DC232K | DeWalt DC232K ROTARY HAMMER instruction manual

www.
.eu
DC228
DC229
DC232
DC234
Dansk
4
Deutsch
16
English
29
Español
41
Français
54
Italiano
67
Nederlands
80
Norsk
92
Português
103
Suomi
116
Svenska
128
Türkçe
140
Ελληνικά
152
Copyright DEWALT
2
8
7
2
1
10
3
5
4
9
11
2
1
10
3
8 7 5 6
4
11 12
9
14
11
13
A
1
3
4
3
4
C1
B
C2
5
7
15
9
D
2
E
2
8
F
9
G
5
6
16
6
H
3
DANSK
OPLADELIG BOREHAMMER
DC228/DC229/DC232/DC234
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
DC228
DC229
DC232
V
28
28
36
36
Omdrejningstal ubelastet
min-1
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Omdrejningstal belastet
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,5
2,5
2,5
2,5
Spænding
Slagstyrke
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
mm
Værktøjsholder
DC234
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Krave diameter
mm
54
54
54
54
Vægt (uden batteri)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Batteri
Spænding
VDC
28
36
Kapacitet
Ah
2,2
2,2
Vægt
kg
0,92
1,0
Lader
DE9000
Spænding (lysnet)
VAC
Ladetid (ca.)
min
60
Vægt
kg
0,9
230
Sikringer:
Europa
UK / Irland
230 V værktøjer
230 V værktøjer
10 ampere, lysnet
13 A, i stik
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der medmindre den
undgås kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
4
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
det en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DANSK
EU-overensstemmelseserklæring
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT erklærer, at disse el-værktøjer er konstrueret i henhold til: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/EEC,
2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT erklærer, at denne oplader er fremstillet i overensstemmelse med: 89/336/EEC, 2002/95/EC,
2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes du kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se bagsiden af
brugsanvisningen.
LpA (lydtryk)
KPA (usikkerhed for lydtryk)
LWA (akustisk effekt
KWA (usikkerhed for akustisk effekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
DC229
82
2,0
95
2,4
Samlede værdier for vibration (triax vektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Vægtet RMS-accelerationsværdi
m/s2
7,6
8,1
Usikkerhed K
m/s²
1,5
1,5
Det angivne vibrationsemissionsniveau er blevet målt
i overensstemmelse med en standard testmetode og
kan bruges til at sammenligne et stykke væktøj med
et andet.
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
7,6
1,5
8,2
1,5
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også
bruges til en forløbig vurdering af eksponering for
vibration.
ADVARSEL: Vibrationsemissionsværdien
under faktisk brug af værktøjet kan afvige
fra den angivne værdi afhængigt af,
hvordan værktøjet bruges. Dette kunne
medføre en betydelig undervurdering af
udsættelsen for vibration, hvis værktøjet
ofte bruges på en sådan måde.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05/2007
En vurdering af niveauet af eksponering for vibration
inden for en bestemt arbejdsperiode skal også tage
i betragtning tidsrum, hvor værktøjet er slukket, og
tidsrum, hvor det kører i tomgang, såvel som når det
er under belastnin.
Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også
bruges til en forløbig vurdering af eksponering for
vibration.
5
DANSK
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at mindske
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
Manglende overholdelse af alle
advarsler og instruktioner kan medføre
risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG BRUG.
Udtrykket "elektrisk værktøj" i alle de advarsler, der
er angivet i det efterfølgende, henviser til elektrisk
værktøj tilsluttet el-nettet (med ledning) eller
batteridrevet (uden ledning) elektrisk værktøj.
1 SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
veloplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til
ulykker.
b) Undlad at bruge elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv.
Elektrisk værktøj skaber gnister, der kan
antænde støvet eller dampene.
c) Hold børn og forbipasserende på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2 ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet elektrisk
værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe.
Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din
krop er forbundet til jord.
6
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn
eller våde forhold.
Hvis der trænger vand ind i noget elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære eller
trække værktøjet, eller til at trække det ud
af stikkontakten. Hold ledningen væk fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger
øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning, som
er egnet til udendørs brug.
Brug af en ledning, der er egnet til udendørs
brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke er muligt at undgå at bruge
elektrisk værktøj i fugtige omgivelser, skal
el-forsyningen beskyttes af en HFI-afbryder.
Brug af en HFI-afbryder mindsker risikoen for
elektrisk stød.
3 PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager
dig, og brug sund fornuft, når du bruger
elektrisk værktøj. Brug ikke elektrisk værktøj,
når du er træt eller påvirket af narkotika,
alkohol eller medicin.
Et øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
altid beskyttelsesbriller.
Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske, skridsikre
sko, sikkerhedshjelm eller høreværn, der
bruges, når omstændighederne foreskriver det,
reducerer personskader.
c) Undgå utilsigtet start.
Se efter at afbryderen er i slukket stilling, før
tilslutning til en strømkilde og/eller isættelse
af batteripakke, og før værktøjet samles op
eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres
med fingeren på kontakten eller tilsluttes, når
kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
DANSK
d) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler,
før elektrisk værktøj startes.
En skruenøgle eller anden nøgle, der bliver
siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold god
fodstilling og balance til enhver tid.
Dette giver bedre kontrol over elektrisk værktøj,
når uventede situationer forekommer.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj og
handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan
blive grebet i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt.
Brug af sådant udstyr kan mindske
støvrelaterede helbredsrisici.
4 ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt med elektrisk værktøj.
Brug det værktøj, der er bedst egnet til det
arbejde, der skal udføres.
Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere
sikkert ved den ydelse, som det er beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
tag batteripakken ud, inden der foretages
eventuelle justeringer, tilbehør udskiftes,
eller værktøjet stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Elektrisk værktøj skal, når det ikke
anvendes, opbevares utilgængeligt for børn.
Lad desuden ikke personer, som ikke er
bekendt med elektrisk værktøj eller disse
instruktioner, betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på
personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
f)
g)
5
a)
b)
c)
d)
e)
af værktøjet. Hvis elektrisk værktøj er
beskadiget, skal det repareres før brug.
Mange ulykker forårsages af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre sandsynlighed
for at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og til den opgave, som skal udføres.
Brug af elektrisk værktøj til andre opgaver end
dem, det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
BATTERI
Sørg for, at kontakten sidder i offpositionen, før batteripakken isættes.
Hvis batteripakken isættes i elektrisk værktøj,
hvor kontakten er slået til, er der øget risiko for
ulykker.
Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten.
En oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type.
Brug af andre batteripakker kan skabe risiko for
tilskadekomst eller brand.
Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader.
Kortslutninger mellem batterikontakter kan
forårsage forbrænding eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå berøring.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med rigeligt med vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der søges
lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
7
DANSK
6 SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af en
kvalificeret servicetekniker, og der skal
anvendes identiske reservedele.
Derved sikres, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
Yderligere sikkerhedsvejledninger til
borehamre
• Brug høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
høretab.
• Brug hjælpegreb, som leveres sammen med
værktøjet. Mister du kontrollen over værktøjet,
kan det medføre kvæstelser.
• Bær helst støvmaske.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af
roterende hamre:
- lemlæstelser forårsaget af berøring af roterende
eller varme dele af værktøjet
Selvom man følger alle relevante
sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse
farer. Disse er:
- Høreskader.
- Risiko for at få fingrene i klemme under skift af
tilbehør.
- Helbredsrisiko ved indånding af støv, der udvikles
under arbejde med beton og/eller murværk.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batterier
og opladere
• Sørg for, at batteriet er tørt og rent, før det
sættes i opladeren.
• Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig
i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme,
olie og skarpe kanter.
• Alle skadede eller defekte kabler skal repareres
eller udskiftes på et autoriseret DeWALTværksted. Forsøg aldrig selv at reparere
værktøjet.
• Udsæt ikke opladeren for fugt eller våde forhold.
• Forsøg ikke at oplade våde batterier.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
• Oplad kun batterier med de parametre, som
er angivet i denne manual. Forsøg aldrig at
genoplade ikke-opladelige batterier.
8
• Følg altid anvisningerne sidst i denne
brugsanvisning om bortskaffelse af batteriet.
• Opladere og batterier, der ikke er i brug, skal
opbevares tørt, sikkert aflåst og utilgængeligt
for børn.
Transport
DEWALT Li-Ion batterier opfylde de nødvendige
testkrav i henhold til FN's Manual and Tests of
Criteria [‘Manual vedrørende tests og kriterierne
derfor'] (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Afsnit 38,3),
som der henvises til i FN's Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods ['Henstillinger
vedrørende transport af farligt gods'].
- Batterierne har en effektiv beskyttelse mod
indvendigt overtryk og kortslutning.
- Der er truffet passende foranstaltninger til
forebyggelse af tvungent brud og farlig returstrøm.
- Det tilsvarende litiumindhold er under den
relevante grænseværdi.
DEWALT Li-Ion batterier er fritaget fra nationale
og internationale bestemmelser vedrørende farligt
gods. Disse bestemmelser bliver dog relevante,
når der transporteres flere batterier sammen.
• For at undgå kortslutning, skal man sørge for,
at batterierne pakkes i overensstemmelse med
ovennævnte bestemmelser om farligt gods.
Etiketter på opladeren og batteriet
Etiketterne på opladeren og batteriet viser
følgende piktogrammer:
Læs brugsanvisningen, før opladeren
tages i brug
For opladningstid, se tekniske data
Må ikke udsættes for væske
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Beskadigede opladere må ikke bruges
DANSK
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
Problem med oplader
Problem med batteri
Følg givne anbefalinger med hensyn til
at skille sig af med batteriet
TILTÆNKT BRUG
Den batteridrevne borehammer DC228/DC232
er designet til professionelt brug til boring,
hammerboring og skruearbe-jde.
Den batteridrevne borehammer DC229/DC234
er designet til professionelt brug til boring,
hammerboring og skruearbejde samt lettere
mejsling.
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Disse heavy duty borehamre er professionelt
el-værktøj. LAD IKKE børn komme i kontakt
med værktøjet. Uerfarne brugere må kun bruge
værktøjet under overvågning.
Brænd ikke batteriet
Må kun oplades med dertil beregnede
DEWALT-opladere
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Opladelig borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdeindstilling
1 Selvspændende borepatron (DC229/DC234)
1 Batteri (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Batterier (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Lader
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
Bemærk: Batterier og ladere følger ikke med
N-modellerne.
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Man må aldrig modifi
cere elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Funktionsvælger
4 Sikkerhedslås
5 Værktøjsholder
6 Låsekrave
7 Støvbeskyttelseskappe
8 Dybdeindstilling
9 Sidehåndtag
10 Greb
11 Batteri
Oplader
DE9000 opladeren passer til DEWALT Li-Ion 36 V
(DE9360) og 28 V (DE9280) batteripakker på 2,2
amperetimer (Ah).
11 Batteri
12 Udløserknap
13 Lader
14 Ladeindikatorer (rød)
Overbelastningskobling
Hvis en borebit sidder fast afbrydes borespindlen.
Hold altid værktøjet med begge hænder og indtag
en fast fodstilling på grund af kraftudviklingen.
Bremsemekanisme
Når den variable hastighedsafbryder slippes,
vil spindlen øjeblikkelig stoppe rotationen.
9
DANSK
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer
tilbageslagsvibrationer fra slagmekanismen.
Ved at mindske hånd- og armvibrationerne sikres
mere komfortabel anvendelse i længere tid, og
værktøjets levetid forlænges.
Under drift sørger en fjedermekanisme for at
balancere for vibrationerne. Det kan mærkes ved
at afbødende effekt, når der er tryk på værktøjet.
Vær opmærksom på om fjederen er tilkoblet, dog
ikke for meget. Denne mekanisme skal have lov til
at "flyde".
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til
spændingen på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold
til EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke bruges forlængerledning, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Samling og justering
ADVARSEL: Før samlingen og
justeringen skal batteriet altid
afmonteres.
ADVARSEL: Afbryd altid værktøjet før
indsættelse eller udtagning af batteriet.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT
batterier og lader.
10
Isætning og fjernelse af batteriet (fig. A)
• Sæt batteriet (11) ud for hullet på værktøjet.
Batteriet sættes i ved at skyde batteriet ind i
hullet og skubbe, indtil det klikker på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på
udløserknappen (12) og samtidig trække
batteriet ud af hullet.
Opladning af batteriet (fig. A & B)
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet
ikke oplades, skal opladeren indleveres hos en
autoriseret DEWALT-reparatør. Under opladningen
kan opladeren og batteriet blive varme. Dette er
normalt og betyder ikke, at der er et problem.
FORSIGTIG: Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C eller
over 40 ºC. Anbefalet
opladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (11) oplades ved, at man sætter det i
opladeren (13), som vist, og sætter opladeren i
stikkontakten. Sørg for, at batteriet sidder korrekt
i opladeren. De røde ladeindikatorer (14) blinker
svarende til status for batteriopladningen.
• Når batteriet er opladet, er alle indikatorer tændt.
Opladeren skifter automatisk til neutral tilstand.
• Batteriet kan derefter tages ud når som helst,
eller det kan blive siddende i opladeren,
så længe det skal være.
• De røde ladeindikatorer blinker hurtigt for at
angive, at der er et problem med opladningen.
Sæt batteriet i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye
batteri heller ikke kan lades op, bør opladeren
testes af en autoriseret DeWALT-reparatør.
• De ladeindikatorer blinker hurtigt, med et kort
blink efterfulgt af et langt blink, for at vise at der
er et problem med opladeren. Tag opladeren
med til en autoriseret DeWALT reparatør.
• Når opladeren sættes til energikilder som
generatorer eller energikilder, som omsætter
jævnstrøm til vekselstrøm, er det muligt, at den
røde ladeindikator (14) blinker to gange med
to hurtige blink efterfulgt af en pause. Dette
betyder, at der er et forbigående problem med
energikilden. Opladeren skifter automatisk
tilbage til normal funktion.
DANSK
DC229/DC234 (fig. C2)
Værktøjet kan benyttes med følgende
funktionsmåder:
Opladningsprocessen (fig. B)
Se nedenstående tabel angående status for
opladningen af batteriet.
Status for opladning
1 lys blinker
< 33%
1 lys blinker, 1 lys tændt
33-66%
1 lys blinker, 2 lys tændt
66-99%
3 lys tændt
100%
Automatisk fornyelse
• Den automatiske genopladnings-tilstand
neutraliserer eller afbalancerer de enkelte celler
i batteriet på dets topkapacitet. Batterier bør
genoplades hver uge, eller når de ikke længere
præsterer den samme mængde arbejde.
• For at genoplade batteriet skal batteriet
anbringes i opladeren som sædvanlig.
Lad batteriet sidde mindst 8 timer i opladeren.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren finder et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
'Forsinkelse for varmt/koldt batteri' og udsætter
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter slår opladeren automatisk
over i batteriopladnings-tilstanden. Denne funktion
sikrer maksimal levetid for batteriet.
Beskyttelse mod dyb afladning
Batteriet er beskyttet mod dyb afladning, når det
bruges i værktøjet.
Valg af funktion (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
Værktøjet kan benyttes med følgende
funktionsmåder:
Almindelig boring:
for boring i stål, træ og plastik,
skruetrækkerarbejde.
Slagboring:
for boring i beton og murværk.
Almindelig boring:
for boring i stål, træ og plastik,
skruetrækkerarbejde.
Slagboring:
for boring i beton og murværk.
Kun slag: for udhugning.
• Vælg den ønskede funktion ved at trykke på
sikkerhedslåsen (4) og dreje funktionsvælgeren
(3), så den peger på symbolet for funktionen.
• Løsn sikkerhedslåsen, og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst på plads.
ADVARSEL: Vælg ikke indstilling mens
værktøjet kører.
Indsætning og udtagning af SDS-plus-tilbehør
(fig. D)
Disse modeller bruger SDS-plus-bor og -mejsler
(se tværsnit af en SDS-plus-skaft på fig. (5)).
• Rengør og påfør fedt på værktøjets skaft.
• Sæt skaft ind i værktøjsholderen (5).
• Skub værktøjet ned og drej det lidt, indtil det
passer ind i rillerne.
• Træk i værktøjet for at sikre, at det er fastlåst.
Hammerfunktionen kræver, at værktøjet skal
kunne bevæge sig flere centimeter aksialt,
når det er monteret i patronen.
• Værktøjet fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (15) tilbage og trække værktøjet ud
af patronen.
Montering af sidehåndtaget (fig. E)
Sidehåndtaget (9) kan monteres, så det passer
både til højre- og venstrehåndede brugere.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet uden
at have installeret sidehåndtaget
korrekt.
• Løsn sidehåndtaget.
• For højrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til venstre.
11
DANSK
• For venstrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til højre.
• Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
spænd det fast.
Indstilling af boredybde (fig. F)
• Indsæt det ønskede bor i patronen.
• Løsn sidehåndtaget (9).
• Før dybdejusteringsstangen (8) gennem hullet i
sidehåndtagets krans.
• Juster boredybden som vist.
• Spænd sidehåndtaget.
Omskifter for højre/venstregang (fig. G)
• Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til
venstre for fremadrotation (mod højre).
Se pilene på værktøjet.
• Skub højre/venstregangsomskifteren (2) til
højre for tilbagerotation (mod venstre).
FORSIGTIG: Værktøjet skal stå
helt stille inden der vælges ny
rotationsretning.
DC229/DC234 -Udskift værktøjsholderen med
patronen (fig. H)
• Drej låsekraven (6) til ulåst position, og træk
værktøjsholderen (5) af.
• Skub patronen (16) ned på spindelen, og drej
låsekraven til låseposition.
• Udskift patronen med værktøjsholderen
ved at fjerne patronen samme vej, som
værktøjsholderen blev fjernet. Anbring derefter
værktøjsholderen på samme måde, som
patronen blev placeret.
FORSIGTIG: Brug aldrig
standardpatroner ved slagboring.
Udskiftning af støvbeskyttelseskappen (fig. D)
Støvafskærmningen (7) forhindrer, at der kommer
støv ind i mekanismen. Udskift omgående en slidt
beskyttelseskappe.
• Træk værktøjsholderens låsekrave (15) tilbage
og træk støvbeskyttelseskappen (7) af.
12
• Monter den nye støvbeskyttelseskappe.
• Frigør værktøjsholderens låsekrave.
Brugervejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet (ca. 5
kg). Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
• Bor eller skru ikke for dybt for at undgå
skade på støvbeskyttelseskappen.
Hold altid godt fast i værktøjet med
begge hænder og sikre en sikker afstand.
Sørg for at sidehåndtaget altid er solidt
monteret, når værktøjet er i brug.
• Hvis skæreværktøjet ikke længere er
skarpt, skal det udskiftes med et nyt.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for, at batteriet er korrekt installeret.
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at
stille omskifteren for højre/venstregang (2) i
midterposition.
Slagboring (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"slagboring".
• Indsæt en passende borebit. Det bedste
resultat opnås ved brug af bor af høj kvalitet
med hårdmetalspids.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Indstil boredybden ved behov.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Sæt borebitten på det markerede sted, og tænd
for værktøjet.
DANSK
Boring (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"almindelig boring".
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Monter en patronadaptor/patronmonteringssæt
(DC228/DC232). Der findes specielle SDSplus® adaptere med gevind til brug med
standard 10 eller 13 mm patroner, hvorved
tilbehør med lige skafter kan bruges.
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(DC229/DC234).
• Følg anvisningerne for slagboring.
FORSIGTIG: Brug aldrig
standardpatroner ved slagboring.
Skruetrækning (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"almindelig boring".
• Vælg rotationens retning.
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Monter den specielle SDS-plus®
skruetrækkeradapter til brug med sekskantede
skruetrækkerklinger (DC228/DC232).
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(DC229/DC234).
• Indsæt den ønskede skruetrækkerbit.
Ved skruning af kærvskruer skal der altid
anvendes klinger med kærvsøger.
• Tryk forsigtigt på den variable
hastighedsafbryder (1) for at undgå skade på
skruehovedet. Ved tilbagerotation (mod venstre)
reduceres værktøjets hastighed automatisk for
let udtagning af skrue.
• Når skruen er i plan med arbejdsemnet, slip da
den variable hastighedsafbryder for at undgå at
skruehovedet trænger ind i arbejdsemnet.
DC229/DC234 - Udhugning (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på positionen
"kun slag".
• Monter den rigtige mejsel og check at den
sidder ordentligt fast.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Tænd for værktøjet, og begynd arbejdet.
Det kan være nødvendigt at lige starte motoren i
et kort øjeblik, etter at der er skiftet fra mejsling til
boring. Dette for at synkronisere gearet.
ADVARSEL:
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Ekstraudstyr
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Der findes forskellige typer af SDS-plus® borebits
og mejsler som ekstraudstyr.
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet
behandles korrekt og rengøres jævnligt.
• Denne maskine kan ikke vedligeholdes af
brugeren. Bring værktøjet til et autoriseret
DeWALT værksted efter ca. 40 timers brug.
Hvis der skulle opstå problemer før dette
tidspunkt, bedes du kontakte en autoriseret
DeWALT reparatør.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS-plus® beslaget.
13
DANSK
Rengøring
ADVARSEL:
• Hold ventilationshullerne åbne og
rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før
rengøring af kabinettet med en blød
klud.
• Fjern batteriet før rengøring af elværktøjet.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis
du ikke skal bruge det længere, må det ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat
indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
14
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor
på den adresse, som er opgivet i denne
brugsanvisning. Desuden findes en liste over
alle autoriserede DEWALT serviceværksteder og
alle oplysninger om vores eftersalgsservice på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades, hvis
det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet
er ved at være slidt op, skal det kasseres med
omtanke for miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem
til et opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil
blive genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder
efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for
de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller
også udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra
service og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALTautoriserede serviceværksted, se aktuelt katalog
for videre information eller kontakt DEWALT.
Alternativt kan De også finde en liste over
DEWALT-autoriserede serviceværksteder og
detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpU.com.
15
DEUTSCH
AKKU-BOHRHAMMER
DC228/DC229/DC232/DC234
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
DC228
DC229
DC232
DC234
28
28
36
36
(Volt)
-1
Leerlaufdrehzahl
(min )
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Lastdrehzahl
(min-1)
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Schlagenergie
(J)
2,5
2,5
2,5
2,5
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
(mm)
Werkzeugaufnahme
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Spannhalsdurchmesser
(mm)
54
54
54
54
Gewicht (ohne Akku)
(kg)
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Akku
Spannung
(VDC)
28
36
Kapazität
(Ah)
2,2
2,2
Gewicht
(kg)
0,92
1,0
Ladegerät
DE9000
Netzspannung
(VAC)
230
Ladezeit (ca.)
(min)
60
Gewicht
(kg)
0,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
GB und Irland
230 V Werkzeuge
13 A im Stecker
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
16
ACHTUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen
führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
DEUTSCH
VORSICHT: Weist, wenn ohne Sicherheitssymbol aufgeführt, auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, ggf. zu Sachschäden führt.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge konstruiert wurden gemäß: 98/37/EC, 89/336/EEC,
86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT erklärt hiermit, dass dieses Ladegerät gemäß den folgenden Richtlinien und Norman konzipiert
ist: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
LpA (Schalldruck)
KPA (Schalldruckunbestimmtheit)
LWA (Schallleistung)
KWA (Schallleistungsunbestimmtheit)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung) gemäß EN 60745:
7,6
8,1
7,6
8,2
Gewichteter RMS-Beschleunigungswert
m/s2
Unbestimmtheit K
m/s²
1,5
1,5
Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde
gemäß einer Standardtestmethode gemessen und
kann für den Vergleich der Werkzeuge miteinander
verwendet werden
Der angegebene Schwingungsemissionswert kann
auch zur vorläufigen Expositionsbeurteilung verwendet
werden.
WARNUNG: Der
Schwingungsemissionswert während
der tatsächlichen Verwendung kann
sich je nach Verwendungsart des
Werkzeugs unterscheiden. Dies könnte
zu einer erheblichen Unterschätzung der
Exposition führen, wenn das Werkzeug
regelmäßig auf diese Art und Weise
verwendet wird.
Eine Schätzung des Expositionsgrads der
Schwingungen während eines bestimmten Zeitraums
sollte außerdem berücksichtigen, wie oft das
Werkzeug ausgeschaltet wird und wann es zusätzlich
zur Auslösezeit im Leerlauf läuft.
Dies kann den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
05/2007
17
DEUTSCH
ACHTUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitsregeln
ACHTUNG! Alle SicherheitsWarnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Werkzeuge (ohne Netzkabel).
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.
1 SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet.
Unordentliche oder dunkle Arbeitsbereiche
können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern.
Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die
Kontrolle verlieren.
2 ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise verändert
werden. Verwenden Sie mit geerdeten
Elektrowerkzeugen keine Adapterstecker.
Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
Stromschlags.
18
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen wie Rohre, Heizungen, Herde
und Kühlschränke.
Es besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Werkzeug
erhöht das Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen
fern.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen
das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die für Außenbereiche
geeignet sind.
Die Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert das
Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3 PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie keine
Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Verwenden Sie persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz.
DEUTSCH
c)
d)
e)
f)
g)
Schutzausrüstungen (wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz) für die entsprechenden
Einsatzbedingungen mindern das
Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromquelle und/oder den Akku anschließen,
es hochheben oder tragen. Das Tragen des
Elektrowerkzeugs mit dem Finger am Schalter
oder der Anschluss eingeschalteter Werkzeuge
führen unnötig Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel ab.
Ein Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht.
Dadurch können Sie das Werkzeug in
unerwarteten Situationen besser unter Kontrolle
halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe
von sich bewegenden Teilen fern.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung bzw.
zum Staubfang vorhanden sind, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden.
Die Nutzung dieser Vorrichtungen verringert
Gefährdungen durch Staub.
4 GEBRAUCH UND WARTUNG VON
ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug.
Mit dem richtigen zweckbestimmten
Elektrowerkzeug kann die Arbeit besser und
sicherer ausgeführt werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt.
Ein Elektrowerkzeug mit defektem Schalter ist
gefährlich und muss repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verhindern
ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Elektrowerkzeuge nicht von
Personen benutzen, die damit nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben.
Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets in einem
einwandfreien Zustand. Überprüfen Sie, ob
bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind
oder klemmen und ob Teile Bruchstellen
aufweisen oder so beschädigt sind, dass
sie die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise.
Der Gebrauch von Werkzeugen für andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
19
DEUTSCH
5 GEBRAUCH UND WARTUNG VON
AKKUBETRIEBENEN WERKZEUGEN
a) Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku
einsetzen.
Das Einsetzen eines Akkus in ein
eingeschaltetes Werkzeug kann zu Unfällen
führen.
b) Laden Sie Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller angegeben wurden.
Ein Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer Brandgefahr
führen, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.
c) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge nur
die dafür speziell vorgesehenen Akkus.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Feuer führen.
d) Halten Sie den nicht benutzten Akku von
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten.
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten
kann Verbrennungen oder einen Brand
hervorrufen.
e) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die
Augen, suchen Sie darüber hinaus einen
Arzt auf.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6 SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren.
Damit kann gewährleistet werden, dass der
Betrieb des Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
20
• Verwenden Sie die im Lieferumfang des
Werkzeugs enthaltenen Zusatzhandgriffe.
Ein Kontrollverlust kann Personenverletzungen
verursachen.
• Das Tragen einer Staubmaske ist ratsam.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb von
Bohrhämmern nicht vermeiden:
- Verletzungen, die durch das Berühren der sich
drehenden Teile oder heißer Werkzeugteile
verursacht werden
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Einhaltung der relevanten
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es handelt
sich hierbei um:
- Gehörschäden.
- Quetschen der Finger beim Zubehörwechsel.
- Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen
von Staub verursacht werden, wenn in Beton
und/oder Mauerwerk gearbeitet wird.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Akkupakete und Ladegeräte
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket
trocken und sauber ist, bevor Sie es in das
Ladegerät einsetzen.
• Tragen Sie das Ladegerät niemals an seiner
Leitung. Ziehen Sie den Netzstecker niemals
am Kabel aus der Steckdose. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
• Lassen Sie defekte Kabel immer von einer unserer
autorisierten DeWALT-Kundendienstwerkstätten
austauschen. Versuchen Sie nie, das Gerät selber
zu reparieren.
• Setzen Sie das Ladegerät keiner feuchten oder
nassen Umgebung aus.
• Versuchen Sie nicht, nasse Akkupakete
aufzuladen.
• Versuchen Sie niemals, ein Akkupaket zu öffnen.
• Laden Sie nur Akkupakete mit den in diesem
Handbuch angegebenen Werten. Versuchen
Sie nie, nicht aufladbare Batterien zu laden.
• Folgen Sie bei der Entsorgung des Akkupakets
stets den Anweisungen hinten in dieser
Anleitung.
DEUTSCH
• Unbenutzte Ladegeräte und Akkupakete
müssen an einem trockenen, sicher
verschlossenen Ort und für Kinder
unzugänglich aufbewahrt werden.
Transport der Maschine
DEWALT Li-Ionen Akkupakete entsprechen den
notwendigen Testanforderungen gemäß Handbuch
UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Teil III, Unterabschnitt 38,3) nach
den UN Empfehlungen über den Transport von
Gefahrengütern.
- Die Akkupakete haben einen wirksamen Schutz
vor internem Überdruck und Kurzschluss.
- Es wurden entsprechende Maßnahmen
zur Verhinderung von Gewaltbruch und
gefährlichem Gegenstrom getroffen.
- Der äquivalente Lithiumgehalt liegt unterhalb
des relevanten Grenzwerts.
DEWALT Li-Ionen Akkupakete sind ausgenommen
von nationalen und internationalen Bestimmungen,
die für Gefahrengüter gelten. Diese Bestimmungen
treten jedoch in Kraft, wenn mehrere Akkupakete
zusammen transportiert werden.
• Vergewissern Sie sich, daß die
Akkupakete gemäß den oben erwähnten
Gefahrengutbestimmungen verpackt werden,
um ein Kurzschließen zu verhindern.
Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
Die Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
zeigen folgende Symbole:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten.
Verwenden Sie keine beschädigten
Ladegeräte
Laden Sie nur bei einer
Umgebungstemperatur zwischen 4 °C
und 40 °C
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Problem am Ladegerät
Problem am Akku
Lassen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer mit Rücksicht auf
die Umwelt sachgerecht entsorgen
Werfen Sie das Akkupaket nicht ins
Feuer
Laden Sie den Akku nur mit den
vorgesehenen DEWALT Ladegeräten
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Schnellspannbohrfutter (DC229/DC234)
1 Akku (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Akkus (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Ladegerät
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Hinweis: Bei den N-Modellen sind Akkupakete und
Ladegeräte nicht Teil des Lieferumfangs.
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Fassen Sie nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen in das Gerät
• Vergewissern Sie sich, daß das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim
Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Laden Sie nie beschädigte Akkupakete
21
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. A)
ACHTUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
VERWENDUNGSZWECK
Ihr Akku-Bohrhammer DC228/DC232 ist für
den professionellen Gebrauch zum Bohren,
Hammerbohren und Schrauben bestimmt.
Der Akku-Bohrhammer DC229/DC234 ist für
den professionellen Gebrauch zum Bohren,
Hammerbohren und Schrauben sowie für leichte
Meißelarbeiten konzipiert.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer
nassen Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Die Heavy-Duty-Bohrhämmer sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen
Gebrauch. Lassen Sie Kinder nicht in Kontakt mit
dem Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen
dürfen das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung
benutzen.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
3 Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren
4 Sicherheitssperre
5 Werkzeugaufnahme
6 Spannring
7 Staubkappe
8 Bohrtiefenanschlag
9 Zusatzhandgriff
10 Griff
11 Akku
Ladegerät
Ihr DE9000 Ladegerät nimmt nur D E WALT
Lithiumionen-Akkus, 36 V (DE9360) und 28 V
(DE9280), 2,2 Ah auf.
11 Akku
12 Entriegelungsknopf
13 Ladegerät
14 Ladekontrolleuchten (rot)
22
Sicherheitskupplung
Falls der Bohrer blockiert, wird der Antrieb der Spindel
unterbrochen. Wegen der dabei entstehenden Kräfte
ist das Werkzeug immer mit beiden Händen zu halten.
Achten Sie auch auf einen sicheren Stand.
Bremsvorrichtung
Wenn Sie den Drehzahl-Regelschalter loslassen,
kommt die Spindel sofort zum Stillstand.
Aktive Vibrationssteuerung
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik
neutralisiert. Durch die Verringerung der Hand- und
Armvibrationen ist das Werkzeug komfortabler
über längere Zeiträume einsetzbar, und die
Lebensdauer des Werkzeugs wird erhöht.
Beim Betrieb gleicht eine federunterstützte
Mechanik die Vibrationskräfte aus. Dies macht
sich durch den Dämpfungseffekt bemerkbar,
wenn Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird.
Achten Sie darauf, dass die Feder eingegriffen ist
- allerdings nicht zu fest. Der Mechanismus muss
die Möglichkeit haben, zu „schwimmen".
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert; eine
Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im
Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
DEUTSCH
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend
ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm2.
Zusammenbauen und Einstellen
ACHTUNG: Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku.
ACHTUNG: Schalten Sie das
Elektrowerkzeug immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
ACHTUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Anbringen und Entfernen des Akku-Pakets
(Abb. A)
• Um das Akku-Paket (11) anzubringen, richten
Sie es mit der Aufnahme am Gerät aus.
Schieben Sie das Akku-Paket in die Aufnahme
und drücken Sie, bis es einrastet.
• Um das Akku-Paket zu entfernen, drücken Sie
den Löseknopf (12) und ziehen Sie gleichzeitig
das Akku-Paket aus der Aufnahme heraus.
Laden des Akkupakets (Abb. A & B)
Prüfen Sie vor dem Laden des Akkupakets immer
die Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die
Stromversorgung funktioniert, das Akkupaket aber
nicht geladen wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von
einer DEWALT Kundendienstwerkstatt nachsehen
lassen. Während des Ladens können sich
Ladegerät und Akkupaket erwärmen.
Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet nicht
auf irgendein Problem hin.
VORSICHT: Laden Sie das Akkupaket
nicht bei einer Umgebungstemperatur
unter 4 °C oder über 40 °C. Empfohlene
Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um das Akkupaket (11) zu laden, stecken Sie
es gemäß der Abbildung in das Ladegerät (13)
und schließen dieses an die Stromversorgung
an. Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket
vollständig in das Ladegerät eingeführt wurde.
Die roten Ladekontrolleuchten (14) blinken
entsprechend dem Zustand des Akkupakets.
• Nach Beendigung des Ladevorgangs sind die
Kontrolleuchten alle an. Das Ladegerät schaltet
automatisch auf Ausgleichsladung um.
• Das Akkupaket kann jederzeit aus dem
Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit im
angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Wenn die roten Ladekontrolleuchten schnell
blinken, liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie
das Akkupaket nochmals ein oder verwenden
Sie zu Testzwecken ein anderes Akkupaket.
Falls auch das neue Akkupaket nicht geladen
werden kann, lassen Sie das Ladegerät bitte
von einer DeWALT Kundendienstwerkstatt
nachsehen.
• Falls die roten Ladekontrolleuchten schnell
blinken, d.h. ein kurzes Blinken und dann
ein langes Blinken, so liegt ein Problem am
Ladegerät vor. Bringen Sie das Ladegerät zu
einer DeWALT Kundendienstwerkstatt.
• Wenn das Ladegerät an Spannungsquellen
wie Generatoren oder Wechselrichtern
angeschlossen ist, kann es vorkommen,
daß die roten Ladekontrolleuchten (14)
zusammen blinken, d.h. zweimaliges schnelles
Blinken und dann eine Pause. Dies deutet
auf eine vorübergehende Störung der
Stromversorgung hin. Das Ladegerät schaltet
wieder automatisch auf Normalbetrieb.
Ladevorgang (Abb. B)
Den Ladezustand des Akkupakets können Sie der
unten aufgeführten Tabelle entnehmen.
23
DEUTSCH
Ladezustand
1 Lampe blinkt
< 33%
1 Lampe blinkt, 1 Lampe an
33-66%
1 Lampe blinkt, 2 Lampen an
66-99%
3 Lampen an
100%
DC229/DC234 (Abb. C2)
Dieses Gerät läßt sich in folgenden Betriebsarten
benutzen:
Rotationsbohren: zum Bohren in
Stahl, Holz und Kunststoff und zum
Schrauben.
Automatische Auffrischung (Refresh)
• Bei der automatischen Auffrischung (Refresh)
werden die einzelnen Zellen im Akkupaket
bei seiner Spitzenkapazität ausgeglichen.
Akkupakete sollten wöchentlich bzw. dann
aufgefrischt werden, wenn sie nicht mehr die
gleiche Leistung liefern.
• Um Ihr Akkupaket aufzufrischen, legen Sie es
wie gewohnt in das Ladegerät. Lassen Sie das
Akkupaket mindestens 8 Stunden im Ladegerät.
Heiß/kalt-Akkupaket-Verzögerung
Falls das Ladegerät ein zu heißes oder zu kaltes
Akkupaket feststellt, so wird automatisch eine
„heiß/kalt-Akkupaket-Verzögerung" gestartet und
der Ladevorgang aufgeschoben, bis der Akku eine
angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch auf den
Akkupaket-Lademodus um. Diese Funktion stellt
eine maximale Lebensdauer des Akkus sicher.
Tiefentladungsschutz
Das Akkupaket ist gegen Tiefentladung geschützt,
wenn es im Werkzeug verwendet wird.
Wählen der Betriebsart (Abb. C1 & C2)
DC228/DC232 (Abb. C1)
Dieses Gerät läßt sich in folgenden Betriebsarten
benutzen:
Rotationsbohren: zum Bohren in
Stahl, Holz und Kunststoff und zum
Schrauben.
Schlagbohren: zum Bohren in Beton
und Mauerwerk.
24
Schlagbohren: zum Bohren in Beton
und Mauerwerk.
Nur Hämmern: für leichte
Meißelarbeiten.
• Zur Wahl der Betriebsart halten Sie die
Sicherheitssperre (4) gedrückt und drehen den
Betriebsart-Wahlschalter (3) auf das Symbol
der gewünschten Betriebsart.
• Lassen Sie die Sicherheitssperre los
und kontrollieren Sie, ob der BetriebsartWahlschalter eingerastet ist.
ACHTUNG: Schalten Sie die
Betriebsart nicht um, während das
Werkzeug läuft.
Einsetzen und Entfernen von SDS-plusZubehörteilen (Abb. D)
Für Ihren Bohrhammer werden SDS-plus-Werkzeuge
verwendet. Die Zeichnung in Abb. D zeigt einen
Querschnitt des SDS-plus-Werkzeugschaftes.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten
Sie ihn ein.
• Stecken Sie den Werkzeugschaft in die
Werkzeugaufnahme (5).
• Drücken Sie das Werkzeug bis zum Anschlag
hinein und drehen Sie es, bis es einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale
Bewegung des in der Werkzeugaufnahme
arretierten Werkzeuges beträgt bei der
Betriebsart Hammerbohren mehrere Millimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (15) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
DEUTSCH
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. E)
Der Zusatzhandgriff (9) kann für Links- und
Rechtshänder montiert werden.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie den
Griffteil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Für Rechtshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff links).
• Für Linkshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals
hinter der Werkzeugaufnahme (Handgriff rechts).
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die
gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest.
ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät
nur mit ordnungsgemäß montiertem
Seitenhandgriff.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. F)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff (9).
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (8) durch
das Loch im Klemmring des Zusatzhandgriffes.
• Stellen Sie die Bohrtiefe gemäß der Abbildung
ein.
• Ziehen Sie den Zusatzhandgriff fest.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. G)
• Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) für Rechtslauf nach links. Siehe Pfeile auf
dem Werkzeug.
• Schieben Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) für Linkslauf nach rechts.
VORSICHT: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie
erst dann die Laufrichtung.
DC229/DC234 - Erneuerung des
Werkzeughalters mit Spannfutter (Abb. H)
• Drehen Sie den Spannring (6) in die
Entriegelungsstellung und ziehen Sie den
Werkzeughalter (5) ab.
• Schieben Sie das Spannfutter (16) auf die
Spindel und drehen Sie den Spannring in die
verriegelte Stellung.
• Um das Spannfutter mit Werkzeughalter
auszutauschen, entfernen Sie zunächst das
Spannfutter auf die Weise, wie Sie auch den
Werkzeughalter entfernt haben. Plazieren Sie
anschließend den Werkzeughalter so, wie auch
das Spannfutter plaziert wurde.
VORSICHT: Verwenden Sie zum
Schlagbohren nie handelsübliche
Bohrfutter.
Auswechseln der Staubkappe (Abb. D)
Die Staubkappe (7) verhindert, daß Staub in die
Mechanik gelangt. Eine abgenutzte Staubkappe ist
unverzüglich auszuwechseln.
• Ziehen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme (15) nach vorne und
nehmen Sie die Staubkappe (7) vom Werkzeug.
• Bringen Sie eine neue Staubkappe an.
• Lassen Sie den Arretierring der
Werkzeugaufnahme los.
Gebrauchsanweisung
ACHTUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht (ca. 5 kg)
an. Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Bohren oder schrauben Sie nicht
zu tief, um Beschädigung des
Staubdeckels zu vermeiden.
Halten Sie das Werkzeug immer mit
beiden Händen fest, und nehmen Sie
eine sichere Haltung ein . Vergewissern
Sie sich immer, daß der Seitenhandgriff
richtig montiert ist.
• Wenn das Schneidwerkzeug nicht
mehr scharf ist, durch ein neues
Schneidwerkzeug ersetzen.
25
DEUTSCH
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku
(vollständig) geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket
richtig sitzt.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges
den Drehzahl-Regelschalter (1).
Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird,
um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Werkzeug in der Aus-Stellung
zu arretieren, schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelstellung.
Schlagbohren (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Schlagbohren".
• Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie
Qualitätsbohrer mit Hartmetallschneide.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Stellen Sie erforderlichenfalls die Bohrtiefe ein.
• Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
• Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung
und schalten Sie das Werkzeug ein.
Bohren (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Rotationsbohren".
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
- Bringen Sie einen Spannfutter-Adapter/ein
Spannfutter an (DC228/DC232). Spezielle
SDS-plus-Gewindeadapter erlauben den
Einsatz von handelsüblichen 10 mm oder 13
mm Bohrfuttern, so daß Zylinderschaft-Bohrer
verwendet werden können.
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (DC229/DC234).
• Gehen Sie anschließend wie unter
Schlagbohren beschrieben vor.
26
VORSICHT: Verwenden Sie zum
Schlagbohren nie handelsübliche
Bohrfutter.
Schrauben (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"Rotationsbohren".
• Wählen Sie die Laufrichtung.
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
- Setzen Sie den speziellen
SDS-plus®-Schraubadapter für SechskantSchraubwerkzeuge ein (DC228/DC232).
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (DC229/DC234).
• Setzen Sie das entsprechende
Schraubendreher-Bit ein. Für das Verarbeiten
von Schlitzschrauben sollten immer
Einsatzwerkzeuge mit Führungshülse
verwendet werden.
• Drücken Sie den Drehzahl-Regelschalter (1)
langsam ein, um Schäden am Schraubenkopf zu
vermeiden. Im Linkslauf wird die Drehzahl zum
leichten Ausschrauben automatisch begrenzt.
• Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig
ist, lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter
los, damit der Schraubenkopf nicht in das
Werkstück eindringt.
DC229/DC234 - Meißeln (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (3) auf
"nur Hämmern".
• Stecken Sie den entsprechenden Meißel auf
und überprüfen Sie die Arretierung.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen
Sie mit der Arbeit.
Wenn die Betriebsart von Hämmern auf Bohren
umgestellt wurde, kann es erforderlich sein, den
Motor kurz einzuschalten, damit die Zahnräder
richtig einrasten.
DEUTSCH
ACHTUNG:
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht
zum Mischen von entsprechend
gekennzeichneten leicht entzündlichen
Flüssigkeiten verwendet werden.
Lieferbares Zubehör
ACHTUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von D E WALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von D
E WALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Wahlweise sind verschiedene SDS-plus®-BohrerBits und Meißel erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
• Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 40 Betriebsstunden in eine DeWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem
Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an eine DeWALTKundendienstwerkstatt.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Der SDS-plus®-Anschluß von Werkzeugen und
Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
Reinigung
ACHTUNG:
• Reinigen Sie das Gehäuse des
Ladegerätes mit einem weichen Tuch.
Ziehen Sie vorher den Netzstecker des
Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die
Lüftungsschlitze offen bleiben, und
reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden. Die
Wiederverwertung recycelter Materialien
schont die Umwelt und verringert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
27
DEUTSCH
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALTProdukte gern zurück und sorgt für
eine umweltfreundliche Entsorgung und
Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu
nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Akkupaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem Werkzeug.
• Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln
geeignet. Zur Wiederverwertung oder
umweltverträglichen Entsorgung sind die Zellen
bei Ihrem Händler oder einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben. Die gesammelten
Akkupakete werden dann ordnungsgemäß
recycelt oder entsorgt.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr
Geld zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht
auf Zubehör.
28
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit
dem Kaufdatum, das durch den OriginalKaufbeleg nachgewiesen werden muß. In
dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen
Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen
ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren
Sie unter der entsprechenden Telefonnummer
auf der Rückseite. Eine Übersicht über die
DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere
Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie
eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt
jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber
demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät
gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl
diese in gewissem Umfange weitergehenden
Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem
Verkäufer gegenüber geltend machen.
ENGLISH
CORDLESS ROTARY HAMMER DRILL
DC228/DC229/DC232/DC234
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical data
DC228
DC229
DC232
28
28
36
36
min-1
0 -1,150
0 -1,150
0 - 1,150
0 - 1,150
Load speed
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Impact energy
J
2.5
2.5
2.5
2.5
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
mm
Voltage
V
No-load speed
Tool holder
Collar diameter
mm
Weight (without battery pack) kg
Battery pack
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
54
54
54
54
2.4
2.6
2.5
2.7
DE9280
DE9360
Voltage
VDC
28
36
Capacity
Ah
2.2
2.2
Weight
kg
0.92
1.0
Charger
DC234
DE9000
Mains voltage
VAC
Approx. charging time
min
60
Weight
kg
0.9
230
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools 13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may result
in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of risk of fire.
29
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT declares that these power tools have been designed in compliance with: 98/37/EC, 89/336/EEC,
86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT declares that this charger has been designed in compliance with: 89/336/EEC, 2002/95/EC,
2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or refer to the back of the manual.
LpA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (acoustic power)
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
7.6
Weighted RMS acceleration value m/s2
Uncertainty K
m/s²
1.5
The declared vibration emission value has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with
another.
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
8.1
1.5
7.6
1.5
8.2
1.5
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The vibration emission
value during actual use of the power
tool can differ from the declared value
depending on the ways in which the tool
is used. This could lead to a significant
underestimate of exposure when the tool
is used regularly in such a way.
An estimation of the level of exposure to vibration
experienced during a given period of work should also
take into account the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the trigger
time.
This may significantly reduce the exposure level over
the total working period.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
05/2007
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Safety Rules
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
The term “power tool” in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded)
power tool or battery operated (cordless) power
tool.
30
ENGLISH
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE.
1 WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2 ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3 PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting to
power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
4 POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.
31
ENGLISH
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc., in accordance with these instructions
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.
5 BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Ensure the switch is in the off position
before inserting battery pack.
Inserting the battery pack into power tools that
have the switch on invites accidents.
b) Recharge only with the charger specified by
the manufacturer.
A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
c) Use power tools only with specifically
designated battery packs.
Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.
d) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
32
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
e) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
6 SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.
Additional safety instructions for rotary hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Preferably wear a dust mask.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
- injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
- Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Additional safety instructions for battery packs
and chargers
• Make sure that the battery pack is dry and
clean before inserting it into the charger.
• Never carry the charger by its cord. Never pull
the cord to disconnect from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges.
ENGLISH
• Have any damaged or defective cords replaced
by an authorised DeWALT repair agent. Never
attempt any repairs yourself.
• Do not expose the charger to damp or wet
conditions.
• Do not attempt to charge wet battery packs.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
• Charge only battery packs with the ratings as
specified in this manual. Do not attempt to
charge non-rechargeable batteries.
• Always follow the instructions in the back of this
manual for battery pack disposal.
• When not in use, chargers and battery packs
must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
Transporting
DEWALT Li-Ion battery packs comply with the
necessary testing requirements under the UN
Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Part III, Subsection 38.3) as referenced in
the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods.
- The battery packs have effective protection
against internal overpressure and shortciruiting.
- Appropriate measures have been provided for
prevention of forced rupture and dangerous
reverse current.
- The equivalent lithium content is below the
relevant limit value.
DEWALT Li-Ion battery packs are exempted from
national and international regulations applicable
to dangerous goods. However, these regulations
become relevant when transporting several battery
packs together.
• Make sure that battery packs are packed
according to the dangerous goods regulations
as mentioned above to prevent short-circuiting.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack
show the following pictographs:
Read instruction manual before use
See technical data for charging time
Do not expose to water
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Do not use damaged chargers
Charge only between 4 °C and 40 °C
Have defective cords replaced
immediately
Charger problem
Battery problem
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Charge only with dedicated DEWALT
chargers
Package contents
The package contains:
1 Cordless rotary hammer drill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
33
ENGLISH
1 Keyless chuck (DC229/DC234)
1 Battery pack (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Battery packs (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Charger
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
Note: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A)
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
INTENDED USE
Your cordless rotary hammer drill DC228/DC232
has been designed for professional drilling,
hammer drilling and screwdriving applications.
Your cordless rotary hammer drill DC229/DC234
has been designed for professional drilling,
hammer drilling and screwdriving applications as
well as for light chipping.
DO NOT use under wet conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These heavy-duty rotary hammer drills are
professional power tools. DO NOT let children
come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this
tool.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Mode selector
4 Safety lock
5 Tool holder
6 Locking collar
7 Dust cover
8 Depth adjustment rod
9 Side handle
10 Grip
11 Battery pack
34
Charger
Your DE9000 charger accepts DEWALT Li-Ion
battery packs of 36 V (DE9360) and 28 V (DE9280)
at 2.2 Ah.
11 Battery pack
12 Release button
13 Charger
14 Charging indicators (red)
Overload clutch
In case of jamming of a drill bit, the drive to the
drill spindle is interrupted. Because of the resulting
forces, always hold the tool with both hands and
take a firm stance.
Brake mechanism
When the variable speed switch is released,
the spindle will stop rotating instantly.
Active vibration control
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the
life of the unit. In operation, a spring loaded
mechanism counterbalances the vibration forces.
This can be sensed by the cushioning effect when
pressure is applied to the tool. Make sure the
spring is engaged but not too firmly.
The mechanism should be allowed to 'float'.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DeWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
ENGLISH
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be
marked at the connection points of most
good quality plugs. Attach the wires to their
respective points in the plug (see below). Brown
is for Live (L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
1
2
4
3
WARNING: Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack.
WARNING: Always switch off the tool
before inserting or removing the battery
pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Fitting and removing the battery pack (fig. A)
• To fit the battery pack (11), line it up with the
receptacle on the tool. Slide the battery pack
into the receptacle and push until the battery
snaps into place.
• To remove the battery pack, push the release
button (12) while at the same time pulling the
battery pack out of the receptacle.
Charging the battery pack (fig. A & B)
Always check the mains prior to charging the
battery pack. If the mains is functioning but the
battery pack does not charge, take your charger to
an authorized DEWALT repair agent.
Whilst charging, the charger and the battery pack
may become warm to touch. This is a normal
condition and does not indicate a problem.
CAUTION: Do not charge the battery
pack at ambient temperatures < 4 °C
or > 40 °C. Recommended charging
temperature: approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (11), insert it into the
charger (13) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicators (14) will blink
according to the state of charge of the battery pack.
• When finished charging, the indicators are
all on. The charger automatically switches to
equalise mode.
• The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger indefinitely.
• The red charging indicators flash rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the
battery pack or try a new one. If the new pack
also refuses to charge, have your charger
tested by an authorized DeWALT repair agent.
• The red charging indicators flash rapidly with
one short blink followed by a long blink to
indicate a problem with the charger. Return the
charger to an authorized DeWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to
AC, the red charging indicators (14) may
flash together with two fast blinks followed
by a pause. This indicates a temporary
problem of the power source. The charger will
automatically switch back to normal operation.
35
ENGLISH
Charging process (fig. B)
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
1 light blinkling
< 33%
1 light blinkling, 1 light on
33-66%
1 light blinkling, 2 lights on
66-99%
3 lights on
DC229/DC234 (fig. C2)
The tool can be used in the following operating
modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling.
100%
Hammering only: for light chipping.
Automatic refresh
• The automatic refresh mode will equalize or
balance the individual cells in the battery pack
at its peak capacity. Battery packs should be
refreshed weekly or whenever the pack no
longer delivers the same amount of work.
• To refresh your battery pack, place the battery
in the charger as usual. Leave the battery pack
for at least 8 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
Deep discharge protection
The battery pack is protected against deep
discharging when it is used in the tool.
Selecting the operating mode (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
The tool can be used in the following operating
modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling.
36
• To select the operating mode, press the safety
lock (4) and rotate the mode selector switch
(3) until it points to the symbol of the required
mode.
• Release the safety lock and check that the
mode selector switch is locked in place.
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
Inserting and removing SDS-plus accessories
(fig. D)
Your rotary hammer drill uses SDS-plus
accessories (refer to the inset in fig. D for a crosssection of an SDS-plus bit shank).
• Clean and grease the bit shank.
• Insert the bit shank into the tool holder (5).
• Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (15) and pull out the bit.
Fitting the side handle (fig. E)
The side handle (9) can be fitted to suit both
right-hand and left-hand users.
WARNING: Do not use the tool without
the side handle properly assembled.
• Loosen the side handle.
• For RH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the left.
ENGLISH
• For LH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
right.
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Setting the drilling depth (fig. F)
• Insert the required drill bit.
• Slacken the side handle (9).
• Fit the depth adjustment rod (8) through the
hole in the side handle clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Tighten the side handle.
Forward/reverse slider (fig. G)
• Push the forward/reverse slider (2) to the LH-side
for forward (RH) rotation. See arrows on tool.
• Push the forward/reverse slider (2) to the RHside for reverse (LH) rotation.
CAUTION: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of
rotation.
DC229/DC234 - Replacing the tool holder with
the chuck (fig. H)
• Turn the locking collar (6) into the unlocking
position and pull the tool holder (5) off.
• Push the chuck (16) onto the spindle and turn
the locking collar into the locking position.
• To replace the chuck with the tool holder, first
remove the chuck the same way as the tool
holder was removed. Then place the tool holder
the same way as the chuck was placed.
CAUTION: Never use standard chucks
in the hammer drilling mode.
Replacing the dust cover (fig. D)
The dust cover (7) prevents dust ingress into the
mechanism. Replace a worn dust cover immediately.
• Pull back the tool holder locking sleeve (15) and
pull the dust cover (7) off.
• Fit the new dust cover.
• Release the tool holder locking sleeve.
Instructions for use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool
(approx. 5 kg). Excessive force does
not speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to prevent
damage to the dust cover.
Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance .
Always operate the tool with the side
handle properly mounted.
• If the cutting tool is no longer sharp,
replace with a new cutting tool.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the battery pack is properly seated.
Switching on and off (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
Hammer drilling (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the
"hammer drilling" position.
• Insert the appropriate drill bit. For best results
use high quality carbide-tipped bits.
• Adjust the side handle (9) as required.
• If necessary, set the drilling depth.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
Rotary drilling (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the "rotary
drilling" position.
37
ENGLISH
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Fit a chuck adaptor/chuck assembly (DC228/
DC232). Special SDS-plus adaptors with
threaded sections are available for use with
standard 10 or 13 mm chucks to enable
straight shank bits to be used.
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229/DC234).
• Proceed as described for hammer drilling.
CAUTION: Never use standard chucks
in the hammer drilling mode.
Screwdriving (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the "rotary
drilling" position.
• Select the direction of rotation.
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Insert the special SDS-plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver bits
(DC228/DC232).
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229/DC234).
• Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
• Gently press the variable speed switch (1) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
• When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent the
screw head from penetrating into the workpiece.
DC229/DC234 - Chipping (fig. A)
• Set the mode selector switch (3) to the
"hammering only" position.
• Insert the appropriate chisel and check if it is
properly locked.
• Adjust the side handle (9) as required.
• Switch on the tool and start working.
It may be necessary to briefly run the motor after
having changed from chiselling to rotary modes in
order to align the gears.
38
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Optional accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS-plus® drill bits and chisels
are available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DeWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DeWALT repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS-plus® fitment.
ENGLISH
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
Cleaning
WARNING:
• Unplug the charger before cleaning the
housing with a soft cloth.
• Remove the battery pack before
cleaning your power tool.
• Keep the ventilation slots clear and
regularly clean the housing with a soft
cloth.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Battery pack
The long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the household,
at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
39
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent.
Proof of purchase must be produced.
Includes labour and spare parts for Power
Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free
of charge or, at our discretion, replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com.
40
E S PA Ñ O L
TALADRO PERCUTOR SIN CABLE
DC228/DC229/DC232/DC234
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en
el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Características técnicas
DC228
DC229
DC232
28
28
36
36
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Velocidad en carga
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Energía del impacto
J
2,5
2,5
2,5
2,5
Capacidad de perforación
en acero/madera/hormigón
mm
Voltaje
V
Velocidad en vacío
Portaherramienta
DC234
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Diámetro del cuello
mm
54
54
54
54
Peso (sin batería)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Batería
Voltaje
VDC
28
36
Capacidad
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
0,92
1,0
Cargador
DE9000
Tensión de la red
VAC
Tiempo de carga (próx.)
min
60
Peso
kg
0,9
230
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Reino Unido e Irlanda
Herramientas de 230 V
13 A, en enchufes
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
severidad de cada palabra de señal. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro
inminente, que si no se evita, provocará
la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, puede
provocar lesiones leves o moderadas.
PRECAUCIÓN: utilizado sin el símbolo
de alerta de seguridad indica una
situación de posible peligro que, si no
se evita, puede provocar daños en la
propiedad.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
41
E S PA Ñ O L
Declaración CE de conformidad
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido diseñadas de conformidad con las normas
siguientes: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1.
DE9000
DEWALT declara que este cargador se ha diseñado de acuerdo con las normas: 89/336/EEC,
2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Para obtener más información, póngase en contacto con DEWALT en la dirección indicada más adelante
o consulte el dorso de este manual.
dB(A)
DC228
82
DC229
82
DC232
81
DC234
82
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2,0
96
2,3
2,0
95
2,4
2,4
95
2,4
1,9
96
1,9
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial) determinados según e EN 60745:
7,6
8,1
Valor cuadrático medio (RMS) de aceleración ponderado
m/s2
Incertidumbre K
m/s²
1,5
1,5
7,6
1,5
8,2
LpA (presión de sonido)
KPA (incertidumbre de presión
de sonido)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de potencia acústica)
El valor de emisión de vibraciones declarado se
ha medido de acuerdo con un método de prueba
estándar; esta medición se puede utilizar para
comparar una herramienta con otra.
El valor de emisión de vibraciones declarado también
se puede emplear en una evaluación de exposición
preliminar.
ADVERTENCIA: el valor de emisión de
vibraciones durante el uso actual de la
herramienta eléctrica puede diferir del
valor declarado dependiendo de la forma
en la que se utilice la misma. Esto puede
provocar una infravaloración significativa
de la exposición cuando la herramienta
se utiliza de forma regular de una
determinada manera.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración
que experimenta durante un periodo de trabajo
determinado también debería tener en cuenta los
espacios de tiempo en que la herramienta esté
desconectada o no esté siendo utilizada, además del
tiempo de activación.
42
Esto significaría una disminución en el nivel de
exposición sobre el periodo de trabajo total.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
05/2007
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de instrucciones.
Normas generales de seguridad
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones puede
provocar descargas eléctricas, incendios
o lesiones graves.
El término “herramienta eléctrica” incluido en todas
las advertencias enumeradas a continuación hace
referencia a su herramienta eléctrica operada
con corriente (cable eléctrico) o a su herramienta
eléctrica operada con baterías (inalámbrica).
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES COMO FUTURA
REFERENCIA
1 SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada.
Las áreas abarrotadas y oscuras propician
accidentes.
b) No opere las herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables.
Las herramientas eléctricas originan chispas
que pueden prender fuego al polvo o producir
humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica en
funcionamiento.
Las distracciones pueden provocar la pérdida
de control.
2 SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse al tomacorriente. Nunca
modifique el enchufe de ninguna manera.
No utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas con conexión a
tierra.
Los enchufes no modificados y que se adaptan
a los tomacorrientes reducirán el riesgo de
descarga eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores.
Existe mayor riesgo de descarga eléctrica si su
cuerpo está puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas ni a
la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua a una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles.
Los cables dañados o enredados aumentan el
riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso.
Utilice un cable adecuado para uso en
exteriores a fin de reducir el riesgo de descarga
eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona húmeda,
utilice un dispositivo de corriente residual
(RCD) de seguridad.
El uso de un RCD reduce el riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.
3 SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común cuando
emplee una herramienta eléctrica. No utilice
una herramienta eléctrica si está cansado
o bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos.
Un momento de descuido mientras se opera
una herramienta eléctrica puede provocar
daños personales graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal. Utilice
siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
43
E S PA Ñ O L
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente.
Asegúrese de que el interruptor está apagado
antes de conectar la fuente de alimentación o
la batería, coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor en
la posición de encendido puede propiciar
accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de tuercas
antes de encender la herramienta eléctrica.
Una llave de tuercas o una clavija de ajuste
que quede conectada a una pieza giratoria
de la herramienta eléctrica puede provocar
lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente en
todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropa y los guantes alejados de las piezas en
movimiento.
Las ropas holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo, asegúrese
de que estén conectados y que se utilicen
correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los
peligros relacionados con el polvo.
4 USO Y MANTENIMIENTO DE LA
HERRAMIENTA ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para el
trabajo que realizará.
La herramienta eléctrica correcta hará el
trabajo mejor, y de un modo más seguro, a la
velocidad para la que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si
no puede encenderla o apagarla con el
interruptor.
44
c)
d)
e)
f)
g)
Las herramientas que no puedan ser
controladas con el interruptor constituyen un
peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta.
Las herramientas eléctricas son peligrosas
si son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación que
pueda afectar el funcionamiento de las
herramientas eléctricas. Si encuentra daños,
haga reparar la herramienta eléctrica antes
de utilizarla.
Se producen muchos accidentes a causa de
las herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias.
Las herramientas de corte con mantenimiento
adecuado y con los bordes de corte afilados
son menos propensas a trabarse y son más
fáciles de controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con las
presentes instrucciones, teniendo siempre
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que deba llevar a cabo.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para las
que fue diseñada podría originar una situación
peligrosa.
E S PA Ñ O L
5 USO Y MANTENIMIENTO DE LA
HERRAMIENTA CON BATERÍAS
a) Asegúrese de que el interruptor esté en la
posición de apagado antes de insertar el
paquete de baterías.
Insertar el paquete de baterías en las
herramientas eléctricas con el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
b) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante.
Un cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio si
se utiliza con otro paquete de baterías.
c) Utilice herramientas eléctricas solo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados.
El uso de cualquier otro tipo de paquete de
baterías puede producir un riesgo de lesión e
incendio.
d) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos metálicos
como sujetapapeles, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metálicos
pequeños que puedan realizar una conexión
desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
e) En condiciones abusivas, el líquido
puede ser expulsado de la batería.
Evite su contacto. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con sus ojos,
busque atención médica.
El líquido expulsado de la batería puede
provocar irritación o quemaduras.
6 MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas.
Esto garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
martillos rotativos
• Use protección acústica. La exposición al
ruido puede provocar la pérdida de audición.
• Utilice las empuñaduras auxiliares que se
suministran con la herramienta. La pérdida
de control puede provocar lesiones personales.
• Es muy recomendable que utilice una
máscara contra el polvo.
Riesgos residuales
Los riesgos indicados a continuación son
inherentes al uso de martillos rotativos:
- lesiones provocadas al tocar las piezas que
giran o piezas calientes de la herramienta
A pesar del cumplimiento de la normativa de
seguridad correspondiente y del uso de dispositivos
de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Son los
siguientes:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al
cambiar el accesorio.
- Riesgos de salud causados por la inhalación
del polvo producido cuando se trabaja en
hormigón y/o mampostería.
Instrucciones de seguridad adicionales para
baterías y cargadores
• Compruebe que la batería esté seca y limpia
antes de insertarla en el cargador.
• No sujete el cargador por el cable. Nunca tire del
cable para desconectar el enchufe de la toma de
corriente. Mantenga el cable alejado de fuentes
de calor, combustibles y bordes afilados.
• Encargue al servicio técnico autorizado
DeWALT que repare o sustituya los cables
defectuosos o averiados. Jamás intente
efectuar las reparaciones usted mismo.
• No exponga el cargador a ambientes húmedos
o mojados.
• No intente cargar baterías húmedas.
• Nunca intente abrir una batería.
• Cargue únicamente baterías con las
especificaciones nominales indicadas en
este manual. No intente cargar baterías no
recargables.
• Siga siempre las instrucciones al dorso de este
manual para desechar la batería.
• Mientras no se utilicen, los cargadores y las
baterías deben guardarse en un lugar seco y
cerrado, fuera del alcance de los niños.
45
E S PA Ñ O L
Transporte
Las baterías ión litio de DEWALT cumplen con
todos los requisitos de pruebas necesarios
contemplados en el Manual de pruebas y criterios
de las Naciones Unidas (ST/SG/AC.10/11/Rev.3
parte III, subsección 38,3) según referenciado en
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de las Naciones Unidas.
- Las baterías tienen una protección eficaz contra
la sobrepresión interna y los cortocircuitos.
- Se han proporcionado las medidas adecuadas
para la prevención de una ruptura forzada y
una peligrosa inversión de corriente.
- El contenido de litio equivalente se encuentra
por debajo del valor límite correspondiente.
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Problema del cargador
Problema de la batería
Una vez finalizada la vida útil de la batería,
elimínela sin dañar el medio ambiente
No arroje la batería al fuego
Las baterías ión litio de DEWALT están exentas
de los reglamentos nacionales e internacionales
aplicables a las mercancías peligrosas.
No obstante, los reglamentos cobran relevancia al
transportar varias baterías juntas.
• Asegúrese de que las baterías se embalen
de conformidad con los reglamentos sobre
mercancías peligrosas, según se menciona
anteriormente, para evitar cortocircuitos.
Placas en el cargador y en la batería
Además de los pictogramas empleados en este
manual, las placas en el cargador y en la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas.
No exponer a la lluvia
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado
No utilice cargadores dañados
46
Cargue únicamente con cargadores
exclusivos DEWALT
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro percutor sin cable
1 Empuñadura lateral
1 Varilla de ajuste de profundidad
1 Portabrocas sin llave (DC229/DC234)
1 Batería (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Baterías (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Cargador
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
Nota: Las baterías y los cargadores no se incluyen
con los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: nunca modifi que la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño o
una lesión personal.
E S PA Ñ O L
USO PREVISTO
Su taladro percutor sin cable DC228/DC232 ha
sido diseñado para aplicaciones profesionales
de perforación, perforación con percusión y
atornillado. Su taladro percutor sin cable DC229/
DC234 ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales de perforación, perforación con
percusión y atornillado, así como para aplicaciones
ligeras de cincelado.
NO use la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estos taladros percutores para trabajos pesados
son herramientas profesionales. NO permita que
los niños tengan contacto con la herramienta.
Cuando la hagan funcionar operarios sin
experiencia, es necesaria su supervisión.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Selector de modo
4 Bloqueo de seguridad
5 Portaherramienta
6 Aro de cierre
7 Guardapolvo
8 Varilla de ajuste de profundidad
9 Empuñadura lateral
10 Adherencia
11 Batería
Cargador
Su cargador DE9000 acepta baterías de litio-ión
DEWALT de 36 V (DE9360) y de 28 V (DE9280)
de 2,2 Ah.
11 Batería
12 Botón de liberación
13 Cargador
14 Indicadores de carga (rojos)
Embrague de sobrecarga
Cuando se atasca una broca, se interrumpe la
rotación del eje. Sostenga la herramienta con
ambas manos y afírmese sobre los pies para
contrarrestar las fuerzas resultantes.
Mecanismo de frenado
Cuando se desconecta el interruptor de velocidad
variable, el eje deja de girar instantáneamente.
Control de vibración activo
El control de vibración activo neutraliza la vibración
producida por los rebotes del mecanismo percutor.
Al reducir la vibración de la mano y el brazo, permite
un uso más cómodo durante periodos de tiempo más
largos y alarga la vida útil del equipo.
En funcionamiento, un mecanismo a resorte
contrarresta las fuerzas de vibración. Esto puede
detectarse por el efecto amortiguador cuando se
aplica presión a la herramienta. Asegúrese de que el
muelle esté acoplado pero no demasiado firmemente.
Debe permitirse que el mecanismo "flote".
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
red corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Montaje y ajustes
ADVERTENCIA: Antes de realizar el
montaje y los ajustes, extraiga siempre
la batería.
47
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Apague siempre la
herramienta antes de insertar o retirar
la batería.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
Instalación y extracción de la batería (fig. A)
• Para instalar la batería (11), alinéela con el
receptáculo de la herramienta. Introduzca la
batería en el receptáculo y empuje hasta que
encaje en su posición.
• Para extraer la batería, empuje el botón de
liberación (12) mientras que al mismo tiempo
tira de la batería para sacarla del receptáculo.
Carga de la batería (fig. A & B)
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
servicio técnico autorizado de DEWALT. Es posible
que el cargador y la batería se calienten durante
la carga. Esto es normal y no significa que exista
ningún problema.
PRECAUCIÓN: No cargue la batería
a temperaturas ambiente < 4 °C
o > 40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (11), introdúzcala en el
cargador (13) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. Los indicadores de
carga rojos (14) parpadearán según el estado
de carga de la batería.
• Cuando la carga termina, los indicadores están
encendidos. El cargador pasa automáticamente
al modo de igualación.
• Se puede sacar la batería en cualquier momento o
dejarse indefinidamente en el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, los indicadores
de carga rojos parpadean rápidamente. Vuelva
a introducir la batería o pruebe con una nueva.
Si tampoco es posible cargar la batería nueva,
haga revisar el cargador por un servicio técnico
autorizado de DeWALT.
48
• Los indicadores de carga rojos parpadean
rápidamente con un parpadeo corto seguido
de un parpadeo largo para indicar un problema
con el cargador. Devuelva el cargador al
servicio técnico autorizado de DeWALT.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro
de corriente tales como generadores o fuentes
que convierten corriente continua en corriente
alterna, los indicadores de carga rojos (14)
pueden parpadear juntos con dos parpadeos
rápidos seguidos de una pausa. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal de manera automática.
Proceso de carga (fig. B)
Consulte la siguiente tabla para conocer el estado
de carga de la batería.
Estado de carga
1 luz parpadeante
< 33%
1 luz parpadeante, 1 luz encendida
33-66%
1 luz parpadeante, 2 luces encendidas
66-99%
3 luces encendidas
100%
Equilibrado automático
• El modo de equilibrado automático igualará
o equilibrará los elementos individuales de la
batería a su capacidad óptima. Las baterías
deben equilibrarse semanalmente o siempre
que éstas ya no realicen la misma cantidad de
trabajo.
• Para equilibrar la batería, colóquela en el
cargador del modo habitual. Deje la batería
durante al menos 8 horas en el cargador.
Retardo por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta una batería que está
demasiado caliente o demasiado fría, éste inicia
automáticamente un retardo por batería caliente/
fría, suspendiendo la carga hasta que la batería
haya alcanzado la temperatura adecuada.
A continuación el cargador pasa automáticamente
al modo de carga de batería. Esta función
garantiza una duración máxima de la batería.
E S PA Ñ O L
Protección de descarga excesiva
La batería tiene protección frente a una descarga
excesiva cuando se utiliza en la herramienta.
Selección del modo operativo (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Perforación rotativa: para atornillar,
taladrar en acero, madera y materiales
plásticos.
Perforación con percusión: para
taladrar hormigón y ladrillo.
DC229/DC234 (fig. C2)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Perforación rotativa: para atornillar,
taladrar en acero, madera y materiales
plásticos.
Perforación con percusión: para
taladrar hormigón y ladrillo.
Sólo percusión: para cincelado ligero.
• Para seleccionar el modo operativo, presione
el bloqueo de seguridad (4) y gire el interruptor
selector de modo (3) hasta que apunte al
símbolo del modo requerido.
• Suelte el bloqueo de seguridad y compruebe
que el interruptor selector de modo esté
bloqueado en su posición.
ADVERTENCIA: No seleccione el modo
operativo cuando la herramienta esté en
funcionamiento.
Insertar y desmontar los accesorios SDS-plus
(fig. D)
Estos modelos usan las brocas y los cinceles de
SDS-plus (véase la inserción en la fig. D para un
corte transversal de una cola de broca SDS-plus).
• Limpie y engrase el vástago de la punta.
• Inserte el vástago de la punta en el
portaherramientas (5).
• Empuje la punta hacia adentro y hágala girar
levemente hasta que encaje en las cavidades.
• Tire de la broca para verificar si está bien
sujetada.
• Para desmontar una broca, desbloquee
el portaherramientas (15) como descrito
anteriormente.
Instalación de la empuñadura lateral (fig. E)
La empuñadura lateral (9) puede instalarse de modo
que sirva tanto a usuarios diestros como zurdos.
ADVERTENCIA: No utilice la
herramienta si el mango lateral no está
debidamente montado.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para usuarios diestros, deslice el sujetador
de la empuñadura lateral sobre el collarín
situado detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la izquierda.
• Para usuarios zurdos, deslice el sujetador
de la empuñadura lateral sobre el collarín
situado detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la derecha.
• Haga girar la empuñadura lateral hasta la
posición que desee y ajústela.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. F)
• Inserte la broca apropiada en el
portaherramientas.
• Afloje la empuñadura lateral (9).
• Inserte el tope de profundidad (8) en el orificio
del sujetador de la empuñadura lateral.
• Ajuste la profundidad de taladrado de la
manera indicada.
• Apriete la empuñadura lateral.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso (fig. G)
• Empuje el deslizador de avance/retroceso
(2) hacia la izquierda para la rotación directa
(a derechas). Observe las flechas en la
herramienta.
• Empuje el deslizador de avance/retroceso (2)
hacia la derecha para la rotación inversa
(a izquierdas).
49
E S PA Ñ O L
PRECAUCIÓN: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido de
rotación.
DC229/DC234 - Sustitución del
portaherramientas por el portabrocas (fig. H)
• Gire el aro de cierre (6) a la posición de
apertura y saque el portaherramientas (5).
• Coloque el portabrocas (16) sobre el eje y gire
el aro de cierre a la posición de cierre.
• Para sustituir el portabrocas por el
portaherramientas, retire en primer lugar el
portabrocas del mismo modo que ha retirado
el portaherramientas. A continuación, coloque
el portaherramientas del mismo modo que ha
colocado el portabrocas.
PRECAUCIÓN: No utilice nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con percusión.
Sustitución del guardapolvos (fig. D)
El guardapolvos (7) impide la entrada de polvo
en el mecanismo. Los guardapolvos desgastados
deben sustituirse de inmediato.
• Deslice hacia atrás el manguito del
portaherramientas (15) y extraiga el
guardapolvos (7).
• Instale el nuevo guardapolvos.
• Suelte el manguito del portaherramientas.
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta (aprox. 5 kg).
Una presión excesiva no acelera el
taladrado o cincelado, sino que reduce
la efectividad de la herramienta e
incluso puede reducir su vida útil.
• No taladre ni introduzca la punta a
demasiada profundidad para no dañar
el guardapolvos.
50
Sujete siempre firmemente la herramienta
con ambas manos y mantenga una
postura segura . Utilice siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
debidamente montada.
• Si la herramienta cortante pierde
afilado, sustitúyala con una nueva
herramienta cortante.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Asegúrese de que la batería quede bien
acoplada.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace el deslizador de avance/retroceso (2)
a la posición central.
Perforación con percusión (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "perforación con percusión".
• Inserte la broca apropiada. Para obtener los
mejores resultados, utilice brocas con punta de
carburo de alta calidad.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Si es necesario, ajuste la profundidad de
perforación.
• Marque el punto donde desea perforar.
• Coloque la broca en el punto y encienda la
herramienta.
Perforación rotativa (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "perforación rotativa".
• Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
- Instale el adaptador del portabrocas/conjunto
de portabrocas (DC228/DC232). Están
disponibles adaptadores SDS-plus especiales
con secciones roscadas para su uso con
portabrocas estándar de 10 ó 13 mm que
permiten la utilización de brocas de vástago
recto.
E S PA Ñ O L
- Sustituya el portaherramientas por el
portabrocas (DC229/DC234).
• Proceda de la manera descrita para la
perforación con percusión.
PRECAUCIÓN: No utilice nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con percusión.
Atornillado (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "perforación rotativa".
• Seleccione la dirección de la rotación.
• Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
- Inserte el adaptador de atornillado SDS-plus®
especial para utilizar puntas de atornillado
hexagonales (DC228/DC232).
- Sustituya el portaherramientas por el
portabrocas (DC229/DC234).
• Inserte la punta de atornillar apropiada.
Cuando atornille o desatornille tornillos con
cabeza ranurada use siempre brocas con
manguito buscador.
• Presione suavemente el interruptor de
velocidad variable (1) para no dañar la cabeza
del tornillo. En el modo de rotación inversa
(LH) la velocidad de la herramienta se reduce
automáticamente para facilitar la extracción del
tornillo.
• Cuando el tornillo quede a ras con la pieza
de trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza.
DC229/DC234 - Cincelado (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (3) a la
posición "sólo percusión".
• Inserte el cincel adecuado y verifique si está
correctamente acoplado.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
Puede ser necesario dejar que el motor gire un
poco, tras cambiar del modo de cincelado al
rotativo, para alinear los engranajes.
ADVERTENCIA:
• No utilice esta herramienta para
mezclar o bombear líquidos
combustibles o explosivos (bencina,
alcohol, etc.).
• No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Hay disponibles como opción varios tipos de
brocas y cinceles SDS-plus®.
Consulte a su proveedor si desea información
más detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio depende del buen cuidado de la
herramienta y de una limpieza frecuente.
• Esta máquina no está diseñada para que la
repare el usuario. Lleve la herramienta a un
agente DeWALT autorizado después de unas
40 horas de operación. En caso de problemas
antes del término de dicho plazo, póngase en
contacto con un agente DeWALT autorizado.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Es preciso lubricar regularmente los accesorios y
acoplamientos en torno al punto de montaje
SDS-plus®.
51
E S PA Ñ O L
Limpieza
ADVERTENCIA:
• Evite que se obturen las ranuras de
ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Desconecte el cargador antes de
limpiar el cárter con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su
herramienta.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse.
La reutilización de materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación
medioambiental y reduce la demanda
de materias primas.
La normativa local puede prever la separación
de desechos de productos eléctricos de uso
doméstico en centros municipales de recogida
de desechos o a través del distribuidor cuando
adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
52
Puede consultar la dirección de su servicio
técnico más cercano poniéndose en contacto
con la oficina local de DEWALT en la dirección
que se indica en este manual. Como alternativa,
encontrará en Internet, en la dirección siguiente, la
lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos: www.2helpU.com
Batería
La batería de larga duración debe recargarse
en cuanto deja de producir suficiente potencia
en tareas que anteriormente se realizaban con
facilidad. Al final de su vida útil, deseche la batería
con el debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico
para su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio
DEWALT. Para ello es imprescindible presentar
la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se
incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de
este manual. Como alternativa, hay disponible
en Internet una lista de Centros de Servicio
DEWALT e información completa sobre nuestro
servicio postventa en www.2helpU.com.
53
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE SANS FIL
DC228/DC229/DC232/DC234
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
DC228
DC229
DC232
28
28
36
36
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Vitesse en charge
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Energie d'impact
J
2,5
2,5
2,5
2,5
Capacité de perçage
acier/bois/béton
mm
Tension
V
Vitesse à vide
Porte-outil
DC234
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Diamètre du collet
mm
54
54
54
54
Poids (sans pack-batteries)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Pack-batteries
Tension
VDC
28
36
Capacité
Ah
2,2
2,2
Poids
kg
0,92
1,0
Chargeur
DE9000
Tension secteur
VAC
Temps de charge (environ)
min
60
Poids
kg
0,9
230
Fusible:
Europe
Royaume-Uni et Irlande
Outils de 230 V
Outils de 230 V
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
54
10 A, secteur
13 A, sur fiches
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, peut entraîner des blessures
minimes ou modérées.
ATTENTION : utilisé sans le symbole de
l’alerte de sécurité indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, peut entraîner des dégâts
matériels.
Indique un risque d’électrocution
Indique un risque d’incendie.
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec les normes 98/37/EC, 89/336/EEC,
86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT déclare que ce chargeur a été mis au point en conformité avec les normes : 89/336/EEC,
2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contactez DEWALT à l'adresse ci-dessous ou reportez-vous au dos de
ce manuel.
LpA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la puissance acoustique)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
DC229
82
2,0
95
2,4
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après EN 60745:
Valeur d’accélération pondérée efficace
m/s2
7,6
8,1
Incertitude K
m/s²
1,5
1,5
La valeur d’émission vibratoire déclarée a été
mesurée conformément à une méthode d’essai
standard et peut être utilisée pour comparer un outil
à un autre.
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
7,6
1,5
8,2
1,5
Directeur de développement produits
Horst Großmann
La valeur d’émission vibratoire déclarée peut
également être utilisée pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : la valeur d’émission
vibratoire pendant l’utilisation effective
de l’outil électrique peut varier par
rapport à la valeur déclarée, en fonction
de la manière dont l’outil est utilisé. Elle
peut conduire à une sous-estimation
considérable de l’exposition lorsque l’outil
est régulièrement utilisé de cette manière.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
05/2007
Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations
pendant une période de travail donnée doit
également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension et lorsqu’il fonctionne à vide, en plus
du temps de déclenchement.
Ces éléments peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale de travail.
55
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le mode
d’emploi.
Instructions générales de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non-respect des
avertissements et des instructions peut
entraîner une électrocution, un incendie
et/ou des blessures graves.
c)
d)
Le terme « outil électrique » mentionné dans
tous les avertissements ci-dessous se rapporte
aux outils branchés sur secteur (avec câble de
raccordement) ou fonctionnant sur piles (sans fil).
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET LES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE
ULTERIEURE
1 SECURITE DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée.
Une aire de travail encombrée ou mal éclairée
augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables.
Les outils électriques produisent des étincelles
qui peuvent enflammer la poussière ou les
émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil électrique.
Une distraction peut vous faire perdre le
contrôle de l’outil.
2 SECURITE ELECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des outils
électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
56
e)
f)
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs.
Le risque d’électrocution augmente si votre
corps est relié à la terre.
N’exposez pas les outils électriques à la
pluie ou à l’humidité.
Le risque d’électrocution augmente si de l’eau
pénètre dans un outil électrique.
Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
N’utilisez jamais le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher l’outil électrique. Tenez
le cordon à l’écart des sources de chaleur,
de l’huile, des bords tranchants ou des
pièces en mouvement.
Le risque d’électrocution augmente si le cordon
est endommagé ou entortillé.
Utilisez une rallonge convenant pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors.
Le risque d’électrocution diminue si vous
utilisez un cordon convenant pour l’utilisation à
l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3 SECURITE PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments.
Un moment d’inattention durant l’utilisation
d’un outil électrique peut entraîner de graves
blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes de
sécurité.
Un équipement de sécurité comme un masque
anti-poussières, des chaussures de sécurité
antidérapantes, un casque de sécurité ou un
serre-tête antibruit, utilisé selon la tâche à
effectuer, permettront de diminuer le risque de
blessures corporelles.
FRANÇAIS
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en position
éteinte avant de relier l’outil à la source
d’alimentation et/ou au bloc-piles, ou de
ramasser ou transporter l’outil. Transporter les
outils électriques le doigt placé sur l’interrupteur
ainsi que brancher des outils électriques
dont l’interrupteur est sur la position marche
augmentent les risques d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre avant
de mettre l’outil sous tension.
Une clé laissée en place sur une pièce
rotative de l’outil électrique peut entraîner des
blessures corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre.
Vous aurez ainsi une meilleure maîtrise de
l’outil électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne portez
pas de vêtements amples ni de bijoux.
Maintenez cheveux, vêtements et gants à
l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer les
vêtements amples, les bijoux et les cheveux
longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration et de
collecte de la poussière, vérifiez qu’ils sont
bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de tels accessoires permet de
réduire les risques liés à la présence de
poussière.
4 UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS
ELECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation.
Si vous utilisez l’outil électrique adéquat et
respectez le régime pour lequel il a été conçu,
il réalisera un travail de meilleure qualité et plus
sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre avec
l’interrupteur.
Un outil électrique qui ne peut être contrôlé par
l’interrupteur représente un danger et doit être
réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger les
outils électriques.
Ces mesures de sécurité préventives réduiront
les risques de démarrage accidentel de l’outil
électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques ou
ces instructions.
Les outils électriques représentent un danger
entre des mains inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils électriques.
Assurez-vous que les pièces en mouvement
ne sont pas désalignées ou coincées,
qu’aucune pièce n’est cassée ou que l’outil
électrique n’a subi aucun dommage pouvant
affecter son bon fonctionnement. Si l’outil
électrique est endommagé, faites-le réparer
avant de le réutiliser.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer.
L’utilisation d’un outil électrique à des fins
autres que celles prévues est potentiellement
dangereuse.
5 UTILISATION ET ENTRETIEN DU
BLOC-PILES
a) Vérifiez que l’interrupteur est sur la position
arrêt avant d’insérer le bloc-piles.
L’insertion d’un bloc-piles dans un outil
électrique sous tension augmente le risque
d’accident.
57
FRANÇAIS
b) Rechargez le bloc-piles uniquement avec le
chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie si
utilisé avec un autre bloc-piles.
c) Utilisez l’outil électrique uniquement avec le
bloc-piles spécifié.
L’utilisation d’autres blocs-piles peut être à
l’origine de blessures ou d’un incendie.
d) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de créer une connexion entre
deux bornes.
Court-circuiter les bornes entre elles peut
provoquer des brûlures ou un incendie.
e) Évitez tout contact avec le liquide pouvant
s’échapper d’une pile en mauvais état. En
cas de contact accidentel, rincez à l’eau. Si
le liquide pénètre dans les yeux, consultez
un médecin. Le liquide s’échappant de la
pile peut engendrer une irritation ou des
brûlures.
6 REPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui utilise
des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Instructions de sécurité supplémentaires pour
les marteaux électropneumatiques
• Munissez-vous de protections auditives.
L'exposition au bruit peut causer des pertes de
l'audition.
• Utilisez les poignées additionnelles fournies
avec l'outil. Une perte de contrôle peut
provoquer des blessures.
• Il est conseillé de porter un masque antipoussière.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation
des marteaux électropneumatiques :
- blessures occasionnées par le contact avec des
pièces en rotation ou chaudes de l'outil.
58
Malgré l'application des règles de sécurité adéquates
et la mise en place des dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels ne peuvent être évités.
Il s'agit de :
- Diminution de l'acuité auditive.
- Risque de pincement des doigts en changeant
l'accessoire.
Risques sanitaires occasionnés par l'inhalation
de la poussière générée par le travail du béton
et de la pierre.
Directives de sécurité additionnelles pour
batteries et chargeurs
• Vérifiez que le pack-batterie est bien propre et
sec avant de l'insérer dans le chargeur.
• Ne transportez jamais le chargeur par le câble.
Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.
Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur,
de l'huile et des bords coupants.
• Faites remplacer tout cordon défectueux ou
endommagé par un agent DeWALT agréé.
Ne tentez jamais de le réparer vous-même.
• Faites remplacer tout cordon défectueux ou
endommagé par un agent DeWALT agréé.
Ne tentez jamais de le réparer vous-même.
• N'exposez pas le chargeur à l'humidité.
• N'essayez pas de charger des pack-batteries
mouillés.
• Ne tentez jamais d'ouvrir un pack-batterie
quelle que soit la raison.
• Chargez uniquement les pack-batteries
présentant le nominal spécifié dans le manuel.
N'essayez pas de charger des batteries nonrechargeables.
• Chargez uniquement les pack-batteries
présentant le nominal spécifié dans le manuel.
N'essayez pas de charger des batteries nonrechargeables.
• Suivez toujours les instructions indiquées à
l'arrière de ce manuel concernant la sélection
de pack-batteries applicables.
• Rangez les chargeurs et les pack-batteries
dans un endroit sec, fermé à clé et hors de
portée des enfants.
FRANÇAIS
Transport
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT sont conformes
aux impératifs de test du manuel NU de Tests et
critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Partie III, soussection 38,3) référencés dans les Recommandations
NU sur le transport des substances dangereuses.
- Les pack-batteries disposent d'une protection
efficace contre les surpressions internes et les
courts-circuits.
- Des mesures appropriées ont été prises pour
éviter les ruptures forcées et les courants
inverses dangereux.
- Le contenu équivalent lithium est inférieur à la
valeur limite applicable.
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT ne sont pas
concernés par les réglementations nationales
et internationales applicables aux substances
dangereuses. Cependant, ces réglementations
deviennent applicables lors du transport de
plusieurs pack-batteries ensemble.
• Assurez-vous que les pack-batteries sont
emballés selon les réglementations relatives
aux substances dangereuses, mentionnées
précédemment, pour éviter tout court-circuit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatterie
Outre les symboles utilisés dans le présent
manuel, les étiquettes sur le chargeur et le packbatterie comportent les symboles suivants :
Lire le manuel d'abord
Voir les caractéristiques techniques
pour le temps de charge
Ne pas exposer à l'eau
Ne pas introduire d'objet conducteur
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Cordons défectueux. Remplacer
immédiatement
Problème de chargeur
Problème de batterie
Au moment de jeter un pack-batterie,
respectez notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batterie
Charger uniquement avec un chargeur
DEWALT dédié
Contenu de l'emballage
L'emballage contient :
1 Marteau électropneumatique sans fil
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Mandrin autoserrant (DC229/DC234)
1 Pack-batteries (DC228/DC229/
DC232K/DC234K)
2 Packs-batteries (DC229KL/DC232KL/
DC234KL)
1 Chargeur
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
Remarque : Les pack-batteries et chargeurs ne
sont pas inclus avec les modèles N.
• Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à
fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Pack-batterie endommagé. Ne pas
charger.
Ne pas utiliser de chargeur
endommagé
59
FRANÇAIS
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou une de ses pièces
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
UTILISATION PRÉVUE
Votre perceuse à percussion sans fil DC228/
DC232 est conçue pour les travaux professionnels
de perçage, de perçage à percussion et de
vissage. Votre perceuse à percussion sans
fil DC229/DC234 est conçue pour les travaux
professionnels de perçage, de perçage à percussion et de vissage, ainsi que pour les travaux
légers de piquage.
NE L’UTILISEZ pas dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces perceuses à percussion sans fil robustes
sont des outils électriques professionnels. Tenez
les enfants à l’écart de l’outil. Les utilisateurs
inexpérimentés doivent être encadrés lorsqu’ils
utilisent cet outil.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Sélecteur de mode
4 Bouton de verrouillage
5 Porte-outil
6 Bague de blocage
7 Capuchon protecteur
8 Butée de profondeur
9 Poignée latérale
10 Poignée
11 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DE9000 accepte les batteries
DEWALT Li-Ion de 36 V (DE9360) et de 28 V
(DE9280) à 2,2 Ah.
11 Pack-batteries
12 Bouton de dégagement
13 Chargeur
14 Témoins de charge (rouges)
Embrayage de surcharge
En cas de blocage d'un foret, la transmission de
l'arbre de foret s'interrompt. En raison des forces
60
résultantes, tenez toujours l'outil avec les deux
mains et prenez une posture ferme.
Mécanisme de freinage
Dès que l'on relâche l'interrupteur à variateur,
l'arbre s'arrête instantanément de tourner.
Contrôle de vibration actif
Le contrôle de vibration actif neutralise les
vibrations dues au mécanisme du marteau.
Il permet de réduire les vibrations subies par
la main et le bras, et assure ainsi une utilisation
plus confortable pendant plus longtemps, tout en
allongeant la durée de vie utile de l'outil.
En fonctionnement, un mécanisme à ressort
équilibre les forces de vibration. Ceci est sensible
par l'effet d'amortissement lorsqu'une pression est
appliquée à l'outil. Assurez-vous que le ressort est
engagé mais pas trop fermement. Le mécanisme
doit permettre un certain « flottement ».
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d'identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335;
un branchement à la terre n'est donc
pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d'alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d'utilisation à l'extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s'en débarrasser en songeant à la sécurité
car il est dangereux de réutiliser un cordon secteur
ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
FRANÇAIS
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas
de nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée
de votre chargeur (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur
est de 1 mm2 et la longueur maximum est de 30 m.
•
•
Assemblage et réglage
AVERTISSEMENT : Toujours enlever
le pack-batteries avant de procéder à
l'assemblage ou au réglage.
•
AVERTISSEMENT : Toujours mettre
l'outil à l'arrêt avant d'introduire ou
d'enlever le pack-batteries.
•
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs
DEWALT.
Installation et retrait du pack-batterie (fig. A)
• Pour mettre le pack-batterie en place (11),
alignez-le avec le réceptacle sur l'outil. Faites
glisser le pack-batterie dans le réceptacle et
poussez jusqu'à ce qu'il se mette en place avec
un bruit sec.
• Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur le
bouton de déverrouillage (12) tout en retirant le
pack-batterie du réceptacle.
Chargement du pack-batterie (fig. A & B)
Vérifiez toujours la tension secteur avant de charger
un pack-batterie. Si la tension secteur est présente
mais que le chargeur ne fonctionne pas, retournez
votre chargeur à un réparateur agréé DEWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batterie
ont tendance à s'échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
ATTENTION : Ne chargez pas le packbatterie à des températures ambiantes
< 4 °C ou > 40 °C. Température de
charge recommandée : environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batterie (11), introduisezle dans le chargeur (13) comme illustré et
•
branchez le chargeur. Le pack-batterie doit être
engagé à fond dans le chargeur. Les témoins
de charge rouges (14) clignotent selon l'état de
charge du pack-batterie.
Une fois la charge terminée, les témoins sont tous
allumés. Le chargeur passe automatiquement en
mode d'égalisation de charge.
Le pack-batterie peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
Les témoins de charge rouges clignotent
rapidement pour indiquer un problème de
charge. Insérez à nouveau le pack-batterie ou
essayez un pack-batterie neuf. Si le nouveau
pack-batterie ne se charge toujours pas, faites
tester votre chargeur par un réparateur agréé
DeWALT.
Les témoins de charge rouges clignotent
rapidement avec un clignotement court
suivi d'un long pour indiquer un problème
de chargeur. Confiez votre chargeur à un
réparateur DeWALT agréé.
Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d'énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs
de tension, les témoins de charge rouges
(14) peuvent clignoter ensemble avec deux
clignotements rapides suivis d'une pause.
C'est le signe d'un problème passager de la
source d'énergie. Dès que possible, le chargeur
revient automatiquement au mode normal.
Processus de charge (fig. B)
Voir le tableau suivant des états de charge du
pack-batterie.
État de charge
1 témoin clignotant
< 33%
1 témoin clignotant, 1 témoin allumé
33-66%
1 témoin clignotant, 2 témoins allumés
66-99%
3 témoins allumés
100%
Mise au point automatique
• Le mode de mise au point automatique vous
permettra de compenser ou d'équilibrer la
charge des cellules individuelles du pack-
61
FRANÇAIS
batterie à la puissance maximale. Les packbatteries doivent être mis au point chaque
semaine ou dès qu'ils n'offrent plus la même
quantité de travail.
• Pour mettre votre pack-batterie au point, placez
la batterie sur le chargeur comme d'habitude.
Laissez le pack-batterie en place dans le
chargeur pendant au moins 8 heures.
Délai de pack chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte une batterie trop
chaude ou froide, il lance automatiquement un
Délai de pack chaud/froid, suspendant la charge
tant que la batterie n'est pas revenue à une
température appropriée. Le chargeur revient alors
en mode de charge de pack. Cette fonctionnalité
maximise la durée de vie de la batterie.
Protection contre les décharges importantes
Le pack-batterie est protégé contre les décharges
importantes lorsqu'il est utilisé dans l'outil.
Sélection du mode de travail (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
L'outil s'utilise pour les modes de travail suivants :
Perçage sans percussion : pour visser
et percer dans l'acier, le bois et les
matières plastiques.
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie.
DC229/DC234 (fig. C2)
L'outil s'utilise pour les modes de travail suivants :
Perçage sans percussion : pour visser
et percer dans l'acier, le bois et les
matières plastiques.
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie.
Percussion seulement: pour le burinage
léger.
62
• Pour sélectionner le mode de fonctionnement,
appuyez sur le bouton de verrouillage (4) et
tournez le commutateur de mode (3) jusqu'à ce
qu'il soit dirigé vers le symbole du mode souhaité.
• Relâchez le bouton de verrouillage et vérifiez
que le commutateur est bloqué sur sa position.
AVERTISSEMENT : Ne sélectionnez
pas le mode de fonctionnement alors
que l'outil est en marche.
Montage et démontage des accessoires
SDS-plus (fig. D)
Ces modèles utilisent des forets et des burins
SDS-plus (l'encart dans la fig. D représente la
section de la queue d'un accessoire SDS-plus).
• Graisser la queue du foret.
• Introduire la queue du foret dans le porte-outil (5).
• Appuyer sur le foret et le tourner légèrement
jusqu'à ce qu'il s'engage dans les rainures.
• Tirer sur le foret pour vérifier son blocage.
En mode de perçage avec percussion, le foret
serré dans le porte-outil doit pouvoir rentrer et
sortir de plusieurs centimètres.
• Pour démonter le foret, tirer vers l'arrière la
bague de blocage du porte-outil (15) et enlever
le foret.
Montage de la poignée latérale (fig. E)
La poignée latérale (9) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais
l'outil sans la poignée latérale
correctement assemblée.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à droite.
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. F)
• Introduire le foret dans le mandrin.
• Desserrer la poignée latérale (9).
FRANÇAIS
• Introduire la butée de profondeur (8) dans
l'oeillet prévu à cet effet dans le collier de
serrage de la poignée latérale.
• Régler la profondeur de perçage comme
l'indique le dessin.
• Serrer la poignée latérale.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. G)
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(2) à gauche pour avoir une rotation à droite
(RH). Voir les flèches sur l'outil.
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(2) à droite pour avoir une rotation à gauche (G)
.
ATTENTION : Attendre que le moteur
soit complètement arrêté avant de
changer le sens de rotation.
DC229/DC234 - Remplacement du porte-outil
avec le mandrin (fig. H)
• Tournez la bague de blocage (6) pour la
débloquer et retirez le porte-outil (5).
• Poussez le mandrin (16) dans la tige et tournez
la bague de blocage pour la bloquer.
• Afin de remplacer le mandrin avec le porte-outil,
retirez d'abord le mandrin de la même manière
que vous avez retiré le porte-outil. Placez ensuite
le porte-outil comme vous avez placé le mandrin.
ATTENTION : N'utilisez jamais de
mandrins standard en mode de perçage
à percussion.
Remplacement du capuchon protecteur (fig. D)
Grâce au capuchon protecteur (7), la poussière ne
peut pas pénétrer dans le mécanisme. Il convient
de remplacer immédiatement le capuchon lorsqu'il
est usé.
• Tirer vers l'arrière la bague de blocage du porteoutil (15) et retirer le capuchon protecteur (7).
• Remplacer le capuchon protecteur.
• Relâcher la bague de blocage du porte-outil.
Mode d'emploi
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée (environ
5 kg) sur l'outil. Une pression excessive
n'accélère pas le perçage mais altère
la performance de l'outil et risque de
réduire sa durée de vie.
• En travaillant, éviter d'enfoncer le foret
trop loin pour ne pas endommager le
capuchon protecteur.
Tenez toujours l'outil fermement à deux
mains et restez à distance raisonnable
pour votre sécurité . Utilisez toujours
l'outil avec la poignée latérale en place.
• Si l’outil de découpage n’est plus affûté,
remplacez-le par un nouvel outil de
découpage.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est
(complètement) chargé.
• Vérifiez que le pack-batterie est bien en place.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l'interrupteur.
• Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
• Pour bloquer l'outil en position arrêt, mettez
le sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
Perçage avec percussion (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage avec percussion ».
• Insérez le foret approprié. Pour les meilleurs
résultats, utilisez des forets carbure.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Réglez, si nécessaire, la profondeur de perçage.
• Marquez l'endroit où le trou va être percé.
• Placez le foret à l'endroit marqué et mettez
l'outil en marche.
Perçage sans percussion (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
• Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
63
FRANÇAIS
- Insérez un adaptateur de mandrin/ensemble
de mandrin (DC228/DC232).
Des adaptateurs SDS-plus avec une section
filetée sont disponibles pour le montage de
mandrins de 10 ou 13 mm afin de permettre
l'utilisation de forets à queue cylindrique.
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(DC229/DC234).
• Procédez comme pour le perçage avec
percussion.
ATTENTION : N'utilisez jamais de
mandrins standard en mode de perçage
à percussion.
Vissage (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« perçage sans percussion ».
• Sélectionnez le sens de rotation.
• Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
- Insérez un adaptateur de vissage SDS-plus®
pour embouts à queue hexagonale (DC228/
DC232).
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(DC229/DC234).
• Introduisez l'embout de vissage adapté.
Pour une vis à tête fendue, utilisez toujours des
embouts à douille de centrage.
• Appuyez doucement sur l'interrupteur à
variateur (1) pour éviter que la tête de vis soit
endommagée. En rotation gauche (LH),
la vitesse de l'outil se réduit automatiquement
pour faciliter le retrait de la vis.
• Lorsque la vis est au ras de la pièce à ouvrer,
relâchez l‘interrupteur à variateur pour éviter que
la tête de vis ne se noie dans la pièce à ouvrer.
DC229/DC234 - Burinage (fig. A)
• Positionnez le commutateur de mode (3) sur
« percussion seulement ».
• Insérez le burin approprié et vérifiez son blocage.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Mettez l'outil en marche et commencez
à travailler.
64
Après avoir passé du mode de burinage à un mode
de rotation, il est parfois nécessaire de faire marcher
le moteur un instant afin d'aligner les rouages.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides inflammables ou
explosifs tels que l'essence, l'alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Accessoires disponibles en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler
dangereuse, car ils n’ont pas été testés
sur ce produit. Afin de réduire le risque
de blessures, utilisez uniquement
des accessoires recommandés par
DEWALT.
Plusieurs types de forets et d'adaptateurs de
vissage SDS-plus® sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
• Le marteau électro-pneumatique ne peut être
réparé par l'utilisateur. Faites-le réviser par
un réparateur agréé par DeWALT après les
40 premières heures de travail. Au cas où un
problème se manifesterait plus tôt, contactez
votre service DeWALT agréé.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Les accessoires et fixations employés doivent
être régulièrement lubrifiés autour de la garniture
SDS-plus®.
FRANÇAIS
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
Nettoyage
AVERTISSEMENT :
• Débrancher le chargeur et nettoyer son
boîtier avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer
votre outil.
• Les fentes d'aération doivent toujours
être dégagées. Nettoyer régulièrement
le boîtier avec un chiffon doux.
Protection de l'environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez
pas avec vos déchets domestiques. Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être
rechargé quand il ne fournit plus une alimentation
suffisante pour des travaux qui étaient auparavant
effectués facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le
en respectant l'environnement.
• Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l'outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables.
Emportez-les chez votre concessionnaire ou
à votre station locale de recyclage. Les packbatteries recueillis seront recyclés ou jetés
comme il convient.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à
nouveau. Le fait d'utiliser à nouveau des
produits recyclés permet d'éviter la
pollution environnementale et de réduire
la demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu'ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier,
il vous suffit de retourner votre produit à un
réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé
le plus proche de chez vous, contactez le
bureau DEWALT à l'adresse indiquée dans ce
manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste des
65
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D'ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous
ses accessoires dans les 30 jours suivant
son achat à votre distributeur, ou à un
centre de service après-vente agréé pour un
remboursement intégral ou un échange.
Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d'une
preuve d'achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les
12 mois suivant son achat, cette opération
sera effectuée gratuitement dans un centre de
service après-vente agréé sur présentation de
la preuve d'achat. Ce service comprend pièces
et main-d'oeuvre pour les machines,
à l'exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l'unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n'ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d'achat portant la date d'acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l'adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le
plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative,
une liste de centres de service après-vente
DEWALT agréés et des renseignements
plus détaillés sur le service après-vente sont
disponibles sur l'Internet (www.2helpU.com).
66
I TA L I A N O
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO A
BATTERIA DC228/DC229/DC232/DC234
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
DC228
DC229
DC232
28
28
36
36
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Velocità a carico
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Forza di percussione
J
2,5
2,5
2,5
2,5
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
mm
Tensione
V
Velocità a vuoto
Portautensile
DC234
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Diametro collare
mm
54
54
54
54
Peso (senza batterie)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Gruppo batterie
Tensione
VDC
28
36
Capacità
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
0,92
1,0
Caricabatterie
DE9000
Tensione di rete
VAC
Tempo di carica (circa)
min
60
Peso
kg
0,9
230
Fusibili:
Europa
Regno Unito e Irlanda
Strumenti a 230 V
Strumenti a 230 V
Definizioni: linee guida per
la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di
ciascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare
attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
10 A di alimentazione
13 A, spina in ingresso
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
ATTENZIONE: utilizzato senza il simbolo
di attenzione per la sicurezza, indica una
situazione potenzialmente pericolosa che,
se non viene evitata, può provocare
danni alle cose.
Segnala rischio di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
67
I TA L I A N O
Dichiarazione CE di conformità
DC228/DC229/DC232/DC23434
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle norme: 98/37/EC, 89/336/EEC,
86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT dichiara che questo caricatore è stato progettato in conformità a: 89/336/EEC, 2002/95/EC,
2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all'indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
LpA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale) determinati in base allo standard EN 60745:
7,6
8,1
7,6
8,2
Valore accelerazione RMS ponderata
m/s2
Incertezza K
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
I valori di emissione delle vibrazioni dichiarati sono
stati misurati secondo un metodo di rilevazione
standard, e possono essere usati per confrontare fra
loro due utensili.
I valori di emissione delle vibrazioni dichiarati possono
essere inoltre usati per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: i valori di emissione
delle vibrazioni durante l’uso effettivo
dell’elettroutensile possono differire
dai valori dichiarati, a seconda delle
condizioni in cui viene usato tale utensile.
Questo potrebbe portare a importanti
sottostime dell’esposizione nei casi in cui
l’utensile venisse usato regolarmente in
tali condizioni.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni
sperimentate durante un dato periodo di lavoro deve
tenere conto anche delle volte in cui l’utensile viene
spento, dei momenti in cui è inattivo e dei tempi di
accensione.
68
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello di
esposizione in un dato periodo di lavoro.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
05/2007
I TA L I A N O
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere il manuale di
istruzioni.
c)
Regole generali per la sicurezza
AVVERTENZA! Leggere tutte le
avvertenze per la sicurezza e tutte le
istruzioni. La mancata osservanza di
tutte le istruzioni indicate di seguito può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni personali gravi.
Il termine “elettroutensile” nelle avvertenze
elencate di seguito fa riferimento sia agli utensili
alimentati da rete (tramite filo) sia agli utensili
alimentati a batteria (cordless).
d)
e)
CONSERVATE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
1 SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito e ben
illuminato.
Gli ambienti disordinati o bui favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili.
Gli elettroutensili generano scintille che
possono provocare l’accensione di polvere e
fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di
controllo.
2 SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA
ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa).
Per ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo con
superfici collegate a terra, quali condotti,
radiatori, fornelli e frigoriferi.
f)
Se il proprio corpo è collegato a terra, il rischio
di scosse elettriche aumenta.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o
all’umidità.
L’ingresso di acqua in un elettroutensile
aumenta il rischio di scosse elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli e parti in
movimento.
Se il cavo è danneggiato o impigliato, il rischio
di scosse elettriche aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in ambienti
esterni, utilizzare una prolunga adatta
all’uso esterno.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche,
utilizzare un cavo adatto ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile in
una zona umida, usare una fonte di corrente
protetta da un interruttore differenziale
(salvavita).
L’uso di un salvavita riduce i rischi di shock
elettrico.
3 SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare un elettroutensile se si
è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcol o
medicinali.
Un attimo di disattenzione durante l’uso di
elettroutensili può provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare equipaggiamento per la protezione
antinfortunistiche.
Indossare sempre una protezione per gli occhi.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale.
Assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione
OFF prima di connettere la fonte di corrente
e/o il blocco batteria, afferrare o trasportare
il dispositivo. Se gli elettroutensili vengono
69
I TA L I A N O
d)
e)
f)
g)
trasportati tenendo il dito sull’interruttore o
collegati alla rete elettrica con l’interruttore nella
posizione ON, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli di
regolazione.
Un chiavistello o una chiave fissati su una parte
rotante dell’elettroutensile possono provocare
lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento.
Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi
possono rimanere impigliati nelle parti in
movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione e
raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli
in modo corretto.
L’uso di questi dispositivi può ridurre i pericoli
legati alla polvere.
4 USO E MANUTENZIONE
DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo.
Qualsiasi elettroutensile che non possa essere
controllato con l’interruttore è pericoloso e deve
essere riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile.
70
d)
e)
f)
g)
Tali misure di sicurezza preventive riducono
il rischio di accensione accidentale
dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’elettroutensile e con le presenti
istruzioni.
Gli elettroutensili sono pericolosi nelle mani di
persone non addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull’uso
dell’elettroutensile. In caso di danni, riparare
l’elettroutensile prima dell’uso.
Molti incidenti sono provocati da elettroutensili
su cui non è stata effettuata la corretta
manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire.
L’uso dell’elettroutensile per operazioni diverse
da quelle previste può provocare situazioni
pericolose.
5 USO E MANUTENZIONE DELL’UTENSILE A
BATTERIA
a) Prima di inserire il blocco batteria, verificare
che l’interruttore sia nella posizione OFF.
Se il blocco batteria viene inserito in un
elettroutensile che ha l’interruttore in posizione
ON, il rischio di incidenti aumenta.
b) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di blocco batteria può provocare un rischio
di incendio se utilizzato con un altro blocco
batteria.
I TA L I A N O
c) Utilizzare gli elettroutensili solo con blocchi
batteria specifici.
L’uso di altri blocchi batteria può provocare il
rischio di lesioni e incendi.
d) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o
altri piccoli oggetti metallici che possono
determinare un collegamento tra i terminali.
Il cortocircuito dei terminali della batteria può
provocare ustioni o incendi.
e) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare il
contatto. Se dovesse verificarsi un contatto,
sciacquare con acqua. Se il liquido entra
in contatto con gli occhi, consultare un
medico.
Il liquido espulso dalla batteria può causare
irritazioni o ustioni.
6 RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche.
In questo modo viene garantita la sicurezza
dell’elettroutensile.
Istruzioni supplementari di sicurezza per
tassellatori elettropneumatici
• Indossare protezioni acustiche. L'esposizione
al rumore può causare la perdita dell'udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie in
dotazione con l'elettroutensile. La perdita
di controllo può causare lesioni personali.
• È preferibile indossare una maschera
anti-polvere.
Altri rischi
I seguenti rischi riguardano l'utilizzo dei trapani
a rotopercussione:
- lesioni causate dal contatto con parti in
rotazione o calde dell'elettroutensile
L'adozione delle norme di sicurezza pertinenti
e l'installazione di dispositivi di sicurezza non
consentono comunque di eliminare tutti i rischi
correlati, ovvero:
- Diminuzione dell'udito.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante
la sostituzione degli accessori.
- Rischi per la salute causati dall'inalazione
di polveri generate da lavori eseguiti su
calcestruzzo e/o muratura.
Norme di sicurezza specifiche per gruppi
batterie e caricabatterie
• Prima di inserire il gruppo batterie in un
caricabatterie, verificare che il pacco sia
asciutto e pulito.
• Non trasportare mai il caricabatterie afferrandolo
per il cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo
dalla presa. Proteggere il cavo dal calore ed
evitarne il contatto con olio e bordi taglienti.
• Eventuali componenti difettosi o cavi
danneggiati devono essere sostituiti o riparati
da un tecnico autorizzato DeWALT. Non tentare
mai di effettuare delle riparazioni.
• Non esporre il caricabatterie a umidità.
• Non tentare di caricare i gruppi di batterie umidi.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
• Caricare solo gruppi batterie con valori nominali
conformi a quanto riportato nel presente manuale.
Non tentare di caricare batterie non ricaricabili.
• Per smaltire i gruppi batterie, seguire sempre le
istruzioni riportate sul retro del presente manuale.
• Quando non sono in uso, caricabatterie e
gruppi batterie devono essere riposti in luogo
asciutto e sotto chiave, fuori dalla portata dei
bambini.
Trasporto
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono conformi ai
requisiti di test necessari previsti dal Manuale di
test e criteri delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/
rev.3, parte III, sottosezione 38,3) come riportato
nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sui
trasporti di merci pericolose.
- I gruppi batterie sono dotati di efficaci
protezioni interne per evitare sovrapressione e
cortocircuiti.
- Sono state adottate le misure corrette per
prevenire rotture forzate e pericolose correnti
inverse.
- Il contenuto equivalente di litio è inferiore al
valore limite applicabile.
71
I TA L I A N O
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono esclusi dalle
normative nazionali ed internazionali applicabili alle
merci pericolose. Tuttavia, tali normative diventano
applicabili per il trasporto di numerosi gruppi
batterie insieme.
• Verificare che i gruppi batterie siano imballati in
conformità alle suddette normative in materia di
merci pericolose per prevenire cortocircuiti.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
Oltre ai pittogrammi utilizzati nel presente
manuale, i seguenti simboli sono indicati nelle
etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie:
Leggere il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici.
Non esporre a umidità
Non toccare con oggetti conduttori
Non caricare gruppi batterie
danneggiati
Non utilizzare caricatori danneggiati
Ricaricare esclusivamente a
temperature comprese tra 4 °C e 40 °C
Sostituire immediatamente il cavo
danneggiato
Problema nel caricatore
Problema nella batteria
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, smaltirlo con le dovute
precauzioni per l'ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
72
Ricaricare esclusivamente con gli
appositi caricabatterie DEWALT
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Tassellatore elettropneumatico a batteria
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità regolabile
1 Mandrino autoserrante (DC229/DC234)
1 Gruppo batterie (DC228/DC229/
DC232K/DC234K)
2 Gruppi batterie (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
Nota: I gruppi batterie e i caricabatterie non sono
inclusi nei modelli N.
• Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: mai alterare lo
strumento o le sue parti. Si potrebbero
provocare danni o infortuni.
UTILIZZO PREVISTO
Il tassellatore elettropneumatico a batteria
DC228/DC232 è stato concepito per eseguire
operazioni professionali di foratura, foratura a
percussione e avvitatura/svitatura. Il tassellatore
elettropneumatico a batteria DC229/DC234 è stato
concepito per eseguire operazioni professionali
di foratura, foratura a percussione, avvitatura/
svitatura e piccola intagliatura.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi tassellatori elettropneumatici per utilizzo
industriale sono elettroutensili professionali. NON
lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria una supervisione quando
questo utensile è usato da personale inesperto.
I TA L I A N O
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Selettore percussione-rotazione
4 Fermo di sicurezza
5 Portautensile
6 Collare di bloccaggio
7 Parapolvere
8 Asta di profondità regolabile
9 Impugnatura laterale
10 Impugnatura
11 Gruppo batterie
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quali non
è richiesta la messa a terra.
CH
Caricabatterie
Il caricabatteria DE9000 accetta i gruppi batterie
a ioni di litio DEWALT da 36 V (DE9360) e 28 V
(DE9280) da 2,2 Ah.
11 Gruppo batterie
12 Pulsante di sblocco
13 Caricabatterie
14 Indicatori di carica (rossi)
Frizione di sovraccarico
Nel caso in cui una punta del tassellatore sia
bloccata, la forza motrice al mandrino viene
interrotta. A causa delle forze che ne derivano,
impugnare sempre l'elettroutensile con entrambe
le mani e mantenere una postura stabile.
Meccanismo di frenatura
Rilasciando l'interruttore a velocità variabile,
il mandrino cesserà immediatamente di ruotare.
Controllo attivo delle vibrazioni
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le
vibrazioni di rimbalzo dal meccanismo del tassellatore.
Riducendo le vibrazioni sulla mano e sul braccio,
permette un uso più confortevole per periodi
maggiori di tempo ed aumenta la durata dell'unità.
Durante il funzionamento, un meccanismo a molla
compensa le vibrazioni. È possibile notarlo grazie
all'effetto di ammortizzamento che si verifica
applicando una pressione all'elettroutensile.
Verificare che la molla sia innestata ma non troppo
saldamente. Il meccanismo dovrebbe essere in
grado di "rimanere sospeso".
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la
spina vecchia in modo appropriato; è pericoloso
inserire una spina con i conduttori di rame scoperti
in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2.
Assemblaggio e regolazione
AVVERTENZA: Prima di qualsiasi
intervento
di montaggio e di regolazione,
rimuovere sempre il gruppo batterie.
AVVERTENZA: Prima di inserire o
rimuovere il gruppo batterie, disattivare
sempre l'utensile.
73
I TA L I A N O
AVVERTENZA: Usate solamente
batterie e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
(fig. A)
• Per inserire il gruppo batterie (11), allinearlo con
l'apposito vano nell'elettroutensile. Far scorrere
il gruppo batterie nel vano e premerlo finché
non si fissa in posizione con uno scatto.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere il
pulsante di rilascio (12) e contemporaneamente
estrarre il gruppo dal vano.
Ricarica del gruppo batterie (fig. A & B)
Controllare sempre l'alimentazione di rete prima
di caricare il gruppo batterie. Se vi è tensione,
ma il gruppo batterie non si carica, affidare il
caricabatterie a un riparatore autorizzato DEWALT.
Durante la carica, il caricabatterie e il gruppo
batterie possono risultare caldi al tatto. Si tratta
di una condizione normale, che non indica alcun
inconveniente.
ATTENZIONE: Non caricare il gruppo
batterie a temperature ambiente
< 4 °C o > 40 °C. Temperatura di carica
consigliata: circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (11), inserirlo nel
caricabatterie (13) come illustrato e collegare
quest'ultimo alla presa elettrica. Accertarsi
che il gruppo batterie sia inserito a fondo nel
caricabatterie. Gli indicatori di carica rossi (14)
lampeggiano in base allo stato di carica del
gruppo batterie.
• Al termine della ricarica, gli indicatori sono tutti
accesi. Il caricabatterie passa automaticamente
in modalità di equalizzazione.
• Il gruppo batterie si può estrarre in qualsiasi
momento o si può lasciare indefinitamente nel
caricabatterie collegato.
• Gli indicatori di carica di colore rosso lampeggiano
rapidamente per segnalare un problema di carica.
Reinserire il gruppo batterie o provare con un
gruppo sostitutivo. Se il problema persiste, far
controllare il caricabatterie presso un centro di
assistenza DeWALT autorizzato.
74
• Gli indicatori di carica di colore rosso lampeggiano
rapidamente, con un lampeggio breve seguito da
uno lungo, per segnalare un problema di carica.
Portare il caricabatterie presso un centro di
riparazioni autorizzato DeWALT.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti
elettriche quali generatori o convertitori
CC / CA, gli indicatori rossi di carica (14)
potrebbero lampeggiare contemporaneamente
con due lampeggi rapidi seguiti da una pausa.
Ciò indica un problema temporaneo nella
sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
passerà quindi di nuovo automaticamente al
funzionamento normale.
Processo di ricarica (fig. B)
Consultare la tabella riportata sotto per conoscere
lo stato di carica del gruppo batterie.
Stato di carica
1 spia lampeggiante
< 33%
1 spia lampeggiante, 1 spia accesa
33-66%
1 spia lampeggiante, 2 spie accese
66-99%
3 spie accese
100%
Carica/scarica automatica
• La modalità di carica/scarica automatica
equilibrerà o bilancerà le singole celle del gruppo
batterie alla capacità massima. I gruppi batterie
devono essere sottoposti al processo di carica/
scarica ogni settimana o ogni volta che il gruppo
non fornisce la stessa quantità di energia.
• Per sottoporre il gruppo batterie al processo
di carica/scarica, collocare la batteria nel
caricabatterie, come di consueto. Lasciare il
gruppo batterie per almeno 8 ore nel caricatore.
Pausa per gruppi troppo caldi o troppo freddi
Quando il caricabatterie rileva che la batteria
è troppo calda o troppo fredda, inizia
automaticamente una pausa per gruppi troppo
caldi o troppo freddi, sospendendo la carica finché
la batteria non ha raggiunto la temperatura adatta.
Quindi, il caricabatterie passa automaticamente
in modalità di carica del gruppo. Questa funzione
garantisce la massima durata delle batterie.
I TA L I A N O
Protezione contro lo scaricamento eccessivo
Il gruppo batterie è protetto contro lo
scaricamento eccessivo quando viene utilizzato
nell'elettroutensile.
Selezione del modo di funzionamento
(fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
L'elettroutensile può essere adoperato nei
seguenti modi:
Foratura rotativa: per avvitatura, lavori
su acciaio, legno e plastica.
Foratura a percussione: per lavori su
calcestruzzo e muratura.
DC229/DC234 (fig. C2)
L'elettroutensile può essere adoperato nei
seguenti modi:
Foratura rotativa: per avvitatura, lavori
su acciaio, legno e plastica.
Foratura a percussione: per lavori su
calcestruzzo e muratura.
Solo martellamento: per scalpellatura
leggera.
• Per selezionare il tipo di modalità operativa,
spingere il fermo di sicurezza (4) e ruotare il
selettore di modalità (3) finché non punta sul
simbolo richiesto.
• Sbloccare il fermo di sicurezza e controllare
che il selettore di modalità sia bloccato in
posizione.
AVVERTENZA: Non selezionare
il modo di funzionamento quando
l'elettroutensile è in funzione.
Inserimento e rimozione degli accessori ad
attacco SDS-plus (fig. D)
I tassellatori utilizzano accessori ad attacco
SDS-plus (fare riferimento all'inserto di fig. D per
la sezione trasversale dell'attacco di una punta
SDS-plus).
• Pulire ed ingrassare il gambo della punta.
• Inserire il gambo della punta nel portapunte (5).
• Spingere fino in fondo la punta e girarla
leggermente per fissarla in posizione nelle
rispettive asole di alloggiamento.
• Tirare la punta per accertarsi che sia bloccata
in modo appropriato. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta
possa muoversi di alcuni centimetri lungo il
proprio asse, dopo essere stata fissata nel
portapunte.
• Per rimuovere la punta, tirare indietro il
manicotto di bloccaggio (15) del portapunte ed
estrarre la punta.
Montaggio dell'impugnatura laterale (fig. E)
L'impugnatura laterale (9) può essere adattata
sia all'uso con la mano destra che a quello con la
mano sinistra.
AVVERTENZA: Non utilizzare
l'elettroutensile senza l'impugnatura
laterale correttamente montata.
• Allentare l'impugnatura laterale.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a sinistra.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a destra.
• Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull'impugnatura.
Regolazione della profondità di foratura (fig. F)
• Inserire la punta richiesta.
• Allentare l'impugnatura laterale (9).
• Inserire l'asta di profondità regolabile (8)
attraverso il foro praticato sul morsetto
dell'impugnatura laterale.
• Regolare la profondità di foratura come
mostrato in figura.
• Serrare l'impugnatura laterale.
75
I TA L I A N O
Comando reversibilità (fig. G)
• Portare il comando reversibilità (2) sul lato sinistro
per ottenere una rotazione in avanzamento
(destra). Vedere frecce sull'elettroutensile.
• Portare il comando reversibilità (2) sul lato
destro per ottenere una rotazione in senso
inverso (sinistra).
ATTENZIONE: Attendere sempre che il
motore sia completamente fermo prima
di invertire il senso di rotazione.
DC229/DC234 - Sostituzione del portautensile
con il mandrino (fig. H)
• Ruotare il collare di bloccaggio (6) fino a
liberarlo ed estrarre il portautensile (5).
• Spingere il mandrino (16) sull'albero e ruotare il
collare di bloccaggio fino a bloccarlo.
• Per sostituire il mandrino con il portautensile,
smontare prima il mandrino seguendo la stessa
procedura usata per rimuovere il portautensile.
Poi installare il portautensile seguendo la stessa
procedura usata per montare il mandrino.
ATTENZIONE: Non impiegare mai
mandrini standard nel modo operativo
di foratura con percussione.
Sostituzione del parapolvere (fig. D)
Il parapolvere (7) impedisce che la polvere penetri
nei meccanismi dell'elettroutensile. Sostituirlo
immediatamente se usurato.
• Tirare all'indietro il manicotto di bloccaggio del
portautensile (15) ed estrarre il parapolvere (7).
• Montare il parapolvere sostitutivo.
• Lasciar tornare in posizione il manicotto di
bloccaggio del portautensile.
Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Esercitare una pressione adeguata
sull'utensile (circa 5 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
76
velocità di foratura ma diminuisce
anche la durata dell'utensile.
• Per non danneggiare il parapolvere,
si eviti di trapanare o di spingere
l'elettroutensile troppo a fondo.
Impugnare sempre l'elettroutensile
con entrambe le mani e garantire una
posizione sicura . Far funzionare sempre
l'elettroutensile con l'impugnatura
laterale montata correttamente.
• Se l’utensile da taglio non è più affilato,
sostituirlo con un nuovo utensile da
taglio.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che il gruppo batterie sia installato
correttamente.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
• Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
• Per bloccare l'elettroutensile in posizione
disattivata, portare il comando avanti/indietro
(2) in posizione centrale.
Foratura con percussione (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura a percussione".
• Inserire la punta appropriata. Per ottenere i
migliori risultati impiegare punte al carburo di
alta qualità.
• Regolare l'impugnatura laterale (9).
• Se necessario, impostare la profondità di foratura.
• Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
• Collocare la punta sull'area prescelta e
accendere l'elettroutensile.
Foratura con rotazione (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura rotativa".
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
I TA L I A N O
- Installare il gruppo mandrino / adattatore
(DC228/DC232). Sono disponibili speciali
adattatori SDS-plus a sezione filettata per
mandrini standard da 10 o 13 mm che
consentono di impiegare punte a gambo
rettilineo.
- Sostituire il portautensile con il mandrino
(DC229/DC234).
• Procedere come descritto per la foratura con
percussione.
ATTENZIONE: Non impiegare mai
mandrini standard nel modo operativo
di foratura con percussione.
Avvitatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "foratura rotativa".
• Selezionare il senso di rotazione.
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
- Inserire lo speciale adattatore di avvitatura
SDS-plus® per le applicazioni con punte di
avvitatura esagonali (DC228/DC232).
- Sostituire il portautensile con il mandrino
(DC229/DC234).
• Inserire la punta di avvitatura adatta. Per
l'avvitatura/svitatura di viti a testa con intaglio,
impiegare sempre punte provviste di manicotto
instradatore.
• Premere dolcemente il grilletto a velocità
variabile (1) per evitare di danneggiare la testa
della vite. Durante la rotazione all'indietro
(sinistrorsa) la velocità di rotazione viene
automaticamente ridotta per facilitare la
rimozione della vite.
• Quando la vite è a filo con il pezzo da lavorare,
rilasciare l'interruttore a velocità variabile per
evitare che la testa della vite penetri nel pezzo
da lavorare.
DC229/DC234 - Scalpellatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (3) in posizione
di "solo martellamento".
• Inserire lo scalpello adatto e verificare che sia
correttamente bloccato.
• Regolare l'impugnatura laterale (9).
• Accendere l'elettroutensile e iniziare a lavorare.
Dopo aver commutato per passare da percussione
a foratura potrebbe essere necessario far girare
brevemente il motore per consentire l'innesto degli
ingranaggi.
AVVERTENZA:
• Non impiegare il presente
elettroutensile per miscelare o pompare
fluidi altamente combustibili o esplosivi
(benzin, alcool, ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
si consiglia di utilizzare soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
Sono disponibili come accessori opzionali vari tipi
di scalpelli e punte da trapano SDS-plus®.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato
studiato per durare a lungo richiedendo solo la
minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e
sottoporlo a manutenzione periodica.
• Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall'utente. Portare l'utensile da un riparatore
autorizzato DeWALT dopo circa 40 ore d'uso.
Se sorgono problemi prima di questo termine,
rivolgersi ad un riparatore DeWALT autorizzato.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
77
I TA L I A N O
Gli accessori e le prolunghe utilizzati devono
essere lubrificati regolarmente; in particolare gli
accessori SDS-plus®.
Pulitura
AVVERTENZA:
• Scollegare il caricabatterie prima di
pulire l'esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di
effettuare la pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione
e pulire l'esterno dell'utensile
periodicamente con un panno morbido.
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure
di disfarsene in quanto non più necessario, non dovrà
essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire
il prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i
materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la
raccolta differenziata di elettrodomestici possono
essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento
dell'acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare i
prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
78
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima
venivano eseguite facilmente. Le batterie esaurite
devono essere smaltite rispettando l'ambiente.
• Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall'elettroutensile.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi
batterie così raccolti vengono riciclati o smaltiti
nel rispetto delle normative vigenti.
I TA L I A N O
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell'utensile,
presentando debita prova dell'avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L'eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT
nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all'estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l'indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
79
NEDERLANDS
SNOERLOZE BOORHAMER
DC228/DC229/DC232/DC234
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DC228
DC229
DC232
28
28
36
36
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Toerental, belast
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Slagenergie
J
2,5
2,5
2,5
2,5
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
mm
Spanning
V
Toerental, onbelast
Accessoire-houder
DC234
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Kraagdiameter
mm
54
54
54
54
Gewicht (zonder accu)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Accu
Spanning
VDC
28
36
Capaciteit
Ah
2,2
2,2
Gewicht
kg
0,92
1,0
Oplader
DE9000
Netspanning
VAC
Oplaadduur (ca.)
min
60
Gewicht
kg
0,9
230
Zekeringen:
Europa
Verenigd Koninkrijk
230 V-gereedschap
230 V gereedschap
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor
elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en
op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zou
kunnen leiden tot de dood of ernstige
verwondingen.
80
10 ampère, stroomnet
13 ampère, stekkers
LET OP: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige verwondingen.
LET OP: Indien gebruikt zonder het
veiligheidsalarmsymbool wijst dit op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
zaakschade.
Duidt op het risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn met: 98/37/EC, 89/336/EEC,
86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT verklaart dat deze lader is ontworpen overeenkomstig: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres hieronder of op de achterkant van
deze handleiding.
LpA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheid geluidsdruk)
LWA (akoestische kracht)
KWA (onzekerheid akoestische kracht)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745:
Gewogen RMS acceleratiewaarde
m/s2
7,6
Onzekerheid K
m/s²
1,5
De aangegeven trillingsemissie is gemeten in
overeenstemming met een standaardtestmethode
en kan worden gebruikt om het ene gereedschap te
vergelijken met een ander.
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
8,1
1,5
7,6
1,5
8,2
1,5
Directeur Techniek en productontwikkeling
Horst Großmann
De aangegeven trillingsemissie kan ook
worden gebruikt in een voorafgaande
blootstellingsbeoordeling.
WAARSCHUWING: De trillingsemissie
tijdens het eigenlijke gebruik van het
elektrisch gereedschap kan verschillen
van de aangegeven waarde afhankelijk
van de wijze waarop het gereedschap
wordt gebruikt. Dit zou kunnen leiden
tot een merkelijke onderschatting van
de blootstelling als het gereedschap
regelmatig op zo'n manier wordt gebruikt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
05/2007
Een schatting van de blootstelling aan trillingen
ervaren tijdens een bepaalde werkperiode moet
ook rekening houden met de perioden wanneer het
gereedschap uitgeschakeld is, en als het gewoon
draait zonder te werken bovenop de opstarttijd.
Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verlagen
gezien over de hele werkperiode.
81
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsels te verminderen, lees de
handleiding met instructies.
c)
Algemene veiligheidsregels
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet-naleven van alle
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel.
De term “elektrisch gereedschap” in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar
uw elektrisch gereedschap met netvoeding (met
snoer) of accugedreven (snoerloos) elektrisch
gereedschap.
d)
e)
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK.
1 VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg voor
goede verlichting.
Rommelige of donkere plekken vragen om
ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig.
Verstrooidheid kan leiden tot verlies van
controle over het werktuig.
2 ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Wijzig de stekker
op geen enkele manier. Gebruik geen
adapterstekkers met een geaard elektrisch
werktuig.
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico van
elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten.
82
f)
Er bestaat een verhoogd risico voor elektrische
schokken als uw lichaam geaard is.
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water.
Als er water in elektrische werktuigen
terechtkomt, neemt het risico van een
elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik het
snoer nooit om een elektrisch werktuig te
verplaatsen, te slepen of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit
de buurt van hitte, olie, scherpe kanten of
bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten bedient,
gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor
gebruik in de open lucht, vermindert het risico
van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat).
Het gebruik van een RCD verlaagt het risico
van elektrische schokken.
3 PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of onder
de invloed van drugs, alcohol of medicijnen
bent.
Een moment van onoplettendheid tijdens
het gebruik van een elektrisch werktuig kan
ernstige lichamelijke verwondingen tot gevolg
hebben.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Het gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals
een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen,
een helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
NEDERLANDS
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk start.
Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand “uit”
is voordat u aansluit op de stroombron en/of
accu bij het opnemen of verdragen van het
gereedschap. Als u elektrische werktuigen met
uw vinger op de schakelaar verplaatst, of een
elektrisch werktuig aansluit met de schakelaar
al aan, kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische werktuig aanzet.
Een moersleutel of afstelsleutel die nog vastzit
aan een draaiend onderdeel van het elektrische
werktuig, kan tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de grond en
behoud voortdurend uw evenwicht.
Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over het
elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen.
Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen
vastraken in bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg dan
ervoor dat ze aangesloten zijn en op de
juiste manier worden gebruikt.
Het gebruik van deze voorzieningen kan
stofgerelateerde gevaren verminderen.
4 HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ELEKTRISCHE WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig voor
uw toepassing.
Het gereedschap zal zijn werk beter en veiliger
doen tegen de snelheid waarvoor het is
bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als de
schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar kan
worden bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische gereedschap
voordat u aanpassingen aanbrengt,
accessoires wijzigt of elektrisch
gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die niet
worden gebruikt, buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet vertrouwd
zijn met het elektrische werktuig of met deze
instructies, het elektrische werktuig niet
gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid die
de werking van het elektrische werktuig kan
beïnvloeden. Als het elektrische werktuig
beschadigd is, laat dit dan repareren
voordat u het gebruikt.
Veel ongevallen worden veroorzaakt door
slecht onderhouden elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies, en houdt daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te voeren
werk.
Het gebruik van het elektrische werktuig voor
handelingen die afwijken van die waarvoor het
werktuig bedoeld is, zou een gevaarlijke situatie
tot gevolg kunnen hebben.
5 GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
WERKTUIGEN OP BATTERIJ
a) Zorg ervoor dat de schakelaar uitstaat
voordat u de accu inbrengt.
Het plaatsen van accusets in elektrische
werktuigen waarvan de schakelaar aanstaat, is
gevaarlijk.
83
NEDERLANDS
b) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant.
Een lader die geschikt is voor een bepaalde
soort accuset, kan een risico voor brand geven
als deze lader wordt gebruikt met een andere
accuset.
c) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een risico
voor verwondingen en brand inhouden.
d) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding kunnen maken van de ene pool
naar de andere.
Het kortsluiten van de polen van de batterij kan
leiden tot brandwonden of brand.
e) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
met water. Raadpleeg een arts wanneer de
vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6 ONDERHOUDSBEURT
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkend onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt.
Hiermee wordt de veiligheid van het elektrische
werktuig gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
boorhamers
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Gebruik de handgrepen die met de machine
worden meegeleverd. Het niet in bedwang
kunnen houden van de machine kan leiden tot
lichamelijk letsel.
• Draag bij voorkeur een stofmasker.
84
Restrisico's
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik
van boorhamers:
- verwonding door het aanraken van roterende
delen of the hete delen van de machine
Ondanks de van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde restrisico's
aanwezig. Dit zijn:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor klemmen van de vingers bij het
verwisselen van het accessoire.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof,
met name bij het werken in steen, beton en/of
metselwerk.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu's
en opladers
• Zorg ervoor dat de accu droog en schoon is
voordat u hem in de oplader plaatst.
• Draag de oplader nooit aan het netsnoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
• Defecte of beschadigde snoeren dienen door
een erkend DeWALT servicecentrum te worden
vervangen. Probeer nooit om de machine zelf
te repareren.
• Stel de oplader niet bloot aan vochtige of natte
omstandigheden.
• Probeer geen natte accu's op te laden.
• Probeer nooit een accu open te maken.
• Laad alleen accu's op met de in deze handleiding
vermelde specificaties. Probeer geen nietoplaadbare batterijen op te laden.
• Volg altijd de instructies achterin voor het
afdanken van accu's.
• Indien niet in gebruik, dienen opladers en
accu's te worden opgeborgen in een droge,
afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
Transport
DEWALT Li-Ion-accu's zijn in overeenstemming
met het handboek UN Manual of Tests and Criteria
(ST/SG/AC. 10/11/Rev.3 Deel III, Onderafdeling 38,3)
conform de UN Aanbevelingen over het Transport
van Gevaarlijke Stoffen.
- De accu's hebben een effectieve bescherming
tegen interne overdruk en kortsluiting.
NEDERLANDS
- Er zijn de vereiste maatregelen getroffen
ter voorkoming van breuk door geweld en
gevaarlijke tegenstroom.
- Het equivalente lithiumgehalte ligt onder de
relevante grenswaarde.
DEWALT Li-Ion-accu's zijn vrijgesteld van nationale
en internationale bepalingen die gelden voor
gevaarlijke stoffen. Deze bepalingen treden toch
in werking wanneer meerdere accu's tegelijk
getransporteerd worden.
• Zorg ervoor dat de accu's verpakt worden in
overeenstemming met de bepalingen voor
gevaarlijke stoffen zoals hierboven beschreven,
om kortsluiting te voorkomen.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Voor oplaadduur zie technische
gegevens.
Niet aan water blootstellen
Niet met geleidende voorwerpen aan
de contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Geen beschadigde opladers gebruiken
Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Alleen laden met speciale DEWALTopladers
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze boorhamer
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Snelspanboorhouder (DC229/DC234)
1 Accu (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Accu's (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Oplader
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
N.B.: Accu's en opladers zijn niet inbegrepen bij
N-modellen.
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
BEOOGD GEBRUIK
Probleem met de oplader
Uw draadloze roterende klopboormachine DC228/
DC232 is ontworpen voor professioneel boren,
klopboren en schroef-toepassingen. Uw draadloze
roterende klopboormachine DC229/DC234 is
ontworpen voor professioneel boren, klopboren
en schroeftoepas-singen, maar ook voor licht
kapwerk.
Probleem met de accu
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Alleen laden bij temperaturen tussen 4
°C en 40 °C
Beschadigd snoer direct laten
vervangen
85
NEDERLANDS
Deze zware roterende klopboormachines zijn
professionele elektrische gereedschappen. Houd
het werktuig uit de nabijheid van kinderen. Toezicht
is vereist als onervaren bedieners dit gereedschap
gebruiken.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Keuzeschakelaar boren/klopboren
4 Vergrendeling
5 Accessoire-houder
6 Borgkraag
7 Stofkap
8 Diepte-aanslag
9 Zijhandgreep
10 Greep
11 Accu
Oplader
Uw DE9000-oplader is geschikt voor DEWALT
lithium-ion batterijen van 36V (DE9360) en 28V
(DE9280) bij 2,2 Ah.
11 Accu
12 Ontgrendelingsknop
13 Oplader
14 Oplaadindicaties (rood)
Veiligheidskoppeling
Als de boor vastloopt, wordt de aandrijving van de
spindel onderbroken. In verband met de daarbij
optredende krachten dient u de machine met
beide handen vast te houden en op een veilige
werkhouding te letten.
Remfunctie
Als u de schakelaar loslaat, komt de spindel
onmiddellijk tot stilstand.
Actieve trillingsdemping
De actieve trillingsdemping beperkt de trilling van de
terugslag van het hamermechanisme.
Trillingen in handen en armen nemen af, wat leidt
tot een comfortabeler gebruiksgemak over een
langere periode. Bovendien voorziet het systeem in
een verlenging van de levensduur van de machine.
Een veermechanisme neutraliseert tijdens
gebruik de trillingskrachten. Dit is te merken door
het schokdempingseffect wanneer druk wordt
86
toegepast op de machine. Zorg ervoor dat de veer
is ingedrukt, maar niet te stevig. Het mechanisme
moet mogen ‘zweven'.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste
noodzaak. Gebruik een goedgekeurd snoer dat
beantwoordt aan het vermogen van de oplader (zie
technische gegevens). De minimum geleiderdikte
is 1 mm2; de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
WAARSCHUWING: Verwijder vóór het
monteren en instellen altijd de accu uit
de machine.
WAARSCHUWING: Schakel de
machine altijd uit alvorens de accu aan
te brengen of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
• Breng de accu (11) aan door hem op een lijn
met de houder op de machine te brengen.
Schuif de accu in de houder en duw totdat de
accu op zijn plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop
(12) in te drukken en gelijktijdig de accu uit de
houder te trekken.
NEDERLANDS
Opladen van de accu (fig. A & B)
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laadtoestand
1 lamp knippert
< 33%
1 lamp knippert, 1 lamp aan
33-66%
1 lamp knippert, 2 lampen aan
66-99%
3 lampen aan
100%
Automatische regeneratie
LET OP: Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of >
40 °C. Aanbevolen oplaadtemperatuur:
ca. 24 °C.
• Plaats de accu (11) in de oplader (13) zoals
afgebeeld en steek de stekker van de oplader
in het contact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaadindicaties (14)
knipperen volgens de laadtoestand van de accu.
• Na het opladen branden de oplaadindicaties
continu. De oplader schakelt automatisch over
naar de compensatiestand.
• De accu kan op elk gewenst moment uit de
oplader worden gehaald of voor onbepaalde tijd in
de op het net aangesloten oplader blijven zitten.
• De rode oplaadindicaties beginnen snel te
knipperen als het laden problemen oplevert.
Steek de accu opnieuw in de oplader of probeer
een andere accu. Breng, indien nodig, uw oplader
naar een erkend DeWALT Service-center.
• De rode oplaadindicaties beginnen snel te
knipperen, eenmaal kort gevolgd door eenmaal
lang als er een probleem met de oplader is.
Breng de machine naar een erkend Servicecenter.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren
of spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicaties (14) knipperen dan samen tweemaal
snel gevolgd door een pauze. Dit kan meerdere
malen voorkomen. Zodra het mogelijk is,
schakelt de oplader automatisch weer naar de
laadstand.
Oplaadproces (fig. B)
Zie de onderstaande tabel voor de laadtoestand
van de accu.
• In de automatische regeneratiestand worden de
individuele cellen in de accu gecompenseerd
of gebalanceerd op de maximale capaciteit
van de accu. Accu's worden iedere week
geregenereerd of wanneer de accu niet meer
dezelfde prestatie levert.
• Voor het regenereren van uw accu plaatst u de
accu in de oplader. Laat de accu tenminste 8 uur
in de oplader.
Vertraagd opladen van hete/koude accu's
Wanneer een te hete of te koude accu in de
oplader wordt geplaatst, wordt het oplaadproces
automatisch uitgesteld. Als de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, schakelt de oplader
automatisch over naar de laadstand. Hierdoor
wordt een lange levensduur van de accu
gegarandeerd.
Bescherming tegen volledige ontlading
De accu is beschermd tegen volledige ontlading
wanneer hij in de machine gebruikt wordt.
Kiezen van de functie (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
87
NEDERLANDS
DC229/DC234 (fig. C2)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
• Draai de zijhandgreep los.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de zijhandgreep aan de linkerkant van de machine en schuif
de klem over de kraag achter de boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de
machine en schuif de klem over de kraag achter
de boorhouder.
• Draai de handgreep in de gewenste stand en
zet hem vast.
Hameren: voor licht beitelwerk.
• Om de functie te selecteren, drukt u
de vergrendeling (4) in en draait u de
keuzeschakelaar (3) naar het symbool van de
gewenste functie.
• Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
WAARSCHUWING: Kies geen andere
boorstand terwijl de machine in werking
is.
Plaatsen en verwijderen van SDS-plus
accessoires (fig. D)
Uw boorhamer werkt met SDS-plus accessoires
(zie inzet in fig. D voor een doorsnede van een
SDS-plus boorschacht).
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
• Steek de boorschacht in de houder (5).
• Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze
goed vastzit. In de hamerfunctie moet de boor
enkele centimeters naar binnen en naar buiten
kunnen bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (15) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
Monteren van de zijhandgreep (fig. E)
De zijhandgreep (9) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
WAARSCHUWING: Gebruik
de machine niet zonder dat de
zijhandgreep op juiste wijze is
gemonteerd.
88
Instellen van de boordiepte (fig. F)
• Plaats de juiste boor in de houder.
• Draai de zijhandgreep (9) los.
• Plaats de diepte-aanslag (8) in het gat in de
klem van zijhandgreep.
• Stel de diepte in zoals afgebeeld.
• Zet de zijhandgreep vast.
L/R-schakelaar (fig. G)
• Schuif de L/R-schakelaar (2) naar links voor
draairichting rechtsom. Zie de pijlen op de
machine.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) naar rechts voor
draairichting linksom.
LET OP: Wijzig de draairichting
uitsluitend als de machine volledig
stilstaat.
DC229/DC234 - Vervangen van de
accessoirehouder door de boorhouder (fig. H)
• Draai de borgkraag (6) in de
ontgrendelingspositie en neem de
accessoirehouder (5) af.
• Duw de boorhouder (16) op de spindel en draai
de borgkraag in de vergrendelingspositie.
• Om de boorhouder te vervangen door
de accessoirehouder, verwijdert u eerst
de boorhouder op dezelfde wijze als de
accessoirehouder werd verwijderd. Vervolgens
plaatst u de accessoirehouder op dezelfde
wijze als de boorhouder werd geplaatst.
NEDERLANDS
LET OP: Gebruik nooit standaardboorkoppen voor hamerboren.
Vervangen van de stofkap (fig. D)
De stofkap (7) voorkomt dat stof in het
mechanisme binnendringt. Een versleten stofkap
moet direct worden vervangen.
• Trek de borgkraag (15) naar voren en neem de
stofkap (7) van de machine.
• Breng de nieuwe stofkap aan.
• Laat de borgkraag los.
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet.
Overmatige druk op de machine
versnelt het boren niet maar resulteert
juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
• Voorkom beschadiging van de stofkap;
boor en schroef niet te diep.
Houd de machine steeds met beide
handen vast en neem een veilige
werkhouding aan. Zorg altijd voor een
juiste bevestiging van de zijhandgreep.
• Indien het zaagwerktuig niet meer
scherp is, vervang het dan door een
nieuw zaagwerktuig.
Voor gebruik:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de uit-stand te blokkeren.
Hamerboren (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op hamerboren.
• Plaats de juiste boor. Gebruik voor optimale
resultaten kwaliteitsboren met hardmetalen punt.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
Boren (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
• Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
- Breng een boorhouderadapter/boorhouder
aan (DC228/DC232). Speciale SDS-plusschroefdraadadapters maken het mogelijk om
standaard-boorkoppen van 10 of 13 mm aan
te brengen, zodat boren met cilinderschacht
kunnen worden gebruikt.
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (DC229/DC234).
• Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
LET OP: Gebruik nooit standaardboorkoppen voor hamerboren.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op boren.
• Kies de gewenste draairichting.
• Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
- Breng de speciale SDS-plus® schroefadapter
voor zeskant-schroefbits aan (DC228/DC232).
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (DC229/DC234).
• Plaats de juiste schroevendraaierstift.
Gebruik voor sleufschroeven speciale
schroefbits met geleidehuls.
• Druk de schakelaar (1) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
• Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat
u de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
89
NEDERLANDS
DC229/DC234 - Beitelen (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) op hameren.
• Plaats de juiste beitel en controleer of deze
goed vastzit.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Schakel de machine in en begin met werken.
Indien de keuzeschakelaar omgezet is van een
hamer- naar een boorstand, kan het nodig zijn de
motor kort te laten draaien om de tandwielen goed
in elkaar te laten grijpen.
WAARSCHUWING:
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een
erkend DeWALT Service-center na ongeveer
40 gebruiksuren. Mochten er zich eerder
problemen voordoen, neem dan contact op met
een erkend DeWALT Service-center.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig
rond de SDS-plus® adapter worden gesmeerd.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met
een zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de
machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak
de behuizing regelmatig schoon met een
zachte doek.
Opties
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen uitsluitend
toebehoren worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Diverse typen SDS-plus® boren en beitels zijn als
optie verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
90
Milieu
Gescheiden inzameling.
Dit product mag niet met het gewone
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan
vervanging toe is of het u niet langer van dienst
kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk
afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
NEDERLANDS
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een
nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het
einde van de technische levensduur op een
milieuvriendelijke manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder
hem vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu's zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu's
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd.
GARANTIE
• 30 DAGEN "NIET GOED, GELD TERUG"
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap
om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u het
dan compleet zoals bij aankoop binnen 30
dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in
onze Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling
van DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de
achterzijde van deze handleiding).
Een overzicht van erkende DEWALT Servicecenters en nadere informatie over onze service
vindt u ook op Internet: www.2helpU.com.
91
NORSK
OPPLADBAR BORHAMMER
DC228/DC229/DC232/DC234
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til
en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
DC228
DC229
DC232
DC234
Spenning
V
28
28
36
36
Turtall, ubelastet
min-1
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Turtall, belastet
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Slagenergi
J
2,5
2,5
2,5
2,5
Maksimal borekapasitet i
stål/tre/betong
mm
Verktøyholder
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Diameter krage
mm
54
54
54
54
Vekt
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Batteripakke
Spenning
VDC
28
36
Kapasitet
Ah
2,2
2,2
Vekt
kg
0,92
1,0
Lader
DE9000
Nettspenning
VAC
230
Ladetid (ca.)
min
60
Vekt
kg
0,9
Sikring:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Storbritannia og Irland
230 V verktøy
13 A, i støpsler
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær
spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt
farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
92
OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
OBS!: Når dette ordet brukes sammen
med sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger
det en potensielt farlig situasjon som, hvis
den ikke unngås,kan føre til materiell
skade.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare
NORSK
CE-sikkerhetserklæring
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT erklærer at denne laderen er konstruert i samsvar med: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens
bakside.
LpA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk-usikkerhet)
LWA (lydstyrke)
KWA (lydstyrke-usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
Total vibrasjonverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745:
Vektet RMS-akselerajonsverdi
m/s2
7,6
Usikkerhets-K
m/s²
1,5
Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien har blitt målt
i overenstemmelse med en standard testmetode
og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et
annet.
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
8,1
1,5
7,6
1,5
8,2
1,5
Direktør, konstruksjonsteknikk og produktutvikling
Horst Großmann
Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien kan også
brukes til en foreløpige eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Vibrasjonsemisjonsverdien
under faktisk bruk av det elektriske
verktøyet kan avvike fra den oppgitte
verdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes. Det kan føre til en vesentlig
undervurdering av eksponeringen når
verktøyet brukes regelmessig på en
bestemt måte.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05/2007
En beregning av eksponeringen mot vibrasjon som
oppleves i en bestemt arbeidsperiode må også ta i
betrakting gangene verktøyet slås av og det kjøres på
tomgang i tillegg til arbeidstiden.
Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over
hele arbeidsperioden.
93
NORSK
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsregler
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Unnlatelse av å følge alle
anvisningene kan føre til elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig personskade.
Begrepet «elektrisk verktøy» i advarslene nedenfor
viser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR SENERE BRUK.
1 SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt belyst.
Rotete eller mørke områder øker faren for
ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv.
Elektriske verktøy produserer gnister som kan
antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2 SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy.
Uendrede støpsler og stikkontakter som passer
kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk
støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet.
Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy,
øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk
ikke ledningen til å bære, dra eller frakople
det elektriske verktøyet. Hold ledningen på
94
god avstand fra varme, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk.
Bruk av ledning som er beregnet på utendørs
bruk reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD).
Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for
elektrisk støt.
3 PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller.
Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre
sko, hjelm og hørselsvern der det trengs,
reduserer faren for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting.
Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler
til strøm og/eller batteripakke, samt tar opp
eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller setter
støpselet i stikkontakten mens bryteren er på,
øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet.
En skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid.
Dette gir bedre kontroll over det elektriske
verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet
situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler.
NORSK
Løstsittende klær, smykker og langt hår kan
sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse
at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte.
Bruk av støvanordninger kan redusere fare i
tilknytning til støv.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres.
Det kan være farlig å bruke det elektriske
verktøyet til andre oppgaver enn det som er
tiltenkt.
4 BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE
VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben.
Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og
tryggere og med den hastigheten som er det
konstruert for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det
ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta
batteripakken ut av det elektriske verktøyet,
før du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller legger det bort til oppbevaring.
Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer
faren for at det elektriske verktøyet startes
utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for
barn, og la ikke personer som ikke er kjent
med verktøyet eller disse anvisningene,
bruke verktøyet.
Elektriske verktøy er farlige i hendene på
ukyndige brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet
er skadet, skal det repareres før bruk.
Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og
rene.
Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med
skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere
bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å
håndtere.
5 BRUK OG BEHANDLING AV
BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Påse at bryteren er slått av før du setter i
batteripakken.
Hvis du setter batteripakken i et elektrisk
verktøy med bryteren på, øker du faren for
ulykker.
b) Batteriet skal bare lades med laderen som er
angitt av produsenten.
En lader som er beregnet på en bestemt
batteripakke, kan medføre brannfare hvis den
brukes med en annen batteripakke.
c) Elektriske verktøy skal bare brukes med den
angitte batteripakken.
Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko
for skade eller brann.
d) En batteripakke som ikke er i bruk, skal
holdes på god avstand fra metallgjenstander
som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer
og andre små metallgjenstander som kan
skape kontakt mellom polene.
Kortslutning av batteripolene kan forårsake
forbrenning eller brann.
e) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll
med vann hvis du kommer i kontakt med
væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer
i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6 SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker som
utelukkende bruker originale reservedeler.
Slik sørger du for å ivareta det elektriske
verktøyets sikkerhet.
95
NORSK
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
borhammere
• Bruk hørselvern. Høy lyd kan gi hørselskader.
• Bruk hjelpehåndtakene som fulgte med
verktøyet. Hvis du mister kontrollen over
verktøyet, kan det resultere i helseskader.
• En støvmaske bør brukes.
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av
roterende hammere:
- skader forårsaket av berøring av verktøyets
roterende eller varme deler
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter
og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse
farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes.
- Helseskader som følge av innånding av støv
som oppstår ved arbeid med betong og/eller
murstein.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker og
ladere
• Pass på at batteripakken er tørr og ren før du
setter den i laderen.
• Bær aldri laderen i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
• Hvis feil oppstår, skal delene repareres
eller byttes ut av et autorisert DeWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
• Ikke utsett laderen for fuktige eller våte
omgivelser.
• Ikke forsøk å lade våte batteripakker.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
• Du bør kun lade opp batteripakker som
oppfyller spesifikasjonen i denne manualen.
Ikke forsøk å lade ikke-ladbare batteriene.
• Følg alltid instruksjonene bakerst i denne
håndboken når du skal kaste en batteripakke.
• Batteripakker og ladere som ikke er i bruk,
må oppbevares på et tørt og sikret sted,
innlåst og utilgjengelige for barn.
Transport
DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de
nødvendige krav til testing under FNs håndbok for
tester og kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III,
Underavsnitt 38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om
transport av farlig gods.
- Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt
overtrykk og kortslutning.
- Det er tatt nødvendige forholdsregler for
forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig
tilbakestrøm.
- Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den
relevante grenseverdien.
DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra
nasjonale og internasjonale bestemmelser
som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse
bestemmelsene relevante ved transport av flere
batteripakker sammen.
• Pass på at batteripakkene er pakket i henhold
til bestemmelsene for farlig gods nevnt over,
for å forebygge kortslutning.
Etiketter på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt i
denne håndboken:
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
For ladetid, se tekniske data.
Må ikke utsettes for fukt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadete batteripakker inn i
laderen
Bruk ikke skadete ladere
96
NORSK
Temperaturområde for ladning 4 °C til
40 °C
Skift straks ut skadete ledninger
Laderproblem
Batteriproblem
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Lade kun batteriene med tilhørende
DEWALT-ladere
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejustering
1 Selvspennende chuck (DC229/DC234)
1 Batteripakke (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Batteripakker (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
Merk: Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
N-modellene.
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
TILTENKT BRUK
De batteridrevne roterende slagdrillene DC228/
DC232 er beregnet brukt ved profesjonell boring,
slagboring og skrutrek-king.
De batteridrevne roterende slagdrillene DC229/
DC234 er beregnet brukt ved profesjonell boring,
slagboring og skrutrekking i tillegg til lett meisling.
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse heavy-duty roterende slagdrillene er
profesjonelle el-verktøy. LA IKKE barn røre
verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne
operatører bruker dette verktøyet.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 Slagvelger
4 Sikringslås
5 Verktøyholder
6 Låsehylse
7 Støvdeksel
8 Dybdejustering
9 Sidehåndtak
10 Grep
11 Batteripakke
Lader
DE9000 laderen kan brukes sammen med 36 V- og
28 V-DEWALT Li-Ion-batteripakker ved 2,2 Ah.
11 Batteripakke
12 Utløserknapp
13 Lader
14 Ladelamper (røde)
Overbelastningskobling
Hvis en drillbit setter seg fast, blir kraftoverføringen
til drillspindelen avbrutt. På grunn av de
resulterende kreftene, må du alltid holde verktøyet
med begge hender og stå stødig.
Bremsemekanisme
Når du slipper den justerbare hastighetsbryteren,
slutter spindelen straks å rotere.
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
97
NORSK
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer
tilbakeslagsvibrasjon fra hammermekanismen.
Vibrasjonen i hånd og arm reduseres, slik at
verktøyet blir mer komfortabelt i bruk over lang tid,
og slik at levetiden til verktøyet forlenges.
Når verktøyet er i gang, vil en fjærbelastet
mekanisme utligne vibrasjonskreftene. Du vil
kjenne den dempende effekten når du setter trykk
på verktøyet. Sørg for at fjæren er engasjert, men
ikke for hardt. Mekanismen må få lov til å "flyte".
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar
med spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar
med EN 60335. Jordet ledning er derfor
ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruke skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Montering og justering
ADVARSEL: Før du monterer og
justerer, må du alltid ta ut batteripakken.
ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før
du setter inn eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT
batterier og lader.
Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A)
• Når du skal sette inn batteripakken (11), juster
den mot batterirommet på verktøyet.
Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på
den til batteriet klikker på plass.
98
• For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (12) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
ladning av batteripakken (fig. A & B)
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen
kan batteripakken kjennes varm ved berøring.
Dette er normalt, og er ikke tegn på at noe er galt.
OBS!: Batteripakken må ikke lades
hvis omgivelsestemperaturen
er < 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt
oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (11), setter du
den inn i laderen (13) som vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen.
De røde ladelampene (14) vil blinke i henhold til
batteripakkens ladetilstand.
• Når ladningen er fullført, er alle lysene på.
Laderen veksler automatisk til utligningsmodus.
• Batteripakken kan tas ut når som helst, eller stå
i den tilkoblede laderen i ubegrenset tid.
• De røde ladelampene blinker raskt for å angi
at det er et problem med ladningen. Sett i
batteripakken på nytt eller prøv med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakken
heller ikke kan lades, må laderen testes av en
godkjent DeWALT reparasjonsverksted.
• De røde ladelampene blinker raskt, med et kort
blink etterfulgt av et langt blink, for å angi at det
er et problem med laderen. Ta laderen tilbake til
en autorisert DeWALT-reparatør.
• Når laderen er tilsluttet for eksempel en
generator eller en strømkilde som omdanner
likestrøm til vekselstrøm, kan det hende at de
røde ladelampene (14) blinker samtidig med to
raske blink etterfulgt av en pause. Dette angir et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig ladning igjen.
NORSK
Ladeprosess (fig. B)
Se tabellen under for batteripakkens ladetilstand.
Ladetilstand
1 lampe blinker
< 33%
1 lampe blinker, 1 lampe er på
33-66%
1 lampe blinker, 2 lamper er på
66-99%
3 lamper er på
DC229/DC234 (fig. C2)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål,
tre og plast
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
100%
Kun hamring for lett hakking.
Automatisk oppfriskning
• Automatisk oppfriskningsmodus utligner
eller balanserer de individuelle cellene i
batteripakken ved toppkapasitet. Batteripakker
bør gjenoppfriskes hver uke eller når pakken
ikke lenger gir samme ytelse som tidligere.
• Sett batteriet i laderen som vanlig for å
gjenoppfriske batteripakken. La batteripakken
stå i laderen i minst 8 timer.
Ventetid for varm/kald pakke
Når laderen oppdager et batteri som er for varmt
eller for kaldt, starter den automatisk en
"Hot/Cold Pack Delay" - ventetid for varm/kald
pakke - og utsetter ladningen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Deretter veksler laderen
automatisk til pakkelademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriene.
Beskyttelse mot dyputladning
Batteripakken er beskyttet mot dyputladning når
den brukes i verktøyet.
Valg av funksjon (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål,
tre og plast
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
• Du velger driftsmodus ved å trykke inn
sikkerhetslåsen (4) og dreie modusvalgbryteren
(3) til den peker mot symbolet for ønsket modus.
• Slipp sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvalgbryteren er låst på plass.
ADVARSEL: Ikke bytt bruksmodus
mens verktøyet er i drift.
Montering og fjerning av SDS-plus tilbehør (fig. D)
Maskinen bruker SDS-plus bor (se tverrsnitt av
SDS-plus borskaft i fig. D).
• Rengjør og smør bits-skaftet.
• Stikk bits-skaftet inn i verktøyholderen (5).
• Trykk bitsen ned og vri den litt til den passer i
åpningene.
• Dra i boret for å kontrollere at det er skikkelig
låst. Med hammerfunksjon må boret kunne
bevege seg flere cm ut og inn.
• For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (15) bakover slik at boret kan tas ut.
Montering av sidehåndtak (fig. E)
Sidehåndtaket (9) kan monteres slik at det passer
både for høyre- og venstrehendte brukere.
ADVARSEL: Sidehåndtaket må alltid
sitte riktig på når du bruker verktøyet.
• Løsne sidehåndtaket.
• For høyrehendte brukere, skyv klemmen
på sidehåndtaket over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket til venstre.
• For venstrehendte brukere, skyv klemmen
på sidehåndtaket over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket til høyre.
99
NORSK
• Drei sidehåndtaket i ønsket stilling og skru fast
håndtaket.
Innstilling av boredybde (fig. F)
• Sett riktig borbits i chucken.
• Løsne sidehåndtaket (9).
• Før dybdejusteringsstangen (8) gjennom hullet i
sidehåndtak-klemmen.
• Juster boredybden som angitt.
• Skru fast sidehåndtaket.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. G)
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
LH-siden for rotering forover (RH). Se pilene på
verktøyet.
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (2) til
RH-siden for rotering bakover (LH)
OBS!: Vent alltid til motoren har stanset
helt før rotasjonsretningen endres.
DC229/DC234 - Utskifting av verktøyholderen
med chucken (fig. H)
• Vri låsehylsen (6) til åpen stilling og trekk
verktøyholderen (5) ut.
• Skyv chucken (16) inn på spindelen og vri
låsehylsen (7) til låst stilling.
• For å skifte ut chucken med verktøyholderen,
fjernes først chucken på samme måte som
verktøyholderen ble fjernet. Deretter plasseres
verktøyholderen på samme måte som chucken
ble plassert.
OBS!: Bruk aldri standard-chucker ved
hammerboringsinnstilling.
Utskifting av støvdekselet (fig. D)
Støvdekselet (7) hindrer at det trenger støv inn i
mekanismen. Skift et slitt støvdeksel.
• Trekk tilbake låsekragen på verktøyholderen
(15) og dra av støvdekselet (7).
• Monter nytt støvdeksel.
• Slipp låsekragen på verktøyholderen.
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
100
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 5 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
• Ikke bor eller skru for dypt for å unngå
skade på støvdekselet.
Hold alltid godt fast i verktøyet med
begge hender og pass på at du har en
god stilling . Pass på at sidehendelen er
riktig montert når du skal bruke verktøyet.
• Hvis skjæreverktøyet ikke lenger er
skarpt, må det erstattes med et nytt
skjæreverktøy.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
Skru på og av (fig. A)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger
av hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter
du forover/bakover-skyvebryteren (2) til
midtstillingen.
Slagboring (fig. A)
• Still inn modusvalgbryteren (3) på
"hammerboring".
• Sett i riktig drillbit. For best mulige resultater bør
hardmetallbor av høy kvalitet brukes.
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Innstill om nødvendig boredybden.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet.
Boring (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (3) på "boring".
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i sammenstillingen chuckadapter/chuck
(DC228/DC232). Spesielle SDS-plus skaft kan
fås til standard 10 eller 13 mm chucker slik at
man kan bruke bits med rette skaft.
NORSK
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(DC229/DC234).
• Gå frem som beskrevet for hammerboring.
OBS! Bruk aldri standard-chucker ved
hammerboringsinnstilling.
Skrutrekking (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (3) på "boring".
• Velg rotasjonsretning.
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i den spesielle SDS-plus®
skrutrekkeradapteren til sekskantede
skrutrekkerbits (DC232).
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(DC234).
• Sett i riktig skrutrekkerbits. Ved skruing av
skruer som har hoder med spor, må man alltid
bruke bits med søkehylse.
• Trykk den justerbare hastighetsbryteren (1) forsiktig
ned, slik at du ikke skader skruehodet. Ved rotering
bakover (LH), blir hastigheten automatisk redusert,
slik at det blir lettere å fjerne skruen.
• Når skruen er på linje med arbeidsemnet,
slipper du ut den justerbare hastighetsbryteren
for å forhindre at den presses inn i
arbeidsemnet.
DC229/DC234 - Hakking (fig. A)
• Still inn modusvalgbryteren (3) på "kun hamring".
• Sett i riktig meisel og kontroller at den er
skikkelig låst.
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Slå på verktøyet og begynn å arbeide.
Det kan være nødvendig å starte motoren i et kort
øyeblikk etter at det er skiftet fra meisling til boring.
Dette for å synkronisere gearet.
ADVARSEL:
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Forskjellige typer SDS-plus®-borbits og meisler kan
fås som ekstrautstyr.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik
at det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av
brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert
DeWALT-reparatør etter omtrent 40 timers drift.
Hvis det oppstår problemer før dette, må du
kontakte en autorisert DeWALT-reparatør.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS-plus®-koblingen.
Rengjøring
ADVARSEL:
• Trekk støpselet til laderen ut av
stikkontakten før huset rengjøres med
en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og
rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
101
NORSK
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for
det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen,
ved kommunale deponier eller gjennom
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på
nytt når den ikke lenger produserer nok strøm
til jobber som tidligere kunne utføres uten
problemer. Når den har nådd slutten av levetiden
sin, må den kastes i samsvar med gjeldende
miljøbestemmelser.
102
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes.
Ta dem til forhandleren eller til en lokal
gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli
gjenvunnet eller kassert på riktig måte.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT
verktøy, kan det returneres innen 30 dager
til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT
autorisert serviceverksted og du kan bytte eller
få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter
det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har
feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan
du finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO A
BATERIAS DC228/DC229/DC232/DC234
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos e
o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
DC228
DC229
DC232
28
28
36
36
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Velocidade com carga
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Energia de impacto
J
2,5
2,5
2,5
2,5
Capacidade máxima de
perfuração em
aço/madeira/betão
mm
Voltagem
V
Velocidade em vazio
Suporte de ferramenta
DC234
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Diâmetro do colar
mm
54
54
54
54
Peso (sem a bateria)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Bateria
Voltagem
VDC
28
36
Capacidade
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
0,92
1,0
Carregador
DE9000
Voltagem
VAC
230
Tempo de carga (ca.)
min
60
Peso
kg
0,9
Fusíveis
Europa
RU e Irlanda
Ferramentas de 230 V
Ferramentas de 230 V
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de aviso. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
AVISO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
10 Amperes, alimentação de rede
13 Amperes, ficha de entrada
PRECAUÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
menores ou moderadas.
PRECAUÇÃO: utilizado sem o símbolo
de alerta de segurança, indica uma
situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
103
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
DC228/DC229/DC232/DC234
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em conformidade com 98/37/EC,
89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
A DEWALT declara que estas ferramentas foram concebidas em conformidade com as normas:
89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Para mais informações, queira consultar a DEWALT no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
LpA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (acoustic power)
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Weighted RMS acceleration value m/s2
7,6
Uncertainty K
m/s²
1,5
O valor de emissão de vibrações declarado foi
medido em conformidade com um método de teste
padrão e poderá ser utilizado para comparar uma
ferramenta com outra.
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
8,1
1,5
7,6
1,5
8,2
1,5
Director de engenharia e desenvolvimento de
produtos
Horst Großmann
O valor de emissão de vibrações declarado poderá
igualmente ser utilizado numa avaliação preliminar da
exposição.
AVISO: o valor de emissão de vibrações
durante a utilização real da ferramenta
eléctrica pode ser diferente do valor
declarado dependendo da forma como a
ferramenta for utilizada. Isto poderá fazer
com que se subestime significativamente
o nível de exposição quando a
ferramenta for utilizada regularmente de
tal maneira.
Uma estimativa do nível de exposição à vibração
sentida durante um determinado período de trabalho
deverá igualmente ter em conta os períodos em que
a ferramenta estiver desligada e não estiver a ser
utilizada, para além do tempo de activação.
Isto poderá reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total de trabalho.
104
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
05/2007
PORTUGUÊS
AVISO: To reduce the risk of injury, read
the instruction manual.
Regras gerais de segurança
AVISO! Leia todos os avisos de
segurança e instruções na íntegra.
O não cumprimento dos avisos e
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURAS CONSULTAS.
1 SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada.
As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b) Não utilize ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos inflamáveis, gases ou poeiras.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
poderão inflamar as poeiras ou os vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica.
As distracções podem levar à perda de
controlo.
2 SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas têm
de ser compatíveis com a tomada. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não
utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas à terra.
Fichas não modificadas e tomadas compatíveis
reduzem o risco de choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos.
Se o seu corpo estiver ligado à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas à
chuva ou a condições de humidade.
A entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento.
Cabos danificados ou emaranhados aumentam
o risco de choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para a
utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para o ar
livre reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local húmido,
utilize uma alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR).
A utilização de um DCR reduz o risco de
choque eléctrico.
3 SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao que
está a fazer e faça uso de bom senso ao
operar uma ferramenta eléctrica. Não utilize
uma ferramenta eléctrica quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos.
Um momento de desatenção durante a
utilização de ferramentas eléctricas poderá
resultar em ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal. Use
sempre protecção ocular.
Os equipamentos de protecção como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
anti-derrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usados nas condições
apropriadas, reduzem o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Confira se o interruptor está na posição de
desligado antes de ligar a fonte de alimentação
eléctrica e/ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo
sobre o interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se ligar aparelhos que estejam com
o interruptor ligado, poderá causar acidentes.
105
PORTUGUÊS
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de
porcas antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de porcas ou chave de ajuste
colocada numa parte móvel do aparelho
poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas
afastados de partes em movimento.
Roupas largas, jóias ou cabelos compridos
podem ficar presos nas peças em movimento.
g) Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estejam ligados
e sejam utilizados correctamente.
A utilização destes dispositivos reduz os riscos
provocados por poeiras.
4 UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o
seu trabalho.
A ferramenta eléctrica adequada fará um
trabalho melhor e mais seguro ao ritmo para
que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de ligar e
desligar é um perigo e tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica.
Estas medidas de segurança evitam que a
ferramenta eléctrica seja ligada acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance das crianças e não permita que
o aparelho seja utilizado por pessoas
não familiarizadas com ele ou com estas
instruções.
106
As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas sem formação.
e) Efectue a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis do
aparelho estão alinhadas e não emperram,
se existem peças partidas ou danificadas e
qualquer outra situação que possa interferir
com o funcionamento do aparelho. Caso
existam peças danificadas, devem ser
reparadas antes da utilização do aparelho.
Muitos acidentes têm como causa a
manutenção insuficiente das ferramentas
eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas.
Ferramentas de corte devidamente tratadas,
com arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as peças, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições de
trabalho e a tarefa a ser efectuada.
A utilização da ferramenta eléctrica para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5 UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
APARELHOS COM BATERIA
a) Assegure-se de que o aparelho esteja
desligado antes de inserir a bateria.
Se inserir a bateria numa ferramenta eléctrica
ligada, pode dar origem a acidentes.
b) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante.
Um carregador apropriado para um tipo
de bateria pode causar um incêndio se for
utilizado para carregar outras baterias.
c) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.
A utilização de outras baterias pode criar o
risco de lesão e incêndio.
d) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de
metal, como por exemplo clipes, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que possam
estabelecer ligação entre os contactos.
PORTUGUÊS
Um curto-circuito entre os contactos da bateria
pode causar queimaduras ou incêndio.
e) Aplicações inadequadas podem provocar
fugas do líquido da bateria; evite o contacto
com este líquido. No caso de um contacto
acidental, lave imediatamente com água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos,
procure auxílio médico.
O líquido que escapa da bateria pode provocar
irritações ou queimaduras da pele.
6 ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só devem
ser utilizadas peças sobressalentes originais.
Desta forma, é assegurada a segurança da
ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais sobre
martelos electropneumáticos
• Utilize protectores auriculares. A exposição
ao ruído poderá provocar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos com
a ferramenta. A perda de controlo da mesma
pode provocar ferimentos pessoais.
• De preferência, utilize uma máscara de
protecção anti-pó.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso
de martelos electropneumáticos:
- ferimentos causados pelo contacto físico
com peças giratórias ou peças quentes da
ferramenta
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
instrumentos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estas são:
- Diminuição da audição.
- Risco de trilhamento dos dedos ao substituir
o acessório.
- Problemas de saúde provocados pela inalação
do pó produzido ao trabalhar em betão e/o
alvenaria.
Instruções adicionais de segurança para
baterias e carregadores
• Assegure-se de que a bateria está seca e limpa
antes de a colocar no carregador.
• Nunca transporte o carregador pelo cabo.
Nunca puxe pelo cabo para desligar a ficha
da tomada. Proteja o cabo do calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
• Providencie para que um técnico autorizado
DeWALT efectue a troca de quaisquer cabos
danificados ou defeituosos. Nunca tente
efectuar reparações por sua conta e risco.
• Não exponha o carregador a condições de
humidade ou água.
• Não tente carregar baterias molhadas.
• Nunca tente abrir um conjunto de baterias, por
qualquer razão que seja.
• Carregue apenas as baterias com as
classificações especificadas neste manual.
Não tente carregar pilhas não recarregáveis.
• Siga sempre as instruções na parte de trás
deste manual para a eliminação das baterias.
• Sempre que não estiverem a ser utilizados,
guarde o carregador e baterias num local seco
e seguro, fora do alcance das crianças.
Transporte
As baterias de iões de lítio DEWALT cumprem os
devidos requisitos de teste ao abrigo do manual da
ONU relativo a testes e critérios
(ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Parte III, Subsecção 38,3)
tal como indicado nas recomendações da ONU
relativas ao transporte de mercadorias perigosas.
- As baterias possuem uma protecção eficaz
contra sobrepressão interna e curto-circuitos.
- Forem providenciadas medidas adequadas
para a prevenção de ruptura forçada e corrente
invertida perigosa.
- O conteúdo de lítio equivalente encontra-se
abaixo do valor limite relevante.
As baterias de iões de lítio DEWALT foram
dispensadas dos regulamentos nacionais e
internacionais aplicáveis a mercadorias perigosas.
No entanto, estes regulamentos tornam-se
relevantes ao transportar várias baterias em
simultâneo.
• Certifique-se de que as baterias são embaladas
em conformidade com os regulamentos
relativos a mercadorias perigosas, tal como
mencionado acima, para evitar curto-circuitos.
107
PORTUGUÊS
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste
manual, as etiquetas do carregador e bateria
apresentam os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
usar
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Não usar em ambientes húmidos
Não tocar nos terminais com objectos
condutores
Não carregar baterias danificadas
1 Bucha de aperto rápido (DC229/DC23)
1 Bateria (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Baterias (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Carregador
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
Nota: Os modelos-N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
AVISO: Nunca modifique a ferramenta
eléctrica ou qualquer uma das suas
peças. Podem ocorrer danos ou lesões.
Não utilizar carregadores danificados
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Problema na bateria
O martelo electropneumático a baterias DC228/
DC232 foi concebido para aplicações profissionais
de perfuração, per-furação com percussão e
operações de aparafusar e desparafusar. O
martelo electropneumático a baterias DC229/
DC234 foi concebido para aplicações profissionais
de perfuração, perfuração com percussão e
operações de aparafusar e desparafusar e para
aplicações leves de burilagem.
Descartar a bateria tendo em atenção o
meio ambiente
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade nem na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Problema no carregador
Não incinerar a bateria
Utilizar apenas carregadores DEWALT
exclusivos
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo electropneumático a baterias
1 Punho lateral
1 Vareta de ajuste da profundidade
108
FINALIDADE
Estes martelos electropneumáticos para trabalhos
intensivos são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
1
2
3
4
5
Interruptor de velocidade variável
Selector de sentido de rotação
Selector de modo de percussão
Trinco de segurança
Suporte de ferramenta
PORTUGUÊS
6 Anel de bloqueio
7 Protecção anti-poeiras
8 Vareta de ajuste da profundidade
9 Punho lateral
10 Punho
11 Bateria
Carregador
O carregador DE9000 aceita baterias Li-Ion
DEWALT de 36 V (DE9360) e 28 V (DE9280)
a 2,2 Ah.
11 Bateria
12 Botão de libertação
13 Carregador
13 Indicadores de carregamento (vermelhos)
Embraiagem de sobrecarga
Se uma broca ficar encravada, a transmissão para
o veio de perfuração é interrompida. Devido às
forças resultantes, segure sempre a ferramenta
com as duas mãos e mantenha uma postura firme.
Mecanismo de travagem
Quando o interruptor de velocidade variável é
libertado, o veio pára de rodar imediatamente.
Controlo de vibração activo
O controlo de vibração activo neutraliza a vibração
de retorno proveniente do mecanismo do martelo.
Mediante a redução da vibração da mão e do
braço é possível utilizar a ferramenta com maior
conforto por períodos de tempo mais longos, além
de prolongar o tempo de vida útil do instrumento.
Durante o funcionamento, um mecanismo de mola
contrabalança as forças de vibração. Isto pode
ser sentido pelo efeito de amortecimento quando
é aplicada pressão na ferramenta. Certifique-se
de que a mola está colocada mas não demasiado
firme. O mecanismo deverá "flutuar".
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão corresponde
à voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 60335,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um
cabo especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1 mm2.
Montagem e afinação
AVISO: Antes da assemblagem e do
ajuste, retire sempre a bateria.
AVISO: Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar o conjunto de
baterias.
AVISO: Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Colocação e remoção da bateria (fig. A)
• Para colocar a bateria (11), alinhe-a com o
respectivo receptáculo na ferramenta. Empurre
a bateria em direcção ao respectivo receptáculo
até encaixar.
• Para retirá-la, prima o botão de libertação
(12) e puxe a bateria para fora do respectivo
receptáculo.
Carregamento da bateria (fig. A & B)
Verifique sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se houver corrente, mas a bateria não
carregar, leve o seu carregador a um técnico
DEWALT autorizado.
109
PORTUGUÊS
Durante o carregamento, o carregador e a bateria
poderão aquecer. Isto é normal e não indica
qualquer problema.
PRECAUÇÃO: Não carregue a bateria
a temperaturas ambientes < 4 °C
ou > 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carregamento de:
aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (11), insira-a no
carregador (13) como mostrado e ligue o
carregador. Certifique-se de que a bateria está
correctamente colocada no carregador.
Os indicadores de carregamento vermelhos
(14) piscarão de acordo com o estado de carga
da bateria.
• Assim que o carregamento for concluído, os
indicadores acendem-se todos. O carregador
muda automaticamente para o modo de
compensação.
• A bateria pode ser retirada em qualquer altura
ou continuar a ser carregada indefinidamente.
• Os indicadores de carregamento vermelhos
piscam rapidamente para indicar um problema
no carregamento. Introduza novamente a
bateria ou experimente uma nova. Se também
não conseguir carregar a nova bateria,
solicite a um técnico DeWALT autorizado que
teste o seu carregador.
• Os indicadores de carregamento vermelhos
piscam rapidamente com um piscar curto,
seguido de um piscar longo, para indicar um
problema no carregador. Leve o carregador a
um técnico DeWALT autorizado.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como geradores ou conversores de CC
em CA, os indicadores de carregamento
vermelhos (14) podem piscar simultaneamente
com duplo piscar rápido, seguido de uma
pausa. Isto indica um problema temporário na
fonte de alimentação. O carregador mudará
automaticamente para o funcionamento normal.
Processo de carregamento (fig. B)
Consulte na tabela abaixo os estados de carga da
bateria.
110
Estado de carga
1 luz a piscar
< 33%
1 luz a piscar, 1 luz acesa
33-66%
1 luz a piscar, 2 luzes acesas
66-99%
3 luzes acesas
100%
Reconstituição automática
• O modo de reconstituição automática irá
compensar as células individuais da bateria
de acordo com a sua capacidade máxima.
As baterias deverão ser reconstituídas
semanalmente ou sempre que a bateria não
apresentar o mesmo rendimento.
• Para reconstituir a sua bateria, coloque-a no
carregador como normalmente. Deixe a bateria
no carregador durante, no mínimo, 8 horas.
Atraso devido a bateria quente/fria
Sempre que o carregador detectar uma bateria
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um processo de atraso devido a bateria quente/
fria, suspendendo o carregamento até a bateria
atingir uma temperatura adequada. O carregador
muda depois automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Isto prolonga o tempo de
vida útil da bateria.
Protecção contra descarregamento acentuado
A bateria é protegida contra um descarregamento
acentuado quando é utilizada na ferramenta.
Selecção do modo de operação (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos.
Perfuração de percussão: para
perfuração em betão e alvenaria.
PORTUGUÊS
DC229/DC234 (fig. C2)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos.
Perfuração de percussão: para
perfuração em betão e alvenaria.
Apenas percussão: para aplicações
leves de burilagem.
• Para seleccionar o modo de funcionamento,
pressione o trinco de segurança (4) e rode o
selector de modo (3) até ao símbolo do modo
desejado.
• Solte o fecho de segurança e verifique se o
selector de modo está fixe na respectiva posição.
AVISO: Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
Como inserir e retirar uma broca SDS-plus (fig. D)
Estes modelos utilizam brocas SDS-plus (consulte
a gravura na fig. D para corte transversal duma
haste de broca SDS-plus).
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
• Insira a haste da broca no encabadouro (5).
• Empurre a broca para baixo e gire-a
ligeiramente até encaixá-la nas ranhuras.
Empurre-a de novo.
• Puxe a broca para ver se está devidamente
presa. Na função de percussão, quando a
broca está presa ao encabadouro, deverá poder
movimentar-se axialmente vários centímetros.
• Para retirar a broca puxe para trás a manga de
fixação do encabadouro (15) e tire a broca.
Colocação do punho lateral (fig. E)
O punho lateral (9) pode ser instalado para
pessoas esquerdinas ou dextras.
AVISO: Não utilize a ferramenta sem o
punho lateral devidamente montado.
• Desenrosque o punho lateral.
• Para os utilizadores dextros, retire o grampo de
fixação do anel detrás do punho da ferramenta,
com o punho à esquerda.
• Para os utilizadores esquerdinos, retire o
grampo de fixação do anel detrás do punho da
ferramenta, com o punho à direita.
• Rode o punho lateral até a posição desejada e
aperte o punho.
Regulação da profundidade do furo (fig. F)
• Insira a broca necessária.
• Desenrosque o punho lateral (9).
• Encaixe o batente de ajuste da profundidade
(8) através da abertura no grampo do punho
lateral.
• Regule a profundidade da perfuração como
mostrado.
• Aperte o punho lateral.
Selector de sentido de rotação (fig. G)
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (2) para
o lado esquerdo para uma rotação para a frente
(direita). Ver setas na ferramenta.
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (2)
para o lado direito para uma rotação para trás
(esquerda).
PRECAUÇÃO: Espere sempre
que o motor deixe de funcionar
completamente antes de mudar a
direcção de rotação.
DC229/DC234 - Substituição do suporte de
ferramentas com a bucha (fig. H)
• Rode o anel de bloqueio (6) para a posição de
desbloqueio e puxe o suporte da ferramenta (5)
para fora.
• Empurre a bucha (16) para o veio e rode o anel
de bloqueio para a posição de bloqueio.
• Para substituir a bucha com o suporte da
ferramenta, remova em primeiro lugar a bucha
da mesma forma como o suporte da ferramenta
foi removido. De seguida, coloque o suporte da
ferramenta tal como a bucha foi colocada.
PRECAUÇÃO: Nunca utilize buchas
padrão no modo de perfuração com
percussão.
111
PORTUGUÊS
Substituição da protecção anti-poeiras (fig. D)
A protecção anti-poeiras (7) evita a entrada de pó
dentro do mecanismo da ferramenta. Quando a
protecção anti-poeiras estiver desgastada, troquea imediatamente.
• Puxe para trás a manga de bloqueio do
encabadouro (15) e retire a protecção antipoeiras.
• Coloque a nova protecção anti-poeiras.
• Solte a manga de bloqueio.
Modo de emprego
AVISO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos dentro
da parede.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 5 kg).
Uma força excessiva não vai acelerar a
operação de perfuração, mas sim diminuir
o rendimento da ferramenta podendo
diminuir o seu período de vida útil.
• Não perfure ou empurre demasiado a
fundo a ferramenta para evitar danos
na protecção anti-poeiras.
Segure a ferramenta firmemente
sempre com ambas as mãos e
com uma postura firme . Utilize a
ferramenta sempre com o punho lateral
devidamente montado.
• Se a ferramenta de corte já não estiver
afiada, substitua por uma ferramenta
de corte nova.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que a bateria está
correctamente colocada.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição
desligada, mova a corrediça de avanço/recuo
(2) para a posição central.
Perfuração com percussão (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração com percussão".
• Insira a broca apropriada. Para melhores
resultados utilize brocas de alta qualidade com
pontas em carboneto.
• Regule o punho lateral (9).
• Se necessário, ajuste a profundidade de
perfuração.
• Marque o ponto onde pretende perfurar um
orifício.
• Coloque a broca no ponto e ligue a ferramenta.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração rotativa".
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Instale um adaptador de bucha/conjunto da
bucha (DC228/DC232). Para o uso com buchas
de 10 ou 13 mm, estão disponíveis adaptadores
especiais com secções SDS-plus que permitem
o uso de brocas com haste cilíndrica ou
hexagonal.
- Substitua o suporte da ferramenta com a
bucha (DC229/DC234).
• Proceda como descrito para a perfuração com
percussão.
PRECAUÇÃO: Nunca utilize buchas
padrão no modo de perfuração com
percussão.
Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"perfuração rotativa".
• Seleccione a direcção de rotação.
112
PORTUGUÊS
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Insira o adaptador especial SDS-plus® para
pontas de aparafusar com encaixe hexagonal
(DC228/DC232).
- Substitua o suporte da ferramenta com a
bucha (DC229/DC234).
• Insira a ponta de aparafusar indicada.
Quando aparafusar/desaparafusar parafusos
de cabeça ranhurada, utilize sempre brocas
com uma manga de detecção.
• Aperte suavemente o interruptor de velocidade
variável (1) a fim de evitar danos na cabeça do
parafuso.
Com a rotação para trás (esquerda) a
velocidade de rotação da ferramenta reduz-se
automaticamente para facilitar a extracção dos
parafusos.
• Quando o parafuso estiver nivelado com a peça,
solte o interruptor de velocidade variável para
evitar que a cabeça do parafuso penetre na peça.
DC229/DC234 - Burilagem (fig. A)
• Regule o selector de modo (3) para a posição
"percussão".
• Insira o cinzel adequado e verifique se está
devidamente preso.
• Regule o punho lateral (9).
• Ligue a ferramenta e inicie os trabalhos.
Caso o interruptor de selecção seja mudado da
posição de burilagem para os modos com rotação,
poderá ser necessário deixar o motor rodar durante
um curto espaço de tempo para que as engrenagens
encaixem devidamente umas nas outras.
AVISO:
• Não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear facilmente
combustível ou líquidos explosivos
(benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
Acessórios opcionais
AVISO: Dado que os acessórios, que
não os disponibilizados pela DEWALT,
não foram testados com este produto,
a utilização de tais acessórios nesta
ferramenta poderá ser perigosa. Para
reduzir o risco de lesão, deverão
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
A pedido, estão disponíveis vários tipos de brocas
e cinzéis SDS-plus® como opção.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor
autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
• Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DeWALT após cerca de 40 horas
de utilização. Caso haja problemas antes de
cumprir esse prazo, contacte um centro de
reparações autorizado da DeWALT.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Os diversos acessórios utilizados devem ser
lubrificados regularmente em redor do ajustador
SDS-plus®.
Limpeza
AVISO:
• Retire a ficha do carregador da tomada
antes de limpar o corpo do carregador
utilizando um pano macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
113
PORTUGUÊS
• Conserve livres as aberturas de
ventilação e limpe regularmente o
corpo da máquina utilizando um pano
macio.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e a
reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis.
Para usufruir deste serviço, entregue o seu
produto em qualquer agente de reparação
autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de
reparação mais próximo de si contacte o escritório
local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes
autorizados da DEWALT e os dados completos
dos nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
114
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente
durante a execução de trabalhos que eram
facilmente realizados anteriormente. Assim que
atingir o fim da respectiva vida útil, descarte-a
tendo em atenção o meio ambiente.
• Descarregue completamente a bateria,
depois retire-a da ferramenta.
• As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a
sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e
ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira
consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
115
SUOMI
LADATTAVA PORAVASARA
DC228/DC229/DC232/DC234
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta
DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DC228
DC229
DC232
DC234
28
28
36
36
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
2,5
2,5
2,5
2,5
Jännite
V
Kuormittamaton
kierrosnopeus
Kuormitettu
kierrosnopeus
Iskuenergia
J
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin mm
Laitteen pidike
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Kaulan läpimitta
mm
54
54
54
54
Paino (ilman akkua)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Akkupaketti
Jännite
VDC
28
36
Teho
Ah
2,2
2,2
Paino
kg
0,92
1,0
Latauslaite
DE9000
Jännite
VAC
Latausaika (noin)
min
60
Paino
kg
0,9
230
Sulakkeet:
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti
230 V:n työkalut
230 V:n työkalut
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
116
10 A, verkkovirran varoke
13 A, pistokkeen varoke
HUOMAUTUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskivaikea vamma.
HUOMAUTUS: Merkintä ilman
vaarasymbolia ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli sitä ei voida välttää,
voi seurauksena olla omaisuuden
vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: 98/37/EC,
89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT vakuuttaa, että tämä laturi on seuraavien standardien mukainen: 89/336/EEC, 2002/95/EC,
2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
LpA (äänipaine)
KPA (äänipaineen epävarmuus)
LWA (akustinen teho)
KWA (akustisen tehon epävarmuus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
Tärinän kokonaisarvot (kolmen akselin vektorisumma) määritettynä standardin EN 60745 mukaisesti:
Painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo m/s2
7,6
8,1
7,6
Epävarmuus K
m/s²
1,5
1,5
1,5
Ilmoitettu tärinäarvo on mitattu standardoidun
testausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää
työkalujen vertaamiseen keskenään.
DC234
82
1,9
96
1,9
8,2
1,5
Tekniikasta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja
Horst Großmann
Ilmoitettua tärinäarvoa voidaan myös käyttää
alustavassa altistumiseen liittyvässä arvioinnissa.
VAROITUS: Työkalun käyttötavasta
riippuen sähkötyökalun käytön aikainen
tärinäarvo saattaa poiketa ilmoitetusta
arvosta. Tämä voi johtaa merkittävään
altistumisen aliarviointiin, jos työkalua
käytetään säännöllisesti kyseisellä tavalla.
Tietyn työjakson aikaisessa tärinälle altistumisen
arvioinnissa tulee ottaa käyttöajan lisäksi huomioon ne
ajanjaksot, jolloin työkalu on lepotilassa tai käy tyhjää.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
05/2007
Tämä saattaa vähentää altistumistasoa huomattavasti
työjakson kokonaisaikaan nähden.
117
SUOMI
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla käyttöohjeet.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuutta
koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet.
Ellei seuraavia ohjeita noudateta,
seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo
ja/tai vakava vamma.
Käsite ”sähkötyökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
sähkötyökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
sähkötyökaluun.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
1 TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Sähkötyökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät sähkötyökalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2 SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalujen pistokkeiden on sovittava
pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin
mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa
sähkölaitteissa sovitinpistokkeita.
Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi
maadoittuu.
c) Älä jätä sähkötyökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan.
Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun
vaaraa.
118
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna
tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä
irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin
pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai
liikkuviin osiin.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun riskiä.
e) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos sähkötyökalun käyttäminen
kosteassa tilassa on välttämätöntä, käytä
vikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää
sähköiskun riskiä.
3 HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojia.
Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari,
liukastumista estävät kengät, kypärä tai
korvasuojat olosuhteiden niitä vaatiessa
vähentävät henkilövahinkoja.
c) Estä laitteen tahaton käynnistyminen.
Varmista, että virtakytkin on pois-asennossa,
ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen
ja/tai akkuun tai ennen kuin nostat tai ryhdyt
kantamaan sitä. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä.
Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
SUOMI
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit paremmin hallita sähkötyökalun
käytön odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista.
Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos laitteessa on lisävarusteita, joilla voi
kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että ne
ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Tällaisten lisävarusteiden käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaratekijöitä.
4 SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä sähkötyökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua.
Teet työn paremmin ja turvallisemmin
työkalulla, kun käytät tälle tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jos virtakytkin ei
kytke sitä päälle ja pois päältä.
Sähkötyökalut, joita ei voida hallita kytkimellä,
ovat vaarallisia, ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku
sähkötyökalusta, ennen kuin ryhdyt
tekemään muutoksia tai vaihtamaan
lisävarusteita siihen tai asetat sen
säilytykseen.
Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat
vahingossa käynnistymisen riskiä
sähkötyökalua käytettäessä.
d) Varastoi sähkötyökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi sähkötyökalujen kunnosta.
Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä
kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos
laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat sähkötyökalujen
puutteellisesta huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina.
Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on
terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän
ja ovat helpommin hallittavissa.
g) Noudata sähkötyökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms.
käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet
ja suoritettava työ.
Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5 AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA
HUOLTO
a) Varmista ennen akkuyksikön paikalleen
asettamista, että käynnistyskytkin on poisasennossa.
Akkuyksikön asettaminen työkaluun, jonka
virtakytkin on kytkettynä, voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
b) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi
aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä
käytettäessä.
c) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
d) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat
muodostaa yhteyden toisesta navasta
toiseen.
Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
e) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa
suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta
akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa
kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele
neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu
silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen.
Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä
tai palovammoja.
119
SUOMI
6 HUOLTO
a) Anna sähkötyökalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan
samanlaisia vaihto-osia.
Näin taataan sähkötyökalun turvallisuus.
Poravasaroiden lisäturvaohjeet
• Käytä kuulonsuojaimia. Melulle altistuminen
voi aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä työkalun mukana tulevia lisäkahvoja.
Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
• On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät
poravasaria:
- vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai
kuumien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Sormien jääminen puristuksiin lisävarusteita
vaihdettaessa.
- Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa.
Akkujen ja latauslaitteiden turvaohjeet
• Varmista ennen lataamista, että akku on kuiva
ja puhdas.
• Älä koskaan kanna laturia sen johdosta.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
• Vaihdata vahingoittuneet tai vialliset johdot
valtuutetulla DeWALT-huoltopisteessä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
• Älä altista latauslaitetta kosteille tai märille
olosuhteille.
• Älä yritä ladata märkiä akkuja.
• Älä koskaan yritä avata akkua.
• Lataa akut ainoastaan tässä oppaassa
ilmoitetuilla tehoilla. Älä yritä ladata ei-ladattavia
paristoja.
• Hävitä akku aina tämän käyttöohjeen takaosan
ohjeiden mukaisesti.
• Kun akkuja ja latureita ei käytetä, säilytä
ne kuivassa, lukitussa paikassa lasten
ulottumattomissa.
120
Kuljetus
DEWALTin litiumioniakut ovat niiden
testivaatimusten mukaisia, jotka sisältyvät
teokseen UN Manual of Tests and Criteria (kokeet
ja kriteerit) (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Osa III,
kohta 38,3), johon viitataan YK:n vaarallisten
aineiden kuljetusta koskevissa suosituksissa.
- Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja
oikosulkua vastaan.
- Akuissa on asianmukaiset varusteet
lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran
estämiseksi.
- Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja-arvon.
DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista
ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat
vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin
soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä.
• Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita
koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen
estämiseksi.
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja.
Laturi ei saa kastua
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Älä käytä viallisia latureita
SUOMI
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Vaihda viallinen johto välittömästi
Laturiongelma
Akkuongelma
Hävitä akku ympäristöystävällisellä
tavalla
Älä missään tapauksessa polta akkua
Lataa vain asianmukaisella DEWALTin
laturilla
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava poravasara
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Pikaistukka (DC229/DC234)
1 Akkupaketti (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Akkua (DC229KL/DC232KL/DC234KL)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
Huomaa: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi
seurata vaurioita tai henkilövahinkoja
KÄYTTÖTARKOITUS
Johdoton DC228- / DC232-poravasara on
tarkoitettu ammattimaiseen poraukseen,
iskuporaukseen ja ruuvinvääntöön. Johdoton
DC229- / DC234-poravasara on tarkoitettu
ammattimaiseen poraukseen, iskuporaukseen ja
ruuvinvääntöön sekä kevyeen talttaukseen.
Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä suurtehoiset poravasarat ovat ammattilaisen
sähkötyökaluja.
Älä anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on vält-tämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
1 Virrankatkaisija portaattomalla
nopeudensäädöllä
2 Suunnanvaihtokytkin
3 Toimintovalitsin
4 Turvalukko
5 Laitteen pidike
6 Lukituskaulus
7 Pölysuojus
8 Poraussyvyyden rajoitin
9 Sivukahva
10 Kädensija
11 Akkupaketti
Latauslaite
Latauslaite DE9000 toimii DEWALTin 36 voltin
(DE9360) ja 28 voltin (DE9280) litiumioniakuilla
2,2 Ah:n kulutuksella.
11 Akkupaketti
12 Vapautusnappi
13 Latauslaite
14 Latausvalot (punaiset)
Ylikuormituskytkin
Poraterän juuttuessa kiinni, pora-akseliin
kohdistuva veto keskeytyy. Pidä aina koneesta
kiinni kaksin käsin ja ota tukeva asento poran
aiheuttaman voiman takia.
Jarrumekanismi
Kun nopeudensäädön kytkin on vapautettu,
pora-akseli lakkaa välittömästi pyörimästä.
121
SUOMI
Aktiivinen tärinänsäätö
Aktiivinen tärinänsäätö neutralisoi
moukarimekanismista kimmahtavan tärinän.
Vähentämällä käden ja käsivarren tärinää se
mahdollistaa miellyttävämmän pitkäaikaisemman
käytön ja lisää koneen kestoa.
Jousikuormitettu mekanismi tasapainottaa
käytön aikana tärinää. Tämä voidaan havaita
vaimennusefektinä kun työkalua painetaan.
Varmista että jousi on kiinnitetty mutta että se ei
ole liian tiukassa. Mekanismin tulisi voida "kellua".
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:
n mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa,
joka soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset
tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2;
suurin sallittu pituus on 30 m.
Asennus ja säädöt
VAROITUS: Poista akku koneesta aina
ennen asennuksia ja säätöjä.
VAROITUS: Kytke aina kone päältä
ennen kuin asennat tai poistat
akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen (kuva A)
• Kun asennat akkupaketin (11) kohdista se työkalun
liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja
työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
122
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (12) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
Akun lataaminen (kuva A & B)
Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata
akkua. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akku
ei lataudu, vie latauslaite valtuutettuun DEWALTin
huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja
akku voivat lämmetä. Tämä on aivan normaalia
eikä ole osoitus ongelmasta.
HUOMAUTUS: Älä lataa akkua, mikäli
ympäristön lämpötila on alle 4 °C tai yli
40 °C. Suositeltava latauslämpötila on
noin 24 °C.
• Ladataksesi akun (11) laita se latauslaitteeseen
(13) kuten kuvassa on esitetty ja kytke
latauslaite sähköverkkoon. Varmista,
että akku on tukevasti paikallaan
latauslaitteessa. Punaiset latausvalot (14)
vilkkuvat akun lataustilan ilmaisemiseksi.
• Kun lataus on päättynyt, kaikki valot palavat.
Laturi siirtyy automaattisesti tasaustilaan.
• Akku voidaan poistaa latauslaitteesta tai se
voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes sitä
tarvitaan jälleen.
• Punaiset latausvalot vilkkuvat nopeasti
osoittaen häiriötä lataamisessa. Laita akku
uudelleen latauslaitteeseen tai yritä latausta
uudella akulla. Jos uusikaan akku ei lataudu,
vie latauslaitteesi valtuutettuun DeWALTin
huoltopisteeseen.
• Punaiset latausvalot vilkkuvat nopeasti yhden
lyhyen välähdyksen, jota seuraa pitkä välähdys,
mikä on merkkinä laturin viasta. Vie laturi
valtuutettuun DeWALTin huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punaiset latausvalot
(14) saattavat vilkkua yhdessä kaksi nopeaa
väläystä, jota seuraa tauko. Tämä osoittaa
ohimenevää häiriötä virtalähteessä.
Latauslaite alkaa kuitenkin automaattisesti toimia
normaalilla tavalla.
SUOMI
Latausprosessi (kuva B)
Katso akun lataustila alla olevasta taulukosta.
Lataustila
1 valo vilkkuu
< 33%
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa
33-66%
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa
66-99%
3 valoa palaa
DC229/DC234 (kuva C2)
Työkalussa on seuraavat toiminnot:
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaaleilla.
100%
Vain isku: kevyeen lastutukseen.
Automaattinen uudelleenlataus
• Automaattinen uudelleenlataustoiminto tasoittaa
akun yksittäiset kennot huippukapasiteetilla.
Akut on ladattava uudelleen viikoittain tai milloin
tahansa, jos ne eivät enää toimita yhtä paljon
virtaa kuin aikaisemmin.
• Akku ladataan uudelleen asettamalla se laturiin
normaalilla tavalla. Jätä akku laturiin vähintään
8 tunnin ajaksi.
Kuuman/kylmän akun viive
Kun laturi havaitsee akun, joka on liian kuuma tai
kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuman/kylmän
akun viiveen lykäten latauksen aloittamista, kunnes
akun lämpötila on asianmukainen.
Sitten laturi siirtyy automaattisesti akun lataustilaan.
Tämä toiminto varmistaa akun mahdollisimman
pitkän käyttöiän.
Syväpurkauksen suoja
Akussa on syväpurkauksen suoja, kun sitä
käytetään työkalussa.
• Valitse toimintatila painamalla turvalukkoa (4) ja
kiertämällä toimintatilan valintakytkintä (3), kunnes
se osoittaa vaaditun toimintatilan symbolia.
• Vapauta turvakytkin ja varmista, että
toimintatilan valintakytkin on lukittu paikalleen.
VAROITUS: Älä valitse toimintoa, kun
kone on käynnissä.
SDS-plus-lisävarusteiden kiinnitys ja irrotus
(kuva D)
Näissä malleissa käytetään SDS-plus-poranteriä
ja talttoja (ks. kuvan D SDS-plus-teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
• Puhdista ja rasvaa teränvarsi.
• Työnnä teränvarsi istukkaan (5).
• Kierrä terää hieman kunnes se napsahtaa
paikalleen uriin ja työnnä terä sisään.
• Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää ulospäin. Iskutoimintaa varten
terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä istukan ollessa lukittuna.
• Kun poistat terän, vedä istukan lukitsinta (15)
taaksepäin ja vedä terä irti istukasta.
Toiminnon valitseminen (kuva C1 & C2)
DC228/DC232 (kuva C1)
Työkalussa on seuraavat toiminnot:
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaaleilla.
Sivukahvan asentaminen (kuva E)
Sivukahva (9) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaan asentoon.
VAROITUS: Älä käytä työkalua ilman
että sen sivukahva on asennettuna
kunnolla.
• Irrota sivukahva.
• Oikeakätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva
vasemmalla.
123
SUOMI
• Vasenkätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva oikealla.
• Kierrä sivukahva haluttuun asemaan ja kiristä
kahva.
Poraussyvyyden säätö (kuva F)
• Asenna poranterä istukkaan.
• Löysää sivukahva (9).
• Työnnä syvyydenrajoitin (8) sivukahvan
kiinnitysrenkaan reiän läpi.
• Säädä poraussyvyys kuten kuvassa.
• Kiristä sivukahva.
Suunnanvaihtokytkin (kuva G)
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) vasemmalle
koneen pyörimiseksi eteenpäin (oikeaan)
suuntaan. Katso nuolia työkalussa.
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (2) oikealle koneen
pyörimiseksi käänteiseen (vasempaan) suuntaan.
HUOMAUTUS: Odota aina, että
moottori on täysin pysähtynyt ennen
kuin vaihdat pyörimissuuntaa.
DC229/DC234 - Työkalun pitimen korvaaminen
istukalla (kuva H)
• Käännä lukituskaulus (6) avausasentoon ja
vedä työkalun pidin (5) pois.
• Paina istukka (16) karaan ja käännä
lukituskaulus lukitusasentoon.
• Kun haluat korvata istukan työkalun pitimellä,
irrota istukka ensin samalla tavalla kuin pidin
poistettiin. Sijoita työkalun pidin sitten samalla
tavalla kuin istukka asetettiin.
HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä
vakio-istukoita vasaratoimintatilassa.
Pölysuojuksen vaihto (kuva D)
Pölysuojus (7) estää pölyn tunkeutumisen
koneeseen. Vaihda kulunut pölynsuojus
viivyttelemättä.
• Vedä istukan lukitsinta (15) taaksepäin ja vedä
pölysuojus (7) irti.
• Laita paikalleen uusi pölysuojus.
• Vapauta istukan lukitsin.
124
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi (n. 5 kg).
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista, vaan vähentää työkalun
tehoa ja saattaa lyhentää koneen
käyttöikää.
• Älä poraa tai ruuvaa liian syvään, ettei
pölysuojus vahingoitu.
Pidä koneesta aina tiukasti kiinni
molemmin käsin ja varmista tukeva
asento . Kun käytät konetta, sivukahvan
tulee olla kiinnitetty hyvin.
• Ellei leikkausterä ole enää terävä,
vaihda se uuteen leikkausterään.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
• Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Iskuporaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "iskuporaus"
-asentoon.
• Asenna sopiva poranterä. Käytä
korkealuokkaisia kovametalliteriä, jotta
lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.
• Säädä sivukahva (9).
• Säädä tarvittaessa poraussyvyys.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
Poraus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "poraus"asentoon.
SUOMI
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna istukkasovitin/istukka (DC228/DC232).
Erityisiä SDS-plus adaptereita on saatavana
10:n tai 13 mm:n standardi-istukoille, jolloin
voidaan käyttää normaaliteriä.
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229/DC234).
• Etene kuten edellä on kuvattu iskuporauksen
kohdalla.
HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä
vakio-istukoita vasaratoimintatilassa.
Ruuvaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "poraus"asentoon.
• Valitse pyörimissuunta.
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna erityinen SDS-plus® ruuvaussovitin
käytettäväksi kuusioruuviterien kanssa
(DC228/DC232).
- Replace the tool holder with the chuck
(DC229/DC234).
• Asenna sopiva ruuvitalttaterä. Ruuvatessasi
uurteisia ruuvipäitä käytä aina kärkiä joissa on
ohjaushylsy.
• Paina varovasti nopeudensäädön kytkintä (1)
välttääksesi vahingoittamasta ruuvin päätä.
Kun terä pyörii vastapäivään, työkalun nopeus
vähenee automaattisesti, jotta ruuvi irtoaisi
vaivattomasti.
• Kun ruuvi on kierretty tasaiseksi työstettävään
kappaleeseen, päästä nopeudensäädön
kytkin estääksesi ruuvin päätä tukeutumasta
työstettävään kappaleeseen.
DC229/DC234 - Talttaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) "vain isku"
-asentoon.
• Työnnä tarvittava taltta paikalleen ja tarkista
lukitus.
• Säädä sivukahva (9).
• Kytke työkalu päälle ja aloita työskentely.
Saattaa olla tarpeen käynnistää moottori hetkeksi
hammaspyörien synkronoimiseksi kun siirrytään
piikkaustoiminnosta poraustoimintoon.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa
tulee käyttää ainoastaan DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä
SDS-plus® poranteriä ja talttoja.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DeWALT-korjaamoon noin 40
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy
ennen sitä, ota yhteys valtuutettuun DeWALTkorjaamoon.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS-plus®varusteet on voideltava säännöllisesti.
125
SUOMI
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Puhdistus
VAROITUS:
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä
rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista
runko säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
126
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit
viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun
DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä
ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin
tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai
ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista
valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme
ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com.
127
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR BORRHAMMARE
DC228/DC229/DC232/DC234
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg.
Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
DC228
Spänning
V
Varvtal obelastad
min-1
Varvtal belastad
min-1
Slagenergi
J
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
mm
Verkygshållare
DC229
DC232
DC234
28
28
36
36
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
13/30/24
13/30/24
2,5
2,5
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
SDS-plus®
Kragdiameter
mm
54
5
54
54
Vikt (utan batteripaket)
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
DE9280
DE9360
Batteripaket
Spänning
VDC
28
36
Kapacitet
Ah
2,2
2,2
Vikt
kg
0,92
1,0
Laddare
DE9000
Nätspänning
VAC
230
Laddningstid (ca.)
min
60
Vikt
kg
0,9
Säkring:
Europa
230 V verktyg
10 Ampere, elnät
Storbritannien & Irland
230 V verktyg
13 Ampere, i elkontakter
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
128
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i lindrig eller
måttlig skada
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse med följande normer: 98/37/EC,
89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT intygar att dessa verktyg har utformats i enlighet med: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
LpA (ljudtryck)
KPA (mätningsavvikelse ljudtryck)
LWA (akustisk styrka)
KWA ((mätningsavvikelse akustisk styrka)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
DC229
82
2,0
95
2,4
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsummor) bestämda i enlighet med EN 60745:
Viktat accelerationsmedelvärde
m/s2
7,6
8,1
Mätningsavvikelse K
m/s²
1,5
1,5
Det deklarerade emissionsvärdet för vibrationer har
uppmätts i enlighet med standardtestmetoder och
kan användas för jämförande av ett verktyg med ett
annat.
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
7,6
1,5
8,2
1,5
Produktutvecklings- och ingenjörsdirektör
Horst Großmann
Det deklarerade emissionsvärdet för vibrationer
kan också användas i preliminär bedömning av
exponering för vibrationer.
VARNING: Vibrationsvärdet under faktisk
användning av elverktyget kan skilja sig
från det deklarerade värdet, beroende på
hur verktyget används. Detta kan leda till
betydande underskattning av exponering
för vibrationer, om verktyget regelbundet
används på detta sätt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
05/2007
En uppskattning av graden av exponering för
vibrationer under en viss arbetsperiod bör, förutom
den tid då det är aktiverat, också räkna in tiden då
verktyget är avstängt och då det går på tomgång.
Detta kan i betydande grad minska graden
av exponering för vibrationer under den totala
arbetsperioden.
129
SVENSKA
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar
och alla instruktioner. Underlåtelse
att följa nedanstående instruktioner kan
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig skada.
Termen «elverktyg» i alla varningar nedan syftar på
ditt eldrivna elverktyg (anslutet via sladd till eluttag)
och/eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA
REFERENS.
1 SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, så
som i närhet av lättantändliga vätskor, gaser
eller damm.
Elverktyg åstadkommer gnistor som kan
antända damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används.
Distraktioner kan få dig att förlora kontrollen.
2 ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, så
som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer.
Risken för elektrisk stöt ökar om vatten kommer
in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
130
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar.
En skadad eller tilltrasslad sladd ökar risken för
elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas.
Användande av sladd anpassad för
utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.
f) Om användande av ett elverktyg i fuktig
miljö inte går att undvika ska en strömkälla
skyddad av jordfelsbrytare (RCD) användas.
Användande av jordfelsbrytare minskar risken
för elektrisk stöt.
3 PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel.
Ett ögonblicks ouppmärksamhet under
användande av ett elverktyg kan resultera i
allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Säkerhetsutrustning, t.ex. andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
som används på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i avstängt läge
innan du kopplar verktyget till eluttag och/
eller batteripaket och innan du lyfter eller bär
verktyget. Att bära elverktyg med fingret på
strömbrytaren eller att sätta i verktygets kontakt
då strömbrytaren är påslagen inbjuder till
olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på.
En skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar
i en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans.
Det ger bättre kontroll över elverktyget i
oväntade situationer.
SVENSKA
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga maskindelar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om att
de är anslutna och använda på rätt sätt.
Användande av de här tillsatserna kan minska
dammrelaterade risker.
4 ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd
rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget utför arbetet bättre och säkrare
om det används för arbete på den nivå det är
avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte kan slås
av och på med strömbrytaren.
Ett verktyg som inte går att styra via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från eluttaget och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du utför
justeringar, byter tillbehör eller lägger undan
elverktyget.
Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken för att elverktyget slås på av
misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det finns
rörliga delar som inte sitter rätt eller som
har fastnat, delar som är trasiga eller annat
som kan påverka elverktygets funktion. Om
elverktyget är skadat bör det repareras före
det används.
Många olyckor orsakas av bristfälligt
underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena.
Om skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och bitarna
osv. i enlighet med de här instruktionerna
och med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som ska utföras.
Användande av elverktyget för andra ändamål
än det är menat för, kan orsaka farliga
situationer.
5 AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA
HUOLTO
a) Varmista ennen akkuyksikön paikalleen
asettamista, että käynnistyskytkin on poisasennossa.
Akkuyksikön asettaminen työkaluun, jonka
virtakytkin on kytkettynä, voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
b) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi
aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä
käytettäessä.
c) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
d) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat
muodostaa yhteyden toisesta navasta
toiseen.
Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
e) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa
suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta
akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa
kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele
neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu
silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen.
Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä
tai palovammoja.
131
SVENSKA
6 SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg.
Det kommer att garantera uppehållande av
elverktygets säkerhet.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
borrhammare
• Använd hörselskydd. Att utsättas för buller
kan leda till hörselskador.
• Använd de extra handtagen som medföljde
verktyget. Förlorad kontroll kan leda till
personskada.
• Använd helst en skyddsmask.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med
borrhammare:
- skador orsakade av att man rör vid roterande
delar eller varma delar på verktyget
Även om man följer alla relevanta
säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker
inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk att klämma fingrarna när man byter tillbehör.
- Hälsorisker som orsakas av inandning av damm
vid arbete med betong och/eller murverk.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
batterier och laddare
• Se till att batteriet är torrt och rent innan det
sätts i laddaren.
• Bär aldrig laddaren i sladden. Dra aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
• Alla skadade eller felaktiga sladdar ska bytas
ut av en auktoriserad DeWALT serviceverkstad.
Försök aldrig reparera verktyget själv.
• Utsätt inte verktyget för fuktiga eller våta
förhållanden.
• Försök inte ladda fuktiga batterier.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteri.
• Ladda endast batteripaketen enligt
specificeringarna i denna bruksanvisning. Försök
aldrig ladda icke-uppladdningsbara batterier.
132
• Följ alltid instruktionerna på manualens baksida
när batteriet ska kastas.
• När laddare och batteri inte används ska de
förvaras på en torr plats och ordentligt under
lås, utom räckhåll för barn.
Transport
DEWALT Li-Ion batterier uppfyller erfordrade
testningskrav enligt FN:s Manual of Tests and
Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt
38,3) vartill hänvisas i FN:s Rekommendationer för
transport av skadliga produkter.
- Batterierna är effektivt skyddade mot internt
övertryck och kortslutning.
- Passande åtgärder har vidtagits för att
förebygga sprickbildning och farlig motström.
- Den ekvivalenta litiumhalten är lägre en det
relevanta gränsvärdet.
DEWALT Li-Ion batterier är undantagna från
nationella och internationella bestämmelser gällande
skadliga produkter. Dessa bestämmelser har dock
relevans vid transport av flera batterier tillsammans.
• Var noga med att batterierna förpackas i
enlighet med ovannämnda bestämmelser för
skadliga produkter så att kortslutning undviks.
Etiketterna på laddaren och batteriet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet
visar följande symboler:
Läs bruksanvisningen
Se tekniska data för laddningstiden.
Får ej utsättas för väta
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd och ladda aldrig ett sprucket
eller skadat batteri
Använd aldrig en skadad laddare
SVENSKA
Beskrivning (fig. A)
Temperaturområde för uppladdning +4 °C
till +40 °C
Byt ut defekt sladd omedelbart
Laddarproblem
Batteriproblem
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskado.
AVSEDD ANVÄNDNING
Din sladdlösa borrhammare DC228/DC232 har
utformats för professionell borrning, slagborrning
och skruvdragning. Din sladdlösa borrhammare
DC229/DC234 har utformats för professionell
borrning, slagborrning och skruvdragning liksom
för lätta mejslingsarbeten.
Använd inte i fuktiga miljöer, eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
När detta batteri har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön och kasta
batteriet enligt gällande miljöföreskrifter
Dessa borrhammare är professionella elverktyg.
Tillåt inte barn att komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs då detta verktyg används av
oerfarna personer.
Batteripaketet får ej eldas upp
Får endast laddas med därtill avsedda
DEWALT laddare
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar borrhammare
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Snabbchuck (DC229/DC234)
1 Batteripaket (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Batteripaket (DC229KL/DC232KL/DC234K)
1 Laddare
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Observera: Batteripaket och laddare medföljer inte
N-modellerna.
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Funktionsväljare
4 Säkerhetsspärr
5 Verkygshållare
6 Spärrkrage
7 Dammskydd
8 Djupstopp
9 Sidohandtag
10 Grepp
11 Batteripaket
Laddare
Din DE9000-laddare passar DEWALT
Li-jon-batteripaket på 36 V (DE9360) och
28 V (DE9280) på 2,2 Ah.
11 Batteripaket
12 Släppningsknapp
13 Laddare
14 Laddningsindikatorer (röda)
Överbelastningskoppling
Om ett borrverktyg skulle fastna avbryts
kraftöverföringen till borrspindeln. Detta orsakar
stora krafter, håll därför alltid fast verktyget med
båda händerna och se till att du står stadigt.
133
SVENSKA
Bromsmekanism
När du släpper den variabla hastighetsbrytaren
slutar spindeln genast att rotera.
Aktivt vibrationsskydd
Det aktiva vibrationsskyddet neutraliserar
återgående vibrationer från slagmekanismen.
Det reducerar vibrationerna som armar och händer
utsätts för och ger ett bekvämare arbete under
längre tid och förlänger apparatens livslängd.
När maskinen är på motbalanserar en fjäderspänd
mekanism vibrationskrafterna. Detta märks på den
fjädrande effekten när verktyget utsätts för kraft.
Kontrollera så att fjädern är spänd, men inte för
hårt. Mekanismen ska kunna "flyta".
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad
motsvarande EN 60335; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör inte användas utom då
det är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad för din laddares
elintag (se tekniska upplysningar). Minimum
ledningsstorlek är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Montering och inställning
VARNING: Avlägsna alltid
batteripaketet innan du påbörjar
montering eller inställning.
VARNING: Stäng alltid av verktyget
innan batteripaketet sätts in eller
avlägsnas.
134
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
(fig. A)
• För placering av batteripaketet (11) riktas det
in mot hållaren på verktyget. Skjut sedan in
batteripaketet i hållaren och tryck det bakåt tills
det snäpper fast på plats.
• För att ta ut batteripaketet trycker du på
frikopplingsknappen (12) och drar ut det ur
hållaren.
Laddning av batteriet (fig. A & B)
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och innebär inget problem.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET:
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på
< 4 °C eller > 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteriet (11) ska det placeras i
laddaren (13) enligt bilden och laddaren kopplas
till elnätet. Se till att batteriet sitter ordentligt i
laddaren. De röda laddningsindikatorerna (14)
blinkar för att ange batteriets laddningstillstånd.
• Efter fullbordad laddning lyser alla
indikatorer. Laddaren övergår automatiskt till
utjämningsläge.
• Batteriet kan avlägsnas när som helst eller sitta
obegränsad tid i den anslutna laddaren.
• De röda laddningsindikatorerna blinkar
snabbare om laddningen inte fungerar.
Placera batteripaketet än en gång eller försök
med ett nytt. Om det nya batteripaketet inte
heller laddas, låt då testa laddaren hos en
auktoriserad DeWALT-verkstad.
• Vid problem med själva laddaren blinkar
indikatorerna snabbt med ett kort sken följt av
ett längre. Lämna in laddaren hos en erkänd
DeWALT serviceverkstad.
SVENSKA
• Om laddaren är ansluten till exempelvis
en generator eller en strömkälla som
omvandlar likström till växelström kan de röda
laddningsindikatorerna (14) blinka två gånger
snabbt tillsammans, följt av en paus.
Detta anger ett tillfälligt problem i kraftkällan.
Laddaren kopplar automatiskt om till normal
laddning.
Val av funktionsläge (fig. C1 & C2)
DC228/DC232 (fig. C1)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
Borrning: för skruvdragning,
och borrning i stål, trä och plast.
Borrhammarfunktion: för borrarbeten i
betong och murverk.
Laddningsprocess (fig. B)
Se nedanstående tabell för batteriets
laddningstillstånd.
DC229/DC234 (fig. C2)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
Laddningstillstånd
1 lampa blinkar
< 33%
1 lampa blinkar, 1 lampa lyser
33-66%
1 lampa blinkar, 2 lampor lyser
66-99%
3 lampor lyser
100%
Automatisk återställning
• Den automatiska återställningsfunktionen
utjämnar eller balanserar de enskilda cellerna
i batteripaketet vid full kapacitet. Batterier bör
återställas varje vecka eller när de inte längre
alstrar samma effekt.
• För att återställa batteriet ansluter du det som
vanligt till laddaren. Lämna batteriet minst 8
timmar i laddaren.
Temperaturfördröjning
Om laddaren registrerar att ett batteri är
för varmt eller kallt, startas automatiskt en
temperaturfördröjning, så att batteriet först börjar
laddas när det har nått en lämplig temperatur.
Då övergår laddaren automatiskt till vanligt
laddningsläge. Genom denna funktion bibehålls
batteriets livslängd.
Skydd mot fullständig urladdning.
Batteriet är skyddat mot att urladdas helt när det
används i verktyget.
Borrning: för skruvdragning, och
borrning i stål, trä och plast.
Borrhammarfunktion: för borrarbeten i
betong och murverk.
Hammarfunktion enbart: för lätta
mejslingsarbeten.
• Välj funktionsläge genom att trycka in
säkerhetsspärren (4) och vrida lägesväljaren
(3) tills den pekar på symbolen för önskat
funktionsläge.
• Släpp säkerhetsspärren och kontrollera att
lägesväljaren har knäppt fast i rätt läge.
VARNING: Byt aldrig funktionsläge
medan verktyget löper.
Montering och avlägsnande av SDS-plus
tillbehör (fig. D)
Maskinen använder SDS-plus borr (se den inlagda
bilden i fig. D för en genomskärning av ett SDSplus verktygsskaft).
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
• Sätt in verktygsskaftet i verktygshållaren (5).
• Tryck ned verktyget och vrid det något tills det
faller in i springorna.
• Drag i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
• För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (15) och drag ut verktyget ur hållaren.
135
SVENSKA
Montering av sidohandtaget (fig. E)
Sidohandtaget (9) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
VARNING: Använd aldrig verktyget
om inte sidohandtaget är ordentligt
monterat.
• Lossa sidohandtaget.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till vänster.
• För vänsterhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till höger.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. F)
• Sätt in önskat borr i chucken.
• Lossa sidohandtaget (9).
• Skjut djupstoppet (8) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Drag åt sidohandtaget.
Väljare höger/vänstergång (fig. G)
• Skjut riktningsomkopplaren (2) åt vänster för
rotation framåt (medsols). Se pilarna på verktyget.
• Skjut riktningsomkopplaren (2) åt höger för
rotation bakåt (motsols).
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Vänta alltid
tills motorn har stannat innan du byter
rotationsriktning.
DC229/DC234 - Byte av verktygshållaren mot
chucken (fig. H)
• Vrid spärrkragen (6) till öppet läge och drag lös
verktygshållaren (5).
• Skjut chucken (16) på spindeln och vrid
spärrkragen till spärrat läge.
• För att byta chucken mot verktygshållaren
avlägsnar du först chucken på samma sätt som
verktygshållaren avlägsnades. Montera sedan
verktygshållaren på samma sätt som chucken
monterades.
136
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Använd
aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
Byte av dammskyddet (fig. D)
Dammskyddet (7) förhindrar att det hamnar damm
i maskinen. Byt genast ut ett slitet dammskydd.
• Drag tillbaka verktygshållarens spärrhylsa (15)
och drag lös dammskyddet (7).
• Placera det nya dammskyddet.
• Släpp verktygshållarens spärrhylsa.
Bruksanvisning
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 5 kg). Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
maskinens prestanda och gör att det
slits fortare.
• Borra eller skruva inte för djupt för att
förhindra att dammskyddet skadas.
Håll alltid fast verktyget med båda
händerna och se till att du står stadigt .
Ha alltid sidohandtaget korrekt monterat
under arbete.
• Om skärverktyget inte längre är
vasst ska det bytas ut mot ett nytt
skärverktyg.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att batteripaketet är ordentligt på plats.
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt
brytaren trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljaren för höger/vänstergång (2) i mittläge.
Hammarborrning (fig. A)
• Ställ lägesväljaren (3) i läge för
"borrhammarfunktion".
SVENSKA
• Montera ett lämpligt borrverktyg. För bästa
resultat, använd hårdmetallborr av hög kvalitet.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Markera platsen där hålet ska borras.
• Sätt an borret och starta verktyget.
Borrning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"borrningsfunktion".
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
- Montera kombinationen chuckadapter/chuck
(DC228/DC232). Det finns speciella SDS-plusskaft som kan användas med standardchuckar
på 10 eller 13 mm så att du kan använda tillbehör
med raka skaft.
- Byt ut verktygshållaren mot chucken (DC229/
DC234).
• Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Använd
aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
Skruvdragning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"borrningsfunktion".
• Välj rotationsriktning.
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
- Sätt in den speciella SDS-plus®
skruvdragningsadaptern för bruk med bits
(DC228/DC232).
- Byt ut verktygshållaren mot chucken (DC229/
DC234).
• Sätt in önskat skruvbits. Använd alltid bits med en
styrhylsa vid dragning av skruvar med spårhuvud.
• Tryck in den variabla hastighetsbrytaren
(1) försiktigt så att du inte skadar skruvens
huvud. Vid rotation bakåt (motsols) reduceras
apparatens hastighet automatiskt för enkel
utdragning av skruven.
• Släpp hastighetsbrytaren när skruvens huvud
är jäms med arbetsstyckets yta, så att den inte
tränger in i arbetsstycket.
DC229/DC234 - Mejsling (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
"hammarfunktion, enbart".
• Montera lämplig mejsel och se till att den är
ordentligt spärrad.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Starta verktyget och påbörja arbetet.
Det kan vara nödvändigt att låta maskinen gå
några varv för att synkronisera kugghjulen, då man
byter mellan mejsling och borrning.
VARNING:
• Använd icke verktyget till att blanda
eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Extra tillbehör
VARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Diverse typer SDS-plus® borr och mejslar finns
tillgängliga som extrautrustning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med
så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
• Denna maskin kan inte servas av användaren
själv. Efter ca. 40 driftstimmar bör man lämna
in maskinen till en auktoriserad DeWALTrepresentant med servicekompetens .
Om problem skulle visa sig dessförinnan,
kontakta en auktoriserad DeWALT- representant.
137
SVENSKA
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS-plus® fattningen.
Rengöring
VARNING:
• Håll ventilationsöppningen ren och
rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni
gör rent huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren
ditt elverktyg.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta
din DEWALT-produkt med en ny, eller inte
längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till
särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och användas på
nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
138
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad
får du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna
det sedan ur verktyget.
• Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum visar defekter på grund
av brister i material eller vid produktionen,
garanterar vi att kostnadsfritt ersätta alla
defekta delar eller, på vårt eget initiativ, att
gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT
auktoriserade serviceverkstad, se aktuell
katalog för vidare information eller kontakta
DEWALT. Som alternativ finns en lista på
auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
139
TÜRKÇE
ŞARJLI DARBELİ MATKAP
DC228/DC229/DC232/DC234
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi DEWALT'ı
profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
DC228
28
0 -1.150
0 - 850
2,5
DC229
28
0 -1.150
0 - 850
2,5
DC232
36
0 - 1.150
0 - 850
2,5
DC234
36
0 - 1.150
0 - 850
2,5
mm
kg
13/30/24
SDS-plus®
54
2,4
13/30/24
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
SDS-plus®
54
2,5
13/30/24
SDS-plus®
54
2,7
Akü
Voltaj
Kapasitesi
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,92
DE9360
36
2,2
1,0
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
Şarj süresi (aşağı)
Ağırlık
VAC
min
kg
DE9000
230
60
0,9
Voltaj
Yüksüz hız
Yüklü hız
Vuruş kudreti
Azami delme derinliği
çelik/ahşap/beton
Uç yuvası
Bilezik çapı
Ağırlık (aküsüz)
Sigortalar:
Avrupa
İngiltere ve İrlanda
V
min-1
min-1
J
mm
230 V aletler
230 V aletler
10 Amper, ana þebeke
13 Amper, fiþlerde
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
140
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmý
simgesi olmaksýzýn kullanýlýrsa,
engellenmemesi halinde maddi zarar ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyanı
DC228/DC229/DC232/DC234
DEWALT bu elektrikli aletlerin aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlandığını beyan eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
DEWALT bu şarj cihazının şu standartlara uygun olarak tasarlanmış olduğunu beyan eder: 89/336/EEC,
2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresden DEWALT ile temas kurun veya kılavuzun arkasına bakın.
LpA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
EN 60745'e göre tayin edilen titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı):
7,6
Ağırlıklı RMS ivme değeri
m/s2
1,5
Belirsizlik K
m/s2
Beyan edilen titreşim emisyon değeri, standart bir
test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür ve bir aletin
diğeri ile karşılaştırılması için kullanılabilir.
Beyan edilen titreşim emisyon değeri, maruz kalma ön
değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı
sırasındaki titreşim emisyon değeri,
aletin kullanım şekline bağlı olarak
beyan edilen değerden farklı olabilir. Alet
düzenli olarak bu şekilde kullanıldığında
titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük
gözden kaçabilir.
Belirli bir çalışma süresi boyunca maruz kalınan
titreşim seviyesinin değerlendirilmesinde, aletin kapalı
olduğu süre ve tetikleyici süreye ek olarak boşta
çalıştığı süre de dikkate alınmalıdır.
Bu, toplam çalışma süresi üzerinde maruz kalma
seviyesini önemli ölçüde azaltabilir.
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
8,1
1,5
7,6
1,5
8,2
1,5
Direktör, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
05/2007
141
TÜRKÇE
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Güvenlik talimatları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı ve
talimatlara uyulmaması elektrik çarpması,
yangın ve/veya ciddi yaralanmaya yol
açabilir.
Aşağıda belirtilen bütün uyarılarda geçen "elektrikli
alet" terimi, ana şebekeden güç alan (kablolu)
elektrikli aletinizi veya pil ile çalışan (kablosuz)
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA
KULLANMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN.
1 ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi ışıklandırın.
Karışık veya karanlık bölgeler kazalara yol açabilir.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
temas etmesini engelleyin
Elektrikli aletler toz veya dumanı ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve
etraftaki insanları uzakta tutun.
Dikkat dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize
sebep olabilir.
2 ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile birlikte
adaptör fişlerini kullanmayınn.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın.
Bir elektrikli aletin içine giren su, elektrik
çarpması riskini artıracaktır.
142
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti taşımak,
sürüklemek veya prizden çekmek üzere
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ, keskin köşeler
veya hareketli parçalardan uzak tutun.
Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın.
Dış mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin rutubetli bir ortamda
çalıştırılması kaçınılmaz ise, korumalı bir
artık akım cihazı (RCD) beslemesi kullanın.
RCD kullanımı elektrik çarpma tehlikesini
azaltır.
3 KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağ duyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman veya ilaç,
alkol veya başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık
dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın.
Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma koruması
gibi güvenlik teçhizatları kişisel yaralanmaları
azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
leti güç kaynağına ve/veya pil takımına
bağlamadan, havaya kaldırmadan veya taşımadan
önce açma-kapama anahtarının kapalı konumda
olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri
parmağınız anahtar üzerindeyken taşımak veya
anahtarı açık konumdaki elektrikli aletleri prize
takmak kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden önce
varsa ayar anahtarını veya ayarlı penseyi
çıkarın.
Elektrikli aletin dönen bir parçasına bağlı kalan bir
ayarlı pense veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
TÜRKÇE
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın. Her
zaman için uygun ayak basacak yer bulun ve
dengenizi sağlayın.
Böylece beklenmeyen durumlarda elektrikli alet
daha iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun.
Bol giysiler, takılar veya uzun saç, hareketli
parçalara takılabilir
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması ve
kullanılmasını sağlayın.
Bu cihazların kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4 ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, tasarlandığı hızda işini daha
iyi ve daha güvenli biçimde yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın.
Anahtar ile kontrol edilemeyen herhangi bir
elektrikli alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar
değiştirmeden ya da elektrikli aletleri
depolamadan önce güç kaynağından fişi çekin
ve/veya elektrikli aletten pil takımını çıkarın.
Bu türlü koruyucu güvenlik önlemleri elektrikli
aletin yanlışlıkla çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin
vermeyin.
Elektrikli aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde
çok tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli
parçaların hizalanmasını veya bağlantılarını,
parçaların kırık olup olmadığını ve elektrikli
aletlerin çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, kullanmadan
önce elektrikli aletin tamirini yaptırın.
Kazaların pek çoğu, bakımı yapılmayan elektrikli
aletlerden kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin uçlu
kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma olasılığı
daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları ve uçları,
çalışma koşullarını ve gerçekleştirilecek işi göz
önüne alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5 PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Pil takımını takmadan önce anahtarın kapalı
konumda olduğundan emin olun.
Açık konumdaki elektrikli aletlere pil takımının
takılması kazalara yol açabilir.
b) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin.
Bir pil takımı türüne uygun olan bir şarj cihazı,
başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın
riski ortaya çıkarabilir.
c) Elektrikli aletleri sadece özellikle belirtilen pil
takımları ile kullanın.
Başka pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
d) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını kağıt
klipsler, madeni paralar, anahtarlar, çiviler,
vidalar veya bir kutup başından diğerine
bağlantı yapabilecek diğer küçük metal
nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması yanıklara
veya yangına sebep olabilir.
e) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa, su
ile yıkayın. Sıvı gözlere temas ederse, tıbbi
yardım alın.
Pilden çıkan sıvı iritasyona veya yanıklara yol
açabilir.
6 SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir görevlisi
tarafından sadece aynı yedek parçalar
kullanılarak tamir edilmesini sağlayın.
Bu şekilde elektrikli aletin güvenliği sağlanmış
olacaktır.
143
TÜRKÇE
Darbeli matkaplar için ek güvenlik talimatları
• Kulak korumalarını takın. Gürültüye karşı
koruyucusuz kalma işitme kaybına yol açabilir.
• Aletle birlikte sağlanan yedek tutucuları
kullanın. Kontrolün kaybedilmesi kişilerin
yaralanmasına yol açabilir.
• Tercihen bir toz maskesi kullanın.
Diğer tehlikeler
Aşağıda sıralanan riskler rotatif çekiçlerin
kullanımına özgü risklerdir:
- aletin dönen parçalarına veya sıcak parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğe
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
takılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
- Duyma bozukluğu.
- Aksesuarı değiştirirken parmakları sıkıştırma riski.
- Özellikle beton ve/veya duvarcılıkta çalışırken
meydana gelen tozun teneffüs edilmesi sonucu
oluşan sağlık sorunları bulunmaktadır.
Taşıma
DEWALT Li-Ion aküleri, UN Tehlikeli Maddelerin
Taşınması Hakkındaki Tavsiyelerinde referans
gösterildiği üzere UN Test ve Kriterleri Kullanım
Kılavuzu (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Part III,
Subsection 38,3) altında gerekli olan test
şartnamelerine uymaktadır.
- Aküler, iç aşırı basınç ve kısa devreye karşı etkin
bir korumaya sahiptir.
- Güçlü kopmaların ve tehlikeli ters akımın
önlenmesi için uygun önlemler alınmıştır.
- Eşdeğer lityum muhteva ilgili limit değerinin
altındadır.
DEWALT Li-Ion aküleri, tehlikeli maddelere
uygulanan ulusal ve uluslararası düzenlemelerden
muaf tutulmuştur. Ancak, birkaç akü birlikte
taşınırken bu düzenlemeler yararlıdır.
• Kısa devreyi önlemek için, akülerin, yukarıda
bahsedildiği gibi tehlikeli madde düzenlemelerine
göre ambalajlandığına emin olun.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Aküler ve şarj adaptörleri için güvenlik
talimatları
• Şarja yerleştirmeden önce akünün kuru ve temiz
olduğuna emin olun.
• Aküyü asla kablosundan çekerek taşımayın. Fişi
prizden çekmek için asla kordonundan çekmeyin.
Kabloyu, ısı, yağ ve keskin kenarlardan uzak
tutun.
• Hasarlı veya arızalı kabloları yetkili De WALT
servislerinde değiştirin. Hiçbir tamiratı kendiniz
yapmayın.
• Şarjı nemli ve ıslak ortamlarda bırakmayın.
• Islak aküleri şarj etmeye çalışmayın.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmayı asla
denemeyin.
• Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara
haiz akü takımlarını şarj edin. Şarj edilmeyen
aküleri şarj etmeye teşebbüs etmeyin.
• Akünün uzaklaştırılmasında daima bu kılavuzun
arka kısmında bulunan talimatları takip edin.
• Kullanımda olmadıklarında şarjlar ve aküler,
çocukların erişimnden uzak kuru bir yerde, kilit
altında saklanmalıdır.
144
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlere
ilaveten, şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
aşağıdaki resimleri göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun
Şarj süresi için teknik verilere bakınız
Suya maruz bırakmayın
İletken nesnelerle denemeyin
Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin
Hasarlı şarj adaptörlerini kullanmayın
Sadece 4 °C ve 40°C arasında şarj edin
TÜRKÇE
Hasarlı kabloları hemen değiştirin
Şarj adaptörü problemi
Akü problemi
Akü paketini çevre korunmasına yönelik
olarak azami dikkat göstererek atın
Akü paketini yakarak imha etmeyin
Sadece DEWALT‘a özgü şarj adaptörleri
ile şarj yapın
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Şarjlı Darbeli Matkap
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayar çubuğu
1 Anahtarsız mandren (DC229/DC234)
1 Akü (DC228/DC229/DC232K/DC234K)
2 Aküler (DC229KL/DC232KL/DC234K)
1 Şarj adaptör
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
Not: Akü takımları ve şarj cihazları N-modellerine
dahil edilmemiştir.
• Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
KULLANIM ALANI
Kablosuz darbeli matkabınız DC228/DC232,
profesyonel delme, darbeli delme ve vidalama
işlemleri için tasarlanmıştır. Kablosuz darbeli
matkabınız DC229/DC234, profesyonel delme,
darbeli delme ve vidalama işlemlerinin yanı sıra hafif
taşlama uygulamaları için tasarlanmıştır.
N emli koşullarda veya yanıcı sıvılar ya da gazların
bulunduğu ortamlarda kullanmayın. Bu dayanıklı
darbeli matkaplar, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aletle temas etmesine izin vermeyin. Bu
aletin deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanıldığı
durumlarda gözetim gereklidir.
1 Değişken hız anahtarı
2 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
3 Konum seçici
4 Güvenlik kilidi
5 Uç yuvası
6 Kilit bileziği
7 Toz kapağı
8 Derinlik ayar çubuğu
9 Yan tutamak
10 Tutamak
11 Akü
Şarj adaptör
DE9000 şarj cihazınız için 2,2 Ah'de 36V (DE9360)
ve 28V (DE9280) DEWALT Li-Ion pil takımları
uygundur.
11 Akü
12 Serbest bırakma düğmesi
13 Şarj adaptör
14 Şarj göstergeleri (kırmızı)
Aşırı yük kavraması
Matkap ucunun sıkışması durumunda, matkap miline
uygulanan tahrik kesilir. Aleti, ortaya çıkan kuvvetler
nedeniyle daima iki elle tutunuz ve sağlam bir
pozisyonda durunuz.
Fren mekanizması
Hız değiştirme anahtarı açıldığında mil, dönme
işlemini aniden kesecektir.
145
TÜRKÇE
Aktif titreşim kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, darbe mekanizmasından
gelen titreşimleri nötralize eder. El ve kol titreşimini
azaltmak, uzun vadede daha rahat kullanım sağlar ve
aletin ömrünü uzatır.
Çalışma sırasında, yaylı bir mekanizma titreşim
güçlerini karşılıklı olarak dengeler. Alete basınç
uygulandığı zaman, azaltan etki ile hissedilebilir.
Yayın yerine oturduğuna fakat çok sıkı olmamasına
dikkat edin. Mekanizma serbest olmalıdır.
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için tasarlanmıştır.
Daima şebeke voltajının, adaptörünüzün üstünde
yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT adaptörünüz, EN 60335
uyarınca çift yalıtımlıdır, bu nedele
topraklanması gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çıplak bakır tellerin
arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çıplak
iletken, kötü bağlantı, hasarlı yalıtım kontrolü yapın.
Gerekli onarımları yapın veya gerekiyorsa, kabloyu
yenileyin.
Montaj ve ayarlar
UYARI: Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çıkartın.
UYARI: Aküyü takmadan ya da
çıkartmadan önce aleti daima kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullanın.
Akü takımının takılması ve çıkartılması
(şekil A)
• Akü takımını (11) takmak için, akü takımını alet
üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin.
Akü takımını dayanağın içine kaydırın ve yerine
oturana kadar aküyü itin.
146
• Aküyü çıkartmak için, bir taraftan akü takımını
dayanaktan çekerken serbest bırakma düğmesine
(12) basın.
Akü paketinin şarj edilmesi (şekil A & B)
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik bağlantısını
kontrol edin. Ana şebekede elektrik bulunmasına
rağmen akünün şarj olmaması halinde aküyü yetkili
bir DEWALT onarım sevisine götürmelisiniz. Şarj
sırasında akü ve şarj cihazı ısınabilir. Bu normal
bir durumdur ve herhangi bir sorunun olduğunu
göstermez.
DİKKAT: Aküyü < 4 °C ya da > 40 °C
arası çevre sıcaklıklarında şarj etmeyin.
40 °C. Önerilen şarj sıcaklığı: yaklaşık.
24 °C.
• Akü takımını (11) şarj etmek için, bunu gösterildiği
şekilde şarj cihazına (13) yerleştirin ve şarj
cihazını fişe takın. Akü takımının şarj cihazına tam
oturmasına özen gösterin. Kırmızı şarj göstergeleri
(14), akünün şarj durumuna göre yanıp söner.
• Şarj sona erdiği zaman, göstergelerin hepsi yanar.
Şarj adaptörü otomatik olarak eşitleme moduna
döner.
• Akü takımı istenildiği zaman ayrılabilir veya
bağlı olduğu şarj cihazı üzerinde bırakılabilir.
• Kırmızı şarj göstergeleri, bir şarj problemini
göstermek üzere hızlı hızlı yanıp söner.
Aküyü tekrar takın veya yeni bir tane deneyin.
Aküyü çıkartın ve yenisini takın. Yeni paket de
şarj olmuyorsa şarj cihazınızı yetkili bir De WALT
onarım acentesine test ettirin.
• Kırmızı şarj göstergeleri, şarj cihazı ile ilgili
bir problem olduğunu göstermek için bir uzunu
takip eden bir kısa ile hızlı hızlı yanıp söner. Şarj
cihazını yetkili bir De WALT tamir acentesine
iade edin.
• Jeneratöre veya DC'yi AC'ye çeviren kaynaklara
bağlandığında kırmızı şarj göstergeleri (14),
bir duraksamayı takip eden iki hızlı ile birlikte
yanıp sönebilir. Bu güç kaynağında bir problemi
göstermektedir. Şarj cihazı otomatik olarak
normal operasyona geri dönecektir.
TÜRKÇE
Şarj prosesi (şekil B)
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
1 ışık yanıp sönmesi
1 ışık yanıp sönmesi, 1 ışığın açık olması
1 ışık yanıp sönmesi, 2 ışığın açık olması
3 ışığın açık olması
Darbeli delme: beton ve duvar delme
işlemleri için.
Sadece darbe: hafif keskileme için.
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Otomatik yenileme
• Otomatik yenileme modu, akü içindeki her bir
hücreyi en üst kapasitede eşitler veya denkleştirir.
Aküler, her hafta veya aynı iş miktarını
sağlayamadığı zaman yenilenmelidir.
• Akünüzü yenilemek için, akünüzü olağan şekilde
şarja bağlayın. Aküyü asgari olarak 8 saat şarjda
bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir aküyü çok sıcak veya çok soğuk olarak
saptadığı zaman, akü uygun hararete ulaşana kadar
şarj durdurarak otomatik olarak Sıcak/Soğuk Akü
Gecikmesini başlatır. Bilahare şarj cihazı otomatik
olarak akü şarj moduna dönüşür.
Bu özellik maksimum akü ömrünü temin eder.
Derin deşarj koruma
Akü, alette kullanılırken derin deşarja karşı
korumalıdır.
Operasyon modunu seçme (şekil C1 & C2)
DC228/DC232 (şekil C1)
Alet şu çalıştırma modlarından birinde kullanılabilir:
Darbesiz delme: vidalama ve metal,
ahşap ve plastik delmek için
Darbeli delme: beton ve duvar delme
işlemleri için.
DC229/DC234 (şekil C2)
Alet şu çalıştırma modlarından birinde kullanılabilir:
• Operasyon modunu seçmek için güvenlik kilidine
(4) basın ve istediğiniz modun işaretini gösterene
kadar mod seçme düğmesini (3) çevirin.
• Güvenlik kilidini serbest bırakın ve mod seçme
düğmesinin yerine oturduğundan emin olun.
UYARI: Alet çalışır durumda iken
operasyon modunu ayarlamayın.
SDS-plus aksesuarlarının takılması ve
sökülmesi (şekil C)
Darbeli matkabınız SDS-plus aksesuarları
kullanmaktadır (şekil C'e gösterilen SDS-plus
matkap ucu gövde kesiti çizimine bakınız).
• Matkap ucu gövdesini temizleyip yağlayınız.
• Matkap ucu gövdesini uç tutucu yuvaya (7)
sokunuz.
• Ucu içeri itip yarıklara oturana kadar hafifçe
çeviriniz.
• Tam oturup oturmadığını kontrol etmek için ucu
biraz çekiniz. Darbeli delme fonksiyonu, eksenel
olarak birkaç cm ileri-geri hareket edebilen ucu
gerektirir.
• Ucu sökmek için, uç yuvası sıkma bileziğini (15)
geri çekip ucu dışarı çekiniz.
Yan tutamağın/kulpun takılması (şekil E)
Yan tutamak (9), hem sol hem de sağ elini
kullananlara uygun şekilde takılabilmektedir.
UYARI: Yan tutacağı tam olarak monte
edilmeden aleti kullanmayın.
• Yan tutamağı gevşetiniz.
• Sağ elini kullananlar için yan tutamak
kelepçesini, uç yuvasının arkasındaki bilezik
üzerine kaydırınız. Tutamak sol tarafta olacaktır.
• Sol elini kullananlar için yan tutamak kelepçesini,
uç yuvasının arkasındaki bilezik üzerine
kaydırınız. Tutamak sağ tarafta olacaktır.
Darbesiz delme: vidalama ve metal,
ahşap ve plastik delmek için.
147
TÜRKÇE
• Yan tutamağı istenen konuma çeviriniz ve
tutamağı/kulpu sıkıştırınız.
Delme derinliğinin ayarlanması (şekil F)
• Uygun matkap ucunu takınız.
• Yan tutamağı (9) gevşetiniz.
• Derinlik ayar milini (8), yan tutamak
kelepçesindeki delikten geçiriniz.
• Delme derinliğini gösterildiği gibi ayarlayınız.
• Yan tutamağı sıkıştırınız.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil G)
• İleri (Sağ) dönme hareketi için ileri/geri
kaydırıcıyı (2) sol el-tarafına itin. Alet üzerindeki
oklara bakın.
• Geri (Sol) dönme hareketi için ileri/geri
kaydırıcıyı (2) sağ el-tarafına itin.
DİKKAT: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen durmasını
bekleyin.
DC229/DC234 - Alet tutucunun kavramayla
değiştirilmesi (şekil H)
• Kilit bileziğini (6) açık kilit konumuna getirin ve
alet tutucuyu (5) geriye çekin.
• Kavramayı (16) milin üzerine yerleştirin ve kilit
bileziğini kilitli konuma çevirin.
• Kavramayı alet tutucuyla değiştirmek için
öncelikle alet tutucuyu sökmüş olduğunuz
şekilde kavramayı sökün. Daha sonra kavramayı
yerleştirdiğiniz şekilde alet tutucuyu yerleştirin.
DİKKAT: Standart kavramayı asla
"darbeli delme" modunda olmak
kullanmayın.
Toz kutusunun değiştirilmesi (şekil D)
Toz kutusu (7), mekanizmaya toz girmesini
önlemektedir. Yıpranmış bir toz kutusunu derhal
değiştiriniz.
• Uç yuvası kilitleme bileziğini (15) geri çekiniz ve
toz kutusunu (7) çıkartınız.
• Yeni toz kapağı takınız.
• Uç yuvası kilitleme bileziğini açınız.
148
Kullanım talimatları
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
• Çalışırken boru ve elektrik hatlarının
yerlerine dikkat ediniz.
• Alete yalnızca hafif bir basınç (yaklaşık
5 kg) uygulayınız. Aşırı basınç
uygulanması delme işlemini hızlandırmaz
tam aksine aletin performansını ve ömrünü
azaltır.
• Toz kapağının zarar görmesini önlemek
için çok derin delikler delmeyiniz ya da
itmeyiniz.
Her zaman aleti iki elinizle sıkıca
kavrayın ve yere sağlam basın .
Aleti daima yan tutacağı doğru şekilde
monte edilmişken kullanın.
• Kesme takımı keskin değilse bunu yeni
bir kesme takımı ile değiştirin.
Kullanmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
• Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
• Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını (1)
basın. Değişken hız anahtarını uygulanan basınç,
aletin hızını belirlemektedir.
• Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
• Aleti kapalıyken kilitlemek için ileri/geri seçme
düğmesini (2) ortaya çekin.
Darbeli delme (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (3) "darbeli delme"
konumuna getirin.
• Uygun olan bir delme ucunu takın.
Karpit kaplamalı matkap uçlarıyla iyi sonuçlar
alınabilmektedir.
• Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayın.
• Gerekiyorsa delme derinliğini ayarlayın.
• Delinecek deliği işaretleyin.
• Delme ucunu noktanın üzerine yerleştirin ve aleti
açın.
TÜRKÇE
Dairesel delme (şekil A)
• Mod seçim anahtarını (3) "dairesel delme"
konumuna getirin.
• Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
- Kavrama adaptörü/kavrama montajını takın
(DC228/DC232). Düz gövde uçlarının
kullanılmasını sağlamak üzere standart 10
veya 13 mm kavramaları kullanmak için dişli
bölümleri olan özel SDS-plus adaptörleri
mevcuttur.
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin (DC229/
DC234).
• Darbeli delme için açıklanan işlemleri yapın.
DİKKAT: Standart kavramayı asla
"darbeli delme" modunda olmak
kullanmayın.
Vidalama (şekil A)
• Mod seçim anahtarını (3) "dairesel delme"
konumuna getirin.
• Dönüş yönünü seçin.
• Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
- Altıgen tornavida uçlarıyla kullanım için özel
SDS-plus® vidalama adaptörünü takın (DC228/
DC232).
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin (DC229/
DC234).
• Uygun olan bir vidalama ucunu takın.
Başı yarıklı vidaları vidalarken, daima kılavuz
manşonlu uçlar kullanın.
• Vida başının zarar görmesini önlemek için hız
ayar düğmesine (1) hafifçe basın. Ters rotasyonda
(dönme hareketinde), vidayı kolayca çıkarabilmek
için aletin hızı otomatik olarak azaltılır.
• Vida, itildiği yüzeye gömüldüğünde, vida başının
parçanın içerisine gömülmesini önlemek için hız
ayar anahtarını/düğmesini bırakın.
DC229/DC234 - Kesme (şekil A)
• Mod seçim anahtarını (3) "sadece delme"
konumuna getirin.
• Uygun keskiyi takın ve doğru olarak kilitlenip
kilitlenmediğini kontrol edin.
• Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayın.
• Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
Dişlileri hizalamak için yontma modundan rötatif
moduna döndükten sonra motorun kısa süre ile
çalıştırılması gerekebilir.
UYARI:
• Bu cihazı yanıcı ya da patlayıcı sıvıları
(örn. benzin, alkol vs.) karıştırmak ya da
pompalamak için kullanmayınız.
• Ambalajlarında parlayıcı oldukları
belirtilen sıvıları karıştırmayınız.
Opsyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden,
bu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
SDS-plus® matkap uçlarının ve keskilerinin çeşitli
tipleri seçenek olarak mevcuttur.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
Bakım
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla uzun
süre çalışacak şekilde imal edilmiştir.
Her zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
• Makinenin bakımı kullanıcı tarafından
yapılabilecek şekilde değildir. Yaklaşık 40 saatlik
kullanımdan sonra aletinizi yetkili bir De WALT
tamir servisine götürünüz. Bu süreden önce
problem çıkarsa yine bir yetkili De WALT tamir
servisine başvurun.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Kullanılan aksesuarlar ve ekler düzenli olarak SDSplus® ayarları etrafında yağlanmalıdır.
149
TÜRKÇE
Temizlik
UYARI:
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden çıkartın.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havalandırma kanallarının temiz ve açık
olmasına dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ile
çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrıca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden dönüşümüne ve
yeniden kullanımına izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan malzemelerin
yeniden kullanımı, çevre kirliliğini
önlenmesine yardım etmekte ve ham
maddeye olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın
aldığınız zaman, belediye atık bölgelerinde veya
perakendeciler tarafından evlerden elektrikli aletlerin
ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, DEWALT bunların geri
kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için lütfen
sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan yetkili bir
tamir servisine götürün.
150
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisine başvurarak size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta olduğu
görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa tekrar
şarj edilmelidir. Teknik ömürleri bittiğinde, aküyü
çevremize duyarlı bir şekilde uzaklaştıralım:
• Akü takımını tamamen boşaltıp bunları aletten
çıkartın.
• Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna götürün.
Toplanan akü takımları geri kazanılmalı ya da
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletinizin
performansı sizi tam olarak tatmin etmiyorsa,
30 gün içinde takas için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Satın alma belgesinin ibrazı şarttır.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yıllık tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT
aletleri bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
de sahiptir. Satın alma tarihinden itibaren bir yıl
içinde yapılan hiçbir onarım ve koruyucu bakım
işleminden işçilik ücreti almamaktayız.
Satın alma tarihinin belgelenmesi şarttır.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletleri,
satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle garantilidir.
Hatalı malzemeden veya işçilikten kaynaklanan
tüm arızalar ücretsiz onarılır. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili DEWALT veya Black & Decker servis
merkezine gönderin, ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkaları tarafından yapılan veya girişimde
bulunulan onarımlardan kaynaklanan hasar
• Yanlış kullanım, ihmal, eskime ve aşınmadan,
alet üzerinde değişiklik ve amaç dışı
kullanımdan kaynaklanan hasar.
Size en yakın yetkili DEWALT tamir acentesi
için lütfen bu kılavuzun arkasında bulunan uygun
telefon numarasını kullanın. Buna ek olarak,
DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini
ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet'de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
151
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ DC228/DC229/DC232/DC234
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
DC228
28
0 -1.150
0 - 850
2,5
DC229
28
0 -1.150
0 - 850
2,5
DC232
36
0 - 1.150
0 - 850
2,5
DC234
36
0 - 1.150
0 - 850
2,5
mm
13/30/24
SDS-plus®
54
13/30/24
SDS-plus®
54
13/30/24
SDS-plus®
54
13/30/24
SDS-plus®
54
kg
2,4
2,6
2,5
2,7
VDC
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,92
DE9360
36
2,2
1,0
Φορτιστής
Τάση δικτύου
VAC
Χρόνος φόρτισης (περίπου) min
Βάρος
kg
DE9000
230
60
0,9
Τάση
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Ταχύτητα με φορτίο
Κρουστική ενέργεια
Μέγιστη ικανότητα
διάτρησης ατσαλιού/
ξύλου/σκυροδέματος
Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
Διάμετρος δακτυλίου
Βάρος (χωρίς συγκρότημα
μπαταριών)
Θήκη μπαταριών
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
V
min-1
min-1
J
mm
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V για εργαλεία
10 Amperes, ένταση
Για το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία
230 V για εργαλεία
13 Amperes, στα βύσματα
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και
προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα έχει
σαν αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
152
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης
σοβαρότητας τραυματισμό.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο προειδοποίησης
ασφαλείας, καθορίζει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία.
Υποδηλώνει κίνδυνο λεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς
Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Ενωση
DC228/DC229/DC232/DC234
Η DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με: 98/37/ΕΚ,
89/336/ΕΟΚ, 73/23/ΕΟΚ, 86/188/ΕΟΚ, 2002/95/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DE9000
Η εταιρία DEWALT δηλώνει ότι αυτός ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
LpA (ακουστική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα ακουστικής πίεσης)
LWA (ακουστική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα ακουστικής ισχύος)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
82
2,0
96
2,3
DC229
82
2,0
95
2,4
DC232
81
2,4
95
2,4
DC234
82
1,9
96
1,9
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:
7,6
8,1
7,6
8,2
Ζυγισμένη τιμή επιτάχυνσης RMS
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
Αβεβαιότητα K
m/s2
Η καθορισμένη τιμή εκπομπής κραδασμών έχει
μετρηθεί σύμφωνα με την τυπική μέθοδο τεστ και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των
εργαλείων μεταξύ τους.
Η καθορισμένη τιμή εκπομπής κραδασμών
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε
προκαταρκτική αποτίμηση έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τιμή
εκπομπής κραδασμών κατά την
πραγματική χρήση του εργαλείου
μπορεί να διαφέρει από την
καθορισμένη τιμή, ανάλογα με τους
τρόπους χρήσης του εργαλείου.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε
σημαντική υποτίμηση της έκθεσης
όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται
τακτικά μ' αυτό τον τρόπο.
Μια αποτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε
κραδασμούς που διαπιστώνονται κατά μια
δεδομένη περίοδο εργασίας, θα πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη τα χρονικά διαστήματα παύσης
λειτουργίας του εργαλείου και τα διαστήματα
λειτουργίας σε ρελαντί, πλέον του χρόνου
ενεργοποίησης.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά την όλη χρονική διάρκεια εργασίας.
Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Γερμανια
05/2007
153
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικοί κανονισμοί ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε
όλες τις προειδοποιήσεις και όλες
τις οδηγίες. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων και οδηγιών
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και
σοβαρό τραυματισμό.
Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" σε όλες τις
προειδοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω,
αναφέρεται σε εργαλείο ηλεκτροδοτούμενο
(με καλώδιο) από την κύρια παροχή
ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με ασύρματη
δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ.
1 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο.
Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες
που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της εν
λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου.
Τυχόν παράγοντες που αποσπούν την
προσοχή σας, μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια ελέγχου.
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε τρόπο.
154
Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση
εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες
και ψυγεία.
Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για
τη μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες, ή
μετακινούμενα εξαρτήματα.
Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή που
είναι "μπερδεμένα", αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο.
Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για
εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD).
Η χρήση του RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι
κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική
κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο εάν είστε κουρασμένος (-η), ή
υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Μια τυχόν στιγμή απόσπασης της προσοχής σας
καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η
χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν αθέλητη εκκίνηση του
εργαλείου.
Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός
(θέση off) πριν συνδέσετε το εργαλείο στην
πηγή ηλεκτροδότησης ή και στο πακέτο
μπαταρίας και πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε
το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη,
ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων με
ανοικτό (θέση on) διακόπτη, αποτελούν
αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ)Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη φοράτε
χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα
μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια μακριά
από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενους με τη σκόνη
κινδύνους.
4 ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
α) Μη χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη
το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το
κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή σας.
Το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο
θα εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα το
έργο του όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό
για τον οποίο προορίζεται.
β) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off)˜δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να
ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή
και το πακέτο μπαταρίας από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκομένων, ή πριν
αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο.
Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο απροσδόκητης
λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα
όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
στρέβλωση κινούμενων εξαρτημάτων,
για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό
εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για
την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί
από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν
συντηρηθεί κατάλληλα.
155
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής
με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν μικρότερες
πιθανότητες λυγίσματος κατά τη λειτουργία
και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ.,
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές απ' αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5 ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην
κλειστή (off) θέση πριν εισάγετε το πακέτο
των μπαταριών.
Εάν εισάγετε το πακέτο των μπαταριών σε
ηλεκτρικά εργαλεία των οποίων ο διακόπτης
είναι ανοικτός (on), μπορεί να προκαλέσετε
ατυχήματα.
β) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
γ) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο
με ειδικά καθορισμένα πακέτα μπαταριών.
Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων πακέτων
μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
τραυματισμού ή και φωτιάς.
δ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες
χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες,
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που
μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή
μεταξύ των δύο ακροδεκτών του πακέτου
μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
156
ε) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία.
Αποφύγετε την επαφή με το υγρό αυτό. Εάν
έλθετε σ' επαφή κατά λάθος, ξεπλύνετε με
άφθονο νερό. Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σ' επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών.
Αυτό θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της
ασφαλείας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
περιστροφικά κρουστικά δράπανα
• Να φοράτε προστατευτικά καλύμματα για
τα αυτιά. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείται βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Καλύτερο είναι να φοράτε μια μάσκα για τη
σκόνη.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη
χρήση των περιστρεφόμενων σφυριών:
- τραυματισμός προκαλούμενος από επαφή με
τα περιστρεφόμενα μέρη η τα ζέστα μέρη του
εργαλείου
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφάλειας και τη χρήση συσκευών ασφάλειας,
κάποιοι από τους λοιπούς κινδύνους δεν είναι
δυνατό να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
- Βλάβη στην ακοή.
- Κίνδυνος εγκλωβισμού των δαχτύλων κατά
την αλλαγή εξαρτημάτων.
- Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης
που παράγεται κατά την εργασία σε μπετόν
και/η τοιχοποιία.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας σχετικά
με συγκροτήματα μπαταριών και
φορτιστές
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών
είναι στεγνό και καθαρό πριν από την
εισαγωγή του στον φορτιστή.
• Να μην μεταφέρετε ποτέ τον φορτιστή
κρατώντας τον από το καλώδιό του.
Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να το
αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατάτε το
καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια και
αιχμηρά σημεία.
• Αναθέτετε την αντικατάσταση φθαρμένων
ή ελαττωματικών καλώδιων σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών
της De WALT.
Ποτέ μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το
εργαλείο εσείς ο ίδιος.
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε υγρές συνθήκες
ή σε μέρη με υγρασία.
• Μην προσπαθείτε να φορτίσετε υγρά
συγκροτήματα μπαταριών.
• Ποτέ μη προσπαθήσετε να ανοίξετε το
συγκρότημα μπαταριών για οποιοδήποτε
λόγο.
• Φορτίστε μόνο πακέτα μπαταριών με
προδιαγραφές που ορίζονται σ'αυτό το
εγχειρίδιο. Μην προσπαθείτε να φορτίσετε
μη-επαναφορτιζόμενα μπαταρία.
• Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο πίσω
μέρος του εγχειριδίου αυτού για διάθεση
συγκροτημάτων μπαταριών.
• Οταν δεν χρησιμοποιούνται, οι φορτιστές
και τα συγκροτήματα μπαταριών πρέπει να
βρίσκονται αποθηκευμένα σε στεγνό μέρος και
να φυλάσσονται με ασφάλεια, μακριά από τα
παιδιά.
Μεταφορά
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT LiIon συμμορφώνονται με τις απαραίτητες
απαιτήσεις δοκιμών του Εγχειρίδιου Δοκιμών
και Κριτηρίων των ΗΕ (ST/SG/AC.10/11/Rev.3
Μέρος III, Υποπαράγραφος 38,3)
- Τα συγκροτήματα μπαταριών έχουν
αποτελεσματική προστασία ενάντια της
εσωτερικής υπερπίεσης και κλειστού
κυκλώματος.
- Παρέχονται τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή αναγκασμένης διάρρηξης και
επικίνδυνων αποθεμάτων ρεύματος.
- Το αντίστοιχο περιεχόμενο λιθίου είναι κάτω
από τη σχετική τιμή ορίου.
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
απαλλάσσονται από τους τοπικούς η διεθνούς
κανονισμούς για τα επικίνδυνα αγαθά. Ωστόσο,
αυτή οι κανονισμοί γίνονται σχετικοί όταν
μεταφέρονται μαζί μερικά συγκροτήματα
μπαταριών.
• Βεβαιωθείτε ότι τα συγκροτήματα
μπαταριών συσκευάζονται σύμφωνα με
τους κανονισμούς επικίνδυνων αγαθών
όπως αναφέρεται πιο πάνω για την αποφυγή
κλειστού κυκλώματος.
Πινακίδες στο φορτιστή και στο
συγκρότημα μπαταριών
Οι πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών δείχνει τα ακόλουθα σύμβολα:
Για ασφαλή λειτουργία διαβάστε το
βιβλίο οδηγιών
Για τον χρόνο φόρτισης δείτε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη
βροχή
Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή άλλα
αγώγιμα υλικά
Μην φορτίζετε κατεστραμμένα
συγκροτήματα μπαταριών
Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που
έχουν υποστεί ζημιά
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε
θερμοκρασίες από 4° έως 40 °C
Να αλλάζετε τυχών φθαρμένο
καλώδιο αμέσως
157
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Περιγραφή (εικ. A)
Πρόβλημα του φορτιστή
Πρόβλημα της μπαταρίας
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών
με την δέουσα φροντίδα για το
περιβάλλον
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών
Φορτίστε μόνο με γνήσιος φορτιστές
DEWALT
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Οδηγός ρύθμισης βάθους διάτρησης
1 Σφιγκτήρας χωρίς τσοκ (DC229/DC234)
1 Θήκη μπαταριών (DC228/DC229/DC232K/
DC234K)
2 Θήκηες μπαταριών (DC229KL/DC232KL/
DC234KL)
1 Φορτιστής
1 Κιβώτιο (τύπα K μόνα)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
Σημείωση: Τα πακέτα μπαταριών και οι
φορτιστές δεν συμπεριλαμβάνονται με τα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και
τα εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και
να κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών
πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
158
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην
τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή
προσωπικός τραυματισμός.
Προοριζομενη χρηση
Τα ασύρματα κρουστικά τρυπάνια DC228/
DC232 έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική
διάτρηση, κρουστική διάτρηση και εφαρμογές
βιδώματος. Τα ασύρματα κρουστικά
τρυπάνια DC229/DC234 έχουν σχεδιαστεί για
επαγγελματική διάτρηση, κρουστική διάτρηση
και εφαρμογές βιδώματος, όπως και για ελαφρύ
πελέκισμα.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων. Αυτά τα βαριάς χρήσης περιστροφικά
κρουστικά τρυπάνια είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ' επαφή
με το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση όταν
άπειροι χειριστές χρησιμοποιούν αυτό το
εργαλείο.
1 Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
2 Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης
περιστροφής
3 Διακόπτης τρόπου λειτουργίας
4 Κλειδαριά ασφαλείας
5 Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
6 Ασφαλιστικός δακτύλιος
7 Κάλυμμα σκόνης
8 Οδηγός ρύθμισης βάθους διάτρησης
9 Πλευρική χειρολαβή
10 Λαβή
11 Θήκη μπαταριών
Φορτιστής
Ο φορτιστής DE9000 αποδέχεται πακέτα
μπαταριών ιόντων λιθίου (Li-Ion) 36V της
DEWALT (DE9360) και 28V (DE9280) σε 2,2 Ah.
11 Θήκη μπαταριών
12 Πλήκτρο απελευθέρωσης
13 Φορτιστής
14 Δείκτες φόρτισης (κόκκινο)
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σε περίπτωση που κάποιο τρυπάνι μπλοκάρει,
η μετάδοση της κίνησης στην άτρακτο του
δραπάνου διακόπτεται. Λόγω των δυνάμεων
που αναπτύσσονται, πρέπει πάντα να κρατάτε το
εργαλείο και με τα δύο χέρια και να παίρνετε μια
σταθερή στάση.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης κατάλληλο για την απορροφούμενη
ηλεκτρική ισχύ αυτού του εργαλείου (δείτε
τα τεχνικά στοιχεία). Η ελάχιστη διατομή του
αγωγού είναι 1 mm2.
Μηχανισμός φρένου
Οταν σταματήσετε να πιέζετε το διακόπτη
μεταβλητής ταχύτητας, η άτρακτος ακαριαία θα
σταματήσει να γυρίζει.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
Ενεργός έλεγχος κραδασμών
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει
τους κραδασμούς αναπήδησης του μηχανισμού
κρούσης. Η μείωση των κραδασμών στο χέρι
και τον βραχίονα, επιτρέπει την πιο άνετη και
μεγαλύτερης διάρκειας χρήση και μεγαλώνει
τον χρόνο ζωής του εργαλείου. Στη διάρκεια της
λειτουργίας, το ελατήριο ισορροπεί τις δυνάμεις
δόνησης. Αυτό μπορεί να αισθανθεί από τη
δράση μαξιλαριού όταν εφαρμόζεται πίεση
στον εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο έχει
ενεργοποιηθεί άλλα όχι σταθερά. Ο μηχανισμός
πρέπει να μετακινείται ελεύθερα.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να
λειτουργεί σε μία και μόνο τάση.
Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην
πινακίδα του εργαλείου.
Το εργαλείο σας φέρει διπλή μόνωση
κατά EN 60335. Κατά συνέπεια δε
χρειάζεται καλώδιο γείωσης.
Αντικατάσταση του καλωδίου ή του
ρευματολήπτη
Οταν αντικαθιστάτε το καλώδιο ή το
ρευματολήπτη, κάντε το με ασφάλεια. Ενας
ρευματολήπτης με γυμνά καλώδια είναι
επικίνδυνος όταν τοποθετείται σε μία πρίζα
ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν από
τη συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το συγκρότημα
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πάντα
θέτετε εκτός το εργαλείο πριν
βάλετε ή αφαιρέσετε το συγκρότημα
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
Χρησιμοποιητε μονο μπαταριες και
φορτιστή DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του συγκροτήματος
μπαταριών (εικ. Α)
• Για το τοποθετήστε το συγκρότημα
μπερατιών (11), ευθυγραμμίστε το με τη θήκη
στο εργαλείο. Ολισθήστε το συγκρότημα
μπαταριών στη θήκη και σπρώξτε το μέχρι να
προσαρμοστεί στη θέση της.
• Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών,
πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (12)
ενώ ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα
μπαταριών έξω από τη θήκη.
Φόρτιση συγκροτήματος μπαταριών (εικ. A & B)
Ελέγχετε πάντα το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από
τη φόρτιση του συγκροτήματος μπαταριών.
Εάν το δίκτυο λειτουργεί αλλά το συγκρότημα
μπαταριών δεν φορτίζεται, πηγαίνετε τον
φορτιστή σας σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
DEWALT. Κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής και
το συγκρότημα μπαταριών μπορεί να είναι
θερμά όταν τα αγγίζετε. Αυτό είναι κανονική
κατάσταση και δεν αποτελεί πρόβλημα.
159
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φορτίζετε
το συγκρότημα μπαταριών σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος < 4 °C ή
> > 40 °C. Συνιστώμενη θερμοκρασία
φόρτισης: περίπου 24 °C.
• Για να φορτίσετε το συγκρότημα μπαταριών
(11), βάλτε το στον φορτιστή (13) όπως
φαίνεται και βάλτε τον φορτιστή στη πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών
έχει καθίσει καλά στον φορτιστή.
Οι κόκκινοι δείκτες (14) θα αναβοσβήσουν
σύμφωνα με την κατάσταση φόρτισης του το
συγκρότημα μπαταριών.
• Οταν τελειώνει η φόρτιση, οι δείκτες είναι
αναμμένοι. Ο φορτιστής αλλάζει αυτόματα
στη κατάσταση εξισορόπησης.
• Το συγκρότημα μπαταρίας μπορεί να
αφαιρεθεί οποτεδήποτε ή να μείνει
συνδεδεμένο στο φορτιστή για αόριστο
χρόνο.
• Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης
αναβοσβήνει γρήγορα υποδηλώνοντας
πρόβλημα κατά τη φόρτιση. Τοποθετήστε
ξανά το συγκρότημα της μπαταρίας ή
επιχειρήστε με ένα καινούργιο. Αν δεν
φορτίζεται ούτε το καινούριο συγκρότημα
μπαταρίας, πηγαίνετε το φορτιστή σας σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της De WALT για
έλεγχο.
• Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης
αναβοσβήνει γρήγορα με ένα μικρό άναμμα
το οποίο ακολουθείται από ένα μεγάλο
άναμμα υποδηλώνοντας πρόβλημα κατά
τη φόρτιση. Επιστέψτε το φορτιστή σε
εξουσιοδοτημένο κατάστημα επισκευής της
De WALT.
• Οταν είναι συνδεδεμένος σε πηγές
ρεύματος όπως γεννήτριες ή πηγές
που μετασχηματίζουν το συνεχές σε
εναλλασσόμενο ρεύμα, η κόκκινες ενδείξεις
φόρτισης (14) ενδέχεται να αναβοσβήσουν
μαζί δύο φορές και μετά μια παύση. Αυτό
δείχνει ένα προσωρινό πρόβλημα της πηγής
ενέργειας. Ο φορτιστής αυτομάτως θα τεθεί
σε κανονική λειτουργία πάλι.
160
Η διαδικασία φόρτισης (εικ. B)
Αναφερθείτε στον κάτω πίνακα για τη
κατάσταση του συγκροτήματος μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
1 φως αναβοσβήνει
1 φως αναβοσβήνει, 1 φως στα
1 φως αναβοσβήνει, 2 φώτα στα
3 φώτα στα
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Αυτόματη αναζωογόνηση
• Η κατάσταση λειτουργίας αυτόματης
αναζωογόνησης θα ισορροπήσει ή θα
εξισώσει κάθε μία από τις μπαταρίες στο
συγκρότημα στη μέγιστη χωρητικότητά τους.
Τα συγκροτήματα μπαταριών πρέπει να
αναζωογονούνται κάθε βδομάδα η όποτε
το συγκρότημα δεν δίνει την ίδια ποσότητα
λειτουργίας.
• Για να αναζωογονήστε τα συγκροτήματα
μπαταριών σας, τοποθετήστε τις κανονικά
στον φορτιστή. Αφήστε το συγκρότημα
μπαταρίας για τουλάχιστον 8 ώρες στον
φορτιστή.
Καθυστέρηση Ζεστού/Κρύου
Συγκροτήματος
Οταν ο φορτιστής ανιχνεύει μια μπαταρία η
οποία δεν είναι πολύ ζεστή η κρύα, ξεκινάει
αυτόματα τη Καθυστέρηση Ζεστού/ Κρύου
Συγκροτήματος, διακόπτοντας τη φόρτιση
μέχρι η μπαταρία να φτάσει στην κατάλληλη
θερμοκρασία. Ο φορτιστής τότε αλλάζει
αυτόματα στη κατάσταση λειτουργίας φόρτισης.
Αυτή η ιδιότητα διαβεβαιώνει τη μέγιστη ζωή
μπαταρίας.
Προστασία βαθύς εκφόρτωσης
Το συγκρότημα μπαταρίας προστατεύεται έναντι
βαθύς εκφόρτισης όταν χρησιμοποιείται στο
εργαλείο.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
(εικ. C1 & C2)
DC228/DC232 (εικ. C1)
Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με τους
εξής τρόπους:
Περιστροφική διάτρηση: για βίδωμα
και για διάτρηση ατσαλιού, ξύλου και
πλαστικων.
Κρουστική διάτρηση: για όλες τις
εφαρμογές διάτρησης σε σκυρόδεμα
και λιθοδομή.
DC229/DC234 (εικ. C2)
Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με τους
εξής τρόπους:
Περιστροφική διάτρηση: για βίδωμα
και για διάτρηση ατσαλιού, ξύλου και
πλαστικων.
Κρουστική διάτρηση: για όλες τις
εφαρμογές διάτρησης σε σκυρόδεμα
και λιθοδομή.
Απλή κρούση: ελαφριά
σφυρηλάτηση.
• Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία,
πιέστε την κλειδαριά ασφαλείας (4) και
στρέψτε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας
(3) μέχρι το σύμβολο που αντιστοιχεί στην
επιθυμητή λειτουργία.
• Ελευθερώστε την κλειδαριά ασφαλείας
και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής
λειτουργίας έχει ασφαλίσει στη σωστή θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην
προβαίνετε σε επιλογή λειτουργίας
κατά το χρόνο λειτουργίας του
εργαλείου.
Τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων
SDS-plus (εικ. D)
Οι τύποι αυτοί χρησιμοποιούν τρυπάνια και
εργαλεία σμίλευσης SDS-plus (για τη διατομή του
λαιμού των τρυπανιών SDS-plus, δείτε το ένθετο
στο σχήμα D).
• Καθαρίστε και λιπάνατε το πίσω μέρος του
τρυπανιού.
• Εισάγατε το πίσω μέρος του τρυπανιού στην
βάση του τσοκ (5).
• Πιέστε το πίσω μέρος του τρυπανιού προς τα
κάτω και γυρίστε ελαφρά μέχρι να μπει στις
σχισμές.
• Πιέστε το τρυπάνι για να βεβαιωθείτε οτι έχει
κλειδώσει καλά. Στη κρουστική λειτουργία
πρέπει το τρυπάνι να μπορεί να κινείται
αξονικά για αρκετά εκατοστά όταν είναι
κλειδωμένο στην βάση του τσοκ.
• Για να βγάλετε το τρυπάνι τραβήξτε προς
τα πίσω τον ασφαλιστικό δακτύλιο του
σφιγκτήρα του εργαλείου (15) και τραβήξτε
το τρυπάνι έξω από τον σφιγκτήρα του
εργαλείου.
Τοποθέτηση της πλευρικής λαβής (εικ. E)
Η πλευρική λαβή (9) μπορεί να τοποθετηθεί
ώστε να εξυπηρετεί τόσο τους αριστερόχειρες
όσο και τους δεξιόχειρες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς την
πλευρική λαβή σωστά τοποθετημένη.
• Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
• Για τους δεξιόχειρες, τοποθετήστε το
δακτύλιο σύσφιγξης πλευρικής λαβής πάνω
από το κολάρο πίσω από τον σφιγκτήρα
εργαλείου, με τη λαβή από τα δεξιά.
• Για τους αριστερόχειρες, τοποθετήστε το
δακτύλιο σύσφιγξης πλευρικής λαβής πάνω
από το κολάρο πίσω από τον σφιγκτήρα
εργαλείου, με τη λαβή από αριστερά.
• Περιστρέψτε την πλευρική λαβή μέχρι την
επιθυμητή θέση και σφίγξτε τη λαβή.
Καθορισμός του βάθους διάτρησης
(εικ. F)
• Βάλτε το απαιτούμενο τρυπάνι διάτρησης.
• Χαλαρώστε την πλευρική λαβή (9).
• Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους (8)
μέσα από την οπή στο δακτύλιο σύσφιγξης
της πλευρικής λαβής.
161
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Ρυθμίστε το βάθος διάτρησης, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
• Σφίγξτε την πλευρική λαβή.
Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης
περιστροφής (εικ. G)
• Τραβήξτε το συρόμενο διακόπτη κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής (2) αριστερά για
κανονική (δεξιόστροφη) περιστροφή. Βλέπε
τα βέλη πάνω στο εργαλείο.
• Τραβήξτε το συρόμενο διακόπτη κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής (2) δεξιά για
αντίστροφη (αριστερόστροφη) περιστροφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αλλάξετε τη φορά
περιστροφής, περιμένετε πάντοτε να
σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
DC229/DC234 - Αντικατάσταση του χιτωνίου
ασφάλισης με τον σφιγκτήρα (εικ. Η)
• Στρέψτε τον ασφαλιστικό δακτύλιο (6) στη
θέση απασφάλισης και αφαιρέστε το χιτώνιο
ασφάλισης (5) τραβώντας το.
• Πιέστε τον σφιγκτήρα (16) στην άτρακτο και
στρέψτε τον ασφαλιστικό δακτύλιο στη θέση
ασφάλισης.
• Για να αντικαταστήσετε τον σφιγκτήρα με
το χιτώνιο ασφάλισης, αρχικά αφαιρέστε τον
σφιγκτήρα με τον ίδιο τρόπο που αφαιρέσατε
το χιτώνιο ασφάλισης. Επειτα, τοποθετήστε
το χιτώνιο ασφάλισης με τον ίδιο τρόπο που
τοποθετήσατε τον σφιγκτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
συνήθη τσοκ κατά τη λειτουργία
κρουστικής διάτρησης.
Αντικατάσταση του καλύμματος σκόνης (εικ. D)
Το κάλυμμα σκόνης (7) αποτρέπει την εισαγωγή
σκόνης στο μηχανισμό. Ενα φθαρμένο κάλυμμα
πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως.
• Τραβήξτε προς τα πίσω το χιτώνιο
ασφάλισης του σφιγκτήρα εργαλείου (15) και
αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης (7).
• Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα.
• Ελευθερώστε το χιτώνιο ασφάλισης του
σφιγκτήρα εργαλείου.
162
Οδηγίες χρήσεως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφάλειας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά
με τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση
δεν επιταχύνει τη διάτρηση αλλά
μειώνει την απόδοση του εργαλείου
και ενδέχεται να ελαττώσει και τη
διάρκεια ζωής του.
• Μην εισάγετε το τρυπάνι ή μην
βιδώνετε σε μεγάλο βάθος, για να
αποφύγετε την καταστροφή του
καλύμματος σκόνης. Να κρατάτε
πάντα το εργαλείο γερά και με τα δύο
χέρια, παίρνοντας μία σταθερή στάση
. Θα πρέπει πάντοτε να χειρίζεστε
το εργαλείο με την πλευρική λαβή
κατάλληλα τοποθετημένη.
• Εάν το εργαλείο κοπής δεν είναι
πλέον κοφτερό, αντικαταστήστε το με
νέο εργαλείο κοπής.
Πριν από τη λειτουργία:
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών
σας είναι (πλήρως) φορτισμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν
ασφαλίσει στη θέση τους.
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
• Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το
διακόπτη μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η
ταχύτητα.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο
απελευθερώστε το διακόπτη.
• Για να ασφαλίσετε το εργαλείο στη
θέση εκτός λειτουργίας off, μετακινήστε
τον διακόπτη κανονικής/αντίστροφης
περιστροφής (2) στην κεντρική θέση.
Κρουστική διάτρηση (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3)
στη θέση «κρουστικής διάτρησης».
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι. Για
καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε
τρυπάνια υψηλής ποιότητας με άκρες από
ανθρακασβέστιο.
• Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9).
• Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το βάθος
διάτρησης.
• Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε να
τρυπήσετε.
• Τοποθετήστε τη μύτη του τρυπανιού
πάνω στο σημάδι και θέστε το εργαλείο σε
λειτουργία.
Περιστροφική διάτρηση (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3)
στη θέση «περιστροφική διάτρηση».
• Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
- Τοποθετήστε ένα σύστημα προσαρμογέα
σφιγκτήρα/ σφιγκτήρα (DC228/DC232).
Διατίθενται ειδικοί προσαρμογείς SDSplus με τμήματα με σπείρωμα, ώστε να
χρησιμοποιούνται με συνήθη τσοκ 10
ή 13 mm δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης συμβατικών τρυπανιών.
- Αντικαταστήστε το χιτώνιο ασφάλισης με
τον σφιγκτήρα (DC229/DC234).
• Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην
Κρουστική διάτρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
συνήθη τσοκ κατά τη λειτουργία
κρουστικής διάτρησης.
Χρήση ως κατσαβίδι (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3)
στη θέση «περιστροφική διάτρηση».
• Επιλέξτε τη φορά περιστροφής.
• Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
- Εισάγετε τον ειδικό προσαρμογέα για
κατσαβίδι SDS-plus® για χρήση με
εξαγωνικά τρυπανάκια για βίδωμα (DC228/
DC232).
- Αντικαταστήστε το χιτώνιο ασφάλισης με
τον σφιγκτήρα (DC229/DC234).
• Τοποθετήστε το κατάλληλο τρυπανάκι για
βίδωμα. Οταν βιδώνετε σχιστές βίδες, να
χρησιμοποιείτε πάντα κατσαβίδια με λαιμό.
• Πιέστε μαλακά το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας (1) για να μην κάνετε ζημιά
στην κεφαλή της βίδας. Σε αντίστροφη
(αριστερόστροφη) περιστροφή, η ταχύτητα
του εργαλείου μειώνεται αυτόματα για να
ξεβιδώνεται ευκολότερα η βίδα.
• Οταν η κεφαλή της βίδας έρχεται πρόσωπο
με την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας,
σταματήστε να πιέζετε το διακόπτη
μεταβλητής ταχύτητας για να μη μπει
η κεφαλή της βίδας μέσα στο τεμάχιο
εργασίας.
DC229/DC234 - Σφυρηλάτηση (εικ. A)
• Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (3)
στη θέση «απλή κρούση».
• Τοποθετήστε το κατάλληλο κοπίδι και
ελέγξτε αν είναι καλά στερεωμένο.
• Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (9).
• Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο και
ξεκινήστε την εργασία σας.
Εάν ο διακόπτης επιλογών γυρίσει από την
κρουστική λειτουργία στη λειτουργία δραπάνου,
ενδέχεται να χρειαστεί να αφήσετε το μοτέρ να
δουλέψει για λίγο ώστε να πιάσουν σωστά τα
γρανάζια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο
για να αναδεύετε ή να αντλείτε
εύλεκτα ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη,
οινόπνευμα, κτλ.).
• Μην αναμιγνύετε ή ανακατεύετε
υλικά που είναι χαρακτηρισμένα ως
εύφλεκτα.
Προαιρετικά εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των παρελκομένων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα
από τη DEWALT, παρελκόμενα μ’
αυτό το προϊόν.
163
Διατίθενται διάφορα είδη τρυπανιών διάτρησης
και σμίλευσης SDS-plus®.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει
σχεδιαστεί για μακρόχρονη λειτουργία με
ελάχιστη συντήρηση. Για τη συνεχή και
ικανοποιητική λειτουργία του χρειάζεται
κατάλληλη συντήρηση και τακτικό καθάρισμα.
• Το σέρβις του εργαλείου δεν μπορεί να γίνει
από το χρήστη. Μετά από περίπου $40 ώρες
χρήσης, θα πρέπει να πάτε το εργαλείο σας
σε έναν εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο
Επισκευών της De WALT. Σε περίπτωση
που εμφανιστούν προβλήματα πριν από
τη στιγμή αυτή, επικοινωνήσατε με έναν
εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Επισκευών
της De WALT.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται
πρόσθετη λίπανση.
Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να λιπαίνονται
τακτικά γύρω από το χώρο τοποθέτησης SDSplus®.
• Αφαιρέστε το συγκρότημα
μπαταριών πριν καθαρίσετε το
Ηλεκτρικό Εργαλείο σας.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν
σας DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν
σας χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα
σπιτικά απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν
διαθέσιμο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση υλικών. Η επανάχρηση
ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την
προστασία του περιβάλλον και
μειώνει την ζήτηση για σπάνια υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή
από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να
κάνετε χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε
το προϊόν σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών, όπου θα το παραλάβουν προς
ανακύκλωση.
Καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού
καθαρές και σκουπίζετε τακτικά το
εργαλείο με μαλακό ύφασμα.
• Βγάλτε από την πρίζα τον φορτιστή
πριν καθαρίσετε το περίβλημα με ένα
μαλακό πανί.
164
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας
με τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται
μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς
διαρκείας πρέπει να επαναφορτίζονται όταν
δεν μπορούν να παράγουν επαρκή ισχύ για
εργασίες που γίνονταν εύκολα προηγουμένως.
Στο τέλος του χρόνου ζωής τους, να πετάτε τις
μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον.
• Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα
μπαταριών και μετά βγάλτε τα από το
εργαλείο.
• Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία
ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συγκροτήματα μπαταριών που θα
συγκεντρωθούν θα ανακυκλωθούν ή θα
διατεθούν κατάλληλα.
ΕΓΓΥΗΣΗ
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Εάν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες
όπως το αγοράσατε, από το εξουσιοδοτημένο
Κατάστημα DEWALT, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Εάν το προϊόν σας της DEWALT παρουσιάζει
ανωμαλία οφειλόμενη σε ελάττωμα των
υλικών ή της κατασκευής εντός 12 μηνών
από την ημερομηνία της αγοράς, εγγυώμαστε
τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των
ελαττωματικών μερών, ή κατά την κρίση μας,
τη δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της
μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή μεταχείριση του
προϊόντος.
• Δεν έχει επιχειρηθεί επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένο άτομο.
• Θα προσκομιστεί απόδειξη της
ημερομηνίας αγοράς.
Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service,
παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στο
πλησιέστερο Κατάστημα Service της εταιρίας
μας (βλέπε παρακάτω). Εναλλακτικά, μια
λίστα εξουσιοδοτημένων Κατάστηματων
Service DEWALT και πολλές λεπτομέρειες
σχετικά με την υπηρεσία after-sales είναι
διαθέσιμες στο Internet στη διεύθυνση
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις για το
εργαλείο σας DEWALT, εντός 12 μηνών από
την αγορά, αυτό μπορεί να γίνει δωρεάν
σε εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service.
Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη αγοράς.
Η συντήρηση/service περιλαμβάνει εργασία
και ανταλλακτικά για τα ηλεκτρικά εργαλεία
DEWALT.
165
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
Φαξ:
Service:
(01) 8981-616
(01) 8983-570
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
575423-10
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
07/07
Download PDF

advertising