DeWalt DC232K ROTARY HAMMER instruction manual

DeWalt DC232K ROTARY HAMMER instruction manual
544666-56 SK
DC232
DC234
2
3
4
AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO
DC232/DC234
Blahoželáme vám!
Obsah balenia
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorové vŕtacie kladivo
1 Bočnú rukoväť
1 Nastaviteľný hĺbkový doraz
1 Rýchloupínací skľučovadlo (DC234)
1 Akumulátor (DC232K/DC234K)
2 Akumulátory (DC232KL/DC234KL)
1 Nabíjačku
1 Kufrík (iba pri modeli K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
Poznámka: Modely N neobsahujú v balení
akumulátory a nabíjačku.
Technické údaje
DC232
36
0 - 1150
0 - 850
2,5
Napätie
V
Otáčky naprázdno
min-1
Otáčky pri záťaži
min-1
Energia úderu
J
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
do ocele/dreva/betónu mm
Držiak nástrojov
Priemer objímky
mm
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg
2,5
Akumulátor
DE9360
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
VDC
Ah
kg
Nabíjačka
Napätie v sieti
Približná doba
nabíjania
Hmotnosť
DC234
36
0 - 1150
0 - 850
2,5
13/30/24 13/30/24
SDS-plus® SDS-plus®
54
54
•
•
2,7
Popis (obr. A)
36
2,2
1,0
Vaše akumulátorové vŕtacie kladivo DC232
je určené na profesionálne vŕtanie, vŕtanie
s príklepom a skrutkovanie. Vaše akumulátorové
vŕtacie kladivo DC234 je určené na profesionálne
vŕtanie, vŕtanie s príklepom a skrutkovanie,
rovnako i na ľahké sekanie.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Prepínač pravého a ľavého chodu
3 Volič režimu
4 Bezpečnostý vypínač
5 Držiak nástrojov
6 Zajisťovacia objímka
7 Prachový kryt
8 Nastaviteľný hĺbkový doraz
9 Bočná rukoväť
10 Akumulátor
DE9000
VAC
230
min
kg
60
0,9
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Poistky:
Náradie 230 V, 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Nabíjačka
Vo vašej nabíjačke DE9000 je možné nabíjať
Lionové akumulátory DEWALT s napätím 36 V
a kapacitou 2,2 Ah (DE9360).
10 Akumulátor
11 Uvoľňovacie tlačidlo
12 Nabíjačka
13 Indikátory nabíjania (červené)
Upozorňuje na riziko úrazu spôbeného
elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
5
Ochrana pred preťažením
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
V prípade zaseknutia vrtáku je pohon hriadeľa
vŕtačky prerušený. S ohľadom na výsledné sily
vždy držte náradie oboma rukami a zaujmite
pevný postoj.
•
Brzdiaci mechanizmus
•
Po uvoľnení stlačení vypínača s reguláciou
otáčok je otáčanie hriadeľa okamžite
zastavené.
Nabíjanie akumulátora (obr. A & B)
Aktívna ochrana pred vibráciami
Predtým, než začnete nabíjať akumulátor,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom ale akumulátor sa nedá
nabíjať, predajte vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je obvyklý
a neznamená žiadnu závadu.
Aktívna ochrana pred vibráciami neutralizuje
vibrácie spätného rázu mechanizmu kladiva.
Zníženie vibrácií prenášaných na paže
umožňuje pohodlnejšiu obsluhu náradia dlhší
čas a predlžuje taktiež životnosť zariadenia.
Pokiaľ je stroj v prevádzke, vibračné sily sú
pomocou pružinového mechanizmu vyrovnané.
Tento tlmiaci účinok je možné pocítiť, pokiaľ je
na náradie vyvíjaný tlak. Uistite sa, či je pružina
v zábere, ale nie príliš natesno. Mechanizmu
musí byť umožnené ‚plávať.
Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá
teplota klesne pod 4°C alebo presiahne
40°C. Odporučená teplota prostredia
pre nabíjanie: približne 24 °C.
Elektrická bezpečnosť
•
Elektromotor bol skonštruovaný len pre
jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
akumulátora zodpovedá napätiu uvedenému na
výkonovom štítku náradia. Uistite sa, či hodnota
napätia vašej nabíjačky zodpovedá hodnote
napätia vašej zásuvky v stene.
•
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335.
•
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
•
Montáž a nastavenie
•
Pred prevádzaním montáže
a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
Pred vkladaním alebo vyberaním
akumulátora náradie vždy
vypnite.
•
Používajte iba akumulátory a nabíjačky
DEWALT.
•
•
Akumulátor (10) nasadíte tak, že ho
zarovnáte s miestom jeho uloženia
na náradí. Nasuňte akumulátor do jeho
lôžka na náradí a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho zaklapnutiu v správnej polohe.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo (11) a súčasne
akumulátor vytiahnite z lôžka.
6
Akumulátor (10) nabijete tak, že ho vložíte
do nabíjačky (12) spôsobom znázorneným
na obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite
sa, či je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený. Červené indikátory nabíjania
(13) budú blikať podľa úrovne nabitia
akumulátora.
Po skončení nabíjania začnú indikátory
trvalo svietiť. Nabíjačka bude automaticky
prepnutá do udržovacieho režimu.
Akumulátor je možné kedykoľvek vybrať,
alebo ho ponechať akokoľvek dlho vložený
v nabíjačke.
Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte,
alebo skúste použiť iný batériový zdroj.
Pokiaľ i iný nebude možné nabíjať, nechajte
nabíjačku otestovať u autorizovaného
servisného zástupcu DEWALT.
Pokiaľ sa v nabíjačke vyskytne závada,
červené indikátory nabíjania začnú
rýchlo blikať v poradí raz krátko a raz
dlho. Odovzdajte náradie na opravu
autorizovanému servisnému stredisku
DEWALT.
Pri pripojení nabíjačky k zdrojom napätie,
ako sú generátory alebo meniče napätia,
červené indikátory nabíjania (13) môžu
začať súčasne blikať spôsobom dvoch
rýchlych prebliknutí nasledovaných pauzou.
Toto znamená len dočasné potiaže zdroja
napätia. Nabíjačka sa automaticky prepojí
späť na normálnu prevádzku.
DC234 (obr. C2)
Náradie je možné používať v nasledovných
pracovných režimoch:
Vŕtanie bez príklepu: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov.
Priebeh nabíjania (obr. B)
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Vŕtanie s príklepom: pri vŕtaní
do betónu a muriva.
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
< 33%
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti 33 - -66%
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia 66 - 99%
3 kontrolky svietia
100%
Len príklep: pre ľahké sekanie.
•
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia
prevedie vyrovnanie jednotlivých
článkov akumulátora podľa ich
maximálnej kapacity. Oživenie
akumulátora by malo byť spravené
každý týždeň, alebo pokiaľ už
akumulátor nepodáva rovnaký
výkon.
•
•
Prevádzkový režim zvoľte stlačením
bezpečnostného tlačidla (4) a otočením
voliča režimu (3) do polohy, v ktorej smeruje
na symbol požadovaného režimu.
Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo
a skontrolujte, či je volič režimov zaistený
v zvolenej polohe.
Nemeňte režim počas chodu náradia.
Vloženie a vybratie príslušenstva SDSplus(obr. D)
Toto náradie používa príslušenstvo SDS-plus
(viď prierez telom vrtáku SDS-plus na obrázku
D).
• Telo vrtáku vyčistite a premažte.
• Do držiaku nástrojov (5) zasuňte násadu.
• Vrták zasuňte a ľahko otočte, až pokým
nezapadne do drážok.
• Zatiahnite za násadu a presvedčte sa,
že je správne zaistená. Funkcia príklepu
vyžaduje, aby sa vrták, po zaistení v držiaku
násady, mohol pohybovať po osi pár
centimetrov.
• Vrták vyberte tak, že povytiahnete poistnú
objímku (15) a vrták vytiahnite.
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
8 hodín.
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený
akumulátor
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu Odloženia nabíjania a pozastaví proces
nabíjania, pokým akumulátor nedosiahne
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto funkcia
zaistí maximálnu životnosť akumulátora.
Ochrana pred úplným vybitím
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
Upevnenie bočnej rukoväte (obr. D)
Bočnú rukoväť (9) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
Voľba pracovného režimu (obr. C1 & C2)
Náradie používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
DC232 (obr. C1)
Náradie je možné používať v nasledovných
pracovných režimoch:
•
•
Vŕtanie bez príklepu: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov.
•
Vŕtanie s príklepom: pri vŕtaní
do betónu a muriva.
7
Bočnú rukoväť povoľte.
Pre pravákov: rukoväť nasaďte na objímku
za držiakom nástroja tak, aby smerovala
doľava.
Pre ľavákov: rukoväť nasaďte na objímku
za držiakom nástroja tak, aby smerovala
doprava.
•
Bočnú rukoväť natočte do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
Pokyny na obsluhu
•
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
•
•
•
•
•
•
Upnite si vhodný vrták.
Uvoľnite bočnú rukoväť (9).
Nastaviteľnú hĺbkovú zarážku (8) nasaďte
cez otvor upínadla bočnej rukoväte.
Upravte hĺbku vŕtania tak, ako je
znázornené.
Bočnú rukoväť dotiahnite.
•
•
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. G)
•
•
Prepínaciu páčku pravého a ľavého chodu
(2) zatlačte doľava (strana náradia po ľavej
ruke) pre vŕtanie vpred (otáčanie vrtáku
doprava). Riaďte sa šípkami vyznačenými
na náradí.
Prepínaciu páčku pravého a ľavého chodu
(2) zatlačte doprava (strana náradia po
pravej ruke) pre vŕtanie smerom vzad
(otáčanie vrtáku doľava).
Pred začatím prevádzky:
• Uistite sa, či je akumulátor úplne nabitý.
• Uistite sa, či je akumulátor správne
osadený.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Pred vykonaním zmeny smeru chodu
počkajte, až sa motor celkom zastaví.
•
DC234 - výmena držiaku nástrojov za
skľučovadlo (obr. H)
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a platné nariadenia.
Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
Vyvíjajte na obrobok iba ľahký
tlak (asi 5 kg). Nadmerný tlak
na náradie neurýchli vŕtanie, ale
zníži výkonnosť náradia a môže
skrátiť dobu jeho životnosti.
Nevŕtajte príliš hlboko, aby nedošlo
k poškodeniu prachového krytu.
Vždy držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj.
Náradie používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
•
Otočte zaisťovacou objímkou (6)
do odistenej polohy a držiak nástroja (5)
vytiahnite.
Skľučovadlo (17) nasaďte na hriadeľ
a otočte zaisťovacou objímkou do zaistenej
polohy.
Pokiaľ chcete vymeniť skľučovadlo za držiak
nástroja, najskôr rovnakým spôsobom
vyberte skľučovadlo. Potom rovnakým
spôsobom nainštalujte držiak nástroja.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia
sú určované tlakom, ktorý je vyvíjaný
na vypínač.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač
uvoľnite.
Pokiaľ si prajete náradie zaistiť, presuňte
prepínač pravého/ľavého chodu (2)
do strednej polohy.
Vŕtanie s príklepom (obr. A)
•
•
Nikdy nepoužívejte štandardné
skľučovadlá na vŕtanie s príklepom.
•
Výmena prachového krytu (obr. D)
•
•
Prachový kryt (7) chráni mechanizmus pred
prachom. Opotrebovaný prachový kryt okamžite
vymeňte.
• Zasuňte zaisťovaciu objímku (15)
a vytiahnite prachový kryt (7).
• Nainštalujte nový prachový kryt.
• Uvoľnite zaisťovaciu objímku držiaku
nástroja.
•
Otočte voličom režimu (3) tak, aby smeroval
na režim “vŕtanie s príklepom”.
Upnite si vhodný vrták. Pre čo najlepšie
výsledky používajte vysoko kvalitné vrtáky
s hrotmi zo spekaného karbidu.
Nastavte bočnú rukoväť (9) podľa
potreby.
V prípade potreby nastavte hĺbku vŕtania.
Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
Vrták umiestnite na značku a zapnite
náradie.
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
•
•
8
Otočte voličom režimu (3) tak, aby smeroval
na režim “vŕtanie bez príklepu”.
Podľa typu vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
-
•
Nasadenie adaptéru skľučovadla /zostavy
skľučovadla (DC232). Pre skľučovadlá
štandardných rozmerov 10 alebo 13 mm
sú k dispozícii špeciálne adaptéry SDS-plus
so závitom, aby bolo možné používať rovné
vŕtacie násady.
Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC234).
Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri
vŕtaní s príklepom.
•
Doplnkové príslušenstvo
Ako doplnky sú ponúkané rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS-plus®.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Nikdy nepoužívejte štandardné
skľučovadlá na vŕtanie s príklepom.
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
• Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Po približne
40 hodinách prevádzky odneste náradie do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokiaľ
sa vyskytnú problémy ešte pred uplynutím
tejto doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Skrutkovanie (obr. A)
•
•
•
-
•
•
•
Otočte voličom režimu (3) tak, aby smeroval
na režim “vŕtanie bez príklepu”.
Zvoľte si smer otáčania.
Podľa typu vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
Na použitie šesťhranných skrutkovacích
nástavcov zasuňte špeciálny skrutkovací
adaptér SDS-plus® (DC232).
Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC234).
Vložte do držiaka zodpovedajúci skrutkovací
nástavec. Pri skrutkovaní skrutiek s plochou
drážkou v hlave vždy používajte nástavec
so zavádzacím púzdrom.
Ľahko stlačte spínač s reguláciou otáčok
(1) tak, aby sa nepoškodila hlavička skrutky.
Pri spätnom chode je rýchlosť otáčok
automaticky znížená, aby sa skrutka ľahšie
vyskrutkovala.
Pokiaľ je skrutka zarovnaná s povrchom
obrobku, uvoľnite stlačenie vypínača
s reguláciou otáčok, aby nedošlo k zarezaniu
hlavy skrutky do obrobku.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Používané príslušenstvo a prídavné zariadenia
sa musia pravidelne mazať v okolí uchytenia
SDS-plus®.
Čistenie
• Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
• Pred čistením z náradia vyberte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
DC234 - Sekanie (obr. A)
•
•
•
•
Otočte volič režimu (3) tak, aby smeroval
na polohu „iba príklep”.
Nasaďte príslušný sekáč a skontrolujte, či
je riadne zaistený.
Nastavte bočnú rukoväť (9) podľa potreby.
Náradie zapnite a začnite pracovať.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Pri zmene režimu sekanie na rotačné režimy
môže byť potrebné motor nechať chvíľu bežať,
aby kolieska prevodovky do seba zapadli.
•
Nepoužívajte náradie na miešanie
horľavých kvapalín označených
zodpovedajúcou etiketou.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
To t o n á r a d i e n e p o u ž í v a j t e
na miešanie alebo čerpanie
ľahko horľavých alebo výbušných
kvapalín (benzín, alkohol a pod.).
9
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a p o k y n y. N e d o d r ž a n i e n i ž š i e
uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Tieto bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez kábla).
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
1
a
Akumulátory
c
b
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou
dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je treba
ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti preveďte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Lionové články sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich prosím dodávateľovi
alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Zhromaždené akumulátory budú vhodne
zlikvidované alebo recyklované.
2
a
b
c
d
10
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže spôsobiť úraz.
Nepracuje s elektrickým náradím
vo výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi alebo
s výbušným prachom. Náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo
výpary.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
s p o r á k y a c h l a d n i č k y. A k d ô j d e
k uzemneniu Vášho tela, vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
e
f
3
a
b
c
d
e
f
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí je nevyhnutné
používať prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča RCD znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
g
4
a
b
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím používajte
rozum. S náradím nepracujte ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte ochranu
zraku. Vždy používajte respirátor.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Predtým
ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na vypínači alebo jeho
pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač v polohe
zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Nenakláňajte sa. Pri práci udržiavajte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa vaše vlasy, odev alebo rukavice
c
d
e
f
g
11
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením
na odsávanie prachu, skontrolujte,
či je riadne nainštalované a správne
používané. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
Prevádzka a údržba elektrického
náradia
Náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického náradia.
Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené
alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú
poruchu, ktorá môže mať vplyv na jeho
správny chod.Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho porúch vzniká
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými hranami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom, ktorý je určený pre daný typ
náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
Iné nebezpečenstvo
vykonať. Použitie náradia iným spôsobom
a na iné než odporučené účely môže viesť
k vzniku nebezpečných situácií.
5
a
b
c
d
e
6
a
Pri práci s týmto strojom vznikajú nasledovné
riziká:
- zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo rozpálenými časťami náradia
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká.
Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom
a/alebo murivom.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred tým, ako do náradia vložíte
akumulátor zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Vloženie
akumulátora do elektrického náradia, pokiaľ
je hlavný vypínač v zapnutej polohe, môže
spôsobiť nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného akumulátora spôsobiť požiar.
Elektrické náradie používajte iba
s vyslovene určenými akumulátormi.
Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte
ho mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Vzájomné skratovanie
svoriek akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže
z akumulátora unikať kvapalina; vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Pokiaľ
prídete s kvapalinou náhodne do styku,
zasiahnuté miesto omyte vodou.Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
•
•
•
•
•
•
•
Servis
Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre vŕtacie
kladivá
•
•
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Odporúčame používať respirátor.
Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistý a suchý.
Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku
za prívodný kábel. Neťahajte za kábel pri
jeho vyťahovaní zo zásuvky. Kábel veďte
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
Zničené alebo inak poškodené diely
nechajte vymeniť v značkovom servise
DEWALT. Nevykonávajte neodborné opravy
sami.
Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
Nepokúšajte sa nabíjať vlhké
akumulátory.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Nabíjajte iba akumulátory s takými
hodnotami, ktoré sú uvedené v tomto
návode na použitie. Nepokúšajte sa nabíjať
batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi uvedenými na konci tohto návodu
na použitie.
Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú,
musia byť uskladnené na suchom mieste
a musia byť tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Preprava
Lionové akumulátory DEWALT sa podrobujú
nevyhnutným testom podľa “UN Manual
of Tests and Criteria” (Pokyny a kritériá na
vykonávanie testov) (ST/SG/AC.10/11/ Rev.3
Časť III, odstavec 38.3) tak ako je odporučené
12
v “UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods” (Odporučenia pre prepravu
nebezpečných výrobkov ).
- Akumulátory majú účinnú ochranu pred
vnútorným pretlakom a skratovaním
kontaktov.
- Na prevenciu pred násilným roztrhnutím
a nebezpečným spätným prúdom boli
vykonané príslušné merania.
- Zodpovedajúci obsah lítia je pod úrovňou
povolených hodnôt.
Lionové akumulátory D E WALT nespadajú
pod národné a medzinárodné predpisy
týkajúce sa nebezpečného tovaru. Avšak tieto
predpisy platia, pokiaľ sa prepravuje niekoľko
akumulátorov súčasne.
• Uistite sa, či sú akumulátory zabalené
v súlade s predpismi pre nebezpečné
výrobky, ako je spomenuté vyššie,
na ochranu pred skratom.
Porucha v akumulátore
Likvidáciu akumulátora prevádzajte
s ohľadom na životné prostredie
Nevhadzujte akumulátory do ohňa
a nespaľujte ich.
Nabíjajte iba v určených nabíjačkách
DEWALT
Prehlásenie o zhode
DC232/DC234
DEWALT prehlasuje, že toto elektrické náradie
zodpovedá smerniciam: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, 2002/95/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Štítky na nabíjačke a na akumulátoroch
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore zdroji
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej
na konci tohto návodu.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Doba nabíjania je uvedená
v technických dátach
Hladina akustického tlaku:
DC232 DC234
81
82
LpA (akustický tlak) dB(A)
KpA (nepresnosť
merania) dB(A)
2,4
LWA (akustický výkon) dB(A) 95
KWA (nepresnosť
merania) dB(A)
2,4
Zabráňte styku s vodou
Nezasahujte s vodivými predmetmi
1,9
96
1,9
Hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu
RMS meraná v troch osiach:
DC232 DC234
7,6
8,2
ah,HD m/s2
nepresnosť merania m/s2
1,5
1,5
Poškodený akumulátor nenabíjajte
Poškodené nabíjačky nepoužívajte
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C
až 40 °C
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06/2006
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Porucha v nabíjačke
13
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046929 - 29-06-2007
14
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
15
Gearbox
ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
16
Housing
ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
17
Gearbox
ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
18
Housing
ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement