DC232K | DeWalt DC232K ROTARY HAMMER instruction manual

555777-24 CZ
DC232
DC234
2
3
4
AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO
DC232/DC234
Blahopřejeme Vám!
Obsah balení
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Balení obsahuje:
1 Akumulátorové vrtací kladivo
1 Postranní rukojeť
1 Stavitelná hloubková zarážka
1 Rychloupínací sklíčidlo (DC234)
1 Bateriový blok (DC232K/DC234K)
2 Bateriové bloky (DC232KL/DC234KL)
1 Nabíječka
1 Kufřík (pouze u modelu K)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Poznámka: U modelů N nejsou obsahem
balení bateriové bloky a nabíječka.
Technické údaje
DC232
36
0 - 1150
0 - 850
2,5
Napětí
V
Otáčky naprázdno
min-1
Otáčky při zátěži
min-1
Energie rázu
J
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli/dřeva/betonu mm
Držák nástrojů
Průměr objímky
mm
Hmotnost
(bez bateriového bloku) kg
2,5
Bateriový blok
Napětí
VDC
DE9360
36
Kapacita
Hmotnost
Ah
kg
2,2
1,0
DC234
36
0 - 1150
0 - 850
2,5
13/30/24 13/30/24
SDS-plus® SDS-plus®
54
54
•
•
Nabíječka
DE9000
Napětí sítě
VAC
Přibližná doba nabíjení min
Hmotnost
kg
230
60
0,9
2,7
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
Vaše akumulátorové vrtací kladivo DC232
je určeno k profesionálnímu vrtání, vrtání
s příklepem a šroubování. Vaše akumulátorové
vrtací kladivo DC234 je určeno k profesionálnímu
vrtání, vrtání s příklepem a šroubování, zrovna
tak jako k lehkému sekání.
1 Spínač s regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Volič režimů
4 Bezpečnostní zámek
5 Držák nástrojů
6 Zajišťovací límec
7 Prachový kryt
8 Stavitelná hloubková zarážka
9 Postranní rukojeť
10 Bateriový blok
Pojistky:
230 V nářadí 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Nabíječka
Ve vaší nabíječce DE9000 lze nabíjet bateriové
bloky DEWALT Li-Ion s napětím 36 V a kapacitě
2,2 Ah (DE9360).
10 Bateriový blok
11 Uvolňovací tlačítko
12 Nabíječka
13 Indikátory nabíjení (červené)
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Nebezpečí vzniku požáru.
5
Spojka s ochranou před přetížením
Nasazení a sejmutí bateriového bloku
(obr. A)
V případě zaseknutí vrtáku je pohon hřídele
vrtačky přerušen. S ohledem na výsledné síly
vždy držte nářadí oběma rukama a zaujměte
pevný postoj.
•
Mechanismus brzdy
Po uvolnění stisku spínače s regulací otáček je
otáčení hřídele okamžitě zastaveno.
•
Aktivní ochrana před vibracemi
Nabíjení bateriového bloku (obr. A & B)
Aktivní ochrana před vibracemi neutralizuje
vibrace zpětného rázu mechanismu kladiva.
Snížení vibrací přenášených na paže umožňuje
pohodlnější obsluhu nářadí po delší dobu
a prodlužuje také životnost zařízení. Pokud je
v provozu, vibrační síly jsou pomocí pružinového
mechanismu vyrovnány. Tento tlumící účinek
lze pocítit, pokud je na nářadí vyvíjen tlak.
Ujistěte se, zda je pružina v záběru, ale ne
příliš natěsno. Mechanismu musí být umožněno
‘plavat’.
Předtím, než započnete nabíjet bateriový
blok zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale bateriový blok nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci společnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i bateriového bloku. Tento jev je
obvyklý a neznačí žádnou závadu.
Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní
teplota klesne pod 4°C nebo přesáhne
40°C. Doporučená teplota prostředí pro
nabíjení: přibližně 24 °C.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí bateriového
bloku odpovídá napětí na výkonovém štítku
nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí vaší
nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
•
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
•
Použití prodlužovacího kabelu
•
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
•
Montáž a seřízení
•
•
Bateriový blok (10) nasadíte tak, že jej
srovnáte s místem jeho uložení na nářadí.
Nasuňte bateriový blok do jeho lůžka
v nářadí a zatlačte na něj tak, aby došlo
k jeho zakliknutí ve správné poloze.
Chcete-li bateriový blok vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (11) a současně
bateriový blok vytáhněte z lůžka.
Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte bateriový
blok.
Před vložením nebo vyjmutím
bateriového bloku nářadí vždy
vypněte.
•
Používejte pouze bateriové bloky
a nabíječky DEWALT.
•
6
Bateriový blok (10) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (12) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je baterie do nabíječky řádně
dosazena. Červené indikátory nabíjení
(13) budou blikat podle úrovně nabití
bateriového bloku.
Po skončení nabíjení začnou indikátory
trvale svítit. Nabíječka bude automaticky
přepnuta do udržovacího režimu.
Bateriový blok je možné kdykoliv vyjmout,
nebo jej ponechat jakkoliv dlouho vložený
v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Bateriový blok vyjměte a znovu
vložte, nebo zkuste použít jiný bateriový
blok. Pokud i jinou baterii nebude možné
nabíjet, nechejte nabíječku otestovat
u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
červené indikátory nabíjení začnou rychle
blikat v pořadí jednou krátce a jednou dlouze.
Předejte nářadí k opravě autorizovanému
servisnímu středisku DEWALT.
Při připojení nabíječky k napájecím zdrojům,
jako jsou generátory nebo napěťové
DC234 (obr. C2)
Nářadí je možné používat v následujících
pracovních režimech:
střídače, červené indikátory nabíjení (13)
mohou začít současně blikat způsobem
dvou rychlých probliknutí následovaných
pauzou. Toto značí jen dočasné potíže
zdroje napětí. Nabíječka se automaticky
přepojí zpět na normální provoz.
Vrtání bez příklepu: pro
šroubování a vrtání do kovu,
dřeva a plastů.
Průběh nabíjení (obr. B)
Stav nabití bateriového bloku je podrobně
popsán v tabulce níže.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
Vrtání s příklepem: pro vrtání
do betonu a zdiva.
Pouze příklep: pro lehké sekání.
< 33%
33-66%
66-99%
100%
•
Automatické oživení
Režim automatického oživení
provede vyrovnání jednotlivých
článků bateriového bloku podle
jejich maximální kapacity. Oživení
bateriového bloku by mělo být
provedeno každý týden, nebo pokud
již bateriový blok nepodává stejný
výkon.
•
•
Provozní režim zvolte stisknutím
bezpečnostního zámku (4) a otočením
voliče režimu (3) do polohy, ve které směřuje
na symbol požadovaného režimu.
Uvolněte bezpečnostní zámek a zkontrolujte,
zda je volič režimů zajištěný ve zvolené
poloze.
Neměňte režim během chodu nářadí.
Instalace a demontáž příslušenství SDSplus (obr. D)
Toto nářadí používá příslušenství SDS-plus (viz
průřez dříkem vrtáku SDS-plus na obrázku D).
• Dřík vrtáku vyčistěte a promažte.
• Do držáku nástrojů (5) zasuňte násadu.
• Vrták zasuňte a lehce otočte, až zapadne
do drážek.
• Zatáhněte za násadu a přesvědčte se,
že je správně zajištěná. Funkce příklepu
vyžaduje, aby se vrták, po zajištění v držáku
násady, mohl pohybovat po ose pár
centimetrů.
• Vrták vyjmete tak, že povytáhnete pojistnou
objímku (15) držáku nástrojů a vrták
vytáhnete.
Oživení bateriového bloku provedete
tak, že jej obvyklým způsobem vložíte
do nabíječky. Bateriový blok ponechejte
v nabíječce alespoň 8 hodin.
Prodleva Zahřátý/Studený bateriový blok
Pokud nabíječka detekuje, že je baterie příliš
zahřátá nebo studená, automaticky spustí funkci
Prodleva zahřátého / studeného bateriového
bloku a pozastaví proces nabíjení do doby,
než bateriový blok dosáhne přiměřené teploty.
Poté bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí maximální
životnost baterie.
Upevnění postranní rukojeti (obr. D)
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je bateriový blok v nářadí, je chráněn
před úplným vybitím.
Postranní rukojeť (9) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
Volba pracovního režimu (obr. C1 & C2)
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou postranní rukojetí.
DC232 (obr. C1)
Nářadí je možné používat v následujících
pracovních režimech:
•
•
Vrtání bez příklepu: pro
šroubování a vrtání do kovu,
dřeva a plastů.
•
Vrtání s příklepem: pro vrtání
do betonu a zdiva.
•
7
Postranní rukojeť povolte.
Pro praváky: rukojeť nasaďte na límec za
držákem násady tak, aby směřovala vlevo.
Pro leváky: rukojeť nasaďte na límec
za držákem násady tak, aby směřovala
vpravo.
Postranní rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Nastavení hloubky vrtání (obr. F)
•
•
•
•
•
Upněte si požadovaný vrták.
Uvolněte postranní rukojeť (9).
Stavitelnou hloubkovou zarážku (8)
protáhněte otvorem upínadla postranní
rukojeti.
Upravte hloubku vrtání tak, jak je
znázorněno.
Postranní rukojeť dotáhněte.
•
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. G)
•
•
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je bateriový blok (plně)
nabit.
• Ujistěte se, zda je bateriový blok řádně
nasazen.
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (2)
zatlačte doleva (strana nářadí po levé ruce)
pro vrtání vpřed (otáčení násady doprava).
Řiďte se šipkami vyznačenými na nářadí
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (2)
zatlačte doprava (strana nářadí po pravé
ruce) pro vrtání směrem vzad (otáčení
násady doleva).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
•
DC234 - výměna držáku nástrojů za sklíčidlo
(obr. H)
•
•
•
•
Otočte zajišťovacím límcem (6) do odjištěné
polohy a držák nástrojů (5) vytáhněte.
Sklíčidlo (17) nasaďte na hřídel a otočte
zajišťovacím límcem do polohy zajištění.
Pokud chcete vyměnit sklíčidlo za držák
nástrojů, nejdřív stejným způsobem
sklíčidlo sejměte. Potom stejným způsobem
instalujte držák násady.
•
•
•
•
Výměna prachového krytu (obr. D)
•
•
Prachový kryt (7) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný prachový kryt okamžitě
vyměňte.
• Zasuňte zajišťovací límec (15) a vytáhněte
prachový kryt (7).
• Instalujte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťovací límec držáku
nástrojů.
•
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy “vrtání s příklepem”.
Upněte si příslušný vrták. Pro co nejlepší
výsledky používejte vysoce kvalitní vrtáky
s hroty ze slinutého karbidu.
Podle potřeby nastavte postranní rukojeť
(9).
V případě potřeby nastavte hloubku
vrtání.
Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Vrták umístěte na značku a spusťte
nářadí.
Vrtání bez příklepu (obr. A)
•
•
-
Pokyny pro obsluhu
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač
uvolněte.
Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (2) do střední
polohy.
Vrtání s příklepem (obr. A)
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
•
na nářadí neurychlí vrtání, ale sníží
výkonnost nářadí a může zkrátit
dobu jeho životnosti.
Nevrtejte příliš hluboko, aby
nedošlo k poškození prachového
krytu. Vždy držte nářadí pevně
oběma rukama a zaujměte pevný
postoj.Nářadí používejte vždy
s řádně připevněnou postranní
rukojetí.
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a platná nařízení.
Dávejte pozor na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký
tlak (asi 5 kg). Nadměrný tlak
-
8
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy “vrtání bez příklepu”.
Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
některých z následujících pokynů:
Nasazení adapteru sklíčidla/sestavy
sklíčidla (DC232). K dispozici pro sklíčidla
standardních rozměrů 10 nebo 13 mm jsou
speciální adaptery SDS-plusse závitem,
aby bylo možné používat rovné vrtací
násady.
Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC234).
•
Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
• Toto nářadí neobsahuje žádné díly, které by
si mohl uživatel opravit sám. Po přibližně
40 hodinách provozu odneste nářadí do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokud se
vyskytnou problémy ještě před uplynutím
této doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Šroubování (obr. A)
•
•
•
-
•
•
•
Otočte voličem režimu (3) tak, aby směřoval
do polohy “vrtání bez příklepu”.
Zvolte si směr otáčení.
Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
některých z následujících pokynů:
Pro použití šestihranných šroubovacích
násad zasuňte speciální šroubovací
adapter SDS-plus® (DC232).
Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC234).
Vložte do držáku odpovídající šroubovací
nástroj. Při šroubování šroubů s plochou
drážkou v hlavě vždy používejte násadu
se zaváděcím pouzdrem.
Lehce stlačte spínač s regulací otáček (1)
tak, aby se nepoškodila hlavička šroubku.
Při zpětném chodu je rychlost otáček
automaticky snížena, aby se šroub snadněji
vyšrouboval.
Pokud je šroub vyrovnán s povrchem
obrobku, uvolněte stisk spínače s regulací
otáček, aby nedošlo k zařezání hlavy
šroubu do obrobku.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Používané příslušenství a přídavná zařízení
musí být pravidelně mazána v okolí uchycení
SDS-plus®.
Čištění
• Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte baterii.
• Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
DC234 - Sekání (obr. A)
•
•
•
•
Otočte spínač voliče režimu (3) tak, aby
směřoval do polohy “pouze příklep”.
Nasaďte příslušné dláto a zkontrolujte, zda
je řádně zajištěno.
Podle potřeby nastavte postranní rukojeť
(9).
Nářadí zapněte a začněte pracovat.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Při změně režimu sekání na rotační režim
může být potřeba krátce protočit motor, aby
převodová kola do sebe zapadla.
•
•
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých nebo
výbušných kapalin (benzín, alkohol
apod.).
Nepoužívejte nářadí k míchání
vznětlivých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Doplňkové příslušenství
Jako doplňky jsou nabízeny různé typy vrtáků
a sekacích dlát SDS-plus®.
9
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení “výkonné nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi
(bez napájecího kabelu).
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
1
a
Baterie
b
Pokud přestane baterie s dlouhou životností
dodávat dostatečný výkonu, je třeba ji dobít.
Po ukončení její životnosti proveďte její
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Články typu Li-Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
c
2
a
b
c
d
10
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky nebo ledničky. Dojde-li k Vašemu
uzemnění, hrozí zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
e
f
3
a
b
c
d
e
f
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený do venkovního prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít
v napájecím okruhu proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
g
Pokud je nářadí vybaveno zařízením
pro odsávání prachu, zkontrolujte,
zda je řádně nainstalováno a správně
užíváno. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4
a
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od
elektrické sítě a/nebo vyjměte bateriový
blok. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Výkonné
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda nářadí nemá vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití
nářadí jiným způsobem a k jiným než
doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
b
c
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S nářadím nepracujte pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu.
Vždy používejte ochranu zraku.
Vždy používejte respirátor. Ochranné
prostředky, jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na spínači nebo jeho připojování,
pokud je hlavní spínač v poloze zapnuto,
může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
d
e
f
g
5
a
11
Použití akumulátorového nářadí a jeho
údržba
Předtím, než do nářadí zasunete bateriový
blok zabezpečte, aby byl hlavní vypínač
b
c
d
e
6
a
ve vypnuté poloze. Vložení bateriového
bloku do elektrického nářadí, jehož hlavní
spínač je v poloze zapnuto, může způsobit
nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
bateriového bloku může při vložení jiného
nevhodného bateriového bloku způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí pouze
s výslovně určenými bateriovými bloky.
Použití jiných bateriových bloků může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud bateriový blok nepoužíváte,
držte jej z dosahu kovových předmětů
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek
bateriového bloku. Vzájemné zkratování
svorek baterie může způsobit spáleniny
nebo požár.
Při nesprávném skladování může
z baterie unikat kapalina; vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
jistá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem
a/nebo zdivem.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, jež používá
shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
•
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky a nabíječky
•
•
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro vrtací
kladiva
•
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Doporučujeme používat respirátor.
Před vložením bateriového bloku do
nabíječky se ujistěte, zda je čistý a suchý.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu DEWALT.
Neprovádějte neodborné opravy sami.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké bateriové
bloky.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu bateriový blok rozebrat.
Nabíjejte pouze bateriové bloky se
jmenovitými hodnotami uvedenými v tomto
návodu k použití. Nepokoušejte se nabíjet
baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
Při likvidaci bateriového bloku se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
Nejsou-li nabíječky a bateriové bloky
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Přeprava
Li-Ionové bateriové bloky DEWALT prochází
nezbytnými testy podle UN Manual of Tests and
Criteria (pokyny a kriteria k provádění testů) (ST/
SG/AC.10/11/ Rev.3 Část III, odstavec 38.3) tak
jak je doporučeno v UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (doporučení
pro přepravu nebezpečných výrobků).
- Bateriové bloky mají účinnou ochranu před
vnitřním přetlakem a zkratováním pólů.
- K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu byla
provedena příslušná měření.
Jiná nebezpečí
Při práci s tímto strojem vznikají následující
rizika:
- zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo rozpálenými částmi nářadí
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
12
-
Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
Bateriové bloky DEWALT Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů týkajících
se nebezpečného zboží. Avšak tyto předpisy
budou platné, pokud je přepravováno několik
bateriových bloků současně.
• Ujistěte se, zda jsou bateriové bloky
zabaleny v souladu s předpisy pro
nebezpečné výrobky, jak je zmíněno výše,
k ochraně před zkratem.
Nevhazujte bateriový blok do ohně
a nespalujte jej.
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
ES Prohlášení o shodě
DC232/DC234
DEWALT prohlašuje, že tato elektrická nářadí
odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, 2002/95/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Štítky na nabíječce a na bateriových
blocích
Vedle piktogramů uvedených v příručce
mohou štítky na nabíječce a bateriovém bloku
obsahovat následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
V případě zájmu o podrobnější informace
prosím kontaktujte společnost DEWALT na
níže uvedené adrese nebo na adrese uvedené
na konci tohoto návodu.
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech
Hladina akustického tlaku:
Zabraňte styku s vodou
Nezkoumejte s vodivými předměty
DC232
81
LpA (akustický tlak) dB(A)
KpA (nepřesnost měření) dB(A) 2,4
LWA (akustický výkon) dB(A)
95
DC234
82
1,9
96
KWA (nepřesnost měření) dB(A) 2,4
1,9
Hodnota vibrací přenášených na obsluhu RMS
měřená ve třech osách:
ah,HD m/s2
DC232
7,6
DC234
8,2
nepřesnost měření m/s2
1,5
1,5
Poškozený bateriový blok nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4 °C
až 40 °C
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
06/2006
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Závada v nabíječce
Závada v bateriovém bloku
Likvidaci bateriového bloku
provádějte s ohledem na životní
prostředí
13
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046928- 29-06-2007
14
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
15
Gearbox
ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
16
Housing
ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
17
Gearbox
ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
18
Housing
ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising