sostituirlo immediatamente se usurato.
• Tirare all’indietro il manicotto di bloccaggio del
portautensile (5, 6) ed estrarre il parapolvere (7).
• Montare il parapolvere sostitutivo.
• Lasciar tornare in posizione il manicotto di
bloccaggio del portautensile.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (9),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (16).
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per bloccare l’elettroutensile in posizione
disattivata, portare il comando avanti/indietro (2)
in posizione centrale.
Foratura con percussione (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di “foratura a percussione”.
• Inserire la punta appropriata. Per ottenere i
migliori risultati impiegare punte al carburo di
alta qualità.
AVVERTENZA:
• Regolare l’impugnatura laterale (9).
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Se necessario, impostare la profondità di
foratura.
• Accertarsi di non forare in prossimità
di tubi o fili elettrici.
• Fare un segno laddove si intende praticare il
foro.
• Esercitare una pressione adeguata
sull’utensile (circa 5 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura ma diminuisce
anche la durata dell’utensile.
• Collocare la punta sull’area prescelta e
accendere l’elettroutensile.
• Per non danneggiare il parapolvere,
si eviti di trapanare o di spingere
l’elettroutensile troppo a fondo.
• Impugnare sempre l’elettroutensile
con entrambe le mani e garantire
una posizione sicura . Far funzionare
sempre l’elettroutensile con
l’impugnatura laterale montata
correttamente.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. A, G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Foratura con rotazione (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione di
“foratura rotativa”.
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all’elettroutensile in uso:
– Installare il gruppo mandrino / adattatore
(DC212/DC213). Sono disponibili speciali
adattatori SDS Plus a sezione filettata per
mandrini standard da 10 o 13 mm che
consentono di impiegare punte a gambo
rettilineo.
• Procedere come descritto per la foratura con
percussione.
AVVERTENZA: Non impiegare mai
mandrini standard nel modo operativo di
foratura con percussione.
Avvitatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione di
“foratura rotativa”.
• Selezionare il senso di rotazione.
81
ITALIANO
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all’elettoutensile in uso:
• Il caricabatteria non è riparabile. All’interno del
caricabatteria non vi sono parti riparabili.
– Inserire lo speciale adattatore di avvitatura
SDS Plus® per le applicazioni con punte di
avvitatura esagonali (DC212/DC213).
• Inserire la punta di avvitatura adatta.
Per l’avvitatura/svitatura di viti a testa con
intaglio, impiegare sempre punte provviste di
manicotto instradatore.
• Premere dolcemente il grilletto a velocità
variabile (1) per evitare di danneggiare la testa
della vite. Durante la rotazione all’indietro
(sinistrorsa) la velocità di rotazione viene
automaticamente ridotta per facilitare la
rimozione della vite.
• Quando la vite è a filo con il pezzo da lavorare,
rilasciare l’interruttore a velocità variabile per
evitare che la testa della vite penetri nel pezzo
da lavorare.
DC213 - Scalpellatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di “solo martellamento”.
• Inserire lo scalpello adatto e verificare che sia
correttamente bloccato.
• Regolare l’impugnatura laterale (9).
• Accendere l’elettroutensile e iniziare a lavorare.
Dopo aver commutato per passare da percussione
a foratura potrebbe essere necessario far girare
brevemente il motore per consentire l’innesto degli
ingranaggi.
AVVERTENZA:
• Non impiegare il presente
elettroutensile per miscelare o
pompare fluidi altamente combustibili
o esplosivi (benzin, alcool, ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato
studiato per durare a lungo richiedendo solo la
minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e
sottoporlo a manutenzione periodica.
• Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall’utente. Portare l’utensile da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 40 ore d’uso.
Se sorgono problemi prima di questo termine,
rivolgersi ad un riparatore DEWALT autorizzato.
82
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Sono disponibili come accessori opzionali vari tipi
di scalpelli e punte da trapano SDS Plus®.
ITALIANO
Gli accessori e le prolunghe utilizzati devono
essere lubrificati regolarmente; in particolare gli
accessori SDS Plus®.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
83
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
84
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• Il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
NEDERLANDS
SNOERLOZE BOORHAMER
DC212, DC213
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
Technische gegevens
Spanning
Tipo
Toerental, onbelast
Toerental, belast
Slagenergie
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
Accessoire-houder
Kraagdiameter
Gewicht zonder accu
LPA (geluidsdruk)
KPA (geluidsdruk
onzekerheid)
LWA (akoestisch
vermogen)
KWA (onzekerheid
geluidsvermogen)
DC212
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
DC213
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
mm
kg
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
13/26/20
SDS Plus®
54
3,1
dB(A)
85
87
dB(A)
3
3
dB(A)
96
97
dB(A)
3,1
2,9
VDC
min-1
min-1
J
mm
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform
EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD
m/s²
8
8
onzekerheid K
m/s²
1,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq
m/s²
–
6,5
onzekerheid K:
m/s²
–
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in metaal
ah,D
m/s²
< 2,5
< 2,5
onzekerheid K:
m/s²
1,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven draaien
ah
m/s²
< 2,5
< 2,5
onzekerheid K:
m/s²
1,5
1,5
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
18
18
18
18
2,0
2,4
2,6
2,0
1,0
1,0
1,0
0,68
Oplader
DE9116
Type accu
NiCd/NiMH
230
Netspanning
VAC
Oplaadduur (ca.) min
60
(2,0 Ah
accusets)
Gewicht
kg
0,4
DE9130
DE9135
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-on
230
230
30
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
accusets)
accusets)
0,42
0,52
85
NEDERLANDS
Zekeringen:
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC212, DC213
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009);
EN 60745-1; EN 60745-2-6.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het
samenstellen van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
86
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
05.08.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN.
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
NEDERLANDS
d)
e)
f)
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
f)
g)
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
87
NEDERLANDS
g)
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Contact met bedrading
die onder stroom staat, kan metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de operator een elektrische schok geven.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Draag een stofmasker of gasmasker bij
toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat
u de zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak
de zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen zijn.
Gebruik handschoenen voor extra bescherming
en beperk blootstelling door regelmatig pauzes
in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman
te worden gedaan. Onjuist herstelde beitels
kunnen tot letsel leiden.
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag handschoenen als u het gereedschap
bedient of boorstukken verwisselt. De
metalen delen waartoe u toegang hebt op het
gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine
delen gebroken materiaal kunnen blote handen
beschadigen.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het
boorstuk volledig tot stilstand is gekomen.
Bewegende boorstukken kunnen letsel
veroorzaken.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor roterende
klopboren
88
NEDERLANDS
• Sla niet op vast zittende boorstukken
met een hamer om ze los te krijgen.
Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden
scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies
van controle veroorzaken.
Restrisico's
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik
van boorhamers:
– verwonding door het aanraken van roterende
delen of the hete delen van de machine
Ondanks de van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde restrisico's aanwezig.
Dit zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor klemmen van de vingers bij het
verwisselen van het accessoire.
– Gezondheidsrisico door het inademen van stof,
met name bij he
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat gedrukt op het oppervlak van het omhulsel dat
de bevestigingsverbinding vormt tussen het werktuig
en de accu.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Fabricagejaar
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
handleiding bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de acculaders DE9116/
DE9130/DE9135.
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de
lader, de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. 230 volt
is aanwezig op de laadterminals. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp/lader binnendringt. Dit kan
leiden tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere typen accu’s kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor ander
gebruik dan het opladen van DEWALT
herlaadbare accu’s. Bij andere toepassingen
bestaat risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
89
NEDERLANDS
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, of het
snoer op een andere andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is – vervang deze in dat
geval direct.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op enigerlei
wijze is beschadigd. Ga ermee naar een
erkend reparatiepunt.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend reparatiepunt wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• NOOIT proberen twee laders samen te
verbinden.
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard 230V huishoudelijke
stroomvoorziening. Probeer het toestel niet
te gebruiken met een andere spanning. Dit
geldt niet voor de lader van het apparaat.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9116/DE9130 is geschikt voor DEWALT NiCd
en NiMH accu’s in het bereik tussen 7,2 V en 18 V.
De DE9135-lader werkt met NiCd, NiMH- of Li-Ionbatterijen van 7,2 – 18 V.
90
Deze laders vereisen geen aanpassing en zijn
ontworpen om er zo eenvoudig mogelijk mee te
kunnen werken.
Laadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er is
230 volt aanwezig op laadstations. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico van elektrische schok of
elektrocutie.
1. Sluit de lader (12) aan op een geschikt
stopcontact voordat u de accuset erin plaatst.
2. Plaats de accuset in de lader. Het rode (oplaad-)
lampje zal doorlopend knipperen om aan te
geven dat het oplaadproces begonnen is.
3. Als het rode AAN-lampje continu blijft branden,
is het opladen voltooid. De accu is volledig
opgeladen en mag onmiddellijk worden gebruikt
of in de lader blijven.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu’s te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
Oplaadproces
In onderstaande tabel staat aangegeven hoe u uit de
oplaadindicatoren kunt afleiden in welk stadium van
het opladen de accu zich bevindt.
Stadium van opladen
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
De accuset dient wekelijks bijgeladen te worden,
of wanneer de accu niet langer de gebruikelijke
capaciteit levert.
Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de
gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten
minste 10 uur in de lader.
Hete/koude accuvertraging
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, begint de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
NEDERLANDS
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accusets.
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Door
de batterij in de lader te plaatsen of eruit te
halen kunnen stof of dampen ontvlammen.
• Laad de accusets enkel in DEWALT laders.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40˚ C kan bereiken of overschrijden (zoals
buitenloodsen of metalen gebouwen in de
zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Wanneer het
werktuig niet gebruikt wordt,
plaats het dan op zijn zijkant op
een stabiele ondergrond waar
niemand er kan over struikelen of
vallen. Sommige werktuigen met grote
accusets staan rechtop op de accuset,
waardoor deze makkelijk omver kan
vallen.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur. Er ontstaan
giftige dampen en materialen wanneer lithiumion accusets verbrand worden.
• Als de batterij-inhoud in contact komt met
de huid, was deze onmiddellijk met milde
zeep en water. Als de batterij-inhoud in de
ogen terecht komt, spoel water over het open
oog gedurende 15 minuten of totdat de irritatie
stopt. Indien medische hulp noodzakelijk is: de
elektrolyt is samengesteld uit een mengeling
van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende batterijcellen kan
irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Als de symptomen blijven
aanhouden, schakelt u het beste medische
hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
91
NEDERLANDS
Accudop (fig. B)
Een beschermende accudop (14) wordt
meegeleverd om de aansluitpunten van een
losgekoppelde accu te bedekken. Zonder de
beschermdop zouden losse metalen voorwerpen de
aansluitpunten kunnen kortsluiten, wat leidt tot een
brandrisico en schade aan de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accudop voordat u
de accuset in de lader of het apparaat plaatst.
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd.
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
Accuset (fig. A)
ACCUTYPE
Hete/koude accuvertraging.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
De DC212, DC213 werkt op 18-volt accu’s.
Conseils pour le rangement
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
Laadt Li-Ion accusets op.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze boorhamer
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Oplader (alleen voor K-modellen)
2 Accu’s (alleen voor K-modellen)
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
Accu opladen.
92
1 Onderdelentekening
Accu opgeladen.
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
Accu beschadigd.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
NEDERLANDS
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
BEOOGD GEBRUIK
Uw snoerloze boorhamer DC212 is ontworpen
voor professioneel gebruik: boren, hamerboren en
schroeven.
Uw snoerloze boorhamer DC213 is ontworpen
voor professioneel boren, hamerboren en
schroeven alsook voor licht beitelwerk.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze snoerloze boorhamer zijn professionele
elektrische gereedschappen.
HOUD het werktuig uit de buurt van kinderen.
Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap wordt
gebruikt door onervaren personen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
verlenging van de levensduur van de machine.
Een veermechanisme neutraliseert tijdens
gebruik de trillingskrachten. Dit is te merken door
het schokdempingseffect wanneer druk wordt
toegepast op de machine. Zorg ervoor dat de veer
is ingedrukt, maar niet te stevig. Het mechanisme
moet mogen ‘zweven’.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de
spanning van de accuset overeenstemt met
de spanning op de kenplaat. Zorg ook dat de
spanning van uw lader overeenkomt met die van uw
netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
2 L/R-schakelaar
Een verlengsnoer gebruiken
3 Keuzeschakelaar boren/klopboren
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
4 Vergrendeling
5 Accessoire-houder
6 Borgkraag
7 Stofkap
8 Diepte-aanslag
9 Zijhandgreep
11 Accu-vergrendelingsknoppen
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTEREN EN INSTELLEN
12 Oplader
WAARSCHUWING:
13 Oplaadindicatie (rood)
• Verwijder vóór het monteren en
instellen altijd de accu uit de machine.
Veiligheidskoppeling
Als de boor vastloopt, wordt de aandrijving van de
spindel onderbroken. In verband met de daarbij
optredende krachten dient u de machine met
beide handen vast te houden en op een veilige
werkhouding te letten.
Remfunctie
Als u de schakelaar loslaat, komt de spindel
onmiddellijk tot stilstand.
Actieve trillingsdemping
De actieve trillingsdemping beperkt de trilling van
de terugslag van het hamermechanisme. Trillingen
in handen en armen nemen af, wat leidt tot een
comfortabeler gebruiksgemak over een langere
periode. Bovendien voorziet het systeem in een
• Schakel de machine altijd uit alvorens
de accu aan te brengen of te
verwijderen.
• Vergewis u er voor gebruik van
de machine van dat de accu naar
behoren is aangebracht.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu’s en -opladers.
Plaatsen en verwijderen van de accu
(fig. A, B)
• Duw de accu in de greep totdat de accu
vastklikt.
93
NEDERLANDS
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (11).
Trek dan de accu uit de greep.
Kiezen van de functie (fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Monteren van de zijhandgreep
(fig. A)
De zijhandgreep (9) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
WAARSCHUWING: Zorg altijd
voor een juiste bevestiging van de
zijhandgreep.
• Draai de zijhandgreep los.
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
DC213 (FIG. C2)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag achter de
boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de
machine en schuif de klem over de kraag achter
de boorhouder.
• Draai de handgreep in de gewenste stand en
zet hem vast.
Instellen van de boordiepte (fig. E)
• Plaats de juiste boor in de houder.
• Draai de zijhandgreep (9) los.
Hameren: voor licht beitelwerk.
• Om de functie te selecteren, drukt u
de vergrendeling (4) in en draait u de
keuzeschakelaar (3) naar het symbool van de
gewenste functie.
• Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
WAARSCHUWING: Kies geen
andere boorstand terwijl de machine in
werking is.
Plaatsen en verwijderen van SDS
Plus accessoires (fig. D)
Uw boorhamer werkt met SDS Plus accessoires
(zie inzet in fig. D voor een doorsnede van een
SDS Plus boorschacht).
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
• Steek de boorschacht in de houder (5).
• Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze
goed vastzit. In de hamerfunctie moet de boor
enkele centimeters naar binnen en naar buiten
kunnen bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (5, 6) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
94
• Plaats de diepte-aanslag (8) in het gat in de
klem van zijhandgreep.
• Stel de diepte in zoals afgebeeld.
• Zet de zijhandgreep vast.
L/R-schakelaar (fig. F)
• Schuif de L/R-schakelaar (2) naar links voor
draairichting rechtsom. Zie de pijlen op de
machine.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) naar rechts voor
draairichting linksom.
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
Vervangen van de stofkap (fig. D)
De stofkap (7) voorkomt dat stof in het
mechanisme binnendringt. Een versleten stofkap
moet direct worden vervangen.
• Trek de borgkraag (5, 6) naar voren en neem de
stofkap (7) van de machine.
• Breng de nieuwe stofkap aan.
• Laat de borgkraag los.
NEDERLANDS
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
• Voorkom beschadiging van de
stofkap; boor en schroef niet te diep.
• Houd de machine steeds met beide
handen vast en neem een veilige
werkhouding aan. Zorg altijd voor een
juiste bevestiging van de zijhandgreep.
Juiste positie van de handen
(fig. A, G)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
Boren (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
• Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
– Breng een boorhouderadapter/boorhouder
aan (DC212/DC213). Speciale SDS Plusschroefdraadadapters maken het mogelijk om
standaard-boorkoppen van 10 of 13 mm aan
te brengen, zodat boren met cilinderschacht
kunnen worden gebruikt.
• Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard-boorkoppen voor
hamerboren.
In-en uitdraaien van schroeven
(fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
• Kies de gewenste draairichting.
• Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
– Breng de speciale SDS Plus® schroefadapter
voor zeskant-schroefbits aan (DC212/DC213).
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (9), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (16) vasthoudt.
• Plaats de juiste schroevendraaierstift.
Gebruik voor sleufschroeven speciale
schroefbits met geleidehuls.
In-en uitschakelen (fig. A)
• Druk de schakelaar (1) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te
laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de uit-stand te blokkeren.
Hamerboren (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op hamerboren.
• Plaats de juiste boor. Gebruik voor optimale
resultaten kwaliteitsboren met hardmetalen
punt.
• Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat
u de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
DC213 - Beitelen (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op hameren.
• Plaats de juiste beitel en controleer of deze
goed vastzit.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Schakel de machine in en begin met werken.
95
NEDERLANDS
Indien de keuzeschakelaar omgezet is van een
hamer- naar een boorstand, kan het nodig zijn de
motor kort te laten draaien om de tandwielen goed
in elkaar te laten grijpen.
WAARSCHUWING:
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of roeren van licht
ontvlambare vloeistoffen.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een
erkend DEWALT Service-center na ongeveer
40 gebruiksuren. Mochten er zich eerder
problemen voordoen, neem dan contact op met
een erkend DEWALT Service-center.
• De lader kan niet worden onderhouden. Er
zijn geen onderdelen in de lader die door de
gebruiker kunnen worden onderhouden.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Diverse typen SDS Plus® boren en beitels zijn als
optie verkrijgbaar.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig
rond de SDS Plus® adapter worden gesmeerd.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
96
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
NEDERLANDS
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
97
NORSK
OPPLADBAR BORHAMMER
DC212, DC213
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Tekniske data
Spenning
Type
Turtall, ubelastet
Turtall, belastet
Slagenergi
Maksimal borekapasitet
i stål/tre/betong
Verktøyholder
Diameter krage
Vekt
LPA (støytrykknivå)
KPA (usikkerhet
støytrykknivå)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhet
lydeffekt )
VDC
min-1
min-1
J
mm
mm
kg
DC212
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
dB(A)
85
87
dB(A)
dB(A)
3
96
3
97
dB(A)
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
3,1
3,1
3,1
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjon sutslipp sverdi ah
Boring i betong
ah,HD
m/s²
8
Usikkerhet K
m/s²
1,5
Vibrasjon sutslipp sverdi ah
Meisling
ah,Cheq
m/s²
–
Usikkerhet K
m/s²
–
Vibrasjon sutslipp sverdi ah
Boring i metall
ah,D
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K
m/s²
1,5
Vibrasjon sutslipp sverdi ah
Skrutrekking
ah
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K
m/s²
1,5
98
DC213
18
1
0 - 1.100
0 - 800
2,1
2,9
8
1,5
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Batteritype
Nettspenning
Ladetid (ca.)
6,5
1,5
Vekt
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Sikring:
Europa
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
VDC
18
18
18
18
Ah
2,0
2,4
2,6
2,0
kg
1,0
1,0
1,0
0,68
DE9116
NiCd/NiMH
DE9135
NiCd/NiMH/
Li-on
230
230
230
VAC
min
60
30
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripakker) batteripakker) batteripakker)
kg
0,4
0,42
0,52
230 V verktøy
DE9130
NiCd/NiMH
10 Ampere, nettspenning
NORSK
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
kan føre til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINERIDIREKTIV
DC212, DC213
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og
stadfester denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
05.08.2009
99
NORSK
f)
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
100
d)
e)
f)
g)
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
NORSK
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for roterende borhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
• Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy
eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på
verktøyet og på bits kan bli svært varme under
bruk. Små biter med brukket materiale kan
skade hendene dine.
• Ikke legg verktøyet ned før bitsen har
stanset helt. Bits i bevegelse kan føre til
personskader.
• Ikke slå bits som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne den. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
• Lett slitt meisel kan slipes opp.
• Hold strømkabelen bort fra den roterende
bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler.
En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits
kan føre til personskader og tap av kontroll.
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning vil føre til
at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
Andre farer
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister
styringen.
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter
og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer
som ikke kan unngås. Disse er:
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hamring fører til at spon kan fly av gårde.
Flygende spon kan føre til permanent øyeskade.
Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk
som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for
de fleste bruksområder.
• Ha hele tiden et godt grep på verktøyet.
Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å
holde det med begge hender. Vi anbefaler å
bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også
være farlig å bryte gjennom eller støte på
harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker for
å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
• Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler
må utføres av en autorisert spesialist. En feil
overhalt meisel kan føre til personskader.
Følgende farer er forbundet med bruken av
roterende hammere:
– skader forårsaket av berøring av verktøyets
roterende eller varme deler
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes.
– Helseskader som følge av innånding av støv
som oppstår ved arbeid med betong og/eller
murstein.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk hørselsvern.
Bruk øyebeskyttelse.
POSITIE VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat gedrukt op het oppervlak van het omhulsel dat
de bevestigingsverbinding vormt tussen het werktuig
en de accu.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Fabricagejaar
101
NORSK
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9116/DE9130/DE9135
batteriladere.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
102
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Ladere
DE9116/DE9130-laderen aksepterer DEWALT NiCd
og NiMH batteripakker fra 7,2 V til 18 V.
DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er laget slik
at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem.
Ladeprosedyre (fig. A, B)
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare
for elektrisk sjokk eller elektrisk støt.
1. Plugg laderen (12) inn i et egnet støpsel før du
setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Når den røde
lampen, under oppladning, blinker hele tiden er
det tegn på at selve oppladningen har begynt.
3. Fullført oppladning indikeres av at den røde
lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig
ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen.
NORSK
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
Fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
LES ALLE BRUKSANVISNINGER
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 10 timer.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk til lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse at
du inkluderer katalognummer og spenning.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Når den ikke er i bruk
må verktøyet plasseres på dets
side på en stabil overflate hvor det
ikke vil forårsake snubling eller
en fallfare. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå rett opp og ned på
batteripakken men kan lett falle ned.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
103
NORSK
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM
ION (LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer er produsert når litium-ion
batteri er brent.
• Om batteri-innhold kommer i kontakt med
huden din, vask øyeblikkelig område med
mild såpe og vann. Om batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i
15 minutter eller til irritasjon stopper.
Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er
batterielektrolytt sammensatt av en blanding
med flytende organiske karbonater og litiumsalt.
• Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn
frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk
medisinsk tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Batteriet er ladet.
Defekt batteri.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Batterihette (fig. B)
Lad ikke skadde batteripakker.
En beskyttende batterihette (14) dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller
verktøy.
Skal ikke utsettes for vann.
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet.
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Batteripakke (fig. A)
BATTERITYPE
DC212, DC213 bruker 18 volts batteripakker.
Anbefalinger ved oppbevaring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
104
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Lader Li-Ion batteripakker.
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
NORSK
Kontroll av pakkens innhold
Overbelastningskobling
Pakken inneholder:
Hvis en drillbit setter seg fast, blir kraftoverføringen
til drillspindelen avbrutt. På grunn av de
resulterende kreftene, må du alltid holde verktøyet
med begge hender og stå stødig.
1 Oppladbar borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejustering
1 Lader (kun K-modeller)
2 Batteripakker (kun K-modeller)
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
TILTENKT BRUK
Din oppladbare borhammer DC212 er utformet for
profesjonell boring, slagboring og til skrutrekking.
Din oppladbare borhammer DC213 er utformet for
profesjonell boring, slagboring og til skrutrekking og
lett hakking.
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Bremsemekanisme
Når du slipper den justerbare hastighetsbryteren,
slutter spindelen straks å rotere.
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer
tilbakeslagsvibrasjon fra hammermekanismen.
Vibrasjonen i hånd og arm reduseres, slik at
verktøyet blir mer komfortabelt i bruk over lang tid,
og slik at levetiden til verktøyet forlenges.
Når verktøyet er i gang, vil en fjærbelastet
mekanisme utligne vibrasjonskreftene. Du vil kjenne
den dempende effekten når du setter trykk på
verktøyet. Sørg for at fjæren er engasjert, men ikke
for hardt. Mekanismen må få lov til å ”flyte”.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Disse oppladbare borhammer er profesjonelle
elektroverktøyer.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Skjøteledningsbruk
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 Slagvelger
4 Sikringslås
5 Verktøyholder
6 Låsehylse
7 Støvdeksel
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
8 Dybdejustering
ADVARSEL:
9 Sidehåndtak
• Før du monterer og justerer, må du
alltid ta ut batteripakken.
10 Batteripakke
11 Sperrer
12 Lader
13 Ladelampe (rød)
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
• Før du bruker verktøyet må du sjekke
at batteripakken er satt riktig på plass.
105
NORSK
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT
batterier og lader.
Innsetting og uttaking av
batteripakken (fig. A, B)
• Sett batteripakken inn i pistolgrepet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på
de to uløserknappene (11) samtidig og trekker
pakken ut av pistolgrepet.
Valg av funksjon (fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål,
tre og plast
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
DC213 (FIG. C2)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål,
tre og plast
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
• For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (5, 6) bakover slik at boret kan tas ut.
Montering av sidehåndtak (fig. A)
Sidehåndtaket (9) kan monteres slik at det passer
både for høyre- og venstrehendte brukere.
ADVARSEL: Bruk alltid maskinen med
riktig montert sidehåndtak.
• Løsne sidehåndtaket.
• For høyrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak verktøyholderen,
med håndtaket til venstre.
• For venstrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak verktøyholderen,
med håndtaket til høyre.
• Drei sidehåndtaket i ønsket stilling og skru fast
håndtaket.
Innstilling av boredybde (fig. E)
• Sett riktig borbits i chucken.
• Løsne sidehåndtaket (9).
• Før dybdejusteringsstangen (8) gjennom hullet
i sidehåndtak-klemmen.
• Juster boredybden som angitt.
• Skru fast sidehåndtaket.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. F)
Kun hamring for lett hakking.
• Du velger driftsmodus ved å trykke inn
sikkerhetslåsen (4) og dreie modusvalgbryteren
(3) til den peker mot symbolet for ønsket
modus.
• Slipp sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvalgbryteren er låst på plass.
ADVARSEL: Ikke bytt bruksmodus
mens verktøyet er i drift.
Montering og fjerning av SDS Plus
tilbehør (fig. D)
Maskinen bruker SDS Plus bor (se tverrsnitt av
SDS Plus borskaft i fig. D).
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
LH-siden for rotering forover (RH). Se pilene på
verktøyet.
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
RH-siden for rotering bakover (LH)
ADVARSEL: Vent alltid til motoren
har stanset helt før rotasjonsretningen
endres.
Utskifting av støvdekselet (fig. D)
Støvdekselet (7) hindrer at det trenger støv inn i
mekanismen. Skift et slitt støvdeksel.
• Trekk tilbake låsekragen på verktøyholderen
(5, 6) og dra av støvdekselet (7).
• Rengjør og smør bits-skaftet.
• Monter nytt støvdeksel.
• Stikk bits-skaftet inn i verktøyholderen (5).
• Slipp låsekragen på verktøyholderen.
• Trykk bitsen ned og vri den litt til den passer
i åpningene.
• Dra i boret for å kontrollere at det er skikkelig
låst. Med hammerfunksjon må boret kunne
bevege seg flere cm ut og inn.
106
NORSK
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene
og gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 5 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
• Ikke bor eller skru for dypt for å unngå
skade på støvdekselet.
• Hold alltid godt fast i verktøyet
med begge hender og pass på at
du har en god stilling . Pass på at
sidehendelen er riktig montert når du
skal bruke verktøyet.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, G)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (9), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (16).
Skru på og av (fig. A)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter
du forover/bakover-skyvebryteren (2) til
midtstillingen.
Slagboring (fig. A)
• Still inn modusvalgbryteren (3) på
«hammerboring».
• Sett i riktig drillbit. For best mulige resultater bør
hardmetallbor av høy kvalitet brukes.
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet.
Boring (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (3) på «boring».
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
– Sett i sammenstillingen chuckadapter/chuck
(DC212/DC213). Spesielle SDS Plus skaft kan
fås til standard 10 eller 13 mm chucker slik at
man kan bruke bits med rette skaft.
• Gå frem som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker ved hammerboringsinnstilling.
Skrutrekking (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (3) på «boring».
• Velg rotasjonsretning.
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
– Sett i den spesielle SDS Plus®
skrutrekkeradapteren til sekskantede
skrutrekkerbits (DC212/DC213).
• Sett i riktig skrutrekkerbits. Ved skruing av
skruer som har hoder med spor, må man alltid
bruke bits med søkehylse.
• Trykk den justerbare hastighetsbryteren (1)
forsiktig ned, slik at du ikke skader skruehodet.
Ved rotering bakover (LH), blir hastigheten
automatisk redusert, slik at det blir lettere å
fjerne skruen.
• Når skruen er på linje med arbeidsemnet,
slipper du ut den justerbare hastighetsbryteren
for å forhindre at den presses inn i
arbeidsemnet.
DC213 - Hakking (fig. A)
• Still inn modusvalgbryteren (3) på «kun
hamring».
• Sett i riktig meisel og kontroller at den er
skikkelig låst.
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Slå på verktøyet og begynn å arbeide.
Det kan være nødvendig å starte motoren i et kort
øyeblikk etter at det er skiftet fra meisling til boring.
Dette for å synkronisere gearet.
• Innstill om nødvendig boredybden.
107
NORSK
ADVARSEL:
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at
det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av
brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter omtrent 40 timers drift.
Hvis det oppstår problemer før dette, må du
kontakte en autorisert DEWALT-reparatør.
• Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler
på innsiden av laderen som behøver service av
bruker.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Forskjellige typer SDS Plus®-borbits og meisler kan
fås som ekstrautstyr.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS Plus®-koblingen.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
108
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
NORSK
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
109
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO
A BATERIAS DC212, DC213
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Velocidade em vazio
Velocidade
com carga
Energia de impacto
Capacidade máxima
de perfuração em
aço/madeira/betão
Suporte de ferramenta
Diâmetro do colar
Peso sem a bateria
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
VDC
1
min-
min-1
J
mm
mm
kg
DC212
DC213
18
18
1
1
0 - 1.100 0 - 1.100
0 - 800
2,1
85
87
dB(A)
dB(A)
3
96
3
97
dB(A)
3,1
2,9
8
1,5
6,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
0 - 800
2,1
dB(A)
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
3,1
3,1
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de betão
m/s²
8
ah,HD
K de variabilidade:
m/s²
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Cinzelagem
ah,Cheq
m/s²
–
K de variabilidade:
m/s²
–
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de metal
ah,D
m/s²
< 2,5
K de variabilidade:
m/s²
1,5
110
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento
ah
m/s²
m/s²
K de variabilidade:
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
VDC
18
18
18
18
Ah 2,0
2,4
2,6
2,0
kg 1,0
1,0
1,0
0,68
PORTUGUÊS
Carregador
DE9116
Tipo de bateria
NiCd/NiMH
Voltagem
VAC 230
Tempo de
carga (ca.)
min
60
(2,0 Ah
baterias)
Peso
kg
0,4
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
DE9130
DE9135
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/lI-ON
230
230
30
(2,0 Ah
baterias)
0,42
40
(2,0 Ah
baterias)
0,52
10 amperes, tomadas
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC212, DC213
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),
2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de
2009), EN 60745-1 e EN 60745-2-6.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
05.08.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
111
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
112
e)
f)
g)
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
PORTUGUÊS
f)
g)
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a)
Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c)
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos rotativos
• Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito
ao efectuar um trabalho em que o acessório
da mesma possa entrar em contacto com
fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O contacto com um fio com
tensão eléctrica irá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. Os trabalhos
com percussão originam a projecção de
detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma
máscara contra o pó ao efectuar trabalhos que
produzam poeiras. Poderá ser necessária uma
protecção auditiva para a maioria dos trabalhos.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar
com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta com apenas uma mão irá
resultar na perda do controlo da mesma. Além
disso, demolir ou perfurar materiais duros ou
que contenham elementos de elevada dureza,
tais como barras de reforço, poderá também
ser perigoso. Aperte o punho lateral com
segurança antes de utilizar a ferramenta.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. As vibrações causadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as suas mãos e os seus braços. Use luvas
para obter um amortecimento adicional e limite
a sua exposição às vibrações ao fazer pausas
frequentes.
• Não tente restaurar brocas usadas.
O restauro de cinzéis apenas deverá ser
efectuado por um especialista autorizado. Os
cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
• Use luvas ao manusear a ferramenta ou
ao substituir brocas. As peças de metal
exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização
da mesma. Além disso, é possível que sejam
113
PORTUGUÊS
projectados pequenos fragmentos do material
trabalhado, os quais poderão ferir as suas
mãos se não estiver a usar luvas.
• Nunca pouse a ferramenta antes de a broca
ficar completamente imóvel. As brocas em
movimento podem causar ferimentos.
• Não bata nas brocas encravadas com um
martelo para as libertar. Tal poderá projectar
fragmentos das brocas ou do material a ser
perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
• Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
da broca rotativa. Não enrole o cabo à volta
de qualquer membro do seu corpo. Um
cabo eléctrico enrolado à volta de uma broca
rotativa poderá causar ferimentos e a perda do
controlo da ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso
de martelos electropneumáticos:
– ferimentos causados pelo contacto físico
com peças giratórias ou peças quentes da
ferramenta
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
instrumentos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estas são:
– Diminuição da audição.
– Risco de trilhamento dos dedos ao substituir
o acessório.
– Problemas de saúde provocados pela inalação
do pó produzido ao trabalhar em betão e/o
alvenaria.
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
114
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do invólucro que
forma a junta de montagem entre a ferramenta e a
bateria.
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de bateria
DE9116/DE9130/DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito, provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
PORTUGUÊS
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
de 230V standard. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe intenso, uma queda ou se tiver sofrido
qualquer outro dano. Leve o equipamento a
um centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador, leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
Carregadores
O carregador DE9116/DE9130 é compatível com
baterias de NiCd (Níquel-Cádmio) e NiMH (NíquelHidreto de metal) da DEWALT com voltagens entre
7,2 e 18 V.
O carregador DE9135 aceita baterias NiCd, NiMH
ou Li-Ion de 7,2 – 18 V.
Estes carregadores não necessitam de ajustes e
foram concebidos para serem utilizados de forma
tão simples quanto possível.
Procedimento para carregar
(fig. A, B)
PERIGO: perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 Volts. Não testar com
objectos condutores. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
1. Ligue o carregador (12) numa tomada
adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(a carregar) irá piscar continuamente indicando
que o ciclo de carga foi iniciado.
3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha
LIGADA continuamente. A bateria está
totalmente carregada e pode ser utilizada agora
ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de carga
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
115
PORTUGUÊS
Recarga automática
O modo de recarga automática irá nivelar ou
equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
Para recarregar a bateria, coloque-a no carregador
como habitualmente. Deixe a bateria a carregar por,
pelo menos, 10 horas.
Retardamento de bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um retardamento de bateria quente/fria,
suspendendo a carga até a bateria ter alcançado
uma temperatura correcta. Em seguida, o
carregador comuta automaticamente para o modo
de carga. Esta função assegura uma vida útil
prolongada da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
A bateria não se encontra completamente carregada
quando é retirada da caixa de cartão. Antes de
usar a bateria e o carregador, leia as instruções de
segurança abaixo. Depois siga os procedimentos de
carga descritos sucintamente.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A
inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
• Carregue as baterias somente nos
carregadores DEWALT.
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a bateria em locais em
que a temperatura possa atingir ou exceder
116
40˚ C (tais como armazéns exteriores ou
edifícios de metal no verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (
Nota médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com
fogo. Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, podem produzir-se vapores e
materiais tóxicos.
PORTUGUÊS
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave imediatamente
a área com um sabão suave e água. Se o
líquido da bateria penetrar nos olhos, enxagúe
com água sobre os olhos abertos, durante
15 minutos ou até a irritação cessar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de bateria abertas
pode causar irritação respiratória. Forneça
ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
exposto a faíscas ou chamas.
Tampa da bateria (fig. B)
É fornecida uma tampa (14) de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador ou
na ferramenta.
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta.
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
tampa de protecção esteja colocada
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
Bateria (fig. A)
TIPO DE BATERIA
A pistola DC212, DC213 funciona com baterias de
18 Volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria com defeito.
Atraso de bateria quente/fria.
Não testar com objectos condutores.
Não carregar baterias danificadas.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
117
PORTUGUÊS
Carrega baterias Li-Ion.
5 Suporte de ferramenta
6 Anel de bloqueio
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carga.
7 Protecção anti-poeiras
8 Vareta de ajuste da profundidade
9 Punho lateral
Verificação do conteúdo da
embalagem
10 Bateria
A embalagem contém:
12 Carregador
1 Martelo electropneumático a baterias
1 Punho lateral
1 Vareta de ajuste da profundidade
1 Carregador (apenas modelos K)
2 Baterias (apenas modelos K)
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
11 Manipulos de fixação
13 Indicator da carga (vermelho)
Embraiagem de sobrecarga
Se uma broca ficar encravada, a transmissão para
o veio de perfuração é interrompida. Devido às
forças resultantes, segure sempre a ferramenta
com as duas mãos e mantenha uma postura firme.
1 Manual de instruções
Mecanismo de travagem
1 Vista dos componentes destacados
Quando o interruptor de velocidade variável
é libertado, o veio pára de rodar imediatamente.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica nem qualquer das suas peças.
Podem ocorrer danos ou lesões.
FINALIDADE
O martelo electropneumático a baterias DC212
foi concebido para aplicações profissionais
de perfuração, perfuração com percussão e
operações de aparafusar e desaparafusar.
O martelo electropneumático a baterias DC213
foi concebido para aplicações profissionais de
perfuração, perfuração com percussão, operações
de aparafusar e desaparafusar e para aplicações
leves de burilagem.
NÃO utilize a ferramenta sob condições húmidas,
nem na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
Estes martelo electropneumático com percussão
são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizam esta ferramenta.
1 Interruptor de velocidade variável
Controlo de vibração activo
O controlo de vibração activo neutraliza a vibração
de retorno proveniente do mecanismo do martelo.
Mediante a redução da vibração da mão e do
braço é possível utilizar a ferramenta com maior
conforto por períodos de tempo mais longos, além
de prolongar o tempo de vida útil do instrumento.
Durante o funcionamento, um mecanismo de mola
contrabalança as forças de vibração. Isto pode ser
sentido pelo efeito de amortecimento quando
é aplicada pressão na ferramenta. Certifique-se
de que a mola está colocada mas não demasiado
firme. O mecanismo deverá „flutuar“.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
2 Selector de sentido de rotação
Utilizar um cabo de extensão
3 Selector de modo de percussão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
4 Trinco de segurança
118
PORTUGUÊS
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AFINAÇÃO
ATENÇÃO:
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes
de inserir ou retirar o conjunto de
baterias.
• Antes de utilizar a ferramenta,
certifique-se de que o conjunto de
baterias está bem fixo.
ATENÇÃO: Use só baterias e
carregadores DEWALT.
Colocação e remoção da bateria
(fig. A, B)
• Coloque a bateria no punho até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões
(11) ao mesmo tempo e puxe-a para fora do
punho.
Selecção do modo de operação
(fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos.
Apenas percussão: para aplicações
leves de burilagem.
• Para seleccionar o modo de funcionamento,
pressione o trinco de segurança (4) e rode o
selector de modo (3) até ao símbolo do modo
desejado.
• Solte o trinco de segurança e verifique se
o selector de modo está fixo na respectiva
posição.
ATENÇÃO: Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
Como inserir e retirar uma broca
SDS Plus (fig. D)
Estes modelos utilizam brocas SDS Plus (consulte
a gravura na fig. D para corte transversal duma
haste de broca SDS Plus).
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
• Insira a haste da broca no encabadouro (5).
• Empurre a broca para baixo e gire-a
ligeiramente até encaixá-la nas ranhuras.
Empurre-a de novo.
• Puxe a broca para ver se está devidamente
presa. Na função de percussão, quando a
broca está presa ao encabadouro, deverá
poder movimentar-se axialmente vários
centímetros.
• Para retirar a broca puxe para trás a manga de
fixação do encabadouro (5, 6) e tire a broca.
Colocação do punho lateral (fig. A)
O punho lateral (9) pode ser instalado para
pessoas esquerdinas ou dextras.
ATENÇÃO: Utilize a máquina sempre
com o punho lateral montado
correctamente.
• Desenrosque o punho lateral.
Perfuração de percussão: para
perfuração em betão e alvenaria.
DC213 (FIG. C2)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos.
Perfuração de percussão: para
perfuração em betão e alvenaria.
• Para os utilizadores dextros, retire o grampo de
fixação do anel detrás do punho da ferramenta,
com o punho à esquerda.
• Para os utilizadores esquerdinos, retire o
grampo de fixação do anel detrás do punho da
ferramenta, com o punho à direita.
• Rode o punho lateral até a posição desejada
e aperte o punho.
Regulação da profundidade do furo
(fig. E)
• Insira a broca necessária.
119
PORTUGUÊS
• Desenrosque o punho lateral (9).
• Encaixe o batente de ajuste da profundidade
(8) através da abertura no grampo do punho
lateral.
• Regule a profundidade da perfuração como
mostrado.
• Aperte o punho lateral.
Selector de sentido de rotação
(fig. F)
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (2) para
o lado esquerdo para uma rotação para a frente
(direita). Ver setas na ferramenta.
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (2)
para o lado direito para uma rotação para trás
(esquerda).
ATENÇÃO: Espere sempre
que o motor deixe de funcionar
completamente antes de mudar a
direcção de rotação.
Substituição da protecção
anti-poeiras (fig. D)
A protecção anti-poeiras (7) evita a entrada de pó
dentro do mecanismo da ferramenta.
Quando a protecção anti-poeiras estiver
desgastada, troque-a imediatamente.
• Puxe para trás a manga de bloqueio do
encabadouro (5, 6) e retire a protecção
anti-poeiras (7).
• Coloque a nova protecção anti-poeiras.
• Solte a manga de bloqueio.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos
dentro da parede.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 5 kg).
Uma força excessiva não vai acelerar
a operação de perfuração, mas sim
diminuir o rendimento da ferramenta
podendo diminuir o seu período de
vida útil.
• Não perfure ou empurre demasiado a
fundo a ferramenta para evitar danos
na protecção anti-poeiras.
• Segure a ferramenta firmemente
sempre com ambas as mãos e
com uma postura firme . Utilize a
ferramenta sempre com o punho
lateral devidamente montado.
Posição correcta das mãos (fig. A, G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (9) com uma mão e o punho principal
(16) com a outra.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova a corrediça de avanço/recuo (2) para a
posição central.
Perfuração com percussão (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
„perfuração com percussão“.
• Insira a broca apropriada. Para melhores
resultados utilize brocas de alta qualidade com
pontas em carboneto.
• Regule o punho lateral (9).
• Se necessário, ajuste a profundidade de
perfuração.
• Marque o ponto onde pretende perfurar um
orifício.
• Coloque a broca no ponto e ligue a ferramenta.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
„perfuração rotativa“.
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
120
PORTUGUÊS
– Instale um adaptador de bucha/conjunto
da bucha (DC212/DC213). Para o uso com
buchas de 10 ou 13 mm, estão disponíveis
adaptadores especiais com secções SDS
Plus que permitem o uso de brocas com haste
cilíndrica ou hexagonal.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear facilmente
combustível ou líquidos explosivos
(benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
• Proceda como descrito para a perfuração com
percussão.
ATENÇÃO: Nunca utilize buchas
padrão no modo de perfuração com
percussão.
Operações de aparafusar e
desaparafusar (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
„perfuração rotativa“.
• Seleccione a direcção de rotação.
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
– Insira o adaptador especial SDS Plus® para
pontas de aparafusar com encaixe hexagonal
(DC212/DC213).
• Insira a ponta de aparafusar indicada. Quando
aparafusar/desaparafusar parafusos de cabeça
ranhurada, utilize sempre brocas com uma
manga de detecção.
• Aperte suavemente o interruptor de velocidade
variável (1) a fim de evitar danos na cabeça do
parafuso. Com a rotação para trás (esquerda) a
velocidade de rotação da ferramenta reduz-se
automaticamente para facilitar a extracção dos
parafusos.
• Quando o parafuso estiver nivelado com a
peça, solte o interruptor de velocidade variável
para evitar que a cabeça do parafuso penetre
na peça.
DC213 - Burilagem (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
„apenas percussão“.
• Insira o cinzel adequado e verifique se está
devidamente preso.
• Regule o punho lateral (9).
• Ligue a ferramenta e inicie os trabalhos.
Caso o interruptor de selecção seja mudado
da posição de burilagem para os modos com
rotação, poderá ser necessário deixar o motor
rodar durante um curto espaço de tempo para que
as engrenagens encaixem devidamente umas nas
outras.
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
• Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DEWALT após cerca de 40 horas
de utilização. Caso haja problemas antes de
cumprir esse prazo, contacte um centro de
reparações autorizado da DEWALT.
• O carregador não está incluído no serviço de
reparação. Este carregador não contém peças
cuja manutenção possa ser efectuada pelo
utilizador.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
121
PORTUGUÊS
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
A pedido, estão disponíveis vários tipos de brocas
e cinzéis SDS Plus® como opção.
Os diversos acessórios utilizados devem ser
lubrificados regularmente em redor do ajustador
SDS Plus®.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
122
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os 12
meses subsequentes à respectiva compra,
este serviço será realizado gratuitamente
por um agente de reparação autorizado da
DEWALT. Será necessário apresentar uma
prova de compra. O serviço inclui a mãode-obra, mas exclui quaisquer acessórios e
peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
123
SUOMI
LADATTAVA PORAVASARA
DC212, DC213
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn
ja uudistusten ansiosta DEWALT on
yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista
yhteistyökumppaneista.
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Kuormittamaton
kierrosnopeus
Kuormitettu
kierrosnopeus
Iskuenergia
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/
betoniin
Laitteen pidike
Kaulan läpimitta
Paino ilman akkua
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon
vaihtelu)
VDC
DC212
18
1
DC213
18
1
min-1
0 - 1.100
0 - 1.100
min-1
J
0 - 800
2,1
0 - 800
2,1
mm
mm
kg
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
3,1
3,1
dB(A)
85
87
dB(A)
dB(A)
3
96
3
97
dB(A)
3,1
2,9
Tärinän kokonaisarvot (kolmen akselin vektorisumma)
määritettynä standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Poraus betoniin
ah,HD
m/s²
8
8
Vaihtelu K:
m/s²
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Talttaaminen
ah,Cheq
m/s²
–
6,5
Vaihtelu K:
m/s²
–
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Poraus metalliin
ah,D
m/s²
< 2,5
< 2,5
Vaihtelu K:
m/s²
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvinvääntäminen
ah
m/s²
< 2,5
< 2,5
Vaihtelu K:
m/s²
1,5
1,5
124
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Akkupaketti
Akkutyyppi
Jännite
Teho Ah
Paino
DE9095
NiCd
VDC 18
2,0
kg 1,0
DE9098 DE9503
NiCd
NiMH
18
18
2,4
2,6
1,0
1,0
DE9180
Li-on
18
2,0
0,68
Latauslaite
DE9116
DE9130
DE9135
Akkutyyppi
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-on
Jännite
VAC
230
230
230
Latausaika
(noin)
min
60
30
40
(2,0 Ah:n
(2,0 Ah:n
(2,0 Ah:n
akkupakkaukset) akkupakkaukset) akkupakkaukset)
Paino
kg
0,4
0,42
0,52
Sulakkeet:
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
SUOMI
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
DC212, DC213
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston
tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen DEWALTin
puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
05.08.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
125
SUOMI
e)
f)
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
126
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
SUOMI
d)
Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
• Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi
työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun
ja varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi
vahingoittaa paljaita käsiä.
• Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä.
Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa
loukkaantumisen.
Muut iskuporakoneen
turvallisuusohjeet
• Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä.
Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille.
Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto
voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan
menetyksen.
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee
sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne
voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos
aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä
kuulonsuojaimia.
• Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa.
Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä,
menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen
voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla
ennen käyttämistä.
• Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa
käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista
pitämällä taukoja säännöllisesti.
• Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
• Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa
hiomalla.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät
poravasaria:
– vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai
kuumien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien jääminen puristuksiin lisävarusteita
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
PÄIVÄYSKOODIN KOHTA
Päiväyskoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden,
on painettu kotelon pinnan siihen kohtaan, joka
muodostaa työkalun ja akun välisen kiinnityskohdan.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
127
SUOMI
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
tärkeitä DE9116-/DE9130-/DE9135-akkulatureita
koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
128
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke
on vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova
isku tai jos se on pudonnut tai muutoin
vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DE9116/DE9130-laitteessa voidaan ladata
DEWALTin NiCd- ja NiMH-akkuja, joiden jännite on
7,2–18 volttia.
DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-,
NiMH- tai Li-ioniakkuja.
Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöisiksi.
Lataus [kuva (fig.) A, B]
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
1. Kytke laturi (12) sopivaan pistokkeeseen, ennen
kuin asetat akkupakkauksen laturiin.
2. Työnnä akkupakkaus laturiin. Punainen
(latauksen) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä
siitä, että latausprosessi on alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on
latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön
tai jättää laturiin.
SUOMI
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
Latausprosessi
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin 10 tunniksi.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän.
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
se tulee asettaa kyljelleen vakaalle
alustalle, jossa ei ole laukeamis- tai
putoamisvaaraa. Jos työkalussa on
suuri akku, se pysyy pystyasennossa,
mutta se voidaan helposti töytäistä
kumoon.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET.
VAIN LI-ION-AKUT
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta
liikaa tai purkautumasta kokonaan.
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua.
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-ion) ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja.
129
SUOMI
• Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon
kanssa, pese alue välittömästi miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä
pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä
15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys loppuu.
Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille on
kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
• Avattujen akkukennojen sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Vie avattu akku tuuletettuun
tilaan. Jos oireet eivät poistu, mene lääkäriin.
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Akku latautuu.
Akku on latautunut.
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Akun kansi (kuva B)
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Akun (14) suojakannen tarkoituksena on peittää
irrotetun akun liittimet. Jos suojakansi ei ole
paikallaan, irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa
oikosulun liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja
vaurioittaa akkua.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun.
Älä altista akkuja vedelle.
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
Akkupakkaus (kuva A)
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
AKKUTYYPPI
DC212, DC213 toimii 18 voltin akkupakkauksilla.
Varastointisuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
130
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Li-ioniakkuja.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava poravasara
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Latauslaite (vain K-mallit)
2 Akkua (vain K-mallit)
SUOMI
1 Laukku (vain K-mallit)
Jarrumekanismi
1 Käyttöohje
Kun nopeudensäädön kytkin on vapautettu, poraakseli lakkaa välittömästi pyörimästä.
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
Ladattava poravasarasi DC212 on suunniteltu
ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen ja
ruuvaamiseen.
Ladattava poravasarasi DC213 on suunniteltu
ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen ja
ruuvaamiseen sekä kevyeen talttaukseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä ladattava poravasarasi ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
Aktiivinen tärinänsäätö
Aktiivinen tärinänsäätö neutralisoi moukarimekanismista
kimmahtavan tärinän. Vähentämällä käden ja
käsivarren tärinää se mahdollistaa miellyttävämmän
pitkäaikaisemman käytön ja lisää koneen kestoa.
Jousilla tasapainotettu mekanismi kompensoi
tärinän käytön aikana. Tämä voidaan huomata
vaimennusefektinä kun työkalua painetaan.
Varmista että jousi on kiinnitetty mutta ei liian
tiukasti. Mekanismin tulee antaa vapaasti ’kellua’.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
2 Suunnanvaihtokytkin
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin
sallittu pituus on 30 m.
3 Toimintovalitsin
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
4 Turvalukko
ASENNUS JA SÄÄDÖT
1 Virrankatkaisija portaattomalla
nopeudensäädöllä
5 Laitteen pidike
6 Lukituskaulus
7 Pölysuojus
8 Poraussyvyyden rajoitin
9 Sivukahva
10 Akkupaketti
11 Vapautinpainikkeet
12 Latauslaite
VAROITUS:
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin.
• Tarkista ennen koneen käyttöä, että
akkupaketti on oikein asennettu.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakku ja -latauslaite.
13 Latausvalo (punainen)
Ylikuormituskytkin
Poraterän juuttuessa kiinni, pora-akseliin
kohdistuva veto keskeytyy. Pidä aina koneesta
kiinni kaksin käsin ja ota tukeva asento poran
aiheuttaman voiman takia.
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
(kuva A, B)
• Kiinnitä akku kahvaan kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
131
SUOMI
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa
(11) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta.
Toiminnon valitseminen
(kuva C1, C2)
DC212 (KUVA C1)
Iskuporakoneessa on seuraavat toiminnot:
Sivukahvan asentaminen (kuva A)
Sivukahva (9) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaan asentoon.
VAROITUS: Tarkista että sivukahva
on asianmukaisesti koottu ja asennettu
ennen kuin käytät konetta.
• Irrota sivukahva.
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
• Oikeakätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva
vasemmalla.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaaleilla.
• Vasenkätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva oikealla.
DC213 (KUVA C2)
Iskuporakoneessa on seuraavat toiminnot:
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaaleilla.
• Kierrä sivukahva haluttuun asemaan ja kiristä
kahva.
Poraussyvyyden säätö (kuva E)
• Asenna poranterä istukkaan.
• Löysää sivukahva (9).
• Työnnä syvyydenrajoitin (8) sivukahvan
kiinnitysrenkaan reiän läpi.
• Säädä poraussyvyys kuten kuvassa.
Vain isku: kevyeen talkkaukseen.
• Valitse toimintatila painamalla turvalukkoa
(4) ja kiertämällä toimintatilan valintakytkintä
(3), kunnes se osoittaa vaaditun toimintatilan
symbolia.
• Vapauta turvakytkin ja varmista, että toimintatilan
valintakytkin on lukittu paikalleen.
VAROITUS:Älä valitse toimintoa, kun
kone on käynnissä.
SDS Plus-lisävarusteiden kiinnitys ja
irrotus (kuva D)
Näissä malleissa käytetään SDS Plus-poranteriä
ja talttoja (ks. kuvan D SDS Plus-teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
• Puhdista ja rasvaa teränvarsi.
• Työnnä teränvarsi istukkaan (5).
• Kierrä terää hieman kunnes se napsahtaa
paikalleen uriin ja työnnä terä sisään.
• Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää ulospäin. Iskutoimintaa varten
terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä istukan ollessa lukittuna.
• Kun poistat terän, vedä istukan lukitsinta (5, 6)
taaksepäin ja vedä terä irti istukasta.
• Kiristä sivukahva.
Suunnanvaihtokytkin (kuva F)
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) vasemmalle
koneen pyörimiseksi eteenpäin (oikeaan)
suuntaan. Katso nuolia työkalussa.
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) oikealle
koneen pyörimiseksi käänteiseen (vasempaan)
suuntaan.
VAROITUS:Odota aina, että moottori
on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Pölysuojuksen vaihto (kuva D)
Pölysuojus (7) estää pölyn tunkeutumisen
koneeseen. Vaihda kulunut pölynsuojus
viivyttelemättä.
• Vedä istukan lukitsinta (5, 6) taaksepäin ja vedä
pölysuojus (7) irti.
• Laita paikalleen uusi pölysuojus.
• Vapauta istukan lukitsin.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
132
SUOMI
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi (n. 5 kg).
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista, vaan vähentää työkalun
tehoa ja saattaa lyhentää koneen
käyttöikää.
• Älä poraa tai ruuvaa liian syvään,
ettei pölysuojus vahingoitu.
• Pidä koneesta aina tiukasti kiinni
molemmin käsin ja varmista tukeva
asento . Kun käytät konetta,
sivukahvan tulee olla kiinnitetty hyvin.
Käsien oikea asento (kuva A, G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
– Asenna istukkasovitin/istukka (DC212/DC213).
Erityisiä SDS Plus adaptereita on saatavana
10:n tai 13 mm:n standardi-istukoille, jolloin
voidaan käyttää normaaliteriä.
• Etene kuten edellä on kuvattu iskuporauksen
kohdalla.
VAROITUS:Älä koskaan käytä vakioistukoit vasaratoimintatilassa.
Ruuvaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) „poraus“-asentoon.
• Valitse pyörimissuunta.
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
– Asenna erityinen SDS Plus® ruuvaussovitin
käytettäväksi kuusioruuviterien kanssa
(DC212/DC213).
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
• Asenna sopiva ruuvitalttaterä. Ruuvatessasi
uurteisia ruuvipäitä käytä aina kärkiä joissa on
ohjaushylsy.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (9) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (16).
• Paina varovasti nopeudensäädön kytkintä (1)
välttääksesi vahingoittamasta ruuvin päätä.
Kun terä pyörii vastapäivään, työkalun nopeus
vähenee automaattisesti, jotta ruuvi irtoaisi
vaivattomasti.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Iskuporaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) „iskuporaus“asentoon.
• Asenna sopiva poranterä. Käytä
korkealuokkaisia kovametalliteriä, jotta
lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.
• Säädä sivukahva (9).
• Säädä tarvittaessa poraussyvyys.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
Poraus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) „poraus“-asentoon.
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
• Kun ruuvi on kierretty tasaiseksi työstettävään
kappaleeseen, päästä nopeudensäädön
kytkin estääksesi ruuvin päätä tukeutumasta
työstettävään kappaleeseen.
DC213 - Lastutus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) „vain isku“
-asentoon.
• Työnnä sopiva taltta paikalleen ja tarkista lukitus.
• Säädä sivukahva (9).
• Kytke työkalu päälle ja aloita työskentely.
Saattaa olla tarpeen käynnistää moottori hetkeksi
hammaspyörien synkronoimiseksi kun siirrytään
piikkaustoiminnosta poraustoimintoon.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
133
SUOMI
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin 40
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy
ennen sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALTkorjaamoon.
• Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia
osia.
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä SDS Plus®
poranteriä ja talttoja.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS Plus®varusteet on voideltava säännöllisesti.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta.
Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle äläkä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
134
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
135
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR BORRHAMMARE
DC212, DC213
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Tekniska data
Spänning
Typ
Varvtal obelastad
Varvtal belastad
Slagenergi
Maximal borrkapacitet
i stål/trä/betong
Verkygshållare
Kragdiameter
Vikt utan batteripaket
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(akustisk effekt)
(akustisk effekt, osäkerhet)
VDC
min-1
min-1
J
mm
mm
kg
DC212
DC213
18
18
1
1
0 - 1.100 0 - 1.100
0 - 800 0 - 800
2,1
2,1
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
3,1
3,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
bestämda i enlighet med EN 60745:
Vibration, emission svärde ah
Borrning i betong
ah,HD
m/s²
Osäkerhet K:
m/s²
Vibration, emission svärde ah
Mejsling
ah,Cheq
m/s²
Osäkerhet K
m/s²
Vibration, emission svärde ah
Borrning i metall
ah,D
m/s²
Osäkerhet K
m/s²
Vibration, emission svärde ah
Skruvdragningah
m/s²
Osäkerhet K
m/s²
85
3
96
3,1
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
87
3
97
2,9
8
1,5
8
1,5
–
–
6,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
DE9116
DE9130
DE69136
Batterityp
NiCd/NiMH NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-on
230
230
Nätspänning
VAC 230
Laddningstid (ca.) min 60
30
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripaket) batteripaket) batteripaket)
Vikt
kg
0,4
0,42
0,52
Säkring:
Europa
136
VDC
Ah
kg
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
NiCd
NiCd
NiMH
Li-on
18
18
18
18
2,0
2,4
2,6
2,0
1,0
1,0
1,0
0,68
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
SVENSKA
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DC212, DC213
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(från dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad ansvarar för överensstämmelsen hos
teknisk data och gör denna deklaration på DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
05.08.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
137
SVENSKA
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från
rörliga maskindelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan fastna i rörliga
maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
138
c)
d)
e)
f)
g)
Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
SVENSKA
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för Roterande
Hammare
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
• Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande tråd gör också exponerade
metalldelar hos verktyget strömförande och kan
ge handhavaren en stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slaghamrande verksamhet gör att flisor
flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar
damm. Öronskydd kan behövas för de flesta
tillämpningar.
• Håll alltid ett stadigt tag om verktyget.
Försök inte att använda detta verktyg
utan att hålla det med bägge händer.
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid
används. Att använda detta verktyg med
en hand resulterar i förlust av kontroll. Att
genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt
sidohandtaget ordentligt före användning.
• Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar
för att få extra dämpning, och begränsa
användningstiden genom ta täta raster.
• Reparera inte själv upp borrspetsar.
Repareraring av mejsel bör göras av en behörig
specialist. Felaktigt reparerade mejslar kan
orsaka personskada.
• Bär handskar när du arbetar med verktyget
eller byter ut borrspetsar. De åtkomliga
metalldelarna på verktyget och borrspetsarna
kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
• Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän
borrspetsen har stannat helt och hållet.
Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
• Slå inte på borrspetsar som har fastnat med
en hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
• En aning slitna mejslar kan vässas genom
slipning.
• Håll starkströmssladden borta från den
roterande borrspetsen. Linda inte sladden
runt någon del av din kropp. En elektrisk
sladd lindad runt en roterande borrspets kan
orsaka personskada och förlust av kontroll.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med
borrhammare:
– skador orsakade av att man rör vid roterande
delar eller varma delar på verktyget
Även om man följer alla relevanta
säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker
inte undvikas. Dessa är:
– Hörselskada.
– Risk att klämma fingrarna när man byter
tillbehör.
– Hälsorisker som orsakas av inandning av damm
vid arbete med betong och/eller murverk.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
PLACERING AV DATUMKOD
Datumkoden, som även inkluderar tillverkningsår,
står tryckt på ytan där man sätter ihop verktyget och
batteriet.
Exempel:
2009 XX XX
Tillverkningsår
139
SVENSKA
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9116/DE9130/
DE9135.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
FARA! Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
SE UPP! Fara för brännskada. Minska
risken för personskada genom att
enbart ladda laddningsbara batterier från
DEWALT. Andra batterier kan explodera
och orsaka person- och materialskada.
SE UPP! Under vissa omständigheter,
då laddaren är kopplad till väggkontakt,
kan de blottade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande ledande föremål,
så som – men inte begränsat till –
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
140
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
stickpropp – byt genast ut dem.
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte
risken.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Laddare
DE9116/DE9130 laddaren kan användas
tillsammans med batteripaket av typ DEWALT
NiCd [nickelkadmiumbatterier] och NiMH [nickelmetallhydridbatterier] mellan 7,2 V och 18 V.
DE9135-laddaren fungerar för 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion-batterier.
Dessa laddare behöver ingen justering och är
designade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. A, B)
FARA: Risk för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
1. Sätt laddaren (12) i ett lämpligt uttag innan du
sätter i batteripaketet.
SVENSKA
2. Sätt batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings)lampan kommer då att blinka
oavbrutet, vilket visar att laddningen har satt
igång.
3. När laddningen är avslutad kommer detta att
visas genom att den röda lampan börjar LYSA.
Paketet är då helt laddat och kan användas
genast eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal
prestation och livslängd hos NiCd-, NiMH- och
Li-jon-batterierna, ladda batteriet under minst 10
timmar före första användning.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
bytt ut batteripaketet
problem
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Se till att inkludera katalognummer och spänning när
du beställer utbytesbatteripaket.
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan
de laddningsprocedurer som beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller rökgaser.
• Ladda batteripaketen enbart i DEWALT-laddare.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
För att balansera ditt batteripaket placerar du det i
laddaren som vanligt. Låt batteripaketet sitta kvar i
laddaren i minst 10 timmar.
Fördröjning för varmt/kallt paket
Om laddaren känner av att ett batteripaket är för
varmt eller för kallt kommer det automatiskt att
initiera en varmt/kallt paket-fördröjning, som kommer
att stoppa laddningen tills batteriet har uppnått
lämplig temperatur. Sedan kommer laddaren
automatiskt att ställa om sig till laddning. Den här
funktionen garanterar maximal batterilivslängd.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Detta verktyg kommer automatiskt att koppla från
det om det elektroniska skyddssystemet aktiveras.
Om detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren
till dess det är full-laddat.
• Stänk INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa det inte i dem.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga 40 ˚C
(så som utomhusskjul eller metallbyggnader
under sommarmånaderna).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När verktyget inte
används, skall det placeras liggande
på sidan, på stabilt underlag och
på ett ställe där det inte kan snavas
över eller falla ner. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men kan lätt vältas.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
141
SVENSKA
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(Li-Ion)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld. Giftiga rökångor och ämnen
bildas när litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart där med mild tvål
och vatten. Om batterivätska kommer i ett öga,
skölj det öppna ögat med vatten i 15 minuter
eller tills det slutar vara irriterat. Om du behöver
söka medicinsk hjälp, är batteriets elektrolyt
sammansatt av en blandning av vätskor av
organiska karbonat och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan orsaka
irritation hos andningsorganen. Släpp in frisk
luft. Om symptomen kvarstår, sök medicinsk
hjälp.
VARNING! Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om den
utsätts för gnistor eller lågor.
Batterilock (bild B)
Ett batteriskyddslock (14) finns som täcker det
losstagna batteripakets kontakter. Om batteripaketet
inte har skyddslocket på, kan lösa metallföremål
kortsluta kontakterna och orsaka brandfara, samt
skada batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren eller verktyget.
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget.
VARNING! Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
Batteripaket (bild A)
BATTERITYP
DC212, DC213 drivs med 18 volts batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Batteri laddas.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
Fördröjning för varmt/kallt paket.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
142
SVENSKA
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
6 Spärrkrage
7 Dammskydd
8 Djupstopp
Laddar batteripaket Li-Ion.
9 Sidohandtag
10 Batteripaket
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
11 Frikoppling batteripaket
12 Laddare
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar borrhammare
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Laddare (endast K-modeller)
2 Batteripaket (endast K-modeller)
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
AVSEDD ANVÄNDNING
Din uppladdningsbara borrhammare DC212
är konstruerad för professionella borrnings-,
slagborrnings- och skruvdragningsverksamheter.
Din uppladdningsbara borrhammare DC213
är konstruerad för professionella borrnings-,
slagborrnings- och skruvdragningsverksamheter,
såväl som lätta mejslingsarbeten.
FÅR INTE ANVÄNDAS i fuktiga miljöer, eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa uppladdningsbara borrhammare är
professionella kraftverktyg.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Funktionsväljare
4 Säkerhetsspärr
13 Laddningsindikator (röd)
Överbelastningskoppling
Om ett borrverktyg skulle fastna avbryts
kraftöverföringen till borrspindeln. Detta orsakar
stora krafter, håll därför alltid fast verktyget med
båda händerna och se till att du står stadigt.
Bromsmekanism
När du släpper den variabla hastighetsbrytaren
slutar spindeln genast att rotera.
Aktivt vibrationsskydd
Det aktiva vibrationsskyddet neutraliserar
återgående vibrationer från slagmekanismen. Det
reducerar vibrationerna som armar och händer
utsätts för och ger ett bekvämare arbete under
längre tid och förlänger apparatens livslängd.
När maskinen är på motbalanserar en fjäderspänd
mekanism vibrationskrafterna. Detta märks på den
fjädrande effekten när verktyget utsätts för kraft.
Kontrollera så att fjädern är spänd, men inte för
hårt. Mekanismen ska kunna ”flyta”.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör bara användas om det
är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad laddarens elintag
(se tekniska upplysningar). Minimum ledningsstorlek
är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
5 Verkygshållare
143
SVENSKA
MONTERING OCH INSTÄLLNING
VARNING!
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av verktyget innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
• Se till att batteripaketet sitter ordentligt
på plats innan du startar apparaten.
VARNING! Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Insättning och avlägsnande av
batteripaketet (fig. A, B)
• Skjut in batteripaketet i pistolhandtaget tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
knapparna (11) samtidigt och drag ut paketet ur
pistolhandtaget.
Val av funktionsläge (fig. C1, C2)
DC212 (FIG. C1)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
Montering och avlägsnande av
SDS Plus tillbehör (fig. D)
Maskinen använder SDS Plus borr (se den inlagda
bilden i fig. D för en genomskärning av ett SDS
Plus verktygsskaft).
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
• Sätt in verktygsskaftet i verktygshållaren (5).
• Tryck ned verktyget och vrid det något tills det
faller in i springorna.
• Drag i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
• För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (5, 6) och drag ut verktyget ur
hållaren.
Montering av sidohandtaget (fig. A)
Sidohandtaget (9) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
VARNING! Använd alltid borrmaskinen
med sidohandtaget ordentligt monterat.
• Lossa sidohandtaget.
Borrning: för skruvdragning,
och borrning i stål, trä och plast.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till vänster.
Borrhammarfunktion: för borrarbeten
i betong och murverk.
• För vänsterhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över den kragen bakom
chucken med handtaget till höger.
DC213 (FIG. C2)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
Borrning: för skruvdragning, och
borrning i stål, trä och plast.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. E)
• Sätt in önskat borr i chucken.
Borrhammarfunktion: för borrarbeten
i betong och murverk.
Endast hammarfunktion: för lätta
mejslingsarbeten.
• Lossa sidohandtaget (9).
• Skjut djupstoppet (8) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Drag åt sidohandtaget.
• Välj funktionsläge genom att trycka in
säkerhetsspärren (4) och vrida lägesväljaren
(3) tills den pekar på symbolen för önskat
funktionsläge.
• Släpp säkerhetsspärren och kontrollera att
lägesväljaren har knäppt fast i rätt läge.
VARNING! Byt aldrig funktionsläge
medan verktyget löper.
144
Väljare höger/vänstergång (fig. F)
• Skjut riktningsomkopplaren (2) åt vänster
för rotation framåt (medsols). Se pilarna på
verktyget.
• Skjut riktningsomkopplaren (2) åt höger för
rotation bakåt (motsols).
VARNING! Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
SVENSKA
Byte av dammskyddet (fig. D)
Dammskyddet (7) förhindrar att det hamnar damm
i maskinen. Byt genast ut ett slitet dammskydd.
• Montera ett lämpligt borrverktyg. För bästa
resultat, använd hårdmetallborr av hög kvalitet.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Drag tillbaka verktygshållarens spärrhylsa (5, 6)
och drag lös dammskyddet (7).
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Placera det nya dammskyddet.
• Sätt an borret och starta verktyget.
• Markera platsen där hålet ska borras.
• Släpp verktygshållarens spärrhylsa.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING!
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och
elledningar befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 5 kg). Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
maskinens prestanda och gör att det
slits fortare.
• Borra eller skruva inte för djupt för att
förhindra att dammskyddet skadas.
• Håll alltid fast verktyget med båda
händerna och se till att du står
stadigt. Ha alltid sidohandtaget korrekt
monterat under arbete.
Korrekt Handplacering (bild A, G)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (9) och den andra handen på
huvudhandtaget (16).
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt
brytaren trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljaren för höger/vänstergång (2) i mittläge.
Hammarborrning (fig. A)
• Ställ lägesväljaren (3) i läge för
”borrhammarfunktion”.
Borrning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
”borrningsfunktion”.
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
– Montera kombinationen chuckadapter/
chuck (DC212/DC213). Det finns speciella
SDS Plus-skaft som kan användas med
standardchuckar på 10 eller 13 mm så att du
kan använda tillbehör med raka skaft.
• Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
VARNING! Använd aldrig
standardchuckar vid hammarfunktionen.
Skruvdragning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
”borrningsfunktion”.
• Välj rotationsriktning.
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
– Sätt in den speciella SDS Plus®
skruvdragningsadaptern för bruk med bits
(DC212/DC213).
• Sätt in önskat skruvbits. Använd alltid bits
med en styrhylsa vid dragning av skruvar med
spårhuvud.
• Tryck in den variabla hastighetsbrytaren
(1) försiktigt så att du inte skadar skruvens
huvud. Hastigheten reduceras automatiskt
vid vänstergång så att skruven enkelt kan
avlägsnas.
• Släpp hastighetsbrytaren när skruvens huvud
är jäms med arbetsstyckets yta, så att den inte
tränger in i arbetsstycket.
DC213 - Mejsling (fig. A)
• Ställ lägesväljaren (3) i läge för ”endast
hammarfunktion”.
• Montera lämplig mejsel och se till att den är
ordentligt spärrad.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Starta verktyget och påbörja arbetet.
145
SVENSKA
Det kan vara nödvändigt att låta maskinen gå några
varv för att synkronisera kugghjulen, då man byter
mellan mejsling och borrning.
VARNING!
• Använd icke verktyget till att blanda
eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
SKÖTSEL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
• Denna maskin kan inte servas av användaren
själv. Efter ca. 40 driftstimmar bör man lämna
in maskinen till en auktoriserad DEWALTrepresentant med servicekompetens . Om
problem skulle visa sig dessförinnan, kontakta
en auktoriserad DEWALT- representant.
• Laddaren är inte reparerbar. Det finns inga
delar inuti laddaren som kan repareras av
användaren.
Smörjning
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Diverse typer SDS Plus® borr och mejslar finns
tillgängliga som extrautrustning.
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS Plus® fattningen.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
146
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
SVENSKA
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
147
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
148
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
TÜRKÇE
KABLOSUZ DÖNER KIRICI DELICI
DC212, DC213
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
VDC
Tipler
DC212
DC213
18
18
1
1
Yüksüz hız
dev/dak
0-1.100
0-1.100
Yük hızı
dev/dak
0-800
0-800
J
2,1
2,1
13/26/20
13/26/20
Darbe enerjisi
Azami delme
kapasitesi çelik/
ahşap/beton
mm
Uç yuvası
Bilezik çapı
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü
belirsizliği)
SDS Plus® SDS Plus®
mm
54
54
kg
3,1
3,1
dB(A)
85
87
dB(A)
dB(A)
3
96
3
97
dB(A)
3,1
2,9
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
m/s²
ah,HD
Belirsizlik
m/s²
değeri K:
Titreşim emisyon değeri ah
Keskileme
m/s²
ah,Cheq
Belirsizlik
m/s²
değeri K:
8
1,5
8
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
m/s²
ah,D
Belirsizlik
değeri K:
m/s²
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Vidalama
m/s²
ah
Belirsizlik
değeri K:
m/s²
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Akü
NiCd
NiCd
NiMH
VDC
18
18
18
18
Kapasitesi Ah
2,0
2,4
2,6
2,0
Ağırlık
1,0
1,0
1,0
0,68
Voltaj
–
6,5
–
1,5
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
Akü tipi
kg
Li-on
149
TÜRKÇE
Şarj adaptör
Akü tipi
Şebeke
voltaj
DE9130
DE9135
NiCd/NiMH NiCd/NiMH NiCd/NiMH/
Li-ion
VAC
Yaklaşık dak
şarj süresi
Ağırlık
DE9116
kg
230
230
230
60
30
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
(2,0 Ah
pil takımları) pil takımları) pil takımları)
0,4
0,42
0,52
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC212, DC213
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin:
98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/EC
(29 Aralık 2009’dan itibaren), EN 60745-1 ve
EN 60745-2-6 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
05.08.2009
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek yaralanma ile
ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN.
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
150
TÜRKÇE
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
b)
c)
d)
e)
f)
g)
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
151
TÜRKÇE
d)
e)
f)
g)
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
152
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı
iritasyona veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Döner Kırıcı Deliciler için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Alet elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan parçacıklar
kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz üreten
uygulamalarda toz maskesi veya solunum
aygıtı takın. Uygulamaların çoğu için koruyucu
kulaklık gerekebilir.
• Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Yan tutamağın daima kullanılması
tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu tür
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç
etkisinden kaynaklanan titreşim el ve
kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara
vererek maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
TÜRKÇE
• Uçları kendi başınıza yenilemeye
çalışmayın. Keskilerin yenilenmesi yetkili bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan
şekilde yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
• Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken
eldiven giyin. Alet üzerindeki açıkta olan
metal parçalar ve uçlar çalışma sırasında
oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan
malzemenin küçük parçacıkları çıplak ellere
zarar verebilir.
• Uç tam olarak durmadan aleti asla yere
koymayın. Dönen uçlar yaralanmaya neden
olabilir.
• Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle
vurmayın. Metal veya malzeme parçacıkları
fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
• Hafifçe aşınmış keskiler taşlama
yöntemiyle yeniden keskinleştirilebilir.
• Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta
tutun. Kabloyu vücudunuzun hiçbir uzvuna
sarmayın. Dönen uca dolaşan bir elektrik
kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Kullanımdan doğan riskler
Aşağıdaki riskler dönen kırıcı delicilerin kullanımı
sonucunda ortaya çıkabilecek risklerdir:
– aletin dönen veya ısınmış kısımlarına
dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuvarları değiştirirken parmakların
sıkışması riski.
– Beton ve/veya duvar işlerinde çalışırken ortaya
çıkan tozların yutulmasından kaynaklanan
sağlık riskleri.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2009 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Pil Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9116//DE9130/DE9135 pil şarj cihazları için
önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, pil takımını
kullanırken şarj cihazı, pil takımı ve ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri, kişisel yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuva içinde pil takımı
olmadığında, daima şarj cihazının
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
153
TÜRKÇE
• Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
pil takımı, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT pillerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını demonte etmeyin; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak riski
azaltmaz.
154
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DE9116/DE9130 şarj cihazı 7,2 – 18 V NiCd ve
NiMH pillere uygundur.
DE9135 şarj cihazı 7,2 – 18 V NiCd, NiMH veya
Li-İyon pillere uygundur.
Bu şarj cihazlarına ayarlama yapmanız gerekmez
ve bunlar mümkün olduğunca kolay çalıştırılacak
şekilde tasarlanmıştır.
Şarj Prosedürü [şek. (fig.) A,B]
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik çarpması veya
elektrikle ölüm tehlikesi.
1. Pil takımını takmadan önce, şarj cihazının (12)
fişini uygun prize takın.
2. Pil takımını şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj
oluyor) ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Takım tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj işlemi
Pil takımının şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
– – – – – –
tamamen şarj oldu
–––––––––––
sıcak/soğuk pil gecikmesi
––– – ––– –
pil takımını değiştirin
•••••••••••
sorun
•• •• •• ••
TÜRKÇE
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini
veya dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları
haftada bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş
çıkarmadığı zaman yenilenmelidir.
Pil takımınızı yenilemek için her zaman olduğu
gibi pili şarj cihazınıza yerleştirin. Pil takımını
en az 10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesi
Şarj cihazı bir pil takımının çok sıcak veya çok
soğuk olduğunu tespit ederse, otomatik olarak
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesini başlatır ve pil takımı
uygun sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini
durdurur. Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak
şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum pil ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Pil Takımları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pil takımları sipariş ederken, katalog
numarasını ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Pil takımı, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz.
Pil takımını ve şarj cihazını kullanmadan önce,
aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
Daha sonra belirtilen şarj prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Pili şarj cihazına takar veya çıkarırken toz
veya dumanlar tutuşabilir.
• Pil takımlarını yalnızca DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili
servise götürülmelidir.
DIKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük pil
takımları bulunan bazı aletler, pil takımı
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
pil takımı hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LITYUM İYON İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI (LI-İYON)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon pil takımları yanınca toksik buharlar ve
materyaller açığa çıkar.
155
TÜRKÇE
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü Kapağı (şekil [fig. B])
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu akü kapağı (14) başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu kapağın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
aküye zarar verebilir.
1. Aküyü şarj cihazına veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu akü kapağını çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu kapağı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin.
UYARI: Bağlantısız bir aküyü
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu akü kapağının yerinde
olduğundan emin olun.
AKÜ (şekil A)
AKÜ TİPİ
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
Pil arızalı.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
DC212 ve DC213 18 voltluk pil takımlarıyla çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
156
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını
şarj eder.
TÜRKÇE
7 Toz kapağı
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 Kablosuz döner kırıcı delici
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayarlama çubuğu
1 Şarj cihazı (sadece K modelleri)
2 Akü (sadece K modelleri)
1 Alet kutusu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
KULLANIM ALANI
Kablosuz döner kırıcı delici matkabınız DC212
profesyonel delme, darbeli delme ve vidalama
maksadıyla tasarlanmıştır.
Kablosuz döner kırıcı delici DC213 profesyonel
delme, darbeli delme, vidalama ve hafif yontma
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Nemli koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
1 Değişken hız düğmesi
2 İleri/geri düğmesi
3 Mod düğmesi
8 Derinlik ayarlama çubuğu
9 Yan tutamak
10 Akü
11 Çıkarma düğmeleri
12 Şarj cihazı
13 Şarj göstergesi (kırmızı)
Aşırı Yük Kavraması
Matkap ucunun sıkışması halinde matkap mili
tahriki kesilir. Ortaya çıkan kuvvetlerden dolayı
aleti her iki elinizle tutun ve duruşunuzun sağlam
olmasına dikkat edin.
Fren Mekanizması
Değişken hız düğmesi bırakıldığında milin dönüşü
anında durur.
Aktif Titreşim Kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, darbe mekanizmasının
geri tepme titreşimini ortadan kaldırır. El ve kola
yansıyan titreşimi azaltarak uzun süre daha rahat
kullanım sağlar ve aletin ömrünü uzatır.
Kullanım esnasında yaylı mekanizma, titreşim
güçlerini dengeler. Bu durum, alete basınç
uygulandığında ortaya çıkan yastıklama etkisi ile
hissedilebilir. Yayın devrede olduğundan ancak
çok sıkı olmadığından emin olun. Mekanizmanın
‘yüzmesine’ izin verilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman pil takımı voltajının,
sınıflandırma plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj cihazınızın
voltajının ana şebeke voltajı ile aynı olmasına
dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
4 Emniyet kilidi
Uzatma kablosu kullanma
5 Uç yuvası
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
6 Kilitleme bileziği
157
TÜRKÇE
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI:
• Montaj ve ayarlama işleminden önce,
her zaman aküyü çıkarın.
• Aküyü takıp çıkarmadan önce her
zaman aleti kapatın.
• Aleti kullanmadan önce akünün
düzgün oturduğundan emin olun.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Akünün Takılıp Çıkarılması
(şekil A, B)
• Aküyü yerine tık sesiyle oturuncaya dek kola
sokun.
• Aküyü çıkarmak için iki adet çıkarma
düğmesine (11) eş zamanlı olarak basın ve
aküyü koldan çekip çıkarın.
Çalışma Modunun Seçilmesi
(şekil C1, C2)
DC212 (ŞEKİL C1)
Bu alet aşağıdaki çalışma modlarında kullanılabilir:
Döner delme: vidalama ve çelik, ahşap
ve plastikleri delmek için
Darbeli delme: beton ve çimento bazlı
malzemeleri delmek için.
DC213 (ŞEKİL C2)
Bu alet aşağıdaki çalışma modlarında kullanılabilir:
Döner delme: vidalama ve çelik, ahşap
ve plastikleri delmek için
Darbeli delme: beton ve çimento bazlı
malzemeleri delmek için.
Sadece darbe: hafif yontma için.
UYARI: Çalışma modunu, alet
çalışırken seçmeyin.
SDS Plus® Aksesuarların
Takılıp Çıkarılması (şekil D)
Döner kırıcı deliciniz SDS Plus® aksesuarlarını
kullanır (SDS Plus® uç sapının kesiti için şekil
D’deki küçük resme bakın).
• Uç sapını temizleyerek gresleyin.
• Uç sapını uç yuvasına (5) sokun.
• Ucu aşağı bastırarak oluklara oturana dek
hafifçe çevirin.
• Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek
için ucu çekin. Kırma delme fonksiyonu, uç
yuvasına oturduğunda ucun eksenel olarak
birkaç santimetre oynayabilmesini gerektirir.
• Ucu çıkarmak için uç yuvası sabitleme
bileziğini (5, 6) geri çekin ve ucu çekerek
çıkarın.
Yan Tutamağın Takılması
(şekil A)
Yan tutamak (9) sağ elini ya da sol elini kullanan
kullanıcıların kullanabilecekleri şekilde takılabilir.
UYARI: Aleti daima yan tutamak düzgün
takılı vaziyette kullanın.
• Yan tutamağı gevşetin.
• Sağ elini kullanan kullanıcılar için tutamak
solda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
uç yuvasının arka kısmında bulunan
manşonun üzerinden geçirin.
• Sol elini kullanan kullanıcılar için tutamak
sağda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
uç yuvasının arka kısmında bulunan
manşonun üzerinden geçirin.
• Yan tutamağı istenilen pozisyona döndürün ve
tutamağı sıkın.
Delme Derinliğinin
Ayarlanması (şekil E)
• İstenen matkap ucunu takın.
• Yan tutamağı (9) gevşetin.
• Çalışma modunu seçmek için emniyet kilidine
(4) basın ve istene modun simgesini gösterene
dek mod seçme düğmesini (3) döndürün.
• Derinlik ayarlama çubuğunu (8) yan tutamak
kelepçesinin içinden geçirin.
• Emniyet kilidini bırakın ve mod seçme
düğmesinin yerine sabitlendiğini kontrol edin.
• Delme derinliğini şekilde gösterildiği gibi
ayarlayın.
158
TÜRKÇE
• Yan tutamağı sıkın.
İleri/geri Düğmesi (şekil F)
• İleri yönlü (RH) dönüş için ileri/geri düğmesini
(2) LH tarafına alın. Aletin üzerindeki ok
işaretlerine bakın.
• Geri yönlü (sol) dönüş için ileri/geri düğmesini
(2) sağ tarafa alın.
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Toz Kapağının Değiştirilmesi
(şekil D)
Toz kapağı (7) mekanizmaya toz girmesini
engeller. Eskimiş toz kapağını derhal değiştirin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (9) ve
diğer elin ana tutamakta (16) olmasını gerektirir.
Açma Kapama (şekil A)
• Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine
(1) basın. Değişken hız düğmesine uygulanan
basınç, aletin hızını belirler.
• Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
• Aleti kapalı konumda sabitlemek için ileri/geri
düğmesini (2) ortaya alın.
Darbeli Delme (şekil A)
• Uç yuvası sabitleme bileziğini (5, 6) geri çekin
ve toz kapağını (7) çekerek çıkarın.
• Mod seçme düğmesini (3) “darbeli delme”
pozisyonuna çevirin.
• Yeni toz kapağını takın.
• Uygun matkap ucu takın. En iyi sonuçlar için
yüksek kalitede karbür uçlar kullanın.
• Uç yuvası sabitleme bileziğini bırakın.
• Gerektiğinde yan tutamağı (9) ayarlayın.
KULLANMA
• Gerekirse delme derinliğini ayarlayın.
Kullanma Talimatları
• Delik delinecek yeri işaretleyin.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
• Alete sadece hafif bir baskı (yaklaşık
5 kg) uygulayın. Aşırı güç uygulamak
delme işlemini hızlandırmadığı gibi
aletin performansını düşürerek
ömrünü kısaltır.
• Toz kapağına zarar vermemek için
çok derin delmeyin veya ilerlemeyin.
• Daima aleti iki elinizle sıkıca tutun ve
duruşunuzun güvenli olmasına dikkat
edin. Aleti daima yan tutamak düzgün
takılı vaziyette kullanın.
Uygun El Pozisyonu
(şekil A, G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
• Matkap ucunu delinecek yere yerleştirin ve
aleti açın.
Döner Delme (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (3) “döner delme”
pozisyonuna çevirin.
• Aletinize bağlı olarak aşağıdaki talimatlardan
birini takip edin:
– Mandren adaptörünü mandren aksamını
takın (DC212/DC213). Düz saplı uçların
kullanılabilmesini sağlamak amacıyla
standart 10 veya 13 mm’lik mandrenlerle
kullanmak için dişli kısımları olan SDS
Plus® adaptörleri mevcuttur.
• Darbeli delme ile aynı şekilde devam edin.
UYARI: Standart mandrenleri asla
darbeli delme modunda kullanmayın.
Vidalama (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (3) “döner delme”
pozisyonuna çevirin.
• Dönüş yönünü seçin.
159
TÜRKÇE
• Aletinize bağlı olarak aşağıdaki talimatlardan
birini takip edin:
– Altı köşe tornavida uçlarıyla kullanmak için
özel SDS Plus® vidalama adaptörünü takın
(DC212/DC213).
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
• Uygun tornavida ucu takın. Düz yarıklı vidaları
vidalarken daima yarık bulma aparatlı uçlar
kullanın.
• Vida başının hasar görmesini engellemek için
değişken hız düğmesine (1) hafifçe basın. Ters
(sol) dönüşte, vidayı kolayca çıkarmanız için
aletin hızı otomatik olarak düşer.
• Vidanın başı iş parçasına gömülü durumdaysa
vida başının iş parçasına girmesini engellemek
için değişken hız düğmesini bırakın.
DC213 - Yontma (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (3) “sadece darbe”
pozisyonuna çevirin.
• Uygun keskiyi takın ve düzgün sabitlenip
sabitlenmediğini kontrol edin.
• Gerektiğinde yan tutamağı (9) ayarlayın.
• Aleti açın ve çalışmaya başlayın.
Dişlileri hizalamak için keskilemeden döner
modlara geçtikten sonra motoru kısa süre
çalıştırmak gerekebilir.
UYARI:
• Bu aleti kolay tutuşur veya patlayıcı
sıvıları (benzin, alkol, vs.) karıştırmak
veya pompalamak için kullanmayın.
• Etiketinde yanıcı olduğu belirtilen
sıvıları karıştırmayın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
• Bu makineye kullanıcı tarafından servis
yapılamaz. Yaklaşık 40 saat kullanım sonunda
aleti yetkili DEWALT servisine götürün. Bu
süreden önce sorunla karşılaşırsanız yetkili
DEWALT servisine başvurun.
• Şarj cihazına bakım yapılmaz. Şarj cihazı
içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek
parça yoktur.
160
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CIHAZI TEMIZLEME TALIMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Plus® matkap
uçları ve keskiler mevcuttur.
SDS Plus® matkap uçlarnn ve keskilerininçeşitli
tipleri seçenek olarak mevcuttur.
TÜRKÇE
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir
yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması
ve paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre
unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
161
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
162
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΟ
DC212, DC213
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VDC
Τύπος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο˘
min-1
DC212
DC213
18
18
1
1
0 - 1.100 0 - 1.100
Ταχύτητα φορτίου
min-1
0 - 800
0 - 800
Ενέργεια κρούσης
J
2,1
2,1
Μέγιστο εύρος διάτρησης
σε χάλυβα/
ξύλο/σκυρόδεμα mm
Εργαλειοδέτης
Διάμετρος κολάρου
Βάρος
13/26/20 13/26/20
SDS Plus®SDS Plus®
mm
54
54
kg
3,1
3,1
85
87
3
96
3
97
3,1
2,9
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού
φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745::
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
ah,HD
m/s²
Αβεβαιότητα K:
m/s²
8
8
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Σμίλευμα
m/s²
ah,Cheq
Αβεβαιότητα K:
m/s²
–
–
6,5
1,57
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
m/s²
< 2,5
ah,D
Αβεβαιότητα K:
m/s²
1 ,5
< 2,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα
m/s²
< 2,5
ah
Αβεβαιότητα K:
m/s²
1,5
Μπαταρία
< 2,5
1,5
DE9095 DE9098 DE9503 DE9180
Τύπος
μπαταρίας
NiCd
NiMH
Τάση
VDC 18
NiCd
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah 2,0
2,4
2,6
2,0
Βάρος
kg
1,0
1,0
0,68
1,0
Li-on
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν επίπεδο
εκπομπής κραδασμών αντιπροσωπεύει
τις κύριες εφαρμογές του εργαλείου.
Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται
σε διαφορετικές εφαρμογές, με
διαφορετικά παρελκόμενα ή δεν έχει
συντηρηθεί κατάλληλα, η εκπομπή
κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Αυτό
μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη τις φορές που το
εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί αλλά
δεν ολοκληρώνει την εργασία. Αυτό
μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτιστής
DE9116
DE9130
Τύπος μπαταρίας NiCd/NiMH NiCd/NiMH
DE9135
NiCd/
NiMH/
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Li-on
Τάση ηλεκτρικού
δικτύου
VAC
230
230
230
Χρόνος φόρτισης
κατά προσέγγιση
λεπτά
60
30
40
(μπαταρίες (μπαταρίες (μπαταρίες
των 2,0 Ah) των 2,0 Ah) των 2,0
Ah)
Βάρος
kg
0,4
0,42
0,52
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
164
DC212, DC213
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
98/37/ΕΚ (έως τις 28 Δεκ. 2009), 2006/42/ΕΚ (από
τις 29 Δεκ. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι ο αρμόδιος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
05.08.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
ηλεκτρικού εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
166
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για περιστροφικές
σφύρες
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
με ηλεκτροφόρο σύρμα θα καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα
σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στα μάτια. Να φοράτε μάσκα για τη
σκόνη ή αναπνευστήρα για εφαρμογές κατά
τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται να
απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα
αυτιά για τις περισσότερες εφαρμογές.
• Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε
την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου
με ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση σκληρών
υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται
να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την
πλευρική λαβή πριν από τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια της
σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα
χέρια και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε
γάντια για την παροχή επιπλέον προστασίας
και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
• Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια.
Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό.
Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί ακατάλληλα
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το
εργαλείο ή όταν αλλάζετε τρυπάνια.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα
του εργαλείου και τα τρυπάνια μπορεί να
θερμανθούν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Μικρά τεμάχια θραυσμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
• Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν
το τρυπάνι δεν έχει σταματήσει να κινείται
εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με
σφυρί για να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται
να αποκολληθούν θραύσματα μετάλλου
ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας
τραυματισμό.
• Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να
ακονιστούν εκ νέου με τρόχισμα.
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος
μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Ένα
ηλεκτρικό καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω
από ένα περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί να
προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και απώλεια
ελέγχου.
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση
των περιστρεφόμενων σφυριών:
– τραυματισμός προκαλούμενος από επαφή με
τα περιστρεφόμενα μέρη η τα ζέστα μέρη του
εργαλείου
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφάλειας και τη χρήση συσκευών ασφάλειας,
κάποιοι από τους λοιπούς κινδύνους δεν είναι
δυνατό να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη στην ακοή.
– Κίνδυνος εγκλωβισμού των δαχτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης
που παράγεται κατά την εργασία σε μπετόν
και/η τοιχοποιία.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας για τους φορτιστές μπαταρίας
DE9116/DE9130/DE9135.
168
•
Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις μπαταρίες
και το προϊόν που χρησιμοποιεί τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε υγρού εντός
του φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών,
φορτίζετε μόνο τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες της DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών σωματιδίων,
θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από
τις υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
• ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές
εκτός απ’ αυτούς που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι
ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε να λειτουργούν
μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι από
το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το
φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τυχόν
ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
• Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα του
περιβλήματος.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά —αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας
δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
• Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε μεταξύ
τους 2 φορτιστές.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για
να λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για
τον φορτιστή οχημάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9116/DE9130 δέχεται μπαταρίες
NiCd ή NiMH 7,2 – 18 V.
Ο φορτιστής DE9135 δέχεται μπαταρίες NiCd,
NiMH ή Li-Ion 7,2 – 18 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν προσαρμογή και
είναι σχεδιασμένοι για εύκολη λειτουργία.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (fig. A, B]
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε τον φορτιστή (12) σε μία κατάλληλη
έξοδο πριν εισαγάγετε το σετ μπαταριών.
2. Εισαγάγετε το σετ μπαταριών στο φορτιστή.
Θα αναβοσβήνει συνεχώς η κόκκινη λυχνία
(φόρτισης), καθορίζοντας ότι έχει αρχίσει ο
κύκλος φόρτισης.
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι
η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν παραμένει
συνεχώς αναμμένη. Το σετ μπαταριών
έχει φορτιστεί πλήρως και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αμέσως ή να παραμείνει μέσα
στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία επί
τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
– – – – – –
πλήρης φόρτιση
–––––––––––
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
––– – ––– –
αντικατάσταση της
μπαταρίας
•••••••••••
πρόβλημα
•• •• •• ••
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις ανεξάρτητες
κυψέλες της μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητά
τους. Οι μπαταρίες πρέπει να ανανεώνονται
εβδομαδιαίως ή κάθε φορά που η μπαταρία δεν
έχει πια την ίδια απόδοση.
Για να ανανεώσετε τη μπαταρία, τοποθετήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή για τουλάχιστον
10 ώρες.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας
Εάν ο φορτιστής εντοπίσει μια μπαταρία που είναι
πολύ θερμή ή ψυχρή, θα ενεργοποιήσει αυτόματα
μια καθυστέρηση θερμής/ψυχρής μπαταρίας,
καθυστερώντας έτσι τη φόρτιση, έως ότου η
μπαταρία φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο
φορτιστής θα αλλάξει τότε αυτόματα λειτουργία, σε
λειτουργία φόρτισης. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει
τη μέγιστη διάρκεια ζωής για τη μπαταρία.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε στην
παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου και την
τάση λειτουργίας.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένο, όταν
το αποσυσκευάζετε. Πριν από τη χρήση του
πακέτου μπαταριών και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόμενες διαδικασίες
φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
170
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές
DEWALT.
• ΜΗΝ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ή
να ξεπεράσει τους 40 °C (όπως έξω από
υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη της
μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει υποστεί
ζημιά, μην την εισάγετε στον φορτιστή.
Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε κάτω και
μην καταστρέφετε την μπαταρία.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή
τον φορτιστή εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί από
όχημα ή εάν υποστεί άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ.
διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν το
χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το
εργαλείο σε σταθερή επιφάνεια,
από την οποία δεν κινδυνεύει
να αναποδογυρίσει ή να πέσει.
Ορισμένα εργαλεία με μεγάλες
μπαταρίες μπορούν να τοποθετηθούν
«όρθια» πάνω στις μπαταρίες, αλλά
ενδέχεται να ανατραπούν εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η
ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
αμέσως με σαπούνι και νερό για μερικά
λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με
καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά
και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
(Ιατρική σημείωση: Το υγρό αποτελεί
διάλυμα 25-35% υδροξειδίου του καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά. Όταν οι μπαταρίες ιόντων
λιθίου καίγονται, δημιουργούνται τοξικά αέρια
και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έλθουν
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά, μέχρι
να υποχωρίσει ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα υγρών
οργανικών ανθράκων και αλάτων λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών
ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε
φωτιά ή σπινθήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο, προτού
αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε τη
μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
Σετ μπαταριών (εικ. A)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τα μοντέλα DC212 και DC213 λειτουργούν με
μπαταρίες 18 volt.
Συστάσεις αποθήκευσης
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως και
5 έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή και η
μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Καπάκι της μπαταρίας (εικ. B)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας για την
προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας (14)
που δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν τοποθετήσετε
αυτό το προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά
μεταλλικά αντικείμενα θα μπορούσαν να
βραχυκυκλώσουν τις επαφές, προκαλώντας
κίνδυνο πυρκαγιάς και ζημιά στη μπαταρία.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας, προτού τοποθετήσετε τη μπαταρία
στο φορτιστή ή στο εργαλείο.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω
από τις επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή ή το εργαλείο.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
•
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της
DEWALT, καθώς διαφορετικές μπαταρίες
ενδέχεται να υποστούν διαρροή
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Περιγραφή (εικ. A)
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Δείτε τα τεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ:
1 Ασύρματο περιστροφικό σφυροτρύπανο
1 Πλευρική λαβή
1 Ράβδος ρύθμισης βάθους
1 Φορτιστής (μόνο μοντέλα K)
2 Μπαταρίες (μόνο μοντέλα K)
1 Κιβώτιο (μόνο μοντέλα K)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
•
172
Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το ασύρματο περιστροφικό σφυροτρύπανο DC212
σχεδιάστηκε για επαγγελματικές εφαρμογές
διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου και
βιδώματος.
Το ασύρματο περιστροφικό σφυροτρύπανο
DC213 σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου
και βιδώματος, καθώς και για ελαφριές εργασίες
πελεκήματος.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα σφυροτρύπανα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
1 Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
2 Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω
3 Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
4 Κλείδωμα ασφάλειας
5 Εργαλειοδέτης
6 Κολάρο ασφάλειας
7 Κάλυμμα για τη σκόνη
8 Ράβδος ρύθμισης βάθους
9 Πλευρική λαβή
10 Μπαταρία
11 Κουμπιά απελευθέρωσης
12 Φορτιστής
13 Δείκτης φόρτισης (κόκκινος)
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σε περίπτωση εμπλοκής ενός τρυπανιού, η κίνηση
του άξονα του δράπανου διακόπτεται. Λόγω των
δυνάμεων που προκύπτουν, να κρατάτε πάντοτε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
το εργαλείο και με τα δύο χέρια και να διατηρείτε
σταθερή στάση.
Μηχανισμός πέδησης
Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης μεταβλητής
ταχύτητας, ο άξονας σταματάει αμέσως να
περιστρέφεται.
Ενεργός χειρισμός
κραδασμών
Ο ενεργός χειρισμός κραδασμών εξουδετερώνει
τους κραδασμούς αναπήδησης από το μηχανισμό
σφύρας. Η ελάττωση των κραδασμών στα χέρια
και τους βραχίονες επιτρέπει την πιο άνετη χρήση
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και εκτείνει τη
διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Κατά τη λειτουργία, ένας ελατηριωτός μηχανισμός
εξισορροπεί τις δυνάμεις των κραδασμών. Αυτό
μπορεί να γίνει αισθητό από την επίδραση στην
απόσβεση όταν εφαρμοστεί πίεση στο εργαλείο.
Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο είναι δεσμευμένο αλλά
όχι πολύ στενά. Ο μηχανισμός πρέπει να μπορεί
να κινείται.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN
60335, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι
1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πριν από τη συναρμολόγηση και τη
ρύθμιση, να αφαιρείτε πάντοτε την
μπαταρία.
• Να απενεργοποιείτε πάντοτε το
εργαλείο προτού τοποθετήσετε ή
αφαιρέσετε την μπαταρία.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο,
να βεβαιώνεστε ότι η μπαταρία έχει
εφαρμόσει σωστά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας (εικ. A, B)
• Εισάγετε την μπαταρία στη χειρολαβή έως
ότου ασφαλίσει στη θέση της.
• Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πιέστε
ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης
(11) και τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία
από τη χειρολαβή.
Επιλογή του τρόπου
λειτουργίας (εικ. C1, C2)
DC212 (ΕΙΚ. C1)
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους
ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:
Περιστροφική διάτρηση: Για βίδωμα
και για διάτρηση σε χάλυβα, ξύλο και
πλαστικά
Εφαρμογές με σφυροτρύπανο: Για
εργασίες διάτρησης σκυροδέματος και
τοιχοποιίας.
DC213 (ΕΙΚ. C2)
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους
ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:
Περιστροφική διάτρηση: Για βίδωμα
και για διάτρηση σε χάλυβα, ξύλο και
πλαστικά
Εφαρμογές με σφυροτρύπανο: Για
εργασίες διάτρησης σκυροδέματος και
τοιχοποιίας.
Μόνο σφυρηλάτηση: Για ελαφριές
εργασίες πελεκήματος.
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, πιέστε
το κλείδωμα ασφαλείας (4) και περιστρέψτε
το διακόπτη του επιλογέα τρόπου λειτουργίας
(3) έως ότου υποδείξει το σύμβολο του
απαιτούμενου τρόπου λειτουργίας.
• Απελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας και
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του επιλογέα
τρόπου λειτουργίας έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε
τρόπο λειτουργίας ενώ το εργαλείο
λειτουργεί.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
παρελκομένων SDS Plus®
(εικ. D)
Το περιστροφικό σφυροτρύπανο χρησιμοποιεί
παρελκόμενα SDS Plus® (ανατρέξτε στο ένθεμα
της εικόνας D για μια εγκάρσια διατομή ενός
στελέχους του τρυπανιού SDS Plus®).
• Καθαρίστε και λιπάνετε το στέλεχος του
τρυπανιού.
• Εισάγετε το στέλεχος του τρυπανιού στον
εργαλειοδέτη (5).
• Ωθήστε το τρυπάνι προς τα κάτω και
περιστρέψτε το αργά έως ότου εφαρμόσει στις
υποδοχές.
• Τραβήξτε το τρυπάνι για να ελέγξετε εάν
έχει ασφαλίσει κατάλληλα. Η λειτουργία
σφυρηλάτησης απαιτεί από το τρυπάνι να
μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του άξονα
κατά αρκετά εκατοστά, όταν έχει ασφαλίσει
στον εργαλειοδέτη.
• Για να αφαιρέσετε ένα τρυπάνι, τραβήξτε
προς τα πίσω το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη (5, 6) και τραβήξτε το τρυπάνι
προς τα έξω.
Τοποθέτηση της πλευρικής
λαβής (εικ. A)
Η πλευρική λαβή (9) μπορεί να τοποθετηθεί έτσι
ώστε να ταιριάζει τόσο σε δεξιόχειρες όσο και σε
αριστερόχειρες χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να
χρησιμοποιείτε το εργαλείο με
κατάλληλα τοποθετημένη την πλευρική
λαβή.
• Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
174
• Για δεξιόχειρες χρήστες: Σύρετε το σφιγκτήρα
της πλευρικής λαβής επάνω από το κολάρο
πίσω από τον εργαλειοδέτη, με τη λαβή στα
αριστερά.
• Για αριστερόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω από
το κολάρο πίσω από τον εργαλειοδέτη, με τη
λαβή στα δεξιά.
• Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση και συσφίξτε τη λαβή.
Ρύθμιση του βάθους
εισαγωγής (εικ. E)
• Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι.
• Χαλαρώστε την πλευρική λαβή (9).
• Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους (8)
μέσω της οπής του σφιγκτήρα της πλευρικής
λαβής.
• Ρυθμίστε το βάθος διάτρησης, όπως φαίνεται.
• Συσφίξτε την πλευρική λαβή.
Ρυθμιστικό περιστροφής προς
τα εμπρός/προς τα πίσω
(εικ. F)
• Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (2) προς την αριστερή
πλευρά για περιστροφή προς τα εμπρός
(δεξιόστροφα). Δείτε τα βέλη επάνω στο
εργαλείο.
• Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς
τα εμπρός/προς τα πίσω (2) προς τη δεξιά
πλευρά για περιστροφή προς τα πίσω
(αριστερόστροφα).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιμένετε
πάντοτε έως ότου ο κινητήρας
σταματήσει εντελώς, προτού αλλάξετε
την κατεύθυνση περιστροφής.
Αντικατάσταση του
καλύμματος για τη σκόνη
(εικ. D)
Το κάλυμμα για τη σκόνη (7) αποτρέπει την είσοδο
σκόνης στο μηχανισμό. Να αντικαθιστάτε αμέσως
τυχόν φθαρμένα καλύμματα για τη σκόνη.
• Τραβήξτε προς τα πίσω το περίβλημα
ασφάλισης του εργαλειοδέτη (5, 6) και
τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα για τη
σκόνη (7).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα για τη σκόνη.
• Απελευθερώστε το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση
στο εργαλείο (περίπου 5 kg). Η
υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει
τη διάτρηση αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και μπορεί να
ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
• Μην εκτελείτε διάτρηση και μην
οδηγείτε το εργαλείο σε μεγάλο βάθος
για να αποτρέψετε ζημιά στο κάλυμμα
για τη σκόνη.
• Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σταθερά και με τα δυο σας
χέρια και διασφαλίστε ότι έχετε σωστή
στάση. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε
το εργαλείο με συναρμολογημένη
κατάλληλα την πλευρική λαβή.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. A, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (9) και το άλλο χέρι στην
κύρια λαβή (16).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. A)
• Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία,
πιέστε το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας (1).
Η πίεση που ασκείται στο διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα του
εργαλείου.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
• Για να κλειδώσετε το εργαλείο στη θέση
απενεργοποίησης, μετακινήστε το ρυθμιστικό
περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα
πίσω (2) στην κεντρική θέση.
Χρήση σφυροτρύπανου
(εικ. A)
• Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα
τρόπου λειτουργίας (3) στη θέση «μόνο
σφυρηλάτηση».
• Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε υψηλής
ποιότητας τρυπάνια από καρβίδιο.
• Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9) ανάλογα με
τις απαιτήσεις.
• Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το βάθος
διάτρησης.
• Σημειώστε το σημείο, στο οποίο πρέπει να
γίνει η διάνοιξη της οπής.
• Τοποθετήστε το τρυπάνι στη θέση και θέστε το
εργαλείο σε λειτουργία.
Περιστροφική διάτρηση
(εικ. A)
• Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (3) στη θέση «περιστροφικής
διάτρησης».
• Ανάλογα με το εργαλείο που διαθέτετε,
ακολουθήστε μία από τις παρακάτω οδηγίες:
– Τοποθετήστε έναν προσαρμογέα σφιγκτήρα/
σύστημα σφιγκτήρα (DC212/DC213).
Ειδικοί προσαρμογείς SDS Plus® με
σπειροτομημένα τμήματα διατίθενται για
χρήση με τυποποιημένους σφιγκτήρες
των 10 ή 13 mm και επιτρέπουν τη χρήση
τρυπανιών με ευθύγραμμο στέλεχος.
• Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω
για τη χρήση σφυροτρύπανου.
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τυποποιημένους
σφιγκτήρες στη λειτουργία του
σφυροτρύπανου.
Βίδωμα (εικ. A)
• Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (3) στη θέση «περιστροφικής
διάτρησης».
• Επιλέξτε κατεύθυνση περιστροφής.
• Ανάλογα με το εργαλείο που διαθέτετε,
ακολουθήστε μία από τις παρακάτω οδηγίες:
– Τοποθετήστε τον ειδικό προσαρμογέα
βιδώματος SDS Plus® για χρήση με
εξαγωνικά τρυπάνια κατσαβιδιού (DC212/
DC213).
• Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι κατσαβιδιού.
Όταν βιδώνετε βίδες με κεφαλή με υποδοχή,
χρησιμοποιείτε πάντοτε τρυπάνια με
ολισθαίνοντα ψηλαφητή.
• Πιέστε προσεκτικά το διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας (1) για να αποτρέψετε βλάβη στην
κεφαλή της βίδας. Στην περιστροφική κίνηση
προς τα πίσω (αριστερόστροφα) η ταχύτητα
του εργαλείου ελαττώνεται αυτόματα για την
εύκολη αφαίρεση της βίδας.
• Όταν η βίδα έχει εισέλθει στο υπό κατεργασία
αντικείμενο, απελευθερώστε τον διακόπτη
μεταβολής ταχύτητας για να αποτρέψετε τη
διείσδυση της κεφαλής της βίδας στο υπό
κατεργασία αντικείμενο.
DC213 - Πελέκημα (εικ. A)
• Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα
τρόπου λειτουργίας (3) στη θέση «μόνο
σφυρηλάτηση».
• Τοποθετήστε την κατάλληλη σμίλη και ελέγξτε
εάν έχει ασφαλίσει κατάλληλα.
• Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9) ανάλογα με
τις απαιτήσεις.
• Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία και αρχίστε
την εργασία.
Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να θέσετε για λίγο
σε λειτουργία τον κινητήρα, μετά τη μετάβαση από
τρόπο λειτουργίας πελεκήματος σε περιστροφική
λειτουργία, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τα
γρανάζια.
176
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε το παρόν εργαλείο
για την ανάμιξη ή την εύκολη άντληση
καυσίμων ή εκρηκτικών υγρών
(βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε
εύφλεκτα υγρά που φέρουν ανάλογη
σήμανση.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
• Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να
επιδιορθωθεί από τον χρήστη. Μεταφέρετε το
εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT μετά από περίπου 40
ώρες χρήσης. Εάν εμφανιστούν προβλήματα
πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού
διαστήματος, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT.
• Ο φορτιστής δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.
Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό του φορτιστή
τμήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από
τον χρήστη.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με
ξηρό αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα
ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί
να αποδυναμώσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι τρυπανιών
δράπανου και σμίλες SDS Plus®.
Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και
παρελκόμενα πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω
από το σύστημα SDS Plus®.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή
την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε το
προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας
με το τοπικό σας γραφείο της DEWALT
στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την
πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση
εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως
ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η
παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
αγοράστηκε με όλα τα τμήματα και εξαρτήματά
του, στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί
το σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς. Περιλαμβάνεται το κόστος της
εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα
και ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
179
180
181
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N031019
09/09
Download PDF

advertising